Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Trọng tâm của sự tu là không dính mắc sáu trần (Sắc -Thanh -Hương -Vị -Xúc -Pháp ).

19/06/202308:22(Xem: 942)
Trọng tâm của sự tu là không dính mắc sáu trần (Sắc -Thanh -Hương -Vị -Xúc -Pháp ).

tt nguyen tangtt nguyen tang 2

Trọng tâm của sự tu
là không dính mắc sáu trần
(Sắc -Thanh -Hương -Vị -Xúc -Pháp ).Theo Edward Conze “ Mặc dù bạn có thể bị hấp dẫn vô cùng vì triết lý siêu việt của Đạo Phật nhưng bạn chỉ có thể thấu hiểu được giá trị của nó trong đời sống hàng ngày của bạn “

Quả thật vậy với phương pháp sám hối sáu căn mà vua Trần Thái Tông đã công phu trực tiếp đã giúp cho hành giả nào tu tập chân chính hằng ngày sẽ phản tỉnh, thức tỉnh tâm thức mình đi ra khỏi vùng tăm tối nơi mà tâm lý bất thiện luôn muốn chiếm hữu để che mờ thực tánh.

Đó cũng là do Ngài thâm nhập được Kinh Kim Cang ” Tức là muốn hàng phục tâm mình để thành tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, thì không nên trụ nơi sắc, không nên trụ nơi thanh hương vị xúc pháp (nghĩa là không nên trụ nơi sáu trần)nên vua Trần Thái Tông mới soạn thành bài Sáu thời Sám hối, đó là sám hối sáu căn.

Những ngày thọ bát quan trai vào 3 tháng 3/2023- 4/2023-5/2023 đạo tràng Tu Viện Quảng Đức đã được TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng giảng nghĩa nghi thức về sám hối nhãn căn, nhĩ căn, và tỷ căn rất tận tường thì hôm nay đến nghi thức sám hối thiệt căn vẫn không ngoài biệt lệ ấy chúng ta sẽ được Giảng Sư thông qua DÂNG HƯƠNG BUỔI ĐẦU HÔM. (7:00pm - 9-:00 pm)

(Cúi mong, lửa đom đóm điểm không, đèn thuyền chài rọi nước. Bạn tịnh trên đàn đều tới, trong lò mới thắp tín hương. Hương này, sản phẩm chẳng ở Lạc sơn, chủng loại không phải trầm thủy. Đâu bởi Thần Long dâng cúng, chính do Bồ-tát cất dành. Trong rừng Ngưu Đầu khó so bì, nơi vườn Kê Thiệt suy tôn bậc nhất. Gươm tuệ chặt, vót bằng đao giới rất mực thanh kỳ; nước định rửa, lửa tam-muội đốt mùi thơm ngào ngạt. Đâu chỉ đàn tràng ngửi được, mọi nơi khắp chốn đều thơm. Một nén hương xông nhiều đời nghiệp sạch. Nay buổi đầu hôm, đốt hương cúng dường.)

Thính chúng sẽ được nghe đến những địa danh như Lạc Sơn nơi có Đại Phật được dựng lên tại hợp lưu ba sông của vùng Tứ Xuyên Trung Quốc, rừng Ngưu Đầu ở miền nam Ấn Độ nổi tiếng về trầm hương chiên đàn cũng như vườn Kê Thiệt . Vua Trần Thái Tông đã ví von gươm Tuệ và đao Giới , nước Định, và lửa Tam Muội và phải dùng Tâm để ngửi nén tín hương này cúng dường pháp giới mười phương và sẽ tận trừ được nghiệp chướng nhiều đời như một bài viết của TT Giảng Sư gần đây trên ĐSVHPG vừa ấn hành.

Qua phần Tâu bạch, Thính chúng cũng được nghe về những cái chết bất ngờ (đúng như câu đêm nay lên giường không biết đêm mai sẽ ra sao) cũng như nếu không học Phật Pháp thì sẽ không thể nào có được sự trang nghiêm, mô phạm và trí tuệ của nếp sống phạm hạnh xuất thế để vào cửa đệ nhất nghĩa vì lúc nào cũng còn đầy dẫy nhân ngã bỉ thử và luôn sống trong hiện tại với ba cõi địa ngục (do làm ác, nghĩ ác) ngạ quỷ (do tham lam) và súc sinh (do ngu si ).

TÂU BẠCH
(Kính bạch: Mười phương Đại Giác, ba đời Hùng Sư, mở rộng đèn tuệ chư Phật, soi khắp nhà tối quần sanh. Trộm nghe: kèn lầu vừa thổi, trống cấm mới truyền, nhà nhà đèn sáp sáng trưng, chốn chốn mỡ rồng cháy rực. Ngựa báu thôi hí ngoài ngõ tía, cá vàng ngưng nhảy dưới ao trong. Lưa thưa mặt nước đom đóm bay, lấp ló đầu non ngậm vầng nguyệt. Bên đài Phượng hoàng say sưa tiệc rượu liên hoan, trước lầu Anh Vũ tham đắm mê hoa thủ lạc. Hoặc vịnh trăng cợt gió, hoặc thổi sáo đánh đàn. Người người chăm chăm duyên trước mắt, kẻ kẻ đâu quên việc sau thân.
Các Phật tử! Phải tỉnh đường trước khó tiến tới, chớ tham gối cao mặc ngủ say. Lên giường khó bảo đảm xuống giường, đêm nay đâu thể biết đêm mai. Cửa đệ nhất nghĩa nên thẳng vào, nơi ba đường ác chớ tiến bước. Quay đầu nhận về gia hương mình, mở mắt chớ ham mộng phù thế. Đệ tử chúng con, chỉ tưởng giờ này, lấy làm khóa lễ đầu hôm).

Và cuối cùng là phần sám hối NGHIỆP CĂN LƯỠI LÀ:

“Tham đủ mọi mùi, thích xét ngon dở;-
Nếm hết các thứ, biết rõ béo gầy.
-Sát hại sanh vật, nuôi dưỡng thân mình;-
Quay rán cá chim, nấu hầm cầm thú.
-Thịt tanh béo miệng, hành tỏi ruột xông;
-Ăn rồi đòi nữa, nào thấy no lâu.
- Hoặc đến đàn chay, cầu thần lễ Phật;-
Cố cam bụng đói, đợi lúc việc xong.
-Sáng sớm ăn chay, cơm ít nước nhiều;
-Giống hệt người đau, gắng nuốt thuốc cháo.
-Mắt đầy mỡ thịt, cười nói hân hoan-;
Rượu chuốc cơm mời, nóng thay nguội đổi.
-Bày tiệc đãi khách, cưới gả cho con;
-Giết hại chúng sanh, vì ba tấc lưỡi.
-Nói dối bày điều, thêu dệt bịa thêm;-
Hai lưỡi bỗng sanh, ác khẩu dấy khởi.
-Chửi mắng Tam Bảo, nguyền rủa mẹ cha;-
Khinh khi Hiền Thánh, lừa dối mọi người.
-Chê bai người khác, che giấu lỗi mình;
-Bàn luận cổ kim, khen chê này nọ.
-Khoe khoang giàu có, lăng nhục người nghèo;
-Xua đuổi Tăng, Ni, chửi mắng tôi tớ.
-Lời gièm thuốc độc, nói khéo tiếng đàn;
Tô vẽ điều sai, nói không thành có.
Oán hờn nóng lạnh, phỉ nhổ non sông;
-Tán dóc tăng phòng, ba hoa Phật điện.
-Những tội như thế, vô lượng vô biên;
-Ví như cát bụi, đếm không thể cùng.
-Sau khi mạng chung, vào ngục bạt thiệt;
Cày sắt kéo dài, nước đồng rót mãi. -
Quả báo hết rồi, muôn kiếp mới sanh;-
Dù được làm người, lại bị câm bặt.
-Nếu không sám hối, khó được tiêu trừ;
- Nay trước Phật đài, thảy đều sám hối.”

Một lần nữa với trí tuệ uyên bác, giảng sư đã kể lại những mẫu chuyện về nhân quả đo Ni Sư Hạnh Đoan sưu tập để răn người và một câu chuyện thời hiện đại do kênh Phật Pháp Nhiệm Mầu tại VN về việc chặt đuôi con bò khi còn sống để biểu diễn và tạo sự thích thú cho mọi người chung quanh mà không ai biết rằng hậu quả ngày sau sẽ vào địa ngục Bạt Thiệt với với cày sắt và nước đồng rưới vào và những quả báo khi tái sinh như bị câm bặt.
Cũng như phần CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN và phần Kệ Vô Thường

Một nguyện ăn no vị vô thượng,
- Hai nguyện nhả hết vị trần tanh,
-Ba nguyện biện tài trừ các hoặc,
-Bốn nguyện thích nói độ quần sanh.
-Năm nguyện đọc hết kho vô tận,
-Sáu nguyện sông pháp uống cạn khô,
-Bảy nguyện sớm nhận Đại Ngu nói (thổ lộ),

Tám nguyện nhanh đồng Lâm tế thanh (tiếng hét).-Chín nguyện lưỡi dài cùng Phật phủ,
Mười nguyện trong sạch như trời xanh,
-Mười một nguyện thế gian không câm ngọng,
-Mười hai nguyện địa ngục hết trâu cày (cày lưỡi).
(Lễ Tam Bảo một lạy)

KỆ VÔ THƯỜNG THỜI NÀY
“Ngày sáng mất rồi đêm tối đến,
-Đường đêm mờ mịt lại mịt mờ,-
Uổng công đốt đuốc cho người khác,
-Chẳng chịu mồi đèn chính nhà mình.
-Chầm chậm vầng ô vừa khuất núi,
-Từ từ bóng thỏ biển đông lên,
-Chết sống xoay vần đều như thế,
-Sao chẳng qui y Phật Pháp Tăng.”

Một lần nữa thính chúng được nghe đến Thiền Sư Đại Ngu vào đời Đường bên Trung Hoa dưới đạo tràng Mã Tổ và Thiền Sư Lâm Tế để cố gắng tu tập cho bản thân mà không uổng công đốt đuốc cho người khác bằng cách mỗi giờ tỉnh giác quy y Phật Pháp Tăng cũng như phải thành tâm nghe 14 lời dạy của HT Quảng Khâm một vị thánh tăng thời đại này tại Đài Loan về cách tu Cái Miệng

1: Không được hai, ba người tụm lại nói chuyện lăng nhăng; hoặc kết bè đảng, phê bình người này kẻ nọ, thị phi đúng sai, trong lúc họ không hiện diện. Nếu làm vậy sẽ dễ gây ra sự bất an trong chúng, phạm vào giới quấy nhiễu đại-chúng.
2: Tu hành đừng nên thị phi (chê bai, nói xấu người khác), đừng đặt điều.
3: Khi nói, lời lẽ cần phải tinh (chỉ nói điểm chính) và giản (đơn giản). Khi lời không cần phải thốt ra, đừng nói!
4: Trong đạo Phật, sợ nhất là nói thị phi. Kẻ nói chuyện thị phi là kẻ thị phi (không đáng tin cậy), chỉ tạo khẩu nghiệp. Tu hành chính là ở chỗ này mà tu thành; nếu không thì là kẻ chỉ biết ăn ngày ba bữa!
5: Đừng phê phán người khác là sai, là có lỗi. Lời nói một khi thốt ra, bạn đã sai trái rồi. Do đó, cái miệng thật quan trọng lắm!
6: Đừng nói thị phi; vì nói thị phi thì sẽ dẫn tới thất bại, và khiến kẻ khác không được yên ổn.
7: Muốn nói gì về người khác, trước hết hãy tự hỏi lương tâm mình.
8: Mỗi ngày phải tự huấn luyện để lòng đừng tham, đừng nói lăng nhăng.
9: Khi mở miệng, hãy nói về Phật Pháp, cầu sanh Tây Phương. Chủng tử "thói quen thế tục" bạn đã trồng trong tâm quá đủ rồi; do đó, đừng nên tiếp tục nói những lời thế tục, thi phi nữa!
10: Có kẻ khi nói thường làm cho người nghe phiền não, tâm không thể an định; khiến người nghe không biết phải xử lý làm sao cho đúng. Đã vậy, y còn làm người ta phải nghe y mà chẳng biết y có nghe cho họ chăng? Kết quả là người nghe phiền não, buồn bực, không cách gì giải khai nổi.
11: Tu hành cần phải trong ngoài nhất trí, không tự mâu thuẫn; nghĩa là không được "khẩu thị tâm phi" (miệng nói một đằng, tâm nghĩ một ngả).
12: Tu hành phải chú ý đến khẩu nghiệp. Miệng tốt thì tâm mới tốt. Đừng cho rằng: "Tôi miệng tuy không tốt, song lòng tốt!"
13: Sau khi xuất gia rồi, trong chùa vẫn có kẻ nói chuyện thị phi. Bạn đừng cùng bọn họ nói thị phi là đủ. Đừng nên cứ mở miệng là thị phi hoài. Kẻ nào nói phiếm, lẻo mép về chuyện người khác, thì y là kẻ thị phi.
14: Hễ có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy lạy Phật, niệm Phật.

Thành kính tri ân bài pháp thoại quá tuyệt vời.

Lời kết:

Giảng Sư đã rất tinh tế khi chọn pháp môn “ Sám hối lục căn” mang vào thời giảng khoá tu Bát Quan Trai.
Kính xin mượn một lời giảng của quý danh tăng thời nay để chỉ rằng:

“ Thực sự cái gọi là vũ trụ hiện tượng, mà hầu hết kinh, luận của các bộ phái Phật giáo đề cập, chỉ là tập hợp tương tác của 6 căn, 6 trần và 6 thức ấy. Nếu rút ra khỏi tâm của người nhìn phần tham ái và chấp thủ - bằng cách nhìn kỹ khía cạnh cấu uế, vô thường và nguy hiểm, mộng mị của nó - thì cái nhìn trí tuệ sẽ xuất hiện và thực tướng - pháp thân hay vô vị chân nhân - sẽ hiển bày.

Thiền là làm sinh khởi, nuôi dưỡng và an trú cái nhìn ấy. Cái nhìn nầy sẽ lấy đi "phất trần của Mã Tổ", và thu về "tiếng hét của Lâm Tế". Đây thực sự là kinh nghiệm rất trí tuệ của Trần Thái Tông và của Phật giáo Việt Nam vậy. Nếu hành giả đi thẳng vào pháp hành thì sẽ hưng khởi được sức mạnh của tâm lý (hay tâm linh) và đỡ nhọc nhằn tìm kiếm ở bên ngoài, đỡ nhọc nhằn đi vào các kho kinh, luận mênh mông”

Kính dâng đến đạo tràng bài thơ cảm tác và kính chúc TT Giảng Sư pháp thể khinh an mãi có Bồ Đề Tâm kiên cố, luôn an lạc với Chánh tín và Chánh trí thể hiện được giáo lý mầu nhiệm của Đức Phật trên con đường hoằng pháp và kính chúc đạo tràng Quảng Đức một ngày tu bát quan trai thật hạnh phúc, an lạc viên mãn.


Kính đa tạ Giảng Sư
đã giới thiệu pháp “Lục Căn Sám hối”
Là cách tu nhiếp tịnh ba nghiệp Ý, khẩu, thân
Do vua Trần Thái Tông tự thực hiện thành tâm
Nhằm tẩy sạch cấu uế các căn qua Giới, Định !

Ngài chỉ bày ….
Mỗi cá nhân tự mình nhận rõ con đường cần thực hiện
Dập tắc lòng dục, vọng niệm lắng dịu mọi sự ngăn che
Mở ra phương trời mới, tích cực chuẩn bị ngày sau …về

Do khởi lòng tin,
quyết tâm hành trì có cái nhìn trí tuệ !

Kính tri ân bài giảng đầy thiện xảo, tinh nhuệ
Nghiệp căn Lưỡi kéo theo tâm lý tiêu cực làm khổ mình
Đố kỵ, thị phi , nói lời thêu dệt gây hại chúng sinh
Hãy bừng tỉnh cái hư ngụy của tham ái, chấp thủ!

Nhờ sám hối thấy ra sắc thái cái miệng gồm đủ!
Lời nói tốt do tâm tốt mỗi khi được thốt ra
Thân người lành lặn diễm phúc từ trẻ đến già
Chớ đắm trần lao, mỗi lúc mỗi vương nghiệp thức.

Xin nhớ cho …
ba cõi ác lúc nào cũng phản ảnh trung thực
Cách sống hàng ngày… khi sáu căn tương tác sáu trần
Sớm quy y Phật Pháp Tăng khi cuộc thế xoay vần
Được diễm phúc kỳ đặc…an lạc trong đạo pháp !

Melbourne 18/6/2023
Phật tử Huệ Hương
Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai (18-06-2023)
tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

tho bat 18-6-2023 (134)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/10/2023(Xem: 103)
Ngày xưa cầu Đạo được mấy khi Tìm kiếm Minh Sư thọ Tam quy Đại phước chí thành cầu giới pháp Nhất tâm phát nguyện thọ hành trì
24/09/2023(Xem: 241)
Thiện Minh cảnh trí thật trang nghiêm Phật điện uy linh toả ánh thiền Mõ sớm kinh mầu xa tục luyến Chuông khuya kệ diệu lắng tâm phiền Quan Âm thánh tượng ngời gương thiện Lộc Uyển vườn hoa rạng pháp Huyền Tánh Thiệt tăng nhân khai đạo chuyển Trời Âu giáo hoá ngát lương duyên..!
22/09/2023(Xem: 755)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 371)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 478)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 226)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 450)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 281)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 369)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567