Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Sưu tập các bài Tán, Thỉnh, Thán (Nghi Lễ Phật Giáo)

12/08/202120:35(Xem: 20956)
Sưu tập các bài Tán, Thỉnh, Thán (Nghi Lễ Phật Giáo)

phat niet ban

SƯU TẬP CÁC BÀI

TÁN - THỈNH – THÁN

NGHI LỄ PHẬT GIÁO

Thích Đồng Quang sưu tập

 

 

 


TÁN TRẦM NHŨ

Trầm nhủ chiên đàn giá mật luân

Hương yên tài nhiệt phúng tường vân

Nhơn ôn biến triệt tam thiên giới

Vi thoại vi tường đạt Thế Tôn.

 

TÂM NHIÊN

Tâm nhiên ngủ phận,

Phổ biến thập phương

Hương yên đồng tử ngộ chơn thường

Tỷ quán thiệt nan lường

Thoại ái tường quang

Khâm hiến pháp trung vương.

 

PHẬT DIỆN

Phật diện do như tịnh mãn nguyệt,

Diệc như thiên nhựt phóng quang minh.

Viên quang phổ chiếu ư thập phương,

Hỷ xả từ bi gia cụ túc.

 

HƯƠNG TÀI NHIỆT

Hương tài nhiệt lô phần bảo đảnh trung

Chiên đàn trầm dụ chơn khám cúng

Hương yên liễu nhiễu liên hoa động

Chư Phật Bồ Tát hạ thiên cung

Thiên Thai sơn La Hán, lai thọ nhơn giang cúng.

 

TÀO KHÊ

Tào khê thủy nhứt phái hướng đông lưu

Quan Âm bình nội trừ tai cựu.

Đề hồ quán đảnh địch trần cấu

Dương chi nhất đích nhuận tiêu khô

Yết hầu trung cam lồ

Tự hữu huỳnh tương thấu.

 

PHIÊU PHIÊU

Phiêu phiêu tế độ thiền

Từ tôn hóa hải biên

Tiếp dẫn hương linh khổ

Tảo đăng vãng tây phương.

 

GIỚI ĐỊNH

Giới định chơn hương

Phấn khởi xung thiên thượng

Đệ tử kiền thành

Nhiệt tại kim lô phóng

Khoảnh khắc nhơn huân

Tức biến mãn thập phương

Tích nhựt da du

Miễn nạn tiêu tai chướng.

 

PHẬT NHIẾP

Phật nhiếp kim liên tọa thứu phong

Pháp khai bảo tạng ly long cung

Tăng tùng nội uyển biệt thiền định

Tam bảo lâm đàn pháp hội khai.

 

LỤC NIÊN

Lục niên khổ hạnh Thích Ca tôn

Ca Diếp hân hoan diệu lý chơn

Tùng thử linh sơn đăng bỉ ngạn

Nhất chi ngủ diệp lợi nhơn thiên.

 

THIỆN TÀI

Thiện tài đồng tử ngủ thập tam tham

Siêu sanh tử độ cô hồn, tảo sanh tây phương

Nhược nhơn nhược nhơn

Quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Bất đọa tam đồ.

 

BẢO ĐẢNH

Bảo đảnh nhiệt danh hương

Phổ biến thập phương

Kiền thiền phụng hiến pháp trung

Đoan vị toàn quốc phước chúc thọ

Địa cửu thiên trường.

 

NHƠN DUYÊN

Nhơn duyên tự tánh sở xuất sanh

Sở hữu chủng chủng vi diệu

Hoa hương đăng đồ quả nhạo

Phụng hiến thượng sư tam bảo tôn

Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.

 

TRÍ HUỆ

Trí huệ hoằng thâm đại biện tài

Đoan cư ba thượng tuyệt trần ai

Tường quang thước phá thiên sanh bệnh

Cam lồ năng trừ vạn kiếp tai

Túy liễu phất khai kim thế giới

Hồng liên dõng xuất ngọc lâu đài

Ngã kim kể thủ phần hương thỉnh

Nguyện hướng nhơn gian ứng hiện lai.

 

HẢI CHẤN

Hải chấn triều âm thiết phổ môn

Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn

Dương chi nhất đích chơn cam lồ

Tán tác sơn hà đại địa xuân.

 

BỒ TÁT

Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy

Năng linh nhứt đích biến thập phương

Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ

Phổ sái pháp duyên thường thanh tịnh.

 

THIÊN TRÙ

Thiên trù phụng thuần đà tối hậu lai

Cơ sang ma mạch xung bì huyện

Tiên nhơn hựu hiến trai thực tài

Song song mục nữ hiến hương mê

Tứ thiên vương bổng bát

Diêu vọng linh sơn bái.

 

ĐỨC TRẠCH

Đức trạch quần sanh chư thiện đạo

Ân đàn cửu hữu phối linh quang

Phước đẳng hà sa vô số Phật

Hồi đầu vọng bái tạ Phật tiền.

 

PHẬT TỪ

Phật từ quảng đại

Cảm ứng vô sai

Tịch quan tam muội biến hà sa

Nguyện bất ly già gia

Giáng phước trai gia

Kim địa võng liên hoa.

 

THIỀN DIỆT

Thiền diệt tô đà tạo xuất thiên trù cúng

Thành đạo đương sơ mục nữ tiền lai tống

Lão mẫu tăng tương thác tại kim bàn phụng

Hiến thượng Như Lai Hiền Thánh vô biến chúng.

 

QUAN ÂM

Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù

Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu

Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng

Bồ Tát thường hành độ nhơn gian.

 

ĐỊA TẠNG

Chưởng ốc minh châu quan bất muội

Thủ trì kim tích nạp thiện diên

Tam đồ ngục nội bố từ vân

Ngũ thú ba trung trình cao trạo.

 

ĐỊA TẠNG

Địa Tạng thập phương khởi ai lân

Kiết án phiêu danh nạp thiện diên

Hương linh (cô hồn) tu trượng Như Lai giáo

Trượng bằng Pháp lực vãng Tây phương.

 

HỘ PHÁP

Thiên chơn địa thánh

Thủy triệt dương hiền

Tứ phủ la liệt mãn xung vinh

Hộ pháp chúng chư thiên

Đồng phú pháp diên

Phước thọ quảng vô biên.

 

HỘ PHÁP

Vi đà thiên tướng diệu đàn tràng

Thân vi kim giáp hiển oai quang

Khai phá tam châu ứng mật dụng

Tồi tà phụ chánh hộ đạo tràng.

 

TIÊU DIỆN

Phổ đà lạc giả thường nhập định

Tùy duyên phú cảm mị bất châu

Tầm thanh cứu khổ độ quần mê

Thị tắc danh vi quán tự tại.

 

{Lễ thỉnh diện diên đại quỉ vương}

Ốc tiêu sơn hạ Diện Nhiên Vương

Thống lãnh cô hồn phó đạo tràng

Hỷ xả từ bi lợi tế vật

Hà sa ngã quỷ vãng tây phương.

 

THẦN HOÀNG

Thần hoàng đương cảnh trấn trung gian

Trú dạ tuần du lâm lẫn hoang

Pháp giới chúng sanh năng phân biệt

Thử nhựt kim thời lai phú hội

Nam Mô Phước Đức Chánh Thần Bồ Tát.

 

TỨ SANH

Tứ sanh đa phá trần lao mộng

Tam hữu tích khai tâm địa ba

Pháp giới chúng sanh vô bi thử

Nhứt tề dõng dược bạch ngưu xa

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát.

 

NHỨT BÁT

Nhứt bát thiên gia phạn

Cô thân vạn lý du

Kỳ vi sanh tử sự

Giáo hóa độ xuân thu.

 

VU LAN

Vu Lan chánh báo Tự tứ gia thần

Mục Liên ai khẩn cứu mẫu thân

Chư Phật đại oai thần

Thoát khổ u minh

Vạn cổ hiếu danh xưng.

 

NGÃ KIM Y GIÁO

Ngã kim y giáo kiến lập mạng noa lai

Lượng đẳng hư không kim cang vi bảo địa

Thừa tự mật ngôn chí tâm duy sở thành

Tu di nhật nguyệt thất bảo tứ thiên hạ

Y phục tán cái kỷ nhạc tràng phan vân

Bảo tọa trân tu lâu cát tịnh cung điện

Trì chiểu viên lâm danh hoa phổ biến bố

Phụng hiến thượng sư tam bảo hộ thần đẳng.

 

Duy nguyện Từ bi nạp thọ sanh hoàn diệt

Bình trừ ma ngại tập phước bảo an ninh

Kim triêu thí chủ sở cầu giai như ý

Tận vị lai tế cát tường vô gián đoạn.

(Tối thừa Tam Bảo)

 

THỈNH NGŨ PHƯƠNG

Ngũ phương ngũ Phật đại oai thần

Kiết giới hàn ma biến sát trần

Ngũ sắc ngũ quang liên hoa tọa

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

 

NHỨT ĐIỆN

Nhứt điện mộng hoàng hương

Nhơn mạng vô thường

Thân hình bào ảnh tợ ngân sương

Mạng tợ ngân sương

Nguyện bất cửu trường mộng đoạn hoàng lương

Nhứt triêu thượng hải biến

Như diệp thượng ngân sương.

 

THỈNH NGŨ PHƯƠNG

Lễ thỉnh đông phương A Sơ Phật

Thanh sắc thanh quang liên hoa tọa

Thủ ấn chấp trì Kim Cang Sử

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

 

Lễ thỉnh nam phương Bảo Sanh Phật

Xích sắc xích quang liên hoa tọa

Thủ ấn chấp trì Ma Ni Bảo

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

 

Lễ thỉnh tây phương Di Đà Phật

Bạch sắc bạch quang liên hoa tọa

Thủ ấn chấp trì Diệu Liên Hoa

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

 

Lễ thỉnh bắc phương Thành Tựu Phật

Hắc sắc hắc quang liên hoa tọa

Thủ ấn chấp trì Luân Tường Giao

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.


Lễ thỉnh trung ương Tỳ Lô Phật

Huỳnh sắc huỳnh quang liên hoa tọa

Thủ ấn chấp trì Thiên Bức Luân

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

 

TÁN CHÚ

Hồ ngàn tát lỵ, quan đát a nga đa, a bố từ bây, độ bây, de lộ kia, càng, đích ni vĩ, đích thoạt bố đạp.

Bố choang minh cát tam mọ, đích lai từ, phín lai nại, thoạt mọ gie dạ hồng.

 

KHAI PHÁP KHÍ

KHAI CHUNG GIA TRÌ

Hoàng hôn chung đã liễu trần duyên

Đẩu tẩu tinh thần hướng Phật tiền

Nhứt bái nhứt thanh vô lượng Phật

Tây phương thượng phẩm tọa kim liên.

 

KHAI MÕ

Gia trì mật niệm tẩy trần tâm

Mộc ngư khảo hướng chuyển tam luân

Tề chúng lục hòa tuyên bối diệp

Tứ sanh cữu hữu lễ kim thân.

Án Yết Đế, Yết Đế tá Ha.

 

Khai Đại Hồng Chung

Bồ lao nhứt chuyển hướng chung thinh

Phạm sát kiền chùy chấn địa minh

Lục thú tài văn phiền não tức

Tam đồ xạ thính khổ toan đình

Nam Mô Siêu Thập Địa Bồ Tát.

 

KHAI TRỐNG – ĐẠI CỔ

Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai

Cát đoạn sanh tử tọa bảo đài

Kim cang đảnh lễ y vương vị

Thân tâm thanh tịnh bái Như Lai

Nam Mô Thiên Tràng Vương Bồ Tát.

 

KHAI CHUNG – BẢN

Kim chung ngọc bản tứ môn khai

Thần thánh đề huề xuất lai nhập

Quang minh phổ chiếu thập phương xứ

Chư Phật Bồ Tát giáng đàn tràng

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

 

KHAI BẢN

Ngọc bản tùng tư chấn cửu thiên

Tam đồ xạ thính giải oan khiên

Viên âm phổ biến thập phương giới

Bồ Tát long thần thị chứng minh.

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.

 

KHAI THỦ XÍCH

Như Lai nhứt chỉ ấn tam quan

Chư Phật oai linh trấn tịnh đàn

Vị tác nhơn thiên chỉ pháp lịnh

Tung hoành hàng phục hộ đạo tràng

Nhứt trịch thiên cung khai môn hộ

Nhị trịch địa phủ tất khai môn

Tam trịch chúng đẳng hàm thanh tịnh.

 

SÁI TỊNH

Phu thử thủy giả, bát công đức thủy tự thiên chơn. Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần. Lưu nhập Tỳ Lô hoa tạng giới. Cá trung vô xứ bất siêu luân. Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ, quyên trừ nội ngoại. Đãng địch đàn tràng, sái khô mộc nhi, tác dương xuân, khiết uế bang nhi thanh tịnh thổ. Sở vi đạo nội ngoại trung gian vô trược uế, thánh phàm u hiển tổng thanh lương.

 

THẤT BẢO

Thất bảo trì trung công đức thủy

Hà xa chư Phật hiện thần thông

Ngã kim quán sái tụng chơn ngôn

Tận trừ đạo tràng nghiêm tịnh khiết.

 

LA LIỆT

La liệt hương hoa kiến bảo đàn

Trùng trùng Phật cảnh nhất hào đoan

Tâm dung diệu lí hư không thiểu

Đạo khế chơn như pháp giới khoang

Tướng hảo từ bi thu nguyệt mãn

Hóa thân đằng vận mộ vấn phiền

Hương yên đối lí chim ứng hiện

Vạn tượng sum la hải ấn hàm.

 

THỈNH TAM BẢO

Nhứt tâm phụng thỉnh Tam Bảo

Hương hoa thỉnh…

 1. Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh: Thiên hoa đài thượng, bách bảo quang trung, tam thập nhị tướng chi năng nhơn, bát thập chủng hảo chi đại giác, quá hiện vị lai vô lượng Phật Đà Da.

 

Duy nguyện: Thiên thùy bảo cái, địa võng kim liên, quan giáng đạo tràng chứng minh công đức.

 

 1. Nhứt tâm phụng thỉnh: Tây phương trúc quốc, bạch mã đà lai, tu đa la liễu nghĩa thượng thừa, thập nhị bộ chơn kinh bí điển quá hiện vị lai vô luợng Đạt Ma Gia.

 

Duy nguyện: Tường quang vạn đạo. Thoại khí thiên điêu, quan giáng đạo tràng, chứng minh công đức.

 

 1. Nhứt tâm phụng thỉnh: Tam minh bát giả, ngủ quả lục thông, phân thân ư thử độ tha phương thuyết pháp. Ư nhơn gian thiên thượng, quá hiện vị lai vô lượng Tăng Già Gia.

 

Duy nguyện: Trần gian nguyệt ẩn, không cốc truyền thanh, quan giáng đạo tràng chứng minh công đức.

 

THỈNH TAM BẢO

Nhứt tâm phụng thỉnh… Thử nhất biện hương, bất tùng thiên giáng, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc tam giới, nhất khí tài phân chi hậu, chi diệp biến mãn thập phương, siêu nhật nguyệt chi quang hoa, hàm sơn xuyên chi tú lệ, tức giới, tức định, tức huệ, phi mộc phi hỏa phi yên, thâu lai tại nhất phi trần, tán tác phổ châu sa giới, [Sa Môn] (Kim vì trai chủ…hiếu cùng…v.v…) nhiệt hướng kim lô, đoan thân cúng dường. Thập phương thường trụ Tam Bảo, sát hải vạn linh, tất trượng chơn hương. Đồng quy chơn tế…

Phật nhiếp kim liên tọa thưu phong

Pháp khai bảo tạng ly long cung

Tăng tung nội uyển biệt thiền định

Tam Bảo lâm đàn pháp hôi khai…

Nhứt tâm phụng thỉnh {thánh hiền……}

Thiên long bát bộ hộ pháp thần vương, chư vị thiện thần…… quan giáng đạo tràng chứng minh công đức.

Đăng Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

THỈNH THÁNH HIỀN

 1. 1.   {THỈNH ĐỊA TẠNG}

Duy nguyện: Bất vi bổn thệ, lân mẫn hữu tình, thử {nhựt} dạ kim thời, lai lâm pháp hội chứng minh công đức…

 

Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh: Hồng hoa ảnh lý, thoại khí tòng trung, thị tướng hảo dĩ đoàn nghiêm, hiện nguy nga nhi tự tại, đảnh niên tăng tướng, thế toại kim dung. Tam đồ ngục nội bố từ vân. Ngũ thú hoa trung trình cao trạo. Phương chúng bồ đề, địa ngục vị không thệ bất thành Phật. Đại bi đại thánh đại từ bổn tôn. Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 1. 2.   {THỈNH DIỆN NHIÊN VƯƠNG}

Duy nguyện: Đầu đới tam sơn thiên địa động, khẩn trung phóng hỏa quỉ thần kinh, quan giáng đạo tràng chứng minh công đức.

 

Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh: Thiết vi sơn giang quỉ vương công diện, như lam đảnh phất, bòng tòng chỉ thị chúng sanh vô xuất ly, nhi kim bất khả diệu dung nhan thị kiền thỉnh. Đầu đới tam sơn ô sa mô giới, thân phi nhất lãnh tố la bào hình, đồng hỏa xa bộ, kim đương phụng thỉnh Diện Nhiên Vương Bồ Tát.

 

 1. 3.   {THỈNH HỘ PHÁP}

Duy nguyện: Thân phi kim giáp, thủ vận thần thông, quan giáng đạo tràng chứng minh công đức.

 

Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh: Đồng chơn diệu hạnh cảm ứng tam châu tồi tà phụ chánh hộ đạo tràng, cảm ứng đàn tràng thùy gia hộ diệt trừ tà mạng vỉnh vô xâm. Kim luân vĩnh trấn Ngọc chúc thường điêu, Sở nội chướng ngoại chướng chư ác thú tiêu diệt viễn ly. Tam châu cảm ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát.

 

 

THỈNH THẦN

Nhứt tâm phụng thỉnh.

Hiệu hiệu Thiên Kinh,

Thượng Thánh minh minh

Địa phủ dương quan,

Thao thao thỷ quốc long quân

Liệt liệt vương hoàn thị điển

Nguy nguy lý đức tế quân

Hinh hinh phủ huyện thần hoàng

Tại tại xã tấc lý vức chơn lưu

Oanh oanh thiên long bát bộ

Tế tế hộ giáo già lam

Thập phương vô biệt cao chơn

Thượng trung hạ phân tam giới

Thiên tào địa phủ dương quan

Thử nhựt kim thời…

 

 1. Nhứt tâm phụng thỉnh: Thánh minh oai thống tước lộc đô nguyên soái. Khiêm tri lưỡng lộ Thượng hộ quốc công. Bàn chiếu tư minh yểu hạ đô đại thành hoàng đại vương, tư hạ thử nhựt kim thời quan lâm pháp hội chứng minh công đức.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Tả đông chinh thần hoàn đại vương tôn thần, hữu dựt thánh thần hoàn đại vương tôn thần, thử nhựt kim thời quan lâm pháp hội chứng minh công đức.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Tả ban hữu ban liệt vị tôn thần. Đương niên hành khiển đại vương tôn thần. Đương cảnh thành hoàn đại vương tôn thần. Bổn xứ thổ địa lý phước chánh thần. Tiền khai canh hậu khai khẩn tôn thần. Gia đường hương quả liệt vị oai linh. Nhứt thiết thiện thần văn kim phụng thỉnh chứng minh công đức…

 

 1. 2.   Duy nguyện: Thánh tứ quản đại mẫn niệm phàm tình thành tâm giáng phó đạo tràng chứng minh công đức…

Nhứt tâm phụng thỉnh: Hoàng thiên quản trí, đại hậu thâm phương, sanh tử thù đồ nhứt tâm kiến địa, cẩn thỉnh ngũ phương xứ giả đạo lộ tướng quân, thổ địa chánh thần lai lâm chứng giám.

Kim vì trai chủ hiến cúng phẩm vật chi nghi, cáo vu ngũ phương đạo lộ tôn thần. Phục vì vong linh tánh… yếm khí thế trần hồi qui âm cảnh. Phục trần lễ cáo, phục vọng tôn linh, đạo lộ phong thanh. Nhứt tâm cầu nguyện vong hồn qui bổn quốc, thoát ly tam đồ khổ thú.

Duy nguyện Tang quyến khương ninh vạn sự cát tường, âm dương lưỡng lợi.

 

 1. 3.   Duy nguyện: Thượng tuân Phật sắc, hạ mẫn phàm tình, khai mộ dẫn vong hồn, nguyện chư thần thùy từ chứng giám.

Nhứt tâm triều thỉnh: Đương sơn bổn xứ thổ địa chánh thần, ngũ phương mộ trạch sứ giả lai đáo chứng tri, kim vì tín chủ…… đợi vì hương linh thiết lễ khai mộ môn… nguyện tôn thần chứng minh. Chư hương linh trượng thừa công đức siêu sanh lạc quốc.

Nhứt tâm triều thỉnh: Thượng hạ truy hồn tam sứ giả, đông tây thủ mạng nhi thần quang tiếp dẫn. Phụng vì… trượng thừa công đức phụng thỉnh chư tôn thần lai phó đàn tràng thọ tài hưởng thực chứng minh công đức…

 

 1. 4.   Duy nguyện: Trung thiên tinh đẩu hạ mẫn phàm tình quan lâm đàn tràng, phủ thùy chiếu giám chứng minh công đức.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Phật quang chủ chiếu, bổn mạng nguyên thần tai tinh, thối độ phước tinh Lâm. Cửu diệu bảo trường, đại hạn tiểu hạn hòa bình phước thọ vĩnh vô biên; Duy nguyện: Nam tào bắc đẩu tinh quân, cữu diệu thất tinh, đại tiểu vận hạn chư liệt vị tinh tú thùy từ chiếu giám quan lâm đàn tràng, phò hộ bổn mạng gia đạo đại tiểu chúng đẳng thân xu khương thái, mạng vị bình an, trừ giải tai ách, giáng phước cát tường như ý, phụng thỉnh chư vị tinh quân chứng minh công đức.

 

Duy nguyện: Chư tôn thân mẫu niệm phàm tình, cẫn dã kim thời, trai chủ thành tâm cần dương bái thỉnh chứng minh công đức…… hương hoa thỉnh…

 

THỈNH CÔ HỒN

PHẦN 1:

Nhứt tâm triệu thỉnh: Phụng vì pháp giới lục đạo tam thập lục bộ, thập loại cô hồn. Tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc, cập bổn xứ viễn cận, vô tự âm linh cô hồn liệt vị.

 

Phụng vì: Pháp giới đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, lụy thế oan thân chư hương linh âm linh cô hồn liệt vị.

 

Phụng vì: Việt Nam chiến tranh, tiền hậu chiến sĩ trận vong. Đồng bào tử nạn, nhân dân nạn vong, ngũ ấm bách tánh bách danh, liệt đồng nghĩa trủng. Quan lại binh dân, nam phụ lão ấu, hà sa nam nữ vô tự âm linh cô hồn liệt vị.

 

Phụng vì: Bổn xứ, bổn thổ, bổn phường, bổn cảnh, bổn thôn, nội ngoại viên cư, mê linh khô cốt, phục thi cô khí, chăm chợ mọi rợ man di mị lỵ, vọng lượng trệ phách cô hồn oan hồn liệt vị.

 

Phụng vì: Chư âm linh oan hồn, uổng tử; hoặc nạn ách thiên tai, hoặc bị nạn đao binh, hoặc nịch hà trầm thủy… trùng than trùng dược, tự vận tự ái. Hữu linh vô vị, hữu vị vô danh, huyết xảo tảo thương xa lạc bất tường, ly hương biệt quán, thất khí mộ phần, phiêu lưu hài cốt, chư âm linh cô hồn liệt vị.

 

Phụng vì: Chư oan nghiệp, sở nghiệp, bách tri danh tánh, bất tường địa phương, vô chủ vô y, hà sa nam nữ âm linh cô hồn oan hồn phất tử, không hành thủy lục liệt vị.

 

VĂN THỈNH CÔ HỒN

Phụng vì: Pháp giới lục đạo tam thập Lục bộ thập loại Cô Hồn, tự tha tiên phong gia thân quyến thuộc chư âm linh cô hồn liệt vị.

Thiết niệm…

 

Thường nghe đại địa sơn hà

Lún trong sanh tử cửa nhà bổn không

Cô hồn hoạnh tử yểu vong

Nghe lời triều thỉnh hồn qui đàn tràng

Trên thời khanh tướng vương công

Dưới thời công cổ sĩ nông chư vì.

Gái trai những kẻ tôn ty

Hoặc là tử trận hoặc khi oan tình

Hoặc là vương pháp gia hình

Trúng than trúng dược hại mình tự nhiên

Ra khơi sóng gió chìm thuyền

Uy thay những cảnh vượt biên hãi hùng

Chết ao chết biển chết sông

Linh đinh thay nổi giữa dòng biển đông

Cá ăn sấu nuốt hổ dào

Hồn phi phách lạc lạnh lùng tiêu diêu.

Cảnh đời sanh tử sớm chiều

Sống trong hầm lửa đất thiêu thân này

Lại còn giặc giã đao binh

Trúng nhằm súng đạn thình lình mạng vong.

 

Hoặc là xe tông hại mình

Sanh con chưa đặng chào đời chết ngang

Hoặc là mắc phải thiên lôi

Vong thân mất mạng giữa đời hồn oan

Hoặc là đường xá lệ làng

Mắc phải ôn dịch oan hồn mạng chung

Hoặc là ách nạn thiên tai

Hồn tiêu phách lạc phơi thây giữa đồng

Ơi hỡi! Thập loại cô hồn

Vong thân hồn lạc dập diều khắp nơi

Từ đường đâu có phụng thờ

Cô đơn độc lập nương nhờ gốc cây

Lân lân mặt nước cung mây

Đầu đường xó chợ hồn bay lạc loài

Chẳng hay thử vãng hàng lai

Lấy ai cứu vớt mà hòng thoát ly

Thảm thương về chốn thổ ly

Lún trong sanh tử lấy gì thoát ra.

Lòng thành tín chủ trai gia

Lập đàn cúng tế âm linh cô hồn

Nghe lời triều thỉnh lai lâm

Thọ tài hưởng thực nương nhờ Như Lai.

Từ rày tâm tánh tự minh

Siêu phàm nhập thánh liễu trừ oan thân

Sớm khuya cửa Phật ân cần

Văn kinh thính pháp oan hồn siêu thăng

Phò trì gia chủ bình yên

Tai qua nạn khỏi ưu phiền tiêu tan.

Quan Âm Đại Sĩ từ hàn

Cứu hồn thoát khỏi sáu đường trầm luân.

Nam Mô Địa Tạng minh vương

Vớt cô hồn khỏi đau thương ta bà

Chúng con kính lạy Phật Đà

Độ hồn hoạnh tử đồng qua liên đài

Nam Mô Đức Phật Di Đà

Phóng quang tiếp dẫn độ hồn về Tây.

 

Duy nguyện… chư âm linh cô hồn lai phó

đàn tiền thính pháp văn kinh thọ cam lồ vị.

 

TÁN TRẠO

Tu thiết trai diên. A Nan nhơn duyên khởi. Cứu khổ Quán Âm. Thị hiện Tiêu Diện Quỷ. Niệm Phật tuyên dương, bí mật công đức lực, bạc tế cô hồn, lai thọ cam lồ vị.

Đại thí môn khai, tiến bạc cô hồn bối, tổ nệ tiên vong. Ngũ tánh oan gia loại, bát nạn tam đồ, bình đẳng câu siêu tế, trượng Phật quang minh, lai thọ cam lồ vị.

A Di Đà Phật, túc hữu vô biên thệ, quán kiến mê đồ, khổ hải thường phiêu nịch, thùy thủ ân cần, đắc giá từ hàng tế, phổ tải chúng sanh, đồng phó liên trì hội… Liên trì hội Bồ Tát…

 

THỈNH CÔ HỒN

Nhứt tâm phụng thỉnh: Phụng vì pháp giới tam thập lục bộ, hà sa nam nữ vô tự âm linh cô hồn, tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc, cập bổn xứ viễn cận, vô tự âm cô mộ liệt vị. Phổ triều giới nội, cơ thứ chiến tranh chí sĩ liệt vị vong xu, binh sĩ trận vong, nhân dân nạn vong, oan hồn uổng tử, nam nữ vô tự âm linh không hành liệt vị.

 

THÁN – VỊNH

Thử thế giới, tha thế giới, vô lượng thế giới.

Thử quốc độ, tha quốc độ, vô lượng quốc độ.

Thế xuất thế gian, tùy nguyện sở thành.

Thượng lai tu thiết, mông sơn cam lồ, pháp thực nhất duyên, công đức viên mãn, phổ triêm sa giới.

 

Cát tường hội khởi, cam lồ môn khai, Cô hồn phất tử giáng lâm lai, văn pháp phú hương trai, vỉnh thoát luân hồi, u ám nhất thời khai…

Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát.

 

Kim dạ đạo tràng pháp duyên khai hội nhiên lai triều thỉnh cô hồn lai phó hội; Ngàn tiêu lâu tiêu lâu cổ giao, tấc hộ tất tri tất xã, tã nẳng dễ hê tá ha.

 

THỈNH TIẾN GIÁC LINH

Hiếu đồ tựu vị… bình thân quỳ… niệm hương…

TÁN {Giới hương…, tâm nhiên…v.v…}

THÁN – VỊNH

Kính bạch giác linh Hòa Thượng, đương thượng trụ trì… tự… nội dòng pháp lâm tế… thứ… húy thượng… hạ… hiệu… giác linh Hòa Thượng, Ngài là tăng tú tuệ huy hoàng, sáng soi. Ngài là hoa bi ngào ngạt khắp muôn phương. Ngài đã liễu ngộ.

Chơn như một tánh sáng ngời

Vạn pháp đời đời tịch tịch

Năm uẩn giả hợp

Bốn đại vốn không

Sanh từ đâu đến

Diệt rồi về đâu.

 

CÁI VĂN: Cung duy Giác Linh nhất tánh trạm nhiên vạn duyên không tịch. Thác ngũ ấm chi phi hữu, liễu tứ đại chi bổn không, thuận thế vô thường yếm qui chơn giới. Tham đàm ba ư thử độ, thục thiện quả ư tây phương. Nguyện bằng nhứt triêu chi tâm hương, dũng trừ tam thừa chi giác lộ.

 

THỈNH GIÁC LINH

 1. 1.   Chiên thân phụng thỉnh phục vọng GIÁC LINH TÔN SƯ quan lâm, hiếu đồ thành tâm cẩn đương bái thỉnh, hương hoa thỉnh......

Nhứt tâm phụng thỉnh: Đồng chơn nhập đạo, chánh tín xuất gia. Tam thiên oai nghi chi đầu đà, bát vạn tế hạnh chi phạm tường. Tư đương hiếu đồ chúng đẳng, cung tiến Giác Linh, phụng vi Tôn Sư... Giác Linh Hòa Thượng. Duy nguyện giác linh: Xả bỏ thân tứ đại giả hợp, hồi qui Phật cảnh. Sơ nhiệt danh hương, sơ thân phụng thỉnh. Phụng thỉnh giác linh lai đáo đàn tiền an thân tọa vị chứng minh công đức…

 

 1. 2.   Duy nguyện: Đại tâm đại hạnh, đại nguyện đại từ. Phụng thỉnh Giác Linh quan giáng hương đàn y vi tựu tọa chứng minh công đức.

Nhứt tâm phụng thỉnh: Giác Linh Hòa Thượng.... đã liễu ngộ lý vô thường, ngũ ấm giã hợp, tham thiền quán tưởng, sống đời tam y nhứt bát, vạn lý thiên gia, hoằng dương chánh pháp ư thử độ ta bà. Ngưỡng nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật cảnh, bất xả từ bi lân mẫn phàm tình, hồi nhập ta bà, phân thân hóa độ.

Tri niệm: “Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền”. Hiếu đồ tề qui tại án tiền thiết lễ tri niệm ân sư: “sơ nhiệt danh, hương sơ... tái... tam thân phụng thỉnh” phụng thỉnh giác linh quan lâm án tiền toại vị chứng minh công đức.

 

 1. 3.   Duy nguyện: Không sắc viên dung, hà hữu khứ lai chị lộ, ngã chơn đốn tức liễu vô sanh diệt chi môn, phụng thỉnh giác linh hồi nhập ta bà phân thân hóa độ, nguyện cầu giác linh cao đăng phật cảnh.

Nhất tâm phụng thỉnh: Kim song phú chúc, thiền thất truyền y, đạo mạch miên trường, tổ ấn trùng quang, thiên lưu vĩnh chấn, đại tâm đại hạnh đại nguyện viên thành, phật pháp truờng lưu. Tri niệm Giác Linh.... phụng thỉnh Giác Linh.

 

 1. 4.   Duy nguyệt: Pháp duyên chánh độ, hiếu sự tuyên hành, chúng đẳng kiền thành, thượng hương bái thỉnh. Hương hoa thỉnh......

Nhứt tâm phụng thỉnh: Linh minh nhất tánh, thanh tịnh tam thân, xuất nhập diệt khứ lai, ứng hóa độ tùy duyên, hiếu đồ thành tâm bái thỉnh Giác Linh.... hồi qui tổ đường tự tại tọa vị... chứng minh... Đăng bảo tọa bồ tát ma ha tát.

 

THÁN -VỊNH

Chơn như chẳng biến lại tùy duyên.

Mắt biết trần tiêu một tánh viên

[Cung hiến trà…]

 

Đạo mầu ngộ lý chơn như

Thân huyễn ngộ lý sanh diệt

{Cung hiến phạn…}

 

PHỤC NGUYỆN:

Hiếu đồ chúng đẳng phước huệ song tu, bồ đề quả mãn, chánh pháp phụng thừa, thân tâm giải thoát, hiếu độ viên thành, độ sanh như nguyện.

Kính nguyện: Hòa Thượng đến nước Như Lai, tiêu dao tự tại, vào nhà Từ Phụ, an nghỉ nghìn thu. Xin nguyện Hòa Thượng gia hộ chúng con:

Đạo nghiệp vuông tròn

Giữ gìn ấn Tổ

Xây dựng tôn phong

Đạo nghiệp viên thành.

 

THUYẾT LINH

Hương linh hãy lắng nghe: …kiếp sống phù du, cuộc đời giả tạm. Thân tứ đại có sanh phải có diệt, có hợp ắt có tan, chỉ có pháp thân là thường trụ.

Một ngày vô thường đến

Mới hay mình trong mơ

Khi bỏ xác thân này

Mọi vật không đem được

Chỉ có nghiệp tùy thân.

Hương linh hãy nghe kỹ: con người “sanh ra từ đâu đến và sau khi chết đi về đâu?” Nay hương linh là thân con người, tất bị định luật vô thường chi phối, hôm qua còn đó nay đã ra người thiên cổ.

Lúc còn sống: hương linh chăm lo sự sinh tồn cuộc sống hàng ngày mà phải bôn ba sớm hôm tảo tần vì danh lợi. Đến khi tắt thở đều bỏ lại tất cả. Tiền tài dù quí giá không đem theo được. Cha mẹ vợ chồng con cái quyến thuộc thân yêu phải chia lìa. Thế gian như giấc mộng dài “khi sanh thì không và khi thoát lại ra đi tay không!” Tuy nói đời người trăm tuổi nhưng có mấy ai sống đủ trăm năm.

“Thân ngang dọc rong rủi trên vạn nẻo

Lẫn tâm hồn, thời gian sương phai nét.

Nhưng cuối cùng trả hết đến tàn hơi.

Buông tất cả! tay không còn chi cả”.

Hương linh từ vô lượng kiếp tới nay, do không biết nẻo chánh tà nên bị dục vọng làm cho tâm trí bị mê mờ từ lâu.

“Thân ham dùng gấm vóc se sua

Ý mơ tưởng bao la vũ trụ

Bởi lục dục lòng tham không đủ

Lấp che mờ trí huệ xưa nay”.

Ba nghiệp thân khẩu ý (tham sân si) tạo ra muôn ngàn tội lỗi, oan khiên chồng chất, chìm đắm trong biển khổ ở thế gian, luôn sống trong sanh tử luân hồi ở ba cõi sáu đường mà không hay biết, lấy dục lạc cho là niềm vui vĩnh cửu.

Kinh dạy “cho dù con người hưởng thú dục lạc trăm ngàn vạn ức năm, từ đời này sang đời khác, rốt cuộc cũng không thể nào tránh được đau khổ buồn rầu trong ba đường ác, luân hồi trong sáu nẻo”.

Đức phật dạy: “mê nhứt kiếp ngộ nhứt thời”. Tuy chúng sanh luôn sống trong vô minh mê muội từ vô lượng kiếp, nhưng chỉ trong giây phút tỉnh ngộ quay về chánh pháp. Làm cho tâm thức bừng sáng, thì nghiệp chướng tội lỗi gây tạo được tiêu trừ, bước lên bờ giải thoát luôn được thác sanh về thế giới an lành.

Tài sản của cải, danh vọng địa vị của ta sẽ ở lại khi ta chết. Bạn bè, thân bằng quyến thuộc đưa ta rời cuộc đời đến nghĩa địa buồn. Nhưng chỉ có hành động “tốt hay xấu” của ta tạo ra trong cuộc sống là theo ta xuống tận đáy mồ và xuyên qua mọi thời gian không gian, luân chuyển trong sanh tử rồi lại tái sanh.

Hôm nay, hương linh có duyên lành nên trong tang quyến tạo cơ duyên. Thành tâm bái thỉnh chư tôn tịnh đức tăng già kiến đàn phụng phật phúng kinh, quy linh kỳ siêu. Nguyện cầu hương linh trở về với giáo lý chơn như theo con đường giải thoát của Phật Đà. Đây là duyên lành hiếm có!

Giờ đây, hương linh đối trước “BA NGÔI TAM BẢO” trang nghiêm thanh tịnh. Ngưỡng nguyện tận hư không giới mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần chứng minh. Hương linh hãy chí thành sám hối cho các tội lỗi oan khiên của mình được tiêu diệt. Phát bồ đề tâm bỏ ác làm lành “hành thiện tích phước”.

Hương linh trở về chơn tâm thanh tịnh giữ cho ba nghiệp (thân khẩu ý) trong chánh niệm, quy y tam bảo “Phật, Pháp, Tăng”. Ngõ hầu thừa tư Phật lực, Pháp lực, Chư Hiền Thánh Tăng lực rưới cam lồ từ bi rửa sạch phiền não, tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng, xa lìa những cảnh giới đọa đầy đau khổ, được sanh về thế giới cực lạc. Hương linh nhứt tâm niệm danh hiệu Phật:

“Nam Mô A Di Đà Phật”, được Đức Phật Di Đà trợ tiến vãng sanh, phóng hào quang tiếp độ vong hồn sanh về thế giới an lành.

“Tây phương tịnh độ sen vàng nở

Hương linh từ đây mở lối về”.

Thật vậy, hương linh như pháp, hãy thành tâm sám hối, qui y tam bảo, cầu sanh tịnh độ”.

“Đời người như một bóng phù vân

Sanh như thế tử lại hoàn không

Nghiệp duyên tiền định bởi do mình

Xả mộng qui chơn hồn siêu tịnh cảnh”.

Bao nhiêu tội lỗi cũng do tâm

Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm

Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhỏm

Nghìn thu mây bạc vẫn thong dong.

 

TIỄN LINH

 

THÁN - VINH

Tây phương phật quốc thắng ta bà

Siêu thoát luân hồi khoái lạc ban

Nguyện độ vong linh siêu bổn quốc

Cửu liên đài thượng vãng tây phương.

 

Tam giới luân hồi chúng khổ diên

Đa sanh phụ mẫu lục thân tiền

Kim bằng tam bảo oai thần lực

Siêu thoát ta bà vãng sanh thiên.

 

Tây phương tịnh độ sen vàng nở

Hương linh từ đây mở lối về

Hoa nở hương linh lòng mừng thấy Phật

Muôn đời thoát khỏi chốn đường mê.

 

Cha về âm cảnh hồn phảng phất

Con ở dương gian dạ ngậm ngùi

Hiếu đạo chưa đền ơn cúc dục

Khuất còn thâm tủi phận làm con.

 

Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi

Vô sanh vô tử vô khứ lai

Sanh tử khứ lai đô thị mộng

Niết bàn tịnh cảnh đáo tây phương.

 

Đời người như một bóng phù vân

Sanh như thế tử lại hoàn không

Nghiệp duyên tiền định bởi do mình

Xả mộng qui chơn hồn siêu tịnh cảnh.

 

Hồn siêu nơi cõi tịnh

Nghiệp dứt chốn trần ai

Sen chín phẩm vừa nở ra

Đức Phật liền phóng quang tiếp độ.

 

SÁI TỊNH – HƯƠNG LINH

Ba cõi luân hồi thật khá thương

Sanh sanh tử tử khổ vô lượng

Sám hối tiền khiên trừ nghiệp chướng

Qui y tam bảo thoát luân hồi.

 

Nước cam lồ rưới mát hương linh

Hương linh xưa kia tạo tội gì

Rửa sạch oan khiên tiêu nghiệp chướng

Nay nhờ Phật lực sạch oan khiên.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát.

 

Ngã kim quán mục chư hương linh

Tẩy tịnh lục căn tánh tự minh

Từ bi thanh thủy thanh trừ cấu

Vãng nhập tiêu dao tịnh độ thiên.

 

Nhược nhơn liệu liễu tri

Tam thế nhứt thiết Phật

Ứng quán pháp giới tánh

Nhứt thiết duy tâm tạo.

 

Tẩy trạt, tẩy trạt quán trong y

Vọng giả xưa kia tạo nghiệp gì

Tẩy rửa oan khiên trừ chư tội

Tự tùng vong giả miễn khổ ly

Tự tùng vong giả thoát khổ ly

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát.

  

TÁN

Dĩ thử chấn ngôn thân triều thỉnh

Hương linh bất muội diệu văn tri

Trượng thừa tam bảo oai thần lực

Thủ dạ (nhật) kim thời lai pháp hội.

 

Nguyện độ hương linh quy bổn quốc

Cửu liên đài thượng vãng tây phương

Nam Mô Tiên Vãng Sanh Bồ Tát.

 

Hiếu tử hiều tôn, nghĩa dũng trung lương sĩ, liệt nữ trinh thê, thị tử như qui khứ, trượng tiết vong khu, thiên cổ lưu anh khí, cảnh cảnh linh hồn, lai thọ cam lồ vị.

 

Bái sám công đức, vong giả sanh đao lợi

Pháp bảo kinh văn, như vọng cầu sám hối

Thập điện từ vương, xã trừ vô biên tội

Hoan hỷ địa bồ tát, dẫn nhập long hoa hội

Long hoa tam hội nguyện tương phùng.

 

DUY NGUYỆN

1-   Duy nguyện: Trời cao vòi vọi, đất rộng thênh thang. Thân tử tại dương gian, hồn qui về (tịnh) phật cảnh. Hôm nay trai chủ mở hội siêu kỳ, lập đàn cúng tế ba lần mới phen. Nguyện cầu vong hồn hồi qui đàn tràng an thân toại vị, thọ tài hưởng thực vãng sanh tịnh độ.

2-   Duy nguyện: nhứt linh bất muội, cữu phẩm hiện tiền, ngộ bồ đề nhi tự ý, vãng sanh y bát nhã nhi tùy duyên siêu độ.

3-   Duy nguyện: Hương linh thừa tư Phật lực, Pháp lực, Hiền Thánh Tăng lực, dứt sạch mê lầm tỏ rõ lối về. Hồi qui đàn tràng, an thân toại vị; nghe lời kinh kệ, thọ tài hưởng thực, vãng sanh tịnh độ.

 

THỈNH LINH

1-   Nhứt tâm triều thỉnh... Thiết niệm: Trời cao vòi vọi đất rộng thênh thang. Từ thuở bé đến ngày khôn lớn. Công cha tợ như trời cao bể rộng. Nghĩa mẹ sánh bằng đất rộng sông sâu. Lòng nghĩ lo báo đáp nghĩa sanh thành. Ý những tưởng sớm hôm thường định tỉnh. Tuy âm dương xa cách muôn trùng. Nhưng phật pháp gia trì thật ứng linh...

2-   Nhứt tân triều thỉnh... Thiết niệm: Nhớ công cha sanh mẹ dưỡng chẳng khác nào như biển rộng sông sâu. Nguồn nhân cội phước là đâu. Phận con cháu phải lo câu báo đáp. Nay nhân ngày... Trước linh sàng gia quyến tề qui. Tụng kinh niệm phật gia trì.

 

SỞ – ĐIỆP

XƯỚNG SỚ – PHẬT

Kể thủ liên hoa tọa. Qui đầu đại giác tôn. Thập hiệu chứng viên thông. Nhứt luân minh nguyệt tướng. Thế Tôn đức tướng nan lường tán dương. Kim vì trai chủ... Phụng Phật hiến cúng... Nghinh tường tập phước sự, khải khai sớ chương cung đối Phật tiền phủ thùy minh chứng.

 

XƯỚNG SỞ - CÚNG THẦN:

Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xã tế hàm thức. Tướng hảo quang minh dĩ từ nghiêm. Chúng đẳng chí tâm qui mạng lễ. Kim vì trai chủ... lễ thỉnh (Địa Tạng, Diêm Vương) lai phó đàn tràng chứng minh công đức. Khải khai sớ văn cung đối án tiền phủ thùy chiếu giám.

 

XƯƠNG - ĐIỆP

Âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Kim hữu hiếu quyến... phụng Phật hiến cúng kỳ siêu tiến linh nhất hội, cẩn điệp hiệp hành tuyên đọc…

 

1-   SỚ CẦU AN

Phục dĩ:

Nhứt niệm tâm thành, bách bảo quang trung vô bất ứng. Phiến hương liêu nhiễu, thập phương hiền thánh tận hư không.

Sớ vị: Việt Nam quốc… gia cư hiện trú tại... kiến đàn phụng phật thượng hương phúng kinh kỳ an, tập phước sự nghinh tường sự.

Kim đệ tử.... hiệp đồng gia quyến...

Duy nhật tâm thành, bách bái ngưỡng cang.

Nguyện thừa:

Kim tướng quang trung, phủ thùy chiếu giám, ngôn niệm đệ tử...... phao sanh hạ phẩm, mạng thuộc thượng thiên, hà càng khôn phú tải chi ân, cảm Phật thánh phò trì chi đức. Tự vô phiến thiện lự hữu dư khiến, tự giải bổn nguyệt, cát nhựt cung lâm phạm vũ, liệt trần hương hoa kiền thành phúng tụng đại thừa pháp bảo tồn kinh... gia trì tiêu tai chư phẩm thần chú, đảnh lễ:

Tam thiên bảo tướng vạn đức kim dung, tập thử thiện nhơn, kỳ tăng phước quả, kim tắc cần cù, sớ văn hòa nam bái bạch:

Nam Mô thập phương thường trụ tam bảo, tác đại chứng minh.

Nam Mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, liên tọa chứng minh.

Nam Mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh, diên phụng.

Tam thừa thượng thánh, từ phủ vạn linh, hộ pháp long thần, chư vị thiện thần, đồng thùy chiếu giám, cọng giáng cát tường.

Phục nguyện: Phật thùy hộ hữu, thánh đức phò trì, đẳng chư tai nạn tiêu trừ, sa số phước tường giai biên tập, thân cung tráng kiện, mạng vị bình an.

Ngưỡng lạy: Phật thành chứng minh cẩn sớ

Như lai ứng thế nhị thiên...

Tuế thứ... nguyệt... nhật

Đệ tử chúng đẳng, hòa nam thượng sớ.

 

2-   Sớ KỲ SIÊU

Phục dĩ:

Ta bà giáo chủ hoằng khai giải thoát chi môn.

Cực lạc đạo sư tiếp dẫn vãng sanh chi lộ, đản tâm cung bắc, tố thủ hòa nam bái sớ vị:

Việt Nam quốc… gia cư hiện trú....

Phụng phật tu hướng phúng kinh (chung thất - húy kỵ) kim đệ tử...

Đại giác thế tôn phủ thùy tiếp độ

Thống niệm: (Hương linh…...)

Nguyện thừa phật pháp dĩ siêu thăng toàn lại kinh văn nhi giải thoát. Tư lâm (chung thất - hiệp kỵ) chi thần, kiền trượng thiền hòa tuyên dương pháp sự, phúng tụng.

Đại thừa pháp bảo kinh văn... gia trì vãng sanh tịnh độ thần chú.

Đảnh lễ, tam thân bảo tướng, vạn đức kim dung, tập thử lương nhơn kỳ cầu siêu độ, kim tắc cần cù sở văn hòa nam bái bạch:

Nam mô thập phương thường trụ tam bảo nhất thiết chư phật, tôn pháp hiền thánh tăng tác đại chứng minh.

 Nam mô tây phương giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật liên tọa tác đại chứng minh cung phụng:

 Quan Âm tiếp dẫn, Thế Chí đề huề, Địa Tạng từ tôn, tiếp xuất mê đồ chi khổ.

Minh dương liệt thánh đồng tùy mẫn niệm chi tâm.

Phục nguyện:

Từ bi vô lượng, lân mẫn hữu tình, tiếp hương linh tây vức tiêu diêu, phó dương quyến nam sơn phước thọ.

Ngưỡng lạy phật ân chứng minh cẩn sớ.

Phật lịch: Nhị thiên ngũ bách... niên

Tuế thứ... nguyệt... nhật...

Đệ tử chúng đẳng hoa nam thượng sớ.

 

3-   SỚ CÂU SIÊU AN

Phục dĩ: Tịnh bình pháp thủy, nhứt đích triêm nhi nhật nguyệt trừng thanh.

Tỳ liễu cam lồ, bán điểm sái nhi minh dương lợi lạc, dục đắc tiêm trần bất nhiễm, tu đăng:

Đại giác năng nhơn sớ vị:

Việt Nam quốc... gia cư... kiến đàn phụng phật tu hương, hiến cúng phúng kinh.

Kim đệ tử... đồng gia đẳng.

Nguyện thừa kim tướng quang trung phủ thùy phóng quang tiếp độ:

Phục vì chánh tiến... hương linh.

Trượng thừa: Phật pháp dĩ siêu thăng, toàn lại kinh văn nhi giải thoát...

Đại thừa pháp bảo tôn kinh, gia trì vãng sanh tịnh độ thần chú. Đảnh lễ:

Tam thân bảo tướng, vạn đức kim dung, tập thử lương nhơn, nguyện cầu siêu độ, kim tắc cần cù sớ văn hòa nam bái bạch:

Nam mô thập phương thường trụ tam bảo nhất thiết chư phật, tôn pháp hiền thánh tăng, tác đại chứng minh.

Nam mô tây phương giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, liên tọa chứng minh, cung phụng:

Quan Âm tiếp dẫn, Thế Chí đề huề, Địa Tạng từ tôn, tiếp xuất u đồ chi khổ, minh dương liệt thánh đồng thùy mẫn niệm, chi tâm.

Phục nguyện: Đại viên giáo chủ, vạn đức hồng danh, quyện phong trần chi chơn nguyện trạm tịch. Thâu ba lãng nhi giác hải trừng thanh, kỳ hiệu sanh cọng tăng phước huệ chi vô biên. Nguyện quá khứ đồng phó liên trì chi thắng hội.

Ngưỡng lạy phật ân minh chứng chi bất khả tư nghi giã.

Cẩn sớ: Như Lai ứng thế… thiên... ngũ bách... Tuế thứ... nguyệt.... nhật....

Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ.

 

4-   ĐIỆP CÚNG LINH

Tư minh siêu độ, vị điệp tiến sự.

Tư cứ Việt Nam… gia cư... kiến đàn phụng phật, tu hương phúng kinh kỳ siêu báo đáp thâm ân độ sự.

Kim hiếu tử: .... hiệp toàn gia quyến nam nữ tử tôn hôn tế, nội ngoại đại đại tiểu chúng đẳng.

Cẩn dĩ hương hoa, đăng trà trai phạm thứ phẩm, phỉ lễ chi nghi, ngưỡng vọng phật ân phủ thùy phóng quang tiếp độ.

Phụng vì tri tiến: ... chi tôn linh

Phụng vì chánh tiến... hương linh

Phụng vì phối tiến.... đẳng hương linh

Thống niệm:

Tây phương quá thục, đông độ duyên chung, tiếp phiền não chi mê căn, đáo bồ đề chi bỉ ngạn.

Tư lâm (hiệp kỵ - chung thất) tải thiết phương tiện, kiền trượng thiền hòa, tuyên dương pháp sự.

Phúng tụng:

Đại thừa pháp bảo tôn kinh, gia trì vãng sanh tịnh độ thần chú tập thử lương nhơn, kỳ sanh lạc quốc.

Kim tắc, nghi duyên sơ khởi triều thỉnh hương linh, lai phú gia đường y vị nhi tọa.

Duy nguyện: Thừa tư thiện lợi, liễu sanh tử nhi xuất tam đồ.

Trượng thử kinh văn, chứng niết bàn nhi đăng cửu phẩm.

Tu điệp giả.

Hữu điệp thỉnh

Phụng vì hương linh giám nạp

Tuế thứ.... niên.... nguyệt... nhật.... thời.

Thỉnh điệp hương linh thau chấp.

 

5-   ĐIỆP CÔ HỒN

Khải kiến pháp diên, vị điệp ngưỡng sự:

Tư cứ: Việt Nam… gia cư phụng, phật tu hương phúng kinh.

Duy nhựt hương hoa, tải thiết lễ phẩm vật cụ trần, ngưỡng vọng phật ân phủ thùy tiếp độ, thống niệm:

Phụng vì pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn, hà sa nam nữ vô tự âm linh cô hồn, tự tha tiên vong gia thân quyến thuộc, cập bổn xứ viễn cận vô tự âm linh cô mộ liệt vị, phổ triều giới nội cơ thứ chiến tranh chiến sĩ liệt sĩ vong xu, bi sĩ trận vong, nhân dân nạn vong, oan hồn uổng tử, nam nữ vô tự âm linh không hành liệt vị.

Ngôn niệm: Chỉ nhân trục vọng, đọa lạc biên hương, bất ngộ chơn thường, trầm luân khổ thú, kim tiêu hạnh ngộ, cam lồ môn khai, thừa tam bảo lực, triệu đáo đàn tiền, thính diệu pháp âm, thọ cam lồ vị. Tỷ ngộ viên minh trạm tịch, chơn như diệu lý chí cơ quan, linh tri thanh tịnh hư không, đại giác chánh tông chi bỉ ngạn, bất sanh bất diệt, vô khứ vô lai, trường y bát nhã chi hương cọng chứng bồ đề chi quả, khuôn phò trai chủ dĩ bình an, cọng chứng, sanh nhân chi khương thái. Tu chí điệp dã.

Hữu điệp ngưỡng vọng.

Nam Mô Diện Diêm Vương Bồ Tát chứng minh.

Thị hạ hà sa nam nữ vô tự âm linh cô hồn liệt vị.

Tuế thứ... niên nguyệt... nhật thời.

Thỉnh tiến điệp.

 

THÁN - XƯỚNG

Thành môn tương phá

Ngục tốt giám tri

Nguyện phật từ bi

Kiền thành tán vịnh

{Tề thanh phá ngục}

Nhược nhơn dục liễu tri

Tam thế nhất thiết phật

Ứng quán pháp giới tánh

Nhất thiết duy tâm tạo.

 

Đệ nhất thân phan

Đàn tràng la liệt

Vong hồn cách biệt

Từ giả biệt ly.

 

Thần phù nhứt hạ

Sắc xá hung thần

Miễn ly chấp đối

Sanh tử câu an

Thần phù nhị hạ…

Thần phù tam hạ…

 

Con đã gây ra bao tội lỗi

Khi nói Khi làm khi tư duy

Đam mê hờn giận và ngu si

Hết thảy con nay xin sám hối.

 

Đầu cành dương liễu vương cam lồ

Một giọt mười phương rưới cũng đầy

Bao nhiều phiền lụy tiêu tan hết

Đàn tràng thanh tịnh ở nơi đây

 

Huỳnh kim mãn nguyệt tướng

Tam giới độc xưng tôn

Hàng phục nhứt thiết ma

Nhân thiên gia cung thủ.

 

Tam thiên giới nội từ bi chủ

Bách ức sát trung đại pháp vương

Nguyện khai liên mục quán phàm tình

Chúng sanh hữu cầu giai cảm ứng.

 

Hồi hướng công đức lực

Trang nghiêm tịnh độ

Thượng báo tứ trọng ân

Hạ tế tam đồ khổ.

 

Tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng

Tăng kỳ tam đại kiếp tu lai

Diện như mãn nguyệt mục như liên

Thiên thượng nhơn gian hàm cung kính.

 

Phật thân sung mãn ư pháp giới

Phổ biến nhất thiết quán sanh tiền

Tùy duyên phó cảm mỵ bất châu

Nhi hằng xứ thử bồ đề tọa.

 

Sở hữu thập phương thế giới trung

Tam thế nhất thiết nhân sư tử

Ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý

Nhất thiết biến lễ tận vô dư.

 

Tánh hải bích ba trừng trạm trạm

Giác viên tâm ấn thể như như

Đại thừa Phật pháp khai phương tiện

Nhứt điểm linh quang chiếu thái hư.

Thế Tôn đức tường...…

 

Sử thế giới nhược hư không

Diệu liên hoa bất trước thủy

Tâm thanh tịnh siêu ư bỉ

Khể thủ lễ vô thượng tôn.

 

Sông ái dài muôn dặm

Biển mê sóng vạn tầm

Cõi luân hồi muốn thoát

Niệm phật sanh tịnh độ.

 

Tội từ tâm khởi tương tâm sám

Tâm nhược diệt thời tội diệt vong

Tội vong tâm diệt lưỡng câu không

Thị tắc danh vi chơn sám hối.

 

DĨ THỬ

Dĩ khử nghiêm tịnh,

Công đức hồi hướng.

Hộ pháp long thiên

Tam giới nhạc độc

Linh thông thủ hộ

Già lam chơn tể

Kỳ phước bảo an

Bồng thiên trang nghiêm

Vô thượng bồ đề

Phổ nguyện pháp giới chúng sanh,

Cộng nhập tỳ lô tánh hải.

 

CÔ HỒN

Cô hồn, Phất tử,

Vô chủ vô y,

Giai do tiền thế bất tu trì,

Chánh pháp vĩnh văn tri.

Ngộ minh sư,

Thoát khổ sanh Đao Lợi.

Nam Mô Sanh An Dưỡng Bồ Tát.

 

GIÀ LAM

Già lam chủ giả,

Hiệp tự oai linh.

Khâm thừa Phật sắc cọng thâu thành,

Ủng hộ Pháp Vương thành,

Vi hàn vi bình.

Phạm sát vĩnh an ninh / khương.

Nam Mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát.

 

NGUYÊN THẦN

Phật quang chú chiếu,

Bổn mạng nguyên thần.

Tai tinh thối độ phước tinh lâm,

Cửu diệu bảo trường sinh.

Vận hạn hòa bình

Phước thọ vĩnh khương ninh.

 

NHỨT SÁI

Nhứt sái Đông phương linh ly cấu,

Nhị sái bát nạn cập tam đồ

Tam sái tứ chúng dự nhơn thiên

Tứ sái đàn tràng tất thanh tịnh

Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát.

 

BÌNH TRUNG

Bình Trung Cam Lồ Như Lai trí,

Yếu khứ trần lao bất tịnh thân.

Ngã kim khất thủ Chúng trung tôn,

Phổ sái pháp diên thường thanh tịnh.

Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát.

 

NHỨT ĐÍCH THANH LƯƠNG

Nhứt đích thanh lương hàm tế nguyệt

Thập phương vũ lệ tẩm ba đào.

Kim tướng nhất trích sái đàn tràng

Cấu uế tinh chuyên tất thanh tịnh.

Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát.

 

ĐẠI TỪ DI ĐÀ

Đại từ Di Đà Phật,

Đại bi Bồ Tát Tăng.

Tiếp dẫn chúng sanh,

Thượng phẩm thượng sanh.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát.

 

DI LẶC PHẬT

Long Hoa tam hội nguyện,

Tưởng y y thất.

Di Lặc Phật,

Tam Đại Thừa,

Tam Trung Thừa,

Tam tối thượng thừa.

Nam Mô Đương Lai Di Lặc Phật.

 

CỬU LONG

Cửu long phún thủy,

Mộc dục kim thân,

Thiên thượng thiên hạ độc vi tôn,

Thất bộ bảo liên sanh.

Oai đức quang minh,

Pháp giới vĩnh triêm ân.

Nam Mô Cát Tường Hội Bồ Tát.

 

TAM BẢO

Khể thủ qui y Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo Từ Tôn,

Cấp cô trưởng giả Xá kỳ viên

Bố mãn kim tiền.

Thiện tài đồng tử ngũ thập tam tham.

Siêu sanh tử, độ linh tảo vãng Tây phương,

Nhược nhơn qui y Phật, Pháp, Tăng

Tam Bảo bất đọa tam đồ.

 

LỄ THỈNH (AN VỊ)

Lễ thỉnh Thượng Sư Tam Bảo Tôn,

Bồ Tát oai linh Kim Cang thần.

Liệt vị Thanh (Thinh) Văn Chư La Hán,

Đồng phó pháp diên giai kiền cúng.

 

PHÁP THÂN (VÍA ĐI LẶC)

Pháp thân thị hiện,

Lâu các trùng khai.

Long hoa tam hội vận từ bi,

Quảng độ xuất trần ai,

Khể thủ liên đài.

Bổ xứ tại đương lai.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

 

DƯỢC SƯ

Dược sư hải hội,

Lưu ly tướng quang,

Bát đại Bồ Tát giáng cát tường,

Thất Phật quảng tuyên dương

Nhựt nguyệt oai quang,

Công đức thật nan lường.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

 

CHUẨN ĐỀ (VÍA CHUẨN ĐỀ)

Khể thủ qui y Tô Tất Đế,

Đầu diện đảnh lễ Thất Cu Chi.

Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề,

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ (ai nhiếp thọ).

Nam Mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát.

 

THÁNH ĐỨC TÙNG KHÔNG

Thánh đức tùng không lai giáng hạ,

Chư Phật Bồ Tát hiện lai lâm.

Bảo tràng sa giá mãn trần hoàn,

Cảm hà oai linh an bảo tọa.

Đăng Bảo Tọa Bồ Tát.

 

KHỂ THỦ

Khể thủ khể thủ qui y Phật,

Phật tại kỳ cô viên.

Kỳ cô viên thuyết pháp

Thuyết pháp lợi nhơn thiên.

Nam Mô Chơn Như Phật Già Gia.

 

Khể thủ khể thủ qui y Pháp,

Pháp bảo Ly Long cung

Long cung thu nguyệt hiện,

Nguyệt hiện xuất luân minh.

Nam Mô Pháp Bảo Đạt Ma Gia.

 

Khể thủ khể thủ qui y Tăng,

Tăng tâm tự thủy thanh,

Thủy thanh khai bảo tạng.

Bảo tạng tụng lương hàm.

Nam Mô Phúc Điền Tăng Già Gia.

 

QUAN ÂM BỒ TÁT

Quan Âm Bồ Tát đại thần thông.

Thủ chấp dương chi quá hải đông.

Quan Âm năng cứu thế gian khổ,

Nguyện độ hương hồn vãng thiên cung.

 

THẬP NHỊ DƯỢC XOA

Thập nhị Dược Xoa,

Trợ Phật tuyên hoằng.

Ngũ sắc thể lủ kết kỳ danh.

Tùng nguyện tất viên thành

Oan nghiệp băng thanh

Phước thọ võng khương ninh.

 

GIÁM TRAI

Giám trai sứ giả,

Hỏa bộ oai thành,

Điều hòa bách vị tiếu duy linh

Tai họa vĩnh vô xâm.

Hộ mạng từ thân.

Thanh chúng vĩnh an ninh.

 

GIÁC LINH

 

GIỚI THÂN

Giới thân sơn vị trọng,

Pháp nhủ hải phi thâm.

Bạch bố triền viên đảnh,

Truy truy viễn thốn thầm.

 

THIỀN ĐƯỜNG

Thuyền đường thanh tịch tịch,

Pháp tọa ảnh liêu lieu.

Tứ chúng ta hà thị.

Thê thê phách dục tiêu.

 

HÀN YÊN

Hàn yên mê trượng thất,

Lãnh nguyệt chiếu thuyền song.

Huyễn chất tiêu gian mộng

Chơn thân tuế hậu tòng. (Trùng vĩ).

 

TỨ ĐẠI

Tứ đại giang tâm nguyệt,

Tam thân cảnh diện hoa.

Huề lai chơn đích tử,

Trường giá bạch ngưu xa. (Trùng vĩ)

 

ĐIỆN CÁO GIÁC LINH

Chơn thể tùy duyên xứ,

Nguyên minh hốt tơ tàng.

Nga nhiên vân quyện tận,

Lưu nhứt đạo hàng quang. (Trùng vĩ)

 

THIỀN THẤT

Thuyền thất đăng quang lãnh,

Kinh song nguyệt ảnh không.

Nhứt triêu hề chích lý

Thiên tải mích vô tung. (Trùng vĩ)

 

U MINH

U Minh Giáo Chủ đức nan cùng,

Ứng hiện chư hình xứ xứ thông.

Đại đạo tam đồ triêm diệu hóa,

Tứ sanh thập loại mộc ân đồng.

Nam Mô Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát.

 

TÂM NHIÊN

Tâm nhiên ngũ phận,

Giới định huệ hương.

Giải thoát tri kiến điệu nan lường,

Tịnh độ khỉ căn nguyên.

Nhiệt biến tam thiên,

Phụng hiến Giác linh tiền.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

 

TRƯỢNG THẤT

Trượng thất không lưu nguyện,

Thiền phòng bán tỏa yên.

Bổn Iai chơn diện mục?

Hồ họa xuất thiên nhiên. (Trùng vĩ)

 

CHƠN NHƯ

Chơn như bất biến thả tùy duyên,

Ế họa trần tiêu nhứt tánh viên.

Cử túc dĩ siêu tam giới ngoại,

Hoàn lai hựu thượng độ sanh thuyền.

 

NIẾT BÀN

Niết bàn nhứt khứ vạn duyên hưu

Cao quãi cân bình dĩ triệt đầu.

Chích lý Tây Qui quan man khỗn,

Nhứt hoa tạ hậu cảnh nán lưu.

 

GIÁC LINH

Giác linh tảo góa bạch ngưu xa,

Bảo sở tuệ đăng mặc sa đà,

Tam thỉnh giác linh đăng bảo tọa

Cửu liên trì thượng tọa lâu hoa.

 

SẮC KHÔNG

Sắc không không sắc bổn cố nhiên,

Sanh tử na năng một bạn biên.

Phiên thân đạp trước bồ đề lộ,

Cử bộ tiện đăng Bát nhã thuyền.

 

TÂM KINH

Tâm kinh đoản thiểu,

Công đức vô biên.

Sanh lão bệnh tử khổ giai quyên.

Năng phá vô minh oan

Diệt tội tiêu khiên.

Xướng tụng lợi nhơn thiện.

Nam Mô Bát Nhã Hội Bồ Tát.

 

ĐOẠN NGHI

Đoạn nghi sanh tín,

Tuyệt tướng siêu tôn.

Đốn vong nhơn pháp giải chơn không.

Bát nhã vị trùng trùng.

Tứ cú dung thông.

Phước đức thán vô cùng.

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát.

 

VÃNG SANH

Vãng sanh thần chú,

Công đức vô biên.

Di Đà thọ ký thị chơn truyền,

Đệ tử chí tâm tuyên.

Hương linh tắc đáo vãng Tây Thiên.

Chư Phật lai nghinh tiền.

Vãng sanh Tây Phương Bồ Tát.

 

 

 
 ***

Đánh máy: Lệ Trinh Diệu Tuyết, Nguyên Quảng Tánh Ngô Quang Lãnh


facebook-1
***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/09/2022(Xem: 639)
Sáng 10-9 (15-8-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đã vân tập tại Chánh điện chùa Long Sơn để dự lễ Huý Nhật lần thứ 9 (2013-2022) đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn và hiệp kỵ chư tôn Hoà thượng giáo phẩm, lãnh đạo GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ Hiệp kỵ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Thiện – thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, cùng chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni các tự viện gần xa. Trước đó, vào tối ngày 09 tháng 9 (14-8- Nhâm Dần) chư Tôn đức Bổn tự và quý Phật tử đã tụng kinh Di giáo trước ban thờ di ảnh quý Ngài.
15/08/2022(Xem: 632)
Đại đức Tăng xin lắng nghe, tôi Tỳ Kheo .. xin vì Tăng xướng lên các tiêu tướng bốn phương của Tiểu Giới (tức là Giới Trường) từ gốc đông-nam của trú xứ này, lấy (nói lên vật dùng làm Tiêu Tướng) làm nêu. Từ đông-nam đây về hướng tây (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng tăng, bạch tiếp) đến góc tây-nam, lấy .. làm nêu. Từ tây-nam đây về hướng bắc (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc tây-bắc, lấy .. làm nêu. Từ tây-bắc đây về hướng đông (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc đông-bắc, lấy .. làm nêu. Từ đông-bắc đây về hướng nam (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) trở lại góc đông-nam, lấy . Làm nêu. Đây là xướng xong một vòng gồm các tiêu tướng ngoài
14/08/2022(Xem: 679)
Người đạo đức tình thương Trăng thanh nước bích Kiều môn cùng dòng họ Thích Ni chúng đồng phái nhà thiền Nghìn nhà một bát hóa duyên Muôn dặm cô thân ứng cúng
16/07/2022(Xem: 1610)
Bồ đề nhất bá bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly tam đồ khổ Xích sắc biến liên hoa Nam Mô A Di Đà Phật.
06/02/2022(Xem: 3659)
Quang Lưu xứ xứ u minh thất, Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng, Nguyện độ hương linh qui bổn quốc. Cửu liên đài trực vãng Tây Phương. Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát Dịch nghĩa: Nơi nơi ngục tối hiện hào quang Ảnh hoá phân thân ngồi đạo tràng Nguyện độ hương linh về bổn quốc Đài sen chín phẩm thẳng Tây phương Nam Mô Tiến Linh Diên ( Vãng Sanh) Bồ Tát
09/01/2022(Xem: 2457)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
29/12/2021(Xem: 2339)
Kiến Sơ chùa cổ bặt không ngôn Diện vách nhiều năm hướng nội tâm Cảm hoá thiền tăng trao kệ ngọc Thiền tông hưng khởi rạng trời Nam
11/12/2021(Xem: 5147)
Hương trầm thơm ngát cả rừng thiền, Vườn tuệ chiên đàn nguyện kết nên. Đao Giới vót thành hình núi thẳm, Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên.
03/09/2021(Xem: 11463)
(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) 1. TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án, lam xóa ha. (3 lần) 2. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN: Tu rị, Tu rị, Ma ha tu rị, Tu tu rị, Ta bà ha. (3 lần) 3. TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN Án, Ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 4. PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN: Án, Nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần) 5. AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN: Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, Án, độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha (3 lần) Hộ pháp, Vĩ Đà thị chứng minh Thân trụ Phật tiền Tâm Tư nguyện Tưởng bằng bí chú đắc oan linh Hà chơn bất thức trì niệm Luật Thiên kinh vạn quyển vô nhất tự Nẳng mô tô tất đế, đa rị, đa rị, mạn đà, mạn đà, ta bà ha (3 lần)
10/08/2021(Xem: 2269)
Hiếu đồ cung tựu cảm buồn thương Thành kính dâng hương lễ cúng dường Tưởng niệm ân sư đền nghĩa cả Dốc lòng đảnh lễ thọ tâm tang
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,280,643