Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Tưởng Niệm Lão Cư Sĩ Nguyên Lượng Nguyễn Văn Lượng (6:30pm, Thứ Tư, 21/4/2021)

22/04/202103:24(Xem: 3038)
Lễ Tưởng Niệm Lão Cư Sĩ Nguyên Lượng Nguyễn Văn Lượng (6:30pm, Thứ Tư, 21/4/2021)
Chương trình Lễ Tưởng Niệm
Lão Cư Sĩ Nguyên Lượng Nguyễn Văn Lượng
(6:30pm, Thứ Tư, 21/4/2021)
MC: Phật tử Tâm Từ

- Cúng tiến Hương Linh (TT Nguyên Tạng, ĐĐ Đăng Từ)
- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
-Sơ lược tiểu sử Lão Cư Sĩ Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ (Lam Tuyết Mai)
- Xem hình ảnh Slideshow về cuộc đời Lão Cư Sĩ Nguyên Lượng
- Lời phân ưu của TT Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
- Lời phân ưu và tri tán công đức của Thượng Tọa Viện Chủ TV Quảng Đức từ quê nhà Việt Nam
- Lời phân ưu của Ông Nguyễn Ngọc Đỉnh, Chủ Tịch Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức tại Úc Châu
- Cảm niệm công ơn Cha của các con (Thứ nam Nguyễn Thanh Tùng)
- Nhớ về Ông Nội (đại diện Nguyễn Thùy Trinh)
- Nhớ về Ông Ngoại (Melinda Lê)
- Lời phân ưu của đại diện Phật tử Tu Viện Quảng Đức (Nguyên Như, Steve NTB)
- Lời tưởng niệm của bác sĩ Văn Công Trâm gởi từ Đức Quốc (Hồng Hạnh)
- Lời thơ tưởng niệm của Phật tử Tu Viện Quảng Đức (Thanh Phi)
- Lời phân ưu của Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên
- Lời phân ưu của Luật Sư Nguyễn Tân Hải
- Lời Cảm Tạ của Tang Quyến (Trưởng nam Nguyễn Thanh Tuyền)
- Hồi hướng công đức và hoàn mãn.
le tuong niem_cu ong nguyen luong (1)le tuong niem_cu ong nguyen luong (2)le tuong niem_cu ong nguyen luong (3)le tuong niem_cu ong nguyen luong (4)le tuong niem_cu ong nguyen luong (5)le tuong niem_cu ong nguyen luong (6)le tuong niem_cu ong nguyen luong (7)le tuong niem_cu ong nguyen luong (8)le tuong niem_cu ong nguyen luong (9)le tuong niem_cu ong nguyen luong (10)le tuong niem_cu ong nguyen luong (11)le tuong niem_cu ong nguyen luong (12)le tuong niem_cu ong nguyen luong (13)le tuong niem_cu ong nguyen luong (14)le tuong niem_cu ong nguyen luong (15)le tuong niem_cu ong nguyen luong (16)le tuong niem_cu ong nguyen luong (17)le tuong niem_cu ong nguyen luong (18)le tuong niem_cu ong nguyen luong (19)le tuong niem_cu ong nguyen luong (20)le tuong niem_cu ong nguyen luong (21)le tuong niem_cu ong nguyen luong (22)le tuong niem_cu ong nguyen luong (23)le tuong niem_cu ong nguyen luong (24)le tuong niem_cu ong nguyen luong (25)le tuong niem_cu ong nguyen luong (26)le tuong niem_cu ong nguyen luong (27)le tuong niem_cu ong nguyen luong (28)le tuong niem_cu ong nguyen luong (29)le tuong niem_cu ong nguyen luong (30)le tuong niem_cu ong nguyen luong (31)le tuong niem_cu ong nguyen luong (32)le tuong niem_cu ong nguyen luong (33)le tuong niem_cu ong nguyen luong (34)le tuong niem_cu ong nguyen luong (35)le tuong niem_cu ong nguyen luong (36)le tuong niem_cu ong nguyen luong (38)le tuong niem_cu ong nguyen luong (39)le tuong niem_cu ong nguyen luong (40)le tuong niem_cu ong nguyen luong (41)le tuong niem_cu ong nguyen luong (42)le tuong niem_cu ong nguyen luong (43)le tuong niem_cu ong nguyen luong (44)le tuong niem_cu ong nguyen luong (45)le tuong niem_cu ong nguyen luong (47)le tuong niem_cu ong nguyen luong (49)le tuong niem_cu ong nguyen luong (51)le tuong niem_cu ong nguyen luong (53)le tuong niem_cu ong nguyen luong (55)le tuong niem_cu ong nguyen luong (56)le tuong niem_cu ong nguyen luong (57)le tuong niem_cu ong nguyen luong (58)le tuong niem_cu ong nguyen luong (60)le tuong niem_cu ong nguyen luong (61)le tuong niem_cu ong nguyen luong (63)le tuong niem_cu ong nguyen luong (64)le tuong niem_cu ong nguyen luong (65)le tuong niem_cu ong nguyen luong (66)le tuong niem_cu ong nguyen luong (67)le tuong niem_cu ong nguyen luong (68)le tuong niem_cu ong nguyen luong (69)le tuong niem_cu ong nguyen luong (70)le tuong niem_cu ong nguyen luong (71)le tuong niem_cu ong nguyen luong (72)le tuong niem_cu ong nguyen luong (73)le tuong niem_cu ong nguyen luong (74)le tuong niem_cu ong nguyen luong (75)le tuong niem_cu ong nguyen luong (76)le tuong niem_cu ong nguyen luong (77)le tuong niem_cu ong nguyen luong (78)le tuong niem_cu ong nguyen luong (79)le tuong niem_cu ong nguyen luong (80)le tuong niem_cu ong nguyen luong (81)le tuong niem_cu ong nguyen luong (82)le tuong niem_cu ong nguyen luong (83)le tuong niem_cu ong nguyen luong (84)le tuong niem_cu ong nguyen luong (85)le tuong niem_cu ong nguyen luong (86)le tuong niem_cu ong nguyen luong (87)le tuong niem_cu ong nguyen luong (88)le tuong niem_cu ong nguyen luong (89)le tuong niem_cu ong nguyen luong (90)le tuong niem_cu ong nguyen luong (91)le tuong niem_cu ong nguyen luong (92)le tuong niem_cu ong nguyen luong (93)le tuong niem_cu ong nguyen luong (94)le tuong niem_cu ong nguyen luong (95)le tuong niem_cu ong nguyen luong (96)le tuong niem_cu ong nguyen luong (97)le tuong niem_cu ong nguyen luong (98)le tuong niem_cu ong nguyen luong (99)le tuong niem_cu ong nguyen luong (100)le tuong niem_cu ong nguyen luong (101)le tuong niem_cu ong nguyen luong (102)le tuong niem_cu ong nguyen luong (103)le tuong niem_cu ong nguyen luong (104)le tuong niem_cu ong nguyen luong (105)le tuong niem_cu ong nguyen luong (106)le tuong niem_cu ong nguyen luong (107)le tuong niem_cu ong nguyen luong (108)le tuong niem_cu ong nguyen luong (109)le tuong niem_cu ong nguyen luong (110)le tuong niem_cu ong nguyen luong (111)le tuong niem_cu ong nguyen luong (112)le tuong niem_cu ong nguyen luong (113)le tuong niem_cu ong nguyen luong (114)le tuong niem_cu ong nguyen luong (115)le tuong niem_cu ong nguyen luong (116)le tuong niem_cu ong nguyen luong (117)le tuong niem_cu ong nguyen luong (118)le tuong niem_cu ong nguyen luong (119)le tuong niem_cu ong nguyen luong (120)le tuong niem_cu ong nguyen luong (121)le tuong niem_cu ong nguyen luong (122)le tuong niem_cu ong nguyen luong (123)le tuong niem_cu ong nguyen luong (124)le tuong niem_cu ong nguyen luong (125)le tuong niem_cu ong nguyen luong (126)le tuong niem_cu ong nguyen luong (127)le tuong niem_cu ong nguyen luong (128)le tuong niem_cu ong nguyen luong (129)le tuong niem_cu ong nguyen luong (130)le tuong niem_cu ong nguyen luong (131)le tuong niem_cu ong nguyen luong (132)le tuong niem_cu ong nguyen luong (133)le tuong niem_cu ong nguyen luong (134)le tuong niem_cu ong nguyen luong (135)le tuong niem_cu ong nguyen luong (136)le tuong niem_cu ong nguyen luong (137)le tuong niem_cu ong nguyen luong (138)le tuong niem_cu ong nguyen luong (139)le tuong niem_cu ong nguyen luong (140)le tuong niem_cu ong nguyen luong (141)le tuong niem_cu ong nguyen luong (142)le tuong niem_cu ong nguyen luong (143)le tuong niem_cu ong nguyen luong (144)le tuong niem_cu ong nguyen luong (145)le tuong niem_cu ong nguyen luong (146)le tuong niem_cu ong nguyen luong (147)le tuong niem_cu ong nguyen luong (148)le tuong niem_cu ong nguyen luong (149)le tuong niem_cu ong nguyen luong (150)le tuong niem_cu ong nguyen luong (151)le tuong niem_cu ong nguyen luong (152)le tuong niem_cu ong nguyen luong (153)le tuong niem_cu ong nguyen luong (154)le tuong niem_cu ong nguyen luong (155)le tuong niem_cu ong nguyen luong (156)le tuong niem_cu ong nguyen luong (157)le tuong niem_cu ong nguyen luong (158)le tuong niem_cu ong nguyen luong (159)le tuong niem_cu ong nguyen luong (160)le tuong niem_cu ong nguyen luong (161)le tuong niem_cu ong nguyen luong (162)le tuong niem_cu ong nguyen luong (163)le tuong niem_cu ong nguyen luong (164)le tuong niem_cu ong nguyen luong (165)le tuong niem_cu ong nguyen luong (166)le tuong niem_cu ong nguyen luong (167)le tuong niem_cu ong nguyen luong (168)le tuong niem_cu ong nguyen luong (169)le tuong niem_cu ong nguyen luong (170)le tuong niem_cu ong nguyen luong (171)le tuong niem_cu ong nguyen luong (172)le tuong niem_cu ong nguyen luong (173)le tuong niem_cu ong nguyen luong (174)le tuong niem_cu ong nguyen luong (175)le tuong niem_cu ong nguyen luong (176)le tuong niem_cu ong nguyen luong (177)le tuong niem_cu ong nguyen luong (178)le tuong niem_cu ong nguyen luong (179)le tuong niem_cu ong nguyen luong (180)le tuong niem_cu ong nguyen luong (181)le tuong niem_cu ong nguyen luong (182)le tuong niem_cu ong nguyen luong (183)le tuong niem_cu ong nguyen luong (184)le tuong niem_cu ong nguyen luong (185)le tuong niem_cu ong nguyen luong (186)le tuong niem_cu ong nguyen luong (187)le tuong niem_cu ong nguyen luong (188)le tuong niem_cu ong nguyen luong (189)le tuong niem_cu ong nguyen luong (190)le tuong niem_cu ong nguyen luong (191)le tuong niem_cu ong nguyen luong (192)le tuong niem_cu ong nguyen luong (193)le tuong niem_cu ong nguyen luong (194)le tuong niem_cu ong nguyen luong (195)


facebook-1


***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,217,409