Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát

04/04/202108:53(Xem: 3006)
Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát
bo tat pho hien 2

VÍA ĐỨC PHỔ HIỀN BỒ TÁT 
(21 tháng 2 âm lịch)
Theo Kinh Bi Hoa, tiền thân của Bồ Tát Phổ Hiền là Thái tử Năng Đà Nô, con thứ tư của Vua Vô Tránh Niệm. Nghe lời phụ vương, Thái tử phát tâm cúng dường Đức Phật Bảo Tạng cùng chư Tăng trong ba tháng An cư kiết Hạ. 

Quan đại thần là Bảo Hải mới khuyên Thái tử hồi hướng công đức về đạo Vô Thượng Bồ Đề, cầu thành Phật hơn là phước báu hữu lậu nhân thiên. 
Thái tử nghe lời và trước Đức Phật Bảo Tạng, đã phát nguyện hồi hướng Đạo Vô Thượng Chánh Giác, phát Bồ Đề tâm, tu tập vô lượng hạnh nguyện Bồ Tát mà giáo hóa mọi loài chúng sanh, cầu chứng ngôi Phật đạo và nguyện đặng cõi Phật rất thanh tịnh trang nghiêm, bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế giới của Phổ Hiền Như Lai.

Đức Phật Bảo Tạng nghe lời phát nguyện mà ngợi khen và thọ ký, đặt cho Thái tử danh hiệu Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, Thái tử trải hằng sa kiếp tu hành, thực hiện các thệ nguyện viên mãn, rồi đến thế giới Bất Huyến phương Đông thành Phật hiệu là Phổ Hiền Như Lai.
Trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, Bồ Tát Phổ Hiền đã nói về Mười Đại Nguyện của Ngài.
'
PHỔ HIỀN THẬP CHỦNG ĐẠI NGUYỆN 
1. Nhất giả lễ kính chư Phật
2. Nhị giả xưng tán Như Lai
3. Tam giả quảng tu cúng dường
4. Tứ giả sám hối nghiệp chướng
5. Ngũ giả tùy hỷ công đức
6. Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân
7. Thất giả thỉnh Phật trụ thế
8. Bát giả thường tùy Phật học
9. Cửu giả hằng thuận chúng sanh
10. Thập giả phổ giai hồi hướng
Nhân Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát con xin cung kính cúng dường lên Đại Sĩ bài thơ phát nguyện, lập lại Mười Đại Nguyện của Bồ Tát trong trí hiểu biết cạn cợt của con, mong Ngài từ bi nhiếp độ 🙏🙏🙏
1. Phật là bậc Toàn Giác nên con nguyện thường lễ kính
Do có vô số Phật, nguyện đảnh lễ chư Phật mười phương
Chúng sanh là Phật tương lai con chẳng dám khinh thường
Trong tâm có Phật nên đối Phật tánh nguyện hằng kính lễ
2. Xưa giờ Phật đến thế gian cũng để khai mở trí huệ
Hạnh nguyện chẳng thể nghĩ bàn nên con nguyện xưng tán Như Lai
Bất cứ hạt bụi trần nào cũng có dấu chân, vết xả thân của Ngài
Công hạnh chư Phật muôn đời, nguyện xưng tán không mỏi mệt
3. Lễ kính xưng tán rồi, tâm con Phật đã nhiếp
Vì biết Tam Bảo là ruộng phước, nguyện hằng cúng dường
Tâm-Phật-chúng sanh không sai biệt, xin cúng dường pháp thân
Tam luân không tịch nên con nguyện cúng dường phổ quảng 
4. Từ vô lượng kiếp đã tạo bao tội cùng nghiệp chướng
Nay được khai mở trí huệ, con nguyện sám hối chân thành
Tâm sám hối thanh tịnh rồi thì tội liền tiêu nhanh
Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không mới là chân thành sám hối
5. Tâm thường sám hối, bao u ám nặng trĩu được trút cởi
Hết còn mặc cảm, tâm khởi lên niềm hân hoan
Thấy ai hành thiện pháp, con nguyện tùy hỷ công đức, chúc mừng
Biết mình cùng chúng sanh vốn bình đẳng đồng Phật tánh
6. Tâm tùy hỷ công đức đã có, Pháp luân nguyện thỉnh chuyển 
Mong hiểu rõ đâu là công đức, nhân quả, cùng chánh tà
Phật đã nhập Niết Bàn nên con nguyện tìm cầu Pháp sư
Phật Pháp còn thì như thuyền có la bàn đến bến 
7. Thỉnh chuyển Pháp luân song đâu là ý chỉ, pháp chân chính
Nên con nguyện thỉnh Phật cửu trụ thế gian
Phật có pháp thân, mong Thế Tôn thị hiện Tăng đoàn
Ngự trong tâm con, cùng hữu tình, vô tình thuyết pháp
8. Thỉnh Phật trụ thế là để tu học theo Phật
Phật còn tại thế thì con lầm lạc trầm luân
Nay được thân người, được Tam Bảo chỉ đường
Nguyện lấy thân này để tu học, làm pháp khí 
9. Thường tùy Phật học không mỏi mệt ngừng nghỉ
Cũng để nhận ra Trí Huệ Từ Bi của Như Lai
Ba đời mười phương chư Phật vì độ hữu tình, đến thế gian này
Con nguyện hằng thuận, phụng sự chúng sanh muôn loài, nhân để thành Phật
10. Mười đại nguyện của Đại Sĩ Phổ Hiền Bồ Tát
Hết thảy chư Phật cũng đều như pháp mà hành
Bao công đức có được đồng phổ giai hồi hướng chúng sanh
Con nay phát nguyện y giáo phụng hành, xin Phật và Bồ Tát từ bi gia hộ 🙏🙏🙏
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT 🙏🙏🙏
2021-04-02 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương


 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
02/06/2023(Xem: 683)
Say mê ngũ dục hại thân tâm Danh sắc vây quanh kín lục căn Lục phủ da bì xương máu mủ Cớ chi vì chúng mãi tham sân Giới quy nuôi dưỡng tâm an lạc Duyên hợp vô thường tạo tác nhân Phật pháp dung thông vô lậu hoặc Tư tu trạch Pháp dứt trầm luân
26/05/2023(Xem: 1104)
Kính bạch HT. Thích Đồng Trí Viện chủ Tu Viện Viên Chiếu, CA. Hoa Kỳ Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN Hoa Kỳ từ năm 2012 Bậc cao tăng trí tuệ viên minh, diệu huyền thông đạt Nam Tông, Bắc Tông, Tổ Sư Thiền, Thiền Minh Sát Tuệ.
25/05/2023(Xem: 902)
Vĩnh viễn chia tay rồi…không còn ngày gặp lại, Đoạn đường ngày trước cùng chung bước tri âm Dăm tháng sau cùng, ……….bịnh già chúng mình phải tự lo thân Chỉ thăm hỏi nhau đôi lần qua điện thoại!!
21/05/2023(Xem: 212)
Thiền đường điện Phật ngát trầm hương Chuông vẳng xua tan ảo mộng trường Kệ ngọc ngân âm vơi khổ não Kinh vàng vọng tiếng chuyển sầu thương An yên một dạ về chơn thể Tĩnh tại năm căn hướng diệu thường
21/05/2023(Xem: 201)
“Thủ nhất thanh, Thượng vĩ bệnh” Vững bước đi về cõi tịnh an Vững niềm tin Phật kết thiền tâm Vững lòng thoả nguyện xây bờ thiện Vững chí kiên nguyền giữ bến chân Vững ở nơi đời gìn nghĩa trọng Vững ngồi chốn đạo giữ tình thâm Vững chân dạo khắp trần gian mộng Vững trái tim nồng nuôi đức ân…!
19/05/2023(Xem: 430)
Kính đa tạ Cổ Đức có thơ chỉ dạy BÁM VÍU (1) Luôn khuyên điều cốt lõi Phật Pháp thôi Toàn bộ Tập đế ( Tham ái) tạo có mặt trên đời Cuối cùng BUÔNG lại là rốt ráo cứu cánh !
19/05/2023(Xem: 234)
Chúng ta đừng nên trụ vào các niệm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu chúng ta có các tâm niệm trên thì phải nhanh chóng hàng phục chúng, chuyển hóa chúng để tâm mình không còn trụ ở một niệm nào cả. Hàng phục, chuyển hóa được những tâm niệm chúng sinh ấy gọi là vô trú. Thế giới này là thế giới của ngũ uẩn, cuộc sống này là cuộc sống của ngũ uẩn. Do bị phiền não và vô minh nên tâm bị ngũ uẩn chi phối, dẫn dắt tạo ra những thế giới đầy những lẽ vô thường, bất an. Sự sống của các thân ngũ uẩn là sự sống của tham, sân, si; khi tham sân si có mặt thì thân ngũ uẩn vô thường sẽ có mặt, ngược lại khi tham sân si được đoạn diệt thì thân ngũ uẩn vô thường này cũng sẽ được chấm dứt.
19/05/2023(Xem: 336)
Thơ là cõi mênh mông, thi nhân là người gởi hồn vào cõi mênh mông đó. Để đi vào hồn của thi nhân một cách trọn vẹn là điều không phải dễ. Có người đã nói: “Tu sĩ phải có tâm hồn nghệ sĩ thì mới sâu sắc phong phú.” Vốn có tâm hồn nhạy cảm, tác giả của tuyển tập thơ đã khéo vận dụng phân chia thời gian qua nhiều phân đoạn, nhiều góc nhìn để tâm hồn được trang trải, được hòa quyện theo từng cung bậc của cảm xúc. Chỉ một từ KHI, mà tác giả đã khéo phân chia trên 30 cung bậc khác nhau như: những khi, đến khi, có khi, nhiều khi..v.v…, để tâm hồn nương vào đó mà cảm nhận giải bày từng trạng thái của tâm.
15/05/2023(Xem: 685)
Chưa thuận duyên … mỗi tháng đến chùa Thầy thọ bát! Nhủ lòng…. tại gia tự thọ giới theo luật trang nghiêm, Được trang nhà từ bi Online khoá lễ… xiết bao nỗi ân triêm, Kính đa tạ Thượng tọa Trụ trì, kính dâng lời quý ngưỡng !
12/05/2023(Xem: 971)
Trân quý thay! sứ mệnh cao cả trong việc hoằng pháp! Căn bản, cốt lõi Đạo Phật được duy trì Sẵn sàng thắp lên ngọn đuốc từ bi Mang tặng người hoa trái Tuệ Giác thật bình đẳng
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,090,526