Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đức Phật Câu Lưu Tôn 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼

22/01/202108:33(Xem: 7618)
Đức Phật Câu Lưu Tôn 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼

Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT

Kính bạch Sư Phụ,

Bạch Sư Phụ,hôm nay chúng con được học bài kệ thứ 19 trong Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời của Ngài.

Sư Phụ có đọc bài kệ lời dạy của Đức Phật Câu Lưu Tôn để lại cho đời:


Thí như phong thái hoa

Bất hoại sắc dữ hương

Đản thủ kỳ vị khứ

Tỳ kheo nhập tụ nhiên

Bất vi lệ tha sự

Bất quán tác bất tác

Đản tự quán thân hành

Nhược chánh nhược bất chánh.

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật.

 

Cư Sĩ Hạnh Cơ dịch Việt:

 

Như ong hút nhụy hoa,

Chỉ lấy vị bay đi,

Không làm mất sắc hương,

Tì kheo vào làng xóm,

Không bận tâm chuyện người:

Nên làm, không nên làm.

Chỉ xét việc mình làm:

Chính đáng, không chính đáng.

Một lòng kính lạy đức Phật Câu Lưu Tôn.

 


Sư Phụ giải thích: Đức Phật Câu Lưu Tôn, Pali gọi là: Kakusandha, tiếng Phạn: Krakucchanda, tiếng Tây Tạng: Khorvadjig, là tên gọi của vị Phật đầu tiên của hiện tại hiền kiếp, và là vị Phật thứ 4 trong số bảy vị Phật quá khứ:

1/ Phật Câu Lưu Tôn.
2/ Phật Câu Na Hàm Mâu Ni
3/ Phật Ca Diếp
4/ Phật Thích Ca Mâu Ni
5/ Phật Di Lặc (1 tiểu kiếp nữa, Ngài sẽ giáng trần)

Về tiểu sử của Phật Câu Lưu Tôn đã được Đức Phật Thích Ca giới thiệu trong Tiểu bộ kinh (Khuddaka Nikaya), một phần của Kinh Tạng (Sutta Piṭaka), một trong ba bộ kinh sách của Kinh Tạng Pāli (Tripitaka).

 

Đức Phật Câu Lưu Tôn ra đời lúc con người thọ 40 ngàn tuổi, Ngài thuộc giòng dõi Bà la môn, họ Ca Ca Diếp (Kassapa), ngài chào đời tại Khemavati (hiện nay là Gotihawa), thuộc quận Kapilavastu, trong vùng Lumbini thuộc miền nam Nepal. Phụ thân Ngài là Tự Đắc (Aggidatta) một giáo sĩ Bà-la-môn. Mẫu thân Ngài là Thiện Chi (Visakha), con trai của Ngài là Thượng Thắng (Uttara).

 

Sư phụ có kể, Vua A Dục (Asoka) từng thăm viếng Gotihawa, Nepal và cho dựng trụ đá đánh dấu nơi đản sinh của Đức Phật Câu Lưu Tôn.

 

Vào năm 4.000 tuổi, Ngài Câu Lưu Tôn từ bỏ cuộc sống thế gian và xuất gia tu tập khổ hạnh trong 8 tháng, trước ngày giác ngộ, Ngài ăn một chút cơm nấu với nước cốt dừa do con gái của vị Bà-la-môn Vajirindha tại làng Suchirindha cúng dường. Ngài giác ngộ dưới gốc cây sirisa (Bồ kết/Albizia lebbeck), tiếp đó Ngài bắt đầu thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, pháp hội đầu tiên có 40.000 Tỳ kheo chứng quả A La Hán. Đức Phật Câu Lưu Tôn đã thi triển phép thần thông tại cổng làng Kannakujja để hàng phục một quỷ dạ xoa (yaksha) hung dữ có tên là Naradeva.

 

Hai đệ tử nổi tiếng của Phật Câu Lưu Tôn là Tỳ Kheo Tỳ Lâu (Vidhura) và Tỳ Kheo Tát Ni (Sanjiva), và 2 Tỳ Kheo Ni Sama và Champa. Đệ tử thị giả tỳ kheo của Ngài là  Thiện Giác (Buddhija); Các đệ tử đại thí chủ của Ngài là Acchuta, Samana, Nanda và Sunanda. Cư Sĩ Acchuta đã phát tâm xây dựng một tu viện cúng dường cho Phật Câu Lưu Tôn. Theo lịch sử Tu Viện này cũng tọa lạc tại cùng một địa điểm mà nhiều kiếp về sau được Trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathapindika) xây dựng Tịnh Xá Kỳ Viên cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

 

Đức Phật Câu Lưu Tôn cao đến 20 mét, Ngài nhập diệt ở tuổi 40.000 tại Khemavati.


Một câu chuyện gây chú ý là trong thời Phật Câu Lưu Tôn có vị vua tên là Khema, hay phát tâm cúng dường tứ sự (thức ăn, y phục, thuốc men, chỗ ở) cho Phật và được Ngài thọ ký cho vua Khema sẽ trở thành Phật Thích Ca trong tương lai về sau.

 

 

Sư Phụ giải nghĩa lời dạy trong bài kệ của Đức Phật Câu Lưu Tôn, khuyên người phát tâm tu, khi đi khất thực, như ong lấy mật, không làm hỏng sắc của hoa, cũng vậy, người tu không bận tâm chuyện của người, nên ổn định và đào luyện nội tâm cho vững vàng trước khi ra làm việc giáo hóa chúng sanh.


Sư Phụ có đọc lại bài Kinh Nhất Dạ Hiền Giả do Sư ông Minh Châu dịch Việt, để minh họa cho lời dạy của Đức Phật Câu Lưu Tôn: 
Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng,
Quá khứ đã đoạn tận,
Tương lai lại chưa đến,
Chỉ có pháp hiện tại,
Tuệ quán chính ở đây.
Không động, không rung chuyển,
Biết vậy nên tu tập
Hôm nay nhiệt tâm làm
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được
Với đại quân thần chết,
Trú như vậy nhiệt tâm
Đêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,
Bậc an tịnh, trầm lặng.


Sư Phụ có kể thời Phật Thích Ca. Đức Phật một hôm quán chiếu thấy cần độ một tỷ phú keo kiệt ở thành Xá Vệ.


Ông tý phú nầy thèm ăn một miếng bánh chiên, nhưng sợ tốn kém, không dám ăn, thèm quá nên gần xỉu. Sau cùng ông chấp nhận cho vợ ông đem bếp lên lầu cao chiên bánh để không ai thấy.

Đức Phật sai Ngài Mục Kiều Liên, là vị thần thông đệ nhất, đến nhà ông tỷ phú. 
Ngài Mục Kiều Liên lên lầu bằng thần thông qua cửa sổ vào nhà thấy bánh chiên.


Ông tỷ phú sợ quá nên cúng dường bánh cho Ngài Mục Kiền Liên.
Ngài Mục Kiền Liên khuyên ông Tỷ phú nên đến tịnh xá cúng dường bánh Chiên cho Đức Phật.

Kính bạch Sư Phụ hôm nay Sư phụ tranh thủ thời gian để giải thích thêm về Bồ Tát Giới, vì có Phật tử gởi câu hỏi rằng Bồ tát là thông giới, là tâm giới, đã từng thọ kiếp trước rồi, nên kiếp này không cần thọ lại có được không ?

Sư Phụ trả lời rất rõ ràng về việc này là "căn cứ vào đâu, bằng chứng nào mà nói rằng mình đã thọ giới ở kiếp trước ? nói là tâm giới là thông giới chỉ là trên văn bản thôi, thực tế, hành giả bắt buộc phải thọ giới ở kiếp này, chứ không thể nói khơi khơi là tự mình đã là bồ tát rồi như lời phán quyết của 1 vị thầy nào đó. Sư phụ minh họa 2 câu thơ lừng danh của Thiền Lão Thiền Sư đời nhà Lý:

 

“Đãn tri kim nhật nguyệt
Thùy thức cựu Xuân Thu”

Có nghĩa là:

“Sống ngày nay biết ngày nay
Còn Xuân Thu trước ai hay làm gì!”.


Sư phụ nhắc lời dạy của Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ:
Tâm Bồ Đề giống như hạt giống, có thể làm tăng trưởng pháp bạch tịnh cho chúng sanh.
Tâm Bồ Đề giống như mặt đất vì có thể giữ gìn tất cả thế gian. 
Tâm Bồ Đề giống như nước trong vì có thể rửa sạch tất cả sự nhơ bẩn của phiền não. 
Tâm Bồ Đề giống như ngọn lửa lớn vì có thể thiêu đốt tất cả củi kiến chấp.

Phật tử phát tâm thọ bồ tát giới phải phát thiện tâm, bồ đề tâm, lạy Phật sám hối trước khi đăng ký thọ giới, phải có một thời gian chuẩn bị dọn sạch thân tâm để dự lễ thọ giới. Hành giả thành tâm sẽ đạt được "vô tác giới thể" khi thọ giới thì sẽ giúp cho hành giả thăng tiến nhanh trên đường đạo. Một người đắc giới phải đủ 3 điều kiện:

- giới đàn trang nghiêm,
- giới Sư thanh tịnh
- giới tử chí thành.


Bạch Sư Phụ, nhờ Sư phụ giảng rõ nghi lễ thọ giới Bồ Tát, con được hiểu nghi cách quan trọng của sự thọ giới, con xin phát tâm thọ giới bồ tát khi có giới đàn, xin Sư phụ từ bi hướng dẫn cho con.

Kính bạch Sư Phụ, chúng con có nhiều phước duyên lớn được Sư Phụ tận dụng trong thời cách ly đại dịch ban cho những thời pháp vô cùng lợi lạc cho đạo lộ đến bờ giác.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).


19_TT Thich Nguyen Tang_Cau Luu Ton
Tỷ Khưu vào làng tác Phật sự

....cần mặc áo giáp ổn định! 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Đức Phật Câu Lưu Tôn . Thật là một đại duyên cho con khi được nghe pháp thoại về Thất Phật và Tổ Sư Thiền Ấn Độ Trung Hoa ...Kính đa tạ Thầy đã giúp con gột rữa dần nạn Thế Trí biện thông và nay Tín Tâm con đã gần bước vào Tịnh Tín Bất Động đối với 3000 vị Phật của Quá Khứ, Hiện tại và Vị Lai rồi ạ. Kính đảnh lễ Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HH


Lời khai thị từ Đức Phật thứ nhất, Hiện tại Hiền kiếp !

" Thí như Ong hút mật 

Không làm phai màu hoa 

Tỳ kheo vào làng xóm 

Không bận tâm người làm hay chẳng làm 

Chỉ xét việc mình làm, chẳng làm "Cách lâu xa đến ba kiếp ... Phật Thích Ca

Kệ cú 49 kinh Lời Vàng vẫn dạy chúng ta 

Tỳ kheo vào làng cần ...áo giáp Tỉnh Giác 

"Ong đến bên hoa tìm hút nhuỵ

Chẳng làm phai một tí sắc hương 

Ý như thế, trên đường khất thực 

Tỳ kheo tỉnh giác bước vào làng " 

Đa tạ Giảng Sư triển khai:

" KHI VÀO TRẦN LAO TÁC PHẬT SỰ "

 "Điều nên làm, không nên làm "  đơn giản,  nhẹ nhàng

 Đào luyện phẩm hạnh không để mất tín tâm dân làng, 

Xin ghi nhớ kinh " NHẤT DẠ HIỀN GIẢ"***

Trở lại hành trạng, lịch sử Đức Phật được mô tả

Cha Lễ Đắc, Mẹ Thiện Chí, Dòng Bà La Môn, 

Bốn ngàn tuổi, chán nhung lụa 

......xuất gia dù có Thượng Thắng con

Suốt 36 ngàn năm còn lại, miệt mài đắc quả!

Đệ tử xuất sắc Tất Nỵ, Tỳ Lâu.....Thiện Giác thị giả, 

Một hội thuyết pháp, khai thị hoá độ bốn vạn người

Thân 25 do tuần, khắp mình hào quang ánh vàng tươi 

Như núi Tử kim , ai hữu duyên nhìn thấy Ngài ...

Sinh vào cõi Tịnh Độ.

Những địa điểm hành hương Miến Điện. Ấn Độ 

Liên quan đến nơi Vua Câu Lưu Tôn đản sinh 

Thế kỷ thứ hai, Vua A Dục chiêm bái. đặt trụ linh 

Và thế kỷ thứ bảy, Vua Miến xây tượng đài lộ thiên Tứ Trụ ****

( bốn vị Phật của Hiền Kiếp: Câu Lưu Tôn- Câu Na Hàm Mâu Ni - Ca Diếp - Thích Ca )

Bài pháp thoại tuyệt vời  ... đa tạ Giảng Sư kính lưu... thụ ! 

Tuệ quán, Nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi ...nên làm 

Quá khứ không truy tầm, Tương lai chớ vội tính ...không nên làm 

Như toàn bộ Kinh Nhất Dạ Hiền Giả được ghi chép :


NHẤT DẠ HIỀN GIẢ ! 

Quá khứ không truy tìm

Tương lai không ước vọng

Quá khứ đã đoạn tận

Tương lai lại chưa đến

Chỉ có pháp hiện tại

Tuệ quán chính ở đây.

Không động không rung chuyển

Biết vậy nên tu tập,

Hôm nay nhiệt tâm làm,

Ai biết chết ngày mai?

Không ai điều đình được,

Với đại quân thần chết,

Trú như vậy nhiệt tâm,

Đêm ngày không mệt mỏi,

Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,

Bậc an tịnh, trầm lặng.

Nam Mô Hiện Tại Hiền Kiếp Đệ Nhất Câu Lưu Tôn Phật .

Huệ Hương 
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2023(Xem: 1694)
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở (bài giảng của SC TN Giới Bảo)
07/03/2023(Xem: 1214)
Kinh Lương Hoàng Sám- S.C Giới Bảo Dẫn Chúng Trì Tụng Năng Lực Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Lớn
23/12/2022(Xem: 6237)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
26/03/2022(Xem: 9532)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 13324)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
01/02/2022(Xem: 26551)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
09/12/2021(Xem: 13686)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 19805)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 23104)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567