Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Điếu văn của Giáo Hội TGKS Thế Giới Tưởng Niệm Giác linh Trưởng Lão Hoà Thượng Đệ Nhị Pháp Chủ Thích Giác Lượng

22/12/202020:17(Xem: 2777)
Điếu văn của Giáo Hội TGKS Thế Giới Tưởng Niệm Giác linh Trưởng Lão Hoà Thượng Đệ Nhị Pháp Chủ Thích Giác Lượng

ht giac luong 3
Điếu văn của
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI

VIỆN HÀNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG

 Tưởng Niệm Giác linh Trưởng Lão Hoà thượng ĐỆ NHỊ Pháp Chủ Thích Giác Lượng


 

Thành kính đãnh lễ chư tôn đức Ban Tang Lễ và chư tôn đức trong môn đồ pháp quyến!

Cung kính đãnh lễ Giác linh Trưởng Lão Hoà thượng Pháp chủ!!!

 

Hỡi ôi!

Mây Trời Mỹ Quốc ngấn nghẹn khóc vỡ gan, ai cũng khóc;

Biển Nước Ca Li nhỏ lệ buồn nát ruột, mọi người buồn.

Đất Fresno cơn gió Đông rào rạc thổi năm canh,

Pháp Duyên… Hạc Vàng đã sải cánh trở về Tây!

Tăng – Ni ngấn nghẹn kính cẩn tiễn đưa Người đức độ,

Môn đồ Pháp quyến dạ bùi ngùi chích mảnh khăn tang,

Phật Tử Thế Giới ngậm ngùi phục bái Bậc Chân Nhân!!

Ôi, Nhịp Vô thường vang vang…âm vang như sấm chớp!

Người đã đi thật rồi sao, Ôi!...Đi thật rồi sao!

Cơn gió Vô thường vang âm vang tiếng huyền ảo: Ứng Lượng khí hiện thân Hiền sĩ một đời dung dị, vô úy viên dung vô ngại;

Cõi hồng trần phù dung vọng tiếng thanh mấy thuở: Chánh Giác đài hóa thân Phạm hạnh nở đóa Vô ưu, vô cầu hóa đạo tùy duyên.

Mình vận Cà-sa khởi gót về Tây,

Thong dong quảy Bát quay về Núi cũ!

Cả cuộc đời hành Đạo,

Việt Nam, Mỹ Quốc… Đông Tây đều du hóa,

Đạo thể vuông tròn nhập Niết-bàn bất diệt vô sanh,

Giáo Hội kính ghi gương Đạo hạnh,

Ta-bà lưu dấu bóng Chân nhân.

 

Kính bạch Giác linh Đức Ngài Pháp Chủ Giáo Hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới,

Trước kim quan của Hòa thượng Pháp chủ,

Trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt,

Trang nghiêm thanh tịnh,

Chúng con thành kính nghiêng mình tiễn biệt Đức Ngài Cao đăng Phật quốc.

Trưởng lão Hòa thượng trở về nơi cõi Phật,

Dẫu biết rằng sinh tử là lẽ thường,

Nhưng làm sao tránh khỏi bùi ngùi vĩnh  biệt!

 

Kính Nhớ Giác linh xưa:

 

Đất Bình Định đủ duyên khởi hiện;

Làng Bằng Châu - Đập Đá theo hạnh nguyện tái lai,

Đã nhiều kiếp là đấng anh tài tuấn kiệt,

Nay hiện phàm để hiển bày chân pháp tánh!

Năm Ất Hợi - 1935, một Cao Tăng tái kiếp làm hài nhi

Ngày 11 tháng 10, đã xuất hiệt ở chốn An Nhơ.

Lúc hài nhi có tên là Ngọc Thanh

Vốn thuộc dòng Đinh tộc uy danh.

 

Thân tướng trượng phu, cốt cách phương phi

Trong gia đình, Thân Phụ Mẫu đều tin kính Phật.

Thân phụ của Ngài là cụ ông Đinh Trấp,

 

Thọ Tam Quy giới có Pháp danh là Thiện Vinh,

Thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Két,

Thọ Tam Quy giới, Như Bình là Pháp danh trong Đạo.

 

Năm 1959 nhân duyền lành hội tụ

Chốn Già Lam ngày ngày thân cận

Biết trở về tìm Thầy Quy Y Tam Bảo

Theo học pháp với Đức Thầy Giác An

Thầy ban Pháp danh là Thiện Nhẫn.

Thiện là hạt giống lành trong Phật Pháp

Nhẫn là hạnh hoa trái ở ngày mai

Khi hiểu Đạo, nên Ngài khuyên Thân Phụ Mẫu,

Phát tâm lành, cúng dường lô đất của Tư gia.

Và vui thay, Đức Thầy Giác An hứa khả

Tiếp nhận kiến lập nên Ngọc Duyên Tịnh xá.

 

Thế là,

Duyên đã hội, như nắng hạn gặp mưa rào,

Năm Tân Sửu - 1961 Đất Bằng Châu báo hiệu,

Thường lui tới Đạo Tràng tập sống hạnh xuất gia.

Vun bồi cội phước, huân tu Tam nghiệp,

Ăn chay trường và lập Ban Xây dựng Tam Bảo,

Để có nơi nương tựa Hầu Thầy,

Rao dồi tánh Thiện, học hạnh Nhẫn thâm sâu,

Hột giống Phật lần hồi đơm nở,

Chí xuất trần thượng sĩ dâng cao,

Ngày 12 tháng 4 năm Tân Sửu – 1961, Người Xuất gia tu học.

 

May mắn thay! Căn lành đã có,

Rằm tháng 7 năm Nhâm Dần - 1962 Tăng đoàn Tự tứ,

Nơi Tịnh xá Ngọc Cát - Châu thành, Phan Thiết,

Đức Thầy tế độ chứng minh truyền Sa-di giới,

Từ đó trong những năm 1963 – 1965 là thời Tu Phước Huệ

Được bổ nhiệm trụ xứ nhiều Tịnh xá khắp miền Trung.

Rằm tháng 7 năm Bính Ngọ - 1966,

Tại Tịnh xá Ngọc Phúc - Pleiku, Gia Lai,

Thọ Cụ túc giới, giới Pháp Khất sĩ được truyền,

Y Bát tròn đủ để trở nên người Khất sĩ.

Đức Thầy Giác An bậc Tôn sư phạm hạnh,

Ban Pháp hiệu để trở nên người Phạm chí:

Giác chủng Bồ Đề, hoa đạo đức rộ nở, giới thể trang nghiêm, trí sáng tợ như vầng nhật nguyệt;

Lượng tánh Bát Nhã, cõi nghĩa nhân tỏa sáng, giới thân diễm lệ, khắp càn khôn Y báu lung linh!!

 

Kể từ đó:

Theo dấu chân Phật – Tổ Thầy hành phạm hạnh Sa-môn;

Tự tại giữa rừng chiên đàn,

Tỳ kheo là viền mối du phương,

Mang chí du hành Khất sĩ – Bố ma – Phá ác,

Thong dong khắp trời diệu tánh.

Y lời Tổ Thầy, phát tâm hành Bồ tát Đạo,

Ba La Mật, Tứ chánh cần, Tứ Như Ý Túc tinh nghiêm,

Ngũ Căn – Ngũ Lực truy tầm (tìm),

Luyện Thất Bồ-đề Phần, hành Bát chánh… chứng ngộ Thiền-na.

Mỗi sát-na, sống với Tỳ Ni Nhật Dụng, ba nghìn oai nghi đầy đủ;

Từng giây phút, vui trong Tam học Pháp Môn,

Tám muôn tế hạnh viên dung,

Tánh sáng, Tâm an, Thân hành du hóa.

Y với Bát là Môn hộ pháp,

Ứng hiện thân khất hóa độ quần sanh,

Tổ Thầy Ấn chứng,

Long thiên hộ pháp tán dương!!

 

Ôi tôn quý thay:

Dãy Trường Sơn, ánh từ dung thượng sĩ Giác Lượng sáng ngời ý Đạo;

Dòng Sông Kôn, sông An Tượng, nguồn tịnh thủy dung hòa thấm đượm mát mẻ Sĩ môn!

 

Kính nguyện Giác linh đức Trưởng lão:

Noi gương Tổ Thầy, du phương hành đạo;

Học hạnh Bồ Tát Vô Tận Ý, hành khất hóa độ nhân sinh.

Vâng Pháp lệnh Đức Thầy:

Nào Trưởng Ban Hoằng pháp Đoàn Du Tăng Nam Trung phần,

Núi Non, vườn rừng, Ngọc Duyên Trụ Trì, tìm chổ bế quan thiền định;

Nọ Ngọc Đà – Đà Lạt già lam Tịnh xá, kia Ngọc Quang Buôn Mê Thuộc trở về,

Phan Thiết thanh bình, Ngọc Cát, Ngọc Bảo Phan Rang,

Lui tới đó đây: Ngọc Pháp – Nha Trang, kìa Ngọc Phú Tuy Hòa thân hành đến,

Bình Định đất linh thiêng, tu học hành đạo với Đức Thầy Giác An mô phạm.

Ồh… Gia Lai – Ngọc Phúc lưu dấu, chốn Ngọc Hạnh Kon Tum lui tới,

Chí Du hành, du hóa khất thực lợi sanh,

Lánh xa phồn hoa ưu não,

Đốt ưu phiền, diệt ưu khí chứng Như Nhiên.

Giới với Định quyết lấy làm môn Tu luyện,

Tuệ với Bi một dạ quyết hành phương châm xả kỷ,

Tánh lợi tha là giáo chỉ thi hành,

Tăng với Chúng là thân hành quyến thuộc,

Tổ với Thầy là gốc để lợi sanh,

Nam Trung Phần, Tổ Đình Nam Trung – Ngọc Tòng hy hiến,

Năm Canh Tuất – 1970, Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam Trung phần Tăng đoàn câu hội;

Đức Thầy Giác An chủ tọa, Tăng đoàn Tứ chúng vây quanh,

Đồng suy cử làm Tri sự Trưởng.

 

Thế mới biết:

Trước nắng cháy mưa sa, gió sương… nhưng tâm trí tịnh;

Gặp khó khăn khổ nhọc, lòng dạ vẫn An nhiên.

Mở Dân trí, nối chí Thầy dìu Tăng chúng,

Tạo đà cho Cư sĩ ngộ Sĩ môn,

Quyết một lòng vì đạo pháp vĩnh xương minh

Cho dân tộc thịnh cường, cho dân sinh tĩnh thức !!

Năm Tân Hợi – 1971, khi trở vào niềm Nam,

Nơi Thủ Đô Sài Gòn, Tăng Đoàn Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam câu hội,

Đức Ngài làm Trưởng phái đoàn đại diện Giáo đoàn III,

Ấn sĩ môn đồng hành tham dự Đại hội Khoáng đại toàn quốc;

Tăng Đoàn – Đại hội đồng suy cử:

Thành viên Uỷ ban Soạn thảo Hiến chương Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam;

Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam;

Vụ trưởng Vụ Xã hội của Giáo đoàn III Khất sĩ.

 

Quả thật là:

Chốn Tăng Đoàn Trung Tâm Tịnh xá, tàng long ngọa hổ

Cùng Đức Ngài Đệ Nhất Pháp Chủ Giác Nhiên:

Gầy dựng Tông môn, thảo Hiến chương tạo nên viền mối.

Ôi! Cao quý thay, lành thay:

Đất Sài Thành, tung cánh đại bàng

Trở thành pháp khí Đại thừa bước vào hàng ngũ Giáo phẩm.

Năm 1972, thành lập Uỷ ban Từ thiện Xã hội,

Cứu trợ đồng bào từ các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên,

Đến Quảng Tín, Quảng Nam, Quảng Ngãi,

Về Bình Định, Pleiku, Kon Tum… trợ giúp,

Khéo giúp người tỵ nạn từ Nha Trang đến Phan Thiết,

Nào là giúp đỡ các trại tạm cư tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Các nơi các xứ mở mang lớp học;

Cùng pháp hữu đào tạo Tăng tài.

Đến 1974 – 1975 huyền Sử,

Được Đức Pháp Sư Đệ nhất Pháp chủ tín nhiệm,

Đã cùng Tăng đoàn trong Đại Hội, đồng suy cử:

Phó Tổng Thư ký Viện Hành đạo Trung ương Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam.

Cùng Đức Tổng Trị Sự Trưởng Giác Nhiên, đào tạo Tăng tài,

Giúp quê hương phát triển; năm tháng giữ gìn giềng mối, cho đạo pháp trường tồn.

Trọng trách đa đoan, đảm đương xứ mạng, chẳng quản gian lao.

Một lòng chuyên tâm hành đạo;

Tận lực hóa tha… mà sắc-tướng, thinh-hương-vị chẳng dính bận lòng !!

 

Dòng thời gian trôi theo dòng Pháp,

Thế cuộc xoay vần, càn khôn xoay chuyển,

Năm Tân Dậu - 1981 ra đi tìm đường Định cư ở Mỹ,

Từ Biển Đông Việt Nam lên đênh vượt Thái bình dương Đến Mỹ.

Đến năm sau, ở thành phố San Jose, California 1982 - thành lập Pháp Duyên Tịnh xá.

Năm 1983: Trong Đại hội của Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới,

Đức Đệ nhất Pháp chủ Pháp Sư Giác Nhiên chủ tọa,

Trong Đại hội Tăng đoàn khoáng đại,

Tổ chức tại Tổ đình Minh Đăng Quang, quận Cam (Orange County),

Giáo hội đã công cử Hòa thượng giữ trọng trách:

Viện trưởng Viện Hành đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới,

Cùng Đức Ngài Pháp chủ Giác Nhiên hành hóa đó đây.

Ấn Sĩ môn nơi phương trời Tây đất Mỹ cùng Tăng đoàn ứng dụng,

Đến hơi thở cuối cùng vẫn chứa chan tâm huyết không phai,

Cho Phật giáo Việt Nam rạng ngời trang Phật Việt ở Mỹ châu.

Trọng vụ Pháp vụ ngút ngàn,

Trong sâu thẩm Bi tâm là viền mối;

Để Đạo – Đời diểm tuyệt nhân gian!

Để cho đời nhận thấy ánh Nhiên Đăng,

Muôn vạn nẻo đường, tình thương thênh thang thánh khiết

Viện Hành Đạo một lòng phụng sự cùng Đức Đệ nhất Pháp chủ

Nơi Đất Mỹ, hay chốn nào trên nhân thế…

Cứu trợ đồng bào tỵ nạn:

Trại Palawan và Bataan của Philipine,

Nhận trách nhiệm làm Phó Chủ tịch Điều hành Hội An Việt tại Hoa Kỳ

Chủ bút tạp chí Nguồn Sống,

cố Hòa Thượng Thích Thiện Trì làm Chủ nhiệm

Xuất bản đặc san Pháp Duyên mỗi quý

Làm Vụ trưởng Vụ Xã hội,

Chăm lo vấn đề uỷ lạo,

Cứu trợ đồng bào các trại tỵ nạn Đông Nam Á.

Thành lập chương trình Phát thanh Phật giáo hằng tuần,

Nào đài tiếng nói “Mẹ Việt Nam”,

Kia đài “Quê hương” phát sóng để phụng hòa trong nhân thế.

Vì thương đồng bào tỵ nạn

Ngài Tổ chức phái đoàn đi uỷ lạo

Tại các trại ở Thái Lan như Panat Nikhom,

Trại Klong Yai, trại Site II Banthad, trại Krang Yai, trại Tha Luan, v.v...

Bánh xe hoằng pháp xoay chuyền…

Năm 1988: Nhận lời mời của Hòa thượng Tuyên Hóa,

Vạn Phật Thánh Thành và chùa Phật Quang Sơn

Nhiều lần đến nơi thuyết Pháp giảng Kinh

Ngày 30 tháng 3 năm 1990 cùng Hội thảo anh hùng,

Tại Đại lễ Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương, thành phố San Jose.

Sáng lập Nhà xuất bản Nguồn Sống;

Tham dự làm Chủ toạ Đại hội An Việt Toàn cầu (An Viet International),

Đến Châu Âu tại Trung tâm Văn hoá Marcel Hicter –

Bộ Văn hoá Pháp ngữ Vương quốc Bỉ, BRUXELLES.

 

Đức Giáo Hoàng quý mến,

Đã thỉnh mời làm Trưởng phái đoàn Phật giáo tại Hoa Kỳ

Đến Rome về thành Vatican tham dự: Đại Hội Cầu Nguyện Hòa Bình Liên Tôn

Nơi Toà Thánh Vatican, Roma cùng Hội Đồng Liên Tôn Thế giới

Đắp xây tình Huynh Đệ trong Đại lễ Cầu nguyện Hoà bình Thế giới và Việt Nam

Khoác Tam Y, dụng Tam học, hóa Tam thân….đến đi đều vô ngại.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới

Ngài hướng dẫn phái đoàn tham dự:

Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới lần thứ 18 tại Đài Loan.

Vận động Phật tử và cộng đồng Việt Nam:

Cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lụt ở các tỉnh miền Trung và miền Nam Việt Nam.

Ôi…. Đời Khất sĩ chỉ mãnh Huỳnh Y và Bát đất

Mà dung hòa dụng dị hóa hiện muôn phương

Nào Úc, Âu, Mỹ, Ý… rồi đến Thái:

Tham dự Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới lần thứ 19 tại Bangkok.

Biển Đông, Thái bình dương, Ấn độ dương, Đại Tây dương đều xuôi ngược

Trọng thể, trọng trách, trọng tình Huynh Đệ xây đắp Hòa bình,

Tạo thân hữu trong tình Liên Tôn

Vận dân khí để kết đoàn Dân chủ…

Về đất Mỹ, nơi Cờ Hoa tươi đẹp:

Trong Đại lễ Kỷ niệm lần thứ 53 năm,

Ngày đức Tôn sư Minh Đăng Quang khai đạo,

Tại thành phố Westminster, California,

Đức Pháp sư Pháp chủ Giác Nhiên chủ tọa

Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới

Thành tâm cung thỉnh tấn phong Ngài lên hàng Giáo phẩm Hoà thượng

Tiếp tục hành trạng nối chí Tổ Thầy, đắp xây Tăng đồ,

Trung hưng giáo Pháp.

Tánh vốn bình dị, bao dung

Về Pháp Duyên ẩn dật,

Vẫn thôi thúc Ngài Tổ chức Hội thảo “Thế kỷ 21 Phật giáo cho Hoà bình”

Chư Tôn đức, thiện tri thức từ nhiều quốc gia tham dự:

Từ Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia, Sri Lanka, Bangladesh, Việt Nam, v.v…,

Tất cả đều huy hoàng tráng lệ

Tứ Chúng hoan nghênh

Lập “Đoàn Du Tăng Thế giới”.

Kia xứ Ấn đất Thiên Tây Trúc

Ngưỡng cầu Y đức, nên Ban tổ chức:

Đại lễ Tưởng niệm 50 năm Bồ-tát Ambedkar tại tỉnh Nagpur, Ấn Độ.

Đại lễ có trên năm triệu (5,000.000) người tham dự xin thỉnh câu Ngài chứng dự chứng minh.

Phật Việt huy hoàng, Phật giáo thế giới có thêm người Đức Trí.

Nhật Bản kia xứ sở mặt Trời mọc uy thế

Tại Đại Giới đàn Ambedkar thành kính:

Cung thỉnh đức Trưởng Lão tọa vị cùng với chư Đại sư Nhật Bản

Chứng minh truyền giới xuất gia gieo duyên cho hơn sáu ngàn (6000) Phật tử.

Từ Nhật về Mỹ Hoà thượng tuyên bố khởi sự lên đường hành đạo

Để tạo duyên cho bá tánh xa gần,

Chỉ Chiếc xe RV của Đoàn Du Tăng

Ấy thế mà như là chiếc thuyền Bát-nhã

Bắt đầu vượt sóng khắp muôn nơi,

Trong cuộc hành trình từ San Jose đến miền Nam California,

Đến El Paso, Arizona, Texas, Houston, Dallas,

Tới Austin, San Francisco,

Về Sacramento, Oakland, Stockton, v.v…

Uy đức, Trí đức vượt tầm pháp giới

Khiến cho Hội nghị Thanh niên Phật giáo Thế giới

(WORLD BUDDDHIST YOUTH CONFERENCE)

Tại Thánh tích Bồ-đề đạo tràng, Ấn Độ (Bodhgaya, India)

Đã khát ngưỡng để thỉnh mời Đức Ngài:

Nhận Bằng Tiến sĩ Danh dự

TRIPITAKA MAHAPANDIT (Doctor of Tripitaka).

Trong Đại lễ Bách nhật cố Trưởng lão Hoà thượng Pháp chủ Thích Giác Nhiên,

Tại Tổ Đình Minh Đăng Quang,

Hội đồng Giáo phẩm Trung ương suy tôn Hoà thượng lên ngôi vị Pháp chủ,

Qủa thật là Chân Đức Tuệ Giác, để trở nên lãnh đạo tối cao Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới.

Ngoài thời gian lãnh đạo, hoạt động Phật sự,

Trưởng lão Hòa thượng còn dành thời gian viết sách,

Sáng tác thơ văn hoằng pháp

Để lại bút tích cho hậu nhân.

Ôi chân đức, uy linh

Văn thao bút nhạy

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử lưu sử xanh:

Hơn 20 tác phẩm gồm thơ, kệ, văn xuôi được ấn bản,

Cac án văn xuất bản ở Sài Gòn và hải ngoại,

Lưu truyền trong nhân thế,

Còn có hơn 10 tác phẩm gồm các thể loại:

Truyện, thơ, tham luận, văn kiện, Bút đàm….

Dưới bút hiệu Giác Lượng - Tuệ Đàm Tử,

Ngài đã nhận để Viết lời tựa, lời giới thiệu, lời cảm nhận cho hơn 30 tác phẩm của nhiều tác giả là nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ.

Ôi, sao mà thanh cao quá…

Thanh cao xuất thế đến độ thanh bần đơn giản

Tất cả pháp sự, dù thế sự hay là Phật sự đều một lòng hy hiến

Dựng xây bằng chân tâm siêu thế;

Trọng trách hành hoạt trong nhân sinh, hành Đào trong Nhân thế,

Tất cả đều được vun bón trên tự tánh Niết-bàn!

Tất cả đều trở thành hoa hương diễm lệ,

Tất cả đều trở thành giới đức trang nghiêm:

Chân nhân hành đạo trong lòng Nhân thế,

Để huy hoàng Phật Nhật Tông Môn,

Để hưng phát Tăng Đồ Khất sĩ!!

Dụng pháp hòa đồng cùng Xuất ly pháp

Dụng thể tánh dù là Chân Đế hay là Tục Đế

Liễu Đạo màu, Vô úy, Vô Ngại, Vô cầu, Vô ngã

Tùy duyên tự tại vào ra trong các cõi.

 

Thật vi diệu thay:

Đây Gương Uy Đức của Đức Ngài

Dù thế gian sư, hay pháp sự…

Các Phiền não nhiễm ô coi như cơn gió thoảng;

Bồ đề Bồ tát đạo… lòng tịnh nhẹ hiểu được rằng: thoáng chốc mây bay.

Danh có cao, địa vị có tột cùng, xem như giả huyễn,

Xem như là phương tiện thiện xảo để hành hoạt báo Phật ân đức,

Chức quyền có cao ngất, hay tự lợi cũng chẳng màng… để một lòng hy hiến đắp xây Đài Tam Bảo,

Chẳng bận lòng chi với Sắc Tài Danh Lợi!!

Đạo mầu ứng hóa hành hoạt muôn phương,

Há chẳng phải là vui thú Ma Ha, mà hằng sa Phật sự đó sao…

Há chẳng phải là Tâm Thiền Định mà trở về Điều Ngự, mà viên dung vô ngại liễu vô số pháp môn!!

Giới luật trang nghiêm, pháp thân thanh tịnh như Đàm Vô Sấm

Phát tâm khai mở các Pháp hội

Tuyên Luật Sư, Hoà thượng Đàn Đầu

Bắc-Trung-Nam Cali, hay Thái Lan, hay Úc châu, Âu châu… luôn bảo tròn giới thể khinh an

Yết Ma, Giáo Thọ pháp tắc rõ ràng, truyền Quy giới cho hàng Tứ chúng

Chứng minh, gia hộ đạo tràng, Trí đức viên dung, danh thơm muôn thưở

Đạo hạnh thanh tịnh, Chân nhân, uy đức, từ bi, vô úy tiếng tốt thiên thu!!

Giới luật mô phạm, uy nghiêm,

Từ tâm rộng mở độ quần sanh,

Pháp âm trầm hùng,

Ngài đã làm thức tỉnh khách trần tỉnh mộng,

xoa dịu bao nỗi đau trong nhân thế,

Đời sống giản đơn dung dị,

Tiếp Tăng độ chúng, giáo dục Tăng Ni, Phật tử,

Công đức ấy Giáo hội luôn luôn ghi tạc,

Nơi Phật quốc Ánh Nhiên Đài tỏa sáng.

Ôi! Gương sáng ngàn đời,

Đạo pháp, Dân tộc: Hộ Quốc An Dân

Sáng ngời trong uy đức ấy.

 

Sanh với Tử - Tử sanh như trò đuổi bắt,

Sanh Tử như giấc ngủ nối dài,

Quy luật Vô thường có đến có đi,

Có có tức có không,

Có sanh nên có Diệt,

Sanh không Diệt tất sẻ thành vô lý,

Dù xác thân có bệnh, nệ hà chi cơn sanh tử gần kề

Còn mất, có không, đến đi, sanh tử

Là lẽ thường trong Vũ trụ!

 

Một buổi Đông…

Cơn giớ Đông giông tố báo tin

Pháp Duyên điểm ý, Trời đất âm u,

Vận khí với hình chuyển muôn phương,

Dòng thời gian chiếu tỏ gốc tử sanh,

Thời khắc đã điểm,

Lúc 21 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2020,

Tức là ngày 16 tháng 10 năm Canh Tý,

Thời duyên đã đến…

Hơi thở đã dừng….

Thân Tứ đại đã ngưng nghĩ…

Tổ Đình Giác An Pháp Duyên Tịnh Xá ánh sáng sáng cả bầu Trời

Thân đức Ngài an nhiên…

An nhiên như vừa xong giấc mộng…

 

Thế mới tỏ tường chân thế sự:

Buông thể xác nhẹ nhàng quên thân tứ đại,

Thoát hồng trần nhập Phật cảnh thỏa rong chơi.

GIÁC là Ngộ cội nguồn trong Chơn lý, cảnh hồng trần như mây kia tụ tán, độ cuộc đời trong huyễn mộng, lội ngược dòng khêu đèn Pháp Vô sanh;

LƯỢNG là An nhiên thể tánh Chơn như, cõi Niết Bàn thể nhập pháp Vô ưu, Viên tròn bổn nguyện uyên nguyên, thả thuyền từ tế độ chốn quần sanh!

Ta-bà Tám mươi sáu năm tùy duyên hạnh ngộ, dịch kinh sáng tác, rõ bản tánh Như Lai

Năm mươi bốn năm trường hoằng hóa chốn nhân sanh, thuyết pháp độ sinh, đắc tâm ấn Bồ Tát, giới hạnh muôn thuở, soi khắp càn khôn.

 

Hôm nay đây, trong giờ phút này

Như nghìn thu cách biệt

Trước ánh linh đài của Đức Ngài

Hoa hương hoà quyện

Nhìn di ảnh ghi nhớ lại đạo phong

Chúng con một dạ chí thành

Gieo năm vóc kiền thành đảnh lễ

Kính lễ Ngài….khấp lễ tiễn bậc Chân nhân

Kính xin Trưởng Lão Hoà thượng hằng chứng tri!

Dẫu cho ngàn áng văn đài của trang tuất kiệt,

Dẫu cho Đất Trời hòa ngàn điệu cùng thầm thì to nhỏ…

Dẫu cho Núi Sông mênh mông hòa quyện,

Dẫu cho Thái bình dương cuồn cuộn chung dòng với Biển Đông theo muôn hướng

Nơi Trần thế… Muôn lòng, muôn phương vẫn một lòng luôn ghi nhớ!

 

Nam Mô Giác Linh Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Giác Lượng thùy từ chứng giám.

 

 

Khất sĩ Thích Giác Chinh chấp bút,

San Diego, California, U.S.A., 12/12/2020.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567