Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Vu Lan - mùa cứu độ các oan hồn phiêu bạt

10/04/201317:51(Xem: 1371)
Vu Lan - mùa cứu độ các oan hồn phiêu bạt

Tuyển tập bài viết về Vu Lan - 2008

Vu Lan - mùa cứu độ các oan hồn phiêu bạt

Thích Nguyên Siêu

Nguồn: Thích Nguyên Siêu

Thí Vô Giá Hội là đàn tràng được thiết lập có đủ hương hoa, trà quả, thực phẩm, gạo muối, cờ phướng... kể cả ấn chú để cứu độ các loài cô hồn, hoạnh tử phiêu diêu, phưởng phất đầu ghềnh cuối bãi, tha ma mộ địa... không nơi nương tựa, không người chăm nom, nhờ năng lực của ấn chú, nhờ sự nhất tâm gia trì của vị Sám chủ, của chư Tăng Kinh Sư mà được siêu thoát. Đây là ý nghĩa của lòng Từ bi, của sự thương tưởng được ban bố khắp mọi loài. Lòng Từ bi này cứu khổ ban vui cho sự no đủ mà còn giải thoát một kiếp chúng sinh khổ lụy trong ba đường.
Một kiếp sống chìm nổi, thăng trầm theo vận nghiệp, theo tác nhân mà chịu khổ quả luân hồi trong tam đồ lục đạo nhiều đau thương:
“Thăng trầm tam giới luật khả thương
Luân hồi lục đạo khổ nan đương
Bổn tự tư tu đăng thượng phẩm
Chỉ nhơn trục vọng lạc biên hương
Hắc hắc minh đồ vô nhật nguyệt
Mang mang nghiệp hải thiểu từ hàng.”
Loài cô hồn phiêu bạt ấy, khi thì thác sinh vào thế giới này, khi thì đầu thai vào thế giới kia, nhưng chưa thoát ra được nỗi thương tâm, sự sầu tủi của kiếp phù sinh, lang bạt phiêu trầm rày đây mai đó. Sự khổ đau trong sáu đường luân hồi khó mà chịu nổi, nhưng vì nghiệp lực nặng nề đã cưu mang đâu không gánh lấy. Bằng tâm Từ bi tế độ, bằng tâm tư vì lợi ích chúng sinh mà ra tay cứu độ, các chùa viện hàng năm vào rằm tháng bảy, mùa Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân, thiết lập đàn tràng siêu độ cõi âm, an lạc cõi dương mà sắm sửa hương đèn phẩm vật hiến cúng. Những loài chúng sinh siêu mồ lạc mả, ở trong đường tăm tối không ánh sáng mặt trời, mặt trăng soi rọi, lặn hụp trong biển nghiệp mịt mùng sóng gió không có thuyền từ đón đưa.
Từ thực cảnh cái khổ của cô hồn, cái đói của ngạ quỷ, cái vất vưởng của chúng sinh nơi cõi âm mà Bồ Tát đem đức Từ tâm Bi mở cửa Cam Lồ Vô Giá Hội để thuyết pháp cứu khổ, nhờ năng lực Phật pháp mà thoát kiếp phù sinh:
“Dục khai Cam Lồ Vô Giá Hội
Đàn nội tiên tu khởi Giác hoàng.”
Đàn tràng được thiết trí ngũ phương, ngũ Phật, uy nghiêm thanh tịnh hiển lộ tánh đức Từ bi ban vui cứu khổ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và hiện tiền chúng Tăng nơi nội đàn Thí Vô Giá Hội ấy:
“Ngũ phương ngũ Phật đại oai thần
Kiết giới hàng ma biến sát trần
Kim tiêu tỳ hư quan thượng hiện
Nhứt triêm nhứt lễ tổng quy chơn
Đông phương thế giới A Súc Phật
Nam phương thế giới Bảo Sanh Phật
Tây phương thế giới Di Đà Phật
Bắc phương thế giới Thành Tựu Phật
Trung ương thế giới Tỳ Lô Phật.”
Lòng thành khẩn cứu độ các loài oan hồn phiêu bạt nơi đàn tràng siêu độ này được lợi ích an vui, no đủ là tùy thuộc vào vị Sám chủ cũng như ban Kinh Sư biểu tỏ lòng từ và nhất tâm định ý chú nguyện. Bởi vì vị Sám chủ, Kinh Sư thay Phật để thuyết pháp cho cô hồn uổng tử nghe, cho nên chúng ta thấy một bảo tọa trang nghiêm, cao lớn, bên trên có thiên thùy bảo cái che phủ, biểu tỏ cái Hùng cái Dũng nhưng không thiếu cái Bi cái Từ nơi đó:
“Bảo tọa cao cao vô ngại
Thượng hữu thiên thùy bảo cái
Thỉnh Sư Na bộ đăng đàn
Đại vị cô hồn thuyết giới.”
Chuông trống Bát Nhã rền vang như cung thỉnh chư Tăng đăng bảo tọa như tiễn đưa các loài cô hồn uổng tử siêu sanh Tịnh Độ, hay thoát kiếp trầm luân:
“Đả cổ tam thông đăng bảo tọa
Cô hồn phất tử tận siêu thăng.”
Đó là mục đích của đàn tràng Thí Vô Giá Hội mà nơi đó có chư Phật ngự tọa, có chư Đại Bồ Tát hiện thân, có Tôn giả Nan Đà thiền định, có Diện Nhiên Đại Sỹ hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, để chứng minh tiếp trợ, để tạo thắng duyên cứu mọi loài, để gia tâm giải trừ cái khổ bị treo ngược, cái đói khát cháy cổ họng vì nghiệp chướng oan khiên:
“Hội khởi Mông sơn tối thắng duyên
Giác hoàng tùy phạm lợi nhơn thiên
Kinh tuyên bí điển siêu đồ thán
Giáo diễn chơn thường cứu đảo huyền
Nan Đà tôn giả nhơn tập định
Cứu khổ Quán Âm thị Diện Nhiên.”
Một khi lòng Từ bi được thi thiết, đại Bi tâm được trang trải thì không có một ai mà không đượm nhuần ân cứu độ, kể cả những loài bị tội chướng trầm luân cũng được thừa hưởng phúc lạc, chứ nói chi đến con người hay chư thiên của các cõi trời. Bằng ý nghĩa đó mà Hội Cát Tường – nơi tập họp các điều lành, phước thiện, trong sáng được khởi xướng; cửa Cam lồ mát mẻ tươi thắm được mở ra cho tất cả loài cô hồn phất tử đến để thọ nhận giáo pháp, hương trai mà vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dứt con đường tăm tối khổ não:
“Cát tường hội khởi
Cam lồ môn khai
Cô hồn phất tử giáng lâm lai
Văn pháp phú hương trai
Vĩnh thoát luân hồi
U ám nhất thời khai.”
Lòng Từ bi được trang trải đến mọi loài đều ân triêm công đức thì nơi đây đàn tràng Thí Vô Giá Hội đã nhất tâm triệu thỉnh các loại cô hồn khi còn sanh tiền là Vua quan tể tướng, là thi nhân mặc khách, là tài phiệt trâm anh, là tướng quân chiến sĩ, nhung bạc đai vàng hay sẩy thai, đoản mạng, lữ khách giang hồ... Sau khi xả bỏ thân mạng mà không nơi nương tựa, hồn siêu phách lạc chẳng biết nương tựa nơi đâu, tất cả được triệu thỉnh về đàn tràng thừa hưởng phước lạc:
“Nhất tâm triệu thỉnh
Lụy triều đế chúa
Lịch đại hầu vương
Cửu trùng điện khuyết cao cư
Vạn lý sơn hà độc cứ.”
Thời sinh tiền giang sơn một cõi, cung điện nguy nga, Tây phạt Đông chinh hùng khí ngất trời, nhưng rồi tất cả cơ đồ vương bá, sự nghiệp trăm năm thoát chốt gởi theo tiếng Đỗ quyên lạc giọng, rỉ giọt máu đào vì uất hận, để làm loài cô hồn phưởng phất:
“Tây lai chiến hạm
Thiên niên vượng khí nga thâu
Bắc khứ loan du,
Ngũ quốc oán thanh vị đoạn.
Ô hô !
Đỗ quyên kiếu lạc đào hoa nguyệt,
Huyết nhiễm chi đầu hận chính trường.
Như thị: Tiền vương hậu bá chi lưu,
Nhất loại cô hồn đẳng chúng.”
Hay một loại cô hồn khác làm loài mọi rợ man di, mắt mù, miệng câm, thân thể ghẻ lác phung hủi ... vì một thời đã tạo nhân bất thiện, khinh khi Tam Bảo, chửi rủa Thánh hiền, phỉ báng chư Tăng, ác ngôn, ác khẩu. Chẳng kể Thầy bạn ngỗ nghịch cha mẹ mà bị rơi vào loài cô hồn các bác:
“Nhất tâm triệu thỉnh
Nhung di man địch
Ám á manh lung
Cần lao thất mạng hung nô
Đố kỵ thương thân tỳ thiếp.
Khinh khi Tam Bảo
Tội khiên tích nhược hà sa,
Ngỗ nghịch song thân,
Hung ác phù du vũ trụ.
Ô hô !
Trường dạ mang mang hà nhựt hiểu
U quan ẩn ẩn bất tri xuân.
Như thị: Sân ngoan bội nghịch chi lưu,
Nhứt loại cô hồn đẳng chúng.”
Lòng Từ bi vô phân biệt, chẳng kể loài nào cũng nhất tâm cầu nguyện được siêu sanh Tịnh độ, đó chính là giá trị đích thực của đàn tràng Thí Vô Giá Hội này. Ai có duyên may gặp được đàn tràng Vô Giá mà thừa hưởng công đức, rồi nhờ đó mà nhập Thánh siêu phàm giải thoát khổ đau.
“Hạnh ngộ kim tiêu vô giá chi hội, trượng thừa hoằng nguyện bí mật chi công, hà sa phất tử, tùng tư nhập thánh siêu phàm, tự thử thừa ân giải thoát.”
Cuối cùng nhờ đức chúng như hải, nhờ sức chú nguyện ấn quyết của vị Sám chủ mà tất cả các thức ăn nước uống được thanh tịnh nhiệm mầu, ít biến thành nhiều, hương vị thanh tao, ý vị nhu nhuyến làm cho các loài cô hồn bỏ lòng tham lam keo kiệt mà siêu sanh Tịnh độ. Vô lượng công đức được thành tựu nơi đây:
“Thần chú gia trì tịnh pháp thực
Phổ thí hà sa chúng cô hồn
Nguyện giai bảo mãn xả xan tham
Tốc thoát u minh sanh Tịnh độ.”
Hôm nay, đại lễ Vu Lan – Mùa Báo Hiếu – sắp về trong tâm tư những người con Phật, tất cả chúng ta hãy cùng chắp tay nguyện cầu cho những người con nhớ ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà vuông tròn hiếu thảo. Hiếu thảo như là cái đạo làm người, cái đạo phụng thờ Tổ tiên ông bà quá vãng. Cái đạo hiếu thảo lễ nghĩa với các bậc cha mẹ sinh tiền hiện đời quý kính. Hiếu thảo tạo thành nét đặc thù của nền văn hóa đẹp đẽ, cao quý của xã hội loài người.
Đồng thời ngày Rằm tháng Bảy, Mùa Vu Lan, cũng mang nhiều ý nghĩa thù thắng: Ngày lễ chư Tăng Tự tứ, ngày chư Phật hoan hỷ, ngày xá tội vong nhân, ngày giải đảo huyền ... Đây chính là ý nghĩa thiết tha phụng sự cho người sống và siêu độ cho người chết. Âm dương lưỡng lợi, sống chết bình đẳng trên tinh thần Từ bi.
Nguyện cầu cho các loài oan hồn, uổng tử sớm được siêu sanh về Tịnh cảnh và thế giới loài người được thanh bình tịnh lạc trong hương vị Từ bi là nguồn sống vô tận.
Vu Lan Mậu Tý 2008
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/09/202016:01(Xem: 329)
Vào sáng ngày 06/9/2020 (nhằm 19 tháng 7 âm lịch), tại ngôi chùa còn mới lạ mang tên Kỳ Viên Khánh Phú, tại xã Khánh Phú, huyện miền núi Khánh Vĩnh, đã diễn ra buổi lễ Vu Lan Báo Hiếu - Cúng Dường Trai Tăng, với đầy đủ nghi thức trang nghiêm, cùng các tiết mục “Bông Hồng Cài Áo”, “Dâng Hoa Cúng Dường” mang đậm niềm tôn kính tri ân, và tình yêu thương rộng lớn của những người con Phật luôn hướng về một ngày mai tươi sáng an vui dưới Ánh Đạo Vàng…
09/09/202015:22(Xem: 397)
Ghi lại hình ảnh và video tổ chức Lễ Vu Lan tại Tự Viện Pháp Bảo Sydney - Chủ Nhật, Ngày 30 Tháng 8, Năm 2020. Tổ chức trong không gian và điều kiện khiêm tốn (dưới 100 người như Chánh Phủ Úc, Tiểu Bang NSW đã quy định) trong mùa COVID. Chương Trình: • Thông Bạch Vu Lan 2020 • Đạo Từ của Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo VNTN UDL TTL • Nghi Thức Cài Hoa Hồng • Tụng Kinh Vu Lan • Hồi Hướng - Hoàn Mãn Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đạo tràng Phật tử Tự Viện Pháp Bảo chúng con xin thành kính niệm ân: HT Thích Bảo Lạc Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL kim Phương Trượng Pháp Bảo Tự Viện TT Thích Phổ Huân - Trụ Trì Thiền Lâm Pháp Bảo SC Thích Nữ Giác Anh - Quyền Trụ Trì Pháp Bảo Tự Viện Quý Sư Cô Giác Duyên, Giác Trí, Giác Niệm Sư chú Thanh Ngộ, Cô SDN Diệu Lai Đã tham dự chứng minh cho Lễ Vu Lan đặc biệt mùa Corona 2020 được thập phần viên mãn. Chúng con, chúng tôi cũng xin cảm tạ tri ân: Anh HT Chúc Tâm, chị HT
06/09/202016:10(Xem: 470)
Kính thưa quý thân hữu, Sương Lam rất kính quý hạnh nguyện giúp Đời trợ Đạo của Thầy Thích Tánh Tuệ qua thơ văn, qua những công tác cứu đói dân nghèo Ấn Độ trong mùa dịch COVID 19 và xây giếng nước cho dân nghèo Ấn Độ trong thời gian qua.
06/09/202013:03(Xem: 812)
Lễ Vu Lan PL 2564 (2020) tại Thiền Viện Minh Quang, Adelaide Nam Úc Chủ Nhật 06/09/2020 (19/07/Canh Tý). Viện Chủ Hoà Thượng Thích Minh Hiếu, Trụ Trì Đại Đức Thích Minh Hải.
06/09/202012:12(Xem: 396)
Sáng ngày 05/9/2020 (ngày 18 tháng 7 năm Canh Tý, PL 2564), chùa Đại Bảo Trang Nghiêm đã tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu do Hòa thượng trụ trì Thích Đỗng Tuyên chủ lễ. Chương trình buổi lễ gồm có: Lễ quy y cho hai Phật tử nhỏ tuổi là: Lê Nguyễn Aria Ever Len, sinh năm 2017, pháp danh Bảo Hân; và Nguyễn Đức Bình An, sinh năm 2012, pháp danh Bảo Huy. Hòa thượng chủ lễ niệm hương bạch Phật Tụng kinh và sám Vu Lan Hồi hướng Cúng thí thực cô hồn Tụng kinh Mông sơn thí thực Hồi hướng Chụp ảnh tập thể lưu niệm Hoàn mãn Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính.
06/09/202010:36(Xem: 161)
Thông Bạch Vu Lan 2020 (Phật lịch 2564)
06/09/202007:53(Xem: 299)
Sám Vu Lan Phổ nhạc: Nhạc sĩ Võ Tá Hân Trình bày: Ban Đạo Ca Chùa Giác Ngộ
05/09/202016:47(Xem: 391)
Đây là Mùa Vu Lan thứ bảy mà Ba đã rời xa chúng con nhưng các con của Ba vẫn luôn nhớ về Ba, một Người Cha suốt đời tận tụy lo lắng và thương yêu con cháu và anh em cũng như mở rộng tấm lòng đối với bà con, láng giềng. Hòa vào kỷ niệm "Ngày Nhớ Ơn Cha" của Úc Châu, QT xin chia sẻ câu chuyện về một tấm lòng của Người Cha xin kính dâng tặng Hương Linh Ba Nguyên Bửu và những Người Cha đã quá vãng hay còn hiện tiền vào Ngày Nhớ Ơn Cha Đặc Biệt này. Kính nguyện quý vị cùng gia đình Mùa Vu Lan nhiều an lành. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
05/09/202013:15(Xem: 182)
Ngày Rằm Tháng Bẩy Đại Lễ Vu Lan Con Thắp Nén Nhang Gửi Nhớ Về Trời Vô cùng Nhớ Mẹ ! Con ngồi lặng lẽ Con ngồi rất lâu Con nghĩ gì đâu !
05/09/202009:57(Xem: 325)
Rằm tháng Bảy. Lễ Vu Lan Báo Hiếu... Một mình một xe tà tà rong ruổi theo Quốc Lộ I vô hướng Nam, tôi ghé đến 3 ngôi chùa vùng quê vắng vẻ, để lễ Phật, cúng dường pháp bảo, lạy sám hối và cảm tạ "tứ trọng ân"… - Chùa thứ nhất, là chùa Tịnh Quang, ở xã Suối Hiệp, huyện Cam Lâm, thượng tọa Thích Tâm Hiến trú trì. Chùa đang vào lễ tụng kinh Vu Lan, phật-tử miền quê về dự càng về trưa càng đông, có cả những người con Phật từ những nơi phố hội xa hoa cũng đi ô-tô về dự lễ cài bông hồng tưởng nhớ Cha Mẹ, phóng sanh tạo phước, nam phụ lão ấu ngồi san sát nhau từ bên trong điện ra ngoài sân, ngôi chùa nhỏ "cải gia vi tự" càng thấy chật hẹp và nhỏ bé lại... Ngoài sân, lễ cúng thí thực đã được thiết bày sẵn trang nghiêm với tôn tượng đức Địa Tạng, Tiêu Diện Đại Sĩ và hoa quả bánh trái chè xôi sắc màu hòa quyện đan xen hoa cả mắt... Hình ảnh những cụ già ngồi bên các cháu nhỏ, cùng chắp tay quý kính hòa âm hòa điệu với nhau nhịp nhàng để tụng hồi kinh Vu Lan Bồn từ những bản kinh thuần Việt