Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai 23-2-2020 tại Tu Viện Quảng Đức

23/02/202014:32(Xem: 2849)
Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai 23-2-2020 tại Tu Viện Quảng Đức

Chương trình Tu Bát Quan Trai ngày 23/02/202008.30am -10.30.00am:Truyền giới Bát Quan Trai, tụng Kinh, Giảng Pháp 

(TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)10.45.am: Lễ Tưởng Niệm Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ,
Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự ; 

12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật 
13.00 : Chỉ tịnh 
14.00pm-16.30pm: Thọ Trì Đại Bi Sám Pháp & Giảng pháp (ĐĐ Thích Đăng Từ)
17.15pm:  Xả giới và hoàn mãn. 

Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (1)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (2)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (3)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (4)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (5)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (6)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (7)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (8)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (9)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (10)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (11)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (12)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (13)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (14)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (15)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (16)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (17)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (18)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (19)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (20)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (21)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (22)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (23)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (24)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (25)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (26)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (27)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (28)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (29)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (30)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (31)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (32)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (33)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (34)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (35)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (36)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (37)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (38)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (39)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (40)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (41)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (42)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (43)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (44)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (45)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (46)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (47)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (48)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (49)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (50)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (51)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (52)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (53)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (54)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (55)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (56)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (57)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (58)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (59)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (60)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (61)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (62)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (63)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (64)
Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (67a)

Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (68)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (69)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (70)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (71)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (72)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (73)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (74)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (75)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (76)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (77)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (78)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (79)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (80)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (81)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (82)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (83)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (84)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (85)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (86)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (87)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (88)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (89)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (90)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (91)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (92)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (93)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (94)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (95)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (96)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (97)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (98)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (99)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (100)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (101)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (102)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (103)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (104)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (105)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (106)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (107)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (108)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (109)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (110)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (111)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (112)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (113)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (114)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (115)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (116)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (117)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (118)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (119)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (120)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (121)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (122)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (123)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (124)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (125)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (126)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (127)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (128)Tho Bat ngay 23-2-2020 (76)Tho Bat ngay 23-2-2020 (77)Tho Bat ngay 23-2-2020 (78)Tho Bat ngay 23-2-2020 (79)Tho Bat ngay 23-2-2020 (80)Bat Quan Trai 23-2-2020 (1)Bat Quan Trai 23-2-2020 (2)Bat Quan Trai 23-2-2020 (3)Bat Quan Trai 23-2-2020 (4)Bat Quan Trai 23-2-2020 (5)Bat Quan Trai 23-2-2020 (6)Bat Quan Trai 23-2-2020 (7)Bat Quan Trai 23-2-2020 (8)Bat Quan Trai 23-2-2020 (9)Bat Quan Trai 23-2-2020 (10)Bat Quan Trai 23-2-2020 (11)Bat Quan Trai 23-2-2020 (12)Bat Quan Trai 23-2-2020 (13)Bat Quan Trai 23-2-2020 (14)Bat Quan Trai 23-2-2020 (15)Bat Quan Trai 23-2-2020 (16)Bat Quan Trai 23-2-2020 (17)Bat Quan Trai 23-2-2020 (18)Bat Quan Trai 23-2-2020 (19)Bat Quan Trai 23-2-2020 (20)Bat Quan Trai 23-2-2020 (21)Bat Quan Trai 23-2-2020 (22)Bat Quan Trai 23-2-2020 (23)Bat Quan Trai 23-2-2020 (24)Bat Quan Trai 23-2-2020 (25)Bat Quan Trai 23-2-2020 (26)Bat Quan Trai 23-2-2020 (27)Bat Quan Trai 23-2-2020 (28)Bat Quan Trai 23-2-2020 (29)Bat Quan Trai 23-2-2020 (30)Bat Quan Trai 23-2-2020 (31)Bat Quan Trai 23-2-2020 (32)Bat Quan Trai 23-2-2020 (33)Bat Quan Trai 23-2-2020 (34)Bat Quan Trai 23-2-2020 (35)Bat Quan Trai 23-2-2020 (36)Bat Quan Trai 23-2-2020 (37)Bat Quan Trai 23-2-2020 (38)Bat Quan Trai 23-2-2020 (39)Bat Quan Trai 23-2-2020 (40)Bat Quan Trai 23-2-2020 (41)Bat Quan Trai 23-2-2020 (42)Bat Quan Trai 23-2-2020 (43)Bat Quan Trai 23-2-2020 (44)Bat Quan Trai 23-2-2020 (45)Bat Quan Trai 23-2-2020 (46)Bat Quan Trai 23-2-2020 (47)Bat Quan Trai 23-2-2020 (48)Bat Quan Trai 23-2-2020 (49)Bat Quan Trai 23-2-2020 (50)Bat Quan Trai 23-2-2020 (51)Bat Quan Trai 23-2-2020 (52)Bat Quan Trai 23-2-2020 (53)Bat Quan Trai 23-2-2020 (54)Bat Quan Trai 23-2-2020 (55)Bat Quan Trai 23-2-2020 (56)Bat Quan Trai 23-2-2020 (57)Bat Quan Trai 23-2-2020 (58)Bat Quan Trai 23-2-2020 (59)Bat Quan Trai 23-2-2020 (60)Bat Quan Trai 23-2-2020 (61)Bat Quan Trai 23-2-2020 (62)Bat Quan Trai 23-2-2020 (63)Bat Quan Trai 23-2-2020 (64)Bat Quan Trai 23-2-2020 (65)Bat Quan Trai 23-2-2020 (66)Bat Quan Trai 23-2-2020 (67)Bat Quan Trai 23-2-2020 (68)Bat Quan Trai 23-2-2020 (69)Bat Quan Trai 23-2-2020 (70)Bat Quan Trai 23-2-2020 (71)Bat Quan Trai 23-2-2020 (72)Bat Quan Trai 23-2-2020 (73)Bat Quan Trai 23-2-2020 (74)Bat Quan Trai 23-2-2020 (75)Bat Quan Trai 23-2-2020 (76)Bat Quan Trai 23-2-2020 (77)Bat Quan Trai 23-2-2020 (78)Bat Quan Trai 23-2-2020 (79)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567