Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai 23-2-2020 tại Tu Viện Quảng Đức

23/02/202014:32(Xem: 1541)
Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai 23-2-2020 tại Tu Viện Quảng Đức

Chương trình Tu Bát Quan Trai ngày 23/02/202008.30am -10.30.00am:Truyền giới Bát Quan Trai, tụng Kinh, Giảng Pháp 

(TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)10.45.am: Lễ Tưởng Niệm Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ,
Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự ; 

12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật 
13.00 : Chỉ tịnh 
14.00pm-16.30pm: Thọ Trì Đại Bi Sám Pháp & Giảng pháp (ĐĐ Thích Đăng Từ)
17.15pm:  Xả giới và hoàn mãn. 

Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (1)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (2)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (3)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (4)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (5)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (6)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (7)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (8)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (9)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (10)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (11)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (12)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (13)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (14)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (15)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (16)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (17)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (18)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (19)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (20)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (21)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (22)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (23)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (24)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (25)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (26)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (27)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (28)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (29)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (30)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (31)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (32)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (33)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (34)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (35)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (36)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (37)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (38)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (39)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (40)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (41)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (42)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (43)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (44)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (45)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (46)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (47)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (48)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (49)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (50)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (51)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (52)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (53)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (54)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (55)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (56)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (57)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (58)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (59)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (60)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (61)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (62)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (63)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (64)
Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (67a)

Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (68)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (69)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (70)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (71)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (72)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (73)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (74)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (75)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (76)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (77)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (78)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (79)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (80)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (81)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (82)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (83)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (84)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (85)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (86)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (87)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (88)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (89)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (90)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (91)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (92)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (93)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (94)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (95)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (96)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (97)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (98)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (99)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (100)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (101)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (102)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (103)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (104)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (105)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (106)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (107)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (108)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (109)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (110)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (111)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (112)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (113)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (114)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (115)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (116)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (117)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (118)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (119)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (120)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (121)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (122)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (123)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (124)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (125)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (126)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (127)Tu Bat Quan Trai_23_2_2020 (128)Tho Bat ngay 23-2-2020 (76)Tho Bat ngay 23-2-2020 (77)Tho Bat ngay 23-2-2020 (78)Tho Bat ngay 23-2-2020 (79)Tho Bat ngay 23-2-2020 (80)Bat Quan Trai 23-2-2020 (1)Bat Quan Trai 23-2-2020 (2)Bat Quan Trai 23-2-2020 (3)Bat Quan Trai 23-2-2020 (4)Bat Quan Trai 23-2-2020 (5)Bat Quan Trai 23-2-2020 (6)Bat Quan Trai 23-2-2020 (7)Bat Quan Trai 23-2-2020 (8)Bat Quan Trai 23-2-2020 (9)Bat Quan Trai 23-2-2020 (10)Bat Quan Trai 23-2-2020 (11)Bat Quan Trai 23-2-2020 (12)Bat Quan Trai 23-2-2020 (13)Bat Quan Trai 23-2-2020 (14)Bat Quan Trai 23-2-2020 (15)Bat Quan Trai 23-2-2020 (16)Bat Quan Trai 23-2-2020 (17)Bat Quan Trai 23-2-2020 (18)Bat Quan Trai 23-2-2020 (19)Bat Quan Trai 23-2-2020 (20)Bat Quan Trai 23-2-2020 (21)Bat Quan Trai 23-2-2020 (22)Bat Quan Trai 23-2-2020 (23)Bat Quan Trai 23-2-2020 (24)Bat Quan Trai 23-2-2020 (25)Bat Quan Trai 23-2-2020 (26)Bat Quan Trai 23-2-2020 (27)Bat Quan Trai 23-2-2020 (28)Bat Quan Trai 23-2-2020 (29)Bat Quan Trai 23-2-2020 (30)Bat Quan Trai 23-2-2020 (31)Bat Quan Trai 23-2-2020 (32)Bat Quan Trai 23-2-2020 (33)Bat Quan Trai 23-2-2020 (34)Bat Quan Trai 23-2-2020 (35)Bat Quan Trai 23-2-2020 (36)Bat Quan Trai 23-2-2020 (37)Bat Quan Trai 23-2-2020 (38)Bat Quan Trai 23-2-2020 (39)Bat Quan Trai 23-2-2020 (40)Bat Quan Trai 23-2-2020 (41)Bat Quan Trai 23-2-2020 (42)Bat Quan Trai 23-2-2020 (43)Bat Quan Trai 23-2-2020 (44)Bat Quan Trai 23-2-2020 (45)Bat Quan Trai 23-2-2020 (46)Bat Quan Trai 23-2-2020 (47)Bat Quan Trai 23-2-2020 (48)Bat Quan Trai 23-2-2020 (49)Bat Quan Trai 23-2-2020 (50)Bat Quan Trai 23-2-2020 (51)Bat Quan Trai 23-2-2020 (52)Bat Quan Trai 23-2-2020 (53)Bat Quan Trai 23-2-2020 (54)Bat Quan Trai 23-2-2020 (55)Bat Quan Trai 23-2-2020 (56)Bat Quan Trai 23-2-2020 (57)Bat Quan Trai 23-2-2020 (58)Bat Quan Trai 23-2-2020 (59)Bat Quan Trai 23-2-2020 (60)Bat Quan Trai 23-2-2020 (61)Bat Quan Trai 23-2-2020 (62)Bat Quan Trai 23-2-2020 (63)Bat Quan Trai 23-2-2020 (64)Bat Quan Trai 23-2-2020 (65)Bat Quan Trai 23-2-2020 (66)Bat Quan Trai 23-2-2020 (67)Bat Quan Trai 23-2-2020 (68)Bat Quan Trai 23-2-2020 (69)Bat Quan Trai 23-2-2020 (70)Bat Quan Trai 23-2-2020 (71)Bat Quan Trai 23-2-2020 (72)Bat Quan Trai 23-2-2020 (73)Bat Quan Trai 23-2-2020 (74)Bat Quan Trai 23-2-2020 (75)Bat Quan Trai 23-2-2020 (76)Bat Quan Trai 23-2-2020 (77)Bat Quan Trai 23-2-2020 (78)Bat Quan Trai 23-2-2020 (79)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn