Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai ngày 21-4-2019: 

08.30am -09.00am:Truyền giới Bát Quan Trai (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương)
09.00am -10.30am: Pháp thoại  1 (TT Thích Minh Định, Trụ Trì Chùa Kim Quang, France)
10.45.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự ; 
12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật 
13.00 : Chỉ tịnh 
14.00pm-15.30pm: Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia (Chư Tôn Đức Giới Sư)
15.30pm-17.00pm: Pháp thoại 2 (Ni Sư Thích Nữ Diệu Trang, Viện Chủ Chùa Thiên Long, Sài Gòn)
17.15pm:  Xả giới và hoàn mãn.


Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (1)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (2)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (3)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (4)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (5)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (6)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (7)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (8)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (9)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (10)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (11)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (12)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (13)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (14)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (15)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (16)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (17)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (18)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (19)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (20)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (21)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (22)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (23)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (24)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (25)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (26)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (27)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (28)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (29)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (30)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (31)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (32)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (33)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (34)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (35)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (36)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (37)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (38)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (39)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (40)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (41)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (42)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (43)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (44)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (45)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (46)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (47)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (48)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (49)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (50)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (51)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (52)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (53)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (54)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (55)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (56)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (57)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (58)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (59)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (60)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (61)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (62)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (63)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (64)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (65)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (66)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (67)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (68)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (69)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (70)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (71)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (72)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (73)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (74)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (75)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (76)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (77)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (78)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (79)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (80)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (81)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (82)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (83)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (85)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (86)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (87)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (88)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (89)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (90)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (91)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (92)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (93)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (94)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (95)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (96)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (97)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (98)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (99)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (100)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (101)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (102)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (103)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (104)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (105)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (106)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (107)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (108)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (109)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (110)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (111)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (112)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (113)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (114)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (115)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (116)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (117)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (118)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (119)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (120)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (121)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (122)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (123)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (124)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (125)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (126)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (127)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (128)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (129)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (130)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (131)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (132)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (133)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (134)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (135)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (136)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (137)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (138)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (139)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (140)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (141)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (142)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (143)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (144)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (145)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (146)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (147)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (148)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (149)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (150)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (151)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (152)


 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567