Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai ngày 21-4-2019:

21/04/201919:39(Xem: 1779)
Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai ngày 21-4-2019:
Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai ngày 21-4-2019: 

08.30am -09.00am:Truyền giới Bát Quan Trai (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương)
09.00am -10.30am: Pháp thoại  1 (TT Thích Minh Định, Trụ Trì Chùa Kim Quang, France)
10.45.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự ; 
12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật 
13.00 : Chỉ tịnh 
14.00pm-15.30pm: Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia (Chư Tôn Đức Giới Sư)
15.30pm-17.00pm: Pháp thoại 2 (Ni Sư Thích Nữ Diệu Trang, Viện Chủ Chùa Thiên Long, Sài Gòn)
17.15pm:  Xả giới và hoàn mãn.


Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (1)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (2)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (3)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (4)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (5)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (6)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (7)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (8)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (9)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (10)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (11)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (12)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (13)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (14)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (15)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (16)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (17)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (18)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (19)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (20)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (21)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (22)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (23)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (24)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (25)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (26)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (27)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (28)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (29)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (30)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (31)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (32)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (33)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (34)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (35)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (36)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (37)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (38)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (39)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (40)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (41)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (42)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (43)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (44)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (45)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (46)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (47)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (48)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (49)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (50)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (51)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (52)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (53)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (54)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (55)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (56)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (57)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (58)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (59)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (60)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (61)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (62)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (63)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (64)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (65)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (66)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (67)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (68)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (69)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (70)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (71)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (72)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (73)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (74)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (75)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (76)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (77)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (78)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (79)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (80)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (81)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (82)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (83)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (85)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (86)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (87)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (88)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (89)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (90)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (91)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (92)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (93)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (94)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (95)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (96)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (97)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (98)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (99)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (100)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (101)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (102)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (103)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (104)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (105)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (106)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (107)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (108)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (109)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (110)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (111)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (112)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (113)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (114)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (115)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (116)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (117)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (118)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (119)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (120)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (121)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (122)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (123)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (124)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (125)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (126)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (127)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (128)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (129)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (130)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (131)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (132)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (133)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (134)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (135)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (136)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (137)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (138)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (139)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (140)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (141)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (142)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (143)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (144)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (145)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (146)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (147)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (148)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (149)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (150)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (151)Tho Bat Quan Trai ngay 21-4-2019 (152)


 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn