Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phần 04: Giới Đàn Tăng

19/02/201918:17(Xem: 547)
Phần 04: Giới Đàn Tăng

GIỚI ĐÀN TĂNG 

Soạn dịch: H.T THÍCH THIỆN HÒA

(Nguyên bản chữ Hán)

PHẦN 4

PHÉP THỌ RA NGOÀI GIỚI

NỬA THÁNG HOẶC MỘT THÁNG

---

 

            Khi bấy giờ các Tỳ Kheo có nhân duyên như trước, muốn ra ngoài giới, đường xa không thể 7 ngày trở về kịp, đem việc ấy bạch Phật – Phật nói:  Cho có việc như thế, thọ phép quá 7 ngày (hoặc 15 ngày, hoặc một tháng) nên bạch nhị Yết ma mà đi.

            Sau khi tiểu thực xong, ra giữa chúng bạch xin:

            Nam mô A Di Đà Phật, Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.                                                                                    

 (Lễ 1 lễ quỳ bạch):

Nam mô A Di Đà Phật, Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, chúng con (tên là thế) có duyên Tam bảo sự (…) xin ra ngoài giới 7 hôm, công việc xong trở về nội giới an cư tu tập, xin trên Thượng tọa, chư Đại đức Tăng từ bi tác chứng cho.

 

            Vị Duy Na thỉnh 4 vị Tỳ Kheo lên chùa làm phép Yết ma.

            Bốn vị lễ 3 lễ, rồi chia ngồi hai bên.

           

            Họp Tăng hỏi hòa:

Hỏi :  Tăng họp chưa?

Đáp : Tăng đã họp.

Hỏi :  Hòa hợp không?

Đáp :  Hòa hợp.

Hỏi :  Người chưa thọ giới Cụ Túc ra chưa?

Đáp :  Đã ra.

Hỏi :  Tăng nay hòa hợp để làm gì?

Đáp : Thọ nhựt Yết ma.

            (Khi hỏi hòa xong vị thọ nhựt lễ một lễ, bày bạch nhân duyên):

Nam mô A Di Đà Phật, Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, con Tỳ Kheo(tên là thế) có duyên Tam bảo sự (…) xin ra ngoài giới 15 ngày, công việc xong trở về nội giới cùng chúng an cư tu tập. Xin Đại đức Tăng chứng minh cho.

(Bạch xong, lễ 1 lễ, lui đứng một bên).

 

Vị làm Yết ma đánh ba tiếng chuông bạch:

Đại đức Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận cho, Tỳ Kheo… có duyên Tam Bảo sự xin thọ pháp quá 7 ngày (15 ngày, một tháng) ra ngoài giới, công việc xong sẽ trở về trong đây an cư bạch như thế.

Liền nên hỏi rằng: Tác bạch có thành không?

- Chúng đều đáp rằng: “Thành”.

Lại bạch rằng:

Đại đức Tăng nghe, Tỳ Kheo… có duyên Tam Bảo sự xin thọ pháp quá 7 ngày (15 ngày, một tháng)ra ngoài giới, công việc xong sẽ trở về trong đây an cư, các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng cho Tỳ Kheo… thọ phép quá 7 ngày (15 ngày, một tháng) ra ngoài giới, công việc xong sẽ trở về trong đây an cư. Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết.

(3 tiếng chuông).

Bốn vị đứng dậy tụng:

- Ma ha Bát Nhã v.v…

- Thụ nhựt Yết ma công đức thù thắng hạnh v.v…

- Tam tự quy y.                                                                                                   (Lễ 3 lễ lui ra).

 

Đợi bạch Yết ma này rồi ra lễ tạ ba lễ mà đi, không được trở lại giới tràng, nếu lỡ, phải làm Yết ma lại.

Ba phép thọ nhựt trên, đều không có thông đêm (Chiều ngày cuối phải trở về nội giới không để gần sáng mới về) không đồng giới hạn luật khác.

Trong luật Tăng Kỳ: Tỳ Kheo Ni không phép thọ nhựt Yết ma: nếu có duyên cần thiết, khai cho từ 1 đến 7 ngày.

Khi công việc xong trở về nội giới giờ tiểu thực ra giữa chúng bạch:

A Di Đà Phật, bạch Thượng tọa chư Tăng, vừa rồi con có duyên sự… xin ra ngoài giới, hôm nay công việc đã xong, con trở về nội giới cùng chúng tu học, xin Thượng tọa, chư Tăng chứng minh cho.

Thượng tọa đáp: v.v…

PHÉP TỰ TỨ CÁC VIỆC LÀM

KHI GẦN MÃN HẠ

---

 

            Trong các chốn Tổ đình đến ngày 8 tháng 7 thì tạ pháp, sắm lễ: trà quả v.v… cúng dường Pháp Chủ., chúng học đồng nghỉ học luôn.

            Ngày 10, Thượng, Trung, Hạ tọa đều chấp tác: bao sái tôn tượng, chùi đèn, súc bình hoa, sửa lư hương, tảo sái phòng trù cho sạch, đừng để chúng Thường trụ phải nhọc phiền.

            Ngày 11, 12, 13 hành đạo lễ bái, bái tụng Dược Sư, khoảng hai giờ rưỡi chiều (Tụng một hồi 7 vị). Lễ Tam Thiên Phật, chia mỗi lần 10 vị lê, lễ trong 3 ngày cho xong.

 

PHÉP SÁM HỐI

NGÀY 14 LỄ CẦU SÁM HỐI

---

 

            Sớm mai ngày 14, sau khi tiểu thực xong vị Duy Na đứng dậy bạch:

 

            Nam mô A Di Đà Phật. Bạch trên Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, theo lệ thường, trước ngày tự tứ có lễ cầu sám hối cho thanh tịnh. Vậy buổi sớm mai các vị hương đăng trải tòa trước điện, coi hương đèn cho đủ.

            Đến buổi chiều, khoảng 2 giờ rưỡi đánh kiền chùy họp Tăng tại trai đường, cùng lên chánh điện tác pháp sám hối. Xin trên Thượng tọa, chư Tăng liễu tri cho.

           

            Khi Tăng họp trai đường đủ rồi, hai vị chấp sự (Chánh na và Phó na). Vị Chánh na đánh khánh đi trước, vị Phó na bưng thủ lư hương đi sau, đến liêu thỉnh rước một vị Đại đức thượng tọa kham năng vì chúng làm sâm ma. Duy na lễ một lễ, quỳ bạch:

 

            Nam mô… Bạch trên Sư Cụ Thượng tọa, giờ đã đến, chúng con xin đầu thành đảnh lễ khiến thỉnh Sư Cụ Thượng tọa đăng điện đường tác pháp sám hối cho chúng con được trượng thừa công đức.

 ­

            Sư Cụ Thượng tọa hoan hỷ rồi… lễ một lễ đứng dậy, Chánh na tiếp đánh khánh đi trước, kế Phó na… dẫn vào điện đường, xướng lễ Phật như thường lệ, thỉnh Sư Cụ Thượng tọa thăng tòa.

            (Tòa đặt căn giữa một bên, để cho chư Tăng lễ sám ngay giữa Phật).

            Chúng chia ban mà ngồi. Vị thứ nhứt trong chúng, ra ban lễ một lễ, quỳ dài phát lồ, (xưng tội), nếu mình không phạm nên bạch:

 

            Bạch Đại đức, con ở trong các tội nặng đều không phạm, còn tất cả oai nghi vi tế, sợ có chỗ lỗi lầm mà không tự hay biết, cầu xin Đại đức từ bi chỉ thị cho, để cho chúng con tiện sám hối.

 

            (Đợi Sư Cụ Thượng tọa, tùy theo có lỗi, chỉ dạy rồi, lễ ba lễ đứng một bên. Như thế đợi mỗi vị lần lượt tác pháp rồi, lễ tạ ba lễ, về phòng).

            Ngày 15 tự tứ. – Sáng mai tiểu thực xong, 4 vị chức sự (Thượng tọa) đại diện lễ cầu Sư Cụ Thượng tọa làm phép tự tứ xong.

            Thầy Duy na bạch: Bạch Thượng tọa, chư Tăng, đúng 8 giờ con xin kích hiệu, thỉnh Thượng tọa, chư Tăng tề tựu trai đường để lên chùa tác pháp tự tứ.

 

            Khi đã lên chùa lễ tụng như thường, lễ Phật ba lễ, ngồi hai bên (Ngồi ngang nhau, tuổi hạ nhiều hơn thì ngồi trên). Thầy Duy na kiểm kỹ số chúng, bao nhiêu Tỳ Kheo, bao nhiêu Sa Di, bạch:

 

            Bạch trên Thượng tọa, chư Tăng, con thông kiểm số chúng, Tỳ Kheo có… vị, Sa Di có… vị, xin Thượng tọa, chư Tăng chứng minh cho.

           

            Cụ Thượng tọa bảo: Lẽ theo phép thì phải hành trù (chia thẻ) nhưng bạch như thế là thay cho phép hành trù rồi.

            (Cho Sa Di ra, khi nào Yết ma sai nhơn rồi kêu vào).

            Nên bạch nhị Yết ma sai người có năm đức:

1.      Không yêu riêng ai.

2.      Không giận.

3.      Không sợ (giữa chúng).

4.      Không si mê.

5.      Biết người tự tứ rồi, người chưa tự tứ, thọ tự tứ.

 

Họp Tăng vấn hòa:

Hỏi :  Tăng họp chưa?

Đáp : Tăng đã họp.

Hỏi :  Hòa hợp không?

Đáp :  Hòa hợp.

Hỏi :  Người chưa thọ giới Cụ Túc ra chưa?

Đáp :  Người chưa thọ giớ Cụ Túc đã ra.

(Nếu không có, liền nên đáp rằng):

- Trong đây không có người chưa thọ Đại giới.

            Hỏi :  Có các Tỳ Kheo khiếm diện, có thuyết dục và thanh tịnh không?

(Nếu có người thuyết dục, nên đáp rằng):

- Có người đến thuyết dục và thanh tịnh.

Vị thọ dục đứng dậy ra giữa lễ một lễ quỳ bạch:

Bạch Đại đức Tăng, con thọ dục và thanh tịnh Tỳ Kheo (A). Việc Tăng như pháp, con xin gởi dục và thanh tịnh.                                                                                                                  (1 lần).

 

Đại đức đáp: “Thiện”. Tự nói: “Nhĩ”. Môt lạy, đứng dậy trở lại tòa trước mà ngồi.

Giữ dục – thọ dục – thuyết dục có giải ở sau.

(Nếu không có người thuyết dục, nên đáp rằng):

- Trong đây không có người thuyết dục và thanh tịnh.

            Hỏi :  Có ai sai Tỳ Kheo Ni đến thỉnh giáo giới tự tứ không?

            Nếu có, thì Duy na đáp rằng:

            - Trong đây có Tỳ Kheo Ni đến thỉnh giáo giới tự tứ.

            Duy na ra mời vào. (Pháp Ni bạch cầu tự tứ ở sau). Nếu không thì đáp rằng:

            - Trong đây không có Tỳ Kheo Ni đến thỉnh giáo giới và sai người tự tứ.

Hỏi :  Tăng nay hòa hợp để làm gì?

Đáp :  Tự tứ yết ma.

(Tiền phương tiện xong).

Tiếp: - Đại đức Tăng nghe, ngày nay Tăng tự tứ, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, hòa hợp tự tứ, bạch như thế, tác bạch có thành không?

- Chúng đều đáp rằng: “Thành”.

Hòa hợp Tăng rồi, chúng sai người tự tứ. Nếu chúng chỉ có năm người, thì sai một người, chúng đông thì sai hai ba vị, không được sai bốn, vì đủ số chúng vậy.

Thượng tọa sai:

Xin thỉnh Thượng tọa A thụ tự tứ.

A từ nói:

Ngã bất kham năng. Xin thỉnh Thượng tọa B, Thượng tọa C, hai vị có thể vì Tăng làm người thụ tự tứ không? Đáp:  Dạ được. (Vị nào từ thì thỉnh vị khác).

Phép sai nên bạch như thế này:

Đại đức Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng sai Tỳ Kheo (tên là thế hai vị… ) làm người thọ tự tứ, bạch như thế.

Liền nên hỏi rằng: Tác bạch có thành không?

- Chúng đều đáp rằng: “Thành”.

Lại bạch rằng:

Đại đức Tăng nghe, Tăng sai Tỳ Kheo (tên là thế hai vị… ) làm người thọ tự tứ, các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng sai  Tỳ Kheo (tên là thế hai vị… ) làm người thọ tự tứ, thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

Liền nên hỏi rằng: Yết ma có thành không?

- Chúng đều đáp rằng: “Thành”.

Lại bạch rằng: Tăng đã bằng lòng sai Tỳ Kheo (tên là thế hai vị… ) làm người thọ tự tứ xong, Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết.

Thượng tọa chịu sai, đã vâng mệnh tăng sai, ra quỳ giữa chấp tay bạch:

Đại đức Tăng nghe, ngày nay chúng Tăng tự tứ, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng hòa hợp tự tứ, bạch như thế, tác bạch có thành không?

- Chúng đều đáp rằng: “Thành”.

(Bạch xong, đứng dậy lễ một lễ, trở về chỗ cũ, cho Sa Di vào. Tiếp theo pháp chính tự tứ).

Khi bạch tự tứ, cầu Thượng tọa ở trong ba tháng an cư, goặc có chỗ phạm mà không biết, đối với tội thấy, nghe, nghi, tha hồ để cho tăng bày chỉ lỗi mình, như pháp mà sám hối.

Đoạn này hôm qua cả chúng đã xưng tội sám hối rồi, nên hôm nay văn bạch tự tứ cầu chỉ lỗi, mà Thượng tọa chỉ đáp là: “Thiện” mà không còn chỉ lỗi nữa.

PHÉP CHÍNH TỰ TỨ

---

 

            Hai Thượng tọa đồng hàng chịu tự tứ, đồng lễ một lễ lẫn nhau làm tự tứ trước, rồi sẽ phân hai ban, để chúng bạch cho chóng. (Đặt hai bên, hai ghế ngồi ngay bên chánh điện).

            Nếu người tự tứ là Thượng tọa, người chịu tự tứ là Hạ tọa nên quỳ, vị Thượng tọa cũng quỳ bạch tự tứ mà không lễ.

 Nếu người tự tứ là Hạ tọa, người chịu tự tứ là Thượng tọa, thì Thượng tọa cứ ngồi, để cho Hạ tọa lễ tự tứ.

Theo thứ lớp, tuổi hạ nhiều hơn, bạch tự tứ trước, nên đến trước vị chịu tự tứ lễ một lễ, rồi quỳ xuống chấp tay bạch rằng: Bạch Đại đức, chúng Tăng ngày nay tự tứ, con Tỳ Kheo (là thế… ) cũng tự tứ nếu thấy tội, nghe tội, nghi có tội, xin Đại đức thương xót chỉ bảo cho con, nếu con thấy có tội, sẽ như pháp mà sám hối.

 

(Như thế ba lần bạch rồi, người chịu tự tứ nên đáp): “Thiện”.

Người tự tứ đáp rằng: “Nhĩ”.                                                                                          Lễ 1 lễ).

 

Người chịu tự tứ phải tự tứ trước, không được Tăng tự tứ rồi mới tự tứ.

Khi Tỳ Kheo tự tứ xong, kế Sa Di bạch tự tứ.

Đã suốt chịu tự tứ rồi, hai vị cùng ra giữi đứng bạch rằng:

 

A Di Đà Phật, Tăng nhứt  tâm tự từ kinh.

 

Cụ Thượng tọa đáp: “Thiện”

Tự nói rằng: “Nhĩ”.                                                                                                            (Vâng).

                                                                                                       

 Lễ một lễ rồi, chư Tăng cùng đứng dậy.

                  

- Tụng Ma ha Bát nhã…

Tự tứ công đức thù thắng hạnh v.v…

-Tam tự quy y.                                                                                                                   (Xong).

 

Đại chúng cùng ra lễ  Tổ.

(Một pháp tự tứ cũng gọi là Bồ Tát, cho nên ngày (15-7) không có thuyết giới)

PHÉP BỐN NGƯỜI TRỞ XUỐNG

LẦN LƯỢT TỰ TỨ

---

 

          Nếu trong giới bốn người, nên lần lượt đối thú mà tự tứ, không được thọ dục. Nên cùng họp một chỗ lễ Phật 3 lễ, rồi chia ra Thượng, Trung, Hạ tọa, trước một người lễ ba người, lễ một lễ, quỳ bạch tự tứ:

 

            Bạch Đại đức nhớ nghĩ, ngày nay chúng Tăng tự tứ, tôi Tỳ Kheo … thanh tịnh.

 

            Như thế ba lần nói rồi, người bị đối nên đáp: “Thiện”.        

            Mình nói rằng: “Nhĩ”.                                                                                   (Một lạy đứng dậy).

 

            Còn ba người, mỗi mỗi theo thứ tự lớp cũng bạch như thế. Nếu chỉ có ba người, nên bạch: “Nhị Đại đức”.

 

            Nếu có hai người đối nhau, thì bỏ chữ “Tam” và chữ “Nhị”, chỉ nói: “Đại đức”, còn các lời như trên không khác.

 

PHÉP MỘT NGƯỜI TÂM NIỆM

TỰ TỨ

---

 

            Nếu một người ở một mình, đến ngày tự tứ, không có khách Tỳ Kheo đến, nên ở trước Tam Bảo lễ ba lễ quỳ, tâm tưởng miệng nói: “Ngày nay chúng Tăng tự tứ, tôi Tỳ Kheo (là thế…) thanh tịnh.

            (Nói 3 lần, lễ 3 lễ).

 

PHÉP TU TIẾN HÀNH ĐẠO

THÊM NGÀY TỰ TỨ

---

 

            Phật bảo: Nếu có trụ xứ nào đông nhiều Tỳ Kheo kiết hạ an cư, tinh tiến hành đạo, được quả chứng tăng thượng, sợ tự tứ xong, dời đi chỗ khác không được như ý, liền nên tác bạch Tăng thêm ngày tự tứ.

           

            Phép tập Tăng vấn hòa, như nghi thường, nên đáp rằng: “Tăng tự tứ Yết ma”.

            (Người Yết ma nên bạch như thế này):

 

            Đại đức Tăng nghe, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng ngày nay không tự tứ, bốn tháng đủ sẽ tự tứ, bạch như thế (Liền nên hỏi rằng): Tác bạch có thành không?

 

            - Chúng đều đáp rằng:  “Thành”.

 

            (Bạch xong, vẫn ở tu đến hậu an cư, đủ ngày mới tự tứ).

PHÉP CHO CẠO TÓC THỌ GIỚI

---

 

            Phàm vì muốn người làm thầy trao giới, trước phải tự lượng, hẳn như lời Phật dạy, thành tựu giới, định, huệ, tinh thông nghĩa luật, khéo biết phép khai, phép giá, mới có thể dạy bảo đệ tử được. Lại phải cân lường người cầu xuất gia kia, nếu không có nạn duyên, không bị thế tục chê hiềm, không quá già, quá trẻ, cho vì cạo tóc thọ Tam quy ngũ giới. Thử coi kia có thể tu được không, mới được xuất gia, ngay trao cho Sa Di thập giới.

 

            Trong luật Tăng Kỳ nói: Nếu bảy tuổi hiểu biết việc tốt xấu, thì cho xuất gia; Người quá bảy mươi tuổi, không thể làm việc được, nằm xuống ngồi dậy cần phải có nhờ người, thì không được độ -Người  bảy mươi tuổi mà còn khẻo mạnh có thể tu tập các nghiệp, thì cho xuất gia. Người muốn xuất gia, nên vì nói các vị khổ:

1.      Ngày ăn một bữa, tương rau chay lạt đạm bạc cực khổ.

2.      Ngủ ít, thức khuya dậy sớm có thời khắc bó buộc.

3.      Học hỏi nhiều, không có thì giờ thong thả chơi rong.

Nếu đáp rằng: Có thể giữ được, sẽ độ.

 

Trong luật Ngũ Phận nói:

Khi độ người, nên trước hỏi rằng: Ông cầu vì việc gì mà xuất gia? Nếu nói vì cơm ăn áo mặc, thì không nên độ; nếu nói rằng:, vì học pháp lành, chán sanh, già, bịnh, chết cần tu giải thoát tử v.v… thì nên độ.

 

Trong luật Thập Tụng nói:

Rất nhỏ là 7 tuổi, có thể đuổi quạ trên bửa ăn nhà Tăng thì cho làm Sa Di.

 

PHÉP CHO CẠO TÓC

---

 

            Trong Bổn Luật về phần thọ giới nói: Có một vị đồng tử đến trong Tăng già lam cầu xin xuất gia, một Tỳ Kheo liền cho xuất gia, cha mẹ của đồng tử khóc lóc, đến hỏi các Tỳ Kheo rằng: Thưa các Ngài, có thấy trẻ con hình dáng như thế, như thế không?

            - Vị không thấy trả lời rằng: “Không thấy”. Cha mẹ đồng tử kia liền đi tìm trong các phòng, bèn chê hiềm nói rằng. Sa môn Thích tử không biết hổ thẹn, lại nói dối, đã độ trẻ con rồi, mà nói là không thấy.

            Khi bấy giờ các Tỳ Kheo đem việc ấy bạch Phật – Phật nói rằng, từ nay trở đi ở trong phòng Tăng già lam cạo tóc, nên bạch tất cả Tăng, nếu không được hòa hợp, mỗi phòng nên bảo cho biết rồi mới cho cạo tóc. Nếu Tăng hòa hợp làm đàn bạch yết ma rồi, song sau sẽ cho cạo tóc. Trong văn Yết ma lại nói rằng: Nếu muốn trong Tăng già lam độ cho xuất gia, nên bạch tất cả Tăng, làm văn đơn bạch yết ma rồi, cho xuất gia dạy mặc áo Ca sa, (hoại sắc, man y) thọ Tam quy Thập giới.

            (Có đàn tam quy – Có Tam quy Ngũ giới – Có Tam quy Thập giới – Có tam quy Bồ Tát giới).

            Trong luật Tăng Kỳ nói: Không cho chẳng bạch Tăng mà độ người xuất gia: bạch cạo tóc không bạch xuất gia, phạm tội Việt tỳ ni; nếu ra ngoài giới, một thầy một trò độ người không tội.

            Trong luật Ngũ Phận nói: Cho thọ năm giới rồi, sau mới cho thọ mười giới.

            Trong bộ Căn bản Thọ giới Nghi phạm nói: Cho cạo tóc rồi, người kia sau ăn năn, Phật bảo rằng: Nên để trên chỏm một ít tóc, hỏi rằng: Có cạo tóc trên đầu người không? Nếu nói rằng “cạo”, thì có thể cạo bỏ: nếu nói rằng không cạo, nên tùy ý khiến cho đi.

            Xem các văn luật, nếu có người xuất gia, nên trước bạch Tăng, rồi cho cạo tóc, chỉ để tóc trên chỏm, vì trao cho tam quy Ngũ giới, khiến làm tịnh nhơn, tu ngũ giới, hoặc ba năm, hoặc một năm, xem chí hướng tu hành coi thế nào, như hẳn tu, sâu tin Phật pháp, quyết chí xuất gia, không có nạn duyên khác, nhưng bạch với Tăng rồi mới cho xuất gia thọ Sa Di Thập giới, sau mới đăng đàn cho thọ Cụ Túc giới; trong đó phép bạch tùy xứ tùy người vẫn không nhứt định. Nếu ở một mình độ người, thì không có phép bạch. Như trong chùa 2, 3 người đồng ở, hoặc là nhiều người không được hòa hợp, chỉ nói cho biết chỗ chốn kiết giới, nên làm đàn bạch yết ma. Một người chấp sự (duy na) đưa người cầu xuất gia mỗi phòng lễ thỉnh rồi, nên trải tòa, đánh kiền chùy họp Tăng, các nghi đón thỉnh đều như trong thọ giới Nghi phạm, người Yết ma nên bạch như thế này:

 

            Đại đức Tăng nghe, chú (A) muốn cầu Tỳ Kheo… (P) cạo tóc, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, cho chú (A) cạo tóc, bạch như thế, (liền nên hỏi rằng): Tác bạch có thành không?

            - Chúng đều đáp rằng : “Thành”.

            Kiết toát hồi hướng – Tam tự quy y.

PHÉP CHO XUẤT GIA TRAO GIỚI SA DI

---

 

Nếu Cận sự nam (cận sự nữ) có lòng tin, quyết chí không dời đổi, tu năm giới như pháp, lại cầu khẩn xin cạo tóc độ cho xuất gia.

            Các nghi thức hòa hợp Tăng cũng như thường lệ. Người Yết ma bạch như thế này:

 

            Đại đức Tăng nghe, vị Ưu bà tắc (A) theo Tỳ Kheo (B) cầu xin xuất gia, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, cho (A) xuất gia, bạch như thế, (liền nên hỏi rằng): Tác bạch có thành không?

            - Chúng đều đáp rằng : “Thành”.

            Kiết toát hồi hướng – Tam tự quy y.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/07/202007:29(Xem: 3571)
Trước hết cám ơn sanh thành và nuôi dưỡng của bố mẹ, cho tôi một đời đáng sống này. Kế đến cám ơn người bạn đường, chịu nhiều khổ cực ròng rã trong suốt 10 năm qua giúp tôi hoàn thành thiên Tổng luận Đại Bát Nhã Ba La Mật này. Sau nữa chân thành cám ơn những nhân vật sau đây đã đem lại nhiều ảnh hưởng sâu đậm trong cuộc sống tâm linh của chúng tôi: 1. Đức ngài Minh Đăng Quang, Tổ của Tông khất thực Việt Nam, và cũng là người đặt pháp danh cho tôi là Thiện Bửu lúc tôi mới 13 tuổi đời khi tôi thọ giáo qui y với ngài; 2. Chân thành cám ơn đức thầy Thích Thiện Hoa, người hóa đạo cho tôi 3. Sau nữa cám ơn Thiền sư D.T. Suzuki, người được xem như là Bồ tát trong thời đại mới, đã có công xiển dương đạo Phật tại các quốc gia Tây Âu và cũng là người đã mỡ con mắt đạo cho tôi về Tánh không Bát nhã. Sau cùng, cám ơn những ai đã từng khổ nhọc hy sinh công của góp phần xây dựng lâu đài Phật đạo Việt nam nói riêng và thế giới nói chung, nhờ đó chúng tôi có đầy đủ chất liệu để học, để
29/03/201321:02(Xem: 4235)
1000 năm Thăng Long nhìn lại bài thơ « Vịnh nga » - Một đường hướng ngoại giao trong thời kỳ đầu tự chủ của nước ta
01/04/201319:25(Xem: 5318)
101 câu chuyện Thiền - Trần Trúc Lâm dịch
18/08/201407:36(Xem: 27689)
108 lời dạy của Đức Đạt-lai Lạt-ma được gom góp trong quyển sách tuy bé nhỏ này nhưng cũng đã phản ảnh được một phần nào tư tưởng của một con người rất lớn, một con người khác thường giữa thế giới nhiễu nhương ngày nay. Thật vậy tư tưởng của Ngài có thể biểu trưng cho toàn thể lòng từ bi và trí tuệ Phật Giáo trên một hành tinh mà con người dường như đã mất hết định hướng. Các sự xung đột không hề chấm dứt, con người bóc lột con người, giết hại muôn thú và tàn phá thiên nhiên. Phật giáo thường được coi như là một tín ngưỡng nhưng những lời khuyên của Đức Đạt-lai Lạt-ma trong quyển sách này vượt lên trên khuôn khổ hạn hẹp của một tôn giáo: - "Mỗi khi phải đề cập đến các vấn đề tâm linh thì không nhất thiết là tôi buộc phải nói đến các vấn đề liên quan đến tôn giáo (câu 87).
21/03/201407:35(Xem: 13082)
Những câu kệ, lời văn, tư tưởng, ý nghĩ trong suốt 365 trang giấy của quyển sách nhỏ này là tinh hoa, là kinh nghiệm tu tập, là trải nghiệm cuộc sống từ nhiều nguồn tư tưởng, hệ phái, pháp môn khác nhau, là suối nguồn tư duy, là hạnh nguyện, là sự hành đạo và chứng đạo của những bậc Lạt Ma Phật giáo Tây Tạng, những Tăng sĩ Miến Điện, những vị Thiền sư, những đạo sĩ Ấn Độ giáo, những cư sĩ học giả Đông Tây, và ngay cả những thi sĩ, văn hào, nghệ nhân trên thế giới, tuy nhiên, như nước trăm sông đều chảy xuôi về biển rộng, dù khác nhau trên mặt văn từ, ngôn ngữ hay hình thái diễn đạt, những nguồn tư tưởng tâm linh này đều nhắm chung về một đích hướng là “Yêu thương đời, giác ngộ người trong Từ Bi, Trí Tuệ và An Lạc.”
22/09/201718:14(Xem: 5504)
A-Hàm Tuyển Chú _Giới thiệu, dịch và chủ giải – HT Thích Thái Hòa
01/02/201815:59(Xem: 1973)
An Cư Lạc Đạo (tuyển tập sách) “Dường như thế giới càng văn minh tiến bộ bao nhiêu, thì tâm thức của con người càng hoang mang và lạc lõng bấy nhiêu. Sự hoang mang đó có lẽ cũng giống như sự hoang mang của Thần Tú (một con người rất uyên bác) khi Ngũ Tổ bảo phải làm một bài kệ khác để trình cái sở chứng của mình: "Tâm trung hoảng hốt, thần tứ bất an, du như mộng trung, hành tọa bất lạc" (Trong lòng hoảng hốt, thần tứ chẳng an, dường như giấc mộng, đi ngồi chẳng vui). Nghĩa là bất an và đau khổ vì cái sở học uyên bác của mình. Có lẽ nhân loại đang đứng trước thế kỷ 21 này, nên khởi sự học lại từ đầu cái mà Lục Tổ Huệ Năng đã bị mắng là "nhĩ giá lạp lão bất tri" (con người man rợ này chẳng biết chi hết), thì mới mong tìm được một nền văn minh đích thực cho chính mình chăng?”
02/12/201409:08(Xem: 16076)
Bản dịch tiếng Việt Ba Trụ Thiền do chúng tôi thực hiện lần đầu tiên vào năm 1985 tại Sài gòn, Việt nam, và được nhà xuất bản Thanh Văn ấn hành lần đầu tiên vào năm 1991 tại California, Hoa kỳ đã được nhiều độc giả tiếng Việt hâm mộ. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quí độc giả và hành giả tu tập thiền nhiệt tình, và nhà xuất bản Thanh Văn.
21/05/201905:51(Xem: 2539)
Bạch Viên Tôn Các_Kịch thơ_Lê Thị Diệm Tần
29/03/201318:17(Xem: 5780)
Ban Điều Hành Khóa Tu Học Âu Châu kỳ 24
01/02/201918:38(Xem: 11311)
*Thứ Hai: 30 Tết (04/02/2019): 11 giờ: Cúng Ngọ Phật; Cúng Tiến Chư Giác Linh, Chư Hương Linh Ký Tự Quảng Đức Đạo Tràng; 17giờ: Cúng thí thực; 20giờ: Lễ Sám Hối; 21giờ 30: Văn Nghệ Mừng Xuân ( Nhóm Tân Nhạc Thân Hữu Hương Quê-Phú Quý & Gia Đình Phật tử Quảng Đức); 23giờ: Lễ Trừ Tịch Đón Giao Thừa Xuân Kỷ Hợi (múa Lân, đốt pháo, tụng Kinh Di Lặc…) *Mùng 1 Tết Nguyên Đán (thứ Ba, 05/02/2019): 5 giờ sáng Lễ Thù Ân Mừng Xuân Di Lặc; 11 giờ Cúng Ngọ Phật, Lễ Vía Đức Phật Di Lặc; Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An; Cúng Tiến Chư Hương Linh; Chư Phật tử lễ Phật xin lộc đầu năm. *Mùng 2 Tết (thứ Tư, 06/02/2019): Cả ngày chư Phật tử về Chùa lễ Phật đầu năm. 7pm: Khai kinh Dược Sư cầu an và tụng mỗi buổi tối cho đến rằm tháng giêng. *Mùng 8 Tết (tối thứ Ba, 12/02/2019): Dâng Sớ Cầu An đầu năm lúc 7 giờ tối (xin quý vị gởi danh sách cầu an về trước, cũng như quý đồng hương hữu duyên phát tâm Quy Y Tam Bảo trong những ngày đầu năm mới, cũng xin ghi danh sách gởi về Tu Viện).
12/04/201512:17(Xem: 7031)
Những ngày tàn xuân năm ấy, gió bấc thổi không mang theo giá lạnh mà lại thốc vào cả một luồng bão lửa nóng bức, kinh hoàng. Không ai mong đợi một cơn bão lửa như thế. Bão lửa, từ bắc vào nam, từ cao nguyên xuống đồng bằng, từ rừng sâu ra hải đảo, từ thôn quê vào thị thành… thiêu rụi bao cội rễ của rừng già nghìn năm, đốt cháy bao cành nhánh của cây xanh vườn tược. Tất cả mầm non đều héo úa, quắt queo, không còn sức sống, không thể đâm chồi, nẩy lộc. Tất cả những gì xinh đẹp nhất, thơ mộng nhất, đều tan thành tro bụi, hoặc hòa trong sông lệ để rồi bốc hơi, tan loãng vào hư không. Màu xanh của lá cây, của biển, của trời, đều phải nhạt nhòa, biến sắc, nhường chỗ cho màu đỏ, màu máu, màu đen, màu tuyệt vọng.
03/01/202010:12(Xem: 1374)
Báo Chánh Pháp (số đặc biệt Xuân Canh Tý 2020): Sương mai mù mịt xóm nhỏ. Những hàng cây như yên lặng nín thở để đón nhận làn sương lạnh cuối đông. Lá cây ướt đẫm, tưởng chừng vừa được tắm dưới mưa. Long lanh nước đọng trên đầu những ngọn cỏ. Con quạ rủ lông trên nhánh cây phong. Có một nỗi buồn nào đó, một nỗi buồn rất cô liêu, lan nhẹ vào hồn khi không gian lắng xuống, tịch mịch.
03/03/202017:09(Xem: 1299)
¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2 ¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4 ¨ BÁO CHÁNH PHÁP SỐ 100 (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8 ¨ BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 10 ¨ NHỚ THẦY, NẮNG TRƯA... (thơ Phù Du), trang 12 ¨ ƯNG VÔ SỞ TRÚ NHI SANH KỲ TÂM (Ns. TN. Trí Hải), trang 13 ¨ THƯ MỜI LỄ HIỆP KỴ CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM GHPGVNTNHK (Hội Đồng Điều Hành), trang 14 ¨ NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG... (thơ Tánh Thiện), trang 16