Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Lễ Khai Mạc Trại Như Dũng 5 của GĐPT Quảng Đức tại Ballarat, Victoria

30/03/201819:51(Xem: 7149)
Hình ảnh Lễ Khai Mạc Trại Như Dũng 5 của GĐPT Quảng Đức tại Ballarat, Victoria

Hình ảnh Lễ Khai Mạc Trại Như Dũng 5 của GĐPT Quảng Đức tại Ballarat, Victoria

Địa điểm: Pax Hill Activities Centre, 450 Spencer St, Ballarat, Vic 3350
Thời gian: Thứ sáu, 30-3-2018 đến Chủ nhật 1-4-2018Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (1)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (2)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (3)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (4)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (5)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (6)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (7)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (8)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (9)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (10)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (11)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (12)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (13)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (14)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (15)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (16)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (17)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (18)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (19)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (20)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (21)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (22)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (23)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (24)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (25)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (26)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (27)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (28)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (29)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (30)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (31)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (32)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (33)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (34)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (35)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (36)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (37)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (38)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (39)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (40)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (41)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (42)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (43)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (44)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (45)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (46)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (47)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (48)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (49)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (50)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (51)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (52)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (53)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (54)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (55)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (56)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (57)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (58)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (59)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (60)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (61)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (62)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (63)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (64)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (65)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (66)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (67)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (68)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (69)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (70)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (71)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (72)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (73)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (74)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (75)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (76)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (77)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (78)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (79)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (80)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (81)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (82)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (83)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (84)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (85)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (86)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (87)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (88)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (89)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (90)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (91)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (92)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (93)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (94)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (95)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (96)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (97)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (98)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (99)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (100)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (103)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (104)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (105)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (106)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (107)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (108)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (109)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (110)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (111)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (112)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (113)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (114)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (115)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (116)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (117)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (118)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (119)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (120)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (121)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (122)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (123)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (124)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (125)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (126)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (127)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (128)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (129)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (130)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (131)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (132)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (133)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (134)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (135)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (135-a)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (137)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (138)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (139)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (141)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (142)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (143)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (144)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (145)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (146)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (147)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (148)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (149)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (150)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn