Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Nghi Báo Tiến HT Thích Đồng Thiện

29/03/201317:44(Xem: 5395)
Nghi Báo Tiến HT Thích Đồng Thiện

ht thich dong thien
NGHI TIẾN GIÁC LINH

HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG THIỆN
Trú trì Tu viện Nguyên Thiều
Kế thừa Đại Tổ Sư Nguyên Thiều 1958 - 2001

* Tiết thứ lâm diên:
- Chuông trống Bát nhã
- Cử nhạc khai đàn
- Chủ lễ lâm diên,
- Cử nhạc tham lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  XƯỚNG:
Hiếu đồ tang quyến,
Mời đến trước đây,
Tất cả đều quì
Đốt hương mặc niệm.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH: VỊNH KHAI DIÊN.
Niết bàn một thuở ra đi,
Cân bình nữa gánh Tây quy nhẹ nhàng
Rừng thiền vắng bóng hạc vàng,
Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba
Người đi dấu vết chưa nhòa,
Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng
Tam sanh hẹn kiếp tao phùng,
Tôn phong Tổ ấn gởi cùng non sông.

-  TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án cúng dường,
Cúi lễ giác linh ba lạy,
Tất cả thứ tự lại quì,

* Trang 189 *
device

Một lòng chí thành làm lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - CỬ HƯƠNG TÁN
Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quý khôn lường
Ngào ngạt khắp muôn phương
Thanh tịnh tâm hương
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Tuyên dương đạo nghiệp:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng tôi thiết nghĩ, Hòa thượng - Người:
Cùng Tổ ngộ lòng thiền,
Trong cữa Nhạn Sơn vâng lời thọ ký.
Và, vì người khai Phật trí,
Tại Tu viện dựng nghiệp độ sanh.
Nhớ giác linh xưa!
Dòng họ thế gia,
Môn phong Nho giáo,
Tuổi thơ nhập đạo,
Chí lớn xuất trần.
Thế rồi, Người:
Theo thầy học đạo chuyên cần,
Và, cùng chúng tu thân tinh tấn
Vuông tròn bổn phận,
Phục dịch chúng Tăng,
Đầy đủ khả năng
Dắt dìu Phật tử.

* Trang 190 *
device

Vì vậy, Người được:
Thầy Tổ truyền y bổ xứ,
Nguyên Thiều trác tích trụ trì.
Rồi từ đó, Người sống cuộc đời:
Một bát ba y,
Du phương giáo hóa,
Chín tuần mười hạ,
Khổ hạnh đầu đà.
Dãi dầu gió táp mưa sa,
Dựng xây Tu viện
Nhẫn nại thời thay tiết chuyển,
Bảo vệ Nguyên Thiều.
Toan tính mai chiều,
Ưu tư thành bại,
Gian lao nào ngại,
Cơ cực không nài,
Đắng cay chua xót vì ai?
Nặng nhẹ đảm đang cho chúng…
Người có nhiều:
Tăng Ni bốn chúng trùng tu,
Và, không ít:
Phật tử mười phương qui ngưỡng,
Bậc sơn môn phương trượng,
Hàng hải chúng thượng nhân,
Suốt đời lạc đạo an bần,
Trọn kiếp nghiêm thân tấn đạo.
Hoằng dương Phật giáo,
Hàng phục ma quân,
Xử thế đãi nhân,

* Trang 191 *
device

Tiếp Tăng độ chúng.
Tùy duyên ứng cúng,
Thác chất phân thân.
Người, oai nghi tề chỉnh muôn phần,
Và, tế hạnh trang nghiêm muôn vẻ.
Lợi danh sạch sẽ,
Thân thế phôi pha,
Ai biết long xà,
Nào hay phàm Thánh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – PHẨM BÌNH:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng tôi nghĩ - tâm từ và trách nhiệm của Người có thể nói:
Vai nặng trĩu tôn phong một gánh,
Thân gập ghềnh Tổ ấn hai vai,
Là người nhập thất Như lai
Là bậc xuất gia Bồ tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – BÁO TIN BUỒN:
Thế rồi việc gì đã xảy ra?
Hỡi ôi!
Nguyên Thiều truyền đăng gió tạt,
Tu viện tục diệm khói tan.
Từ nay cân bình vắng bóng Tăng hàng,
Và, áo mão mờ trang giáo phẩm.
Chúng tôi:
Nhớ thuở nào thiền sàng suy gẫm,
Nghĩ giờ này linh tọa bàng hoàng
Quyền thiệt mơ màng,

* Trang 192 *
device

Hiện tàng phưởng phất,
Ở đi còn mất,
Bối rối phân vân.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Cảm thán và nguyện cầu:
Than ôi!
Một thuở dời chân,
Người nỡ xuôi tay dìu dắt,
Nghìn thu vắng mặt
Thầy đành nhắm mắt giã từ!
Nhưng biết sao giờ?
Chúng tôi và tang môn hiếu quyến chỉ biết nguyện cầu cho Người:
Ngắm phương trời lên cõi vô dư,
Và, dò dặm đất vào thành Bất thối.
Thế là:
Lá rụng về cội,
Nước chảy ra khơi,
Ta bà xả báo một đời
Phật quốc nở hoa chín phẩm.
Nhưng trước tình cảnh biệt ly ấy:
Tiếc thương nào cấm,
Đau xót ai ngăn?
Chí thành phụng hiến hoa đăng,
Cung kính đáp đền ơn đức
Muôn phần thổn thức,
Một bức khốc văn.'

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TUYÊN PHÁP NGỮ:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Như Ngài đã biết:

* Trang 193 *
device

Cội tùng vằng vặc ánh trăng, chờ người hỏi đạo
Khóm trúc vi vu tiếng sáo, đợi kẻ ngộ thiền.
Nhưng nào ai biết:
Hỏi đạo, ngộ thiền,
Tùng trúc bao giờ thành Phật?
Nầy người, ấy vật
Trí ngu mấy thuở ngộ Tâm?
Giác ngộ bỡi mê lầm,
Niết bàn từ sinh tử
Đôi lời pháp ngữ,
Nửa kệ Phật ngôn,
Xin nhắc nhở chơn hồn
Mong mặc nhiên tự ngộ.

- TẢ BẠCH HẠ PHỦ XÍCH – THỈNH LÂM DIÊN:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Sám sư vừa cúng dường cam lộ,
Linh giác đà nạp thọ hương diên.
Đến đây và giờ nầy:
Trước linh đài hiếu chúng kiền thiềng,
Giữa pháp hội lễ sư bái thỉnh.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – SƠ THỈNH: (nối dòng họ Thích)
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Phụng trì pháp ấn, tọa vị Phật đường,
Nối gia phong họ Thích miên trường
Truyền Tổ nghiệp dòng thiền vĩnh viễn.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Nguyên Thiều tu viện, phương trượng trụ trì, nối dòng pháp Lâm tế đời

* Trang 194 *
device

thứ 43, húy thượng THỊ hạ CÔNG, tự Đồng Thiện, hiệu Trí An, Tân tịch bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Hương lòng vừa bén, linh giác đã hay,
Pháp tịch hôm nay, nguyện xin chứng giám
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TÁI THỈNH: (Trụ trì ra đi – để lại)
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Cô thân muôn dặm, một bát ba y
Gió mưa mờ xóa gót người đi,
Công hạnh in sâu lòng kẻ ở.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Nguyên Thiều tu viện, phương trượng trụ trì, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 43, húy thượng THỊ hạ CÔNG, tự Đồng Thiện, hiệu Trí An, Tân tịch bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Làng xưa còn nhớ, chùa cũ chưa quên,
Nghi trượng cung nghênh, uy linh quang giáng
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TAM THỈNH: (Trụ trì ra đi – về đâu)
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Nước trong trăng sáng, ruộng phước nhà thiền
Theo Tôn sư quảy dép Tây thiên,
Và, từ đại chúng treo bình Đông độ.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Nguyên Thiều tu viện, phương trượng trụ trì, nối dòng pháp Lâm tế đời

* Trang 195 *
device

thứ 43, húy thượng THỊ hạ CÔNG, tự Đồng Thiện, hiệu Trí An, Tân tịch bổn sư Hòa thượng giác linh liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Linh đài an tọa, thiền thất cao cư
Ná bộ hữu dư, cao đăng vô ngại
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
Nam mô đăng bảo tọa Bồ tát. (3 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Vịnh 1: (Quang lâm – an tọa)
Hơn mười vạn dăm tự trời Tây,
Phi tích quang lâm nhọc sức Thầy,
Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại
Xin Thầy an tọa xuống đài mây.

- KỆ TRÀ:
Đài mây Thầy an tọa,
Chứng minh công đức này,
Trời Tây muôn ức dặm
Đàn chỉ tức về đây.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – XƯỚNG SỚ:
Nguy nguy Tăng tướng,
Hạo hạo uy quang,
Thiên thượng nhơn gian
Tùy duyên ứng cúng.
Nay có hiếu chúng,
Thiết lễ an linh,

* Trang 196 *
device

Tỏ tấc hiếu tình
Sớ văn bái bạch.
Duy nguyện Tôn sư cảm cách,
Từ bi tác đại chứng minh!

- TUYÊN ĐỌC SỚ VĂN:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng tôi từng nghe rằng:
Đức Phật xuất hưng,
Tự có ngày Niết bàn an nghỉ.
Tôn sư viên tịch,
Há không dịp đền đáp thâm ân?
Sự chẳng thể quên,
Lý đâu lại chấp.
Sớ rằng:
Nay có hiếu đồ Tỳ kheo Thích…, cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc Tu viện Nguyên Thiều, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Giờ này, chí thành quì trước giác linh
Cung kính dâng lên pháp cúng,
Kinh diên tán tụng,
Lễ nhạc ca dương,
Năm nén tâm hương,
Một diên thiền vị.
Ngõ đền ơn khai thị,
Hầu đáp nghĩa tác thành,
Ngửa mong linh giác tinh anh
Dũ ánh quang minh chứng giám.

* Trang 197 *
device

Đệ tử chúng đẳng rất đau lòng vì: Tôn sư – Người!
Đạo rõ nguồn chơn,
Lý minh thật tướng,
Xưa Thầy tại nhựt
Gần gũi nhờ ơn,
May được thắng nhơn,
Thấm nhuần pháp nhũ
Y truyền pháp phú,
Đức cả công cao.
Than ôi! Sương lanh phương bào
Thấy vật dạ càng thêm chạnh,
Mây mờ viên đảnh
Nhớ Người lòng những càng thương.
Nay thời hiếu lễ đã tương,
Đạo tràng vừa mở,
Cúi đầu dâng sớ,
Bái bạch xin nghe.
Nam mô Nguyên Thiều tu viện, phương trượng trụ trì, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 43, húy thượng THỊ hạ CÔNG, tự Đồng Thiện, hiệu Trí An, Tân tịch bổn sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.

- Phục nguyện:
Một tánh viên minh,
Tây phương trực vãng,
Ba thân thanh tịnh
Chánh giác viên thành,
Chứng pháp nhẫn vô sanh,

* Trang 198 *
device

Ngộ chơn thừa đại định
Mong Phật thọ mệnh,
Ứng hóa độ sanh.
Cẩn sớ !
Nay ngày....tháng...năm...PL.....
Sa môn Thích.... Hòa nam thượng sớ!
- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.
- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Vịnh 2 (Dáng dấp – âm vang):
Từ ngày quảy dép trở về Tây
Trượng thất hoa viên vắng bóng Thầy
Bãng hát âm vang cơn gió thoảng,
Oai nghi dáng dấp áng mây bay.

- KỆ TRÀ:
Mây bay ngờ dáng dấp,
Gió thoảng ngỡ âm vang,
Vườn nhà, ôi! vắng bóng
Thầy quảy dép liên bang.

- TẢ BẠCH XƯỚNG: Phụng thực!
- Tụng: Cúng dường Nam mô tát phạ…

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ VỊNH 3 – (cúng dường bồ soạn):
Sắc hương mỹ vị trai bồ soạn,
Thành kính dâng lên trước bảo đài,
Một bát hòa la đầy đạo vị
Cúng dường Hòa thượng - sứ Như lai.

* Trang 199 *
device

- KỆ TRÀ:
Như lai - Người - Sứ giả,
Ứng cúng khắp muôn phương,
Một bát trai bồ soạn,
Xin thành kính cúng dường.
Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ tát.

- TỤNG: Ma ha Bát nhã ba la mật đa…
- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – HỒI HƯỚNG:
Vừa rồi, bao nhiêu công đức
Bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha
Nguyện xin cúng dưỡng.
Nguyên Thiều phương trượng,
Linh giác tọa tiền,
Duy nguyện ai liên,
Thùy từ hứa khả.

- Phục nguyện:
Ta bà nghiệp tạ,
Phật quốc hoa khai,
Nước cam lồ rửa sạch trần ai
Đèn trí tuệ sáng soi tăm tối.
Cao đăng bất thối.
Lập chứng vô sanh,
Phật đạo viên thành
Chúng sanh độ tận.

* Trang 200 *
device

- Đồng hòa: Nam mô A Di Đà Phật.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - TÁN LƯU:
Đại sư tang sự rất nghiêm trang
Long vị thiền sàng đã tạm an,
Nghi trượng thiền môn còn tiếp diễn,
Xin thầy tạm nghĩ tại linh sàng.
Nam mô Linh Tự Tại Bồ tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH KẾT DIÊN –XƯỚNG:
An linh viên mãn,
Hiếu sự châu long
Tất cả một lòng
Lễ thành ba lạy.

* Trang 201 *
device

* Trang 202 *
device

ĐIẾU VĂN
HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG THIỆN
Của Đại lão Hòa thượng Huyền Quang
(Do TT. Thích Quảng Bửu cung đọc trong lễ
Di kim quan nhập tháp Hòa thượng Đồng Thiện)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính thưa quý vị tôn túc Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni!
Kính thưa quý vị đại diện chính quyền và đại diện UBMTTQVN các cấp tỉnh Bình Định.
Thưa liệt vị Phật tử và các ân nhân Tu viện Nguyên Thiều xa gần.
Thưa quý liệt vị hiện diện!
Kính bạch giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Đồng Thiện, đệ nhất trụ trì Tu viện Nguyên Thiều Bình Định.
Chắc Hòa thượng đã biết, tôi là một trong một số giáo phẩm sáng lập Tu viện Nguyên Thiều năm 1958. Sau đó, tôi có việc khác phải vắng mặt ở Tu viện vào năm 1963. Và cũng từ đó, sự quản trị Tu viện đều do quý vị thường trú Tu viện đảm trách. Tuy nhiên, sau năm 1975, quý vị sáng lập Tu viện, vì lý do riêng cũng lần lượt rời Tu viện về lại chùa xưa của quý vị. Tu viện lúc bấy giờ chỉ còn Hòa

* Trang 203 *
device

thượng và một số Tăng chúng ít nhiều, quản lý Tu viện với vườn đất mênh mông, trường ốc bỏ trống, rất buồn lắm vậy!
Thưa giác linh Hòa thượng trụ trì!
Hôm nay, giờ này, trước linh đài Hòa thượng, tôi kính cúng dường giác linh Hòa thượng:
Đôi cành hoa trắng,
Mấy nén hương vàng.
Để tỏ tình thầy trò, anh em, với:
Một niềm đau xót,
Mặc niệm tâm tang.
Để ghi nhớ công ơn Hòa thượng lâu dài mà thôi.
(dành một phút cúi đầu tưởng niệm giác linh…)
Thưa giác linh Hòa thượng trụ trì!
Từ ngày tôi ra đi, dù có sự khuyến khích của Hòa thượng, tính đến nay đã 38 năm. Một thời gian dài như thế và có nhiều khó khăn từ nhiều bên đến, nhưng Hòa thượng và đại chúng hiện diện Tu viện đã khéo léo, tùy duyên quản trị Tu viện. Không những duy trì tình trạng Tu viện trước năm 1963 mà còn phát triển nhiều mặt: cư trú, học hành, tu niệm v.v.. của đại chúng. Tu viện ngày một tốt đẹp, đưa tu viện ngày một đi lần đến một cảnh Tòng lâm cổ xưa của Giáo hội. Mặt khác, vấn đề nhân tâm uy tín Tu viện cũng được xa gần tín ngưỡng. Nhất là Hòa thượng ra đi đã để lại một số đệ tử có khả năng, đủ sức tiếp tục khai thác đạo mạch dồi dào cho Tu

* Trang 204 *
device

viện và cho cả đạo pháp của xứ sở, đáng kể và đáng mừng lắm.
Giờ này, trước linh đài trang nghiêm im lặng, có sự hiện diện của Giáo hội, của chính quyền Bình Định các cấp và cả toàn thể Tăng Ni, Phật tử xa gần, tôi xin thay mặt quý Hòa thượng sáng lập Tu viện, trân trọng tuyên bố:

HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG THIỆN
TRÚ TRÌ TU VIỆN NGUYÊN THIỀU
LÀ VỊ KẾ THỪA ĐẠI TỔ SƯ NGUYÊN THIỀU
TỪ NĂM 1958 ĐẾN NĂM 2001.

Hòa thượng là Người: có học thức, có khả năng, có đạo hạnh, đạo nghiệp lớn lao cao cả đối với Tu viện và cả Giáo hội Bình Định. Tôi mong giác linh Hòa thượng từ bi và hoan hỷ thông cảm đầy đủ.
Thưa giác linh Hòa thượng!
Sau ngày Hòa thượng ra đi, tôi cũng sẽ có ngày về lại Tu viện trong một cỗ quan tài, hay một thân tứ đại, sức khỏe đã tàn, chẳng có chút khả năng để làm gì cho Tu viện. Hòa thượng đừng buồn khi nghe tôi nói như thế. Tôi về để gởi Tu viện một nấm mồ lạnh lẽo hơn là bất cứ ý tưởng nào khác, để gần gũi mộ phần Hòa thượng, gần đại chúng Tu viện mà thôi. Hay nói một cách khác tôi đã ra đi trước Hòa thượng cả 38 năm, và bị chôn vùi lâu rồi, nhưng chưa đến ngày chết vậy.

* Trang 205 *
device

Kính thưa giác linh Hòa thượng!
Đến đây, tôi và chư vị Tôn túc, quý vị xây dựng Tu viện năm 1958, thành tâm cầu chư Phật, liệt Tổ, Tổ sư Nguyên Thiều xót thương dìu dắt giác linh Hòa thượng được siêu thăng Thánh cảnh. Và xin Hòa thượng thường quảy dép về Tu viện để gia hộ cho chư Tăng quản trị và đại chúng thường trụ gắng duy trì và phát triển Tu viện và học đường được mọi phần thanh tịnh trang nghiêm, để đền ơn chư Phật, chư Tổ và ơn dày của đàn na thí chủ xa gần.
Cúi đầu kính lễ Hòa thượng.
Và đến đây, tang lễ đã hoàn tất. Tôi xin thay mặt  Tu viện, xin cảm ơn chư Tôn đức, chư vị đại diện chính quyền cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử đã góp sức để tang lễ hết sức đầy đủ.
Nay kính bái tạ quý liệt vị!
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 90225)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
09/09/201015:41(Xem: 10851)
5 bài kệ hô canh ngồi Thiền được áp dụng vào mùa An Cư, Kiết Hạ hằng năm của của Chư Tăng, hoặc trong trường hợp khai Đại Giới Đàn của xưa và nay.
29/05/201307:00(Xem: 7115)
Chúng ta đang sống trong những ngày rộn ràng của đại lễ Phật Đản, một lễ hội văn hoá tâm linh mang tầm thế giới. Nhân dịp này, tôi xin lược ghi một số nhận xét về sự liên quan giữa âm nhạc Phật giáo và âm nhạc dân tộc, xem như góp một bông hoa nhỏ kính mừng ngày lễ hội tôn giáo trọng đại mà cả nước đang nô nức đón mừng.
20/11/201008:57(Xem: 6528)
Nghi lễ Phật giáo cũng có hai phần lễ và nhạc, tuỳ theo truyền thống văn hoá nghệ thuật của mỗi miền, mỗi vùng mà phần lễ nhạc Phật giáo sẽ ảnh hưởng và biểu hiện theo truyền thống của vùng...
05/04/201319:38(Xem: 7876)
Một năm, không theo trong Phật giáo, thông thường dân gian có ba ngày rằm chính. Đó là: Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy và Rằm tháng mười.
31/08/201012:50(Xem: 4183)
Trước cửa Phật lập đàn phổ thí, Cho trọn đều quân lợi âm dương, Quang minh tỏ khắp mười phương, Kính dâng một nén tâm hương ngạt ngào. Cơn mưa tuệ dồi dào tưới khắp, Bóng mây từ che rợp mọi nơi, Lọt đâu dưới đất trên trời, Từ bi tế độ muôn đời viên thông. Trên đức Phật rất công rất chính, Dạy cho đời luyện tính tu tâm, Thương người đọa kiếp tối tăm, Giáo Hội chỉ dẫn khỏi lầm khỏi mê.
22/10/201017:13(Xem: 33324)
Hương vân nhi bố Thánh đức chiêu chương Bồ đề tâm quảng mạc năng lường Xúc xứ phóng hào quang
02/10/201121:08(Xem: 6359)
A Di Đà Phật Vô thượng oai vương Nguy nguy kim tướng phóng hào quang Khổ hải tác châu hàn Cửu phẩm liên bang Đồng nguyện vãn tây phương Nam mô pháp giới tạng thân a di đà phật.
28/02/201112:48(Xem: 7907)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
04/01/201101:42(Xem: 4766)
Các thể điệu hành trì của nghi lễ Phật giáo Việt nam rất phong phú, ở đây chúng ta chỉ lượt qua các thể điệu chính như: xướng, hô, kệ, thán, độc, tán, tụng, trì, niệm.