Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kệ thỉnh Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức

21/04/201105:51(Xem: 13446)
Kệ thỉnh Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng ĐứcThich Nguyen Tang
tt nguyen tang

NGHI THỨC
 THỈNH ĐẠI HỒNG CHUNG

tại Tu Viện Quảng Đức

Trước khi Thỉnh Đại Hồng Chung, xin thắp hương hết tất cả các bàn thờ trong Chùa, Tháp Tứ Ân và ngoài sân, sau đó mới bắt đầu thỉnh chuông. Đại chúng lưu ý, mỗi lần thỉnh chuông, tiếng chuông vang ngân chấm dứt rồi mới đọc kệ và thỉnh chuông tiếp, không được đọc kệ và thỉnh chuông liên tục, nếu có thời gian xin đọc cả âm Hán và nghĩa Việt trong nghi thức này, nếu không có thời gian thì chỉ chọn 1,  rất mong quý Phật tử thỉnh Chuông học thuộc lòng nghi thức này; thời thỉnh chuông này ít nhất phải đầy đủ từ 50 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ ).


Giọng kệ chuông của TT Thích Nguyên Tạngpdf-icon
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
Khai chuông: 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn.

-Buổi sáng niệm: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) (0)

 -Buổi tối niệm: Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật (3 lần) (0)

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới,

Thiết vi u ám tất giai văn,

Văn trần thanh tịnh chứng viên thông,

Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh giác. (0)

Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi
Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe
Cõi trần trong sạch đều thông suốt
Giác ngộ sanh linh cả mọi loài. (0)

 

Văn chung thinh phiền não khinh,

Trí huệ trưởng, Bồ đề sanh,

Ly địa ngục, xuất hỏa khanh,

Nguyện thành Phật, độ chúng sanh. (0)

Nghe chuông, phiền não nhẹ lâng lâng
Bồ đề thêm lớn, Tuệ sáng ngần
Xa rời Địa-ngục, qua hầm lửa
Nguyện thành như Phật, độ chúng sanh. (0)

 

Phá địa ngục chơn ngôn:

Án Già Ra Đế Da Tóa Ha (3 lần). (0)

 

Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. (0)

Hồng chung khởi thỉnh tiếng ban đầu, Bảo kệ ngâm cao thoát nhiệm mầu, Trên thấu Thiên Đường vui an lạc, Dưới thông Địa ngục diệt khổ đau (0)

*Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0) 

Hồng chung nhị khấu, bảo kệ cao âm, Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. (0)

Hồng chung khấu thỉnh lần thứ hai, Bảo kệ ngâm cao giọng ngân dài, Trên thấu thiên đường trời niệm Phật, Dưới thông địa ngục, ngục tiêu tai. (0)

*Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

 Hồng chung tam khấu, bảo kệ cao âm, Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. (0)

Hồng chung kính thỉnh lần thứ ba, Bảo kệ ngâm cao chiếu Bảo tòa, Trên thấu thiên đường thông sáu nẻo, Dưới sâu địa ngục độ bao la. (0)

*Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

 Thượng chúc Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển. Phong điều vũ thuận, quốc thới dân an. (0)

Ngưỡng chúc Phật pháp mãi rạng ngời, Bánh xe pháp đời đời chuyển vận, Gió hòa, mưa thuận thấm nhuần, Dân an, nước thịnh, khắp cùng nơi nơi. (0)

Tam giới tứ sanh chi nội, các miễn luân hồi. Cửu hữu thập loại chi trung, tất ly khổ hải. (0)
Tứ Sinh Ba cõi nhờ ân, Luân hồi sáu đạo lụy thân đã nhiều, Nguyện cầu báo chướng đều tiêu, Mười loài Chín cõi An, Siêu vẹn toàn. (0)


Ngũ phong thập võ, miễn tao cơ cẩn chi niên. Nam mẫu Đông giao, câu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt. 
(0).

Trần gian duyên nghiệp lầm than, Nguyện tiêu tất cả tội mang nhiều loài, Bão lụt đói khát nạn tai, Nam hòa Đông thuận, như đời Thuấn Nghiêu! (0)

 

Chiến mã hưu chinh, địa lợi nhơn hòa. Trận bại thương vong, câu sanh Tịnh độ. (0).

Thôi chấm dứt chiến tranh, Tử nạn những thương vong, Đều siêu sanh Tịnh độ, Đất lành, người hoàn hảo.  (0).


Phi cầm tẩu thú, la võng bất phùng. Lãng tử cô tôn, tảo hoàn hương tịch. (0).

Loài chim bay, thú chạy, Không bị lưới, bẩy giăng, Kẻ lưu lãng cô thân,

Sớm quay về hương quán. (0).

 

Vô biên thế giới, địa cửu thiên trường, viễn cận đàn na tăng duyên phước thọ. (0).

Vô biên thế giới, Đất rộng trời cao, Tín thí gần xa, Phước thọ dồi dào. (0)


Thiền môn hưng thạnh, Phật pháp trường hưng. Thổ địa Long thần, an Tăng hộ pháp. 
(0).

 Thiền môn hưng thịnh, Phật pháp phát huy, Thổ địa Long thần, hộ Tăng an tịnh (0).

 

Phụ mẫu Sư trưởng, tồn vong tịnh lợi. Lịch đại tổ nễ, đồng đăng bỉ ngạn. (0).
Cha Mẹ cùng Thầy Tổ, Mất còn lợi lạc vẫn trong chơn thường, Đồng về bến giác quê hương, Đồng đăng bỉ ngạn Tây-Phương Di Đà. (0)


Khể thủ nhất thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí hỏa năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ. (0)
Chư Phật chí tôn trong ba cõi, Trí tuệ diệt tận gốc vô minh, Công đức rộng sâu như biển cả, Chúng con đảnh lễ xin qui y. (0)


 *Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (0)

Khể thủ năng bạt sanh tử hiểm, Phổ kiệt ưu não tham si hải,
Phá bỉ trần lao tội nghiệp sơn, Ngã kim quy lễ diệu Pháp bảo. 
(0)
Pháp bảo vi diệu diệt phiền não, Phá trừ tội chướng như núi cao
Đưa chúng sinh thoát biển sinh tử, Chúng con đảnh lễ xin qui y. (0)

*Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật.
 (0)

 Thế Tôn sắc tướng như kim sơn, Diệc như thiên nhựt chiếu thế gian
Năng bạt nhứt thiết chư khổ não, Ngã kim khể thủ đại Pháp vương. 
(0)
Thế Tôn sắc tướng như núi vàng, Lại như mặt trời chiếu thế gian
Nhổ sạch gốc rễ mọi khổ não, Chúng con đảnh lễ đấng Pháp Vương. (0)

*Nam Mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật.
 (0)

Đại sĩ cửu thành đẳng Chánh giác, Thành thục hữu tình cư Đâu Suất,
Trú dạ thường chuyển bất thối luân, Long Hoa tam hội độ vô cực. 
(0)

Bồ Tát chứng Đẳng-giác đã lâu, Ngự cung Đâu-suất độ hữu tình,
Ngày đêm chuyển bánh xe bất thối, Hội Long-hoa độ chúng hằng sa. (0)

*Nam Mô Đương Lại  Từ-Thị Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. (0)

Chúng đức nghiêm thân phi số lượng, Quang minh biến chiếu quá thập phương, Tam thế Như Lai vô dữ đẳng, Hằng thí chúng sanh đại từ hàng.0)
Vô lượng công đức trang nghiêm thân, Ánh sáng chiếu soi khắp mười phương, Chư Phật ba đời không thể sánh, Thuyền từ hằng cứu vớt chúng sinh. (0)

*Nam Mô Cực Lạc Thế Giới  Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật. (0)

Tam thế Như Lai chi Đạo sư, Trí nguyện quảng đại nan tư nghì,
Vô biên sát hải vi quốc độ, Đương lai Phổ Kiến Thiện Thệ Tôn. 
(0)

Thầy của chư Phật khắp ba đời, Trí nguyện rộng lớn khó dùng lời,
Thế giới mười phương là quốc độ, Sẽ thành Phổ Kiến Phật tương lai.
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

 Lục nha bạch tượng vi bảo tòa, Chư độ vạn hạnh tác tần thân,
Hoa Tạng thế giới xưng trưởng tử,Thập phương sát độ hiện toàn thân.
(0)

Voi trắng sáu ngà làm bảo tọa, Muôn hạnh giải thoát làm phân thân,
Thế giới Hoa-tạng xưng trưởng tử, Ứng hiện độ sinh khắp mười phương.Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Nguyện Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)
 

Phổ-đà-lạc-già thường nhập định, Tùy duyên phó cảm mị bất châu 
Tầm thanh cứu khổ độ quần mê, Thị tắc danh vi Quán Tự Tại. 
(0)

Trong núi Phổ-đà thường nhập định, Tùy duyên cứu độ khắp hằng sa 
Nghe tiếng kêu cầu liền ứng hiện, Sáng cả hồng danh Quán Thế Âm
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

Bảo quan đảnh Phật nhân đới quả, Quá khứ Chánh Minh thiên nhơn sư
Bi nguyện vận vi thiên thủ nhãn, Chiếu hộ quần sanh bất thất thời. 
(0)

 
Phật trên mão báu nhân mang quả, Là Phật Chánh Minh trong quá khứ

Bi nguyện dùng ngàn mắt ngàn tay,Tiếp độ quần sinh không chậm trễ.

Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (0)

 
Đảnh thượng bảo bình hiện Phật sự, Nhất mao khổng trung kiến thập phương, Cử túc chấn kinh chư quốc độ, Phổ nhiếp tịnh nhơn quy Lạc bang
. (0)
Bình báu trên đầu hiện Phật sự, Trong một sợi lông thấy mười phương
Cất bước chấn động các quốc độ, Tiếp người tu Tịnh về Lạc-bang
Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. (0)

 Bi nguyện sơ tùng cứu thân khởi, Phân thân biến độ thục nan lương
Địa ngục vị không bất thành Phật, Ngã kim khể thủ Đại thệ vương. 
(0)

Bi nguyện khởi từ cứu mẫu thân, Phân thân độ khắp khó ai lường
Địa ngục chưa trống không thành Phật, Cúi đầu đảnh lễ Đại Nguyện Vương. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (0)

Đảnh thượng bảo châu thanh quang diệu, Diệt trừ chúng sanh tội như không, Ngã kim khể thủ Sám ma chủ, Tam chướng đốn tiêu phước huệ dung. (0)

 Ngọc báu trên đầu sáng nhiệm mầu, Diệt trừ tội chướng cho chúng sinh, Cúi đầu đảnh lễ bậc Sám chủ, Ba chướng tiêu, phúc tuệ viên dung
Mam mô Hư Không Tạng Bồ Tát. (0)

 
Đức tướng đoan nghiêm như kim tụ, Đầu đà khổ hạnh tự chung thân,
Thân truyền Như Lai chánh pháp nhãn, Kê túc sơn trung đãi Từ Tôn.
(0)

Đức tướng đoan nghiêm sáng như vàng, Suốt một đời khổ hạnh đầu đà,
Thế Tôn thân truyền chánh pháp nhãn,Trong núi Kê-túc đợi Từ Tôn
Nam mô Đệ Nhất Tổ Ma Ha Ca Diếp tôn giả. (0) 
 
Đắc độ thân tiên thất Vương tử, Lăng Nghiêm hội thượng chứng viên thông, Hoằng dương luật giáo Tỳ Ni Tạng, Phật pháp do tư trụ thế long.(0)
 Được độ trước bảy vị Vương tử, Pháp hội Lăng Nghiêm chứng viên thông, Chuyên hành trì hoằng dương Giới Luật, Khiến cho Phật pháp trụ ở đời. Nam mô Đệ Nhất Nhiếp Luật Ưu Ba Li Tôn Giả. (0)

 Đa văn chúng trung xưng đệ nhất, Chứng đạo thân ly tứ oai nghi,
Kiết tập Như Lai chánh pháp tạng, Vĩnh tác nhơn thiên độ thế sư
.(0)

 Nghe nhiều nhớ kỹ nhất Tăng đoàn, Chứng đạo tự như bốn oai nghi,
Kết tập Tạng Kinh không thiếu sót, Vĩnh viễn làm Thầy độ nhân thiên
Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. (0)

 Như Lai thọ ký tác Phổ Minh, Tùy cơ thuyết pháp nhi hóa độ,
Bất từ lao quyện nhập tam đồ, Luận tạng xưng dương giải Phật ngôn.
Như Lai thọ ký làm Phổ Minh,Tùy cơ thuyết pháp hay hóa độ. 
(0)

Không hề mệt nhọc vào ba cõi, Luận tạng ngợi khen giải lời Phật.
Nam Mô Phú Lâu Na Tôn Giả. (0)
 


1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất

Trí tuệ cao minh vi đệ nhất
Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn
Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến
Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang.

Trí tuệ sáng ngời là số một
Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn
Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng
Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả


2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất

Thần thông đệ nhất chúng xưng dương
Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương
Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp
Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương.

Thần thông số một chúng xưng dương
Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương
Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu
Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương.

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả3/ Tôn Giả Ma-ha-ca-diếp: Đầu đà đệ nhất


Đầu Đà đệ nhất Phật xưng dương
Liễu triệt chơn tâm tinh tấn thường
Vi tiếu niêm hoa truyền diệu pháp
Linh Sơn Phật Pháp tổ thừa đương

Đầu Đà số một Phật khen dương
Thấu rõ tâm chơn tinh tấn thường
Vi tiếu niêm hoa truyền pháp diệu
Linh Sơn Pháp Phật tổ thừa đương

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đệ Nhất Đầu Đà Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả


4/ Tôn Giả A-na-luật: Thiên nhãn đệ nhất


Thiên Nhãn tinh thông vi đệ nhất
Tinh cần định tĩnh nhiếp thân tâm
Viễn ly giải đãi hành tinh tấn
Đạo nghiệp chu viên đáp nghĩa ân.

Thiên Nhãn tinh thông là số một
Siêng năng định tĩnh nhiếp thân tâm
Xa lìa giải đãi hành tinh tấn
Đạo nghiệp viên tròn đáp nghĩa ân.

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thiên Nhãn Đệ Nhất A Na Luật Tôn Giả5/ Tôn Giả Tu-bồ-đề: Giải không đệ nhất

Giải không đệ nhất ngộ thiền na
Thọ ký tâm truyền tùng Phật Đà
Hạnh giải tương ưng hợp Phật ý
Sanh thời Phật thường tán dương ca.

Giải không số một ngộ thiền na
Thọ ký tâm truyền từ Phật Đà
Hạnh giải tương ưng hợp ý Phật
Sanh thời Phật thường ngợi khen ca

Nhất tâm đảnh lễ: Nam Mô Giải Không Đệ Nhất Tu Bồ Đề Tôn Giả6/ Tôn Giả Phú-lâu-na: Thuyết Pháp đệ nhất


Thượng thủ tiên phong du thuyết pháp
Tướng quân hàng phục chúng ma binh
Tuỳ duyên hoá độ quần sanh chúng
Phật đạo truyền lưu cứu hữu tình

Thượng thủ đi đầu tuyên giáo pháp
Tướng quân hàng phục các ma binh
Tuỳ duyên hoá độ quần sanh chúng
Phật đạo truyền lưu giúp hữu tình
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thuyết Pháp Đệ Nhất Phú Lâu Na Tôn Giả

7/ Tôn Giả Ca-chiên-diên: Luận nghĩa đệ nhất

Luận nghị siêu quần vi đệ nhất
Tinh thông giáo nghĩa Phật ca dương
Từ tâm bình đẳng vô phân biệt
Hoá độ mê nhân thoát khổ trường.

Nghị luận hơn người là bậc nhất
Tinh thông giáo nghĩa Phật khen dương
Tâm từ bình đẳng không phân biệt
Hoá độ người mê thoát khổ trường.

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Luận Nghị Đệ Nhất Ca Chiên Diên Tôn Giả

8/ Tôn Giả Ưu-bà-li: Trì luật đệ nhất

Trì giới đệ nhất tâm tịnh an
Nhu hoà nhẫn nhục độ ai trần
Như Lai tán thán nhân trì giới
Phật pháp xương minh vĩnh trường tồn

Trì giới số một sạch tâm sạch an
Nhu hoà nhẫn nhục độ duyên trần
Như Lai khen ngợi người trì giới
Phật pháp xương minh mãi trường tồn

Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Trì Giới Đệ Nhất Ưu Ba Li Tôn Giả

9/ Tôn Giả La-hầu-la: Mật hành đệ nhất

Mật hạnh tu hành vi đệ nhất
Quyết trừ lậu hoặc chuyển ưu tâm
Kiên trì nhẫn nại phụng chơn giáo
Thánh chúng ca dương đạo lực thâm.

Mật hạnh tu hành là số một
Quyết trừ tật xấu chuyển tâm sầu
Kiên trì nhẫn nại vâng lời Phật
Thánh chúng tán dương đạo lực sâu

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Mật Hạnh Đệ Nhấ La Hầu La Tôn Giả.

 10/ Tôn giả A-nan-đà: Đa văn đệ nhất


Đa văn đệ nhất cận Từ Tôn
Thị giả trung thành trì Phật ngôn
Kiết tập kinh văn lưu pháp bảo
Nhân thiên tán thán Đức Đa Văn

Nghe nhiều số một gần Từ Tôn
Thị giả trung thành gìn Phật ngôn
Kiết tập kinh văn lưu pháp bảo
Trời người khen ngợi Đức A Nan

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đa Văn Đệ Nhất A Nan Đà Tôn Giả

 

 

 

Thông đạt phi bỉ thử

Chí thánh vô trường đoản

Nhữ trừ khinh mạn ý

Tất đắc A-La-Hán.

 

Thông suốt không kia đây

Chí thánh không hay dở

Con trừ tâm khinh mạn

Chóng được A-La-Hán.

Nam Mô Đệ Tam Tổ Thương Na Hòa Tu Tôn Sư

 

 

Khể thủ tam muội tôn,

Thập lực đại từ túc.

Ngã kim nguyện hồi hướng,

Vật linh hữu liệt nhược.

 

Cúi lạy chánh-định tột,

Đủ mười lực đại từ.

Nay con xin hồi hướng,

Chớ còn tánh yếu hèn.

Nam Mô Đệ Tứ Tổ Ưu Ba Cúc Đa Tôn Sư

 

Nguy nguy thất bảo sơn,

Thường xuất trí huệ tuyền.

Hồi vi chân pháp vị,

Năng độ chư hữu duyên.

 

Vòi vọi núi bảy báu,

Thường tuôn suối trí huệ.

Chuyển thành vị chơn pháp,

Hay độ người có duyên

Nam Mô Đệ Ngũ Tổ Đề Đa Ca Tôn Sư

 

Vô tâm vô khả đắc,
Thuyết đắc bất danh pháp.
Nhược liễu tâm phi tâm,
Thủy giải tâm tâm pháp.

Không tâm không thể được,
Nói được chẳng gọi pháp
Nếu rõ tâm phi tâm,
Mới hiểu tâm tâm pháp.

Nam Mô Đệ Lục Tổ Di Dá Ca Tôn Sư

 

Hiền kiếp thánh chúng Tổ,

Nhi đương đệ thất vị.

Tôn giả ai niệm ngã,

Thỉnh vị tuyên Phật địa.

 

Hiền kiếp các thánh Tổ,

Ngài là vị thứ bảy,

Tôn giả thương xót con,

Thỉnh vì nói Phật địa .

 

Pháp ta đã được
Là không phải có
Nếu muốn biết Phật-địa
Phải lìa có và không.

Nam Mô Đệ Thất Tổ Bà Tu Mật Tôn Sư

 

Hư không vô nội ngoại,
Tâm pháp diệc như thử,
Nhược liễu hư không cố,
Thị đạt chơn như lý.

Hư không chẳng trong ngoài,
Tâm pháp cũng như thế,
Nếu hiểu rõ hư không,
Là đạt lý chơn như .
Nam Mô Đệ Bát Tổ Phật Đà Nan Đề Tôn Sư

 

Chơn lý bổn vô danh,
Nhơn danh hiển chơn lý,
Thọ đắc chơn thật pháp,
Phi chơn diệc phi ngụy.

Chơn lý vốn không tên,
Nhơn tên bày chơn lý,
Nhận được pháp chơn thật,
Chẳng chơn cũng chẳng ngụy.

Nam Mô Đệ Cửu Tổ Phật Đà Mật Đa Tôn Sư

 

Chơn thể tự nhiên chơn
Nhơn chơn thuyết hữu lý
Lãnh đắc chơn chơn pháp
Vô hành diệc vô chỉ.

Chơn thể đã sẵn chơn
Bởi chơn nói có lý
Hội được pháp chơn nhơn
Không đi cũng không dừng.

Nam Mô Đệ Thập Tổ Bà Lật Thấp Bà (Hiếp Tôn Giả) Tôn Sư

 

Mê ngộ như ẩn hiển,
Minh ám bất tương ly,
Kim phó ẩn hiển pháp,
Phi nhất diệc phi nhị .

Mê ngộ như ẩn hiện,
Tối sáng chẳng rời nhau,
Nay trao pháp ẩn hiện,
Chẳng một cũng chẳng hai .
Nam Mô Đệ Thập Nhất Tổ Phú Na Dạ Xa Tôn Sư

 

Ẩn hiển tức bổn pháp,
Minh ám nguyên bất nhị,
Kim phó ngộ liễu pháp,
Phi thủ diệc phi khí.

Ẩn hiện vốn pháp này,
Sáng tối nguyên không hai,
Nay truyền pháp liễu ngộ,
Không lấy cũng chẳng bỏ .
Nam Mô Đệ Thập Nhị Tổ Mã Minh Tôn Sư

 

Phi ẩn phi hiển pháp,
Thuyết thị chơn thật tế,
Ngộ thử ẩn hiển pháp,
Phi ngu diệc phi trí .

Pháp không ẩn không hiển,
Nói là mé chơn thật,
Ngộ pháp ẩn hiển nầy,
Chẳng ngu cũng chẳng trí .
Nam Mô Đệ Thập Tam Tổ Ca Tỳ Ma La Tôn Sư

 

Vị minh ẩn hiển pháp,

Phương thuyết giải thoát lý,

Ư pháp tâm bất chứng,

Vô sân diệc vô hỷ.

 

Vì sáng pháp ẩn hiển,

Mới nói lý giải thoát,

Nơi pháp tâm chẳng chứng,

Không sân cũng không hỷ.

Nam Mô Đệ Thập Tứ Tổ Long Thọ Tôn Sư

 

Bổn đối truyền pháp nhơn,
Vị thuyết giải thoát lý,
Ư pháp thật vô chứng,
Vô chung diệc vô thủy.

Xưa đối người truyền pháp,
Vì nói lý giải thoát,
Nơi pháp thật không chứng,
Không chung cũng không thủy.

Nam Mô Đệ Thập Ngũ Tổ Ca Na Đề Bà Tôn Sư

 

Thiện tai đại thánh giả
Tâm minh du nhật nguyệt
Nhất quang chiếu thế giới
Ám ma vô bất diệt.

Lành thay ! bậc đại thánh
Tâm sáng như nhật nguyệt
Ánh sáng chiếu thế giới
Ma tối diệt hết sạch.            

Nam Mô Đệ Thập Lục Tổ La-Hầu-La-Đa Tôn Sư

 

Chư Phật đại viên giám,
Nội ngoại vô hà ế,
Lưỡng nhơn đồng đắc kiến,
Tâm nhãn giai tương tợ.

 

Chư Phật gương tròn lớn,
Trong ngoài không vết che,
Hai người đồng được thấy,
Tâm mắt đều giống nhau .

Nam Mô Đệ Thập Thất Tổ Tăng-Già-Nan-Đề Tôn Sư

 

Hữu chủng hữu tâm địa,
Nhơn duyên năng phát manh,
Ư duyên bất tương ngại,
Đương sanh sanh bất sanh.

Có giống có đất tâm,
Nhơn duyên hay nẩy mầm,
Đối duyên chẳng ngại nhau,
Chính sanh, sanh chẳng sanh.

Nam Mô Đệ Thập Bát Tổ Già-Da-Xá-Đa Tôn Sư

 

Tánh thượng bổn vô sanh,
 Vị đối cầu nhơn thuyết,
 Ư pháp ký vô đắc,
Hà hoài quyết bất quyết.
Trên tánh vốn không sanh,
Vì đối người cầu nói,
Nơi pháp đã không được,
Đâu cần giải chẳng giải.

Nam Mô Đệ Thập Cửu Tổ Cưu-Ma-La-Đa Tôn Sư

 


Ngôn hạ hiệp vô sanh,
Đồng ư pháp giới tánh,
Nhược năng như thị giải,
Thông đạt sự lý cánh .

Nói ra hợp vô sanh,
 Đồng cùng tánh pháp giới,
Nếu hay hiểu như thế,
Suốt thông sự lý tột .

Nam Mô Đệ Nhị Thập Tổ Xà-Dạ-Đa Tôn Sư

 

Bào huyễn đồng vô ngại,
Vân hà bất ngộ liễu,
Đạt pháp tại kỳ trung,
Phi kim diệc phi cổ.

Bọt huyễn đồng không ngại,
Tại sao chẳng liễu ngộ,
Đạt pháp ngay trong ấy,
Chẳng xưa cũng chẳng nay .

Nam Mô Đệ  Nhị Thập Nhất Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu Tôn Sư

 


Tâm tùy vạn cảnh chuyển,
 Chuyển xứ thật năng u,
Tùy lưu nhận đắc tánh,
 Vô hỷ diệc vô ưu .

Tâm theo muôn cảnh chuyển,
Chổ chuyển thật kín sâu,
Theo dòng nhận được tánh,
Không mừng cũng không lo

Nam Mô Đệ  Nhị Thập Nhị Tổ Ma-Noa-La Tôn Sư

 

 

Nhận đắc tâm tánh thời,
Khả thuyết bất tư nghì,
Liễu liễu vô khả đắc,
Đắc thời bất thuyết tri .

Khi nhận được tâm tánh,
Mới nói chẳng nghĩ bàn,
Rõ ràng không chỗ được,
Khi được không nói biết .

Nam Mô Đệ Nhị Thập Tam Tổ Hạc-Lặc-Na Tôn Sư

 

Chánh thuyết tri kiến thời,
Tri kiến câu thị tâm,
 Đương tâm tức tri kiến,
Tri kiến tức vu kim.

Chính khi nói tri kiến,
Tri kiến đều là tâm,
Chính tâm tức tri kiến,
Tri kiến tức là hiện nay.

Nam Mô Đệ Nhị Thập Tứ Sư Tử Tổ Tôn Sư

 


Thánh nhơn thuyết tri kiến,
Đương cảnh vô thị phi,
Ngã kim ngộ kỳ tánh,
Vô đạo diệc vô lý .

Thánh nhơn nói tri kiến,
Ngay cảnh không phải quấy,
Nay ta ngộ tánh ấy,
Không đạo cũng không lý .

Nam Mô Đệ Nhị Thập Ngũ Tổ Bà-Xá-Tư-Đa Tôn Sư

 

Chơn tánh tâm địa tàng,
 Vô đầu diệc vô đuôi,
Ứng duyên nhi hóa vật,
 Phương tiện hô vi trí .

 

Kho tâm địa chơn tánh,
 Không đầu cũng không đuôi,
Hợp duyên tùy hóa vật,
Phương tiện gọi là trí .

Nam Mô Đệ Nhị Thập Lục Tổ Bất-Như-Mật-Đa Tôn Sư

 

 

Tâm địa sanh chư chủng,
Nhơn sự phục sanh lý,
Quả mãn bồ-đề viên,
Hoa khai thế-giới khởi.

Đất tâm sanh các giống,
Nhơn sự lại sanh lý,
Quả đầy bồ-đề tròn,
Hoa nở thế-giới sanh.

Nam Mô Đệ Nhị Thập Thất Tổ Bát-Nhã-Đa-La Tôn Sư

 

 

Ngô bản lai tư thổ
Truyền pháp cứu mê tình
Nhất hoa khai ngũ diệp
Kết quả tự nhiên thành.

Ta qua đến xứ này
Truyền pháp cứu mê tình
Một hoa trổ năm cánh
Kết quả, tự nhiên thành.

Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Nhị
Thập Bát Tổ Bồ Đề Đạt Ma Tôn Sư

Bổn lai duyên hữu địa,
Nhơn địa chúng hoa sanh,
Bổn lai vô hữu chủng,
Hoa diệc bất tằng sanh.

Xưa nay nhơn có đất,
Bởi đất giống hoa sanh,
Xưa nay không có giống,
Hoa cũng chẳng từng sanh

Nam Mô Đệ Nhị Tổ Huệ Khả Tôn Sư

 

Hoa chủng tuy nhơn địa,
Tùng địa chủng hoa sanh,
Nhược vô nhơn hạ chủng,
Hoa địa tận vô sanh.

Giống hoa tuy nhơn đất,
Từ đất giống hoa sanh,
Nếu không người gieo giống,
Hoa, đất trọn không sanh .

Nam Mô Đệ Tam Tổ Tăng Xán Tôn Sư

 

Hữu tình lai hạ chủng,
Nhơn địa quả hoàn sanh,
Vô tình ký vô chủng,
 Vô tánh diệc vô sanh.

Hữu tình đến gieo giống,
Nhơn đất quả lại sanh,
Vô tình đã không giống,
Không tánh cũng không sanh.

Nam Mô Đệ Tứ Tổ Hoằng Nhẫn Tôn Sư

 

Bồ đề bổn vô thọ,
Minh cảnh diệc phi đài,
Bổn lai vô nhất vật,
Hà xứ nhạ trần ai.

Bồ đề vốn không cội,
Gương sáng cũng chẳng đài,
Xưa nay không một vật,
Chỗ nào dính trần ai.

Nam Mô Đệ Lục Tổ Huệ Năng Tôn Sư

“Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh,
Hà kỳ tự tánh bổn bất sanh diệt,
Hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc,
Hà kỳ tự tánh bổn vô động diêu,
Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp”.

Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,
Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt,
Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ,
Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động,
Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp.
Nam Mô Đệ Lục Tổ Huệ Năng Tôn Sư

 

Quốc tộ như đằng lạc
Nam thiên lý thái bình
Vô vi cư điện các
Xứ xứ tức đao binh.

Vận nước như mây cuốn,
Trời Nam mở thái bình.
Vô vi trên điện các,
Chốn chốn dứt đao binh.

Nam Mô Từ Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Phái, Đệ Thập Thế, Tiền Lê Triều Đại, Pháp Thuận Đỗ Công Tôn Sư

 

Mộc trung nguyên hữu hỏa
Hữu hỏa, hỏa hoàn sinh
Nhược vị mộc vô hỏa
Toản toại hà do manh.

Trong cây sẵn có lửa,
Có lửa, lửa lại sinh.
Nếu cây không có lửa,
Khi cọ xát sao thành ?

Nam Mô Từ Vô Ngôn Thông Thiền Phái Đệ Tứ Thế, Phật Đà Đường Thượng, Việt Nam Phật Giáo, Đinh-Lê Triều Đại, Đệ Nhất Tăng Thống Huý Ngô Chân Lưu,Hiệu Khuông Việt Tôn Sư

 

Thất thập dư niên thế giới trung,
Không không sắc sắc duyệt dung thông,
Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý,
Hà tất bôn man vấn Tổ tông

Hơn bảy mươi năm trong thế giới,
Không không sắc sắc thảy dung thông,
Sáng nay mãn nguyện về quê cũ,
Nào phải bôn ba hỏi Tổ Tông.

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TAM THẬP NGŨ THẾ, THIÊN THAI THIỀN TÔN TỰ, THIỆT DIỆT LIỄU QUÁN TỔ SƯ

 

Thật tế đại đạo
Tánh hải thanh trừng
Tâm nguyên quảng nhuận
Đức bổn từ phong
Giới định phước huệ
Thể dụng viên thông
Vĩnh siêu trí quả
Mật khế thành công
Truyền trì diệu lý
Diễn xướng chánh tông
Hạnh giải tương ưng
Đạt ngộ chơn không

 

Đường lớn thực tại
Biển thể tính trong
Nguồn tâm thấm khắp
Gốc đức vun trồng
Giới định phước huệ
Thể dụng viên thông
Quả trí siêu việt
Hiểu thấu nên công
Truyền giữ lý mầu
Tuyên dương chính tông
Hành giải song song
Đạt ngộ chân không.
(Thiền Sư Nhất Hạnh dịch)

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TAM THẬP NGŨ THẾ, THIÊN THAI THIỀN TÔN TỰ, THIỆT DIỆT LIỄU QUÁN TÔN SƯ

“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.”

“Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời
Sá chi suy thịnh việc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành.”


Nam Mô Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thập Nhị Thế Vạn Hạnh Tôn Sư

Tác hữu trần sa hữu,
Vi không nhất thiết không.
Hữu không như thủy nguyệt,
Vật trước hữu không không.


Có thì muôn sự có,
Không thì tất cả không.
Có, không trăng đáy nước,
Đừng mắc lầm có không.


Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Thiên Phúc Tự
Từ Đạo Hạnh Tôn Sư

Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình
Làm đèn soi sáng nẻo vô minh
Khói thơm cảnh tỉnh ai còn ngủ
Tro trắng phẳng san hố bất bình.

Thân cháy nát tan ra tro trắng
Thần thức nương về giúp sinh linh
Hởi ai mộng ảo đang còn mộng
Hãy gấp tỉnh đi kẻo giật mình.

Nam Mô Việt Nam Bồ Tát Vị Pháp Thiêu Thân thượng Quảng hạ Đức Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư.

 

“Đốt nén tâm hương trước Phật đài

Phổ Hiền hạnh cả nguyện nào sai

Hiện thân cát bụi vào muôn nẻo

Cứu bệnh trầm kha khắp mọi nhà.”

***

Một lòng kính lạy Phật Đà,
Ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai,
Con hằng mặc áo Như Lai,
Con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời”.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế, Báo Quốc Đường Thượng Trú Trì, Quảng Hương Già Lam Tu Viện Khai Sơn, Húy Thượng Tâm Hạ Như, Tự Đạo Giám, Hiệu Trí Thủ, Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư

Một chút giận, hai chút tham, Lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn, Thong dong tấc dạ rứa mà vui .

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế, Đại Trí Độ Luận Việt Nam Dịch Giả húy thượng Tâm hạ Phật, tự Trí Đức, hiệu Thiện Siêu, Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư

 

Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng, huyễn, bào, ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán.
(Tất cả các pháp hữu vi
Như bóng, bọt nước có gì khác đâu
Như sương, như điện lóe mau
Hãy xem như giấc chiêm bao mơ màng
).

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế, Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Việt Nam Dịch Giả húy thượng Tâm hạ Bổn, tự Truyền Lai, hiệu Trí Nghiêm, Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư

 

 

“Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ lùng
Ra đi ai cũng nhớ chùa chung,
Mái chùa che chở hồn dân tộc,
Nếp sống muôn đời của Tổ tông”.

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, Phật Giáo Việt Nam Tự Viện Chủ, Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ Hội Chủ, húy thượng Nguyên hạ Cao, tự Mãn Giác, hiệu Huyền Không Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư

 

Chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày, 
Tu hành gắng lấy, để cầm tay, 
Bến mê lánh khỏi trăm phần khó, 
Cửa Pháp nương nhờ lắm chuyện may ! 
Nợ trước bốn ơn, lo gắng trả, 
Thân sau ba cõi, nguyện đừng vay, 
Vô thường niệm niệm xin ghi nhớ, 
Chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày!"

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế, Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới Tăng Thống, húy thượng Như hạ Kế, tự Giải Đạo, hiệu Huyền-Vi, Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh Tôn Sư


Thần thông dõng kiệt trí nan lường, Oai linh nhi tài phục ma quân.
Bảo sử dĩ quy tùng Chánh Giác, Ủng hộ Phật Pháp sử trường tồn
. (0)

Thần thông siêu xuất, trí khó bằng, Oai nghiêm chinh phục các ma quân
Bảo khiến theo về với Chánh Pháp, Ủng hộ Phật Pháp khiến trường tồn
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. (0)

Ngã hối nhứt thiết quá, Khuyến trợ chúng đạo đức. Quy mạng lễ chư Phật,Linh đắc vô thượng huệ. (0)

 Bao nhiêu lỗi lầm đều sám hối, Tán dương ủng hộ bậc cao đức
Qui mạng lễ mười phương chư Phật, Nguyện đạt được trí tuệ vô thượng
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

 Điều ngự thùy từ thần thông giám, Pháp kim quang chiếu phá hôn cù
Diễn diệu Pháp Hoa khuynh vạn trở, Ân triêm vạn khoảnh lợi nhơn thiên. 
(0)

 Điều ngự lòng từ dùng thần thông, Pháp hào quang chiếu phá tối tăm.
Nói Pháp Hoa lành, độ vạn khó. Trời người hưởng được muôn điều lành. (0)

 Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (0)

Thập phương tam thế thất Như Lai, Bát thập bát Phật tọa bảo đài

Lục đạo chúng sanh mong giải khổ, Cửu u thập loại thoát trần ai. (0)

Mười phương ba đời, đấng Như Lai, Tám mươi tám Phật, tọa bảo đài;
Sáu nẻo chúng sanh cầu cứu khổ, Chín cõi mười loài khỏi trần ai. (0)

 

Chung thinh cửu thập hựu lôi chùy, Tịnh diện Tăng già đẳng đẳng tri, Tham phóng tứ thời tuân khổ chế, Hạ đơn lưỡng bộ các oai nghi. (00)

Chùy chạm chuông ngân chín mươi lần, Chúng Tăng thanh tịnh lộ nghiêm thân, Bốn thời tinh tấn tham thiền tịnh, Nhẹ bước rời đơn niệm độ sinh. (00)

 

( tiếp theo là tụng Kinh Di Đà hoặc Kinh Phổ Môn ( buổi tối), Thần chú Lăng Nghiêm ( buổi khuya) và theo sau bài Hồi hướng, Phục nguyện, Tự Quy Y, thì đọc bài Kệ thâu chuông để kết thúc như sau:)

 


Kệ thâu chuông :
 (kết thúc thời đóng chuông)

Bá bát chung thinh hướng Phật tiền (0)
Thượng thông hạ triệt lạc vô biên (0)

Lục đạo chúng sanh mong thoát khổ, (0)
Cửu u thập loại xuất khanh nhiên. (0)

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. (0)

Trăm tám chuông vàng lễ Phật danh, (0)
Trên thông dưới thấu diệu vô ngần,(0)
Sáu nẻo sanh linh cầu giải cứu, (0)
Chín cõi mười loài thoát hỏa khanh. (0).

Nam Mô Siêu Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 0 00 0) ( 4 tiếng chuông)Ý kiến bạn đọc
29/12/201904:33
Khách
tình thiệt mà nói nếu còn sanh tiền tại thế Ngài Chơn thức đệ tử Út của Đức Tăng Thống Tịnh Khiết TĐ Tường Vân Huế kệ hô chuông và tụng Lăng Nghiêm công phu với Đại bi Thập chú giọng rất thâm trầm thiền vị ko thể nghỉ bàn ;phải nói có MỘT không HAI
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/09/2023(Xem: 403)
1) Nhẹ nhàng ra đi an lành trong tiếng Niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật" của người thân trong gia đình 2) Thành tựu hạnh hiếu thảo cho tất cả người con dâu rể và các cháu qua việc tận tụy chữa bệnh, đặc biệt chăm sóc Ba Mười của Bé Thảo (Tâm Tịnh gọi bằng Cậu Mười_nằm liệt giường) trong khoảng thời gian 11 tháng (kể cả 2-3 tháng nằm tại Khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc Bệnh Viện Đà Nẵng). Các con (kể cả dâu và rể) thường xuyên thay phiên túc trực chăm sóc Ba hàng đêm, ngày, đặc biệt là con dâu Thủy và con gái út Thảo bằng cả tấm lòng hiếu thảo của mình.
03/05/2023(Xem: 116773)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
29/04/2023(Xem: 1074)
Những ngày sau tết âm lịch, nhất là càng gần đến Đại Lễ Phật Đản, tôi càng đau đáu tâm huyết lan toả Chánh Pháp, muốn Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm sẵn trong Kinh Phật gốc Nikaya lan toả đến muôn nơi, đến thật nhiều những người con của Phật, không chỉ quý vị xuất sĩ mà cả các cư sĩ tại gia. Và cứ thế tôi tìm cách tặng Kinh Nikaya, tạo duyên để Nikaya đến nhiều nhất những người thân và học trò thật sự muốn tu tập theo Chánh Pháp, hết sức có thể.
11/09/2022(Xem: 1451)
Sáng 10-9 (15-8-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đã vân tập tại Chánh điện chùa Long Sơn để dự lễ Huý Nhật lần thứ 9 (2013-2022) đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn và hiệp kỵ chư tôn Hoà thượng giáo phẩm, lãnh đạo GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ Hiệp kỵ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Thiện – thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, cùng chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni các tự viện gần xa. Trước đó, vào tối ngày 09 tháng 9 (14-8- Nhâm Dần) chư Tôn đức Bổn tự và quý Phật tử đã tụng kinh Di giáo trước ban thờ di ảnh quý Ngài.
15/08/2022(Xem: 2350)
Đại đức Tăng xin lắng nghe, tôi Tỳ Kheo .. xin vì Tăng xướng lên các tiêu tướng bốn phương của Tiểu Giới (tức là Giới Trường) từ gốc đông-nam của trú xứ này, lấy (nói lên vật dùng làm Tiêu Tướng) làm nêu. Từ đông-nam đây về hướng tây (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng tăng, bạch tiếp) đến góc tây-nam, lấy .. làm nêu. Từ tây-nam đây về hướng bắc (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc tây-bắc, lấy .. làm nêu. Từ tây-bắc đây về hướng đông (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc đông-bắc, lấy .. làm nêu. Từ đông-bắc đây về hướng nam (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) trở lại góc đông-nam, lấy . Làm nêu. Đây là xướng xong một vòng gồm các tiêu tướng ngoài
14/08/2022(Xem: 2597)
Người đạo đức tình thương Trăng thanh nước bích Kiều môn cùng dòng họ Thích Ni chúng đồng phái nhà thiền Nghìn nhà một bát hóa duyên Muôn dặm cô thân ứng cúng
16/07/2022(Xem: 5205)
Bồ đề nhất bá bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly tam đồ khổ Xích sắc biến liên hoa Nam Mô A Di Đà Phật.
06/02/2022(Xem: 8341)
Quang Lưu xứ xứ u minh thất, Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng, Nguyện độ hương linh qui bổn quốc. Cửu liên đài trực vãng Tây Phương. Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát Dịch nghĩa: Nơi nơi ngục tối hiện hào quang Ảnh hoá phân thân ngồi đạo tràng Nguyện độ hương linh về bổn quốc Đài sen chín phẩm thẳng Tây phương Nam Mô Tiến Linh Diên ( Vãng Sanh) Bồ Tát
09/01/2022(Xem: 3721)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
29/12/2021(Xem: 3566)
Kiến Sơ chùa cổ bặt không ngôn Diện vách nhiều năm hướng nội tâm Cảm hoá thiền tăng trao kệ ngọc Thiền tông hưng khởi rạng trời Nam
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567