Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nghi Báo Tiến Hòa Thượng Thích Tâm Hoàn

17/03/201322:26(Xem: 3949)
Nghi Báo Tiến Hòa Thượng Thích Tâm Hoàn
to dinh long khanh-23
 NGHI BÁO TIẾN
HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM HOÀN
Nhập nghi
Pháp sư Hòa thượng Thích Tâm Hoàn
(Ngày mồng 6 tháng 3 năm Mậu Thìn. PL. 2532)
* Tiết thứ lâm diên:
- Chuông trống Bát nhã
- Cử nhạc khai đàn
- Chủ lễ lâm diên
- Cử nhạc tham lễ
- Chủ lễ niệm hương
- Dâng hương tác lễ
* Chủ lễ hạ Thủ xích. Xướng:
Hiếu đồ môn phái 
Mời đến trước đây
Tất cả đều quỳ 
Đốt hương mặc niệm.
* Chủ lễ chấn linh: Vịnh khai diên:
Nhớ lại năm nào cũng độ này,
Tôn sư quảy dép trở về Tây .
Rồi từ đó
Kinh song ảm đạm trăng chờ chủ,
Thiền thất vi vu gió đợi thầy.
Nhưng ai biết
Đạo nghiệp Tôn sư in góc biển,
Bóng vang Hoàng hạc khuất chân mây.
Thương người vì đạo quên thân thể,
Mến tiếc âm thầm dạ khó khuây! 
* Tả bạch xướng:
Dâng hương lên án cúng dường,
Cúi đầu lễ Giác linh ba lạy.
(Tất cả thứ tự lại quỳ
Một lòng chí thành làm lễ).
* Chủ lễ hạ thủ xích: Cử hương tán:
Hương xông đỉnh báu
Giới định huệ hương.
Giải thoát tri kiến quý khôn lường.
Ngào ngạt khắp muôn phương,
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3 lần)
* Chủ lễ hạ thủ xích: Bạch (nhắc lại thân danh sự nghiệp):
Kính bạch Giác linh Hòa thượng
Chúng con thiết nghĩ Hòa thượng:
Người cùng tỏ ngộ lòng thiền,
Trong cửa Chánh Nhơn, kham lời thọ ký;
Và vì người khai Phật trí,
Tại chùa Long Khánh, dựng nghiệp độ sanh.
Nhớ Giác linh xưa:
Dòng họ thế gia,
Môn đình Nho giáo .
Tuổi thơ nhập đạo,
Chí lớn xuất trần.
Cháu truyền đăng Lão tổ Thanh Cần,
Con tục diệm, Tôn sư Trừng Chấn.
Thầy tứ chúng: dắt dìu lân mẫn,
Bạn chư tăng: tin cậy chân thành.
Người:
Hoằng pháp lợi sanh,
Giúp người giữ đạo. 
Đống lương Tôn giáo,
Mô phạm đạo tràng.
Nguy nga pháp tướng nghiêm trang,
Hạo hạo chơn tâm thanh tịnh.
Bốn chúng tăng ni cung kính,
Mười phương Phật tử cúng dường.
Khi sanh tiền người rất quan tâm các vấn đề:
Nào pháp nhược ma cường,
Nhơn tình thế thái.
Nào phải chăng thành bại,
Ân oán nhục vinh.
Nhưng rồi thầy:
Lặng lẽ biện minh,
Âm thầm phân giải.
Mặc tình thời đại,
Tùy ý phẩm bình.
Người:
Tái chấn Tổ đình,
Tăng quang môn phái.
Tham thiền lễ bái,
Phục dịch chấp lao.
Đạo phong pháp độ thanh cao,
Tế hạnh oai nghi nghiêm túc.
Tú khí núi sông un đúc,
Tinh hoa Phật pháp luyện rèn.
Là:
Lá bối hoa sen,
Nước trong trăng tỏ.
Bóng vang đây đó,
Quen biết xa gần.
Xử thế đãi nhân,
Tiếp tăng độ chúng. 
Kỳ công, khả tụng,
Thử đắc năng tuyên.
Gần bốn mươi năm quả mãn nhơn viên, thượng cầu hạ hóa;
Hơn năm mươi tuổi công thành nghiệp tạ, xả báo thu thần.
* Chủ lễ hạ thủ xích: Cảm thán:
Kính bạch Giác linh Pháp sư:
Từ ngày Pháp sư ra đi, để lại
Cổ thụ bên sân,
Năm tháng dãi dầu mưa gió;
Lão tùng trong ngõ,
Thu đông nhẫn nại tuyết sương.
Còn người thì:
Mến cảnh Tây phương,
Quên nhà cố quốc.
Để cho chúng tôi:
Đêm đêm trông vào Thiền thất,
Leo lét cô đăng;
Sáng sáng nhìn lại tháp lăng,
Héo hon tấc dạ!
Âm thầm hồi tưởng
Thủy lưu hoa tạ,
Vật hoán tinh di.
Kẻ ở người đi,
Thương hoài nhớ mãi!
* Tả bạch thừa: (theo nhạc: chuyên thân triệu thỉnh).
* Thỉnh lâm diên: Tán:
Kính bạch Giác linh Đại sư:
Giờ này thì
Đạo tràng sơ khải,
Húy nhật tài lâm.
Hiếu quyến thành tâm,
Cẩn đương bái thỉnh. 
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
* Chủ lễ hạ thủ xích: Tán:
Thượng hương sơ thỉnh
Nối dòng họ Thích
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh.
Thiền tôn chi phái,
Long Khánh chủ nhân.
Đồng chơn cát ái từ thân,
Chánh tín xuất gia nhập đạo.
Hôm nay pháp tịch phụng vì
Thân hình khác tục,
Ý chí dị phàm.
Nối dòng Pháp Lâm Tế đời thứ 43,
Húy thượng Tâm hạ Hoàn
Hiệu Huệ Long Hòa thượng Giác linh
Liên đài tọa hạ.
Duy nguyện:
Thành xưa còn nhớ,
Chùa cũ chưa quên.
Nghi trượng cung nghinh,
Uy linh quang giáng.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
* Chủ lễ hạ thủ xích: Tán:
Thượng hương tái thỉnh,
Sứ giả du phương.
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh.
Thiên gia vạn lý,
Nhất bát tam y.
Gió mưa mờ xóa dấu người đi,
Công hạnh in sâu lòng kẻ ở.
Hôm nay pháp tịch phụng vì:
Tòng lâm Trưởng lão, 
Giáo hội Đại tăng.
Nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ 43
Tôn sư húy thượng Tâm hạ Hoàn
Hiệu Huệ Long Hòa thượng giác linh
Liên hoa tọa hạ.
Duy nguyện:
Hương lòng vừa bén,
Linh giác đã hay.
Pháp hội hôm nay,
Quang lâm chứng giám.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
* Chủ lễ hạ thủ xích: Tán:
Thượng hương tam thỉnh,
Phước điền ứng cúng.
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh.
Thủy thanh thu nguyệt,
Viên đính phương bào.
Niết bàn ngày trước mặc tiêu dao,
Long Khánh hôm nay xin phó hội.
Giờ này pháp tịch phụng vì:
Đầu đà khổ hạnh,
Vô ngã vị tha.
Nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ 43
Tôn sư húy thượng Tâm hạ Hoàn
Hiệu Huệ Long Hòa thượng giác linh
Liên hoa tọa hạ.
Duy nguyện:
Liên đài an tọa,
Thiền thất cao cư.
Ná bộ hữu dư,
Cao đăng vô ngại.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh. 
Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ tát (3 lần).
* Tả bạch xướng:
Sơ hiến trà. Lễ 3 lạy. Cùng quỳ.
* Chủ lễ chấn linh: Vịnh 1 (Vấn tấn quang lâm. An vị):
Hơn mười ức dặm tự trời Tây,
Phi tích quang lâm nhọc sức thầy.
Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại,
Xin thầy an vị xuống đài mây.
Kệ trà:
Đài mây thầy an vị,
Chứng minh công đức này.
Trời Tây muôn ức dặm,
Đàn chỉ tức về đây.
* Chủ lễ xướng sớ:
Nguy nguy tăng tướng,
Hạo hạo uy quang.
Thiên thượng nhơn gian,
Tùy duyên ứng cúng.
Nay có hiếu chúng,
Thiết lễ tiến linh.
Tỏ tấc hiếu tình,
Sớ văn bái bạch.
Duy nguyện Tôn sư cảm cách,
Từ bi tác đại chứng minh.
* Công văn tuyên đọc văn sớ:
Kính bạch Giác linh Đại sư,
Chúng con từng nghe rằng:
Tăng già đức lớn, ứng cúng khắp trong đời;
Đệ tử lòng hèn, nhiệt thành không ngoài cõi.
Tháng năm mòn mõi,
Ơn đức sắc son.
Sớ vì: 
Nay có Tỳ Kheo Thích Nguyên Phước, cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử, thuộc chùa Long Khánh, thành phố Quy Nhơn.
Giờ này:
Cung kính quỳ trước Tổ đường,
Chí thành dâng lên pháp cúng.
Kinh diên tán tụng,
Lễ nhạc ca dương.
Năm nén tâm hương,
Một diên Thiền vị.
Ngưỡng mong Tôn sư hoan hỷ, 
Rũ ánh từ nhãn chiếu lâm.
Đệ tử chúng đẳng, thiết nghĩ Tôn sư:
Người :
Vâng giữ lời thầy,
Phụng hành ý Tổ.
Gởi thân Đông độ,
An mệnh Tây thiên.
Tôn sư xưa đã từng:
Khêu sáng Thiếu Thất đèn Thiền,
Khai thông Tào Khê nước Pháp.
Ơn cao khó đáp,
Nghĩa cả khôn đền.
Canh cánh khôn quên,
Bâng khuâng còn nhớ.
Nay thì:
Đạo tràng vừa mở,
Hiếu lễ đã bày.
Dâng lên sớ này,
Cúi đầu bái bạch.
Nam mô Long Khánh Đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ 43, Tôn sư húy thượng Tâm hạ Hoàn, hiệu Huệ Long Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh. 
Phục nguyện:
Trên ao Cửu liên, sáng soi đưa xuống;
Trong nhà Tam bảo, hoa rải rước về.
Độ sanh còn nhớ lời thề, 
Tiếp chúng chưa quên ý nguyện.
Thần thông hiển hiện,
Uy đức cao siêu.
Tự tại tiêu diêu,
Tùy duyên ứng cúng.
Cẩn sớ
Nay ngày 6 tháng 3 năm …
Sa môn Thích … Hòa nam thượng sớ.

* Tả bạch xướng:
Tái hiến trà. Lễ 3 lạy. Cùng quỳ.
* Chủ lễ chấn linh: Vịnh 2 (hỏi chuyện tam sanh):
Người đi không hẹn ngày về lại,
Câu chuyện tam sanh biết hỏi ai?
Ba cõi không nhà không quyến thuộc,
Hẹn nhau gặp lại chốn liên đài.
Kệ trà:
Liên đài mong gặp lại,
Sẽ nói chuyện tam sanh.
Ba cõi mờ vang bóng,
Bồ đề đạo viên thành.
* Tả bạch xướng:
Phụng thực.
Tụng: Cúng dường. Nam mô tát phạ…
* Tả bạch xướng:
Chung hiến trà. Lễ 3 lạy. Cùng quỳ.
* Chủ lễ chấn linh: Vịnh 3 (cúng dường trai tăng):
Sắc hương mỹ vị trai bồ soạn,
Thành kính dâng lên trường bảo đài. 
Một Bát-hòa-la đầy đạo vị,
Cúng dường Hòa thượng sứ Như Lai.
Kệ trà:
Như Lai người sứ giả,
Ứng cúng khắp muôn phương.
Một bát trai bồ soạn,
Xin thành kính cúng dường.
Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ tát (3 lần).
Tụng: Ma ha Bát nhã…
* Chủ lễ hạ thủ xích: Hồi hướng (nói):
Vừa rồi:
Bao nhiêu công đức,
Bấy nhiêu hương hoa.
Thành kính thiết tha,
Nguyện xin cúng dường.
Long Khánh phương trượng,
Linh giác tọa tiền.
Duy nguyện ai liên,
Thùy từ hứa khả.
Từ bi bất xả,
Hân hạnh vô biên!
Phục nguyện:
Bình Định rừng Thiền,
Có nhiều sư tượng
Quy Nhơn biển pháp,
Khôn thiếu côn bằng .
Noi gương Phước Huệ cao tăng,
Theo dấu Thanh Cần Đại sĩ.
Thấy hoa hiểu ý,
Nghe tiếng tỏ lòng.
Nghìn thu Yên Tử tông phong,
Muôn thuở Trúc Lâm Tổ ấn. 
Dòng thiền vô tận,
Họ Thích miên diên.
Trân trọng khấu bái.
Tán đưa: 
Pháp hội đến đây xin tạm mãn,
Hương hoa chung cổ tiễn chân thầy.
Tổ đình năm đến mong thầy nhớ,
Cánh hạc đưa thầy lại xuống đây.
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ tát (3 lần).
* Chủ lễ hạ thủ xích: Kết diên:
Thù ân báo đức,
Lễ đã viên thành.
Chuông trống hòa thanh,
Lễ từ ba lạy
Pháp hữu Huyền Quang
Phụng soạn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/10/2023(Xem: 9436)
Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức, thân mẫu chúng con khi sinh tiền dốc lòng vun trồng cội phúc, gieo nhân chí thiện cần mẫn cực nhọc lo lắng cho chúng con. Nhớ lại những khi răn bảo dặn dò, những lúc nhọc nhằn nuôi dưỡng. Nhưng hởi ôi ! Ân sâu chưa trả, nghĩa nặng chưa đền mà ngày nay người đã vĩnh viễn ra đi để lại muôn vàn nhớ thương cho con cháu. Thật: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Con muốn phụng dưỡng mà Cha Mẹ đã khuất bóng.
14/09/2023(Xem: 1554)
1) Nhẹ nhàng ra đi an lành trong tiếng Niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật" của người thân trong gia đình 2) Thành tựu hạnh hiếu thảo cho tất cả người con dâu rể và các cháu qua việc tận tụy chữa bệnh, đặc biệt chăm sóc Ba Mười của Bé Thảo (Tâm Tịnh gọi bằng Cậu Mười_nằm liệt giường) trong khoảng thời gian 11 tháng (kể cả 2-3 tháng nằm tại Khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc Bệnh Viện Đà Nẵng). Các con (kể cả dâu và rể) thường xuyên thay phiên túc trực chăm sóc Ba hàng đêm, ngày, đặc biệt là con dâu Thủy và con gái út Thảo bằng cả tấm lòng hiếu thảo của mình.
03/05/2023(Xem: 132298)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
29/04/2023(Xem: 2855)
Những ngày sau tết âm lịch, nhất là càng gần đến Đại Lễ Phật Đản, tôi càng đau đáu tâm huyết lan toả Chánh Pháp, muốn Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm sẵn trong Kinh Phật gốc Nikaya lan toả đến muôn nơi, đến thật nhiều những người con của Phật, không chỉ quý vị xuất sĩ mà cả các cư sĩ tại gia. Và cứ thế tôi tìm cách tặng Kinh Nikaya, tạo duyên để Nikaya đến nhiều nhất những người thân và học trò thật sự muốn tu tập theo Chánh Pháp, hết sức có thể.
11/09/2022(Xem: 2384)
Sáng 10-9 (15-8-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đã vân tập tại Chánh điện chùa Long Sơn để dự lễ Huý Nhật lần thứ 9 (2013-2022) đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn và hiệp kỵ chư tôn Hoà thượng giáo phẩm, lãnh đạo GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ Hiệp kỵ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Thiện – thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, cùng chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni các tự viện gần xa. Trước đó, vào tối ngày 09 tháng 9 (14-8- Nhâm Dần) chư Tôn đức Bổn tự và quý Phật tử đã tụng kinh Di giáo trước ban thờ di ảnh quý Ngài.
15/08/2022(Xem: 4528)
Đại đức Tăng xin lắng nghe, tôi Tỳ Kheo .. xin vì Tăng xướng lên các tiêu tướng bốn phương của Tiểu Giới (tức là Giới Trường) từ gốc đông-nam của trú xứ này, lấy (nói lên vật dùng làm Tiêu Tướng) làm nêu. Từ đông-nam đây về hướng tây (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng tăng, bạch tiếp) đến góc tây-nam, lấy .. làm nêu. Từ tây-nam đây về hướng bắc (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc tây-bắc, lấy .. làm nêu. Từ tây-bắc đây về hướng đông (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc đông-bắc, lấy .. làm nêu. Từ đông-bắc đây về hướng nam (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) trở lại góc đông-nam, lấy . Làm nêu. Đây là xướng xong một vòng gồm các tiêu tướng ngoài
14/08/2022(Xem: 5374)
Người đạo đức tình thương Trăng thanh nước bích Kiều môn cùng dòng họ Thích Ni chúng đồng phái nhà thiền Nghìn nhà một bát hóa duyên Muôn dặm cô thân ứng cúng
16/07/2022(Xem: 11981)
Bồ đề nhất bá bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly tam đồ khổ Xích sắc biến liên hoa Nam Mô A Di Đà Phật.
06/02/2022(Xem: 13725)
Quang Lưu xứ xứ u minh thất, Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng, Nguyện độ hương linh qui bổn quốc. Cửu liên đài trực vãng Tây Phương. Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát Dịch nghĩa: Nơi nơi ngục tối hiện hào quang Ảnh hoá phân thân ngồi đạo tràng Nguyện độ hương linh về bổn quốc Đài sen chín phẩm thẳng Tây phương Nam Mô Tiến Linh Diên ( Vãng Sanh) Bồ Tát
09/01/2022(Xem: 5427)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000