Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nguồn Thiêng Sử Việt

09/01/201304:53(Xem: 4919)
Nguồn Thiêng Sử Việt
       vn map 4


  GIÁC LƯỢNG TUỆ ĐÀM TỬ
 
                 

 

 

NGUỒN THIÊNG SỬ VIỆT

 

Uống dòng lịch sử Năm Ngàn Năm.

Nước suối Văn Lang hiển diệu thâm,

Nhớ Tứ Thánh Nhân hồn bất tử.

Nguồn Thiêng Hồng Lạc ứng linh thần.

Việt tình truyền thống dân bất khuất.

Nam Đế Vua Hùng Thập Bát khâm.

Quốc thịnh ngàn xưa lưu vĩnh kiếp,

Tổ Tiên truyền nối rạng muôn năm.

 

 

 

CẢM ĐỀ

CHỬ ĐỒNG TỬ (1) *

 

Chử giòng “Quê Chử Xá”(2)  “Cù Vân” (3)

Đồng khố che thân giữa thế trần.

Tử  hiếu thức tâm tìm học đạo.

Thần trung Quốc Tổ, trợ phù dân

Bất ngờ tiền định “Tiên Dung” kết (4)

Tử hóa duyên trần biến báo thân (5)

Việt sử ngàn năm lưu Thánh Hiển.

Nam Bang đệ nhất, “Tứ Linh Thần”.

 

 

1)                   Đệ nhất Tứ Thánh, hồn bất tử.

2)                  Làng Chử Xá.

3)                  Thân phụ là Chử Cù Vân.

4)                  Công Chú Tiên Dung kết nghĩa vợ chồng.

5)                  Xong phận thế trần hai Ngài đều bay về trời.

 

 

 

 

CẢM ĐỀ

 PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG *

 

Phù trợ Vua Hùng, Thiên Sứ lâm.

Đổng làng Gióng, thuộc huyện Gia Lâm.

Thiên sai cậu bé nhà Trời xuống,

Vương Thánh đại hùng cứu nước Nam.

Thượng đức phi thường, vang ngựa sắt.

Đẳng công khí phách giặc Ân khâm.

Tôn thờ nghĩa khí phù dân tộc,

Thần hiển linh mầu, hộ Việt Nam.

 

* Đệ Nhị Tứ Thánh , hồn bất tử.

 

 

 

CẢM ĐỀ

 ĐỨC THÁNH TẢN VIÊN *

 

Đức tỏa ngàn đời, Đức hiếu sinh,

Thánh Vương Sơn Địa, hiển u linh,

Tản bang hồng phúc dân Nam Việt

Viên phép thần thông độ nước mình.

Thượng giới cỡi rồng thân biến hóa.

Đẳng trần gian phụng cứu nhân sinh.

Tôn thờ Thánh Đức lừng danh hiển,

Thần thứ đệ tam, vị Tứ Linh.

 

  • Đệ Tam Tứ Thánh, hồn bất tử

 

 

 

 

 

 

 

 

CẢM ĐỀ

 VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU *

 

Vân Hồng Thiên giáng thế nhân y,

Hương tỏa ngạt ngào nhạc pháp thi,

Thánh thoát đào hoa so “Tố Nữ”.

Mẫu Vương Tiên Đức sánh sao bì.

Tiên Nương hiếu đạo tròn cơ cách,

Chúa tiếp hóa dân sứ mạng trì.

Hiển hách hồi Thiên không mộ chí,

Linh Tôn Thần Thượng sắc phong Y.

 

  • Đệ Tứ Thánh Linh, hồn bất tử.

 

                  oOo

 

 

KÍNH BẬC CAO ĐỨC

 

Giác dòng họ Thích Giác nhân sinh.

Lượng tính hiền nhu Hộ lấy mình,

Kính bậc cao tăng Thích đức trọng,

Hòa trong tứ chúng Thượng tôn vinh,

Thượng tình trang trải Hòa hài khắp,

Thích nghĩa bao dung kính bất khinh,

Hộ đạo thương đời Lượng phụng hiến,

Giác nguồn chánh pháp Giác tâm kinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌNH TỘC QUÊ HƯƠNG

 

Tặng lời tán thán quý đồng hương,

Ban phát nguồn lòng đến  khắp phương,

Tổ quốc đang lâm cơn đại nạn.

Chức năng người Việt phải lên đường.

Hội toàn dân tộc trong ngoài nước.

Thảo luận cùng nhau để tỏ tường.

Nhân đức chúng ta cần kiến tạo.

Quyền người tộc Việt xứng nêu gương.

 

 

                     oOo

 

 

NGƯỜI HÙNG BẤT KHUẤT

 

Thiếu thời cho đến hết đời binh,

Tướng sĩ chí nhân trọn nghĩa tình,

Nguyễn tộc hùng anh nêu khí phách.

Khoa dòng bất khuất rạng uy danh.

Nam dân khâm phục người “tuẩn tiết”

Quân sử khắc ghi bậc hiến mình.

Đoàn ngũ thề không đầu hàng giặc,

Bốn vùng chiến thuật trọng chân linh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍ KIÊU HÙNG

 

Trần tộc kiêu hùng nối gót xưa.

Văn ghi tướng sĩ chí dư thừa.

Hai thời gánh vác nguyền không nhỏ.

thế đảm đang phận chẳng vừa.

Lệnh chỉ ba quân lòng kính phục,

huy phong vũ dạ đều ưa.

Đoàn người sát đát trừ ma cộng,

Bảy Bộ Binh, quân lực có thừa.

 

 

 

 

 

TRỌN LÒNG YÊU NƯỚC

 

Tưởng niệm muôn đời bậc chí nhân.

Tướng hùng dân tộc đấng danh thần.

Lê Nguyên Vỹ trọn lòng yêu nước.

Tư lệnh sư đòan quyết xả thân.

Tử tiết gương treo người sĩ khí.

Hy sinh danh rạng kẻ vì dân.

Tinh thần bất khuất lưu trang sử,

Giặc bắt không hàng, “tự xử” phân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẺ HÙNG ANH

 

Truy nguyên chí khí kẻ hùng anh.

Niệm tưởng chân linh bậc sĩ hành.

Thiếu tướng quân khu II đất Việt.

Phạm Văn Phú trọn ý trung thành.

trào suy thóai thời cơ mạt.

Lệnh bất phục tùng “tự vẫn” vinh.

Quân ngũ bảo tòan không khuất phục

Đoàn Hai uy vũ mãi lưu danh.

 

 

 

 

 

TỬ TRÒN SỨ MẠNG

 

Truy niệm người hùng Việt tộc ta,

Lê văn, sĩ khí tráng sơn hà,

Hưng danh “tử tiết” thơm nòi giống.

Thiếu tướng sinh thời bảo quốc gia.

Tư lệnh quân đoàn, quân khu IV.

Quyết không hàng giặc lúc cơ sa.

Tử tròn sứ mạng chân linh tướng,

Gương rạng muôn đời, tiếng ngợi ca.

 

 

                        oOo

 

 

 

 

 

 

             HÀNH LỤC ĐỘ

 

 

1 ) Bố Thí:

 

“Bố thí” tùy theo nguyện lực mình,

Trong ba phưong pháp giúp nhân sinh.

Một là “Tài thí” như tiền của.

“Pháp thí” thứ hai mở đạo tình.

Ba là thực hiện tâm “Vô Úy”.

Trải lòng thực hiện lẽ tồn sinh.

Vì chưng “Bố thí” trừ tham lẫn,

Gieo giống Bồ đề độ chúng sinh.

 

 

 

 

2 ) Trì Giới:

 

Quy luật Phật truyền tự bấy lâu

Là môn diệu dược khắp năm châu

Giúp đời “giới luật” phưong châm báu

Độ thế “tam quy” pháp nhiệm mầu

Ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng đã thọ

Giới điều Phật dạy học thâm sâu

Phát tâm tu niệm chuyên trì giữ

Mới dứt tử sanh, thoát nghiệp sầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ) Nhẫn nhục:

 

 “Nhẫn nhục” là giới đứng đầu tiên.

Nhẫn được tiêu oan dứt não phiền.

Người đã nương về ngôi chánh giác.

Thực hành pháp nhẫn đúng chân truyền,

Hơn thua phải quấy, thêm oan trái,

Khôn dại đua tranh, tạo nghiệp duyên,

Lửa giận đốt thiêu rừng công đức.

Theo lời Phật dạy: “Nhẫn” cần chuyên.

 

 

 

 

 

4 )  Tinh Tấn:

 

“Tinh tấn” là môn thuốc diệu huyền.

Chữa lành bệnh nhác tập hành siêng.

Muốn cho có quả cần vun  tưới,

Đạo cũng do ta gắng tập rèn.

Nước chảy lâu ngày dần lở núi.

Cọ cây lấy lửa phải cho chuyên.

Tâm thành chí nguyện vun nền đạo,

“Tinh tấn” đưa mình đến Phật Tiên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ) Thiền Định:

 

Các pháp gồm thâu chước “định thiền”.

Trong ngoài vắng lặng thoát trần duyên.

Nước yên chiếu sáng vầng trăng tỏ.

Sóng động che mờ lẽ tự nhiên.

Xách gậy kim cang kềm ý mã,

Đem hèo giới luật đuổi tâm viên.

Rừng thiền sư tử đang xua tặc.

Chúa “Định” gom thần mật mật miên.

 

 

 

 

 

6 ) Trí Tuệ:

 

“Trí tuệ” ví như lưỡi kiếm thần,

Đoạn trừ tai chướng, dứt tham sân,

Vô minh tận diệt  ly sinh tử.

Phiền não tiêu trừ thoát khổ luân.

Biển nghiệp ba đào vùi Phật tánh.

Trần lao sóng gợn lấp tâm chân.

Hươi gươm trí tuệ trừ ma chướng,

Tánh giác chơn như chiếu sáng ngần.

 

 

                        oOo

 

 

 

 

 

KHUYÊN ĐỪNG MÊ

TỬU, SẮC, TÀI, KHÍ

 

Kiêng rượu không say giữ tánh thường,

Đừng mê hoa nguyệt chẳng tai ương

Không nên bài bạc còn gia sản.

Giận tức mà dằn họa khỏi vươn.

 

 

RƯỢU

 

“Rượu” là chất độc đứng đầu tiên,

Những kẻ say sưa, chuốc não phiền.

Quân tử rượu vào, tâm loạn lạc,

Anh hùng nghiện rượu, trí khùng điên,

Người đời vì rượu, làm mê tánh,

Kẻ đạo tu hành rượu phải kiêng,

Vậy hỡi ai ơi nên cữ rượu,

Đừng cho huân tập có chi ghiền.

 

SẮC

 

“Sắc đẹp” chôn người xuống hố sâu,

Bởi mê hoa nguyệt luống đau sầu.

Luân thường đảo lộn do nàng sắc.

Trụy lạc cũng vì sắc bủa câu

Kẻ vướng sắc rồi, ôi ! khó gỡ !

Người mà mắc nó phải âu sầu !

Vậy nên sắc đẹp kiêng nhìn ngắm

Để tránh xe luân, mắc tội đầu.

 

 

TÀI

 

“Cờ bạc” gian tham xấu nhất đời

Vào sòng hò hét gọi: trò chơi

May khi vận đỏ: vô đầy túi

Rủi lúc thời đen: tuột vốn lời

Hỷ hả vui mừng, thêm tội ác

Cau mày chửi mắng, nghiệp nào vơi

Những ai cờ bạc khuyên nên bỏ

Ngay thật làm ăn khỏi hổ đời.

 

KHÍ

 

“Giận” là ngọn lửa đốt rừng thiêng,

Cháy rụi tam tâm, khổ lụy phiền.

Quá khứ vén vun, công khó nhọc,

Vị lai mong hái, quả tròn duyên.

Sao mà hiện tại châm ngòi lửa?

Khiến phải tiêu tan khoảnh ruộng thiền !

Đã mất trí tài thêm tội nghịch

Họa vì không khéo giữ lời khuyên.

 

LỜI KHUYÊN

 

“Tửu, Sắc, Khí, Tài”, bốn điểm khuyên,

Mong sao ai nấy phải cần chuyên.

Dằn tâm quyết giữ điều răn cấm.

Vững chí nương theo lẽ thiện hiền.

Đạo quả không cầu nhưng vẫn đến.

Phật Trời chẳng khấn cũng kề bên.

Ai người hành đúng y như vậy,

Mới thật là người đủ phước duyên.

 

 

 

 

 

PHÁP

TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

 

 

 

1 ) Pháp Từ

 

Lòng “Từ” lan tỏa khắp muôn phương,

Mong cả chúng sanh hưởng tận tường.

Bởi lẽ sống chung cùng tánh thể,

Vì chơn bình đẳng hiệp tình thương

Muôn loài sao nỡ đành lòng sát

Vạn vật khoan dung, chớ bạo cường

Báo ứng phân minh, không chối cãi

“Từ” là trọng nghĩa với luân thường.

 

 

 

 

 

2 )  Pháp Bi

 

“Bi” ấy là phương pháp diệu thần,

Là nguồn chơn lý giải tham sân,

Bi cầu cứu khổ cùng muôn lọai.

Bi nguyện ban vui khắp thế trần.

Bi nguyện một lòng không sát hại,

Bi là khối ái, với lòng nhân.

“Từ Bi” hai chữ gìn cho trọn

Mới thật là người đạo chánh chân.

 

 

 

 

 

 

 

3 ) Pháp Hỷ

 

“Hoan hỷ” rộng dung khắp mọi loài,

Riêng tình đồng loại cõi trần ai,

 Dắt dìu chung sống trên đường đạo,

Hướng dẫn cùng nhau dưới Phật đài.

Chí quyết nương về ngôi Tam Bảo

Nguyện cầu sinh chúng nghiệp tiêu tai,

Lòng “Từ, Bi, Hỷ”, môn vô lượng.

Tâm nguyện noi theo Đức Phật Ngài.

 

 

 

 

4 )  Pháp xả

 

“Xả” bỏ cảnh trần chẳng luyến mơ

Quy y Tam Bảo quyết tôn thờ.

Lợi danh tài sắc không còn đắm,

Vật chất xa hoa chẳng nhiễm nhơ.

Biển khổ mênh mông, hồi thị ngạn

Lên thuyền bát nhã thoát qua bờ.

Xả trần thế tục không vương vấn,

Hướng nguyện tu hành tỉnh giấc mơ.

 

                          oOo

 

 

                        Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/11/2023(Xem: 465)
Lâm Tế huân tu ba tát tay Hốt nhiên giác ngộ lạ lùng thay Phá tan kiến chấp vô văn tự Trực chỉ chân tâm thấy biết ngay.
02/11/2023(Xem: 506)
Nhân khi nghe pháp thoại HT Từ Thông giải thích Hồng danh Đức Phật A Di Đà, con Huệ Hương xin có bài thơ kính tặng Cụ Bà Tâm Thái là hình tượng cho thế hệ trẻ kế tiếp, một kho tàng kinh nghiệm quý báu khi chỉ ra Tuổi già là một hồng ân, là tuổi đạt đến sự tròn đầy của cuộc đời làm người và được làm đệ tử Phật!, dù ở tuổi đại thọ 91, nhưng cụ bà Tâm Thái vẫn tinh tấn niệm Phật mỗi ngày. Xin đa tạ, luật hấp dẫn Vũ trụ hiển hiện ! Phật A Di Đà tên của Vô lượng Quang Chính là ánh sáng vô biên ( không gian ) Còn biểu trưng tên khác …Vô Lượng Thọ Đấy là thời gian vô tận bao trùm lưu bố !
02/11/2023(Xem: 567)
Kính lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát …. “Từ chân tánh hiện thân Đại Sĩ Giữa Hồng Trần chẳng nhiễm bụi bay” Ngôi chùa nào của Phật giáo đại thừa hiện nay Bồ Tát Quan Âm đều được trang nghiêm tôn trí! Chiêm ngưỡng hình tượng Ngài, thầm đọc Chú Đại Bi Phổ độ lợi lạc chúng sinh bất tư nghì Mỗi lần lễ vía…. nguyện đọc thông điệp về hạnh nguyện ! Sống hoà hợp, tôn trọng, tinh tấn tụng niệm Tính siêu việt nhất là… hạnh kiên nhẫn, khả năng lắng nghe, Mắt thương nhìn đời không gì có thể ngăn che Tầm thinh cứu khổ cứu nạn với trái tim đồng cảm !
31/10/2023(Xem: 359)
Mỗi ngày con niệm Di Đà Giữ lòng thanh tịnh tránh xa não phiền Thành tâm lễ Phật kết duyên Lên thuyền Bát Nhã con nguyền quyết tâm
26/10/2023(Xem: 744)
Xin trân quý … những gì được cuộc sống ban tặng! Những bậc hiền nhân xuất hiện đúng thời Giúp thâm hiểu…. lễ nghi, phong cách, giao tiếp sống ở đời Nguyện không để muộn màng trong nuối tiếc!
21/10/2023(Xem: 522)
Ta cứ nghĩ trần gian là cõi thật Thế cho nên tất bật sống bon chen Ta tưởng xuống trần một thời gian ngắn Nào ngờ đâu sống mãi hơn chín mươi !
20/10/2023(Xem: 1327)
Dòng lịch sử đồng hành cùng thời đại Nhân duyên xưa đã kết trái từng ngày Lật trang sử không nói đúng hay sai Thầy kể tiếp không phục bài bênh chống
01/10/2023(Xem: 516)
Ngày xưa cầu Đạo được mấy khi Tìm kiếm Minh Sư thọ Tam quy Đại phước chí thành cầu giới pháp Nhất tâm phát nguyện thọ hành trì
24/09/2023(Xem: 593)
Thiện Minh cảnh trí thật trang nghiêm Phật điện uy linh toả ánh thiền Mõ sớm kinh mầu xa tục luyến Chuông khuya kệ diệu lắng tâm phiền Quan Âm thánh tượng ngời gương thiện Lộc Uyển vườn hoa rạng pháp Huyền Tánh Thiệt tăng nhân khai đạo chuyển Trời Âu giáo hoá ngát lương duyên..!
22/09/2023(Xem: 1278)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567