Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nghi Báo Tiến Tổ Minh Hải Pháp Bảo

12/06/201202:13(Xem: 6451)
Nghi Báo Tiến Tổ Minh Hải Pháp Bảo
To Minh Hai
NGHI CÚNG DƯỜNG

THÁNH KỴ
TỔ SƯ MINH HẢI - PHÁP BẢO
( 7 - 11  ÂM LỊCH )

- Tiết thứ làm nghi:
- Chuông trống Bát nhã
- Cử nhạc khai đàn
- Chủ lễ lâm diên    
- Cử nhạc tham lễ
- Chủ lễ niệm hương
- Dâng hương - tác lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Xướng :
- Nhĩ tôn pháp phái
- Mời đến trước đây
- Tất cả đều quì
- Đốt hương mặc niệm…

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Vịnh khai viên:
Nhớ lại năm nào cũng độ nầy
Bốn trăm năm trước tại nơi đây
Một biến cố đã xảy ra :
Đàm hoa rơi rụng trong sương tuyết,
Đạo thọ điêu tàn dưới gió mây.
Giữa lúc ấy thì …
Tôn giả mang bình trông đất Bắc,
Tổ sư quảy dép hướng trời Tây.
Rồi từ đó,

* Trang 21 *
device

Sông Thu, non nước mờ vang bóng
Nhưng, con cháu nghìn thu vẫn nhớ Thầy.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án cúng dường,
Cúi lễ Tổ sư ba lạy
Tất cả thứ tự lại quì
Một lòng chí thành làm lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Cử tán hương:
Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương, giải thoát tri kiến quí khôn lường, ngào ngạt khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hương, đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô Hương cúng dường Bồ tát (3 lần)

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tuyên dương đạo nghiệp:
Kính bạch giác linh Chúc Thánh khai sơn Tổ sư!
Chúng con cung kính nghe rằng:
Trước đây hơn ba trăm năm,
Đất Bắc một đàm hoa đã nở;
Và, sau đó gần năm mươi kỷ,
Trời Nam một đạo thọ lại sanh.
Vui mừng thay, một mộng đẹp điềm lành
May mắn bấy, một tình thương ân huệ!
Nhớ Tổ sư xưa:
Đạo dòng Lâm tế,
Pháp phổ Thiên đồng,
Tú khí núi sông,
Tinh hoa Phật pháp.

* Trang 22 *
device

Người chấn tích qua miền Chân Lạp,
Khai sơn Chúc Thánh - Hội An.
Và, Phù bôi vào cữa Thuận An,
Chứng giới Tràng vương Thiên mộ.
Rồi từ đó:
Núi rừng chiều vang lôi cổ
Biển dã tối vọng triều âm,
Gọi hồn bao kẻ phóng tâm,
Quay đầu cầu Phật
Thức tỉnh mấy người trục vật,
Trở gót tìm tâm.
Chẳng bao lâu, Người đã:
Nối dòng Thánh sử Trúc Lâm,
Và, kế nghiệp sư mô Yên Tử.
Phong văn mọi xứ,
Thanh vấn khắp nơi.
Do đó:
Dưới sân Người: Qui sơn khí tượng một thời,
Trongcữa Tổ: Hoài hải phong quang mấy độ.
Phước Lâm truyền đăng pháp phổ,
Tổ đạo miên diên,
Tổ đình tục diệm tâm truyền,
Môn phong vĩnh chấn.
Nhờ vậy:
Ba trăm năm dòng Thiền rõ ấn,
Mười một hệ, họ Thích sáng danh
Cháu con đạo nghiệp viên thành,
Xứ sở văn phong phổ hóa.
Tuy nhiên:

* Trang 23 *
device

Môn đình cũng có thời nghiêng ngã,
Pháp phái cũng có thuở chia phôi.
Dù biết rằng :
Cây một cội có lắm chồi,
Nước chung dòng có nhiều rạch.
Vì vậy:
Dù chia phôi, nhưng nguồn trong nước sạnh,
Dù nghiêng ngã, nhưng cội tốt cành xanh.
Tổ sư, Người là:
Trăng sáng nửa vành,
Sông bể sáng soi không sót.
(nửa soi Nam, nửa soi Bắc)
Nước trong một giọt,
Trăng sao ảnh hiện có thừa.
Kính bạch giác linh Tổ sư !
Chúng con hồi tưởng Tổ sư xưa, đã:
Khai hoang ruộng phước cày bừa,
Doanh thực giống lành gieo vãi.
Nhờ đó:
Nghĩ bao đời cháu con gặt hái,
Một bát ứng cúng nghìn nhà
Nhớ mấy thuở Thầy tổ bôn ba,
Cô thân hóa duyên muôn dặm.
Để rồi : 
Quảng Nam đất vàng tích cắm,
Hội An cát trắng chùa xây
Bồ đề thọ, trồng cây,
Bát nhã hoa, ươm giống.

* Trang 24 *
device

Tòng lâm hồi chuông chuyển trống,
Thôn dã xây tháp dựng chùa.
Và hân hạnh hơn nữa:
Chữ vàng đề bảng ơn vua,
Gấm tía ban y kính Tổ
Vườn thiền bốn mùa hoa trỗ
Cửa Phật tám tiết hương xoay. (liễu nhiễu)
Đến đây chúng con chỉ biết chí thành xưng tán rằng:
Sự nghiệp người Thầy
Cùng giải Trường Sơn vạn cổ,
Cơ đồ liệt Tổ,
Với dòng đại hải thiên thu.
Thật vậy:
Hải hà đức cả khó thù,
Khê hát lòng hèn nào bổ
Mạo muội trước đài bộc lộ,
Mặc nhiên trên tọa chứng minh.

- TẢ BẠCH TIẾP: (nhạc chuyên thân phụng thỉnh )
Hôm nay thiết lễ tôn vinh,
Kiến đàn chúc tụng
Trước đài hoa xuất gia bốn chúng,
Dưới chiếu cỏ tại tục mười phương
Chí thành tác bạch cúng dường,
Cung kính chuyên thân bái thỉnh.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Thượng hương sơ thỉnh: 
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!

* Trang 25 *
device

Xuất trần Thượng sĩ, phi tích Cao Tăng,
Trời nam biển pháp côn bằng,
Đất bắc rừng thiền sư tượng.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Chúc Thánh tổ đình khai sơn Tổ sư, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 34, Lão tổ giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Hương lòng vừa bén, linh giác đã hay,
Pháp tịch hôm nay, quang lâm chứng giám
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Thượng hương tái thỉnh:
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!
Thần tăng phạm tướng, Thánh chủng phước điền,
Ra vào cữa thánh sân hiền,
Xuôi ngược dòng mê bể khổ.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Chúc Thánh tổ đình, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 34, truyền giáo Tổ sư, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Linh đài hoa rải, bảo đảnh hương xông,
Linh giác cảm thông, chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Thượng hương tam thỉnh:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Thiền đường lão nạp, trượng thất cổ chùy,
Gió mưa mờ xóa gót người đi,

* Trang 26 *
device

Công hạnh in sâu lòng kẻ ở.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Chúc Thánh tổ đình, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 34, sứ giả Như Lai, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Linh reo nhạc trổi, tán tụng ca dương,
Thánh kỵ cúng dường, nguyện xin minh chứng
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ tát  (3 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Sơ hiến trà - lễ ba lạy - cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Vịnh 1:
Từ thuở vừng hồng gát mái Tây
Tưởng rằng bóng tối ngập nơi nầy,
Dư quang sưởi ấm đêm đông lạnh
Mừng thấy vừng hồng lại đến đây.

- KỆ TRÀ:
Đến đây vừng ánh sáng,
Sưởi ấm khắp trần gian,
Vừng hồng chưa tằng lạnh
Vẫn còn phóng hào quang.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tuyên sớ:
Nguy nguy Tăng tướng,
Hạo hạo uy quang,
Thiên thượng nhơn gian
Tùy duyên ứng cúng.
Nay có pháp chúng,
Thiết lễ thù ân,

* Trang 27 *
device

Cẩn cụ sớ văn
Hòa nam bái bạch
Cúi xin Tổ sư cảm cách,
Từ bi tác đại chứng minh!

- TUYÊN SỚ:
Kính bạch Tổ sư Cao Tăng giác linh!
Chúng con cung kính nghe rằng:
Đức Tổ mở mang,
Muôn thuở vàng son Tổ ấn
Công ông khai khẩn,
Nghìn thu trong sáng tôn phong.
Sớm tối cầu mong,
Tháng năm hoài bão.
Sớ rằng:
Nay có trụ trì trú xứ, giáo phẩm chư phương, đại đức Tăng Ni, thiện nam tín nữ, tập hợp về tổ đình Chúc Thánh - Hội An…
Giờ này cung kính quì trước hoa đàn,
Chí thành dâng lên bảo tọa
Bồ đề thánh quả,
Bát nhã giác hoa,
Với Triệu Châu trà,
Cùng y bồ soạn,
Đôi ngọn đèn thiền sáng lạn,
Một lò hương giới ngạt ngào,
Cúng dường ngôi đức cả công cao
Đền đáp bậc dắt dìu khai hóa.
Cúi mong Tổ sư hỷ xả,

* Trang 28 *
device

Dũ ánh từ nhãn chiếu lâm.
Kính bạch giác linh truyền giáo Tổ sư!
Chúng con tự nghĩ thân phận chúng con:
Bơ vơ ba cõi thăng trầm,
Vất vả sáu đường thiệp lạp
Sanh thời mạc pháp,
Sống kiếp hậu sanh,
Đạo nghiệp khó thành
Chướng duyên dễ ngại.
Nhưng rất may gặp thuở Tổ sư:
Thuyền xuôi Nam hải, cứu độ nhơn gian,
Sóng tạt Hội An, hoằng khai đạo giáo.
Tổ sư đã: lập đàn dạy dân làm đạo,
Mở nước giúp chúa xây thành.
Nhưng chẳng bao lâu Tổ sư đã:
Mượn đường xe gió du hành,
Treo bình Đông độ
Rẽ bước chân mây quá bộ,
Quảy dép Tây thiên.
Ứng hóa tùy duyên,
Thần thông diệu dụng.
 
Nay thời, hương hoa hiến cúng
Công đức tuyên dương,
Văn sớ một chương
Tỏ bày tấc dạ.
Ngửa mong Tổ sư hứa khả,
Cúi đầu bái bạch xin nghe.

* Trang 29 *
device

Nam mô Sắc tứ Chúc Thánh tổ đình, khai sơn Tổ sư, Minh Hải Pháp Bảo, Lão tổ giác linh, tác đại chứng minh.

- Phục nguyện:
Trên ao cửu liên, sáng soi đưa xuống,
Trong nhà Tam bảo, hoa rải rước về
Độ sanh còn nhớ lời thề,
Tiếp chúng chưa quên ý nguyện,
Thần lực mật nghiêm,
Bốn chúng quan chiêm,
Mười phương tín ngưỡng.
Cẩn sớ!
Nay ngày …tháng …năm…, PL…
Nhĩ tôn chúng đẳng, Hòa nam thượng sớ.

-  TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà - lễ ba lạy - cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Vịnh 2:
Sắc hương mỹ vị trai bồ soạn,
Thành kính dâng lên trước bảo đài
Một bát hòa la đầy đạo vị,
Cúng dường Cao tổ, sứ Như Lai.

- KỆ TRÀ:
Như Lai - Người - Sứ giả,
Ứng cúng khắp muôn phương,
Một bát y bồ soạn,
Xin thành kính cúng dường.
Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ tát (3 lần)

* Trang 30 *
device

- TẢ BẠCH XƯỚNG: Phụng thực!
- Tụng: Cúng dường Nam mô tát phạ...   

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Chung hiến trà - lễ ba lạy - cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Vịnh 3:
Tôn sư diện mục vẫn huy hoàng,
Mưa nắng, thời gian khó phủ phàng
Con cháu nhiều đời còn diễm phúc,
Hôm nay thành kính lễ Tôn nhan.

- KỆ TRÀ:
Tôn nhan ngôi lão Tổ,
Năm tháng chẳng phôi pha,
Cháu con còn may mắn
Lễ mừng mặt ông cha.
 - Tụng : Ma Ha Bát Nhã...  

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Hồi hướng:
Vừa rồi, bao nhiêu công đức,
Bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha,
Nguyện xin cúng dưỡng.
Chúc Thánh phương trượng
Linh giác tọa tiền,
Duy nguyện ai liên
Thùy từ nạp thọ.

- Phục nguyện:
Độ sanh nhơn thiên đây đó,
Hoằng pháp sanh tử ra vào.

* Trang 31 *
device

Do đó, mong Người gia hộ cho chúng con:
Tôn phong gìn giữ thanh cao,
Tổ ấn tôn thờ nghiêm túc
Ứng tiết chờ nghe kích trúc
Tùy cơ mong thấy niêm hoa.
Rạng rỡ nước nhà,
Vẻ vang đạo pháp,
Nguyên Thiều, Quốc Ân, Thập Tháp,
Minh Hải, Chúc Thánh, Phước Lâm
Mãi mãi chánh thống ấn tâm,
Chơn truyền y bát.
Thoại đầu ngộ ngoài bãng hát,
Công án chứng cạnh sắc thanh.
Một cội năm cành,
Sum nghiêm đạo thọ
Năm nhà một họ,
Hòa hợp thiền gia.
- Phổ nguyện:
Giàu mạnh nước nhà,
Văn minh dân tộc,
Tăng Ni chân tu thật học,
Thiện tín giữ đạo xây đời
Khác miệng chung lời,
Thầm cầu mật nguyện.
- (Đồng hòa): Nam mô A Di Đà Phật.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tán đưa:
Tôn vinh chúc tán lễ viên hoàn,

* Trang 32 *
device

Công đức vô biên nguyện cúng dường
Cánh hạc hương hoa xin tiễn bước,
Đường mây xe gió nguyện bình an.
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ tát (3 lần)

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Kết diên:
Thù ân báo đức,
Lễ đã viên thành,
Chung cổ hòa thanh,
Lễ từ ba lạy.
 
 Nhĩ tôn Huyền Quang
Thành tâm cung soạn, cung kính cúng dường.
Ngày 22/ 9 Mậu Thìn, PL: 2532 (01-11-1988).
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/10/2023(Xem: 924)
Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức, thân mẫu chúng con khi sinh tiền dốc lòng vun trồng cội phúc, gieo nhân chí thiện cần mẫn cực nhọc lo lắng cho chúng con. Nhớ lại những khi răn bảo dặn dò, những lúc nhọc nhằn nuôi dưỡng. Nhưng hởi ôi ! Ân sâu chưa trả, nghĩa nặng chưa đền mà ngày nay người đã vĩnh viễn ra đi để lại muôn vàn nhớ thương cho con cháu. Thật: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Con muốn phụng dưỡng mà Cha Mẹ đã khuất bóng.
14/09/2023(Xem: 654)
1) Nhẹ nhàng ra đi an lành trong tiếng Niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật" của người thân trong gia đình 2) Thành tựu hạnh hiếu thảo cho tất cả người con dâu rể và các cháu qua việc tận tụy chữa bệnh, đặc biệt chăm sóc Ba Mười của Bé Thảo (Tâm Tịnh gọi bằng Cậu Mười_nằm liệt giường) trong khoảng thời gian 11 tháng (kể cả 2-3 tháng nằm tại Khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc Bệnh Viện Đà Nẵng). Các con (kể cả dâu và rể) thường xuyên thay phiên túc trực chăm sóc Ba hàng đêm, ngày, đặc biệt là con dâu Thủy và con gái út Thảo bằng cả tấm lòng hiếu thảo của mình.
03/05/2023(Xem: 119126)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
29/04/2023(Xem: 1428)
Những ngày sau tết âm lịch, nhất là càng gần đến Đại Lễ Phật Đản, tôi càng đau đáu tâm huyết lan toả Chánh Pháp, muốn Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm sẵn trong Kinh Phật gốc Nikaya lan toả đến muôn nơi, đến thật nhiều những người con của Phật, không chỉ quý vị xuất sĩ mà cả các cư sĩ tại gia. Và cứ thế tôi tìm cách tặng Kinh Nikaya, tạo duyên để Nikaya đến nhiều nhất những người thân và học trò thật sự muốn tu tập theo Chánh Pháp, hết sức có thể.
11/09/2022(Xem: 1652)
Sáng 10-9 (15-8-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đã vân tập tại Chánh điện chùa Long Sơn để dự lễ Huý Nhật lần thứ 9 (2013-2022) đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn và hiệp kỵ chư tôn Hoà thượng giáo phẩm, lãnh đạo GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ Hiệp kỵ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Thiện – thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, cùng chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni các tự viện gần xa. Trước đó, vào tối ngày 09 tháng 9 (14-8- Nhâm Dần) chư Tôn đức Bổn tự và quý Phật tử đã tụng kinh Di giáo trước ban thờ di ảnh quý Ngài.
15/08/2022(Xem: 2724)
Đại đức Tăng xin lắng nghe, tôi Tỳ Kheo .. xin vì Tăng xướng lên các tiêu tướng bốn phương của Tiểu Giới (tức là Giới Trường) từ gốc đông-nam của trú xứ này, lấy (nói lên vật dùng làm Tiêu Tướng) làm nêu. Từ đông-nam đây về hướng tây (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng tăng, bạch tiếp) đến góc tây-nam, lấy .. làm nêu. Từ tây-nam đây về hướng bắc (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc tây-bắc, lấy .. làm nêu. Từ tây-bắc đây về hướng đông (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc đông-bắc, lấy .. làm nêu. Từ đông-bắc đây về hướng nam (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) trở lại góc đông-nam, lấy . Làm nêu. Đây là xướng xong một vòng gồm các tiêu tướng ngoài
14/08/2022(Xem: 3187)
Người đạo đức tình thương Trăng thanh nước bích Kiều môn cùng dòng họ Thích Ni chúng đồng phái nhà thiền Nghìn nhà một bát hóa duyên Muôn dặm cô thân ứng cúng
16/07/2022(Xem: 6284)
Bồ đề nhất bá bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly tam đồ khổ Xích sắc biến liên hoa Nam Mô A Di Đà Phật.
06/02/2022(Xem: 9390)
Quang Lưu xứ xứ u minh thất, Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng, Nguyện độ hương linh qui bổn quốc. Cửu liên đài trực vãng Tây Phương. Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát Dịch nghĩa: Nơi nơi ngục tối hiện hào quang Ảnh hoá phân thân ngồi đạo tràng Nguyện độ hương linh về bổn quốc Đài sen chín phẩm thẳng Tây phương Nam Mô Tiến Linh Diên ( Vãng Sanh) Bồ Tát
09/01/2022(Xem: 4019)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567