Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
Chương trình Tu Bát Quan Trai: 
Chủ Nhật: 8-7-2018

08.30am -09.15-10.30am : Truyền giới Bát Quan Trai 
- 09-10.30am: Pháp thoại (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
-11.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự 
(Lễ Cầu siêu Chung Thất cho Cụ Bà Phật tử Diệu Đức Hàng Đáng)
- 12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật
- 13.00 : Chỉ tịnh
- 14.00pm-15.pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp (SC TN Nguyên Tâm)
- 15.00pm-16.30pm : Pháp Thoại  (HT Thích Tịnh Minh)
- 05.pm:  Xả giới và hoàn mãn (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương)


Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (1)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (2)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (3)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (4)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (5)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (6)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (7)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (8)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (9)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (10)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (11)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (12)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (13)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (14)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (15)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (16)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (17)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (18)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (19)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (20)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (21)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (22)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (23)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (24)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (25)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (26)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (27)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (28)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (29)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (30)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (31)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (32)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (33)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (34)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (35)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (36)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (37)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (38)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (39)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (40)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (41)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (42)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (43)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (44)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (45)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (46)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (47)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (48)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (49)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (50)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (51)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (52)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (53)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (54)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (55)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (56)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (57)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (58)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (59)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (60)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (61)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (62)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (63)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (64)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (65)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (66)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (67)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (68)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (69)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (70)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (71)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (72)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (73)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (74)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (75)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (76)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (77)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (78)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (79)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (80)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (81)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (82)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (83)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (84)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (85)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (86)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (87)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (88)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (89)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (90)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (91)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (92)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (93)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (94)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn