Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khai Thị Cuối Cùng Tại Việt Nam

14/01/201111:39(Xem: 9704)
Khai Thị Cuối Cùng Tại Việt Nam

HoàThượng DUY LỰC Khai thị

CUỐI CÙNGTẠI VIỆT NAM

TT.Thích Đồng Thường Biên Tập Thành Văn Tự

Mụclục:

19 – 3 => 25 – 3 -99. Chùa Hưng Phước:

- Vũtrụ quan thế kỷ 21
-Phân chia con sâu dép cỏ
-Dùng toán phân tích vô thỉ vô chung
-Hỏi câu thoại và nhìn thoại đầu
-Không hiểu không biết là nghi tình
-Đạo do tâm ngộ bất tại tọa
-Lực học Thích Ca là phi vật chất
-Tin tự tâm
-Câu thoại mục đích kích thích không biết
-Tham, sân, si từ đâu mà ra
-Tập tham thiền là còn biết nghi tình
-Đọc yếu chỉ Trung Quán Luận
-Phát tâm bồ đề là phát tâm vô sở đắc
-Thoại đầu
-Tịnh và động là hai pháp tương đối
-Biết đến biết đi là như thế nào
-Cách tu Tịnh Độ không cần vãng sanh
-Tham thoại đầu có tụng kinh,… không
-Nhìn vào chỗ sơn cùng thủy tận
-Tại sao vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ
-Vô tri tức là nhất thiết tri
-Thân trung ấm của Ung Bá Huy
-Đường lối thực hành Tham Tổ Sư Thiền
-Vẫn biết cái không biết
-Mục Kiền Liên chứng quả còn bị nạn
-Tâm tịnh rồi tội liền tiêu, đúng không
-Pháp môn nào đều có giới luật
-Cầu siêu theo nghi thức Mục Kiền Liên
-Niệm Phật mà chết có vãng sanh không
-Nhất nhân hành đạo cửu huyền siêu thăng
-Cần calory để sống với người nhập định
-Pháp môn an tâm của Tổ Đạt Ma
-Niệm trước chẳng sanh là tâm
-Nghi thức quy y Tam Bảo
-Thiền giới – sám hối
-Tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục
-Tu Bát QuanTrai
-Cách thực hành Tổ Sư thiền
-Cúng sao giải hạn
-Thầy Minh Hiền cảm tạ
-Hòa thượng Hiển Pháp cảm tưởng

Khóa bồi dưỡng Thiền học tại chùa Long Khánh: Ngày 13– 4 – 1999.

- Tâmnhư hư không vô sở hữu
-Tâm lực mạnh thì đến trước
-Tu thoại đầu chưa ngộ giống ngoại đạo
-Bất lập văn tự mà có bản văn tuyệt tác
-Lấy gì để minh để kiến
-Chuyện Hùynh Đình Kiên
-Ngọc châu vô giá
-Khán thoại đầu: Ta là ai
-Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục
-Con sâu dép cỏ
-Tham thiền có cần trường trai không
-Máy đo họat động của bộ não
-Phân biệt Tổ Sư thiền và Như Lai thiền

16 – 4 => 22 – 4 – 99. Chùa Hưng Phước:

- Vìsao kiến tánh rồi tu Tịnh Độ
-Tông chỉ Tịnh Độ
-Tứ Liệu Giản
-Cái biết của Sư Phụ là cái gì
-Tông chỉ Tổ Sư thiền
-Không tìm hiểu câu thọai
-Giáo môn và giáo lý có khác không
-Vai trò hành giả tham thiền
-Lạc đường tự tại – Giới sát sanh
-Tuyệt ngôn tuyệt lự, vô xứ bất thông
-Giáo hóa người phải có phương tiện
-Khoa học chẳng tạo ra cơ nhân
-Tánh thấy trong kinh Lăng Nghiêm
-Chưa có trời đất, con người ở đâu
-Hỏi câu thoại kích thích niệm không biết
-Tự tánh không phải sở biết
-Còn đi học làm sao tham thiền
-Siêu logic đồng ‘cứu kính cùng cực
-Tương đối chuyển sang tuyệt đối
-Sao bộ não không cùng khắp
-Cấy mô tế bào động vật có nhân quả
-Tỉnh thức có phải Như Lai thiền không
-Có ý muốn tu sao trái với đạo
-Tâm là cái gì? – Giới Bồ Tát
-Nghi sự – Xuất gia chơn tu là đại hiếu
-Đem sanh mạng bán phải bị nhân quả
-Tại sao tâm ma khó trị
-Tại sao tham thiền có hôn trầm
-Tu gặp nhiều chuyện thử thách
-Nhân quả con dâu và mẹ chồng
-Chiếu cố thoại đầu
-Tu có theo thứ tự cấp bậc không
-Tín, hạnh, nguyện
-Không hoằng Tịnh mà hoằng Thiền
-Thế nào dụng công liên tục
-Làm sao biết kiết tánh
-Chánh niệm – Thể dụng đều là tri
-Tất cả đều nhờ vô sở hữu
-Đến lúc ‘không biết’ cũng không biết
-Tự tâm và tự tánh có khác không
-Vì sao tu lâu mà tập khí khó trừ
-Hữu tình và vô tình đều thành Phật đạo
-Nhất môn thâm nhập
-Tạo si phước là oan gia đời thứ 3
-Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ
-Chánh trí
-Sự tích con heo Bạc Hà
-Nhất niệm bất sanh, vạn duyên buông bỏ
-Kế thành ngoại đạo
-Nạp Tăng – Núi bạc – Vách sắt
-Kiến, văn, nghi
-Từ bi và bác ái
-Sắc tức thị không, không tức thị sắc
-Không tụng kinh mà tham thiền
-Tâm từ đâu ra
-Ngộ rồi đi đầu thai không
-Năng và sở

Khóa bồi dưỡng giảng sư tại văn phòng 2: Từ ngày 10– 5 => 19 – 5 – 1999.

- Phậtpháp không chia, giáo pháp chia
-Tiểu thừa – Trung thừa – Đại thừa
-Chơn tâm và vọng tâm
-Từ gốc vô trụ sanh ra tất cả pháp
-Bản thể vũ trụ là thức thứ 8
-Phi vật chất là sức dụng nhanh nhất
-Ý căn, ý thức
-Khứ hậu lai tiên bát chủ công
-Việc thụ thai trong ống nghiệm
-Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm
-Đến chỗ tịnh làm sao tiến lên
-Pháp đối của Lục Tổ dạy
-Đói ăn khát uống không nghĩ cái khác
-Tại sao tu thiền bị nhập ma
-Thế lưu bố tưởng và trước tưởng
-Tứ tướng
-Tán loạn và hôn trầm thì làm sao
-Núi, tức chẳng phải núi, là núi

15 – 5 => 21 – 5 – 99. Chùa Hưng Phước:

- Thamthiền đến giai đoạn quên
-Nhìn và hỏi cùng một lúc
-Sơ Tổ luật tông Đạo Tuyên
-Hư tiêu Tín thí, lạm nhận cung kính
-Chấp nghiệp chướng là sai lầm
-Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn
-Thế nào là giới tánh
-Dứt vọng tâm thì chơn tâm hiện
-Bài kệ chữ “Tri” của Ngài Vĩnh Gia
-Đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng
-Tìm sự bắt đầu mọi vật
-Phàm có tương đối đều là vọng
-Chuyển thức thành trí
-Dùng không biết và biết để tu
-Sa ma tha, Tam ma bát đề, Thiền na
-Thế nào đúng tông chỉ Tổ Sư thiền
-Hiện tượng cầu hồn là như thế nào
-Tham thiền lọt vào ngũ ấm ma không
-Pháp thí đổi tài thí được không
-Vũ khí, lính cướp, tướng cướp, vua cướp
-Đới nghiệp vãng sanh
-Tại sao người nữ chỉ xuất gia 1 lần
-Lời Phật là bất định pháp
-Tứ pháp y
-Đạo do tâm ngộ bất tại tọa
-Tam pháp ấn là gì
-Tự nghi vấn sanh rồi mới tham
-Chưa ăn chay tham thiền được không
-Tham thiền và Bát Quan trai được không
-Tu trong chướng duyên
-Thế nào để trừ nghiệp chướng
-Phật tánh không gián đoạn
-Thiền là gì? – Tánh thông
-Thế nào khai phá điều kỳ diệu tâm
-Tham thiền trong lúc không làm việc
-Tu chánh pháp phải phá ngã chấp
-Bước đầu tham thiền còn khởi ý niệm
-Hữu tình và vô tình từ đâu có
-Gặp Phật chém Phật, gặp Tổ chém Tổ
-Duy tuệ thị nghiệp
-Tìm sự bắt đầu của mọi vật
-Sự thấy không phải con mắt
-Có ‘cho là’ thì không phải Phật pháp
-Lời tác bạch thầy Minh Hiền
-Lời cảm tưởng Hòa thượng Hiển PhápLỜINÓIĐẦU


Trongquyểnsách này là lời khai thị những ngày cuối cùng ởViệt Nam của Hòa thượng Thích Duy Lực, nên mới đặt tên“Khai Thị Cuối Cùng Tại Việt Nam”.

Hòathượnggiảng-đáp thắc mắc Thiền Học cho các giảng sưở các tỉnh miền Trung, miền Đông, miền Tây và cá vị thamdự Thiền thất tại chùa Hưng Phước.

TổSưthiền Việt Nam đã thất truyền trên hai trăm năm. Đếnnăm 1977, Hòa thượng hoằng dương Tổ Sư thiền và tổ chứcThiền thất đầu tiên tại Việt Nam. Vì phục hưng Thiềnnày, mà ngài không ngại gian lao khai thị người tham học suốt22 năm.

Chúngtôicố gắng chép thành văn tự trong các cuốn băng, đểcác vị chưa nghe được biết, rồi tin tự tâm mình là Phật,mà dùng nghi tình phát huy Phật của chính mình ra ứng dụng.

Việclàmnày không sao tránh khỏi sự sơ sót, xin các vị biếtchỉ giáo cho.

Ngườithực hiện: Thích Đồng Thường.

Source: thuvienhoasenGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/04/2023(Xem: 401)
Hôm ra mắt đợt đầu 29 cuốn của Thanh Văn Tạng trong công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hội Đồng Hoằng Pháp và Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời tổ chức tại Little Saigon, Miền Nam California, Hoa Kỳ, vào ngày 19 tháng 3 năm 2023, tôi được một món quà quý báu do Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp và Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời trao tặng. Món quà đó là cuốn “Sống Với ‘Thán Dị Sao’ Của Ngài Thân Loan” do HT Thích Như Điển dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và vừa được Viên Giác Tùng Thư ấn hành vào đầu năm 2023.
16/04/2023(Xem: 634)
Kính thưa chư Tôn đức, chư vị thiện tâm, pháp hữu.. Trước thềm mùa Phật đản Vesak sẽ diễn ra đầu tháng 5 tại Bồ Đề Đạo Tràng. Để chia sẻ với người nghèo xứ Ấn niềm vui Vesak, tuần vừa qua chúng con, chúng tôi đã thực hiện một buổi phát quà tại hai làng nghèo Parki parariya Village & Uruvela Village- Bodhgaya Bihar. Xin được gửi một vài hình ảnh tường trình thiện sự.
12/04/2023(Xem: 506)
Vấn : - Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thực hành như thế nào để làm cho thân khẩu và ý của chúng ta được trong sạch? Đáp: - Trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải luôn luôn nhớ tưởng đến Phật-Pháp (Buddha-Dhamma), và nhận thấy rõ lợi ích của Phật-Pháp. Việc làm này sẽ giúp chúng ta tịnh hoá dần dần những hành động của thân, khẩu, và ý của chúng ta. Kế đó chúng ta sẽ dùng sự hiểu biết về Phật-Pháp này để thực hành cho đến mức có thể. Chẳng hạn, chúng ta phải phòng hộ sáu căn - mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta. Phải cẩn thận không để bị các trần cảnh bên ngoài lôi đi.
07/04/2023(Xem: 445)
Thông Báo Gây quỹ giúp Trẻ em Bị Ung thư: Giving Love-Trao Yêu Thương, Chủ Nhật 09/04/23 @Happy Receptions
05/04/2023(Xem: 429)
Thiền rất quan trọng. Thiền có từ thời trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, chỉ duy nhất Đức Phật tìm ra thiền KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ, hướng dẫn các đệ tử có thể tu tập và chứng đạt từ Sơ thiền đến Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền. Đức Phật cũng hướng dẫn rất rõ ràng cách thiền quán: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp đưa đến kết quả từng bước bớt khổ rồi hết khổ, chấm dứt sinh tử luân hồi.
01/04/2023(Xem: 952)
LỜI NÓI ĐẦU Buồn thảm và nhiều việc không như ý. Những sự ngược đãi từ khi còn bé, không là chuyện lạ. Lại nữa việc bạo lực ở học đường, sự đối xử tàn nhẫn, bạo lực trong gia đình vẫn tiếp tục được báo cáo rằng, trong mười năm gần đây quá xấu tệ. Thêm nữa việc chẳng đặng đừng của sự phá sản, thất nghiệp, cả hàng loạt chuyện bị ảnh hưởng không thể biết để so sánh được. Hầu như ở trong thời đại nầy không thể thấy trước hết được, mà chúng ta tùy theo từng trường hợp giới hạn để sinh sống, chứ không được ngoại trừ.
30/03/2023(Xem: 723)
Câu ''thần chú'' linh thiêng nhất của đạo Phật. Trong một truyện thiền của Nhật bản kể rằng, thiền sư Vô Căn trong một lần nhập định 3 ngày, thần thức của ông xuất khỏi thân thể. Các đệ tử của ông tưởng lầm ông đã tịch diệt nên mang nhục thân ông đi hỏa táng. Sau 3 ngày thần thức của ông trở về nhưng không tìm được nhục thân. Tìm không được nhục thân nên thần thức thiền sư Vô Căn quanh quẩn nơi căn phòng ông ở, liên tiếp than thở tìm kiếm nhục thân của ông nhiều ngày đêm thống thiết: Thân tôi ơi, Thân tôi ở đâu?… Tôi ơi, Tôi ở đâu?…
25/03/2023(Xem: 368)
Kể từ khi con người biết xử dụng tiền bạc làm đơn vị trao đổi mua sắm đến nay, thì không ai là không cần đến tiền! Phải có tiền mới có nhà để ở, có tiền để mua sắm quần áo che thân, mua thức ăn nuôi dưỡng cơ thể, mua sắm đồ đạc, vật dụng trong nhà. Có tiền mới có xe để di chuyển đó đây. Người nào dư tiền lắm bạc mới bàn đến việc sở hữu của cải vật chất. Người không có tiền thì cuộc sống phải chịu thiếu thốn vất vả trăm bề.
22/03/2023(Xem: 784)
NGƯỜI TU HÀNH CÓ NĂM PHÁP CẦN NÊN TRÁNH Trên đường tu tập để đến mục đích giải thoát, đức Phật vì lòng thương xót chúng ta đã khuyên răn, nhắc nhở và còn ngăn cấm, có năm điều cần nên tránh. Nếu chúng ta không nghe lời dạy này thì con đường tu tập của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả, uổng công, mất thì giờ, vô ích.
28/02/2023(Xem: 441)
Sống ở đời ai cũng mong cầu được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Các nhà tâm lý học ngày nay mô tả hạnh phúc là một trạng thái tâm lý tích cực của con người được thể hiện bởi cảm giác vui vẻ, thích thú, hài lòng trước những đầy đủ về vật chất và thoải mái về tinh thần. Nó khiến bản thân người ta cảm thấy yêu đời hơn.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,216,415