Diễn Văn của Thầy Viện Trưởng
trong ngày Lễ Kỷ Niệm 10 năm ĐH VH

blank