Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đức Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na 🌼💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼

25/01/202120:20(Xem: 1144)
Đức Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na 🌼💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ,

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học bài kệ thứ 23, đảnh lễ Đức Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na, trong Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời Ngài.

Bài kệ được Sư Phụ diễn xướng bài kệ như sau:


Chơn tánh hữu vi không

Duyên sanh cố như huyễn

Vô vi, vô khởi diệt

Bất thật như không hoa.
Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thường tịch quang độ thanh tịnh diệu pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật.

 

  

Cư Sĩ Hạnh Cơ dịch Việt:

 

Nơi thể tánh chân như,

Pháp hữu vi không thật,

Duyên sinh, nên như huyễn;

Vô vi không sinh diệt,

Cũng không phải thật pháp,

Như hoa đốm hư không.

Một lòng kính lạy đức Phật Tì Lô Giá Na, Pháp Thân thanh tịnh nhiệm mầu, cõi Thường-tịch-quang.Sư phụ giải thích:

 

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tiếng Phạn gọi Vairocana, có nghĩa là "biến chiếu" (tỏa sáng), là "Quang Minh Biến Chiếu", ánh sáng chiếu rực rỡ khắp mọi nơi (quang minh biến chiếu), "Biến Nhất Thiết Xứ", có mặt khắp mọi nơi. " Tỳ Lô Giá Na" là pháp thân của Phật Thích Ca. Phật Giáo Nhật Bản dịch chữ Vairocana  là Đại Nhật Như Lai, Ngài là biểu hiện của ánh sáng Trí Tuệ chiếu soi và diệt trừ bóng tối của vô minh.

Phật Giáo Mật Tông, qua Thai Tạng Giới Mạn Đà La, phần Trung Đài Bát Diệp Viện có hình tượng hoa sen Bi Tâm tám cánh, Đức Đại Nhật Như Lai là nhụy sen biểu tượng cho căn bản của sự tu tập giải thoát cần phải lấy Đại Bi làm gốc. Ngài là đại biểu cho tâm viên mãn, tối thắng của hoa sen trắng tinh khiết, trang nghiêm, thanh tịnh. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là Đức Phật ở trung tâm, một trong những vị Phật của Ngũ Phương:

1/ Trung ương : Đức Tỳ Lô Giá Na (Đại Nhật Như Lai) lưu xuất từ Pháp giới thể tánh trí, hiển thân sắc màu vàng, đối diện bàn Giác Hoa.

2/ Phương Đông : Đức A Súc Phật (Bất Động Như Lai) lưu xuất từ Đại viên cảnh trí, Hiển sắc màu xanh, trở mặt vào bàn trung ương.

3/ Phương Tây : Đức A Di Đà Phật, lưu xuất từ  Diệu quan sát trí, hiển sắc màu trắng, trở mặt vào bàn trung ương.

4/ Phươmg Nam : Đức Bảo sanh Phật. lưu xuất từ Bình đẳng tánh trí, hiển sắc màu đỏ, trở mặt vào bàn trung ương.

5/ Phương Bắc : Đức Bất Không Thành Tựu Phật, lưu xuất từ Thành sở tác trí, hiển sắc màu đen, trở mặt vào bàn trung ương.

 

Sư Phụ kể đã hướng dẫn phái đoàn hành hương Tu Viện Quảng Đức đến viếng Chùa Đông Đại (Todai-ji) ở Nara, Nhật Bản, là một ngôi chùa danh tiếng thuộc Hoa Nghiêm tông Nhật Bản, vốn là công trình kiến trúc gỗ lớn nhất thế giới, chùa này có thờ pho tượng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na đồng đen, nặng 500 tấn, cao 15 mét, đây được xem là tôn tượng Phật Tỳ Lô Giá Na lớn nhất thế giới .


chua dong dai 3

chua dong dai 2

Từ trái sang:

Đạo hữu Tony Thạch, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng,

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Đạo hữu Tâm Thái
Hình chụp lưu niệm dưới tượng đài đức Đại Nhật Như Lai,

Chùa Đông Đại, Nara, Nhật Bản (tháng 8 năm 2012)


chua dong dai

chua dong dai 4

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng và Mẫu Thân Tâm Thái

viếng thăm Chùa Đông Đại, Nara, Nhật Bản (tháng 8 năm 2012)

Sư phụ giải thích: Tất cả chư Phật ở trong biển Tỳ Lô Tánh Hải đều có đủ:
1- Pháp thân thanh tịnh
2- Báo thân
3- Ứng hoá thân .
Mọi hành giả dù tu tập theo pháp môn nào, khi thân hoại mạng chung đều thác sanh về Tỳ Lô Tánh Hải, từ đó tùy theo bản nguyện mà lựa chọn tịnh Phật quốc độ để mà đi giáo hóa hay tiếp tục tu tập để chứng đắc quả vị cao hơn.

1-Pháp Thân Thanh Tịnh:
- là thể tánh thật sự của chư Phật
- là chân như tánh của Bồ Tát, Thanh văn, duyên giác, nhân loại đều bình đẳng như nhau. 
- là Như Lai tạng
- là A lại da thức
- là kho chứa chủng tử Phật tánh
- là Phật tánh trong tất cả vạn loại chúng sanh từ con người chí đến con sâu con kiến...

Khi mỗi chúng sanh tận trừ hết nhiểm ô thì Phật tánh hiển lộ.

Tỳ Lô Giá Na còn có nghĩa là :
- ánh sáng mặt trời chiếu khắp thế gian, lưu xuất chư Phật mười phương đi giáo hoá chúng sanh.

2-Báo thân là thân thọ hưởng từ phúc đức tu từ A tăng tỳ kiếp về trước, nên chư Phật đểu có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp.
Tuy nhiên, báo thân cũng chịu sự chi phối của thời gian, tuổi thọ, có sanh thì có diệt.

3- ứng hoá thân, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ứng hoá thân.

Sư Phụ giảng bài kệ:
Mọi pháp trên đời đều là giả huyển như hoa đốm giữa hư không. 
Ngay trong hạnh phúc đã có mầm khổ đau.
Cuộc sum họp nào cũng có lúc chia tay.

Sư Phụ dẫn trong kinh Bát Nhã:

"Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị"

Có nghĩa là: "Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế".

Nếu mọi hành giả đều thấy tất cả pháp, tất cả tướng luôn là không tướng, không có tự tánh nhất định, đó là cái nhìn của trí tuệ, có cái nhìn này là đồng nghĩa với sự chứng đắc đạo quả của hành giả rồi.

Vì Đức Thế Tôn đã khẳng định điều này trong Kinh Kim Cang Bát Nhã như sau: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai”

Có nghĩa là: "mọi pháp có tướng đều là không thật. Nếu hành giả thấy các tướng không phải thật tướng, tức là đã thấy Như Lai".

Kính bạch Sư Phụ

Hôm nay chúng con được Sư Phụ ban cho bài giảng về Pháp Thân Thanh Tịnh Tỳ Lô Giá Na, con hiểu rõ ràng rằng chủng tử Phật tánh hay pháp thân thanh tịnh có sẵn trong mỗi chúng sanh, trong đó có chúng con, có muôn loài.. đó là chúng tử Pháp Thân Lô Giá Na quý báu, như viên minh châu trong chéo áo của gả cùng tử trong kinh Pháp Hoa. Sư Phụ cho lời khuyên thiết thực là hãy dụng thân này tu trước khi về cõi khác.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).
23_TT Thich Nguyen Tang_Duc Phat Ty Lo Gia Na

Các Pháp trên thế gian đều ở
TỰ TÁNH  KHÔNG!  Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật . Kính tri ân Thầy ...qua bao nhiêu pháp thoại vẫn nhắc nhở đến SẮC TỨC THỊ KHÔNG trong Bát Nhã Tâm Kinh và bài thơ Nhất thiết hữu vi như mộng huyễn ....Kính chúc Thầy vô lượng cát tường và tịnh lạc miên viễn, HHCâu đảnh lễ ... nghi  thức tụng niêm quy Tam Thân,  Tam Đức! 

"Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật – 

Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật – 

Nam Mô Thiên Bách Ứng  Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật." Ý nghĩa pháp thân vượt  ngôn ngữ luận bàn 

Thể, Tướng, Dụng của Chân Như ...quan niệm Ba Thân 

Chỉ  khi chứng ngộ thành ...Phật mới có thể biết.! Bao trùm vũ trụ, không hình không tướng, bất sinh bất diệt, 

Từ Biển TỲ LÔ HOA TẠNG GIỚI lưu xuất ra 

Kính mời nghe 4 câu kệ về TỲ  LÔ GIÁ NA : 

"Chơn tánh hữu vi không

Duyên sanh cố như huyễn 

Vô vi vô khởi diệt 

Bất thật như Không ...hoa "

Dịch là 

Nơi thể tánh Chân Như 

Pháp hữu vi không thật 

Duyên sanh nên như huyễn 

Vô vi không khởi diệt 

Cũng không phải Thật pháp 

Như hoa đốm giữa hư không"OM VAIROCANA HUM  " Đại Nhật Như Lai thần chú ! Như Lai Tang ( A Lại Da Thức ) thể tánh bình dẵng của vũ trụ !

Nối  kết Chư Phật, chúng sinh ... sự, lý Phật tánh Chân Như 

Vị trí chính giữa  ngồi toà Liên Hoa ... Mạn Đà La

Tay  cầm bánh xe pháp luân....lăn chuyển Chánh Pháp ! Đa tạ Giảng Sư ...bài pháp thoại giúp con rà soát 

Ngoài Thanh tịnh Pháp thân hiểu thêm rõ Báo thân 

Ấy thọ dụng thân ... hưởng Phước Đức qua mấy kỳ A Tăng 

Mới  có được 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt .Với Ứng hoá thân ...tuổi thọ tất nhiên bị chi phối ! 

Tuỳ theo  cõi giới, thời gian, không gian 

Nhưng bản thân thanh tịnh mãi vững vàng 

Quang Minh Biến Chiếu.....Tỳ  Lô Giá Na Phật Như Ánh sáng mặt trời chiếu rực từ nơi cao đến thấp 

 Trí  sáng suốt có sẵn trong tâm mỗi chúng sinn 

Cần tháo vén màn che... Nghiệp vô minh 

Chấp nhận " có mầm mống khổ đau khi đang Hạnh phúc " Nam Mô Thường Tịch Quang Độ, 

Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật ! Huệ Hương 

***


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 76365)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
03/02/202119:42(Xem: 581)
Sinh ra tại Edinburgh (Scotland) nhưng Scott Neeson đã chuyển tới Australia định cư khi mới 5 tuổi. Ông là con trai của một lao công và một quân nhân. Năm 17 tuổi, Scott quyết định bỏ học và sống dựa vào tiền trợ cấp thất nghiệp. Nhờ chương trình hỗ trợ của chính phủ, ông được nhận vào vào một rạp chiếu phim là nhân viên kỹ thuật phòng chiếu. Câu chuyện nhẽ ra sẽ kết thúc tại đây nếu không phải Scott là người khá tham vọng và tràn đầy nhiệt huyết. Người đàn ông này kiên trì leo lên từng bậc thang trong ngành điện ảnh, từ một nhân viên phát hành phim đến nhân viên kinh doanh phim. Cuối cùng, mọi công sức của Scott cũng được đền đáp khi ông được bổ nhiệm là Giám đốc Chi nhánh Australia của hãng 20th Century Fox (nay là 20th Century Studios thuộc Disney).
30/01/202106:45(Xem: 672)
Thời gian gần đây có khá nhiều nhà văn quay về với đề tài lịch sử. Sự đi sâu vào nghiên cứu cùng những trang viết ấy, họ đã tái hiện lại một triều đại, hay một giai đoạn lịch sử với góc độ, cái nhìn của riêng mình. Tuy nhiên, không phải nhà văn nào cũng thành công với đề tài này. Gần đây ta có thể thấy, Hoàng Quốc Hải với hai bộ tiểu thuyết: Tám triều nhà Lý, và Bão táp triều Trần, hay Hồ Qúy Ly của Nguyễn Xuân Khánh…Và cách nay mấy năm, nhân kỷ niệm lần thứ 40, ngày thành lập Báo Viên Giác (Đức quốc) Hòa thượng Thích Như Điển đã trình làng cuốn tiểu thuyết lịch sử: Mối Tơ Vương Của Huyền Trân Công Chúa. Thật ra, đây là cuốn (tiểu thuyết) phân tích, lời bàn về lịch sử thì chính xác hơn.
28/01/202108:10(Xem: 624)
Hòa thượng họ Hồ, húy Đắc Kế, Pháp danh Nguyên Công, tự Đức Niệm, bút hiệu Thiền Đức, thuộc dòng Lâm Tế đời thứ bốn mươi bốn, sinh năm Đinh Sửu (1937) tại làng Thanh Lương, phủ Hòa Đa, tỉnh Bình Thuận, nay là xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nhờ túc duyên tiền kiếp, nên mặc dù không ai khích lệ thúc đẩy, Ngài vẫn một mình cố công tìm đường hướng về với đạo lý giác ngộ. Khởi đầu, Ngài xin xuất gia với Hòa Thượng Thích Minh Đạo tại chùa Long Quang, Phan Rí năm 13 tuổi. Sau đó, trên đường tầm sư học đạo, Ngài cầu học với Hòa thượng Trí Thắng chùa Thiên Hưng và Hòa Thượng Viện chủ chùa Trùng Khánh ở Phan Rang, Hòa Thượng Thiện Hòa ở chùa Ấn Quang, Sàigòn, và Hòa Thượng Trí Thủ ở Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang. Vào năm 1962, Ngài tốt nghiệp Cao Đẳng Phật giáo tại Phật Học Đường Nam Việt chùa Ấn Quang Sàigòn. Song song với Phật học, Ngài cũng c
27/01/202108:11(Xem: 806)
Đức Đa Bảo Như Lai 🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Sáu, 17/07/2020 (26/5/Canh Tý) Giải thích Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời của Ngài. 26/ ĐỨC ĐA BẢO NHƯ LAI Nhất thiết vô niết bàn Vô hữu niết bàn Phật Vô hữu Phật niết bàn Viễn ly giác sở giác Nhược hữu nhược vô hữu Thị nhị tắc câu ly. Nhất tâm đảnh lễ Quá khứ cửu viễn thành Phật Đa Bảo Như Lai. (1 lạy) Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)
20/01/202104:55(Xem: 667)
Bồ Tát Hộ Minh khi ở trên cung trời Đâu Suất, đã quan sát thấy nơi dục giới cõi Ta bà, nhất là nơi Ấn Độ với rất nhiều mối Đạo, phân chia giai cấp trầm trọng, để hòng nô dịch, bóc lột và cai trị người dân, họ chạy theo Ngũ Dục (Tài, sắc, danh, ăn, ngủ) khiến con người bị thiêu đốt bởi lục dục thất tình tiêu cực của chính bản thân mình. Vì vậy, lòng bi mẫn vô lượng thúc giục Bồ Tát Hộ Minh đản sinh vào hoàng tộc Tịnh Phạn vương (trở thành Thái Tử Tất Đạt Đa). Với cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, nhưng rồi cũng vì lòng Từ bi khi thấy, biết được “sanh. già, bệnh, chết” đang hoành hành gây khổ đau cho thế gian này, nhưng chưa ai giải cứu được, cả vua cha cũng đành bất lực. Ngài đành giả từ hoàng cung, để vào rừng sâu “tìm chân lý”. Mục đích đặc biệt là để “khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến” tức là “Mở bày cho mọi người sáng tỏ được tri kiến Phật”.
19/01/202120:13(Xem: 1029)
Đức Phật Quá Khứ Tỳ Bà Thi 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Ba, 07/07/2020 (17/5/Canh Tý) Giải thích Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời của Ngài. Bài kệ số 16: ĐỨC PHẬT TỲ BA THI 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Nhẫn nhục đệ nhất đạo Phật thuyết vô vi tối Xuất gia não tha nhân Bất danh vị sa môn. Nhất tâm đảnh lễ Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. (1 lạy) Phật dạy: Hạnh nhẫn nhục Là pháp tu thứ nhất, Pháp vô vi tột cùng. Cho nên người xuất gia Gây khổ não cho người, Thì không gọi “sa môn”. Một lòng kính lạy đức Phật Tì Bà Thi. (1 lạy) Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)
18/01/202118:51(Xem: 587)
Paing Takhon, năm nay 24 tuổi hiện là người mẫu kiêm diễn viên, MC nổi tiếng ở Myanmar, nhưng anh là một Phật tử thuần thành, mới đây anh đã phát tâm tham dự khóa tu xuất gia ngắn hạn tại quê nhà. Anh chàng sở hữu thân hình cường tráng với chiều cao khủng 1m88, mái tóc dài lãng tử cùng loạt hình xăm chất ngầu nên được mệnh danh là "Aquaman châu Á". Paing Takhon gia nhập làng giải trí với tư cách người mẫu từ năm 2014. Ba năm sau anh còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và ca hát. Tất cả số tiền thu được từ album đầu tay anh đều quyên góp cho trẻ mồ côi. Ngoài ra, anh còn biết vẽ tranh sơn dầu, thích nấu ăn và yêu động vật.
16/01/202110:03(Xem: 463)
5 giờ sáng, cuộc điện khác thường từ danh bạ mang tên Thầy G.D: - Ông có bà mới? Tưởng nghe nhầm – hỏi lại – vẫn câu nói trên . - Dạ chưa, đó là tấm ảnh lúc nàng 30 tuổi,” hoa khôi” một huyện ven 40 năm trước ạ. - Cô ta là “hoa khôi”, ông là “hoa héo”. *** Vâng, “hoa héo” xuất hiện sau nhiều thập niên làm thân cô lữ, là con “bà Phước” trong trại cải tạo, mang thân tù mà không có tội, chỉ vì làm việc cho một bậc chân tu lãnh đạo một GH trước 1975. Duyên số thân “hoa héo” ốm đói, đen nhòm, kết duyên với “hoa khôi”sau khi thoát khỏi cá chậu chim lồng; bơ vơ biết về đâu! Cổng chùa khép kín, từ chối với tầm nhìn e sợ kẻ mang án tích; cơm cho ăn nhưng không cho chỗ trú; chùa thường xuyên bị xét hàng đêm. Công viên, gầm cầu là điểm thường ngã lưng khi bóng đêm vừa phủ .
12/01/202107:50(Xem: 828)
TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT, ĐỆ NHẤT TRÍ TUỆ 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Ba 25/08/2020 (07/07/Canh Tý) Chư pháp tùng duyên sinh, Diệc phục tùng duyên diệt, Ngã Phật đại sa môn, Thường tác như thị thuyết. Các pháp do duyên sinh, Lại cũng do duyên diệt. Thầy tôi là Đức Phật Thường giảng dạy như vậy. 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼