Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phẩm Thứ Mười Hai: Thấy Nghe Ðược Lợi Ích

06/05/201103:52(Xem: 2951)
Phẩm Thứ Mười Hai: Thấy Nghe Ðược Lợi Ích

KINHÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔNNGUYỆN
Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

QUYỂN HẠ

PhẩmThứ Mười Hai: Thấy Nghe Ðược Lợi Ích

1) ÐỨC PHẬT PHÓNG QUANG TUYÊNCÁO.- Lúc đó, từ trên đảnh môn đức Thế-Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tiasáng lớn.

Như là: tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắnglớn, tia sáng lành tốt, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía, tiasáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắcbiếc,tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màulục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn,tiasáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòngtròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòngtròn báu lớn, tia sáng vừng mặt trời, tia sáng vừng mặt trời lớn, tia sáng vừngmặt trăng, tia sáng vừng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sángtướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn.

Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng ánh sángnhư thế xong, lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà bảo đại chúng rằng:

'Này tám bộ chúng Trời, Rồng, người cùng phinhơn v.v...! Lóng nghe hôm nay ta ở tại cung trời Ðao Lợi tuyên bày ngợikhen nhữngsự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhơnhạnh lên bực Thánh, những sự chứng quả Thập Ðịa, những sự rốt ráo không lui sụtnơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác... của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát'.

2) QUÁN THẾ ÂM CẦU THỈNH.- Lúc Ðức Phật nói lờitrên đó vừa dứt tiếng, trong Pháp-hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âmtừ chỗ ngồi đứng dậy, quì gối chắp tay mà bạch cùng Ðức Phật rằng:

'Bạch đức Thế-Tôn! Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đầy đủđức từ bi lớn, Ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ ở trong muôn nghìnức thếgiới, ngài hóa hiện ra ức thân bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thểnghĩ bàn của Ngài, con đã từng nghe đức Thế-Tôn cùng vô lượng chư Phật trongmười phương, khác miệng đồng lời ngợi khen Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát.

Dầu cho các Ðức Phật trong thuở quá khứ, thuởhiện tại và thuở vị lai nói công đức của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nóihết.

Vừa rồi lại được đức Thế-Tôn bảo khắp trong đạichúng rằng đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát.

Cúi mong đức Thế-Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiệntại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Ðịa-TạngBồTát, làm cho tám bộ chúng Trời, Rồng,v.v...chiêm ngưỡng lễ lạy Ngài Ðịa-Tạng BồTát để đặng phước lành'.

3) ÐỨC PHẬT TÁN THÁN VÀ HỨA KHẢ.- Ðức Phật bảoNgài Quán Thế Âm Bồ Tát: 'Ông có nhơn duyên rất lớn với chúng sanh trongcõi TaBà. Những hàng Trời, Rồng, hoặc Quỉ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổtrongsáu đường nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tưởngđến ông cùng khen ngợi ông.

Thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượngchánh giác quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõitrời hưởng đủ sự vui vi diệu, khi nhơn quả sắp thành thục liền được Phậtthọ kýcho.

Nay ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các loàichúng sanh và tám bộ chúng Trời, Rồng, v.v... mà muốn nghe ta nói những sự lợiích chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát.

Ông nên lóng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó!'

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: 'Vâng! Bạchđức Thế-Tôn con xin ưa muốn nghe.'

4) THẤY NGHE THÊM PHƯỚC TRỜI.- Ðức Phật bảo NgàiQuán Thế Âm Bồ Tát: 'Trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai sau, cóvị trời nào, hưởng phước trời đã mãn, năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặccó kẻ phải đọa lạc vào nơi chốn ác đạo.

Các vị trời đó, hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướngsuy hao hiện, hoặc thấy hình tượng của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên Ngàèịa-Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ.

Thời các vị trời đó càng thêm lớn phước trời,hưởng sự vui sướng rất nhiều không bao giờ còn phải bị đọa lạc vào ba ácđạonữa.

Huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát,nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ uống ăn, vậtbáu, chuỗi ngọc... mà bố thí cúng dường, thời người này đặng vô lượng vôbiêncông đức phước lợi.

5) NGƯỜI BỊNH ÐƯỢC LỢI - Lại vầy nữa này QuánThế Âm! Trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai sau, những hàng chúngsanh trong sáu đường, như có kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệucủa Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thì kẻ mạng chung đó không còn bịđọa vào chốn khổ ba ác đạo.

Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùnghàng thân quyến đem của cải nhà cửa, vật báu, y phục v.v... của người sắp mạngchung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay họa vẽ hình tượng của Ngài Ðịa-TạngBồ Tát.

Rồi làm cho người bịnh lúc chưa chết, hoặc mắtthấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báu v.v... vì mình màtô vẽ hình tượng của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát.

Người bịnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấybịnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu.

Còn nếu người bịnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết,lại có đủ tất cả tội chướng nghiệp chướng đáng lẽ phải đọa vào chốn ác đạo,song vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung, liền được sanh vào cõi trời,cõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng thảy đều tiêusạch.

6) TIÊN VONG ÐƯƠC PHƯỚC.- Lại vầy nữa, này QuánThế Âm Bồ Tát! Về đời sau, nếu có kẻ nam tử, người nữ nhơn nào, hoặc lúccòn búmớm, hoặc lúc lên ba tuổi, hoặc lúc lên năm tuổi, mười tuổi trở xuống màchếtmất anh chị em.

Ðến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùnghàng thân quyến không rõ đọa lạc vào chốn nào, hay sanh về thế giới nào,hoặcsanh lên cõi trời nào?

Người đó như có thể tô vẽ hình tượng của Ngàèịa-Tạng Bồ Tát, nhẫn đến nghe danh hiệu của Ngài rồi một lần chiêm ngưỡng mộtlần đảnh lễ, từ một ngày cho đến bảy ngày đừng thối thất tâm ban đầu, nghe danhhiệu thấy hình tượng chiêm lễ cúng dường.

Thời quyến thuộc đã sớm khuất của người đó nếudo ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo tính ra phải chịu đến số kiếp, nay nhờcôngđức tô vẽ hình tượng của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường củaconcái, hay của anh em chị em, nên liền đặng giải thoát, được sanh lên cõi trờicõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu.

Còn như quyến thuộc đã sớm khuất của người đó cóphước lành, đã được sanh lên cõi trời cõi người hưởng thọ quả vui thù thắng vidiệu rồi, thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhơn về bực Thánh, hưởngvô lượng quả vui.

Như người đó lại có thể trong hai mươi mốt ngày,chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệucủa Ngài đủ số một muôn biến, sẽ đặng Ðịa-Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân,máchcho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến sớm khuất kia đã sanh về.

Hoặc trong giấc mộng, Ðịa-Tạng Bồ Tát hiện sứcthần thông lớn, tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc.

Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danhhiệu của Bồ Tát một nghìn biến luôn đến một nghìn ngày.

Thời người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị Quỉ Thầnở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, hiện đời món ăn đồ mặc dư dật, không có cácthứbịnh khổ, cho đến các sự tai vạ còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơithân.

Rốt ráo rồi người đó được Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tátxoa đảnh thọ ký cho.

7) NGUYỆN LỚN SỚM THÀNH.- Lại vầy nữa, này QuánThế Âm Bồ Tát! Về đời sau, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phátlòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô lượng chánhgiác,muốn thoát khỏi tam giới.

Những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệucủa Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát, rồi chí tâm quy y hoặc đem hương hoa, y phục, vật báu,đồ ăn uống, v.v... để cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ thời chỗ nguyện cầu củakẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu không bao giờ bị chướngngại.

Lại vầy nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát! Trong đờisau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào, muốn cầu trăm nghìn muôn ức điềunguyện trăm nghìn muôn ức sự về hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy ychiêmngưỡng đảnh lễ, cúng dường, ngợi khen hình tượng của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát.

Ðược như thế thời nguyện những chi và cầu nhữngchi thảy đều thành tựu cả.

Lại cầu mong Ðịa-Tạng Bồ Tát, vận đức từ bi rộnglớn ủng hộ mãi cho, người đó trong giấc chiêm bao liền đặng Ngài Ðịa-Tạng BồTát xoa đảnh thọ ký.

8) ÐƯƠC TRÍ HUỆ.- Lại vầy nữa này Quán Thế Âm BồTát! Trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trântrọng đối với kinh điển đại thừa, phát tâm bất tư nghị muốn đọc muốn tụng kinhđiển ấy.

Dầu gặp đặng bực minh sư truyền dạy cho nhữngngười đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn khôngđọc tụng được.

Những kẻ thiện nam đó vì có nghiệp chướng đờitrước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năngđọctụng.

Nhưng hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngàèịa-Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hươnghoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngọa cụ, v.v... cúng dường hình tượng Bồ Tát.

Dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tátmột ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xây mặt về hướngnam.

Khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng,uống nước xong, phải cữ ngũ tân, rượu, thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giếthại trong bảy ngày hoặc hai mươi mốt ngày.

Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấcchiêm bao thấy Ðịa-Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưới nước trên đảnh củangườiđó.

Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh,một phen nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không baogiờcòn quên một câu kệ nữa.

9) TAI NẠN TIÊU TRỪ.- Lại vầy nữa, này Quán ThếÂm Bồ Tát! Về trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ, cầuchicũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều tật bịnh, hoặc nhiều sự hung suy, nhàcửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơithân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ.

Những người như thế đó, khi nghe danh hiệu củaNgài Ðịa-Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ðịa-Tạng Bồ Tát nên chí tâm cung kínhniệm đủ một muôn biến, thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần,liền đặng an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thẩy đều an ổn vui vẻ.

10) KHỎI HIỂM NGUY.- Lại vầy nữa, này Quán ThếÂm Bồ Tát! Về đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhơn sựlàmăn, hoặc nhơn sự công chuyện tư, hoặc nhơn sự sanh cùng tử, hoặc nhơn việc gấpmà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển hoặc gặp nước lụt lớn, hoặcđi ngang đường hiểm trở.

Người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu củaNgài Ðịa-Tạng Bồ Tát một muôn biến, được thế thời đi qua nơi nào chốn nào cũngcó các vị Quỉ Thần hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi, đều được an ổn vui vẻluôn, cho đến dầu gặp loài hùm sói sư tử... nhưng tất cả thứ độc hại đềukhôngthể phạm đến người đó được.

Ðức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: 'Ngàèịa-Tạng Bồ Tát có nhơn duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Ðề. Nếu nói về những sựmà các hàng chúng sanh thấy hình nghe tên của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát được lợiích, thời dầu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không biết được.

Này Quán Thế Âm Bồ Tát! Vì thế Ông nên dùng thầnlực mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sanh trong cõi Ta Bà đây mãi đến trămnghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn'.

Bấy giờ đức Thế-Tôn liền nói kệ rằng:

- Ta xem Ðịa-Tạng sức oai thần
kiếp số Hằng-sa khó tỏ trần,
Thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ,
Trời, người lợi ích sự không ngằn,
- Hoặc Rồng hoặc Thần cùng nam - nữ
Báo tận sẽ sa vào đường dữ,
Chí tâm qui mạng Ðại Sĩ thân,
Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ.
Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha,
Huynh đệ chị em kẻ ruột rà,
Lớn khôn nghĩ đến đều không biết,
Nẻo dữ đường lành ở đâu là?
Hoặc vẽ, hoặc tô Ðại Sĩ hình
Cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành,
Hăm mốt ngày luôn niệm danh hiệu.
Bồ-tát hiện thân đến bên mình:
Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào,
Dầu sa ác thú cũng ra mau,
Nếu được không lui lòng kính ngưỡng,
Thánh ký, Bồ-tát vuốt đầu trao.
Bồ-đề vô thượng muốn tu hành,
Mong ra ba cõi khỏi tử sinh,
Người này đã phát lòng bi lớn
Trước nên chiêm lễ Ðại Sĩ hình.
Nghe tên quy y đấng trọn lành,
Cúng dường cung kính phát lòng thành,
Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng
Bao nhiêu mong ước sớm viên thành.
Có kẻ phát tâm tụng kinh sách
Muốn độ chúng sanh khỏi tai ách
Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn
Ðọc rồi quên rồi luôn sót mất.
Người này nghiệp chướng nó làm mê
Học đại thừa kinh khó mọi bề
Y phục, uống ăn, các ngọa cụ,
Cúng dường Ðịa-Tạng với hương hoa.
Dùng chén nước trong bày trước tượng,
Cách một ngày đêm bưng lấy uống,
Sanh lòng ân trọng cữ ngũ tân
Rượu thịt, tà dâm cùng dối luống.
Trong hăm mốt ngày chớ sát sanh,
Chuyên lòng tưởng niệm Thượng Nhơn danh,
Chiêm bao thấy rõ Tôn-dung hiện,
Thức rồi, liền đặng trí khôn lanh.
Ðại Thừa kinh giáo nghe qua tai,
Nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai,
Chính nhờ Ðại Sĩ oai thần lớn
Thầm giúp người kia có huệ tài.
Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau,
Cửa nhà họa hoạn, người lìa nhau
Ngủ mê mộng mị không an giấc,
Cầu muốn hỏng hư chẳng được nào!
Dốc lòng chiêm lễ Ðịa-Tạng Ngài,
Bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay
Nhẫn đến chiêm bao đều an cả,
Quỉ Thần phò hộ, của dư xài.
Muốn qua sông biển, đến núi rừng,
Cầm thú độc nguy, giặc đón đường,
Ác Thần, ác Quỉ, mưa gió dữ,
Nhiều nỗi gian nan khốn không lường,
Sắp sửa ra đi đối trước tượng
Cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng.
Núi rừng biển cả có vào trong
Ác tai tiêu sạch thường an sướng.
Quán Âm lóng nghe ta nói rõ
Ðịa-Tạng vô lượng oai thần đó,
Trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi,
Rộng tuyên Ðại Sĩ đầy sức nọ!
Như người nghe đến Ðịa-Tạng danh,
Thấy hình chiêm lễ hết lòng thành,
Hương hoa, ăn uống, dưng y phục,
Trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành.
Nếu hay đem công hồi pháp giới,
Rốt ráo thành Phật, sanh tử khỏi,
Quán Âm nên biết gắng tuyên bày,
Truyền khắp Hằng-sa nhiều nước cõi!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,810,642