Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Bát Chu Tam Muội

23/03/201107:08(Xem: 5509)
Kinh Bát Chu Tam Muội
Duc_Phat_Thich_Ca (3)
KINH BÁT CHU TAM MUỘI
Đời Tùy Tam Tạng, Khất Đa và Cấp Đa
Việt dịch: HT Thích Minh Lễ

MỤC LỤC

Lời Nói Đầu

Phẩm Vấn Đáp
Phẩm Tư Duy

Phẩm Tam Muội Hành

Phẩm Thấy Phật

Phẩm Chánh Tín

Phẩm Quán Sát

Phẩm Giới Hạnh Đầy Đủ

Phẩm Thọ Ký

Phẩm Công Đức Thọ Trì

Phẩm Mau Chứng Bồ Đề

Phẩm Đầy Đủ Năm Pháp

Phẩm Xa Lìa Phân Biệt

Phẩm Vô Tránh Hạnh

Phẩm Pháp Bất Cộng

Phẩm Công Đức Tùy Hỷ

Phẩm Phụng Sự Pháp Sư

Phẩm Chúc Lụy

Đôi Lời Sau Kinh Văn Thù Sở Thuyết
Đôi Lời Sau Kinh Bát Chu Tam Muội

Tựa
Hiệp Khắc Ba Bộ Kinh Niệm Phật Viên Đốn

Lời Nói Đầu

Tôi vừa in xong ba bộ kinh tịnh độ đã đặt thế giới Cực lạc làm nơi gia hương, nhưng có người y cứ theo các kinh đại thừa thuần nói thật tướng: tức tâm tức Phật, đâu phải hạn cuộc đông tây mới cho là pháp môn niệm Phật nầy là giả thi thiết Phật dùng để dẫn dắt kẻ tri thức thông thường, hạng bình dân kém hiểu, thật không liên quan gì đến bực đại trí thiên tài. Họ nghĩ như vậy thật là giữa hư không bỗng dưng vạch chia thành ranh giới, trên đầu mảy lông lại tự ngăn rào, oan chịu luân hồi không ai cứu vớt, hà không đau xót sao! Vì vậy tôi lại in thêm các kinh đại thừa dạy về pháp môn niệm Phật tức là hướng thượng chỉ quy, để cho các hàng học giả đi sâu vào một cửa chẳng rời nơi đương xứ tận mặt thấy đấng Pháp vương, đâu có chờ đời khác hằng dạo chơi nơi cõi tịnh đây quả là phương pháp vượt trần chơn chánh lời dạy diệu mầu vô thượng.

Bộ kinh thứ nhứt nằm trong phạm vi Bát nhã, ngài Văn Thù dạy về tam muội Nhứt Hạnh chú tâm nơi một Phật chuyên xưng danh hiệu ngài do đó trong niệm thấy được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Thế gian có kẻ chấp trí huệ, lại bài báng niệm Phật xin hãy xem đây để tự răn mình.

Kinh thứ hai thuộc vào bộ loại Hoa Nghiêm. Ngài Phổ Hiền nhơn đức Như Lai thể nhập tam muội bất tư nghị cảnh giới mới dạy kẻ phát tâm cầu chứng tam muội nầy điều kiện trước tiên hết nên quán tượng Phật, chuyên niệm không quên trải qua ba tuần nhật (21 ngày) sẽ chứng nhập duy Tâm đắc nhẫn tùy thuận. Ở đời có kẻ tôn sùng Hoa Nghiêm lại phỉ báng niệm Phật cần nghĩ đến việc nầy mà tự cảnh giác.

Kinh thứ ba nằm vào hệ thống Phương Đẳng. Phật vì Hiền Hộ dạy về môn tam muội Niệm chư Phật hiện tiền, pháp quán tượng có phần đồng như kinh trước, nhưng khác chăng là chuyên tưởng Tây phương Cực lạc không rời chỗ ngồi chứng KHÔNG tam muội thấy hết mười phương vô lượng chư Phật nhờ đó mới thấu rõ các pháp thật tướng.... cho đến không có một pháp nào có thể được. Thế gian có kẻ chê niệm Phật là trước tướng bồ đề nên cần cảnh tỉnh.

Hành giả thật như đủ khả năng đối với ba bộ kinh nầy quyết định tin nhận thực hành như lời dạy: một câu hồng danh trùm hết mười phương, vô biên hào tướng khắp cả hư không, liền đó rổng rang không còn nghi hoặc gì nữa. Hoa nở thấy Phật bồ đề bất thối, giống như lên núi mà đặng liên thành, xuống bể để thâu trăng sáng lại còn bồi hồi quyến luyến khóc chỉ tơ mà xót ngả rẽ hay sao?

Đời Thanh, vua Càn Long năm thứ 57 tháng mạnh thu
Bồ tát giới cư sĩ Bành Tế Thanh cẩn tự


Ý kiến bạn đọc
19/02/201806:18
Khách
Um Ah Hum Um Mani Patme Hum
27/05/201709:41
Khách
Nam Mô A Di Đà Phật
Con xin dc thỉnh 1 bộ kinh bát chú tam muội được ko ạ. Con chỉ thỉnh dùm cho phật tử thôi ạ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,249,600