Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thư Kêu gọi Ủng hộ Gạo

12/03/201507:17(Xem: 6462)
Thư Kêu gọi Ủng hộ Gạo

Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 27

tại Neussức quốc) từ ngày 20 - 30.07.2015

Bagneux 11/03/2015

Trích yếu : V/v Kêu gọi Ủng hộ Gạo, thực phẩm... cho Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 27

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh


Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức,

Kính thưa quý Tự Viện, quý Chùa, quý Hội, quý Tiệm, quý Phật tử học viên, quý bà con đồng hương.


Theo thông lệ hàng năm Giáo Hội Âu Châu tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp lưu chuyển trong các quốc gia Âu Châu, để có một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh nhằm tạo cho những người con Phật có thêm năng lực Văn - - Tu và niềm tin vững chắc đối với Tam Bảo, củng cố thêm sự an tâm vào sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ tát cho những Phật tử vượt qua những chướng duyên, những kiếp nạn, những khổ ách, bệnh hoạn, thiên tai vừa qua. Năm nay nước Đức có đầy đủ duyên lành lại được tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 27 tại Neuss, cũng chính nơi đây tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 22 vào năm 2010.

Các Phật tử có duyên gặp được Phật Pháp, việc gì chúng ta làm được cho cuộc đời nầy, nhất là nơi Đạo tràng Tu Học Phật Pháp của Thất Chúng đệ tử Phật, xin hãy gia tâm hỗ trợ và làm những gì cho Phật Pháp cũng tận tâm tận lực hết lòng đóng góp Ủng hộ mỗi người một bao gạo 30 Euro cho Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu do cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm đã có chủ trương từ bao nhiêu lâu qua. Vậy kính mong Bà con Phật tử Đồng hương nhiệt tâm vận động kêu gọi hỗ trợ Phật sự nầy, cũng góp phần những gánh nặng cho Ban Tổ Chức địa phương. Mọi sự ủng hộ cho việc nầy Qúy Vị có thể gửi thẳng về cho Thượng Tọa Thích Quảng Đạo chùa Khánh Anh hoặc Đại Đức Thích Hạnh Giới chùa Viên Giác Hannover.

Năm nay chùa Khánh Anh dự định sẽ tổ chức một chuyến xe ca 50 chỗ đi từ Paris ngày 20/07 và ngày 30/07/2015 sẽ rời Neuss trở lại Paris. Qúy Đạo Hữu nào muốn tham gia đi bằng xe ca sang Đức thì xin liên lạc về chùa Khánh Anh (giá tiền 100€).

Nhân dịp năm mới 2015, chúng con kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni một năm mới Ất Mùi Pháp Thể khinh an, Huệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật luôn thùy từ gia hộ cho quý vị cùng gia quyến, một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự kiết tường, sở cầu như nguyện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thành tâm kêu gọi

Tỳ Kheo Thích Quảng Đạo


Thay mặt Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 27 tại Neuss - Đức quốc

                                                                                                                                                                       

Phiếu ủng hộ Gạo, thực phẩm Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 27

Phật tử tên là :......................................................................................................................................................

Địa chỉ hiện tại :...................................................................................................................................................

................................................................... Tél : ................................ E-mail :...................................................

- Xin phát tâm ủng hộ tịnh tài :                            (mỗi bao Gạo trị giá 30€)

Xin liên lạc về : Chùa Khánh Anh : Tél : 01.46.55.84.44. E-Mail : thichquangdao@khanhanh.fr

hoặc Đại Đức Thích Hạnh Giới, tél. 0178 894 8888 hay 0511 879 630. E-Mail : hanhgioi@web.de.

The 27th Class Of Studying European Buddhist Dharma In Neuss (German) from 20 to 30-07-2015


Bagneux, 2015.03.11

Subject : The task of urging for donation of rice, food support... for the 27th Class Of Studying European Buddhist Dharma

Nāmo Bodhisattva On The Great Proven Effect Of Service Render To Society

As usual every year, the European Congregation is organizing the Class Of Mobile Buddhist Dharma within European countries, in order to share the spiritual culture among those Buddhist who wish to gain more knowledge and experience in LiteratureThinkingPractice, in the solid belief of the Buddhist Trinity, and for those who wish to solidify in their hearts the support of Buddhas as well as Bodhisattvas for those Buddhists who would like to overcome unpleasant times, life disasters, miseries, deseases, and natural disasters that have passed. This year, Germany is full of good chances, as it is welcoming the organization of The 27th Class Of Studying European Buddhist Dharma in Neuss, which is also the same place that organized The 22th Class Of Studying European Buddhist Dharma in 2010.

To those Buddhists who had the chance to see the Buddhist Dharma, especially among the Buddhist Center Of Tu Học Phật Pháp (Study Center of Buddhist Dharma) of Thất Chúng Buddha students, anything we can provide to this life is immense, so please help support and do anything possible for the Buddha Dharma, who have also put their heart to contribute by supporting each person with a 30 Euro bag of rice for the Class Of Studying European Buddhist Dharma from the late the most Ven. Thích Minh Tâm, who has supported this effort from long ago in the past. Therefore, to those same fellow-country Buddhist people, please continue your enthusiasm to help by supporting this Buddhist task and by sharing the heavy load of the local organizer. Please send all support for this effort directly to the Superior Reverend Thích Quảng Đạo at Khánh Anh pagoda or Venerable Reverend Thích Hạnh Giới at Viên Giác Pagoda Hannover.

This year Khánh Anh Pagoda plans to organize a car trip with 50 seats from Paris on 20/07 and 30/07/2015, which will leave Neuss to return to Paris. Any coreligionist who want to participate in the travel by car to Germany, please contact the Khánh Anh pagoda (the cost 100€).

On the occassion of the 2015 new year, we would like to wish all Bronze Superiors, Superior Reverend, Venerable, Buddhist monks and nuns a happy new year of the Goat. May the Dharma bodies always be healthy, the mind always bright and light, and may we continue helping all living beings and see that the Buddhist tasks are fulfilled in this new year.We sincerely wish that the ten directions Buddhas are always based in your benevolent heart and that your family has a healthy, properous new year, with all things good and all wishes fulfilled.

Nāmo Happy Bodhisattvas Mahasattas.

Sincerely ask for help

Bhikkhu Thích Quảng Đạo


On behalf of the 27th Class Of Studying European Buddhist Dharma In Neuss - German Organizing Committee.

                                                                                                                                                                       

Coupon of Donation (for a bag of rice or groceries) to the 27th Buddhist Seminary - Germany

Participant’s Name...........................................................................................................................................

Address............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

- Amount offered....................................   (for a bag of rice/grocery equivalent to 30€)

Please contact : Pagode Khanh Anh, Tel: 01.46.55.84.44 // Email : thichquangdao@khanhanh.fr

Venerable Reverend Thích Hạnh Giới, tél. 0178 894 8888 - 0511 879 630. E-Mail : hanhgioi@web.de.

LE 27ème SÉMINAIRE BOUDDHISTE EN EUROPE

A Neuss (Germany) du 20.07 au 30.07.2015                                                                                                   Bagneux, 11/03/2015

Objet : Appel d’aide culinaire pour le 27ème Séminaire Bouddhiste en Europe à Neuss - Germany

HOMMAGE aux BODDHISATTVAS QUI NOUS TÉMOIGNENT

Grands Vénérables Membres de la Sangha Mondiale,

Associations, Temples Bouddhiques, Magasins, Boutiques, Commerçants, Séminaristes, Compatriotes,

Selon la coutume, tous les ans la Congrégation Bouddhique Européenne organise un Séminaire d’Enseignement du Bouddhisme dans chacun des pays d’Europe, afin d’apporter une touche aux activités culturelles et spirituelles bouddhiques, dans le but de renforcer l’esprit : « D’INSTRUCTION, DE REFLEXION ET DE PRATIQUE » (Văn-Tư-Tu) chez les fils du Bouddha ; de consolider leur foi à l’égard des Trois Joyaux, ainsi que leur confiance en la protection des Bouddhas et Bodhisattvas, afin de pouvoir affronter et franchir les obstacles, les accidents, les malheurs, les maladies, les catastrophes naturelles, enfin toutes les calamités de ce monde actuel. Cette année, l’Allemagne, ayant réuni toutes les conditions favorables, aura l’honneur d’organiser, encore une fois, le 27ème Séminaire d’Enseignement Bouddhique. C’était le pays où, en 2010 a été organisé le 22ème Séminaire Bouddhique Européen.

En tant qu’enfants du Bouddha, connaissant le Bouddhadharma, ce que vous pourriez faire pour cette vie, surtout pour l’Assemblée des sept catégories de disciples du Bouddha de ce séminaire, ce serait de vous y investir totalement, essayez d'y contribuer chacun un sac de riz d’une valeur de 30 Euros, un système instauré et soutenu par le feu Vénérable Thích-Minh-Tâm depuis plusieurs années. Veuillez vous y investir, encouragez vos proches, vos compatriotes à participer à cette activité bouddhique. C’est aussi une manière de partager le lourd fardeau du Comité Organisateur. Toute participation à cette œuvre pourra être envoyée directement au Vénérable Thích-Quảng-Đạo, pagode Khánh-Anh, ou au Vénérable Thích-Hạnh-Giới, pagode Viên-Giác, à Hanovre.

Cette année, la pagode Khánh-Anh prévoit louer un car de 50 places qui partira de Paris le 20/07 et quittera Neuss pour retourner à Paris le 30/07/2015. Ceux qui voudront voyager en car, veuillez contacter la pagode Khánh-Anh (les frais 100€).

A l’occasion de la nouvelle année de la Chèvre, à tous nos Grands Vénérables, nos Vénérables, à tous les Moines et Nonnes, nous Vous adressons respectueusement, nos meilleurs vœux de santé, de paix, de Sagesse lumineuse et éternelle, d’extraordinaires sauvetages d’êtres vivants, de totales réussites dans toutes les activités bouddhiques. Nous prions aussi de tout cœur les Bouddhas des dix directions d’accorder leur protection à Vous et à toutes Vos familles, ainsi qu’une année pleine de paix, de prospérités, d’absolus succès dans tous les domaines.

Avec tous les sincères remerciements

du Comité Organisateur du 27ème Séminaire Bouddhique de Neuss - Germany

 

Vénérable Thich Quang Dao

Pour/Le Comité Organisateur


                                                                                                                                                                       

Coupon de contribution d’un sac de riz ou d’épiceries pour le 27ème Séminaire 2015 - Germany

Nom du Participant :........................................................................................................................................

Adresse :..........................................................................................................................................................

.......................................................... Tél :.................................. E-mail :........................................................

- Offrande monétaire : …………..… (= au prix d’un sac de riz ou d’épiceries de 30€)

Veuillez contacter : Pagode Khanh Anh, Tél : 01.46.55.84.44 // E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

Vénérable Thích Hạnh Giới, tél. 0178 894 8888 ou 0511 879 630. E-Mail : hanhgioi@web.de.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,938,443