Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát

04/04/202108:53(Xem: 182)
Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát
bo tat pho hien 2

VÍA ĐỨC PHỔ HIỀN BỒ TÁT 
(21 tháng 2 âm lịch)
Theo Kinh Bi Hoa, tiền thân của Bồ Tát Phổ Hiền là Thái tử Năng Đà Nô, con thứ tư của Vua Vô Tránh Niệm. Nghe lời phụ vương, Thái tử phát tâm cúng dường Đức Phật Bảo Tạng cùng chư Tăng trong ba tháng An cư kiết Hạ. 

Quan đại thần là Bảo Hải mới khuyên Thái tử hồi hướng công đức về đạo Vô Thượng Bồ Đề, cầu thành Phật hơn là phước báu hữu lậu nhân thiên. 
Thái tử nghe lời và trước Đức Phật Bảo Tạng, đã phát nguyện hồi hướng Đạo Vô Thượng Chánh Giác, phát Bồ Đề tâm, tu tập vô lượng hạnh nguyện Bồ Tát mà giáo hóa mọi loài chúng sanh, cầu chứng ngôi Phật đạo và nguyện đặng cõi Phật rất thanh tịnh trang nghiêm, bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế giới của Phổ Hiền Như Lai.

Đức Phật Bảo Tạng nghe lời phát nguyện mà ngợi khen và thọ ký, đặt cho Thái tử danh hiệu Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, Thái tử trải hằng sa kiếp tu hành, thực hiện các thệ nguyện viên mãn, rồi đến thế giới Bất Huyến phương Đông thành Phật hiệu là Phổ Hiền Như Lai.
Trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, Bồ Tát Phổ Hiền đã nói về Mười Đại Nguyện của Ngài.
'
PHỔ HIỀN THẬP CHỦNG ĐẠI NGUYỆN 
1. Nhất giả lễ kính chư Phật
2. Nhị giả xưng tán Như Lai
3. Tam giả quảng tu cúng dường
4. Tứ giả sám hối nghiệp chướng
5. Ngũ giả tùy hỷ công đức
6. Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân
7. Thất giả thỉnh Phật trụ thế
8. Bát giả thường tùy Phật học
9. Cửu giả hằng thuận chúng sanh
10. Thập giả phổ giai hồi hướng
Nhân Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát con xin cung kính cúng dường lên Đại Sĩ bài thơ phát nguyện, lập lại Mười Đại Nguyện của Bồ Tát trong trí hiểu biết cạn cợt của con, mong Ngài từ bi nhiếp độ 🙏🙏🙏
1. Phật là bậc Toàn Giác nên con nguyện thường lễ kính
Do có vô số Phật, nguyện đảnh lễ chư Phật mười phương
Chúng sanh là Phật tương lai con chẳng dám khinh thường
Trong tâm có Phật nên đối Phật tánh nguyện hằng kính lễ
2. Xưa giờ Phật đến thế gian cũng để khai mở trí huệ
Hạnh nguyện chẳng thể nghĩ bàn nên con nguyện xưng tán Như Lai
Bất cứ hạt bụi trần nào cũng có dấu chân, vết xả thân của Ngài
Công hạnh chư Phật muôn đời, nguyện xưng tán không mỏi mệt
3. Lễ kính xưng tán rồi, tâm con Phật đã nhiếp
Vì biết Tam Bảo là ruộng phước, nguyện hằng cúng dường
Tâm-Phật-chúng sanh không sai biệt, xin cúng dường pháp thân
Tam luân không tịch nên con nguyện cúng dường phổ quảng 
4. Từ vô lượng kiếp đã tạo bao tội cùng nghiệp chướng
Nay được khai mở trí huệ, con nguyện sám hối chân thành
Tâm sám hối thanh tịnh rồi thì tội liền tiêu nhanh
Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không mới là chân thành sám hối
5. Tâm thường sám hối, bao u ám nặng trĩu được trút cởi
Hết còn mặc cảm, tâm khởi lên niềm hân hoan
Thấy ai hành thiện pháp, con nguyện tùy hỷ công đức, chúc mừng
Biết mình cùng chúng sanh vốn bình đẳng đồng Phật tánh
6. Tâm tùy hỷ công đức đã có, Pháp luân nguyện thỉnh chuyển 
Mong hiểu rõ đâu là công đức, nhân quả, cùng chánh tà
Phật đã nhập Niết Bàn nên con nguyện tìm cầu Pháp sư
Phật Pháp còn thì như thuyền có la bàn đến bến 
7. Thỉnh chuyển Pháp luân song đâu là ý chỉ, pháp chân chính
Nên con nguyện thỉnh Phật cửu trụ thế gian
Phật có pháp thân, mong Thế Tôn thị hiện Tăng đoàn
Ngự trong tâm con, cùng hữu tình, vô tình thuyết pháp
8. Thỉnh Phật trụ thế là để tu học theo Phật
Phật còn tại thế thì con lầm lạc trầm luân
Nay được thân người, được Tam Bảo chỉ đường
Nguyện lấy thân này để tu học, làm pháp khí 
9. Thường tùy Phật học không mỏi mệt ngừng nghỉ
Cũng để nhận ra Trí Huệ Từ Bi của Như Lai
Ba đời mười phương chư Phật vì độ hữu tình, đến thế gian này
Con nguyện hằng thuận, phụng sự chúng sanh muôn loài, nhân để thành Phật
10. Mười đại nguyện của Đại Sĩ Phổ Hiền Bồ Tát
Hết thảy chư Phật cũng đều như pháp mà hành
Bao công đức có được đồng phổ giai hồi hướng chúng sanh
Con nay phát nguyện y giáo phụng hành, xin Phật và Bồ Tát từ bi gia hộ 🙏🙏🙏
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT 🙏🙏🙏
2021-04-02 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương


 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/04/201712:30(Xem: 2253)
Vạn dặm rong chơi , đường rộng mở Nhìn mây đưa lối gió trăng qua Đêm nay thanh vắng lòng tĩnh lặng Giữa cảnh đồi cao bóng xế tà .
13/02/202018:53(Xem: 1238)
Vạn đóa Hồng cho nhân loại Kính dâng Thày và đại chúng nhân ngày Valentine 14/2 với tất cả sự cầu nguyện luôn dồi dào sức khỏe Kính HH Kính dâng vạn đóa Hồng cho nhân loại , Vào ngày tình yêu mười bốn tháng hai.... Thế giới quên rồi vì đang phải nạn tai Dịch Covid 19 đang lan tràn phát nhiễm ... Chúc người người vững niềm tin trong niệm niệm. Sau cơn mưa trời lại sáng xanh trong .. Nào cười lên đón nhận đóa hoa Hồng Dừng tuyệt vọng luôn có phép mầu hiển hiện ! Huệ Hương
20/05/202019:13(Xem: 1263)
Vận hành tâm thức ! Kính dâng Thầy bài thơ khi vừa nhận ra được sự diệu Huyền của Đạo pháp khi nghe các pháp thoại của Thầy và của Sư Phụ , Sư Thúc . Kính đa tạ và tri ân điều đã học HH Vẫn có lúc ...hoài tưởng về quá khứ ! Tiếc thời gian đánh mất ... bến đục, sông mê , Hưởng chút vinh quang sau cay đắng tứ bề . Chẳng biết chi sự vận hành tâm thức!
25/04/201706:32(Xem: 2693)
Thiền môn nét đẹp lắng yên Lòng người đạo sĩ an nhiên tháng ngày Mở khai tâm trí trong ngoài Như như bất động hiển bày nội tâm
27/08/201606:32(Xem: 3217)
Vạn hữu trùng trùng dưới mắt tôi Vung tay tuệ kiếm gãy làm đôi Tan tành lũ khủ hai hình tướng Sắc sắc không không chạy ngược xuôi
18/12/201606:17(Xem: 2616)
Ngay khi sanh sẵn có mầm ly biệt Ngay trong đời duyên diệt rồi lại sanh Ngay trong ta là vạn hữu đã đành Mà cũng là cuộc đời trong nối tiếp .
21/06/201201:08(Xem: 5820)
01 Sáu nẻo (1) xuống lên là chi nhĩ ! Bốn loài (2) sinh tử tợ chiêm bao ! Xa xưa như mới hôm nào ! 04 Ngày mai mờ mịt cớ sao đón chờ ? Bỡi bờ mê nên mơ với mộng Bỡi đắm say nên ngóng với trông Tang thương khổ não chất chồng
27/08/201616:17(Xem: 3146)
Sáu nẻo xuống lên là chi nhỉ Bốn loài sinh tử tựa chiêm bao Xa xưa như mới hôm nào 04 Ngày mai mờ mịt cớ sao đón chờ
14/02/201811:44(Xem: 2788)
Thoáng, đã mười năm vắng Tết nhà Phương trời lữ thứ hỏi mây qua Đâu mùa hương cũ xa xôi nhớ Chiều muộn tàn năm bóng mẹ già.!
26/08/201907:10(Xem: 1525)
Đường trần vạn lối ta đi. Bền tâm vững trí chẳng gì ngại lo. Tâm không vạn vật thanh nhàn, Bước chân an lạc thắm tràng hư không. Thấy thì ta rõ tận lòng, Tâm ta là Phật sáng trong cõi trần.