Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu (947-1024), Đệ Lục Tổ Thiền Phái Lâm Tế 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼

13/03/202119:46(Xem: 869)
Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu (947-1024), Đệ Lục Tổ Thiền Phái Lâm Tế 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼


Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu, Ngài thuộc đời thứ mười sau Lục Tổ Huệ Năng, và là Tổ thứ 6 của Thiền Phái Lâm Tế.

Ngài Thiện Chiêu quê ở Thái Nguyên, mồ côi Cha Mẹ năm lên 14 tuổi, cảm nhận sự vô thường của cuộc đời, nên ngài phát tâm xuất gia tu học. Sau khi thọ giới cụ túc, ngài du phương hành khước và cầu học Phật pháp với 71 vị thiện tri thức trước khi ngài đến tu học với Thiền Sư Tĩnh Niệm Thủ Sơn.

 

Sư phụ giải thích Thiền Sư được xem như một Thiện Tài đồng tử, nhân vật chính trong phẩm Nhập Pháp Giới thuộc kinh Hoa Nghiêm, ngài Thiện Tài đã đi cầu học với 53 vị thiện hữu tri thức, (về lý, Sp giải thích: con số 53 là 53 địa vị chứng đắc của hành giả từ phàm phu đến Thánh quả, đó là: 10 Tín, 10 Trụ, 10 Hạnh, 10 Hồi Hướng, 10 Địa, Diệu Giác, Đẳng Giác & Phật quả).


Một hôm, Thiền sư Tỉnh Niệm lên tòa. Ngài Thiện Chiêu ra hỏi: “Tổ Sư Bá Trượng cuốn chiếu, ý chỉ thế nào?"

TS Thủ Sơn đáp:- “Áo rồng vừa phất toàn thể hiện”

Ngài Thiện Chiêu hỏi:- “Còn Ý của Ngài thế nào?”

TS Thủ Sơn đáp:- “Chỗ tượng vương đi bặt dấu chồn”

Qua câu nói này, ngài Thiện Chiêu đại ngộ liền đảnh lễ tạ ơn, rồi thưa trình 2 câu thơ:

“Muôn xưa đầm biếc nguyệt trong không,
Ba phen gạn lọc mới được biết”

(vạn cổ bích đàm không giới nguyệt,

Tái tam lao lộc thủy ưng tri).

 Sư dừng lại đây hầu hạ thời gian rất lâu.

Sư phụ giải thích: ““Áo rồng vừa phất toàn thể hiện” có nghĩa là Ngài Bá Trượng đã ngộ tánh rồi nên cuốn chiếu giống áo rồng mở ra bày rõ bản lai diện mục (Phật tánh); “Chỗ tượng vương đi bặt dấu chồn” có nghĩa là khi Phật tánh (tượng vương) xuất hiện thì không còn phiền não khổ đau nữa (dấu chồn).

Khi ra giáo hóa, Ngài Thiện Chiêu thượng đường khai thị dạy chúng: " Phàm một câu nói phải đủ ba huyền môn, một huyền môn phải đủ ba yếu. Cổ đức xưa kia đi hành khước, nghe một nhân duyên mà chưa liễu ngộ, thì ăn uống không biết ngon, nằm ngủ chẳng yên, gấp rút giải quyết chớ cho là việc nhỏ”.


Sư phụ giải thích:  tam huyền và tam yếu là giáo lý  cốt tủy của Thiền Phái Lâm Tế, giúp cho đệ tử vượt thoát chấp trước khổ đau.


Tam huyền là:
 1/Thể trung huyền: câu nói nhắm thẳng vào chân tướng của đạo lý. 2/Cú trung huyền: Chỉ cho lời nói chân thực, không hề liên quan đến tình thức phân biệt, tức không câu nê vào ngôn ngữ mà chỉ nhằm tỏ ngộ ý nghĩa sâu kín của lời nói.
3/ Dụng trung huyền): Chỉ cho câu nói vượt ra sự trói buộc của ngữ cú..


Tam yếu:
Yếu thứ nhất: lời nói không có phân biệt tạo tác.

Yếu thứ hai: nhắm thẳng vào Phật tánh

Yếu thứ ba: Dứt bặt ngôn ngữ

 

Ngài Thiện Chiêu dạy tiếp:" Xét ra các ngài từ trước đến nay đi hành khước, chẳng phải vì du sơn ngoạn thủy, xem những vẻ đẹp của châu phủ, thọ dụng manh áo chén cơm, đều vì tâm thánh chưa thông. Do đó, mà ruổi rong hành khước, quyết trạch chỗ sâu kín, truyền bá phô trương, rộng hỏi các bậc tiên tri, gần gũi những vị cao đức. Bởi vì muốn tiếp nối ngọn đèn Phật tâm, kế thừa chư Tổ làm rạng rỡ hạt giống thánh, để tiếp dẫn kẻ hậu la, tự lợi và lợi tha vậy”.

 

Sư phụ giải thích trên đây là lời tâm huyết của Ngài dạy chúng xuất gia, nói rõ mục đích, hoài bảo của người tu cố gắng tu học để tiếp tục kế thừa Phật tổ, tiếp dẫn người đời sau, làm lợi ích cho mình và cho người.

 

 Về cuối đời, ngài Lý Hầu sai sứ giả thỉnh Ngài Thiện Chiêu làm trụ trì, nếu không thỉnh được thiền sư thì người sứ sẽ bị giết. Thiền sư tập chúng lo hành lý và hỏi đệ tử ai có thể đi theo ngài được. Có vị đệ tử thứ nhất cho biết là đi theo Sư phụ được 50 dặm, người thứ hai cho biết là đi được 70 dặm, vị thị giả thứ ba cho biết là sư phụ đi đến đâu con theo đến đó.


Trước khi lên đường, ngài Thiện Chiêu cho thị giả dọn cơm, vị thị giả vừa dâng chén cơm, ngài dừng đủa an nhiên thị tịch giữa bửa ăn, ra đi tự tại, vị thị giả đứng hầu bên cạnh cũng nhẹ nhàng thị tịch theo Sư phụ, rất đáng ngưỡng phục.


Sư phụ nhấn mạnh: sự ra đi tự tại của ngài Thiện Chiêu cũng như các vị thiền sư khác vào lúc cuối đời đã đánh tan tất cả những nghi ngờ của nhiều người cho rằng tổ sư thiền không có thật tu và thật chứng.

 

Cuối buổi giảng, Sư phụ đã diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu (947-1024) của TS Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch như sau, rất hay:

Khắp nơi rảo bước hỏi minh sư

Nương thiện trở về quyết chẳng từ

Nhẹ phẩy áo rồng bày diện mục

Vừa co vòi tượng lộ huyền hư

Chánh nhân đạo lý càng tin tưởng

Xả bỏ mạng căn hợp ý như

Dừng đũa an nhiên ngồi thị tịch

Đầm xanh tịch lặng đến vô dư.


Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban giảng bài pháp về thiền sư Thiện Chiêu rất đặc thù, từ lúc xuất gia ngài miên mật theo học với 71 vị thiện tri thức, tự tìm cầu học pháp, ngộ đạo rồi ra hoằng pháp, ngài đã 30 năm không ra khỏi cổng chùa. Cuối đời, Ngài thị hiện sự tự tại an nhiên viên tịch ngay giữa bửa ăn, và đặc biệt ngài có người thị giả cũng tịch theo Sư phụ. Quả thật thần thông siêu việt độc nhất vô nhị của vị thiền sư phái Lâm Tế.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).


211_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Thien Chieu_sua
Ba huyền mở đạo Chánh, một câu phá Tà tông. 
( kế sống - Bình thường tay chẳng nắm, cúng dường Tăng ngũ hồ.
Thức ăn :- Cơm thiên hòa đà chưa thịnh soạn. Một vị canh ngon no liền thôi) 


Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu . Kính đa tạ Thầy khi chỉ rõ sự, lý của Thiện Tài Dồng Tử tham học với 53 Thánh Nhân trong Phẩm Nhập Pháp Giới / kinh Hoa Nghiêm và đánh bặt hồ nghi của chúng sinh về Tổ Sư Thiền, lại học được cách chẳng nhìn lỗi thế gian . Kính tri ân Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HHThiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu bậc  kỳ tài nhất thiên hạ, 
Tham vấn 71 vị tôn túc ...sau 14 tuổi xuất gia, 
Thọ nhận nét đặc biệt các tông phái tinh hoa .
Đạt ngộ với Sư Phụ Thủ Sơn Tỉnh Niệm ! 


Đem văn học Thiền Tông qua trứ tác ...phát triển ! 
Chùa Thái Bình, 30 năm lui  ở yên ! 
“ Có khả năng gánh vác Đại Pháp” ....nhận  lời khuyên 
Tiếp  nối pháp khi Sư Phụ Viên tịch ( 993) .


 Tôn chỉ ba huyền, ba yếu ngữ ... tăng sinh phấn khích! 
Người  thuyết pháp phải có mười trí đồng chân ****
Đạt một viên thông,  rành rõ chỗ chuyển thân 
Lẽ thật tự mình thầm nhận ...dù phương tiện, 
Bao lần gạn lọc, cuốn chiếu ...toàn thể hiện! 


Đa tạ Giảng Sư, ....đánh bặt mọi hồ nghi ! 
Đường tắt " TỔ SƯ THIỀN " thẳng A đến Z ...đi 
Tự tại an nhiên thị tịch Sư Phụ cùng thị giả! 
Được thế ...."Như Lai Thiền" tuần tự 53 bậc đạo cả! 


Huệ Hương 
Melbourne 13/3/2021 


****Thế nào là mười trí đồng chân, 
một đồng nhất chất, ( Vật gì ?)
hai đồng đại sự, (Cái gì ?)
ba tổng đồng tham, ,( Ai hay ?) 
bốn đồng chân trí, ( người nào ? )
năm đồng biến phổ, (Cái gì ?) 
sáu đồng cụ túc, (Cái gì ?) 
bảy đồng đắc thất, ( Vật gì ) 
tám đồng sanh sát, ( thế nào là ) 
chín đồng âm hẩu, (cùng ai ?)
mười đồng đắc nhập. ( cùng người nào ?) ***

facebook-1


***Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/01/202118:28(Xem: 858)
26: Tổ Bất-Như-Mật-Đa (Punyamitra) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Hai, 28/09/2020 (12/08/Canh Tý) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Chơn tánh tâm địa tàng, Vô đầu diệc vô đuôi, Ứng duyên nhi hóa vật, Phương tiện hô vi trí . Kho tâm địa chơn tánh, Không đầu cũng không đuôi, Hợp duyên tùy hóa vật, Phương tiện gọi là trí . Nam Mô Đệ Nhị Thập Lục Tổ Bất Như Mật Đa Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
08/01/202104:40(Xem: 902)
27: Tổ Bát-Nhã-Đa-La (Prajnatara) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Ba, 29/09/2020 (13/08/Canh Tý) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Tâm địa sanh chư chủng, Nhơn sự phục sanh lý, Quả mãn bồ-đề viên, Hoa khai thế-giới khởi. Đất tâm sanh các giống, Nhơn sự lại sanh lý, Quả đầy bồ-đề tròn, Hoa nở thế-giới sanh. Nam Mô Đệ Nhị Thập Thất Tổ Bát Nhã Đa La Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…)
06/01/202120:40(Xem: 706)
30/Tam Tổ Tăng Xán (497-602) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Sáu, 02/10/2020 (16/08/Canh Tý) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Hoa chủng tuy nhơn địa, Tùng địa chủng hoa sanh, Nhược vô nhơn hạ chủng, Hoa địa tận vô sanh. Giống hoa tuy nhơn đất, Từ đất giống hoa sanh, Nếu không người gieo giống, Hoa, đất trọn không sanh . Nam Mô Đệ Tam Tổ Tăng Xán Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
06/01/202120:54(Xem: 934)
34/ Thiền Sư Thần Hội (668 - 760) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Bảy, 10/10/2020 (24/08/Canh Tý) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Có người hỏi: Vô niệm thì pháp có, không chăng? Thiền Sư Thần Hội đáp:- Chẳng nói có không. Hỏi: Khi ấy thế nào? Thiền Sư Thần Hội dạy: Cũng không khi ấy. Ví như gương sáng nếu không đối hình tượng trọn không thấy hình tượng, nếu thấy không vật mới là thấy gương thật. 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
01/06/202010:25(Xem: 7283)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
06/06/201207:27(Xem: 5313)
8 Điểm Gặp Gỡ Kinh Nam và Bắc Tạng
07/08/201809:10(Xem: 24660)
Audio mp3: Đường Xưa Mây Trắng Tác giả: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Diễn đọc: Phật tử Chiếu Thành
24/02/201112:28(Xem: 7533)
8 Điểm Gặp Gỡ Kinh Nam và Bắc Tạng - HT Thích Chơn Thiện giảng
09/04/201316:58(Xem: 15078)
Audio: Bồ Tát Chuẩn Đề, bài giảng của TT Nguyên Tạng tại Chùa Phước Long, Connecticut, Hoa Kỳ, do HT Thích Minh Đức trụ trì
11/12/201320:44(Xem: 12961)
Audio: Chân hạnh phúc, bài giảng của Thầy Nhttp://quangduc.com/a51712/audio-chan-hanh-phucguyên Tạng