Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chùa Đức Viên San Jose tổ chức Lễ Tam bộ nhất bái

31/07/201817:25(Xem: 2010)
Chùa Đức Viên San Jose tổ chức Lễ Tam bộ nhất bái
Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (1)

CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE (HOA KỲ)
TỔ CHỨC LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI BÁO HIẾU PHỤ MẪU
NHÂN MÙA VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2018
 
Vào sáng ngày 29 tháng 7 năm 2018, chùa Đức Viên tọa lạc tại thành phố San Jose đã tổ chức Lễ Tam bộ nhất bái cho 50 chư Tôn đức Ni, Ni chúng và hơn 300 thiện nam tín nữ Phật tử ở thành phố San Jose cùng nhiều thành phố lân cận.
Nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2018, noi gương hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên, chùa Đức Viên đã tổ chức lễ Tam bộ nhất bái để nguyện cầu Tam Bảo từ bi tiếp độ cha mẹ hiện tiền được tăng phước thọ, thâm tín Tam Bảo; siêu độ cho cha mẹ đã quá vãng cùng cửu huyền thất tổ và oan gia trái chủ được siêu sanh lạc quốc; đồng thời cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Chương trình buổi lễ từ 06h00 đến 13h00 được diễn ra như sau:
Tuyên bố lý do
Thỉnh 3 hồi chuông trống bát nhã
Niệm hương bạch Phật
Lễ Tam Bảo
Phụng đọc khai thị lời Tổ Thật Hiền dạy Khuyến phát Bồ đề tâm văn
Lễ Tôn sư và phụ mẫu
Tụng kệ tán Phật
Niệm Phật theo máy: hành lễ Tam bộ nhất bái
Tụng sám văn, hồi hướng
Phục nguyện
Tam quy
Dâng lời cảm tạ
Lời giáo huấn của Ni sư trụ trì Thích Đàm Nhật
Ni chúng, Phật tử thọ trai
Hoàn mãn
 
Buổi lễ được chuẩn bị khá chu đáo; số Phật tử tham dự rất đông, có cả trẻ em và nhiều vị cao niên.
Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm và thành kính!
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát.
 
 
Tin và ảnh: Võ Văn Tường
 
 
 
 
 Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (1)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (2)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (3)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (4)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (5)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (6)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (7)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (8)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (9)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (10)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (11)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (12)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (13)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (14)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (15)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (16)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (17)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (18)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (19)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (20)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (21)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (22)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (23)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (24)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (25)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (26)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (27)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (28)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (29)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (30)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (31)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (32)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (33)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (34)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (35)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (36)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (37)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (38)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (39)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (40)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (41)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (42)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (43)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (44)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (45)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (46)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (47)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (48)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (49)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (50)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (51)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (52)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (53)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (54)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (55)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (56)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (57)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (58)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (59)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (60)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (61)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (62)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (63)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (64)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (65)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (66)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (67)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (68)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (69)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (70)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (71)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (72)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (73)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (74)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (75)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (76)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (77)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (78)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (79)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (80)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (81)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (82)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (83)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (84)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (85)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (86)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (87)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (88)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (89)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (90)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (91)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (92)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (93)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (94)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (95)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (96)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (97)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (98)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (99)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (100)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (101)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (102)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (103)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (104)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (105)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (106)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (107)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (108)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (109)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (110)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (111)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (112)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (113)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (114)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (115)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (116)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (117)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (118)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (119)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (120)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (121)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (122)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (123)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (124)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (125)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (126)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (127)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (128)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (129)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (130)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/08/201821:17(Xem: 1175)
Viên thành đạo nghiệp Tây Âu quốc. Giác ngộ chúng sanh đạo lý truyền. Ai đã từng viếng thăm ngôi Chùa Việt Nam đầu tiên tại xứ Đức thuộc tỉnh Hannover, cách đây khoảng bốn chục năm, chắc chắn sẽ được đọc hai câu đối trên treo trong Chánh điện. Lúc ấy Chùa còn nhỏ lắm, phải gọi là Niệm Phật Đường thì đúng hơn! Và vị Trụ trì cũng còn trẻ lắm, mới là Đại Đức thôi, nhưng hạnh nguyện của vị Sư trẻ ấy to quá, muốn đem giáo pháp của Đức Phật truyền bá khắp Âu Châu, chẳng những cho người Việt lưu vong tại xứ người mà còn cho cả người bản xứ nữa. Câu đối phía dưới còn chấn động hơn nhiều, mong muốn cho chúng sanh ai ai cũng đều giác ngộ cả. Và hai chữ đầu tiên của câu đối ghép lại thành tên một ngôi chùa Viên Giác.
16/08/201809:49(Xem: 1949)
Hình ảnh Công Trình Xây Dựng Thiền Đường Ni Viện Như Ý tại Las Vegas, USA
19/07/201811:37(Xem: 2353)
Khóa Tu Học Mùa Hè kỳ 4 do Chùa Thiên Trúc tổ chức tại San Jose
19/07/201808:53(Xem: 1478)
Vào sáng ngày 15 tháng 7 năm 2018, chùa Đức Viên tọa lạc tại thành phố San Jose đã trang nghiêm cử hành lễ an vị tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Di Lặc. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm bằng đá trắng cao 4m, nặng 2 tấn; tượng Bồ tát Di Lặc bằng đá ngọc trắng cao 2m, nặng 9 tấn. Đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử ở San Jose và các thành phố lân cận đã về chùa dự lễ. Chương trình buổi lễ gồm những nội dung chính như sau: Phật tử vân tập Chuông trống Bát Nhã cung nghinh chư Tôn đức Ni quang lâm đại hùng bửu điện Phụng hương bạch Phật Lễ Tam Bảo Phụng đọc bài ký của Tổ sư Ấn Quang về lễ rước tôn tượng Phật Kinh hành niệm Phật Cung vị trước tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm Cử hành nghi thức sái tịnh tôn tượng Cung vị trướ
12/07/201815:43(Xem: 1091)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Đản Sanh lần thứ 2642 - năm 2018 đã dần trôi qua trong tâm niệm hân hoan, đong đầy cảm xúc của người con Phật khắp năm Châu. Hôm nay các tự viện già lam, hàng trưởng tử Như Lai, đã y giáo phụng hành lời di huấn tối hậu, lấy Giới Luật làm Thầy, bằng cách Tác Pháp An Cư, thúc liểm thân tâm, trau dồi giới thể, phúc trí nhị nghiêm. Ngỏ hầu nâng cao tâm nguyện tương ưng với bản hoài của Từ Phụ Mâu Ni, là thượng cầu Phật trí, hạ hoá chúng sanh.
11/07/201810:17(Xem: 3018)
Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng - Ni và quý Đồng hương Phật tử. Trượng thừa ân đức Tam Bảo và vâng lời Tăng sai, năm nay NHƯ LAI THIỀN TỰ được ủy nhiệm của Giáo Hội V/v tổ chức An Cư Kiết Hạ 7 ngày từ 5 giờ chiều 08 tháng 7 đến 15 tháng 7 năm 2018 tại Bổn Tự số 3340 Central Ave, San Diego, CA 92105.
05/07/201812:04(Xem: 8786)
Thư Cung Thỉnh Tham Dự Khóa An Cư kỳ 19 (từ ngày 9 đến 19-7-2018) và Lễ Đại Tường Ôn Như Huệ (chủ nhật 15-7-2018) tại Tổ Đình Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc (from Trụ Trì Thích Viên Trí)
04/07/201808:03(Xem: 2875)
CHÁNH PHÁP Số 80, tháng 07.2018 Hình bìa của Cocoparisienne (Pixabay.com) NỘI DUNG SỐ NÀY: ¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2 ¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 ¨ MÁU ĐÃ ĐỔ (thơ Tuệ Kiên), trang 7 ¨ BỐN MƯƠI NĂM XA QUÊ (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8 ¨ MỘT CHIỀU (thơ Mặc Phương Tử), trang 8 ¨ NỘI DUNG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9 ¨ HÃY MẠNH DẠN CẤT LÊN TIẾNG NÓI (thơ Tánh Thiện), trang 11 ¨ ẨN SĨ (thơ Hồ Thanh Nhã), trang 13 ¨ BẢN LÊN TIẾNG VỀ DỰ LUẬT HÀNH CHÁNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT... (VP Điều Hợp Liên Châu - GHPGVNTN), trang 14 ¨ ĐẶC KHU KINH TẾ - BIỂN LỆ NGẬM NGÙI (thơ Thích Đồng Trí), trang 16 ¨ ƯNG VÔ SỞ TRÚ VÀ THIỀN ĐỊNH (Ns. Thích Nữ Trí Hải), trang 18
14/06/201818:24(Xem: 4071)
Video: Giới Thiệu Chùa Viên Giác, Đức Quốc
08/05/201809:30(Xem: 936)
Thông Tư Số 38 Về Việc Thông Tri Các Phật Sự 2018, Theo Quyết Nghị của Đại Hội Thường Niên Lần Thứ Nhất Nhiệm Kỳ III (2016-2020) được tổ chức tại Niệm PhậtĐường Fremont, Thành Phố Fremont, California, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 6 năm 2017, và theo quyết định của cuộc họp đầu năm 2018 của Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Thành Phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ, vào ngày 7 tháng 4 năm 2018, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK xin kính thông tri đến chư Tôn Đức Tăng, Ni, và quý Cư Sĩ thành viên các Phật sự quan trọng trong năm 2018 như sau: