Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nhơn minh luận cương yếu

06/05/201312:50(Xem: 16238)
Nhơn minh luận cương yếu

Phật Học Phổ Thông

HT. Thích Thiện Hoa

--- o0o ---

Khóa Thứ IX

(DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN)

--- o0o ---

TẬP BA

DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 
Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải.

NHƠN MINH LUẬN 

BÀI HỌC THUỘC LÒNG

(Quí vị muốn học Nhơn minh luận được dễ hiểu, trước phải học thuộc lòng những danh từ sau đây) 

Nhơn minh nhập chánh lý luận, nội dung có ba phần (tam chi): Tôn, Nhơn, Dụ. 

Tợ "Tôn" có chín lỗi: 

25phpt09-4a (1)

Tợ "Nhơn" có 4 lỗi, phân làm 3 phần: 

25phpt09-4b

Tợ Dụ có 10 lỗi, phân làm 2 phần: 

25phpt09-4c


NHƠN MINH LUẬN CƯƠNG YẾU

NHƠN MINH LUẬN TỪ ĐÂU MÀ CÓ? 

Trước thời Phật Thích Ca giáng sanh (chưa rõ xác thật là bao nhiêu năm), ở Ấn độ có nhiều phái 

ngoại đạo, tranh chấp nhau bằng lý thuyết. Ông Túc Mục Tiên nhơn là một trong các vị 

Tổ của các phái, lập ra pháp luận lý này, để bác các đạo. Phương pháp này được tín dụng và 

đắc lực trong thời kỳ ấy. 

Đến khi Phật ra đời, thấy Nhơn minh là một môn luận lý có qui tắc, vừa đúng lý và vừa hợp thời, 

được công chúng thừa nhận, nên Phật cũng dùng lối lý luận này để bác các ngoại đạo tà giáo 

đem về chánh lý. 

Sau khi Phật nhập diệt, độ khoảng 600 năm, có Ngài Mã Minh và Long thọ, hai vị Bồ Tát ra 

đời ở Ấn độ, sưu tập lại, phân làm năm phần: Tôn, Nhơn, Dụ, Hiệp, Kết. 

Về sau Ngài Trần Na Bồ tát, cải cách lại, thành lập Nhơn minh luận có 3 phần: Tôn, Nhơn, Dị và viết ra bộ "Nhơn minh nhập chánh lý luận". Từ ngài Trần Na về trước, người ta gọi là: "Cổ Nhơn minh"; từ Ngài Trần Na về sau là: "Tân Nhơn minh". 

Đến đời Đường, Ngài Huyền Trang Pháp sư (người Trung hoa) sang Ấn độ học Phật pháp, 

rất tinh thông về môn học này. Ngài đã nhiều lần lên luận đàm, dùng lối lý luận Nhơn minh 

này mà biện luận, làm cho cả Ấn độ 18 nước đều kính phục. 

Sau khi trở về nước, Ngài dịch lại và truyền bá trong nước Trung hoa. 

Vì sự đòi hỏi của tín đồ, nên tôi (Sa môn Thích Thiện Hoa) phỏng dịch và chú giải bằng chữ Việt. 

SAO GỌI LÀ "NHƠN MINH NHẬP CHÁNH LÝ LUẬN?" 

Nhơn minh luận là một luận lý tối cổ ở Á đông, vừa đúng lý, vững chắc và vừa có qui tắc. 

Điều cố yếu là phải rành rõ "nguyên nhân" hay "lý do vì sao", thì lối luận lý mới chơn chánh 

và đúng đắn, nên gọi là "Nhơn minh nhập chánh lý luận". 

Vì nhờ "Nhơn" mới rõ được Tôn, nhờ "Nhơn" mới lập được Dụ. Bởi "Nhơn" rất trọng yếu 

như vậy, nên gọi là "Nhơn minh", mà không gọi là "Tôn minh hay Dụ minh. Nhơn minh là một 

trong ngũ minh. 

NỘI DUNG CỦA NHƠN MINH 

Nội dung của Nhơn minh luận chia làm 3 phần: Tôn, Nhơn, Dụ. Theo Cổ Nhơn minh có thêm 

2 phần: Hiệp và Kết là 5 phần: 

25phpt09-4d

25phpt09-4dA.TÔN

Phàm nói ra một câu gì, hày trình bày một lập thuyết gì, cái lập thuyết ấy gọi là Tôn. Như nói: “Tôi ăn cơm”. 

Tôn có nhiều tên, như: 

1. Tiền trần (danh từ trước) cũng gọi: Hữu pháp, Tự tướng, Sở biệt. 

2. Hậu trần (danh từ sau) cũng gọi: Pháp, Sai biệt, Năng biệt. 

Thí dụ như nói: Tôi ăn cơm 

Tôi Tiền trần(danh từ trước), Hữu pháp, Tự tướng, Sở biệt. 

ăên cơm Hậu trần (danh từ sau), Pháp, Sai biệt, Năng biệt. 

TÔN CÓ TÔN Y VÀ TÔN THỂ 

I. Tôn y gồm có 2 phần :

1. Tiền trần: Hữu pháp, Sở biệt và Tự tướng

2. Hậu trần: Pháp, Năng biệt và Sai biệt. 

II. Tôn thể. - Cổ Nhơn minh (từ Ngài Trần Na về trước) lấy Tiền trần làm Tôn y, Hậu trần làm 

Tôn thể. 

Tân Nhơ minh (từ Ngài Trần Na về sau) cho Tiền trần và Hậu trần là vật kiện để lập Tôn, 

nên đều là Tôn y. Hai vật kiện ấy hợp chung lại thì gọi là Tôn thể. 

CHÍN LỖI VỀ TỢ TÔN 

Phàm lập Tôn phải tránh chín lỗi sau đây, thì cái Tôn ấy mới đúng đắn, mới đủ tư cách để 

thành lập luận thuyết của mình, hoặc bác thuyết của người khác. Chín lỗi gồm có: 

1. Hiện lượng tương vi. - Lập cái tôn, trái với cảm giác hiện tiền. Như hiện tiền ai cũng hiểu 

biết rằng: Mũi ngửi mùi, tai nghe tiếng v.v...Nay lại lập cái Tôn rằng: 

Tôn: 1. Tai tôi nghe mùi thơm 

2. Mắt tôi thấy tiếng nói v.v ... 

Vì nói như vậy là trái với sự hiểu biết hiện tại; vừa nói ra, người ta thấy mình nói sai rồi. 

Tôn đã sai thì làm sao lập được "Nhơn" và "Dụ". 

2. Tỷ lượng tương vi. - Lập cái Tôn trái với sự "so sánh phân biệt". Theo sự so sánh hiểu biết 

của người: Phàm là người, ai cũng phải chết, như các vị tiền nhân đã chết. Và phàm vật gì có 

hình phải có hoại, cũng như bao nhiêu vật đã hoại trước. Nay lại lập Tôn rằng:

Tôn: 1. Tôi sống hoài không chết.

2. Cái nhà tôi không bao giờ hư. 

Lập Tôn như vậy là trái với sự "so sánh phân biệt" của người, nên có lỗi. 

3. Tự giáo tương vi. - Lập cái Tôn, trái với giáo lý của mình tôn thờ. Nói rộng ra là trái với chủ 

nghĩa, đảng phái, gia đình, quốc gia hay một lý thuyết mà mình đương tôn trọng. 

Như trong Đạo Phật nói "Chúng sanh có quả báo luân hồi". Và nói "Có thế giới cực lạc ở 

phương Tây v.v...". Chúng ta là Phật tử lại lập cái Tôn rằng: 

Tôn: 1. Chúng sanh không có luân hồi quả báo

2. Không có nước Cực lạc. 

Ngoại nhơn hỏi lại: "Ông nói như vầy, thì mâu thuẫn với Tôn giáo của ông. Vậy ông nói 

đúng lý, hay Tôn giáo của ông đúng lý? Nếu Tôn giáo ông dạy đúng lý, thì lời nói ông sai, 

còn lời nói của ông đúng lý thì Tôn giáo của ông sai. Vậy ông nhìn nhận cái nào đúng?" 

Họ không cần bác mà mình cũng bị thua. 

4. Thế gian tương vi. - Lập cái Tôn, trái với phong tục, tập quán và sự hiểu biết của thế gian. 

Thế gian có 2 hạng người: Có học thức và không học thức. 

Nếu đối với người có học thức mà chúng ta lập cái Tôn như vầy: 

Tôn: 1. Ông Thiên lôi đánh anhXoài chết 

2. Bịnh ho lao không phải do vi trùng gây nên. 

Lập cái Tôn như thế, bị lỗi trái với thế gian, với những người có học thức (Khoa học). 

Vì khoa học (người có học thức) nói "bịnh ho lao do vi trùng gây nên", và không công nhận 

có ông Thiên lôi. Chúng ta nói như thế, sẽ bị họ chê là người không có học thức. 

Trái lại, nếu đối với thế gian người vô học, mà chúng ta lập cái Tôn như vầy, cũng bị lỗi 

thế gian tương vi. 


Tôn: 1. Không có ông Thần ban phuớc giáng hoạ. 

2. Bịnh ho lao phát sinh do vi trùng. 

Bởi thế người thế gian vô học, họ tin có ông Thần ban phước giáng hoạ và họ không biết vi trùng. 

Mặc dù chúng ta nói phải, nhưng thiếu những lời lẽ khôn khéo ngăn đón, nên họ không công nhận. 

Bởi họ không công nhận, nên lời
nói sau của mình không giá trị, vì thế nên mới bị lỗi 

"Thế gian tương vi". 

5. Tự ngữ tương vi. - Lập cái Tôn mà lời nói sau của mình tự mâu thuẫn với lời nói trước 

của mình. Như lập: 

Tôn: 1. Vật này bao nhiêu mà rẻ vậy? 

2. Ông này mù mà cái chi cũng thấy hết. 

Đã không biết giá là bao nhêu, tại sao biết rẻ? Đã là mù thì tại sao cái chi cũng thấy. 

Lời nói của mình tự mâu thuẫn với lời nói của mình. Chính mình cũng thấy sai, thì ai 

công nhận là phải. 

6. Năng biệt bất cực thành. - Lập cái Tôn mà "danh từ sau" bên đối phương không công nhận. 

Như đối với Phật học hay Khoa họ
c mà lập cái Tôn như vầy: 

Tôn: 1. Thế giới này (danh từ trước) do Thần Tạo vật (danh từ sau) sanh.

2. Anh Ồi (danh từ trước) bị Thiên lôi(danh từ sau) đánh. 

Phật học và Khoa học đồng nhận Thế giới và anh Ồi; nhưng không bao giờ nhận có 

"Thần Tạo vật" và "Thiên lôi". Bởi đối phương không công nhận nên bị lỗi "bất thành". 

7. Sở biệt bất cưc thành. - Lập cái Tôn mà "danh từ trước" bên đối phương không công nhận. 

Như đối với Phật học và khoa học, lập như vầy: 

Tôn: 1. Thần Tạo vật(danh từ trước) sanh ra loài người.

2. Thái cực(danh từ trước) sanh ra vạn vật. 

Loài người và vạn vật là hai danh từ sau, thì cả Phật học và khoa học đều nhận có: còn 

Thần Tạo vật và Thái cực là hai danh từ trước, thì Phật học cũng như khọc học đều không công nhận, nên bị lỗi "bất thành". 

8. Câu bất cực thành. - Lập cái Tôn mà "danh từ trước" và "danh từ sau", bên đối phương 

đều không nhìn nhận. Như đối với khoa học mà lập như vầy: 

Tôn: 1. Cốc thần, Thái cựctức là Chơn như.

2. Thần Tạo vậtchính là Thái cực

Bên Khoa học không nhìn nhận danh từ trước là "Cốc thần, Thái cực hay Thần Tạo vật" và cũng 

không nhìn nhận danh từ sau là "Chơn như hay Thái cực". Phàm lập luận mà bên đối phương 

không hiểu, hoặc hiểu mà không nhìn nhận, thì không thể lý luận được nữa. Nên bị lỗi "bất thành". 

Tóm lại, ba lỗi bất thành này (Năng biệt, Sở biệt và Câu bất thành) bên đối phương không hiểu, 

hoặc hiểu mà không công nhận. Bởi hai nguyên nhơn: 

1. Lập không đúng. 

2. Lập đúng mà thiếu lời khôn khéo giản biệt, nên bị lỗi ấy. 

9. Tương phù cực thành. - Lập cái Tôn mà trùng ý kiến với bên đối phương. Như lập: 

Tôn: 1. Cơm ăn no bụng.

2. Nước uống đã khác. 

Phàm cãi nhau là vì hai bên ý kiến không đồng. Nếu bên khách đã nhìn nhận như mình, mà mình 

còn lập thêm cái tôn ra nữa thì vô ích, nên bị lỗi "tương phù" (trùng điệp). 

Trong 9 lỗi về Tôn, tứ 1 đến 5 là thuộc về lỗi "tương vi"; từ 6 đến 8 là thuộc vể lỗi "Bất thành". 

Lỗi thứ 9 vì lập trùng điệp, nên không có hiệu quả. 9 lỗi về tợ Tôn, giải thích đã rồi, bây giờ sẽ nói 14 lỗi về tợ Nhơn. 

PHỤ BÀI HỌC ÔN (ÔN LẠI 9 LỖI VỀ TỢ TÔN)

Quý vị nên xét kỹ, những câu sau này, đối với 9 lỗi trong tợ Tôn, thuộc về lỗi gì? 

1. Mẹ tôi không có chồng. 

2. Không có Trời Đất Quỷ Thần. 

3. Không Nhơn quả, Luân hồi. 

4. Không Thiên đường và Địa ngục. 

5. Trời sanh muôn loại. 

6. Trời không luân hồi. 

7. Minh sơ sanh Thần ngã. 

8. Vò vò bắt sâu làm con của nó. 

9. Tai nghe mùi thơm. 

10. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi. 

11. Tôi trường sanh bất tử. 

12. Vật này bao nhiêu mà rẻ vậy. 

13. Ông mù này, cái chi cũng thấy. 

14. Ngựa đua dưới nước, tàu chạy trên bờ. 

B. NHƠN

Nhơn là nguyên nhơn hay lý do. Phàm một sự vật hay câu nói gì, cũng đều có nguyên nhơn 
hay lý do cả.

Như nói: - Tôn : Tôi muốn ăn cơm. 

- Nhơn: Vì tôi đói bụng vậy (lý do). 

Phàm cái "Nhơn" nào đủ cả ba tánh chất sau đây, mới đúng đắn. Trái lại, nếu thiếu một, 

thiếu hai, hoặc thiếu ba, thì cái Nhơn ấy có lỗi. 14 lỗi về Nhơn sau này, cũng bởi thiếu một, hai hoặc ba tánh chất sau đây. Vậy quý vị nên nhớ kỹ ba tánh chất của Nhơn. 

1. Biến thị Tôn pháp tánh. - Nghĩa là: Cái Nhơn phải bao trùm cả Tôn (tánh chất thứ nhứt). 

25phpt09-4e


Như Lập:
- Tôn: Tôi muốn ăn cơm. 

25phpt09-4f
- Nhơn: Vì tôi đói bụng vậy. 

Cái Nhơn "Vì tôi đói bụng" này, nó trùm được danh từ trước của Tôn là "Tôi muốn"; và cũng trùm được danh từ sau của Tôn là "Ăn cơm". 

Nghĩa là: Vì tôi đói bụng, nên "tôi muốn"; và vì tôi đói bụng, nên "tôi ăn cơm". 

2. Đồng phẩm định hữu tánh. - Nghĩa là cái Nhơn quyết định phải hoàn toàn hoặc ít nhứt là phải có một phần liên quan với Đồng dụ. Nó phải là đồng một tánh chất như Đồng dụ (tánh chất 

thứ hai của Nhơn). 

BIỂU

TÔN

- Tôn: Tôi muốn ăn cơm 

Như lập:

- Nhơn: Vì đói bụng vậy 

- Đồng dụ: Như anh A (đói bụng và muốn ăn cơm) 

"Như anh A " là đồng dụ. Nghĩa là anh A cũng "vì đói bụng" (Nhơn) nên "muốn ăn cơm" (Tôn).

Cái Nhơn "vì đói bụng" này, hoàn toàn liên quan với Tôn và Đồng dụ (thí dụ thuận). 

3. Dị phẩm biến vô tánh. - Cái "Nhơn" này đối với Dị dụ (thí dụ về bề trái) phải hoàn toàn 

không liên quan; nghĩa là tánh chất của Nhơn, phải hoàn toàn không có trong Dị dụ mới được 

(tánh chất thứ ba của Nhơn). 

BIỂU 

- Tôn: Tôi muốn ăn cơm

Như lập:

- Nhơn: Vì đói bụng vậy lập

- Đồng dụ: Như anh A (đói bụng, muốn ăn)

- Dị dụ: Như anh B (no bụng không muốn ăn)

Cái Nhơn "vì đói bụng" này, đối với Dị dụ hoàn toàn không có liên quan; nghĩa là: anh B (Dị dụ) đã no bụng (trái với Nhơn: đói bụng), nên không muốn ăn (trái với Tôn: muốn ăn). 

14 LỖI VỀ NHƠN 

Phàm lập cái "Nhơn", phải tránh 14 lỗi sau này, thì cái "Nhơn" ấy mới hoàn toàn đúng đắn, 

chia làm 3 loại: 

1. BỐN LỖI BẤT THÀNH: 

1. Lưỡng câu bất thành. - Lập cái Nhơn mà cả chủ và khách đều không nhìn nhận. 

Như lập:

- Tôn: con rắn Hổ mây chạy mau. 

- Nhơn: Vì nó có chân vậy (nguyên nhơn) 

Cả chủ và khách đều không nhìn nhận "rắn hổ có chân". Nay lại lập cái Nhơn "vì có chân", 
nên cái Nhơn này chẳng thành. 

2. Tuỳ nhứt bất thành. - Phàm lập cái Nhơn, phải chủ và khách hai bên đều công nhận, ít nhứt 

là một bên khách phải có công nhận, thì cái nhơn ấy mới thành. Nay cái Nhơn này bên khách 
không công nhận nên bị lỗi "Tuỳ nhứt bất thành". Như đối với nhà Khoa học mà lập như vầy: 

Như lập:

- Tôn: Vò vò không sanh con (trứng) 

- Nhơn: Vì nó bắt sâu làm con vậy. 

Theo Khoa học nói con Vò vò đẻ trứng trong tổ, rồi bắt sâu nhét vào làm mồi, để cho con nó khi nở ra có mồi ăn. Nay lập cái Nhơn "bắt sâu làm con" thì bên khách (Khoa học) không công nhận, nên bị lỗi. 

3. Dự dự bất thành. - cái Nhơn dụ dự chẳng nhứt định, nên không thành. Như ở xa thấy mù mù, 

không rõ đó là sương mù hay khói mù, lại lập như vầy: 

Như lập:

- Tôn: Chỗ kia có lữa 

- Nhơn: Vì có mù (mây mù).

Nếu vì “khói mù” thì cái Tôn này có lửa (đúng); còn nếu vì “mây mù” thì cái Tôn này không lửa (không đúng).

Cái Nhơn này người ta có thể lập ngược lại như vậy:

Như lập:

- Tôn: Chỗ kia không lữa 

- Nhơn: Vì có mù (mây mù).

Bởi cái Nhơn này có thể lập được cả hai Tôn, vừa "có lữa" và vừa "không có lữa", 

dụ dự không nhứt định, nên bị lỗi "bất thành". 

4. Sở y bất thành. - Chỗ y cứ của mình, bên khách không công nhận. Như tín đồ Nhứt 
thần giáo đối với Khoa học hoặc Phật giáo mà lập như vầy: 

Như lập:
- Tôn: Thần sanh ra mọi vật 

- Nhơn: Vì trong kinh của Đạo tôi nói vậy. 

Phải là tín đồ của Tôn giáo họ, mới nhìn nhận kinh của Đạo họ là đúng. Còn đối với khoa học hay Phật giáo, không nhìn nhận kinh sách của họ, mà y cứ nơi kinh sách đó để lập luận với người ngoài Đạo mình, nên bị lỗi "sở y bất thành". 

Một tỷ dụ thứ hai: Theo trong Nhơn minh có lập cái lượng như vầy: 

Như lập:
- Tôn: Hư không có thật. 

- Nhơn: Vì muôn vật đều y hư không vậy. 

Phái "vô không luận", họ chẳng công nhận "thật có hư không". Nếu với phái này, mà lập cái Nhơn như vậy thì bị lỗi "sở y bất thành". 

Bốn lỗi "bất thành" đã nói rồi, bây giờ sẽ nói đến sáu lỗi "bất định" 

II. SÁU LỖI BẤT ĐỊNH: 

1. Cộng bất định. - Cái Nhơn này liên quan cả Đồng dụ và Dị dụ, nên bị lỗi "không nhứt định" 

BIỂU 

- Tôn: Anh A đau

Như lập:- Nhơn: Vì ăn xoài sống 

- Đồng dụ: Như anh B (ăn xoài sống và đau)

- Dị dụ: Như anh D (ăn xoài sống, không đau) 

Nếu nói anh A "vì ăn xoài sống" mà đau như anh B, thì tại sao anh D cũng "ăn xoài sống" 

mà lại không đau? Bởi thế nên người ta có thể lập cái Tôn ngược lại rằng: 

- Tôn: Anh D không đau 

- Nhơn: vì ăn xoài sống 

Như lập:

- Đồng dụ: Như anh D (ăn xoài sống và không đau) 

- Dị dụ: Như anh A (ăn xoài sống, đau) 

Người ta có thể nói rằng: Vậy thì "vì ăn xoài sống" mà bị đau như anh A, hay "vì ăn xoài sống" 

mà không đau như anh D? 

Bởi lập cái Nhơn bất định như vậy nên có lỗi. 

2. Bất cộng bất định. - Cái nhơn này không có liên quan với Đồng dụ. 

BIỂU 

- Tôn: Tiếng là thường còn 

- Nhơn: vì tai nghe vậy 

Như lập :- Đồng dụ: Như hư không (tai không nghe) 

- Dị dụ: Như cỏ cây (tai không nghe).

Cái Nhơn "vì tai nghe" này, đối với "Đồng dụ" và Dị dụ đều không có liên quan chút nào cả, nên cũng bị lỗi "bất định". Bởi cái nhơn này người ta có thể lập ngược lại như vầy: 

- Tôn : Tiếng là vô thường 

Như lập :- Nhơn : Vì tai nghe vậy 

- Đồng dụ: Như cỏ cây (vô thường) 

- Dị dụ : Như hư không (thường còn) 

Vậy, "vì tai nghe" mà tiếng nói thường còn như hư không? Hay "vì tai nghe" mà tiếng nói 

vô thường như cỏ cây? Bởi thế nên cái Nhơn này bị lỗi "bất định". 

3. Đồng phẩm nhứt phần chuyển, Dị phẩm biến chuyển bất định: 

BIỂU 

TÔN

Text Box: TÔN

- Tôn : Chỗ kia có khói,

Như lập:- Nhơn: Vì có lửa vậy 

- Đồng dụ: - Như lửa rượu alcool (có lửa, không khói)

- Như lửa ở nhà bếp (có lửa, có khói)

- Dị dụ: Như lửa ở nhà bếp (có lửa, có khói).

Nếu cái Nhơn "vì có lửa", dụ như lửa ở nhà bếp, thì Tôn này có "khói"; còn "vì có lửa", dụ như lửa rượu, thì cái Tôn này "không khói". Vì cái Nhơn này, đối với Tôn "có khói" hay "không khói" đều không nhứt định, nên cái Nhơn này có lỗi bất định. Bởi người ta có thể lập ngược lại như vầy:

- Tôn : Chỗ kia không khói 

Như lập:- Nhơn : Vì có lửa vậy 

- Đồng dụ: Như lửa Alcool (có lửa, không khói) 

- Dị dụ : Như lửa ở nhà bếp (có lửa, có khói) 

4. Dị phẩm nhứt phần chuyển, Đồng phẩm biến chuyển bất định: 

Cái Nhơn này đối với Dị dụ có dính líu một phần, còn đối với Đồng dụ thì phải hoàn toàn 

dính líu, nên cái Nhơn này cũng bị lỗi "bất định". 

- Tôn : Con khỉ leo cây giỏi 

Như lập:- Nhơn: Vì có hai tay. 

- Đồng dụ: Như con vượn

- Dị dụ: - Như con bò (không tay, không biết leo) 

- Như con rắn (không tay, leo cây giỏi). 

Phàm Đồng dụ thì phải hoàn toàn liên quan cả Tôn và Nhơn; còn Dị dụ thì hoàn toàn không 
dính líu gì đến Tôn và Nhơn, như thế mới đúng. 

Nay cái Nhơn này, đối với Dị dụ bị dính líu hết mốt phần. Bởi thế cái tánh chất thứ ba của 

Nhơn là "Dị phẩm biến vô tánh", nên bị lỗi; vì khách có thể hỏi lại rằng: "Vì không tay, 

nên leo cây giỏi như con rắn"; hay vì không tay, nên "chẳng biết lao cây như con bò?". 

Bởi thế nên cái Nhơn này bị lỗi "bất định". 

5. Câu phẩm nhứt phần chuyển bất định: 

Cái Nhơn này, đối với Đồng dụ và Dị dụ đều chỉ có dính líu một phần, nên cũng bị lỗi "bất định". 

- Tôn: Tiếng vô thường 

BIỂU

Như lập:

- Nhơn: Vì mắt không trông thấy 

- Đồng dụ: - Như tánh giận, buồn v.v... (mắt không thấy và vô thường) 

TÔN

Text Box: TÔN

- Như ruộng, nhà v.v...(mắt thấy và cũng vô thường) 

- Dị dụ: - Như Hư không (vô thường, mắt không thấy) 

- Như Giác tánh (thường, mắt không thấy) 

Cái thí dụ thứ hai: 

- Tôn: Người ta ai cũng phải chết 

- Nhơn: Vì vật hữu tình vậy 

Như lập :

- Đồng dụ : - Như cầm thú (hữu hình dụ có chết) 

- Như nước biển (hữu hình, không chết) 

- Dị dụ: - Như hư không (vô hình không chết) 

- Như tượng gỗ (hữu hình không chết) 

Nếu cái Nhơn "vì hữu hình" này, mà dụ như cần thú, thì cái Tôn này “có chết", còn cái Nhơn 

"vì hữu hình" mà thí dụ như nước, thì cái Tôn này "không chết". 

Phàm Dị dụ là dụ bề trái của Tôn và Nhơn, nên phải dùng những vật "không chết". (trái với Tôn) và "vô hình" (trái với Nhơn) để làm thí dụ. - Nay cái Dị dụ này chỉ trái với Nhơn được phân nữa. Vì ngoại nhơn có thể hỏi lại rằng: vậy "hư không, không chết" vì vô hình vậy? Hay "tượng gỗ không chết" vì hữu hình vậy? Bởi hữu hình (tượng gỗ) vô hình (hư không) đều không chết, nên cái Nhơn này bị lỗi "bất định". 

6. Tương vi quyết định bất định: 

Chủ và khách lập lượng trái nhau; song cả hai đều không có lỗi, và đều quyết định thành lập được. Nhưng không bên nào phá được bên nào. 

- Tôn : Sóng thường còn 

Khách lập:

- Nhơn: Vì sóng tức là nước 

- Đồng dụ : Như điện. 

- Tôn : Sóng là vô thường 

Chủ phá :

- Nhơn : Vì chuyển động dược 

- Đồng dụ : Như gió. 

Hai cái lượng này rất mâu thuẫn nhau, song đều quyết định thành lập được. Bên khách vẫn 
công nhận "sóng có chuyển động", bên chủ cũng nhận "sóng tức là nước". Nhưng không bên 
nào phá được bên nào, nên Nhơn này bị lỗi "bất định". Đây cũng là vì thiếu lời lẽ khôn khéo, 
để làm cho người ta phục mình. Thưở xưa có người nói: “Ai lập trước thì hơn". 

Phải lập như vầy:

- Tôn : Sóng không thường còn 

- Nhơn : Vì nó là nước bị gió động 

- Đồng dụ: Cũng như gió. 

6 lỗi "Bất định" đã giải thích rồi, bây giờ sẽ nói đến 4 lỗi tương vi. 

III. BỐN LỖI TƯƠNG VI 

1. Pháp tự tướng tương vi.

- Cái Nhơn trái (mâu thuẩn) với tự tướng (lời nói trắng) 

của danh từ sau. 

- Tôn: Gió thường còn 

Như lập:

- Nhơn : Vì có động vậy 

- Đồng dụ : Như hư không 

- Dị dụ : Như sóng. 

Đã có động thì làm sao lại thường còn; nên cái Nhơn "có động" này, rất trái với tiếng 

"thường còn" là lời nói trắng về danh từ sau của Tôn. 

2. Pháp sai biệt tương vi Nhơn.

- Cái Nhơn trái (mâu thuẫn) với ý hứa (ẩn ý) của danh từ sau. 

- Tôn: Loài người quyết định có người tạo ra (ý hứa là một vị thần).

Như lập:

- Nhơn : Vì có trí khôn và mắt, tai v.v... 

- Đồng dụ : Như con do cha mẹ sanh ra 

Trong cái Tôn này, về chữ "quyết định có người tạo ra" là do người lập Tôn, ẩn ý của họ 

muốn nói: Người tạo ấy là một vị Thần. Và ẩn ý của họ cho vị Thần ấy có ba đức tánh sau này: 1. Toàn trí toàn năng, 2. Thường còn, 3. Độc tôn. Nhưng cái Nhơn này nó lại trái ngược (mâu thuẩn) với ẩn ý của họ: 

1. Nếu vị thần ấy tạo ra loài người có trí khôn và mắt tai v.v...như cha mẹ sanh con; vậy cha mẹ "không toàn trí toàn năng", vì sanh ra có những đứa con ngỗ nghịch với cha mẹ, thì vị thần ấy cũng "không toàn trí toàn năng" vì tạo ra loài người mà có những kẻ oán trách lại vị Thần ấy, và giữa loài người, không biết bao nhiêu những điều bất bình đẳng. 

2. Cha mẹ sanh ra con, đến khi già phải chết "không phải thường còn"; vậy vị Thần ấy đã 

sanh ra loài người, thì vị thần ấy cũng phải chết, "không thường còn". 

3. Cha mẹ sanh ra con, tất nhiên phải có Ông, Bà sanh lại cha mẹ, nên cha mẹ không phải 

"độc tôn". Vậy thì vị Thần ấy đã tạo ra loài người, thì vị thần ấy cũng phải có một vị thần 

lớn hơn sanh ra, nên vị thần ấy cũng không "độc tôn". 

Bởi thế nên cái Nhơn này bị lỗi mâu thuẫn với ý hứa (ẩn ý) của danh từ sau là "người tạo ra". 

3. Hữu pháp tự tưởng tương vi Nhơn. - Cái Nhơn mâu thuẫn với lời nói trắng (tự tướng) 

về danh từ trước của Tôn. 

- Tôn : Phải có một ông Vô hình tạo ra Vũ trụ 

Như lập:

- Nhơn :Vì Vũ trụ có trật tự vậy 

- Đồng dụ: Như ông Kiến trúc sư làm nhà. 

Cái Nhơn "Vì vũ trụ có trật tự" này, rất trái ngược với danh từ trước của Tôn là "Ông Vô hình". Đã Vô hình thì làm sao tạo ra Vũ trụ là vật hữu hình và có trật tự được? Phải vật hữu hình mới tạo ra vật hữu hình. Như ông kiến trúc sư, vì hữu hình mới tạo ra cái nhà hữu hình được. 

4. Hữu pháp sai biệt tương vi nhơn. - Cái Nhơn trái ngược với ý hứa (ẩn ý) về danh từ 

trước của Tôn. 

- Tôn : Phải có một đấng sanh ra vũ trụ 

Như lập:

- Nhơn : Vì vũ trụ có thứ tự vậy. 

- Đồng dụ: Như ông thợ làm nhà. 

Người lập lượng này, nếu nói trắng ra "Có một ông Thần", thì sợ bên đối phương không 

công nhận, mà phải bị lỗi "Sở biệt bất thành", nên họ chỉ nói một cách hồn hàm là "Có một Đấng". Song ẩn ý của họ muốn nói "Đấng ấy là một vị Thần"; và họ cho vị Thần này có 3 đức tánh: 1. Thường còn, 2. Cao cả, 3. Sanh vạn vật. 

Nhưng Đấng ấy đã sanh ra được vạn vật, thì Đấng ấy tất nhiên cũng phải bị người khác 

lớn hơn sanh ra và chết; không phải cao cả và thường còn. Cũng như ông thợ làm nhà. 

Vì cái Nhơn này, trái ngược với ần ý của danh từ trước, nên bị lỗi "tương vi". Ngoại nhơn có thể lập lượng bác lại rằng: 

- Tôn: Đấng ấy phải bị người khác sanh ra và phải chết. 

Như lập :

- Nhơn : Vì Đấng ấy sanh ra vũ trụ vậy. 

- Đồng dụ: Như ông thợ làm nhà. 

14 lỗi về Tợ Nhơn, chúng tôi đã giải thích rồi, sau đây sẽ nói 10 lỗi về Tợ dụ. 

PHỤ BÀI ÔN HỌC (ÔN LẠI 14 LỖI VỀ TỢ NHƠN)

Quí vị nên xét kỹ các lượng sau này, rồi chỉ ra: lỗi của Tôn, lỗi của Nhơn, và nói rõ tại sao 

Lượng thứ I:

- Tôn: Nhơn loại quyết định có người tạo

- Nhơn : Vì có trí khôn và đủ cả mắt, tai v.v...

- Đồng dụ : Như con, phài có cha mẹ sanh ra. 

Lượng thứ II:

- Tôn: Gió thường còn

- Nhơn : Vì có động vậy

- Đồng dụ: Như hư không

- Dị dụ: Như sóng 

Lượng thứ III:

- Tôn: Phải có một Đấng sanh ra vũ trụ 

- Nhơn : Vì vũ trụ có trật tự vậy

- Đồng dụ : Như ông Kiến trúc sư làm nhà 

Lượng thứ IV:

- Tôn: Phải có một ông vô hình tạo ra vũ trụ

- Nhơn : Vì vũ trụ có trật tự vậy

- Đồng dụ : Như ông thọ làm nhà. 

***

C. DỤ

Phàm lấy một vật gì mà bên đối phương đã biết và đã công nhận, để so sánh chúng minh 

với một vật khá mà bên đối phương kia chưa biết, hoặc chưa công nhận thì gọi là "Dụ". 

Thí dụ khi lập cái "Tôn thường còn", thì phải lấy tất cả những vật "thường còn" làm Đồng dụ; 

trái lại, phải lấy tất cả những vật "vô thường" làm Dị dụ. 

Về Tợ dụ có 10, chia làm 2 loại: 

I. TỢ ĐỔNG DỤ CÓ 5: 

1. Năng lập pháp bất thành. -Phàm cái Nhơn là để thành lập cái Tôn, nên cái Nhơn là 

"Năng lập pháp" còn cái Tôn là "Sở lập pháp". Cái Dụ này trái ngược Nhơn, nên bị lỗi "bất thành" 

Như lập:

- Tôn: Con ngựa chạy hay

- Nhơn : Vì có bốn vó

- Đồng dụ : Như con rắn hổ ngựa 

Cái Dụ này hiệp với Tôn (chạy hay), trái với Nhơn (thiếu chân) 

2. Sở lập pháp bất thành. - Nhơn là Năng lập mà Tôn là Sở lập (bị lập). Cái dụ này trái ngược 

với Tôn, nên cũng bị lỗi "bất thành". 

Như lập:

- Tôn: Người ta không bay được.

- Nhơn : Vì thiếu hai cánh

- Đồng dụ : Như mây (không cánh, bay được) 

Cái Dụ này hiệp với Nhơn (thiếu cánh) và trái với Tôn (không bay).

3. Câu bất thành.

– Cái Dụ này trái ngược với Tôn và Nhơn. Bởi lấy Dị dụ làm Đồng dụ, nên bị lỗi "bất thành". 

Như lập:

- Tôn : Tiếng thường còn

- Nhơn : Vì tai nghe vậy

- Đồng dụ : Như bàn, ghế. 

Bàn, ghế "vô thường" nên trái với Tôn, và "tai không nghe được", nên trái với Nhơn. 

4. Vô hiệp. - Cái Dụ này không có lời phối hiệp để kết thúc lại cho dễ hiểu. 

Như lập:

- Tôn : Người ta phải chết 

- Nhơn : Vì có sanh vậy

- Đồng dụ : Như chim v.v... 

Đáng lẽ phải nói lời phối hiệp để kết thúc lại như vầy: "Người ta có sanh (Nhơn) phải có chết 

(Tôn). Phàm vật gì có sanh (Nhơn) phải có chết (Tôn), như chim v.v..."thời người ta mới dễ hiểu. Cái này chỉ nói tắt rằng "như chim"; làm cho người ta không hiểu: Như chim có hai cánh, hay là như chim có mỏ? nên bị lỗi "vô hiệp". 

5. Đảo hiệp. - Lời thí dụ, kết thúc phối hiệp lại trái ngược. Phàm kết thúc phối hiệp thì phải nói cái Nhơn trước rồi nói cái Tôn sau. 

Như lập:

- Tôn : Người ta phải chết 

- Nhơn : Vì có sanh vậy 

- Đồng dụ : Phàm vật gì có sanh (Nhơn) thì phải có chết (Tôn) như chim v.v ... 

Nay kết thúc lại trái ngược, nghĩa là: Phối hiệp Tôn trước rồi Nhơn sau.

Như lập:

- Tôn : Người ta phải chết 

- Nhơn : Vì có sanh vậy

- Đồng dụ : Phàm có chết (Tôn) phải có sanh (Nhơn) như chim v.v ... 

Bởi vì nói "có sanh phải có chết" thì ai cũng thấy; còn nói "có chết phải có sanh", người ta 

khó nhận. 

II. TỢ DỊ DỤ CÓ 5: 

Phàm Dị dụ là dụ bề trái của Tôn và Nhơn, nên phải hoàn toàn trái ngược với Tôn và Nhơn. 

1. Sở lập pháp bất khiển. - Cái Dị dụ này không trái với Tôn 

Như lập:

- Tôn : Tiếng nói thường còn

- Nhơn : Vì vô hình vậy

- Đồng dụ : Như hư không

- Dị dụ: như vi trần (vi trần hữu hình và thường còn) 

vi trần có hình chất mà lại thường còn. Nếu lấy vi trần làm Dị dụ, thì chỉ trái với 

Nhơn (vô hình) mà không trái với Tôn (thường) nên bị lỗi. 

2. Năng lập pháp bất khiển. - Cái Dị dụ này không trái với Nhơn 

Như lập:

- Tôn : Tiếng nói thường còn

- Nhơn : Vì vô hình vậy

- Đồng dụ : Như hư không 

- Dị dụ: như điện chớp (vô hình, không thường). 

Lấy điện chớp làm Dị dụ, thì chỉ trái với "Tôn thường còn", mà không trái với 

"Nhơn vô hình", nên bị lỗi. 

3. Câu bất khiển. - Cái Dị dụ không trái với Tôn và Nhơn. Lỗi này vì lấy Đồng dụ làm Dị dụ. 

Như lập:

- Tôn : Người phải chết

- Nhơn: Vì có sanh vậy

- Đồng dụ : Như cỏ cây

- Dị dụ: như loài vật 

Phàm Dị dụ là phải trái với Tôn và Nhơn. Nay dùng cái Dị dụ này không trái với Tôn và 

Nhơn nên bị lỗi. 

4. Bất ly. - Dị dụ không có lời kết thúc để ly biệt Tôn và Nhơn 

Như lập:

- Tôn : Tiếng nói thường còn

- Nhơn : Vì không hình chất 

- Đồng dụ : Những gì vô hình đều thường còn, như hư không 

- Dị dụ: như bàn ghế 

Về Dị dụ, đáng lẽ cũng phải có lời phối hiệp kết thúc để ly biệt Tôn và Nhơn như vậy: 

"Phàm những gì vô thường, thì đều có hình chất, như bàn ghế". Nay chỉ nói tắt rằng: 

"Như bàn ghế" Làm cho người ta không hiểu: Như bàn ghế có bốn chân? Hay như bàn ghế có mặt? 

Phải lưu ý: Về Đồng dụ, nếu thiếu lời phối hiệp để kết thúc, thì gọi là "Vô hiệp"; 

còn bên Dị dụ, nếu thiếu lời phối hiệp để kết thúc, thì gọi là "bất ly". 

5. Đảo ly. - Lời kết thúc của Dị dụ, để ly biệt Tôn và Nhơn, lại phối hiệp một cách trái ngược. 

Như lập:

- Tôn : Tiếng thường còn

- Nhơn : Vì vô chất ngại

- Đồng dụ : Như hư không 

- Dị dụ: những gì có chất ngại (Nhơn) đều vô thường (Tôn) như bình, bàn v.v... 

Phàm lời phối hiệp để kết thúc của Dị dụ là phải nói Tôn trước rồi Nhơn sau, mới thuận. 

Như nói: "Những gì vô thường (Tôn) thì đều có chất ngại (Nhơn) như bình, bàn v.v... 

"Nay phối hiệp ngược lại Nhơn trước Tôn sau, nên bị lỗi "Đảo ly". 

Lưu ý:- về Đồng dụ, khi kết thúc, phải nói Nhơn trước rồi nói Tôn sau. Nếu trái lại thì bị lỗi 

"Đảo hiệp". Về Dị dụ, khi kết thúc, phải nói Tôn trước rồi nói Nhơn sau. Nếu trái lại thì bị lỗi 

"Đảo ly". 10 lỗi về Tợ Dụ đã giải thích rồi. 

PHỤ BÀI HỌC ÔN

Quý vị nên xét kỹ các lượng sau này: Tôn thuộc về lỗi gì? Nhơn thuộc về lỗi gì? Và Dụ thuộc về lỗi gì? 

Lượng thứ I:

- Tôn : Người ta phài chết 

- Nhơn : Vì có sanh vậy 

- Đồng dụ : Phàm có chết phải có sanh, như chim 

- Dị dụ: Phàm không sanh thì không chết, như hư không 

Lượng thứ II:

- Tôn : Tiếng nói thường còn 

- Nhơn : Vì vô hình vậy 

- Đồng dụ : Như hư không 

- Dị dụ: Như vi trần 

Lượng thứ III:

- Tôn : Tiếng nói thường còn 

- Nhơn : Vì tai nghe vậy 

- Đồng dụ : Như hư không 

- Dị dụ: Như điện chớp 

Lượng thứ IV:

- Tôn : Người ta phải chết 

- Nhơn : Vì có sanh vậy 

- Đồng dụ : Như cỏ cây 

- Dị dụ: Như loài vật. Hoặc lập nhiều lượng khác 

LỢI ÍCH HỌC NHƠN MINH LUẬN

Trong các Kinh điển Đại thừa, phần nhiều Phật dạy các đệ tử phải biết Ngũ minh (1. Nội minh, 2. Nhơn minh, v.v...) thời việc hoá đạo mới được nhiều lợi ích. Trong Ngũ minh, Nhơn minh là một. 

Nhờ biết Nhơn minh nên lời nói ít lỗi, luận lý vững vàng, có thể thuyết phục được các tà thuyết đem về chánh đạo. 

Nhờ biết Nhơn minh, mới học nổi được các bộ luận trong Phật giáo. Vì trong các bộ luận ấy phần nhiều dùng Nhơn minh để lập Chánh lý và phá các tà thuyết. 

Tóm lại, Nhơn minh là một môn Luận lý học, vừa lợi ích cho mình và lợi ích cho người. 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA

Sửa lại và viết xong mùa thu năm Mậu tuất (1958)

Chùa PHẬT QUANG (Trà Ôn) 

--- o0o ---

Trình bày : Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/12/2022(Xem: 574)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
02/11/2022(Xem: 1208)
Đức Phật thuyết giảng giáo nghĩa Đại thừa vì tám lý do, được nêu lên ở trong bài kệ của Đại thừa trang nghiêm kinh luận: "Bất ký diệc đồng hành Bất hành diệc thành tựu Thể, phi thể, năng trị Văn dị bát nhân thành". Bài kệ này nêu lên tám lý do, tám bằng chứng kinh điển Đại thừa là do đức Phật nói chứ không phải là ai khác. Hàng Thanh văn không đủ khả năng để nói đến kinh điển Đại thừa. Hàng Duyên giác không có khả năng để nói đến kinh điển Đại thừa. Bồ tát cũng chưa đủ sự toàn giác để nói kinh điển Đại thừa. Còn đối với ngoại đạo thì đương nhiên không thể nói được một từ nào ở trong kinh điển Đại thừa. Có nhiều vị cố chấp, thiên kiến nói rằng kinh điển Đại thừa do ngoại đạo tuyên thuyết; nói như vậy là hồ đồ, không có luận cứ. Tu tập đến cỡ như hàng Thanh văn, hàng Duyên giác mà còn không nói được kinh điển Đại thừa thì làm gì cái đám ngoại đạo chấp ngã, chấp trước, chấp danh, chấp lợi mà nói được kinh điển Đại thừa. Cho nên nói kinh điển Đại thừa do ngoại đạo nói, đó
02/11/2022(Xem: 1578)
Bấy giờ, tôi khoảng chín tuổi, một hôm đi xem đưa đám tang ông Võ Hờ trong xóm, thấy mọi người đi sau đám tang đều khóc nức nở và tức tối. Thấy họ khóc, tôi cũng khóc, nhưng bấy giờ tôi không biết tại sao tôi lại khóc như vậy.
31/10/2022(Xem: 1145)
SOTAPATTI, quả vị Dự lưu, là cấp bậc đầu tiên trong bốn cấp bậc giác ngộ được đề cập trong Phật giáo Sơ kỳ. Tên gọi của quả vị nầy là từ ý nghĩa của một hành giả nhập vào dòng chảy không thối chuyển (sotāpanna, thánh Dự lưu) đưa đến giải thoát hoàn toàn. Dòng chảy nầy chính là đường thánh tám chi (Bát chi Thánh đạo, SN 55:5, kinh Sāriputta), là dòng sông hướng đến Niết-bàn cũng giống như sông Hằng chảy ra biển cả (SN 45:91, kinh Phương đông). Thời gian cần thiết để dòng sông nầy tiến đến mục tiêu tối hậu là tối đa bảy kiếp sống, không kiếp nào tái sinh trong cõi giới thấp hơn cõi người (SN 55:8, kinh Giảng đường bằng gạch).
29/10/2022(Xem: 1561)
Nhận tin nhắn trễ trên Viber sau khi đã ra khỏi nhà, và mãi đến trưa con mới trở về nên con chỉ nghe lại bài phỏng vấn này do TT Thích Nguyên Tạng có nhã ý cho chúng đệ tử học hỏi thêm giáo lý Phật Pháp trước khi Ngài trở về trú xứ Hoa Kỳ sau 3 tuần tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Lễ Mừng 32 năm Khai Sơn Tu Viện Quảng Đức, vào trước giờ có pháp thoại của Tổng Vụ Hoằng Pháp và Giáo Dục của Giáo Hội Úc Châu cùng ngày. Tuy nhiên với sự ngưỡng mộ của con đối với bậc cao tăng trí tuệ viên minh, diệu huyền thông đạt như Ngài, mà những lời Ngài trình bày qua những kinh nghiệm tu chứng hành trì, hạnh giải tương ưng thu thập được trong suốt hơn 46 năm qua đã khiến con phấn chấn tu tập hơn, hầu đạt được mục đích tối cao mà Đức Phật đã truyền trao nên con đã nghe lại đôi lần vào hôm nay để có thể uống được cam lồ qua những lời đáp trao đổi Phật Pháp. Thành kính tri ân TT Thích Nguyên Tạng và HT Thích Đồng Trí và kính xin phép cho con chia sẻ lại những gì con đã học được.
13/07/2022(Xem: 4596)
Phải nói là khi nhận được tin TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng sẽ có bài pháp thoại giảng tại Thiền Lâm Pháp Bảo hôm nay (12/7/2022) lại vừa nghe tin tức mưa lớn và lụt tràn về Sydney mấy ngày qua, thế mà khi nhìn vào màn ảnh livestream lại thấy khuôn viên thiền môn trang nghiêm thanh tịnh quá, dường như thời tiết khí hậu chẳng hề lay động đến nơi chốn này, nơi đang tập trung những người con cầu tiến muốn hướng về một mục đích mà Đức Phật hằng mong chúng ta đạt đến : Vô Sanh để thoát khỏi vòng sinh tử .
15/06/2022(Xem: 4386)
Tôi thật chưa tìm ra cuốn nào như cuốn này, tác giả viết từ những năm 50s, hữu duyên được dịch ra tiếng Việt vào những năm 80s… Tìm lại được bản thảo sau khoảng 33 năm (2021). Tốn thêm một năm hiệu đính trên đường ta bà, gọt dũa lại.
23/03/2022(Xem: 1960)
Tác ý là sự quyết định của tâm. Tác ý có thể xấu hay tốt, thiện hay bất thiện. Tác ý sanh lên trong lúc nào? Tác ý có thể sanh lên từ cảm giác nhưng cũng có thể sanh lên từ sự suy tưởng hay suy nghĩ của mình. Như vậy, làm thế nào để biết chắc chắn đó là tác ý? Tác ý là một cảm giác mạnh sinh khởi trong một con người. cảm giác mạnh này thôi thúc người đó phải hành động để giải quyết vấn đề. Cảm giác này được coi là tác ý vậy...
10/12/2021(Xem: 2734)
Trong một kiếp nhân gian, mọi chúng sinh đều khởi đầu từ sinh và kết thúc ở diệt. Có sinh, phải có diệt. Diệt là chấm dứt để trở về với cát bụi, khép kín một vòng sinh lão bệnh tử. Tứ là sự chết, sự kết thúc. Trong Kinh Tử Pháp ( Tạp A Hàm, quyển 6, số 121, 雜阿含經 第6卷,一二一,死法), Phật dạy các đệ tử chánh tư duy về vô thường trong sinh tử để không dính mắc, không chấp giữ mà đạt đến giác ngộ Niết Bàn.
27/11/2021(Xem: 1806)
Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải (1938 – 2003) đã để lại nhiều tác phẩm lớn, vừa có giá trị Phật học, vừa có giá trị văn học. Một tác phẩm trong những tháng cuối của cuộc đời Ni Trưởng là tập thơ Ngọa Bệnh Ca, được sáng tác trong thời gian nằm bệnh vào đầu năm 2003. Rồi cuối năm 2003, Ni Trưởng tử nạn trong một tai nạn giao thông. Bài viết nảy sẽ ghi lại những suy nghĩ về bài thơ “Người Gỗ” trong thi tập Ngọa Bệnh Ca của Ni Trưởng. Trong bài chỉ là các suy nghĩ rời, từ một người không có thẩm quyền nào, cả về Phật học và văn học.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,171,187