Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Các Bài Kệ Tán đã dịch ra tiếng Việt

22/10/201017:13(Xem: 39897)
Các Bài Kệ Tán đã dịch ra tiếng Việt
Phat_Thich_Ca_7

Các Bài Kệ Tán

Thích Nguyên Tạng (sưu tầm)
Hạnh Cơ (dịch)

Hương vân nhi bố
Thánh đức chiêu chương
Bồ đề tâm quảng mạc năng lường
Xúc xứ phóng hào quang
Vi thoại vi tường
Ngưỡng khởi pháp trung vương
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần).

Mây hương thơm bủa khắp
Thánh đức tỏa sáng ngời
Tâm bồ đề rộng lớn
Hào quang chiếu nơi nơi
Điềm lành hiện trước mắt
Kính ngưỡng đấng Pháp Vương
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát

Tâm nhiên ngũ phận
Phổ biến thập phương
Hương yên đồng tử ngộ chơn thường
Tỉ quán diệu nan lương
Thoại ái tường quang
Kham hiến pháp trung vương
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần).

Tâm thắp năm phần hương
Biến khắp cả mười phương
Trong khói hương nghi ngút
Đồng tử ngộ chân thường
Mùi vi diệu khó lường
Mây lành sáng an tường
Dâng cúng đấng Pháp Vương
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát


Lư hương sạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất diêu văn
Tùy xứ kiết tường vân
Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần).

Lò hương vừa đốt lên
Xông khắp cùng pháp giới
Chư Phật các pháp hội
Gần xa thảy đều nghe
Chốn chốn kết mây lành
Tâm chí thành dâng cúng
Chư Phật hiện toàn thân
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát

Chiên đàn hải ngạn
Lư nhiệt danh hương
Da Du tử mẫu lưỡng vô ương
Hỏa nội đắc thanh lương
Chí tâm kim tương
Nhất chú biến thập phương
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần).

Hương chiên đàn hải ngạn
Lò đốt ngát mùi thơm
Mẹ con bà Da Du
An toàn không bị nạn
Trong lửa cháy hừng hực
Nghe mát mẻ dị thường
Nay đem lòng chí thành
Một nén thấu mười phương
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát

Diêu thiên ngọc lộ
Giác hải kim ba
Đại thiên sa giới sái phân đà
Tam muội địch trần kha
Thiểu thủy thành đa
Nhất đích tịnh sơn hà
Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần).

Sương ngọc cõi trời xa
Sóng vàng biển tuệ giác
Từ ba ngàn thế giới
Rải hoa sen trắng ngời
Tam muội rửa trần cấu
Nước ít biến thành nhiều
Một giọt sạch thế gian
Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát


Dương chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhân thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tôi tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần).

Nước sạch đầu cành dương
Rưới khắp đại thiên giới
Nước tự tánh vốn không
Đầy đủ tám công đức
Lợi lạc cả trời người
Rộng vô cùng pháp giới
Tiêu trừ hết tội chướng
Hóa giải mọi oan khiên
Hầm lửa hóa ao sen
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát

Kiết tường hội khởi
Cam lồ môn khai
Cô hồn Phật tử giáng lâm lai
Văn pháp phú hương trai
Vĩnh thoát luân hồi
U ám nhất thời khai
Nam mô Vân Lai Tập Bồ tát (3 lần).

Hội cát tường đã lập
Rộng mở cửa cam lồ
Chư cô hồn Phật tử
Xin vân tập đàn tràng
Nghe pháp thọ hương trai
Xa lìa nơi tăm tối
Vĩnh viễn thoát luân hồi
Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát


A Di Đà Phật
Vô thượng y vương
Nguy nguy kim tướng phóng hào quang
Khổ hải tác châu hàn
Cửu phẩm liên bang
Đồng nguyện vãng Tây phương
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật (3 lần).

Đức Phật A Di Đà
Bậc y vương vô thượng
Sừng sững thân sắc vàng
Phóng hào quang rực rỡ
Đưa người vượt biển khổ
Về chín phẩm hoa sen
Chúng con đồng phát nguyện
Vãng sinh về Tây-phương
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Phật từ quảng đại
Cảm ứng vô sai,
Tịch quang tam muội biến hà sa
Nguyện bất ly Già da
Giáng phước trai gia
Kim đại dõng liên ba
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát (3 lần).

Phật lòng từ rộng lớn
Cảm ứng tâm chân thành
Ánh sáng chiếu vô biên
Không rời cội bồ đề
Ban phước nhà thí chủ
Túi vàng nảy hoa sen

Liên trì hải hội
Di Đà Như Lai
Quan Âm Thế Chí tọa liên đài
Tiếp dẫn thượng kim giai
Đại thệ hoằng khai
Phổ nguyện ly trần ai
Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát

Nơi hải hội Liên-trì
Đức Phật A Di Đà
Cùng Quán Âm, Thế Chí
Ngự trên đài hoa sen
Phát thệ nguyện rộng lớn
Tiếp dẫn chúng hữu tình
Nguyện mọi loài chúng sinh
Đồng vãng sinh Cực-lạc
Nam mô Liên Trì Hải Hộ Phật Bồ Tát


Đoan nghiêm sanh tín
Tuyệt tướng siêu tôn
Đốn vong nhơn pháp giải chơn không
Bát nhã vị trùng trùng
Tứ cú dung thông
Phước đức thán vô cùng
Nam mô Bát nhã Hội thượng Phật Bồ Tát (3 lần).

Đoan nghiêm lòng tin kính
Tướng tốt xưng Thế Tôn
Ngã pháp thảy đều không
Trí bát nhã siêu việt
Bốn câu vẹn dung thông
Phước đức nói không cùng
Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát


Thập nhị dược xoa
Trợ Phật tuyên hoằng
Ngũ sắc thể lũ kết kỳ danh
Tùy nguyện tất viên thành
Oan nghiệp băng thanh
Phước thọ vĩnh khương ninh
Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Mười hai tướng Dược-xoa
Giúp Phật tuyên giáo pháp
Chỉ ngũ sắc gút tên
Mong cầu đều mãn nguyện
Mọi oan nghiệp tiêu trừ
Hưởng phước thọ dài lâu
Nam mô Duọc Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát

Trí huệ hoằng thâm đại biện tài,
Đoan cư ba thượng tuyệt trần ai.
Tường quang thước phá thiên sanh bệnh,
Cam lồ năng trừ vạn kiếp tai.
Túy liễu phất khai kim thế giới,
Hồng liên dõng xuất ngọc lâu dài.
Ngã kim khể thủ phần hương tán,
Nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai.
Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần).

Trí tuệ rộng sâu đại biện tài
Đứng trên sóng nước tuyệt trần ai
Ánh sáng an tường trừ bệnh khổ
Nước cam lồ rửa sạch nạn tai
Sau rặng liễu cõi vàng rộng mở
Trên hoa sen sừng sững lâu đài
Con cuối đầu dâng hương tán thán
Xin Ngài ứng hiện độ muôn loài
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát


Địa Tạng thập vương khỉ ai lân
Kết án tiêu danh nạp thiện duyên
Hương linh tu trượng Như Lai giáo
Nguyện bằng Phật lực vãng Tây phương
Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần)

Mười vua Địa Tạng khởi lòng thương
Bày án nêu tên kẻ duyên lành
Hương linh nương tựa lời kinh giáo
Nhờ Phật tiếp độ về Tây-phương
Nam mô Siêu Lạc Độ Bố Tát

Lục niên khổ hạnh Thích Ca tôn,
Ca Diếp A Nan vạn lý chơn.
Trung thử giang sơn đăng bỉ ngạn,
Nhứt chi ngũ diệp lợi nhơn thiên.
Nam mô Độ nhơn sư Bồ Tát (3 lần).

Phật Thích Ca khổ hạnh sáu năm
Ca Diếp, A Nan truyền vạn dặm
Non nước này lên đến bờ kia
Một cành năm lá lợi trời người
Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát

Trầm nhũ chiên đàn giá mạt luân
Hương yên tài nhiệt phúng tường vân
Nhơn ôn biến triệt tam thiên giới
Vi thoại vi tường đạt Thế Tôn
Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát (3 lần).

Bột trầm hương vừa đốt
Khói xông áng mây lành
Tỏa ba ngàn thế giới
Cúng dường đức Thế Tôn
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát


Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly,
Phật diện do như mãn nguyệt huy.
Phật tại thế gian thường cứu khổ,
Phật tâm vô xứ bất từ bi.
Nam mô Thập phương thường trú Tam bảo (3 lần).

Thân Phật trong sạch như lưu li
Mặt Phật tròn đầy như trăng rằm
Phật trải lòng từ khắp nơi chốn
Cứu khổ muôn loài ở thế gian
Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo

Giới hương, định hương dữ huệ hương,
Giải thoát giải thoát tri kiến hương.
Quang minh vân đài biến pháp giới,
Cúng dường thập phương vô thượng tôn.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần).

Hương giới, hương định, cùng hương tuệ
Hương giải thoát, hương biết giải thoát
Đài mây sáng tỏa cùng pháp giới
Cúng dường Chư Phật khắp mười phương
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát

Phật diện do như tịnh mãn nguyệt,
Diệc như thiên nhựt phóng quang minh.
Viên quang phổ chiếu ư thập phương,
Hỷ xả từ bi giai cụ túc.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

Mặt Phật như trăng rằm
Như ánh sáng mặt trời
Chiếu soi khắp mười phương
Đủ từ bi hỉ xả
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Phật nhiếp kim liên hạ thứu phong,
Thiện Tài tham lễ giác thành đông.
Liên Hoa Tạng giới phi vô lộ,
Đâu Suất Đà thiên biệt hữu cung.
Nam mô Thập phương thường trú Tam bảo (3 lần).

Phật ngự tòa sen vàng
Hạ giáng đỉnh Linh-sơn
Thiện Tài lễ tham vấn
Thế giới Liên-hoa-tạng
Đường rộng mở thênh thang
Nơi cõi trời Đâu-suất
Bồ-tát có cung riêng
Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo


Khể thủ Tây phương an lạc quốc,
Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư.
Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh,
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.
Nam mô Liên Trì hội thượng Phật Bồ Tát (3 lần).

Cúi đầu đảnh lễ
Đấng Đại Đạo Sư
Ở nước Cực-lạc
Tiếp dẫn chúng sinh
Con nay phát nguyện
Nguyện được vãng sinh
Xin đức Từ Bi
Xót thương tiếp độ
Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát

Phật nhiếp kim liên hạ thứu phong,
Pháp khai bảo tạng ly long cung.
Tăng tùng nội uyển biệt thuyền định,
Tam bảo lâm đàn pháp hội đồng.
Nam mô Thập phương thường trú Tam bảo (3 lần).

Phật ngự tòa sen vàng
Hạ giáng đỉnh Linh-sơn
Kho báu Long-cung mở
Pháp bảo được tuyên dương
Tăng-già tâm thường định
Dòng pháp vận nối truyền
Ba Ngôi Báu hiện tiền
Đạo tràng thường nghiêm tịnh
Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo


Ngã kim phụng hiến cam lồ vị,
Lương đẳng Tu Di vô quá thượng.
Sắc hương mỹ vị biến hư không,
Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.
Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát (3 lần).

Con xin dâng cúng vị cam lồ
Dù núi Tu-di cũng không hơn
Mùi thơm, vị ngon khắp hư không
Xin đức Từ Bi thương nạp thọ
Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ Tát


Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy,
Năng linh nhất đích biến thập phương.
Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ,
Phổ sái pháp diên tất thanh tịnh.
Nam mô Cam lồ vương Bồ Tát (3 lần)

Nước cam lồ đầu nhành dương liễu
Một giọt biến khắp cả mười phương
Bao nhiêu cấu uế đều rửa sạch
Đạo tràng đây thanh tịnh trang nghiêm
Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát


Lục tự Di Đà vô biệt niệm,
Bất lao đàn chỉ đáo Tây phương.

Chỉ sáu chữ Di Đà
Không có niệm nào khác
Không phí công lao nhọc
Sát na đến Tây-phương

Bạch ngọc giai tiền văn diệu pháp,
Huỳnh kim điện thượng lễ Như Lai.

Ngồi trước thềm ngọc trắng
Nghe giáo pháp nhiệm mầu
Trong bảo điện hoàng kim
Con đảnh lễ Như Lai

Sơn trung tợ hữu thiên niên thọ,
Thế thượng nan lưu bách tuế nhơn.

Ở sâu trong rừng núi
Có cổ thụ ngàn năm
Trong đời sống thế nhân
Khó có người trăm tuổi

Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt,
Vạn lý vô vân vạn lý thiên.

Sông dài ngàn dặm trăng ngàn dặm
Không mây che tức hiện trời xanh

Mật trúc bất phòng lưu thủy quá,
Sơn cao vô ngại bạch vân phi.

Trúc kín không ngăn dòng nước chảy
Núi cao mây trắng vẫn bay qua

Đông phương A Súc Phật,
Nam phương Bảo Tướng Phật,
Tây phương Di Đà Phật,
Bắc phương Thành Tựu Phật,
Trung phương Tỳ Lô Giá Na Phật.

Đức Phật A Súc ở phương Đông
Đức Phật Bảo Tướng ở phương Nam
Đức Phật Di Đà ở phương Tây
Đức Phật Thành Tựu ở phương Bắc
Đức Phật Tì Lô Giá Na ở trung ương


Viễn quan sơn hữu sắc,
Cận thính thủy vô thanh.
Xuân khứ hoa thường tại,
Nhơn lai điểu bất kinh.

Nhìn xa núi có màu
Nghe gần nước không tiếng
Xuân đi hoa còn đó
Người đến chim không sợ


Ái hà thiên xích lãng,
Khổ hải vạn trùng ba.
Dục thoát luân hồi khổ,
Tảo cấp niệm Di Đà.

Sông ái dài ngàn dặm
Biển khổ sóng muôn trùng
Muốn thoát vòng sinh tử
Hãy gấp niệm Di Đà


Dương Tử giang tâm thủy,
Mông Sơn đảnh thượng trà.
Hương linh tam ẩm liễu,
Tảo sanh pháp vương gia.

Nước giữa sông Dương-tử
Pha trà đỉnh Mông-sơn
Hương linh uống ba tuần
Sinh vào nhà Pháp vương


Cẩn y tam thừa giáo,
Xướng tụng thất Như Lai.
Hương linh thừa Phật lực,
Thoát hóa bảo liên đài.

Nương giáo pháp ba thừa
Xưng tụng bảy đức Phật
Hương linh nhờ Phật lực
Hóa sinh lên đài sen

Kiến văn như huyễn uế,
Tam giới nhược không hoa.
Văn phục ế căn trừ,
Trần tiêu giác viên tịnh.

Thấy nghe như huyễn mộng
Ba cõi như không hoa
Điều phục tâm tan mộng
Sạch bụi trời trong xanh


Hoa Nghiêm bảo diễn,
Lâu các môn khai.
Chung tiến Triệu Châu trà,
Hương linh quy khứ lai.

Cõi Hoa-nghiêm hiển lộ
Cửa lâu đài rộng mở
Hết tuần trà Triệu-châu
Hương linh về cõi Phật.


Sơ chước Tào Khê thủy,

Tam huỳnh Triệu Châu trà.
Nguyện tiềm hinh pháp vị,
Quy khứ pháp vương gia.

Trước rót nước Tào-khê
Sau châm ba tuần trà
Xin thấm nhuần pháp vị
Trở về nhà Pháp vương.


Hương tài nhiệt,
Lư phần bảo đỉnh trung,
Chiên đàn trầm dụ chơn kham cúng,
Hương yên liêu nhiễu liên hoa động,
Chư Phật Bồ Tát hạ thiên cung,
Thiên Thai sơn La Hán,
Lai thọ nhơn gian cúng.
Thiên Thai sơn La Hán,
Nạp thọ nhơn gian cúng.
Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát (3 lần).

Lư báu trầm hương xông ngát
Cúng dường Chư Phật mười phương
Khói hương quyện động sen vàng
Cúi xin từ bi nạp thọ
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

 

Quang minh chính đại
Cảm ứng đạo giao.
Thần tư minh phước nghiệp băng tiêu
Phật nhật vĩnh chiêu chiêu
Lợi ích phong nhiêu
Tán thán quả cao siêu

Ngay thẳng rõ ràng
Cảm ứng suốt thông
Thần thái sáng tươi
Phước tỏ nghiệp tiêu
Mặt trời trí tuệ hằng sáng rỡ
Lợi ích dồi dào quả cao siêu.


Tứ hoằng phổ bị
Vạn đức công viên
Cao siêu Thập địa viết Tam hiền
Quả hải nghịch lưu
Tuyền bi nguyện di kiên
Tiếp vật lợi nhơn thiên

Bốn nguyện lớn đầy đủ
Muôn công đức trang nghiêm
Vượt Ba-hiền lên Mười-địa
Ngược dòng đời qua bể khổ
Tâm từ bi kiên cố
Làm lợi ích trời người

Mộng đoạn sơn đầu vân yểu yểu,
Tư thù hải hượt thủy tu du.

Ngã kim y giáo kiến lập mạng hoa tai
Lượng đẳng hư không kim cang vi bảo địa

Thần thông du hý
Hóa đạo vô duyên
Từ bi phổ tế bạt thân uyên
Giác để quản hoằng tuyên
Diệu dụng chiêu nhiên
Đốn chứng lễ kim tiên


Vũ lộng khổng tước thiệt châu trà,
Thanh thủy hương tuyền hổ phách ba.
Phân khí ngọc bôi phương phúc úc,
Cúng dường Hiền Thánh hỷ thiện đa.
Nam mô Phổ cúng dường BồTát (3 lần).

SÁM NGÃ NIỆM

Hạnh Cơ dịch

Kính lạy Phật! Con từ vô lượng kiếp,

Mây vô minh che lấp tánh viên minh,

Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành,

Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử,

Đổi xác thay hình, biết bao khổ sở!

Nhờ chút duyên lành đời trước, nay được làm người;

May gặp ngọn gió thanh lương, lìa bỏ thói đời,

Cạo râu tóc, mặc ca sa, vào dòng Thích tử.

Nhưng lại buông lung theo đường ác cũ,

Tạo nhiều tội lỗi: phá giới phạm trai,

Sát sinh hại vật không chút bi hoài,

Thịt cá tanh hôi nuôi thân bẩn thỉu,

Lạm dụng của Tam Bảo,

Tham lam lấy của người,

Nghiện rượu, đắm sắc, mê mải chơi bời,

Sống mãi đường tà lòng không nhàm chán;

Bội nghĩa, vong ân, coi thường sư trưởng,

Hủy báng Kinh Pháp, khinh Phật, mạ Tăng;

Hay đố kị, chèn ép kẻ tài năng,

Dùng lời ngoa, khoe khoang mình cao đức;

Giành giật lợi danh, dối người chân thật,

Hơn thua nhân ngã, tranh cãi thị phi;

Bề ngoài giả dối hiện tướng oai nghi,

Thật tế bên trong ngông cuồng ngạo mạn;

Suy nghĩ lăng nhăng tâm luôn tán loạn,

Ý tà niệm ác cứ mãi loay hoay,

Chuyện người bàn tán phấn khởi hăng say,

Niệm Phật tụng kinh dùng dằng uể oải,

Biếng nhác tu hành, chỉ ham ngủ nghỉ,

Tham lam bỏn sẻn không biết thẹn thùng;

Ruộng hoang mầm mục chẳng có chỗ dùng,

Thây nổi đại dương, trôi không dừng nghỉ.

Bản thân không mảy may phước trí,

Chắc chắn phải chịu khổ ba đường.

Con cúi xin nơi Cực-lạc Tây-phương,

Phật Di Đà cùng Quán Âm, Thế Chí,

Phóng quang uy nghi chiếu soi trần thế,

Cứu con từ vô thỉ kiếp đến nay,

Sáu căn nghiệp chướng sâu dầy,

Sát na diệt hết tội này sạch không;

Nguyện cùng pháp giới đại đồng,

Viên quang thanh tịnh dứt vòng tử sinh.
Sám Ngã Niệm

Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp,

Thất viên minh tánh tác trần lao,

Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi,

Di trạng thù hình tao khổ sở,

Túc ư thiểu thiện sanh nhơn đạo,

Hoạch ngộ di phong đắc xuất gia,

Phi truy, tước phát loại Sa môn,

Hủy giới, phá trai đa quá hoạn,

Hoại sanh, hại vật vô từ niệm,

Đạm nhục, san huân dưỡng uế xu,

Chúng nhơn tài vật tứ sâm mãn,

Tà mạng, ác cầu vô yễm túc,

Đam dâm, thị tửu dũ hoàng mê,

Mạn Phật, khinh Tăng, báng Đại thừa,

Bội nghĩa vô thân hủy sư trưởng,

Văn quá sức phi dương kỷ đức,

Hoạch tai lạc họa yễm tha năng,

Hư cuống khi vưu cạnh lợi danh,

Đấu cấu thị phi tranh nhơn ngã,

Ác niệm tà tư vô tạm tức,

Kinh phú trạo tán vị thường đình,

Truy phàm nhơn sự dũ tinh chuyên,

Trì tụng Phật kinh duy khốn khổ,

Ngoại hiện oai nghi tăng siễm trá,

Nội hoài ngã mạn cánh sơ cuồng,

Lại đọa huân tu tứ thùy manh,

Xan tật, tham lam vô úy sỉ,

Dã điền uế bổn tương hà dụng,

Đại hải phù thi bất cữu đình,

Ký vô nhất niệm khả tư thân,

Tất đọa tam đồ oanh chúng khổ,

Ngưỡng nguyện Bổn sư Vô lượng thọ,

Quán âm, Thế chí, Thánh hiền tăng,

Đồng triển oai quang phổ chiếu lâm,

Cọng tứ minh gia hàm cứu bạt,

Vô thỉ kim sanh chư tội chướng,

Lục căn, tam nghiệp chúng khiên vưu,

Nhất niệm viên quang tội tánh không,

Đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh.

source: quangduc.com
Ý kiến bạn đọc
31/10/201804:05
Khách
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thượng Tọa cho con xin hỏi từ "Thiền Duyệt Tạng" và "Thiền Duyệt Tạng": từ nào là chính xác? Vì con đọc các bài tán ở trên phần âm Hán Việt là "Thuyền Duyệt Tạng", nhưng đoạn giải nghĩa ngay dưới lại là "Thiền Duyệt Tạng". Mong Thượng Tọa hoan hỉ giải thích thêm cho con ạ.
Nam môn Hoan Hỉ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
27/01/201621:26
Khách
Nam Mô A Di Đà Phật,Thầy giúp con bài tán Hộ Pháp,con chỉ nhớ được câu:Thiên chơn địa thánh,thủy tiết dương hiền.....còn mấy con sau con không biết,ngưỡng mong Thầy hoan hỷ biết chỉ dùm con
A Di Đà Phật,nếu Thầy tìm thấy mong Thầy liên lạc giúp con: 01659980639. Mô Phật
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/04/2011(Xem: 3627)
Khi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu tí tách, con ve gọi hè bổng náo nức râm rang, những giọt xuân cuối cùng sắp sang, nhường chổ cho hạ về ngập trànnắng sáng, cũng là lúc người con Phật ở khắp nơi trên thế giới, lại mộtlần nữa cung kính chào mừng ngày đại lễ Đức Phật Đản Sanh.
02/04/2011(Xem: 4718)
Kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoa, tưởng cốt nhục dĩ phân ly, đỗ anh hồn nhi hà tại. HT Thích Bích Liên
28/02/2011(Xem: 5299)
Những Bài Tán Trạo Theo Nghi Thức Phật Giáo Miền Trung
28/02/2011(Xem: 9691)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
25/02/2011(Xem: 4478)
Những Bài Tán Rơi Theo Nghi Thức Phật Giáo Miền Trung
17/02/2011(Xem: 4335)
NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN
15/02/2011(Xem: 2815)
Nghi lễ là cái được sáng tạo sau khi đức Phật nhập diệt, mà một trong những mục tiêu là thể hiện sự kính ngưỡng đối với Đức Phật và giáo pháp của Ngài, thông qua những hình thức cụ thể.
15/02/2011(Xem: 3499)
Xin hỏi, tôi có đọc 1 trang báo về đạo Phật của 1 ngôi chùa nói rằng việc cúng sao là Phong tục lâu đời của Việt Nam Việc cúng sao giải hạn có Khoa nghi cúng sao giải hạn (bản phiên âm Hán Việt), Sớ cúng sao giải hạn (bản tiếng Việt) của truyền thống Phật giáo miền Bắc do chư Tổ Sư biên soạn và tất nhiên bên dưới là chú của Phật như Biến thực chân ngôn, Cam lộ thuỷ chân ngôn & Phả cúng dàng chân ngôn vv…
13/02/2011(Xem: 4178)
NGHI THỨC HỒNG CHUNG
13/02/2011(Xem: 6952)
NGHI THỨC CÚNG NGỌ
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567