Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Đảnh Lễ Chúc Tán Thù Ân

08/04/201311:42(Xem: 13162)
Đảnh Lễ Chúc Tán Thù Ânphat thanh dao

Đảnh Lễ Chúc Tán Thù Ân
(thời kinh khuya)

Thích Nguyên Tạng (sưu tầm)
Hạnh Cơ (dịch)

Khể thủ nhất thiết xuất thế gian
Tam giới tối tôn công đức hải
Trí giả năng thiêu phiền não cấu
Chánh giác ngã kim quy mạng lễ.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, vi trần sát độ trung, quá hiện vị lai, nhứt thiết chư Phật.

Chư Phật chí tôn trong ba cõi
Trí tuệ diệt tận gốc vô minh
Công đức rộng sâu như biển cả
Chúng con đảnh lễ xin qui y
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai nhất thiết Chư Phật.

Khể thủ năng bạt sanh tử hiểm
Phổ kiệt ưu não tham si hải
Phá bỉ trần lao tội nghiệp sơn
Ngã kim quy lễ diệu Pháp bảo.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô tận hư không biến pháp giới, vi trần sát độ trung, quá hiện vị lai, nhứt thiết tôn Pháp.

Pháp bảo vi diệu diệt phiền não
Phá trừ tội chướng như núi cao
Đưa chúng sinh thoát biển sinh tử
Chúng con đảnh lễ xin qui y
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai nhất thiết Tôn Pháp.

Khể thủ nhất thiết Phật xưng tán
Bát chánh vạn hạnh tác trang nghiêm
Vô vi định huệ tiệm viên minh
Ngã kim quy mạng Thánh chúng bảo.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô tận hư không biến pháp giới, vi trần sát độ trung, quá hiện vị lai, nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.

Tăng bảo trang nghiêm Phật ngợi khen
Hành trì bát chánh lìa vọng tưởng
Định tuệ viên minh, kiêm muôn hạnh
Chúng con đảnh lễ xin qui y
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới,quá hiện lai nhất thiết Hiền Thánh Tăng.

Thế Tôn sắc tướng như kim sơn
Diệc như thiên nhựt chiếu thế gian
Năng bạt nhứt thiết chư khổ não
Ngã kim khể thủ đại Pháp vương.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thế Tôn sắc tướng như núi vàng
Lại như mặt trời chiếu thế gian
Nhổ sạch gốc rễ mọi khổ não
Chúng con đảnh lễ đấng Pháp Vương
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng đức nghiêm thân phi số lượng
Quang minh biến chiếu quá thập phương
Tam thế Như Lai vô dữ đẳng
Hằng thí chúng sanh đại từ hàng.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Vô lượng công đức trang nghiêm thân
Ánh sáng chiếu soi khắp mười phương
Chư Phật ba đời không thể sánh
Thuyền từ hằng cứu vớt chúng sinh
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây-phương Cực-lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Đại sĩ cửu thành đẳng Chánh giác
Thành thục hữu tình cư Đâu Suất
Trú dạ thường chuyển bất thối luân
Long Hoa tam hội độ vô cực
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Bồ Tát chứng Đẳng-giác đã lâu
Ngự cung Đâu-suất độ hữu tình
Ngày đêm chuyển bánh xe bất thối
Hội Long-hoa độ chúng hằng sa
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Tam thế Như Lai chi đạo sư,
Trí nguyện quảng đại nan tư nghì,
Vô biên sát hải vi quốc độ,
Đương lai Phổ Kiến Thiện Thệ Tôn.
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thầy của chư Phật khắp ba đời,
Trí nguyện rộng lớn khó dùng lời,
Thế giới mười phương là quốc độ,
Sẽ thành Phổ Kiến Phật tương lai.
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát.


Lục nha bạch tượng vi bảo tòa,
Chư độ vạn hạnh tác tần thân,
Hoa Tạng thế giới xưng trưởng tử,
Thập phương sát độ hiện toàn thân.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Nguyện Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Voi trắng sáu ngà làm bảo tọa,

Muôn hạnh giải thoát làm phân thân,
Thế giới Hoa-tạng xưng trưởng tử,
Ứng hiện độ sinh khắp mười phương.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Nguyện Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Phổ-đà-lạc-già thường nhập định
Tùy duyên phó cảm mị bất châu
Tầm thanh cứu khổ độ quần mê
Thị tắc danh vi Quán Tự Tại
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

Trong núi Phổ-đà thường nhập định
Tùy duyên cứu độ khắp hằng sa
Nghe tiếng kêu cầu liền ứng hiện
Sáng cả hồng danh Quán Thế Âm
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

Bảo quan đảnh Phật nhân đới quả
Quá khứ Chánh Minh thiên nhơn sư
Bi nguyện vận vi thiên thủ nhãn
Chiếu hộ quần sanh bất thất thời
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Phật trên mão báu nhân mang quả

Là Phật Chánh Minh trong quá khứ

Bi nguyện dùng ngàn mắt ngàn tay

Tiếp độ quần sinh không chậm trễ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Đảnh thượng bảo bình hiện Phật sự
Nhất mao khổng trung kiến thập phương
Cử túc chấn kinh chư quốc độ
Phổ nhiếp tịnh nhơn quy Lạc bang
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát

Bình báu trên đầu hiện Phật sự
Trong một sợi lông thấy mười phương
Cất bước chấn động các quốc độ
Tiếp người tu Tịnh về Lạc-bang
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát

Bi nguyện sơ tùng cứu thân khởi
Phân thân biến độ thục nan lương
Địa ngục vị không bất thành Phật
Ngả kim khể thủ đại thệ vương.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bi nguyện khởi từ cứu mẫu thân
Phân thân độ khắp khó ai lường
Địa ngục chưa trống không thành Phật
Cúi đầu đảnh lễ Đại Nguyện Vương
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Đảnh thượng bảo châu thanh quang diệu
Diệt trừ chúng sanh tội như không
Ngã kim khể thủ Sám ma chủ
Tam chướng đốn tiêu phước huệ dung.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát

Ngọc báu trên đầu sáng nhiệm mầu
Diệt trừ tội chướng cho chúng sinh
Cúi đầu đảnh lễ bậc Sám chủ
Ba chướng tiêu, phúc tuệ viên dung
Chí tâm đảnh lễ: Mam mô Hư Không Tạng Bồ Tát

Đức tướng đoan nghiêm như kim tụ
Đầu đà khổ hạnh tự chung thân
Thân truyền Như Lai chánh pháp nhãn
Kê túc sơn trung đãi Từ Tôn.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Đức Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả

Đức tướng đoan nghiêm sáng như vàng
Suốt một đời khổ hạnh đầu đà
Thế Tôn thân truyền chánh pháp nhãn
Trong núi Kê-túc đợi Từ Tôn
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ma Ha Ca Diếp tôn giả

Đắc độ thân tiên thất vương tử
Lăng Nghiêm hội thượng chứng viên thông
Hoằng dương luật giáo Tỳ Ni Tạng
Phật pháp do tư trụ thế long.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đại Đức Ưu Ba Li Tôn Giả

Được độ trước bảy vị vương tử
Pháp hội Lăng Nghiêm chứng viên thông
Chuyên hành trì hoằng dương Giới Luật
Khiến cho Phật pháp trụ ở đời
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ưu Ba Li Tôn Giả

Đa văn chúng trung xưng đệ nhất
Chứng đạo thân ly tứ oai nghi
Kiết tập Như Lai chánh pháp tạng
Vĩnh tác nhơn thiên độ thế sư.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.
Nghe nhiều nhớ kĩ nhất tăng đoàn

Chứng đạo tự như bốn oai nghi
Kết tập Tạng Kinh không thiếu sót
Vĩnh viễn làm Thầy độ nhân thiên
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả


Như Lai thọ ký tác Pháp Minh
Tùy cơ thuyết pháp nhi hóa độ
Bất từ lao quyện nhập tam đồ
Luận tạng xưng dương giải Phật ngôn
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phú Lâu Na Tôn Giả

Như Lai thọ ký làm Pháp Minh
Tùy cơ thuyết pháp hay hóa độ
Không hề mệt nhọc vào ba cõi
Luận tạng ngợi khen giải lời Phật
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phú Lâu Na Tôn Giả


Thần thông dõng kiệt trí nan lường
Oai linh nhi tài phục ma quân
Bảo sử dĩ quy tùng Chánh Giác
Ủng hộ Phật Pháp sử trường tồn
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát

Thần thông siêu xuất, trí khó bằng
Oai nghiêm chinh phục các ma quân
Bảo khiến theo về với Chánh Pháp
Ủng hộ Phật Pháp khiến trường tồn
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát


Ngã hối nhứt thiết quá
Khuyến trợ chúng đạo đức
Quy mạng lễ chư Phật
Linh đắc vô thượng huệ
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bao nhiêu lỗi lầm đều sám hối
Tán dương ủng hộ bậc cao đức
Qui mạng lễ mười phương chư Phật
Nguyện đạt được trí tuệ vô thượng
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát


Điều ngự thùy từ thần thông giám
Pháp kim quang chiếu phá hôn cù
Diễn diệu Pháp Hoa khuynh vạn trở
Ân triêm vạn khoảnh lợi nhơn thiên
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát

Điều ngự lòng từ dùng thần thông
Pháp hào quang chiếu phá tối tâm
Nói Pháp Hoa lành, độ vạn khó
Trời người hưởng được muôn điều lành.
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát
0.To Bo De Dat Ma-2

Tu Viện Quảng Đức

NGHI THỨC CHÚC TÁN THÙ ÂN
(mỗi buổi công phu khuya)

1.Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

2.Nhất tâm đảnh lễ Tam kỳ quả mãn, bách kiếp nhơn viên, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

3.Nhất tâm đảnh lễ Nhất sanh bổ xứ, hiện trú Đâu Suất, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

4.Nhất tâm đảnh lễ Ta Bà hóa độ, ứng hiện sanh thân, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

5.Nhất tâm đảnh lễ Đâu Suất giáng trần, Ma Da ứng mộng, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

6.Nhất tâm đảnh lễ Hoàng cung thác chất, hiện trú thai tạng, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

7.Nhất tâm đảnh lễ Vô Ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

8.Nhất tâm đảnh lễ Hiện thọ dục lạc, yểm ác vô thường, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

9.Nhất tâm đảnh lễ Du quán tứ môn, yếm lão bệnh tử, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

10.Nhất tâm đảnh lễ Bán dạ du hành, xuất gia học đạo, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

11.Nhất tâm đảnh lễ Thanh sơn đoạn phát, phỏng đạo tầm sư, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

12.Nhất tâm đảnh lễ Tuyết lãnh tu hành, lục niên khổ hạnh, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

13.Nhất tâm đảnh lễ Bồ đề thọ hạ, hàng phục ma quân, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

14.Nhất tâm đảnh lễ Công viên quả mãn, đổ tinh thành đạo (8-12),Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

15.Nhất tâm đảnh lễ Lộc Giả Uyển, Thị Chuyển Pháp Luân, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

16.Nhất tâm đảnh lễ Tứ thập ngũ niên, thuyết pháp độ sinh, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

17.Nhất tâm đảnh lễ Tam Thừa giáo bị, hóa độ dĩ tất, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

18.Nhất tâm đảnh lễ Ta La Song Thọ, Thị hiện Niết Bàn (15-2), Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

19.Nhất tâm đảnh lễ Lưu bố xá lợi, phước lợi nhơn thiên, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

20.Nhất tâm đảnh lễ Ta Bà Giáo Chủ, Đại Từ Bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

21.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

22.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

23.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ, Tịnh Độ Năng Nhơn, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

24.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

25.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật

26.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Tiểu Thừa Kinh, Luật, Luận, Giáo Hạnh lý tán nhất thiết Tôn Pháp

27.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát

28.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Bát Nhã Kinh Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát

29.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát

30.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ngũ Đài Sơn Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát

31.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nga Mi Sơn Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát

32.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Đà Sơn Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

33.Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Quảng Trí Thân Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát

34.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cửu Hoa Sơn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát

35.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát

36.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Cứu Độ Song Thân Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

37.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát

38.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

39.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thất Bảo Trì Nội Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

40.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Nhị Thập Bát Tổ Bồ Đề Đạt Ma Tôn Sư

41.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Sơ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi Tôn Sư

42.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Quá Khứ Chư Vị Truyền Giáo, Truyền Giới, Khai Sơn Trùng Hưng Phật Pháp Lịch Đại Tôn Sư.

43.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Khai Sơn Thiền Tôn Tự thượng Thiệt hạ Diệu, hiệu Liễu Quán Tôn Sư

44.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quảng Đức Tu Viện Vị Pháp Thiêu Thân thượng Quảng hạ Đức Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư

45.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Việt Nam Quá Khú Chư Vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni vị pháp vong thân chi Giác Linh

46.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Tam Thế húy thượng Tâm hạ Bổn, tự Truyền Lai, hiệu Trí Nghiêm Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư

47.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ma Ha Tỷ Kheo Bồ Tát Giới, húy thượng Đức hạ Nhuận, hiệu Trí Tạng Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư

48.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Tam Thế, Trùng kiến Từ Đàm, Thiền Tôn nhị tự, húy thượng Tâm hạ Phật, tự Trí Đức, hiệu Thiện Siêu Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư

49.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhị Thế, Ninh Thuận Thiền Lâm Phó Pháp, Khánh Hòa Long Sơn Hóa Đạo, húy thượng Thị hạ Khai, tự Hạnh Huệ, hiệu Đỗng Minh Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư

50.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhị Thế, Khai Sơn Thiên Phú Tự, Phước Sơn Tu Viện, Trụ Trì, húy thượng Trừng hạ Lộc, tự Chơn Kiến, hiệu Ấn Minh Thượng Tọa Giác Linh Tôn Sư.

51.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thế Độ Phú Pháp Bổn Sư Ân

52.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Khai Đàn Truyền Giới Đường Đầu Hòa Thượng Tôn Sư Ân

53.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhị Vị Yết Ma, Giáo Thọ, Thất Vị Tôn Chứng Sư, Tứ Vị Dẫn Thỉnh Sư Ân

54.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hiệp Đàn Liệt Vị Tăng Già Hộ Giới Ân

55.Đại vị Thiên Địa Nhật Nguyệt khai tải chiếu giám ân, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo

56.Đại vị Quốc Dân Thủy Thổ Ân, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo

57.Đại vị Pháp Giới Đa Sinh Phụ Mẫu Sinh Thành Dưỡng Dục Ân, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo

58.Đại vị Sư Trưởng Lương Bằng, Thiện Hữu Tri Thức ân, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo

59.Đại vị Đàn Việt Tín Thí chi ân, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo

60.Đại vị Thiền Môn Công Vụ, vận thủy băng xài, chủng chủng công phu công quả ân, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo

61.Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quảng Đức Tu Viện Đạo Tràng Chư Phật Chư Đại Bồ Tát, Thanh Văn La Hớn, Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng./.

---o0o---

Trình bày: Nguyên Thanh

___

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/09/201408:31(Xem: 18705)
Phụng hành lời giáo huấn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong Kinh Du Hành - bộ Trường A Hàm : “ Chúng Tỳ Kheo phải thường xuyên theo đúng các qui định của Luật Tạng, để giảng luận Chánh Pháp, khiến cho các Tỳ Kheo trong trú xứ cùng sinh hoạt hòa hợp, là pháp đầu trong Bảy Pháp Bất Thối của hàng Thích tử ”. Theo tinh thần đó, chúng ta đã và đang nối gót các bậc Thầy Tổ trong sự nghiệp kế thừa gia bảo của Đức Thế Tôn qua Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư hay Ngày Về Nguồn năm nay là năm thứ 8.
31/07/201921:31(Xem: 4715)
Trong tiết trời giá lạnh của mùa đông xứ Úc, mùa Vu Lan lại trở về với những người con Phật trên khắp Năm Châu. Mùa Hiếu Hạnh nhắc nhở cho con cháu tưởng nhớ đến công ơn giáo dưỡng của ÔNG-BÀ-CHA-MẸ nên Lễ VU LAN cũng là Mùa BÁO ÂN ĐÁP NGHĨA, giáo dục đạo đức nhân sinh, xây dựng nếp sống THANH LƯƠNG tiến đến CHÂN-THIỆN-MỸ, góp phần tạo sự an lành trong gia đình và xã hội.
05/10/201209:11(Xem: 3901)
Phận làm người xuất gia, việc đi cúng dường như xuất hiện đồng thời với chí nguyện phụng Phật, độ sanh. Đi cúng là đi đến nhà cư sĩ, đơn giản thì để chứng minh, chú nguyện cho một sở cầu nào đó của họ. Phức tạp hơn là thực hiện một lễ nghi nào đó như cầu an, cầu siêu, an vị Phật hay cúng nhà mới v.v…
14/05/201107:18(Xem: 2925)
Âm điệu thời hô chung của thầy đã chuyên chở một tâm hồn chánh niệm đầy lòng từ bi muốn cho chúng sanh được thoát khổ như lời bài kệ chuông.
05/04/201314:57(Xem: 3079)
Trước tiên, chúng ta nên biết tại sao ta lễ lạy. Ta không lễ lạy để được người khác yêu quý. Ta không lễ lạy vì Đức Phật. Những ý niệm như thế hoàn toàn sai lầm. Đức Phật không phải là một thần linh của thế giới này ...
30/09/201005:39(Xem: 5280)
Trong các chùa Phật giáo ở Trung Quốc và Việt Nam, một số loại thuộcpháp khí như chuông, trống, mõ được dùng để trang nghiêm nơi đạo tràng,hoặc thêm phần sắc thái lễ nhạc trong lúc tụng kinh, lễ sám, thuyếtpháp v.v... Những loại này xuất hiện từ hồi nào? Nhằm mục đích gì?... Chuông, trống được đưa vào PG từ khi Đức Phật còn sanh tiền với mục đích tập hợp chúng Tăng. Về sau, chuông, trống, mõ được dùng trong các nghi lễ để trang nghiêm đạo tràng...
10/06/201608:39(Xem: 3575)
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ Khai Chung Bảng tại Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 12 Tại Tu Viện Quảng Đức Từ ngày 05/07/2011 đến ngày 15/07/2011 www.quangduc.com
06/10/201007:23(Xem: 7920)
Ngày nay, khái niệm An cư kiết hạ không còn xa lạ với những người đệ tử Phật. Theo Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma (q.4) giải thích nghĩa lý an cư như sau: “Thân và tâm tĩnh lặng gọi là an. Quy định thời gian ở một chỗ gọi là cư”.
22/09/201009:55(Xem: 6252)
Ở trong chánh điện thờ Phật, chỉ có cái ý thờ Phật mà thôi, nhưng Phật có tam thân là Pháp thân, Báo thân và Ứng thân. Cách bài trí các tượng Phật ở chánh điện theo đúng ý nghĩa ấy...
03/04/201318:32(Xem: 18665)
Ở VN ta các chùa thường hay thờ Phật, thờ Tổ, thờ Thánh. Nhờ Phật độ nên mỗi năm tôi về VN một lần, mà lần nào tôi cũng đi từ Nam ra Bắc hầu hết thời gian tôi đều dành cho việc đi tham quan các chùa, do đó tôi thấy.