Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Bài 61. Kinh Lăng Già giải nghĩa

19/12/201912:56(Xem: 1209)
Bài 61. Kinh Lăng Già giải nghĩa

KINH LĂNG GIÀ

GIẢI NGHĨA

Toàn Không

(Tiếp theo)

 

 

3). KỆ TỰ TÁNH VỌNG TƯỞNG:

 

     Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa thuyết kệ rằng:

1. thuyết tự tánh,

sự tương tục.

Phàm phu vọng chấp thật,

Như xác chết giác.

2. Tất cả pháp bất sanh,

Chẳng như tông ngoại đạo.

Các pháp vốn Sanh,

Do nhân duyên thành tựu.

3. Tất cả pháp bất sanh,

Bậc trí chẳng phân biệt.

Việc do lập tông sanh,

Kẻ giác phải diệt trừ.

4. như mắt bệnh nhặm,

Vọng thấy tướng hoa đốm.

Tánh chấp trước cũng thế,

Do phàm phu vọng tưởng.

5. Phân biệt hiện tam giới,

Sự Tự Tánh chẳng ,

lập sự tự tánh,

duy khởi vọng,

6. Tùy sự lập ngôn giáo,

Vọng tưởng rất lăng tăng.

Phật tử hãy siêu thoát,

Xa lìa các vọng tưởng.

7. Phi nước tưởng nước,

Do khát nước vọng sanh.

Phàm phu như thế,

Bậc Thánh chẳng thấy vậy.

8. Bậc Thánh thấy trong sạch,

Chánh định tam giải thoát.

Xa lìa nơi sanh diệt,

Dạo đi cõi Sanh.

9. Tu hành sở tu,

Cũng chẳng tánh phi tánh.

Tánh phi tánh bình đẳng,

Do đó sanh Thánh quả.

10. Thế nào tánh phi tánh?

Thế nào pháp bình đẳng?

Tâm tri tâm bất tri,

Trong ngoài động tịnh.

Nếu người được đoạn dứt,

Ắt thấy tâm bình đẳng.

 

GIẢI NGHĨA:

 

     Bài kệ với ý như sau:

1. thuyết tự tánh,

sự tương tục.

Phàm phu vọng chấp thật,

Như xác chết giác.

2. Tất cả pháp bất sanh,

Chẳng như tông ngoại đạo.

Các pháp vốn Sanh,

Do nhân duyên thành tựu.

3. Tất cả pháp bất sanh,

Bậc trí chẳng phân biệt.

Việc do lập tông sanh,

Kẻ giác phải diệt trừ.

     Nghĩa không nói không bản thể tâm ( tự tánh), nếu không sự việc thì chẳng cái để tương tục, phàm phu vọng chấp thật, giống như xác chết biết. Chẳng như pháp ngoại đạo, bậc trí chẳng phân biệt, các pháp vốn Sinh, chỉ do nhân duyên thành. Sự việc do lập tông sinh, người hiểu biết phải diệt trừ lập tông.

 

4. như mắt bệnh nhặm,

Vọng thấy tướng hoa đốm.

Tánh chấp trước cũng thế,

Do phàm phu vọng tưởng.

5. Phân biệt hiện tam giới,

Sự Tự Tánh chẳng ,

lập sự tự tánh,

duy khởi vọng,

     như mắt bệnh nhặm, tưởng thấy tướng hoa đốm, tính chấp thật cũng thế, do phàm phu vọng tưởng phân biệt hiện ra dục, sắc, sắc (Tam giới), tâm không lập bản thể tâm (tự tánh), rồi từ đó suy nghĩ khởi vọng.

 

6. Tùy sự lập ngôn giáo,

Vọng tưởng rất lăng tăng.

Phật tử hãy siêu thoát,

Xa lìa các vọng tưởng.

7. Phi nước tưởng nước,

Do khát nước vọng sanh.

Phàm phu như thế,

Bậc Thánh chẳng thấy vậy.

8. Bậc Thánh thấy trong sạch,

Chánh định tam giải thoát.

Xa lìa nơi sanh diệt,

Dạo đi cõi Sanh.

     Sự việc lập ngôn giáo, do ý niệm nhận thức tưởng tượng ra những hình ảnh cảm giác không phù hợp với sự thật (vọng tưởng) rất lăng xăng, Phật tử hãy xa lìa các vọng tưởng. Phàm phu như do khát nước thấy dương diệm chẳng phải nước, vọng sinh tưởng nước; bậc Thánh chẳng thấy vậy, bậc Thánh luôn luôntrong thiền định tịch tĩnh củaKhông, tướng, tác” (Tam giải thoát), xa lìa nơi sinh diệt dạo nơi cõi Sinh.

 

9. Tu hành sở tu,

Cũng chẳng tánh phi tánh.

Tánh phi tánh bình đẳng,

Do đó sanh Thánh quả.

10. Thế nào tánh phi tánh?

Thế nào pháp bình đẳng?

Tâm tri tâm bất tri,

Trong ngoài động tịnh.

Nếu người được đoạn dứt,

Ắt thấy tâm bình đẳng.

     Tu hành không chỗ tu, chẳng ý niệm nhận thức sai lầm (chẳng tánh phi tánh), tính hay chẳng tính như nhau (bình đẳng), do đó sinh Thánh quả. Thế nào Tánh phi tánh pháp bình đẳng? tâm biết hay tâm không biết,  tất cả trong ngoài động tịnh, nếu được đoạn dứt hết sẽ thấy tâm bình đẳng.

 

4). TRÍ HUỆ

 (Còn tiếp)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn