Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ca Ngợi 108 Danh Hiệu Phật

15/02/201617:13(Xem: 5824)
Ca Ngợi 108 Danh Hiệu Phật


Phat Thich Ca 3a
CA NGỢI
MỘT TRĂM LẺ TÁM DANH HIỆU PHẬT

                                     

 

 

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh

Quyển thứ 32, luận tập bộ toàn, kinh văn số 1678

 

Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh Truyền Giáo Đại Sư Thần Pháp Thiên: Phụng chiếu dịch Phạn- Hán

Sa-môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác, Hannover, Đức quốc: Dịch Hán- Việt, nhân mùa  an cư  năm 2007,
Phật lịch 2551, thư phòng chùa Viên Giác.

Hiệu đính xong lần thứ nhất ngày 15 tháng 2 năm 2016.

 

 

 

                               Quy mạng Nhất Thiết Trí

                               Thầy tất cả thế gian

                               Đại Pháp Vương Mâu-Ni

                               Trăm lẻ tám Danh Hiệu,

                               Biển công đức vô biên

                               Đầy đủ mọi điềm lành

                               Diệt được các phiền não,

                               Tội nghiệp của hữu tình.

                               Con nay quy mạng lễ

                               Tất Cả Đại Cát Tường           

                               Cứu độ chư quần sinh

                               Khiến được an lạc lớn.

                               Nhị Túc Tôn Bi Mẫn

                               Viên mãn nơi chúng sinh

                               Tất cả sự tốt lành.

                               Con nay quy mạng lễ

                               Vô Thượng Tôn Vô Tướng

                               Thành tựu Trời trong Trời

                               Bí mật đại minh nghĩa.

                               Như Lai Chánh Đẳng Giác

                               Lợi lạc cho thế gian

                               Trăm lẻ tám danh hiệu

                               Con nay tập lại nói:

 

                               Nam-mô Đại Thích Tử

                               Nam-mô Nhất Thiết Tự Tại Vô Úy

                               Nam-mô Đại Kim Tiên

                               Nam-mô Công Đức Hải

                               Nam-mô Như Lai

                               Nam-mô Ứng Cúng

                               Nam-mô Thiện Thệ

                               Nam-mô Thế Tôn

                               Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Giải

                               Nam-mô Ly Nhất Thiết Cấu

                               Nam-mô Tối Thượng Pháp Đăng

                               Nam-mô Vô Úy Tịnh Phạn Vương Tử

                               Nam-mô Cam-Giá Vương Chủng

                               Nam-mô Vô Nghiệp Vô Bố

                               Nam-mô Thí Nguyện Vô Úy

                               Nam-mô Pháp Sư Tử Nhị Túc Tôn

                               Nam-mô Điều Phục Trừ Phiền Não

                               Nam-mô Tối Thượng Ý Thanh Tịnh

                               Nam-mô Cù-Đàm

                               Nam-mô Nhật Tộc

                               Nam-mô Cát Tường Đại Mâu-Ni

                               Nam-mô Lâm-Nghi La-Sa Tộc

                               Nam-mô Thiên Nhân Sư                        

                               Nam-mô Thập Phương Hàng Ma Quân

                                  Nam-mô Ly Quá Trừ Độc

                               Nam-mô Điều Ngự Trượng Phu

                               Nam-mô Diệu Giải Thoát

                               Nam-mô Trừ Chướng Ám

                               Nam-mô Chỉ Tức Hàng Chư Căn

                               Nam-mô Thanh Tịnh Giới

                               Nam-mô Vô Cấu Vương

                               Nam-mô Diệt Tội Vô Ngã Tướng

                               Nam-mô Vô Kinh Vô Bố Úy

                               Nam-mô Đệ Nhất Pháp Viên Mãn

                               Nam-mô Vô Biên Vô Khả Dụ

                               Nam-mô Đại Luận Sư

                               Nam-mô Hi Hữu Bất Tư Nghì Tinh Tiến

                               Nam-mô Tam Giới Thân Từ Phụ

                               Nam-mô Tam Minh Tri Tam Thế

                               Nam-mô Diệt Tam Độc

                               Nam-mô Cụ Túc Tam Biến Thông

                               Nam-mô Thuyết Tam Thừa Bồ-Đề

                               Nam-mô Vô Tướng Diệc Vô Lão

                               Nam-mô Vô Ngã Vô Nhị Chấp

                               Nam-mô Vô Oán Vô Hý Luận

 

                               Nam-mô Minh Hành túc

                               Nam-mô Tự Tại Biến hóa Vương

                               Nam-mô Điều Phục Tâm Thanh Tịnh

                               Nam-mô Ly Trần Vô Thượng sĩ

                               Nam-mô Chỉ Tức Nhất Thiết Tội

                               Nam-mô Đắc Thanh Lương

                               Nam-mô Đắc tịch tĩnh

                               Nam-mô Cứu Độ Thế Gian Sư

                               Nam-mô Dũng Mãnh Đại Thanh Tịnh trí

                               Nam-mô Viên Mãn Cát Tường Tướng

                               Nam-mô Năng Trừ Oán

                               Nam-mô Sa-Môn Nguyệt

                               Nam-mô Thích Sư tử

                               Nam-mô Tác Thiện Thanh Lương Nghiệp

                               Nam-mô Lục Phật Pháp Trang Nghiêm

                               Nam-mô Lục Căn Thanh Tịnh Nhãn

                               Nam-mô Đệ Nhất Lục Thần Thông

                               Nam-mô Lục Thú Hải Đáo Bỉ Ngạn

                               Nam-mô Vô Sư Tự Nhiên Giác

                               Nam-mô Thiện Thệ Đức Thành Tựu

                               Nam-mô Nhất Thiết Thế GianVi Ái Lạc

                               Nam-mô Vô Đẳng Đại Trí Tuệ

                               Nam-mô Hằng Nhập Tam-Ma-Địa

                               Nam-mô Nhất Thiết Hữu Tình Lợi Ích Chủ

                               Nam-mô Chân Thật Hàng Chư Căn

                               Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Tôn

                               Nam-mô Phổ Biến Hữu  Tình Tinh Tiến Giả

                               Nam-mô Vĩnh Quá Luân Hồi Khổ

                               Nam-mô Viên Mãn Chư sở Cầu

                               Nam-mô Hàng Phục Đắc Tối Thắng Thuyết Tứ Đế

                               Nam-mô Đáo Bỉ Ngạn Độ Tha Đại Long Vương

                               Nam-mô Đắc Tối Thượng Niết-Bàn

                               Nam-mô Tôn Sư Đại Phạm Hành

                               Nam-mô Đệ Nhất Tịch Tĩnh Lạc

                               Nam-mô Bí Mật Tối Thắng Đại Trượng Phu

                               Nam-mô Điều Phục Thanh Văn Giả

                               Nam-mô Lợi Ích Chư Hữu Tình

                               Nam-mô Thế Gian Cúng Dường Xuất Thế Trí

                               Nam-mô Thánh Trí Chiếu Thế Gian

                               Nam-mô Ly Thế Pháp Lợi Dưỡng

                               Nam-mô Xuất Thế Vi Như Lai

                               Nam-mô Đại Pháp Chủ

                               Nam-mô Đại Pháp Vương

                               Nam-mô Điều Ngự Minh

                               Nam-mô Cứu Độ Đệ Nhất Nhị Túc Tôn

                               Nam-mô Hành Nhẫn Nhục

                               Nam-mô Thiện Ý Đoan Nghiêm Tướng

                               Nam-mô Thiện Trì Thiện Giới Tướng

                               Nam-mô Nam-mô Kim Sắc Quang Thiện Thệ

                               Nam-mô Thiện Du Ái Tôn Trọng

                               Nam-mô Nhân Sư Tử Cát Tường Vân

                               Nam-mô Phật-Đà

                               Nam-mô Vô Úy Độc Trừ Ám

                               Nam-mô Vô Biên Lợi Thế Gian

                               Nam-mô Vô Đẳng Tam Hữu Sư

                               Nam-mô Năng Đoạn Chư Kiết Phược

                               Nam-mô Vô Ngã Tối Đệ Nhất

                               Nam-mô Phổ Chiếu Nhất Thiết Nhãn

                               Nam-mô Chứng Lý Tịnh Tuệ Nhãn

                               Nam-mô Tam Tuệ Chân Thật Nhãn.

 

    Như vậy một trăm lẻ tám danh hiệu. Nếu lại có người vào buổi sớm, phát ý thành tâm, hoặc đọc tụng, hoặc lễ niệm, hoặc ghi nhớ, hoặc lắng nghe, sẽ được phúc đức cát tường tối thượng, có tất cả phiền não và các tội nghiệp đều chóng được thanh tịnh, không bị luân hồi, sẽ được giải thoát cho đến thành Phật.

 

                             Công đức danh hiệu Đại Mâu-Ni

                             Con nay đọc tụng và lễ niệm

                             Khắp đem hồi thí cho quần sinh

                             Cùng được chứng thành quả Bồ-đề.CA NGỢI MỘT TRĂM LẺ TÁM DANH HIỆU PHẬT

                             

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567