Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Một Trăm Bài Tụng được các Hiền Thành kết tập từ Kinh

21/03/201619:39(Xem: 3761)
Một Trăm Bài Tụng được các Hiền Thành kết tập từ Kinh
 Chua Vien Giac (39)MỘT TRĂM BÀI TỤNG
ĐƯỢC CÁC HIỀN THÁNH KẾT TẬP TỪ KINH
 Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh,
quyển thứ 32, Luận tập bộ toàn, kinh văn số 1686.

Tây Thiên dịch kinh Triêu Tán Đại Phu Thí Hồng Lô,
Thiếu Khanh Minh Giáo Đại Sư Thần Thiên Tức Tai phụng chiếu dịch Phạn-Hán.

Sa-môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác,
Hannover Đức quốc dịch Hán- Việt ngày  04.09.2007 tại Hannover.

Tỳ Kheo Thích Hạnh Nhẫn
góp phần hiệu đính  xong lần thứ nhất ngày 21 tháng 3 năm 2016. 

                                    Kính lễ tất cả xuất thế gian

                                    Biển công đức tối tôn ba cõi,

                                    Lửa trí hay thiêu phiền não nhơ

                                    Chính Giác, con nay quy mạng lễ.

                                    Kính lễ hay cứu hiểm sinh tử

                                    Cạn khắp biển ưu não tham si,

                                    Phá núi trần lao tội nghiệp kia

                                    Con nay quy mạng báu Diệu Pháp.

                                    Kính lễ tất cả Phật xưng tán

                                    Bát thánh đạo thật hành trang nghiêm

                                    Thiền định vô vi dần tròn sáng

                                    Con nay quy mạng báu Thánh Chúng.   

                                    Tạng báu trong cung, các lầu gác

                                    Vàng, ngọc, ma-ni đủ loại quang

                                    Trân châu, lưu ly khắp trang nghiêm

                                    Trăm nghìn Trời, Người thường chiêm ngưỡng.   

                                    Nếu được ở an trên cõi Trời

                                    Là quả báo trang nghiêm chùa Phật;

                                    Tín tâm quy kính nơi Tam Bảo

                                    Cấp thí tài, vải trong tinh xá,

                                    Thọ khoái lạc trời người kia rồi

                                    Sẽ được quả Niết-bàn tịch diệt.

                                    Tinh xá lâu năm nhiều hư hoại

                                    Sửa lại, trang nghiêm cúng Phật, Tăng

                                    Thường được khoái lạc cõi trời, người

                                    Cũng được quả Niết-bàn tịch diệt.

                                    Nếu nơi tinh xá cúng vườn rừng,

                                    Tọa cụ, y phục và thuốc thang,

                                    Lại gặp lúc ác nạn đói khát

                                    Bố thí chúng sinh đồ uống ăn

                                    Như thế sẽ được phúc vô biên

                                    Và được Bảy Thánh Tài bậc trí,

                                    Tiêu trừ tất cả khổ ác đạo,

                                    Thọ đại phúc mãi vô cùng tận.

                                    Chỗ chư Phật Như Lai đi, ở

                                    Nếu người đến rồi sinh cung kính

                                    Phụng sự, cúng dường, kiêm nghe pháp,

                                    Tin sâu, tu học, y giới hành

                                    Sẽ được quả rộng lớn vô biên,

                                    Như biển lớn vô cùng sâu rộng

                                    Lấy vật đo lường không thể được

                                    Phúc đức rộng lớn cũng như vậy.

                                    Nếu ai kiến tạo điện thờ Phật

                                    Nóng, lạnh, gió, mưa chẳng vào lọt,

                                  Đắc được pháp tịch tĩnh tối thắng,

                                  Viên mãn tất cả tùy ý nguyện.

                                  Nếu ai tạc hoặc vẽ tượng Phật

                                  Được giải thoát ưu não, tật bệnh,

                                  Sau được sinh Thiên, thân thắng diệu,

                                  Trí lớn, cát tường và tôn quý.

                                  Nếu ai sửa chữa lại tượng Phật

                                  Sẽ được thân chắc chắn, không bệnh,

                                  Sống lâu, mạnh khoẻ, các tướng tốt,

                                  Sau được vui Niết-bàn tịch tịnh,

                                  Ưu não, tranh tụng đều diệt trừ,

                                  Dũng mãnh, biện tài người ca ngợi,

                                  Điều phục các căn mà sách tấn,

                                  Tất cả trang nghiêm, được chúng kính.

                                  Nếu ai tu bổ các tượng Phật

                                  Xa lìa lầm lỗi được sinh Thiên,

                                  Giầu có, đoan nghiêm được kính phục,

                                  Tất cả phúc đức đều đầy đủ.

                                  Tháp miếu hư hoại nếu sửa sang

                                  Người ấy không bệnh, thân viên mãn,

                                  Tất cả quả thế gian đáng yêu

                                  Tùy tâm đủ loại đều đầy đủ.                      

                                  Nếu tạo tượng Phật và tháp Phật

                                  Hình lượng nhỏ đến như hạt gạo,

                                  Không chỉ trên Trời hay cõi Người

                                  Quyết định làm vua thọ khoái lạc,

                                  Sinh cõi Sắc, Vô sắc cũng vậy,

                                  Phú quý vô biên chẳng thể lường,

                                  Sẽ lìa khổ sinh, lão, bệnh, tử

                                  Rốt ráo tròn quả Phật Bồ-Đề.

                                  Nếu trong tháp miếu để xá-lợi

                                  Và vẽ tượng Phật mà cúng dường

                                  Được ánh sáng trí suốt đại địa

                                  Tịnh diệu Thiện Thệ phú quý Phật,

                                  An trụ vô biên chúng sinh giới

                                  Cùng vào tính vô tướng bình đẳng.

                                  Nếu trên ngọn núi chỗ an tịnh

                                  An trí tháp Phật và Luân tướng

                                  Hình lượng chỉ chừng đốt ngón tay

                                  Sẽ sinh trong tất cả Trời, Người

                                  Đoan nghiêm, phúc lớn, mạnh khoẻ, an,

                                  Sau làm Thiên tử Tam Thập Tam.

                                  Nếu ai dùng tay mở tháp Phật

                                  Sẽ được giàu sang và đầy đủ,

                                  Thân thể sáng sạch tâm nhu nhuyến,

                                  Biết nhiều, tính tịnh, không sân mạn.

                                  Nếu người trí hành bố thí độ

                                  Cúng Phật hương xoa và bạch đàn,

                                  Dâng đủ loại hương như Câu-ma…

                                  Sẽ được quả đáng yêu rộng lớn.

                                 Nếu ai tin Phật sinh hoan hỉ

                                 Đem diệu hương, hoa và âm nhạc

                                 Đủ loại cúng dường Phật Như Lai

                                 Sinh cõi trời, cảm ao vàng báu,

                                 Dùng hương diệu nhị hoa trong ao

                                 Thấm khắp toàn thân mà tắm gội,

                                 Nước Mạn-na Cát-nhĩ thanh tịnh

                                 Vào rồi trần cấu tự nhiên trừ,

                                 Sóng dâng dòng mạnh phun hương lạnh,

                                 Bờ báu sen hồng nở khắp cùng

                                 Chư thiên nhìn thấy đều vui thích,

                                 Cấp thí Phật, Tăng được báo này.

                                 Công đức như thế không thể lượng

                                 Cho nên cuối các kinh tụng tán.

 

                                 Y đẹp, đồ mặc tốt

                                 Cúng Phật và cúng Tăng,

                                 Sau khi sinh cõi Trời    

                                 Thiên y hương tối thượng,                                                                                       

                                 Đủ loại sắc xanh, vàng

                                 Trăm nghìn báu ma-ni

                                 Dùng để làm trang nghiêm

                                 Giàu sang thật vô lượng,

                                 Khoái lạc cũng vô biên

                                 Được quả thắng diệu này.

                                 Ai sinh trong thế gian

                                 Mà được làm quốc vương

                                 Đầy đủ các sắc tướng

                                 Y lụa thêu thượng diệu,

                                 Đủ loại hương thù thắng

                                 Tùy thân thường thọ dụng,

                                 Đều vì cúng y Phật

                                 Thành tựu báo như thế.

                                 Nếu ai sinh cõi trời

                                 Đủ loại báu trang nghiêm

                                 Thân mang châu, anh lạc,

                                 Đầu đội mũ ngọc báu,

                                 Khuyên tai và vòng tay,

                                 Khoái lạc giàu như thế,

                                 Cúng Phật đồ trang nghiêm

                                 Được quả trời thắng diệu.

                                 Nếu làm quốc vương lớn,

                                 Tướng thân rộng nghiêm sức

                                 Anh lạc châu ma-ni,

                                 Âm thanh ngọc vang cao,

                                 Cũng là ruộng Tam Bảo

                                 Bố thí đồ trang nghiêm.

                                 Người trí tâm thanh tịnh

                                 Cúng Phật các vòng hoa…

                                 Trên trời, trong cõi người

                                  Thường được các khoái lạc,

                                  Sau sinh trong hậu báo.

                                  Thành tựu hoa Thất Giác,

                                  Lại sinh thiên sơn địa

                                  Mà làm Đế-Thích chủ

                                  Cùng với các quyến thuộc

                                  Du hí nơi vườn rừng,

                                  Đủ loại hoa cúng dường

                                  Mà được quả như thế.

                                  Báu lưu ly, trân châu

                                  Các vàng, bạc xanh, vàng

                                  Trang nghiêm nơi tán lọng

                                  Tròn trịa như trăng rằm,

                                  Hoặc vua hoặc đại thần

                                  Dùng che trên đỉnh đầu,

                                  Như Phật nói, nhân này

                                  Thí lọng được báo ấy

                                  Giải thoát não tham ái,

                                  Không bệnh, luôn an lạc,

                                  Lại làm vua thế gian

                                  Cũng là quả thí lọng.

                                  Nếu nơi tháp miếu Phật

                                  Bố thí những tràng phan

                                  Sẽ làm Thiên Luân Vương

                                  Thế gian không ai hơn,

                                  Lìa xa tất cả tội,

                                  Ở trong các chúng sinh

                                  Mà làm bậc thượng thủ,

                                  Thường được người cúng dường.

                                  Nếu ai nơi tháp miếu

                                  Cúng thí các chuông linh,

                                  Không sinh nơi tội báo ,

                                  Thường được âm thanh Phạm.

                                  Nếu ai làm âm nhạc

                                  Đàn cầm, trống với sáo

                                  Cúng dường Phật, Thánh Hiền

                                  Khiến nghe tâm vui thích

                                  Sẽ được căn thiên nhĩ,

                                  Trang nghiêm thường thanh tịnh,

                                  Lại được tuệ kim cang

                                  Phá tan núi phiền não.

                                  Nếu phát tâm tin vui,

                                  Dùng diệu sắc, hương, vị

                                  Đủ loại uống ăn ngon

                                  Cúng dường lên chư Phật,

                                  Sẽ sinh trong cõi Trời

                                  Quyến thuộc cùng tòa báu,

                                  Dùng bảo khí ma-ni,

                                  Ăn cỗ trời vi diệu,

                                  Kiếp đao binh, đói khát

                                   Sẽ vĩnh không sinh vào

                                   Nếu ai dùng uống ăn

                                   Cúng dường các Thánh hiền,

                                   Sẽ sinh trong Trời, Người

                                   Thức ngon thường sung túc

                                   Đủ loại mà tối thượng.

                                   Người trí luôn ái kính

                                   Dùng đồ ăn mỹ diệu

                                   Cúng thí người xuất gia,

                                   Thường được thân giàu, vui,

                                   Biện tài và sống lâu

                                   Khoẻ mạnh, tướng đầy đủ

                                   Quả thí thực như vậy.

                                   Nếu dùng tâm từ mẫn

                                   Cúng thí nước ngon ngọt

                                   Cùng tô, sữa, lạc, tương

                                   Khiến người đang khát kia

                                   Uống rồi được an lạc,

                                   Cũng được quả như trước.

                                   Nếu lấy A-lê-lặc

                                   Các cỏ thuốc, lâm-đằng

                                   Cúng thí cho Thánh hiền,

                                   Sẽ sinh trong Trời, Người

                                   Không bệnh mà sống lâu,

                                   Thường được thân an lạc;

                                   Lại, người thí nước uống

                                   Sau được sinh Thiên cung

                                   Kiếp thọ, hoa cỏ tốt,

                                   Mong cầu tùy ý được,

                                   Đồ báu đựng rượu ngọt

                                   Cùng quyến thuộc chung uống,

                                   Lại nữa nơi kiếp thọ

                                   Sinh ra đồ trang nghiêm

                                   Hát ca các thiên nhạc

                                   Khiến tâm thiên chúng vui,

                                   Cam lộ lại theo thân,

                                   Thí uống được báo này.

                                   Nếu ai cúng trai thực

                                   Sẽ được sinh Trời, Người

                                   Xa lìa khỏi nghèo hèn

                                   Sống lâu, đủ tiền, báu.

                                   Nếu dùng các voi, ngựa

                                   Xe cưỡi và xe kéo

                                   Cúng thí Phật Như Lai

                                   Sẽ được thần thông lớn.

                                   Nếu thí giầy dép thảy

                                   Thường sinh dòng tộc cao,

                                   Thường có xe voi, ngựa,

                                   Vĩnh lìa khổ nghèo hèn.

                                   Nếu sư trưởng…có bệnh

                                   Nếu ai vui hầu hạ,

                                   Sẽ ở tất cả chỗ

                                   Mong cầu đều thành tựu.

                                   Nếu cúng thí tọa cụ,

                                   Sẽ sinh trên cõi trời,

                                   Chẳng thọ khổ lao nhọc,

                                   Thường ngồi chỗ thượng diệu.

                                   Sắp đặt đồ nằm cúng

                                   Sinh Thiên thường khoái lạc,

                                   Thân tướng rộng, ngay thẳng,

                                   Không sợ, người ngợi ca.

                                   Trồng trọt vườn rừng tạp

                                   Trang hoàng các phòng nhà

                                   Cho người, khiến ở, đi

                                   Thân tâm sinh vui thích,

                                   Sẽ cảm vườn Hoan Hỉ,

                                   Chỗ du hành Trời, Người

                                   Cùng với các Thiên nữ

                                   Vui chơi, thọ khoái lạc.

                                   Nếu trong lúc nóng bức

                                   Mà làm bóng mát thí

                                   Sẽ cảm cây Ưu-Đàm,

                                   Ni- câu và Bồ-đề,

                                   Sau lại được sinh Thiên

                                   Thường thọ vui năm dục.

                                   Giếng, suối và ao, hồ

                                   Khiến khắp đều đầy đủ

                                   Hậu báo được sinh Thiên,

                                   Hoặc sinh nơi Phạm Thế,

                                   Hưởng đủ loại khoái lạc,

                                   Lại chứng quả tịch tịnh.

                                   Nếu dùng bát-đa-la

                                   Cúng dường lên Tam Bảo

                                   Sẽ sinh tất cả chỗ

                                   Giàu sang mà khoái lạc,

                                   Ở trong thế gian kia

                                   Đức tôn cao tối thượng,

                                   Lại cảm các chúng sinh

                                   Luôn luôn thường cúng dường.

                                   Người trí nếu thí dao

                                   Sẽ được sinh cõi Trời,

                                   Vĩnh chẳng gặp đao binh.

                                   Nếu ai cúng thí kim

                                   Trí tuệ thường sắc bén

                                   Đoạn được các phiền não,

                                   Chứng đạo tịch tĩnh kia.

                                   Phật nói, nếu có ai

                                   Đắp và vẽ tượng Phật,

                                   Sinh ở trong cõi Trời,

                                   Thân thể sắc vàng ròng,

                                  Sáng trong như mặt trời,

                                  Mà các chúng Trời, Người

                                  Chư thiên chúng nam, nữ

                                  Luôn luôn thường quy mạng.

                                  Nếu người trí tuệ kia

                                  Khéo nói được pháp thí

                                  Sinh trên Trời, cõi Người,

                                  Đầy đủ lực trí, đức,

                                  Thường hưởng các khoái lạc,

                                  Vĩnh lìa khổ ưu bi,

                                  Nơi thân sau rốt kia

                                  Chứng được đạo tịch tĩnh.

                                  Nếu các hữu tình kia

                                  Biên chép báu diệu pháp

                                  Sẽ được trí Túc Mạng,

                                  Giầu sang, luôn an lạc,

                                  Mà diệt tất cả tội,

                                  Trải qua câu-chi kiếp

                                  Không rơi vào địa ngục

                                  Và ngạ quỷ, súc sinh.

                                  Nếu người có trí kia

                                  Quét rửa lập đàn tràng,

                                  Nhiễu vòng, rải hoa hương

                                  Hằng thời mà cúng dường,

                                  Sau sinh trong cõi Người

                                  Và sinh trên cõi Trời,

                                  Thường được hưởng giàu sang,

                                  Sau chứng được tịch diệt.

                                  Nếu dùng đèn sáng lâu

                                  Cúng dường Phật, Hiền Thánh,

                                  Sinh trong cõi Trời, Người

                                  Ba mắt thường thanh tịnh:

                                  Pháp nhãn và Thiên nhãn,

                                  Cùng với nhục nhãn vậy;

                                  Lại, người thí đèn kia

                                  Thường được sinh cõi Trời,

                                  Miệng cũng không câm, ngọng

                                  Tai, mắt chẳng điếc, mù;

                                  Lại, người thí đèn kia

                                  Không chỉ ba mắt tịnh

                                  Có thể pháp chính giác

                                  Tất cả đều thông đạt.

                                  Người trí nếu thí tài

                                  Cúng dường chúng có đức,

                                  Sa-môn, Bà-la-môn,

                                  Thí ít được nhiều quả,

                                  Rộng được tài thuận đạo,

                                  Dài lâu mà thọ dụng;

                                  Lại, người hành bố thí

                                  Thí súc sinh đồ ăn,

                                  Phúc đức thu hoạch được

                                  Thành gấp cả trăm lần.

                                  Nếu dùng tài, thức ăn

                                  Bố thí cho người tội,

                                  Công đức lần gia tăng

                                  Được phúc nghìn lần hơn;

                                  Nếu thí người trì giới

                                  Phúc trăm nghìn lần hơn;

                                  Cúng dường bậc vô tâm

                                  Được lợi trăm câu-chi.

                                  Nếu ai thí Hữu học

                                  Và bậc Vô Học kia,

                                  Phúc đức thu hoạch được

                                  So trước lại hơn nhiều.

                                  Nếu thí Phật Như Lai,

                                  Sẽ sinh trên cõi Trời,

                                  Phúc lớn mãi không hết,

                                  Luôn hưởng các khoái lạc,

                                  Cho đến hết luân hồi

                                  Mà chứng pháp tịch tĩnh.

                                  Con tập đây tất cả

                                  Kinh Già-đà Phật nói,

                                  Lược nói về phúc báo

                                  Khiến khắp sinh tin nhận.

                                  Giả sử nghìn mặt trời

                                  Cát tường chiếu đại địa,

                                  Trong đêm ánh trăng tròn

                                  Làm nở hoa sen xanh,

                                  Thủy thiên Tì-Sa-Môn,

                                  Đế-Thích, Na-La-Diên,

                                  Các Chư thiên thượng thủ

                                  Đều vì hành thí được.

                                  Mặt trời đi trong không

                                  Chiếu khắp cả trên dưới

                                  Làm sống các vật, mạng.

                                  Đến lúc cũng vô thường.

                                  Đế-Thích, Tứ Thiên Vương

                                  Cùng với các Thiên chúng

                                  Khi phúc thọ hết rồi

                                  Phải vào miệng chết oán,

                                  Lửa ưu, bi, khổ não

                                  Bị lửa thiêu, chẳng trụ.

                                  Cho nên khuyên các người

                                  Quán sát thân vô thường,

                                  Lìa xa tâm khát dục,   

                                  Chớ ham vui Trời, Người,

                                  Chốc lát chẳng dài lâu

                                  Đều quy về tán hoại.

                                  Con phát tâm tịnh tín

                                  Lìa bỏ vui hư huyễn,

                                  Thường đến ở trước Phật

                                  Chắp tay mà gần gũi

                                  Vì tự đại aBồ-đề

                                  Mà làm giải thoát chủ.

 


 HẾT

                            


Sửa bản in ngày 21/3/2016: Thanh Phi

 

 
 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,855,309