Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ý Nghĩa của Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

04/04/201313:15(Xem: 8408)
Ý Nghĩa của Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

botatdiatang_daraniÝ Nghĩa của Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Nguồn: Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Quảng

1. Namah Ratnatrayaya.
2. Namo Arya-
3. Valokitesvaraya.
4. Bodhisattvaya
5. Mahasattvaya.
6. Mahakaruniakaya.
7. Om.
8. Sarva Rabhaye.
9. Sudhanadasya.
10.Namo Skrtva i Mom Arya-
11.Valokitesvara Ramdhava.
12.Namo Narakindi.
13.Herimaha Vadhasame.
14.Sarva Atha. Dusubhum.
15.Ajeyam.
16.Sarva Sadha.
17.Namo Vaga.
18.Mavadudhu. Tadyatha.
19.Om. Avaloki.
20.Lokate.
21.Karate.
22.Ehre.
23.Mahabodhisattva.
24.Sarva Sarva.
25.Mala Mala
26.Mahe Mahredhayam.
27.Kuru Kuru Karmam.
28.Dhuru Dhuru Vajayate.
29.Maha Vajayate.
30.Dhara Dhara.
31.Dhirini.
32.Svaraya.
33.Cala Cala.
34.Mamavamara.
35.Muktele.
36.Ehe Ehe.
37.Cinda Cinda.
38.Arsam Pracali.
39.Vasa Vasam
40.Prasaya.
41.Huru Huru Mara.
42.Huru Huru Hri.
43.Sara Sara.
44.Siri Siri.
45.Suru Suru.
46.Bodhiya Bodhiya.
47.Bodhaya Bodhaya.
48.Maitriya.
49.Narakindi.
50.Dharsinina.
51.Payamana.
52.Svaha.
53.Siddhaya.
54.Svaha.
55.Maha Siddhaya.
56.Svaha.
57.Siddhayoge 58.Svaraya.
59.Svaha.
60.Narakindi
61.Svaha.
62.Maranara.
63.Svaha.
64.Sirasam Amukhaya.
65.Svaha.
66.Sarva Maha Asiddhaya
67.Svaha.
68.Cakra Asiddhaya.
69.Svaha.
70.Padmakastaya.
71.Svaha.
72.Narakindi Vagaraya.
73.Svaha
74.Mavari Samkraya.
75.Svaha.
76.Namah Ratnatrayaya.
77.Namo Arya-
78.Valokites-
79.Varaya
80.Svaha
81.Om. Siddhyantu
82.Mantra
83.Padaya.
84.Svaha.
1 - Na mô Rát na tra dạ da2 - Na mô A rị da3 - A va lô ki tê sa va ra da4 - Bô đi Sát toa da5 -Ma ha Sát toa da6 - Ma ha ca ru ni ca da7 - UM !8 - Sa va la va ti9 - Súyt đa na tát si-a10 - Na ma sất cờ rít toa ni manh a rị da11 - A va lô ki tê sa va ra lanh ta pha12 - Na mô ni la canh tha13 - Sất ri ma ha ba ta sa mi14 - Sạt vách va ta su băn15 - Át si dum ! 16 - Sạt va sát toa na mô ba sát toa, na mô pha ga17 - Ma pha tê tu18 - Tát đi-da tha19 - OM ! A va lô ca20 - Lô ca tê21 - Ca la ti22 - I Si ri23 - Ma ha bô đi sát toa24 - Sa phô sa phô25 - Ma ra ma ra26 - Ma si ma si rít đà du27 - Gu ru gu ru gà ma-in28 - Đu ru đu ru phạ si da ti29 - Ma ha Phạ si da ti30 - Đà ra đà ra31 - Đi ri ni32 - Xoa ra da33 - Já la já la34 - Mạ mạ Phạ ma ra35 - Muýt đi li36 - Ê hy ê hy37 - Si na si na38 - A la sin ba la sá ri39 - Ba sa phạ si-nin40 - Phạ ra xá da41 - Hu lu hu lu bờ ra42 - Hu lu hu lu sít-ri43 - Sa ra sa ra44 - Si ri si ri45 - Su ru su ru46 - Buýt đà da buýt đà da47 - Bô đà da bô đà da48 - Mét tri dê49 - Ni la canh ta50 - Tri sa ra na51 - Pha da ma nê52 - Soa va ha53 - Si ta da54 - Soa va ha55 - Ma ha Si ta da56 - Soa va ha57 - Si ta da dê58 - Xoa va ra da59 - Soa va ha60 - Ni la canh thi61 - Soa va ha62 - Bờ-ra ni la63 - Soa va ha64 - Sít ri sim ha muýt kha da65 - Soa va ha66 - Sạt va ma ha a sít ta da67 - Soa va ha68 - Sắt cờ-ra a sít ta da69 - Soa va ha70 - Bát-đơ-ma Kê sít ta da71 - Soa va ha72 - Ni la canh tê banh ta la da73 - Soa va ha74 - Mô phô li săn ca ra da75 - Soa va ha76 - Na mô rát na tra dạ da77 - Na mô a rị da78 - A va lô ki tê79 - Sa va ra da80 - Soa va ha81 - UM ! Sít đi dăn tu82 - Manh tra83 - Ba ta da84 - Soa va ha.
Ý Nghĩa của Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra NiDịch ra tiếng Việt bởi Hòa Thượng Thích Trí Quãng Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)Đà la ni của Tâm Đại Bi Vô Ngại:Con xin quy y PhậtCon xin quy y PhápCon xin quy y TăngCon xin quy y Tam BảoNguyện theo Bồ Tát Quán Âm, vì Ngài có đủ sức mạnh của Tâm Đại Bi.Con xin quy y với Đấng Cứu Giúp Loài Người Ra Khỏi Tai Nạn.Vì Ngài có Đủ Thần Lực nên gọi là Đấng Toàn Năng.Con xin trì tụng thần chú của Ngài.Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thù thắng, vì nó làm ác ma không thể tới gần Thật là linh nghiệm, vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi.Hãy tụng thần chú như sau:Cúi xin Đấng Sáng Chói,Đấng Có Trí Tuệ Sáng ChóiĐấng Siêu Thoát Thế GianBậc Sư Tử VươngBậc Bồ Tát Vĩ ĐạiXin Ngài hãyỨc Niệm Chơn NgônTrì Tụng Chơn NgônLàm cho Chơn Ngôn Linh Nghiệm. Đấng Tối ThắngHởi Đấng Tối ThắngXin NgàiLàm Cho Thần Chú Linh Nghiệm Đấng Đại Tự Tại.Xin NgàiPhát Huy Sức Mạnh Thần Thông Tự Tại Xin Ngài Phát Huy Sức Mạnh Đại Tự Tại.Đấng Không Ô Nhiễm.Đấng Xa Rời Trần CấuĐấng Có Thân Hình Không Ô NhiễmHãy ĐếnXin NgàiXuất Hiện Đấng Tự Tại Trong ĐờiXin NgàiTrừ Độc Tham LamTrừ Độc Sân HậnTrừ Độc Ngu SiTrừ Độc Tham ÁiTrừ Sạch Phiền Não Nhiễm Ô Đấng Sư Tử VươngXin NgàiXuất HiệnTiến LênHãy Tiến Lên Đấng Giác NgộXin NgàiLàm cho Chúng Sanh Giác Ngộ Đấng Có Đầy Đủ Lòng TừChúng con mong đượcThấy NgàiLạy NgàiXin NgàiBan Cho An VuiBan Cho Hạnh PhúcMọi Điều Mong ƯớcĐều Được Thành Tựu Bậc Thành Tựu Đệ NhấtXin NgàiBan Cho Con Thiền Định An VuiBan Cho Con Sức Mạnh Vô Cùng Đấng Thành Tựu Vĩ ĐạiNgười Mặc Giáp ĐenNgười Mình Choàng Da HổNgười Tay Cầm Hoa SenNgười Tay Cầm Kim CangNgười Tay Cầm Pháp Loa Giác Ngộ Mọi NgườiNgười Tay Cầm Tích Trượng Chiến ĐấuNgười Tay Cầm Tích Trượng Chiến ThắngNgười Bên Tả có Mãnh ThúNgười Bên Hữu Có Sư Tử Trợ LựcXin NgàiBan cho conAn Vui Hạnh Phúc Con xin Quy y PhậtCon xin Quy y PhápCon xin Quy y TăngCon xin Quy y Tam BảoCon xin Quy y Bồ Tát Quán Thế ÂmTất Cả Ước Mơ Đều Được Thành Tựu Thật Linh NghiệmThần Chú Thật Linh NghiệmThần Chú Của Đấng Toàn NăngThật là Linh Nghiệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần) English Translation of the Great Dharani
by D.T. Suzuki
Adoration to the Triple Treasure!
Adoration to Avalokitesvara the Bodhisattva-Mahasattva who is the great compassionate one!
Om, to the one who performs a leap beyond all fears!
Having adored him, may I enter into the heart of the blue-necked one known as the noble adorable Avalokitesvara! It means the completing of all meaning, it is pure, it is that which makes all beings victorious and cleanses the path of existence.
Thus:
Om, the seer, the world-transcending one!
O Hari the Mahabodhisattva!
All, all!
Defilement, defilement!
The earth, the earth!
It is the heart.
Do, do the work!
Hold fast, hold fast!
O great victor!
Hold on, hold on!
I hold on.
To Indra the creator!
Move, move, my defilement-free seal!
Come, come!
Hear, hear!
A joy springs up in me!
Speak, speak! Directing!
Hulu, hulu, mala, hulu, hulu, hile!
Sara, sara! siri, siri! suru, suru!
Be awakened, be awakened!
Have awakened, have awakened!
O mercifule one, blue-necked one!
Of daring ones, to the joyous, hail!
To the successful one, hail!
To the great successful one, hail!
To the one who has attained master in the discipline, hail!
To the blue-necked one, hail!
To the boar-faced one, hail!
To the one with a lion's head and face, hail!
To the one who holds a weapon in his hand, hail!
To the one who holds a wheel in his hand, hail!
To the one who holds a lotus in his hand, hail!
To the blue-necked far-causing one, hail!
To the beneficient one referred to in this Dharani beginning with "Namah," hail!
Adoration to the Triple Treasure!
Adoration to Avalokitesvara!
Hail!
May these [prayers] be successful!
To this magical formula, hail!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567