Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   
ht thich  nhu minh_1

Tán Thán Công Hạnh
Hoà Thượng Tôn Sư


Thành kính đảnh lễ tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Như hạ Minh.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật Quốc.
Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến

Liên Hoa Phật tự kết thiền duyên
Kinh kệ sớm hôm học đạo huyền
Vạn Hạnh nghiên tầm hương bối thắp
Thiên Ân khai sáng pháp âm tuyên
Việt Nam chùa tổ noi gương đức
Mỹ Quốc quê người dựng đoá liên
Hoà Thượng Như Minh tâm nguyện lớn
Ngày về cõi Phật rạng trăng nguyền…!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Từ Lâm Tế tông tứ thập tứ thế Việt nam tự Los Angeles Trú trì,
Thiền viện Thích Thiên Ân Atlanta Viện trưởng, húy thượng Nguyên hạ Không tự Như Minh
hiệu Đại Phương Hòa Thượng Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám.

Tu Viện An Lạc, California, 11:00 pm, 20-07-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( khấp bái, kính đề)


***

Tiễn Thầy

Vạn Hạnh tu thư kết nhân duyên
Nghiên tầm kinh điển mộng nẻo huyền
Việt Nam gieo hạt mầm Phật chất
Mỹ Quốc hành trì giáo pháp tuyên
Tác phẩm dâng đời làm sứ mạng
Chùa cảnh duy tu ngự đóa liên
Như Minh hạnh đức tròn phong thái
Hòa thượng về nơi phát tâm nguyên...

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Chùa Xá Lợi 21/7/2022

Đồng Bổn pháp hữu kính đề

***


HẠNH GIẢI TƯƠNG ƯNG

Thành tâm tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Như hạ Minh.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.
Chân thành sẻ chia cùng môn đồ pháp quyến

Theo Cha với Mẹ tạo nên duyên

Hướng Phật xuất gia đạo diệu huyền

Vạn Hạnh thủ thư rèn chí nguyện

Ấn Quang cổ ngữ Phật cung tuyên

Hồng chung Thiên Ân vọng thiên giới

Thư viện Huyền Không tỏa ngát liên

Hòa Thượng Đại Phương đăng Phật quốc

Như Minh Thích Tử vẹn tâm nguyền

Chùa Pháp Hoa SA, 21/07/2022

TK, Thích Viên Thành (khể thủ)


KÍNH TƯỞNG NIỆM
HÒA THƯỢNG thượng NHƯ hạ MINH

Con xin họa nguyên vần bài thơ của Thầy Chúc Hiền.
Kính nguyện Giác linh Hòa Thượng thượng Như hạ Minh cao đăng Phật Quốc

Đồng ấu xuất gia ngộ thiện duyên

Tào Khê suối đạo lý thông huyền
Như Minh Hòa Thượng đèn soi thắp
Vạn nẻo Đông Tây chánh pháp tuyên
Sở học tinh thông lưu ân đức
Đạo mầu hậu thế tỏa hồng liên
Bao năm hành trạng công đức lớn
Quảy dép về Tây, thỏa ý nguyền.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Melbourne, 21/7/2022
Phật tử Thanh Phi

***

Tán Thán 

Chí Nguyện Cao Cả

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Như hạ Minh.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật Quốc.


Nha Trang đất mẹ dưỡng nuôi duyên
Mười tuổi xuất gia kết đạo huyền
Trú xứ Liên Hoa chuyên tinh tấn
Nguyên Không …Vạn Hạnh Bổn Sư truyền
Viện Trưởng, Trụ Trì, nhà Phật Học
Việt Nam, Tam Bảo, Thiên Ân….thiêng
Chuông, Tượng, Tranh, Kinh bày triển lãm
Bồ Đề tỏa rạng chí uyên nguyên !!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Từ Lâm Tế tông tứ thập tứ thế Việt nam tự Los Angeles Trú trì,
Thiền viện Thích Thiên Ân Atlanta Viện trưởng, húy thượng Nguyên hạ Không
tự Như Minh hiệu Đại Phương Hòa Thượng Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám.

Melbourne, 21/7/2022
Phật tử Huệ Hương kính bái

***


TÁN THÁN CÔNG HẠNH

HOÀ THƯƠNG TÔN SƯ

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Như hạ Minh.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật Quốc.
Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến

  

Cửa Phật từ bi rõ phúc điền

Lần nương kệ học tỏ tâm huyền

Thiên Ân sáng lập ngời duyên khởi

Vạn Hạnh hành trì ánh đạo tuyên

Hoằng pháp xứ người soi đức hạnh

Khai truyền gốc tổ toả hương liên

Như Minh Hoà Thương ngài dâng trải.

Phụng hiến lợi sanh giữa thế nguyền.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Pt. Minh Đạo (Kính hoạ)


***

HẢI NGOẠI HOẰNG DƯƠNG PHẬT PHÁP
Thành kính đảnh lễ tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Như hạ Minh.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật Quốc.
Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến

Xuất gia thuở nhỏ bởi lành duyên
Tu học tinh chuyên đạo nhiệm huyền.
Xây dựng Tam quan công đức tỏa
Trùng tu Vạn Hạnh diệu âm truyền.
Quê nhà phật sự bao thành tựu
Hải ngoại hoằng dương chẳng não phiền.
Lý tưởng rạng ngời gương phụng hiến
Trần gian một thoáng vẹn câu nguyền.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Cư sĩ Tâm Minh


***


TRỒNG CÂY TỊNH GIỚI

Kính họa bài thơ “Tán Thán Công Hạnh Hòa Thượng Tôn Sư” của Thầy Thích Chúc Hiền

Thành kính tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Như hạ Minh. Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng
cao đăng Phật Quốc . Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến


Xuất thân từ nhỏ chốn cao nguyên

Theo mẹ lên chùa kết thiện duyên

Tinh tấn vun trồng cây Tịnh Giới

Cao Tăng dẫn dắt bậc chân truyền

Vạn Hạnh ngày xưa học kinh điển

Ngày nay Mỹ Quốc dựng Hoa Liên

Trước tác dịch thuật kinh Hán-Phạn

Tứ chúng đồng quy tạ Phước Điền...!


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Germany ngày 21.07.2022

Cư Sĩ Đan Hà (Kính họa)

 

***


CÔNG HẠNH
HOẰNG PHÁP VIÊN MÃN 


PT QA kính hoạ bài Thơ của Ty Kheo Thích Chúc Hiền.
Chúng con xin thành kính đảnh lễ Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Như hạ MInh.

Viện Trưởng Thiền Viện Thiên Ân Atlanta, USA huý thượng Nguyên hạ Không tự Như Minh.


Từ nhỏ duyên may trú cửa thiền

Dồi mài kinh kệ chí thâm uyên
Nghiên tầm bối diệp truy nguồn diệu
Tiếp nối tôn sư diễn đạo huyền
Chùa tổ Việt Nam dương pháp thiện
Xứ người Mỹ Quốc gióng chuông thiêng
Như Minh Hoà Thượng tâm thành trọn
Mãn nguyện thu thần viên tịch viênNam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật......

Quảng An Houston, Tx USA

***


Lìa huyễn Nguyên Không


Thành kính đảnh lễ tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Như hạ Minh (1954-2022)
Con kính hoạ bài Thơ của TT Thích Chúc Hiền.

Giáp Ngọ Nha Trang sinh bậc hiền
Liên Hoa Quảng Đức kết lành duyên
Xuất gia Ất Tỵ Pháp Hoa thệ
Thọ giới Bính Thìn Thích tử nguyền
Vạn Hạnh dịch Kinh xây tháp viện
Thiên Ân tạo tượng pháp trùng tuyên
Như Minh Hòa Thượng Đạo phụng hiến
Lìa huyễn Nguyên Không Đức mãi truyền.


Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Từ Lâm Tế Tông Tứ Thập Tứ Thế Việt Nam Tự Los Angeles Trú Trì,
Thiền Viện Thích Thiên Ân Atlanta Viện Trưởng,
Húy thượng Nguyên hạ Không Tự Như Minh
Hiệu Đại Phương Hòa Thượng Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám.

2022-07-22 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương PD Niệm Đức


 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

1_Điện Thư Phân Ưu của Giáo Hội Úc Châu
2_Điện Thư Phân Ưu của Giáo Hội Hoa Kỳ
3_Điện Thư Phân Ưu của Giáo Hội Âu Châu 

4_Điện Thư Phân Ưu của Giáo Hội Canada

5_Điện Thư Phân Ưu của Tổng Hội Phật Giáo

6_Điện Thư Phân Ưu của Chùa Việt Nam Houston
7_Điện Thư Phân Ưu của Tu Viện Quảng Đức

8_Điện Thư Phân Ưu của Chùa Việt Nam Nhật Bản

🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️


1_Thơ điếu: Tán Thán Công Hạnh HT Như Minh (TT Chúc Hiền & nhiều tác giả khác)

2_Thơ điều: Thân tiễn Hòa Thượng Thích Như Minh (HT Giác Nguyên)
3_Thơ điếu: Tròn Nguyền (NT Như Minh & nhiều tác giả khác)
4_Thơ điếu: Vượt Đường Du Tây (ĐĐ Minh Thế)
5_Thơ điếu: Kính lễ Bậc Xuất Trần Thượng Sĩ (Pt Huệ Hương)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/11/2022(Xem: 570)
Ngày 12,13-11 (19,20-10-Nhâm Dần), BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và môn đồ pháp quyến đã trọng thể tổ chức lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nguyên UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viện chủ chùa Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và chùa Đức Hòa, phường Ninh Hiệp.
11/11/2022(Xem: 431)
Sáng ngày 09/11/2022 (nhằm ngày 16 tháng 10 Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến chùa Diên Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 31 cố Hoà thượng Thích Hải Tuệ - Trừng San (Tân Mùi 1991- Nhâm Dần 2022). Đến tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Chư tôn Hoà thượng: - Hoà thượng Thích Trừng Thi (chùa Tòng Lâm Lô Sơn) - Hoà thượng Thích Thiện Thông (chùa Sắc Tứ Minh Thiện) - Hoà thượng Thích Phước An (chùa Hải Đức) - Hoà thượng Thích Tâm Trí (chùa An Dưỡng) - Hoà thượng Thích Chí Viên (Linh Phong Cổ Tự) - Hoà thượng Thích Như Minh (chùa Sắc Tứ Liên Hoa) - Hoà thượng Thích Đức Thành (chùa Pháp Tánh) - Hoà thượng Thích Nguyên Minh (chùa Sắc Tứ Kim Sơn)
11/11/2022(Xem: 215)
Sáng nay 11-11-2022 (18-10-Nhâm Dần), tại chùa Đức Hòa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, lễ tưởng niệm Đại tường có Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nối dòng Lâm Tế đời thứ 45, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh; viện chủ Tổ đình Thiên Bửu và chùa Đức Hòa.
07/11/2022(Xem: 463)
Trong giai đoạn đầu thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn với quá trình mở đất xuống phương Nam, ngoài việc lưu tâm đến khai hoang, mở đất, lập làng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng luật nghi phép tắc nhưng các vị cũng không quên xây dựng và sử dụng Phật giáo như một hệ tư tưởng chuẩn mực cho đạo đức xã hội.
01/11/2022(Xem: 397)
Thư Cung Thỉnh tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 13 tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc (17-20/8/2023)
30/10/2022(Xem: 540)
Sáng nay, mồng 5 tháng 10 Nhâm Dần (29/10/2022), bầu trời xám xịt, mưa bay lất phất những hạt nhẹ li ti gây nên cảm giác buồn man mác cho những người con xa Cha, vắng Mẹ, nhớ thương Thầy... Môn đồ Pháp quyến Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo đã thiết lễ Huý nhật lần thứ nhất cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Như Ý - Nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung Ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, Viện chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo - Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
27/10/2022(Xem: 584)
Cố Ni trưởng Thích nữ Như Phương, thế danh Lê thị Thanh Cúc, sinh năm Mậu Tý (1948), xuất thân trong một gia đình nông nghiệp, tin Phật và phụng thờ Tam Bảo tại làng Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận. Thân phụ là cụ ông Lê Thanh Trước -Pháp danh Minh Tiền, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Đặng- Pháp danh Thục Bông. Ni trưởng là con gái trưởng trong một gia đình có 6 chị em. Thuở nhỏ, Ni trưởng đã mến mộ Phật Pháp và tham gia sinh hoạt gia đình Phật tử tại chùa làng. Năm Canh Tý ( 1960) nhân ngày vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ni trưởng cùng thân phụ và em trai lên núi Tà Cú lễ Phật tại tổ đình Linh Sơn Long Đoàn (chùa dưới). Ni trưởng được duyên lành đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Quảng Nhơn- Ấn Tâm làm thầy truyền tam quy giới, ban cho tự Thục Hương, từ đó tâm bồ đề khai mở, chí cắt ái ly gia ngày thêm mạnh mẽ.
22/10/2022(Xem: 504)
Dấu tình chiếc áo nâu sòng, Ôm ngàn hạnh nguyện, giữa dòng thiền tâm. Mây bay vạn dặm dư âm, Hương xưa đọng lại, lặng thầm thế gian. Lãng Vân quê cũ âm ban, Thác sanh chú bé, cười vang giữa đời. Xuân Phương danh ứng thành người, Học lên thâm hiểu, nhặt lời xuất gia.
21/10/2022(Xem: 677)
Tỉnh Khánh Hòa xưa vốn là vùng đất của người Chăm. Sau cuộc chiến tranh biên giới vệ quốc chống quân Chiêm Thành năm Quý Tỵ [1653] đời chúa Nguyễn Phúc Tần, Khánh Hòa chính thức trở thành vùng trấn biên mới của Đại Việt. Từ đó, lãnh thổ nước ta kéo dài thêm về Nam từ núi Đá Bia đến phía Đông sông Phan Rang đặt làm dinh Thái Khang.
11/09/2022(Xem: 2610)
Phật tử Hoàng Đức Thành, pháp danh Tâm Đức sinh năm 1975 tại Sài Gòn, cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1991. Tốt nghiệp Bác sỹ Y Khoa năm 2004. Hiện đang làm Giám Đốc Chương Trình Nghiên Cứu Chuyên Khoa Nội Tiết tại Bệnh viện Quân Y Hoa Kỳ Walter Reed tại Bethesda, Maryland. Ông cũng chịu trách nhiệm giảng dạy và đào tạo các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết cho Hải quân và Lục quân Hoa kỳ (US Navy & Army). Ngoài công việc chuyên môn, Bác sĩ Tâm Đức là một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử của Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Washington D.C., từ năm 1993 đến nay (2017). Bác sĩ phụ trách hướng dẫn Phật pháp cho các anh chị em trong GĐPT và các chương trình nhạc Lễ và chương trình văn nghệ ở chùa Giác Hoàng và các chùa lân cận. Từ những sinh hoạt này, Bác sĩ Tâm Đức đã viết nhiều nhạc phẩm để phổ biến cái hay cái đẹp của lời Phật dạy trong đời sống, đến nay đã có nhiều Album nhạc phát hành để cống hiến cho cộng đồng Phật giáo. (nghe nhạc của Bác Sĩ Tâm Đức)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,262,375