Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Điều kiện và Quang minh thị hiện đản sanh của Đức Thế Tôn

05/04/202217:54(Xem: 463)
Điều kiện và Quang minh thị hiện đản sanh của Đức Thế Tôn

ĐIỀU KIỆN VÀ QUANG MINH

THỊ HIỆN ĐẢN SANH CỦA ĐỨC THẾ TÔN

Thích Nữ Giới Hương

 

Cuộc sống nhân loại trải qua nhiều thời kỳ, con người không ngừng biến đổi để thích nghi với hoàn cảnh sống, từ đó cũng thay đổi tâm tính của mình, từng giai đọan hình thành của lịch sử nhân lọai, con người sống được vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn hoặc đau khổ hơn vì đắm chìm trong ngũ dục. Khi tam tai (tai họa về dịch bệnh, chiến tranh binh đao, đói kém), tám nạn (nạn đọa trong địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, cõi trời Trường thọ thiên, biên địa, sáu căn không đầy đủ, tà kiến và sinh thời không có Phật) diễn ra trên cõi đời, thì lúc đó chư Phật và bồ tát sẽ xuất hiện để điểm thị giúp chúng sanh thoát nẽo khổ sanh tử luân hồi. 

Cách đây hơn 2600 năm, tại đất nước Ấn Độ (nay là Nepal), Bồ tát Hộ Minh (tiền thân của Đức Phật Thích Ca) từ cung trời Đâu Suất giáng sanh xuống thế giới ta bà, trong hình thức voi trắng sáu ngà, nhập thai Mẫu Hậu Maya, phu nhân của Vua Tịnh Phạn Vương, đang cai trì đất nước Ca-tỳ-la-vệ.

 

 

phat dan sanh 

Bồ tát Hộ Minh từ cõi trời Đâu Suất giáng sanhSự giáng trần của Bồ-tát Hộ Minh được miêu tả chi tiết trong cuốn Mi-Tiên Vấn Đáp (Milinda Panha).[1] Vào kiếp áp chót tại cung trời Đẩu-suất-đà, Bồ tát Hộ Minh trước khi giáng thế, ngài quán xét nơi nào và khi nào thích hợp để đản sanh để cứu độ muôn loài. Ngài đúc kết với 8 điều kiện như sau:

 1. Thời kỳ thích hợp (Kàlam viloketi): Trong thời kỳ này có quá nhiều chúng sanh mê dại không biết phải trái, đắm chìm trong khổ đau của ngũ dục. Đây là lúc ngài ra đời độ sanh.
 2. Khi Tuổi thọ của chúng sanh thích hợp (chiều giảm) (Ayum viloketi): Dân chúng cõi Ta bà (trái đất hành tinh xanh này) sống trung bình khoảng một trăm tuổi, chứ không phải 84 ngàn tuổi, trường thọ như Kinh Di Lặc[2] thường nói. Như vậy, tuổi thọ của chúng sanh đang giảm xuống, vì ít làm thiện, tạo nhiều ác nghiệp, nên ngài cần phải thị hiện để hướng dẫn chúng sanh tu tập, tăng phước, tăng thọ.
 3. Trong bốn châu[3] (châu nào thích hợp - Dìpam viloketi): ngài chọn Nam Thiện bộ Châu là nơi thích hợp để đản sanh. 
 4. Quốc gia nào thích hợp (Desam viloketi):  Ngài chọn Ấn độ bởi lẽ Ấn Độ đông dân, nghèo khổ, nhưng biết hướng đến tâm linh, nên nhiều bậc thánh hiền và triết gia phát nguyện tái sanh sinh tại đây để cứu khổ.
 5. Gia tộc thích hợp (Kulam viloketi): Ngài chọn sanh trong giòng họ Sakya Thích Ca. Một dòng tộc nhiều đời nhiều kiếp tu tập và có đầy đủ phước báu của loài người.
 6. Chọn Phụ Mẫu thích hợp (Janettim viloketi): Ngài chọn Hoàng hậu Maya làm Phật Mẫu và Vua Tịnh Phạn làm phụ thân. Vì Vua và Hoàng hậu trong nhiều kiếp quá khứ và hiện tại phát nguyện tu trì và muốn con cái sống trí huệ.
 7. Chọn ngày đản sinh (Màsam viloketi):  ngài chọn Mồng 8 tháng 4 âm lịch (Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng ngày rằm tháng 4). Đây là nùa xuân, thời tiết tốt đẹp, mùa màng xanh tươi trăm hoa đua nở, là thời điểm tốt để đản sanh trong vườn thượng uyển Lâm-tì-ni, dưới bóng cây vô ưu. 
 8. Chọn nơi nào để ngài xuất gia tu học thích hợp và sẽ giúp đưa đến chứng quả giác ngộ (Nekkhamma viloketi): Ngài chọn Bồ-đề-đạo-tràng, Bihar, Ấn Độ, vì nơi đây được xem là lỗ rúng, và là trung tâm của trái đất, nơi có khí thiêng linh địa.

Trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh[4], phẩm 38, đã mô tả mười Quang Minh Thị Hiện của Đức Phật Thích Ca (tức Bồ tát Hộ Minh) từ cõi Đâu Suất khi đản sanh nơi thế giới Ta bà như sau:

 

 1. Đại quang minh “An lạc trang nghiêm” được phóng ra từ dưới chân của Ngài, chiếu khắp cõi Đại Thiên thế giới. Tất cả ác đạo và những chúng sanh hoạn nạn được quang minh chạm đến, đều khỏi khổ, được an lạc. Được an lạc rồi và biết sắp có bực đại nhơn kỳ đặc xuất hiện tại thế gian.
 2. Biết đại Bồ Tát sắp giáng sanh, chư thiên đem vô lượng thực phẩm và lễ vật đến cúng dường.
 3. Đại quang minh “Thanh Tịnh Cảnh Giới” được phóng ra từ bàn tay phải của Ngài, mang đến sự trang nghiêm thanh tịnh cho tất cả Đại Thiên thế giới.
 4. Đại quang minh “Thanh tịnh trang nghiêm” được phóng ra từ đầu gối của đại bồ tát, chiếu sáng khắp cung điện của chư Thiên. Chư Thiên hội tựu đem tràng hoa, y phục và phẩm vật đến cúng dường, và theo hộ trì Bồ Tát từ lúc hạ sanh nhẫn đến nhập Niết bàn.
 5. 5.     Đại quang minh “Vô năng thắng tràng” được phóng ra từ trong tâm trang nghiêm của chữ "Vạn", chiếu khắp tất cả thế giới mười phương đến thân của tất cả Kim Cang lực sĩ. Bấy giờ có trăm ức Kim Cang lực sĩ đều vân tập theo hầu hạ Ngài đại Bồ Tát từ lúc giáng sanh nhẫn đến lúc nhập Niết bàn.
 6. Đại quang “Phân biệt chúng sanh” được phóng ra từ tất cả lỗ lông trên thân thể của Ngài, chiếu khắp Đại Thiên thế giới, chạm đến thân thể của tất cả Bồ Tát. Và các vị Chư Bồ Tát đó theo cúng dường và hộ trì đức Như Lai giáo hóa chúng sanh.
 7. Đại quang minh “Thiện trụ quán sát” chiếu đến nơi các vị Bồ Tát sẽ sanh ra. Khi quang minh này đã chiếu xong, những Bồ Tát quán sát Diêm Phù Đề, nơi nào thích hợp mà hiện thọ sanh, để giáo hoá các chúng sanh.  
 8. Đại quang minh “Nhứt thiết cung điện thanh tịnh trang nghiêm” được chiếu đến bụng của hoàng hậu và ngài sẽ thác sanh vào đó. Quang minh chiếu xong, Hoàng Hậu yên vui, thành tựu đầy đủ tất cả công đức, và trong thai mẫu có các quảng đại trang nghiêm với đại ma ni bửu, để cưu mang hình thể hài nhi của đại Bồ Tát.
 9. Đại quang minh “Thiện Trụ” chiếu sáng.  Từ chư Thiên Tử đến các Phạm Thiên khi sắp lâm chung được quang minh chạm đến thân thể, đều được trụ thọ mạng, kéo dài mạng sống để có thời gian cúng dường đại Bồ Tát từ lúc mới hạ sanh nhẫn đến nhập Niết bàn.

10. Đại quang minh “Nhựt nguyệt trang nghiêm” thị hiện những hạnh nghiệp của Bồ Tát chiếu sáng để trời và người lúc bấy giờ được hiển thị được hạnh nghiệp của Bồ Tát ở cung Đâu Suất, ở thai nhi, ở sơ sanh, hoặc ở cuộc sống xuất gia, hay đã Thành đạo, hoặc thấy chuyển Pháp luân, ở hàng ma, và nhập Niết bàn.

 

 

Duc Phat Dan Sanh-3
Trời người chào đón Đức Thế Tôn đản sanh


 

Khi mười hiển thị đã xảy ra cũng là lúc Phật giáng thế hoằng dương Phật Pháp cứu độ muôn loài. Chúng sanh nào chạm được quang minh đó, thời cảm an lạc, tinh tấn hành đạo.

 

Hạnh phúc thay! Thế giới tà bà của chúng ta đã có đủ tám điều kiện và mười quang minh thị hiện thích hợp để bậc thánh nhân từ bi thị hiện với vô lượng quang minh hy hữu cứu khổ sáu đạo trầm luân.

 

Hạnh phúc và may mắn thay! chúng ta được nhận thông điệp giải thoát của Ngài và được sống cùng tăng đoàn, được học Phật pháp, và tu học để được giải thoát.

 

Mùa Phật đản lại về trên đất khách

Chút tâm thành con xin chúc Thế Tôn

Thêm một năm Phật Đạo được vuông tròn

Giúp nhân thế xa lìa nơi bể khổ…

 

 

Nam Mô Lâm-tì-ni, Vô ưu thọ hạ, thị hiện Đản sanh,

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

 

Chùa Hương Sen, mùa Phật đản PL 2566, tháng 4 năm 2022
Thích Nữ Giới Hương


[1] Mi Tiên Vấn Đáp (Milinda Panha), Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)

Tỳ kheo Giới Đức hiệu đính, ấn bản 2003.

https://thuvienhoasen.org/a969/mi-tien-van-dap

[2] Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

http://www.huongsentemple.com/index.php/vn/phat-phap/nghi-la-ha-ng-nga-y/6302-ii-1-cung-giao-thua

[3] Theo khoa cổ vũ trụ học Phật Giáo, và theo vũ trụ quan Ân Độ xưa có bốn châu trong thế giới Ta Bà, tứ hướng xung quanh núi Tu Di, trong vũ trụ (trái đất của chúng ta) có 4 châu:Bắc Cu-Lư Châu (Uttara-kuru), Tây Ngưu-Hóa Châu (Godana) và Đông Thắng-Thần Châu (Purva-Videha) và Nam Thiệm-Bộ Châu (Jambudvipa). https://thuvienhoasen.org/a28887/nui-tu-di-va-tu-chau-thien-ha

[4] Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm 38, Ly Thế Gian.

https://thuvienhoasen.org/a25245/kinh-hoa-nghiem-dai-phuong-quang-phat-quyen-1-va-2


 ***


facebook

youtube

 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/05/2022(Xem: 137)
Đại Lễ Phật Đản 2646 tại Chùa Bắc Linh Nam Úc. Chủ Nhật 22-05-2022.
22/05/2022(Xem: 398)
Lễ Phật Đản 2646 (22/5/2022) tại Chùa Bảo Minh (photo: Thiện Hưng) | quangduc.com
22/05/2022(Xem: 386)
Vào hôm thứ Tư, ngày 16 tháng 5 năm 2022, lần thứ hai Tòa Bạch Ốc, Hoa Kỳ long trọng tổ chức Quốc tế lễ Vesak PL. 2566, kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật, Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn. Năm ngoái đánh dấu đầu tiên một năm lịch sử khi các đại diện từ ba truyền thống Phật giáo lớn vân tập để thắp nến cầu nguyện. Năm nay tiếp tục diễn ra Quốc tế lễ Vesak trong một thời khắc quan trọng đối với Phật tử khắp nơi trên thế giới.
21/05/2022(Xem: 488)
Nhằm để hàn gắn những vết đau thương và tạo phúc đức nhân duyên cho nhân loại trên thế giới, vào ngày 15 tháng 5 năm 2022 (15/5/Nhâm Dần), tại khu tổ chức sự kiện Marina Bay Convention, Singapore, Hiệp hội Văn hóa Tịnh Lưu Ly (Lapis Lazuli Cultural Association, 淨琉璃文化協會) đã long trọng tổ chức Quốc tế lễ Vesak PL. 2566 và thành lập Hiệp hội VHTLL và Khánh điển, công bố toàn cầu “Kinh Thất Phật Dược Sư”.
18/05/2022(Xem: 235)
Tu Viện Bồ Đề long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2022 vào đúng ngày Rằm Tháng Tư âm lịch và nhằm ngày Chủ Nhật 15/5/2022. Mặc dù dự báo thời tiếc cho biết trước bầu trời Renton hôm nay mua rất nặng hạt suốt ngày và lạnh, nhưng Phật tử các nơi bất chấp mưa gió đã vân tập về cùng với Phật tử Tu Viện Bồ Đề cùng vui mừng kỷ niệm ngày Đức Chí Tôn Thích Ca Mâu Ni ra đời. Phật tử đã đông mà chư tôn đức tăng ni đến tham dự chứng minh cũng rất đông.
17/05/2022(Xem: 231)
Trước khi viên tịch vào năm 2010, Hòa Thượng đã bàn giao cho chúng tôi tiếp tục phát triển Tu Viện nhằm tạo dựng nét hưng quang cho cảnh Bụt cũng như trang hoàng Tịnh Độ Phật Giáo tại nhân gian để đem lại phước lợi cho nhân thiên theo di huấn của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nhưng tiếc thay, kinh phí của Chùa còn quá eo hẹp, chúng tôi không sao hoàn thành tâm nguyện của Hòa Thượng đã di chúc mặc dù đã chắt bóp từng đồng từng cắc với tâm nguyện thực hiện.
17/05/2022(Xem: 188)
Cuối cùng ngày đó đã đến rồi Ước mộng về thăm quê hương tôi Nửa vòng trái đất còn xa lắm Tiếng Việt đâu đây thắm những lời Cám ơn Chú Thím Dương Hồng Đạo Mà cháu được vui duyên đạo đời Chuyến này khởi xướng cũng nhờ Thím Quyết định nhanh chóng một tháng thôi
17/05/2022(Xem: 180)
Vào lúc 10g sáng ngày 14/5/2022, Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2566.
17/05/2022(Xem: 228)
Đại Lễ Phật Đản 2646 tại Chùa Quan Thánh, Nha Trang
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
80,995,293