Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hành Trạng Chư Tổ Thi Tập (Thơ)

15/05/202111:34(Xem: 413)
Hành Trạng Chư Tổ Thi Tập (Thơ)bo de dat ma
Hành Trạng Chư Tổ Thi Tập


 

Ca Diếp Tôn Giả Hạnh 

 

Niêm hoa vi tiếu mở tâm nguyên

Phát nguyện chuyên tu nối pháp truyền

Linh Thứu huyền cơ rền khắp chốn

Đầu Đà diệu hạnh độ muôn duyên

Trang vàng sử sách truyền lưu dấu

Ánh đạo kinh thư thắp sáng thiền 

Di huấn Phật Đà tuân giữ đủ

Tăng đoàn đức toả rạng ngời thiên...!

 

A Nan Tôn Giả Hạnh

 

Thị giả trung thành chẳng ngại công

Theo hầu Phật Tổ kinh nằm lòng

Đa Văn chánh hạnh ngời tranjg sử

Quảng học từ tâm sáng tổ tông

Kinh điển lưu truyền Tôn Giả thuật

Ni Đoàn thành lập A Nan mong 

Đức hoá bi nguyền tăng tục kính

Đạo mầu vang dậy khắp tây đông.

 

Thương Na Hoà Tu Tôn Giả Hạnh 

 

Gá thai nương mẹ dưỡng kỳ thân

Trú tại trong thai suốt sáu năm 

Xuất thế điềm lành thơm đất mẹ

Chào đời cỏ lạ sáng duyên tâm

Tu tiên mộ đạo xa trần cấu

Học Phật tham thiền thấu lẽ chân

Nối pháp A Nan thừa tổ nghiệp 

Thương Na đức hoá rạng thiền nhân.

 

 Ưu Ba Cúc Đa Tôn Giả Hạnh 

 

Khôi ngô tuấn tú phước lành duyên 

Gặp tổ Hoà Tu khải đạo huyền 

Hỏi đáp linh thông nêu pháp khí

Tuyên đàm bén nhạy lộ tâm thiền 

Xuất gia tu học truyền hương ngát 

Hoá pháp hành trì nối đạo thiêng

Độ kẻ sa chân quy chánh giáo

Lên bờ giải thoát hướng chơn nguyên.

 

Đề Da Ca Tôn Giả Hạnh 

 

Mộng lành thân phụ thấy dương quang

Ánh sáng tươi nhuần sanh hạ con

Quý tử khôi ngô ngời mắt tuệ

Dung nghi đĩnh đạc sáng trang tâm

Đêm ngày học đạo xa miền khổ 

Năm tháng tu tâm thoát chốn trầm 

Tự tại Da Ca truyền diệu đạo

Dắt người đến cõi Niết Bàn an.

 

Già Di Già Ca Tôn Giả Hạnh

 

Sơ cơ dọ bước hướng tu tiên

Hội đủ duyên lành học đạo thiền

Hạnh ngộ thầy trò khai thiện pháp 

Trùng phùng pháp Phật nối lương duyên 

Tâm thành hướng tổ ly trần cấu

Nguyện thiết quy tông thấu lẽ huyền 

Mở cửa từ bi phương tiện giáo

Thần thông tam muội triển linh thiêng.

 

  

Già Bà Tư Mật Tôn Giả Hạnh

 

Túi thơ bầu rượu dạo rong chơi 

Khắp nẻo làng quê sáo vọng lời 

Một sớm cơ may bừng tỉnh ngộ

Một thời thói tục thả buông trôi

Vườn tâm sống dậy lương duyên hiện 

Nẻo đạo quay về vọng nghiệp vơi

Rũ sạch trần lao quy hướng thiện 

Chơn như Phật tánh hiển soi ngời...!

 

Phật Đà Nan Đề Tôn Giả Hạnh

 

Trên đầu nhục kế hiển hào quang

Năm sắc đan xen toả ánh vàng 

Trí tuệ linh thông ngời diệu tướng

Tâm tư thuần hậu rạng huyền tâm

Xuất gia thanh tịnh gìn uy đức 

Học đạo trang nghiêm giữ nghĩa ân

Thấu đạt chơn như minh thật tánh

Đạo huyền chứng đắc nối tông phong.

 

Phục Đà Mật Đa Tôn Giả Hạnh

 

Không đi chẳng nói năm mươi năm

Từ thuở sanh ra mãi lặng câm

Ngày nọ Tổ Sư vừa gặp mặt

Nguyện xưa đệ tử bỗng khai âm

Một lời khải thị nêu huyền chỉ

Muôn thuở phơi bày sáng thiện tâm

Chân bước ung dung về nẻo đạo

Xuất gia nối pháp thắp nguồn chân.

 

Hiếp Tôn Giả Hạnh

 

Ở trong thai mẹ sáu mươi năm

Lúc sắp sanh ra cha mộng vàng 

Thuở nhỏ khôi ngô tướng mạo đẹp

Lớn lên tuấn tú tâm tư an 

Xuất gia tinh tấn nguyện không ngủ

Tu tập siêng năng nguyền chẳng nằm

Đắc đạo thừa đương cơ nghiệp tổ

Hoằng dương chánh pháp rạng thiên nhân.

 

Phú Na Dạ Xa Tôn Giả Hạnh 

 

Thiếu thời tánh nết thường an hiền

Bình thản điềm nhiên trước cảnh duyên 

Gặp tổ tâm tư bừng lẽ diệu

Tùng sư chí ý lộ cơ huyền 

Xuất gia đắc pháp truyền hương đạo

Hoằng pháp độ sanh rạng đức thiền 

Thính chúng quay về nương hạnh tổ

Đắc thiền ngộ đạo thắp nguồn thiêng!

 

Mã Minh Bồ Tát Hạnh

 

Lúc sanh ngựa hý báo điềm lành 

Vì thế đặt tên ngài Mã Minh

Luận thuyết tinh thông tâm thấu suốt 

Cư hành mẫn tiệp trí khôn lanh 

Xuất gia học Phật suốt thông tánh

Viết luận làm thơ vang nổi danh 

Tổ ấn trùng quang xây đạo nghiệp

Độ người vượt thoát chốn mê quanh.

 

 

Ca Tỳ Ma La Tôn Giả Hạnh 

 

Ngoại đạo ban đầu bước học chung 

Tinh thông pháp thuật chúng theo đông

Không qua ý tổ đành quy Phật 

Chẳng lọt cơ thiền buộc hướng tông

Thọ pháp ứng duyên khai mắt tuệ 

Hoằng thiền độ chúng phục xà long

Dắt người hữu dụng về chơn giáo

Thần biến siêu nhiên nhập Niết Bàn.

 

Long Thọ Bồ Tát Hạnh

 

Vệ Đà giáo nghĩa thuộc nằm lòng 

Sấm ký thiên văn toán số thông

Thấu lẽ vô thường vào ẩn núi

Nhìn đời hữu hạn thoát ly trần 

Cơ may gặp tổ khai chơn tánh

Duyên phước minh tâm thuyết diệu tông

Tác luận đại thừa nhắm phá chấp

Xiễn dương Phật đạo sáng trời không!

 

Già Ca Na Đề Bà Tôn Giả Hạnh

 

Thông minh tài biện vượt siêu trần 

Theo tục đương thời chuộng phước ân

Yết kiến tổ sư kim để thuỷ 

Hầu thưa tâm ý nguyệt soi nguồn 

Huyền cơ bộc phát khai minh trí

Diệu đạo thầm trì mở sáng tâm

Đắc pháp truyền thừa tạo tác luận

Nối dòng thánh chủng chuyển mê luân.

 

 

Tăng Già Nan Đề Tôn Giả Hạnh

 

Thái tử hoàng cung chán cõi trần 

Xuất gia học đạo tỏ nguyền chân

Tham thiền nhập định luôn siêng tấn

Hoằng pháp lợi sanh mãi gắng chăm

Xuất nhập thong dong ngời mắt đạo

Ra vào tự tại sáng nguồn tâm

Đề Bà pháp khí thâu thiên phạn

Cam lộ kim cang tay tổ nâng.

 

Già Na Xá Đa Tôn Giả Hạnh 

 

Từ thuở ở thai mẹ mộng lành

Hương thơm ánh sáng hiện vây quanh 

Sanh ra tướng mạo đoan trang đẹp 

Hiện thế nghi dung đĩnh ngộ xinh

Tâm ý hướng về nơi vắng lặng 

Tư phong quy đến cõi nhàn thanh

Xuất gia đắc pháp lưu hương đạo

Hoằng hoá lợi sanh chí nguyện thành.

 

Cưu Ma La Tôn Giả Hạnh

 

Thiếu thời theo mẹ vái van cầu

Thân phụ lâm vào chướng nghiệp đau

Nhân lúc tổ sư khai yếu chỉ 

Nhằm khi tâm ý giải nghi sầu

Xuất gia học đạo tâm nguyền vững

Đắc pháp du phương chí nguyện sâu

Hoằng hoá nơi nơi truyền mạch đạo

Nối đèn thiền tuệ, đức ngời cao...!

 

 

Xà Dạ Đa Tôn Giả Hạnh

 

Tỏ rõ nguồn chơn liễu đạo mầu

An nhiên tự tại độ nhân sầu 

Hơn thua được mất không màn đến

Thành bại nên hư chẳng hướng cầu

Đốn giáo thường hành trừ áo não

Mê luân mãi dứt thoát phiền đau

Tư phong phóng khoáng du trần thế

Giáo hoá chư duyên vững niệm đầu.

 

Bà Tư Bàn Đầu Tôn Giả Hạnh 

 

Bồ Tát gá thai mẹ mộng châu

Sanh ra chí ý vượt trần sầu

Xuất gia thọ giới trồng hoa tuệ

Hoằng pháp lợi sanh giải chướng đầu 

Nguyện lực hằng soi vơi khổ não

Tâm nguyền mãi chiếu chuyển phiền đau

Ung dung tự tại rong ba cõi 

Đức hạnh viên tròn liễu ngộ sâu.

 

Ma Noa La Tôn Giả Hạnh

 

Thái tử con vua sống cảnh sang

Chẳng màng nhung lụa thoát ly trần 

Sống đời ẩn sĩ thơm hương hạnh 

Vui đạo tham thiền rạng ánh quang 

Thắp sáng nguồn tâm khai giác lộ

Mở thông suối ý thuyết huyền ngôn 

Thừa đương tổ nghiệp tuyên diệu Pháp

Mãn nguyện thâu thần tịch nhiên an.

 

 

Hạc Lặc Na Tôn Giả Hạnh

 

Thiếu thời phá miếu thức thần mê

Chuyển nghiệp lầm sai chơn hướng về

Nhỗ cội tà si trồng Bát Nhã 

Ươm cây chánh trí hướng Bồ Đề 

Xuất gia tinh tấn tu thiền định 

Học đạo siêng năng giải bận bề

Pháp ấn gìn trao ngời đức tổ

Hạc thường quy lễ tỏ nguồn quê.

 

Sư Tử Tôn Giả Hạnh

 

Thông minh tài biện vượt hơn người 

Trí sáng tinh thần tâm hạnh vui

Chẳng bận vinh hoa tìm ánh đạo

Không màn phú quý độ duyên đời

Thong dong mọi nẻo truyền hương ngát

Tự tại muôn phương thắp tuệ ngời 

Vô ngã vị tha tròn chí nguyện 

Đạo mầu ban trải khắp nơi nơi...!

 

Bà Xà Tư Đa Tôn Giả Hạnh

 

Kiếm thần mẹ mộng bỗng mang thai

Hiện hữu nhân gian tay nắm hoài 

Diện kiến minh sư tay hé mở

Hội đàm trí sáng mắt bừng vui 

Xuất gia học đạo tâm khai ngộ

Hoằng pháp độ nhân ý rạng ngời 

Duyên mãn ấn truyền rồi thị tịch

Gương trong chiếu sáng sạch trần ai.

 

 

Bất Như Mật Đa Tôn Giả Hạnh

 

Thiếu thời mộ Phật tánh lương hiền

Xuất chúng thông minh hướng bến thiêng

Ngặt nỗi can vua đành chịu ngục

Nên chi kính tổ nhẫn tham thiền 

Trái oan rửa sạch vui nguồn đạo

Suối pháp tuôn trào mát mạch duyên 

Lẽ diệu hằng truyền dương chánh giáo

Một đời đức hạnh sáng gương liên.

 

Bát Nhã Đa La Tôn Giả Hạnh

 

Mồ côi phụ mẫu thuở còn thơ 

Khất thực qua ngày sống đỡ nhờ

Tánh nết siêng năng làm mọi việc 

Tâm tư cần mẫn giúp bao người 

Minh sư khải thị túc duyên phát

Diệu pháp truyền lưu tiền kiếp khơi

Học đạo xuất gia nghiên bối diệp

Vua quan thái tử cảm tâm ngời.

 

Bổ Đề Đạt Ma Tổ Sư Hạnh 

 

Thái tử con vua bỏ cõi trần 

Xuất gia học đạo quyết tìm chân

Thừa đương ấn pháp du Hoa lục

Đảm nhiệm tông phong báo Phật ân

Thiếu Thất trừng tâm truy diện mục

Tung Sơn diện vách bặt ngôn âm

Chín năm huyền sử bày chân tướng

Lục diệu pháp môn mở diệu tâm.

 

 

 Huệ Khả Tổ Sư Hạnh 

 

Chào đời hiển hiện ánh hào quang 

Hiếu học tinh thông sách Lão Trang

Kinh Phật nghiên tầm truy diệu lý

Cửa Thiền vấn đạo kiến huyền ân 

Xả thân cầu pháp ngời gương đạo

Liễu đạo tham thiền sáng cõi tâm

Thắp sáng tuệ đăng soi chốn tổ

Hoằng dương Pháp Phật vượt siêu trần.

 

Tăng Xán Tổ Sư Hạnh

 

Ghẻ lở tìm phương sám hối tâm

Tổ sư khai thị bặt suy tầm

Gặp khi pháp nạn Tư Không ẩn

Nhằm lúc thời bình Sơn Cốc an

Thuận thế đăng đàn tuyên diệu pháp

Tuỳ cơ mở ý diễn chơn âm

Truyền trao y pháp an tường tịch 

Pháp hoá một đời rạng tổ tông.

 

Đạo Tín Tổ Sư Hạnh 

 

Thiếu thời ý chí vượt siêu trần 

Ngưỡng mộ không tông giải thoát môn

Sớm tối chuyên cần cầu học pháp 

Trưa chiều tinh tấn huân tu tâm

Khai thông kiến giải trừ nghi hoặc

Mở thoát chấp nê cởi buộc ràng

Trực chỉ chơn như truyền mạch đạo

Hưng long tổ ấn thạnh tôn phong.

 

 

Hoằng Nhẫn Tổ Sư Hạnh

 

Tướng mạo khôi ngô đẹp lạ lùng

Tư phong phóng khoáng vẻ ung dung

Xuất gia học đạo hoa tâm dưỡng 

Bái sám tham thiền tuệ hạt trồng 

Đắc pháp thừa đương ngời tổ nghiệp 

Đèn thiền tỏa chiếu rạng gương tông

Hoàng Mai sử sách luôn ghi dấu

Phổ độ hàm linh nguyện khắp cùng.

 

Huệ Năng Tổ Sư Hạnh 

 

Bán củi qua ngày nuôi mẫu thân 

Cơ duyên đốn ngộ bởi Kim Cang

Hoàng Mai cửa đạo trui rèn chí

Hoằng Nhẫn ân thầy khải thị tâm

Kiến tánh trình thi bày lẽ diệu

Minh tâm xiễn pháp hiển cơ chân

Đàn Kinh Pháp bảo siêu huyền lý

Tổ nghiệp thừa đương sáng tổ tông.

 

California, 1:22 am, 13-05-2021

Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)

 ***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/04/202108:37(Xem: 1779)
Kính bạch chư Tôn Đức, Thưa chư Pháp hữu, nhân mùa Phật Đản PL 2565, Viên Giác Tùng Thư Đức Quốc có ấn hành Đặc San Văn Hóa Phật Giáo chủ đề Chuyển hóa Khổ đau để chào mừng ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2645. Đặc San năm nay (lần thứ ba) được sự góp mặt của 50 văn thi sĩ và 3 họa sĩ trong và ngoài nước. Chúng tôi kính gởi đến quý Trang Nhà để nhờ phổ biến rộng rãi đến mọi độc giả gần xa. Độc giả muốn mua sách in có thể đặt trực tiếp trên mạng toàn cầu Amazon: https://www.amazon.de/gp/product/1716272939/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7 Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Mail Nhóm Chủ Biên Phù Vân - Nguyên Đạo - Nguyên Minh
01/01/202109:18(Xem: 80981)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
30/03/201706:52(Xem: 7181)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
05/02/202008:52(Xem: 2924)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
11/10/201807:17(Xem: 6246)
Mưa da diết, thời gian như dừng chậm Chút vấn vương thương nhớ chị nơi xa Cô đơn héo hon khi tuổi chớm già Nhiều lần điện , chị đáp lời " Bận lắm " .
05/04/201322:25(Xem: 9198)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
20/08/201419:28(Xem: 13223)
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh” Một công trường lưu dấu tích tên em Nay bị di dời, Trang ơi em có biết Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
07/07/201107:27(Xem: 21707)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
13/06/201421:21(Xem: 12992)
Hãy là “ong”(1) chiêu cảm nhiều nét đẹp Góp nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời An nhiên bay thong thả khắp muôn nơi Đem ích lợi ít khi nào tác hại Đừng là “ruồi” thấy phân là bu lại Mang hôi dơ truyền nhiễm đến cho người Chỉ thấy xấu việc dơ bẩn thì bươi Gây thiệt hại hơn là điều lợi ích
02/01/201622:32(Xem: 6792)
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 năm 1258 – 16 tháng 12 năm 1308,) là vị vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có vai trò lãnh đạo quan trọng trong Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 và lần 3. Trần Nhân Tông cũng là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu ĐàHoàng Giác Điều Ngự. (Tham khảo từ trang Web. Vikipedia.org VN.)