Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) Khai Tổ của hệ phái Hoàng Long, một nhánh trong Tông Lâm Tế 🍀💐🌼🌹🥀🌷

23/03/202116:10(Xem: 8736)
Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) Khai Tổ của hệ phái Hoàng Long, một nhánh trong Tông Lâm Tế 🍀💐🌼🌹🥀🌷


Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về thiền sư Hoàng Long Huệ Nam, ngài thuộc đời thứ 12 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 8 của thiền phái tông Lâm Tế. Ngài cũng là người khai sáng của hệ phái Hoàng Long, một chi nhánh của Tông Lâm Tế.

Thiền sư Từ Minh có hai đại đệ tử, thiền sư Dương Kỳ Phương Hội và thiền sư Hoàng Long Huệ Nam. Thiền sư Dương Kỳ thuộc Lâm Tế Chánh Tông.
Thiền sư Hoàng Long khởi phát từ tông Lâm Tế thành chi nhánh Hoàng Long.

Ngài Huệ Nam quê ở Giang Tây, thuở bé có trầm tính, không ăn thịt cá.

Năm 11 tuổi ngài xin xuất gia, năm 19 tuổi ngài được thọ giới cụ túc, ngài đi du phương đến chùa Lô Sơn tìm học đạo.
Mỗi lần hợp chúng, ngài không ngồi, chỉ đứng tựa vào ghế nghe pháp, nếu có ngồi thì ngài ngồi kiết già, nhìn thẳng, từ nhỏ ngài đã thể hiện tướng đại nhân.

Thiền sư Hoài Trừng thấy ngài Huệ Nam là một tàng tài, làu thông kinh điển, Sư cho ngài làm thư ký và trụ trì, thuyết pháp.
Ngài Huệ Nam gặp thiền sư Văn Duyệt, thiền sư Văn Duyệt thấy chân tướng của ngài Huệ Nam nếu có gặp thầy sẽ thăng tiến đạo lộ.
Thiền sư Văn Duyệt khuyên ngài Huệ Nam tụng kinh phải hiểu nghĩa của kinh, tức tâm tức Phật không hiểu là gì thì câu kinh là tử ngữ.
Thiền sư Văn Duyệt khuyên ngài Huệ Nam nên đến cầu pháp với thiền sư Từ Minh.

Nhân duyên đưa tới, thiền sư Từ Minh đến trụ trì chùa Pháp Duyên, mỗi tối ngài Huệ Nam đến nghe Sư Từ Minh khai thị. Ngài vào tịnh thất thiền sư Từ Minh xin pháp khai tâm thị bị TS Từ Minh mắng chửi xối xả. Sư hổ thẹn, nhìn những người hai bên nói "Chính vì con chưa hiểu nên phải cầu quyết nghi, mắng chửi đâu phải qui củ từ bi thí pháp ?"
TS Từ Minh cười nói: "Đó là mắng chửi sao?"

Ngay câu đáp này, ngài Huệ Nam liền đại ngộ, sụp lạy tạ ơn và làm bài kệ nói lên tiếng lòng của mình:

"Kiệt xuất tùng lâm thị Triệu Châu
Lão bà khám xứ một lai do
Như kim tứ hải thanh như cảnh
Hành nhân mạc dĩ lộ vi thù".

HT Thanh Từ dịch nghĩa:

Giỏi vượt tùng lâm lão Triệu Châu
Khám phá lão bà chẳng mối manh
Hiện nay bốn biển như gương sáng
Người đi thôi chớ ghét con đường.


TS Từ Minh gật đầu ấn chứng.

Sư Phụ giải thích, mắng chửi không có thật, là một phương thức cho đệ tử, nếu không vượt qua được thì là một đại họa cho cuộc đời mình.

Sư Phụ nhắc lại pháp ngữ của thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác, một đại đệ tử của ngài Lục Tổ Huệ Năng, trong Chứng Đạo Ca, lời chửi mắng của người khác là một quan ải thử thách cần phải vượt qua bằng lực từ, lực nhẫn.

"Quán ác ngôn thị công đức

Thử tắc thành ngô thiện tri thức
Bất nhân sáng báng khởi oan thân

Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực"

Dịch nghĩa:
Lời sĩ nhục ta nghe như răn dạy

Người dạy ta là thiện tri thức của ta
Nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường

Lòng thánh thiện, ta thọ dụng vô vàn an lạc
Câu hủy báng ta không quan tâm để dạ

Kết oan cừu nào có lợi chi
Để chứng minh sức TỪ, NHẪN vô sanh

Hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển.

(Bản Việt dịch của HT Thích Từ Thông)"Tùng tha báng, nhậm tha phi

Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì
Ngã văn kháp tự ẩm cam lộ

Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì".


Dịch nghĩa:
Tốt và xấu nhà nhà đều có

Thị với phi, chốn chốn "hưởng" đồng nhau
Mặc tâng khen, mặc phỉ báng, đừng nao

Họ tự bỏng, bằng ngọn lửa đốt trời trong tay họ
Lời phỉ báng, nghe như ru, như gió thoảng

Ngọt như cam lồ, mát tợ xuân phong
Tìm đâu ra! Bực bội với u sầu?

Nó tan biến trong cảnh giới "bất tư nghì" giải thoát.

(Bản Việt dịch của HT Thích Từ Thông)


Sư Phụ giải thích, khi nghe lời phỉ báng thì hãy nghĩ là những giọt cam lồ tươi mát thanh trong thì không còn phiền não.


Vào niên hiệu Hy Minh năm thứ hai, ngày 17-3 Sư ngồi kiết già an nhiên thị tịch, thọ thế 68 tuổi và 50 hạ lạp, chúng đệ tử trà tỳ, thu nhập nhiều xá lợi và xây tháp tôn thờ.

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban cho bài pháp về sự chứng đắc của thiền sư Hoàng Long Huệ Nam rất đặc thù nhờ sự khai ngộ của Sư Phụ Từ Minh, câu trước “mắng chửi”, câu sau nhẹ nhàng “đó là mắng chửi sao” làm chấn động thức tỉnh Phật tâm của người đệ tử, và đạt ngộ ngay liền.

Cuối buổi giảng Sư phụ đã diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt:

"Bước lên thiền thất gặp Từ Minh
Mắng chửi phải chăng pháp thí kinh
Đạo niệm quay đầu bừng tỏ ngộ
Cơ thông việc lớn thảy đều tinh
Ba phen han hỏi không người biết
Bảy lượt gạn tâm ai thấu trình
Khối tuyết, lư hồng cùng đúc luyện
Như trong lò lửa đóa sen sinh".


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,


Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).

215_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Hue Nam-2
Tam quan” phương pháp giáo hoá
suốt 30 năm góp lại 3 bài Tự Tụng **
**
(Hoàng Long tam quan ngữ:
1. Người người trọn có sinh duyên, Thượng toạ sinh duyên chỗ nào?;
2. Lúc vấn đáp qua lại, Sư duỗi tay nói: Tay ta sao giống tay Phật?;
3. Hỏi chỗ sở đắc của các vị tông sư, Sư liền duỗi chân nói: Chân ta sao giống chân lừa?
Sư lấy ba câu này hỏi hơn ba mươi năm) 
***

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Huệ Nam . Kính bạch Thầy, không hiểu sao qua bài giảng này con muốn học thuộc từng chữ của những lời giảng trong pháp thoại vì hầu như trên bước đường học Phật Pháp con cũng đã gặp rất nhiều thiện tri thức như Thiền Sư Vân Duyệt và đã từng bước thay đổi mọi quan kiến sai lầm của mình ... Kính tri ân Thầy đã từ bi dẫn chúng đệ tử " Làm sao khi vào đạo tràng phải đạt được trực tâm ? ". Kính đảnh lễ Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HH


***

Kính ngưỡng Thiền Sư Huệ Nam, Khai Tổ Hoàng Long phái ! 
Dù là đệ tử nối pháp Lâm Tế từ  Sư Phụ Từ Minh 
11 tuổi xuất gia, 19 cụ túc..  đại nhân tướng hình 
Hiểu thông kinh điển ... ngộ đạo không vì Tử Ngữ ! 


Được  chửi mắng ... nhớ lời Chứng Đạo Ca là phép thử **
" Nên đánh ! " gậy tảo tích ....chưa rõ yếu chỉ Thiền 
" Cứ thế mà đi thẳng" ... công án Triệu Châu ...duyên ! 
Không đối đãi phân biệt ...trực tâm vào Phật Địa ! 


Kính đa tạ Giảng Sư ..thậm thâm dẫn chứng từng lý nghĩa ! 
Mượn thi ca Chứng Đạo ***Vĩnh Gia Huyền Giác  ngâm vang
Giúp hội chúng liễu tri công án Tam  Quan 
Qua 4 bài thơ tự tụng để lại trong ngữ lục ****


Từ bài  pháp thoại ...nghiệm hành trình tu học đang bước ....
....tăng thượng duyên rất cần thiện tri thức ! 
Và duyên chỉ đến khi đúng lúc đúng thời , 
Lý giải  vì sao nơi chùa Phước Nghiêm
 ...Thiền Sư cố tránh lại được mời ? 
Để đến sau 16 năm du phương ... mới được ấn chứng!!! 


Kính tri ân Giảng Sư....
khi hoàn toàn tự tại, vọng tưởng chẳng hề  bền vững ? 
Tự tánh uyên nguyên trong biển Trí Tuệ hiển bày 
Đừng lo tiệm, đốn ....chuyên học mãi, học hoài....
Sẽ có ngày ... tất cả kiến chấp đều tan vở !!!! 


Nam Mô Sơ Tổ Hoàng Long Huệ Nam tác đại chứng minh .


Huệ Hương 
 Melbourne 23/3/2021 


**Thi ca 13 trong Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác:


" Tùng  tha báng, nhậm tha phi
Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì 
Ngã văn pháp tự ẩm cam lồ 
Tiêu dụng đốn nhập bất tư nghì"


Lời phỉ báng nghe như ru gió thoảng 
Ngọt như cam lồ mát tợ xuân phong
Tìm đâu ra bực bội với u sầu 
Nó tan biến trong cảnh giới " bất tư nghì" giải thoát ! 


***Thi ca 14 trong Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác
" Quân ác ngôn thị công đức 
Thử tác thành ngô thiện tri thức 
Bất nhân sáng báng khởi oan thân 
Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực" 


Lời sỉ nhục ta nghe như răn dạy 
Người dạy ta là thiện tri thức của ta 
Nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường 
Lòng thánh thiện ta thọ dụng vô vàn an lạc 


****bài Tự Tụng để giải thêm về Công Án Tam Quan 


            1- Sanh duyên có nói người đều biết
            Thủy mẫu đâu từng lìa được tôm
            Chỉ thấy vầng ô bờ đông tiến
            Ai hay lại uống trà Triệu Châu.


            2- Tay ta tay Phật đồng nêu
            Thẳng đó thiền nhân tiến lấy
            Chẳng khua gươm giáo nói ra
            Nơi đây siêu Phật vượt Tổ


            3-Chân ta chân lừa đồng đi
            Bước bước đạp đến vô sanh
            Thẳng đợi mây tan nhật hiện
            Mới biết đạo này tung hoành.


Tổng tụng:
            Sanh duyên đoạn xứ thân lô cước
            Lô cước thân thời Phật thủ khai
            Vị báo ngũ hồ tham học giả
            Tam quan nhất nhất thấu tương lai.

Dịch:
            Chỗ dứt sanh duyên bày chân lừa
            Chân lừa khi hiện tay Phật hiện
            Vì bảo năm hồ khách tham tầm
            Ba cửa nơi nơi suốt mai hậu.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2023(Xem: 1700)
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở (bài giảng của SC TN Giới Bảo)
07/03/2023(Xem: 1218)
Kinh Lương Hoàng Sám- S.C Giới Bảo Dẫn Chúng Trì Tụng Năng Lực Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Lớn
23/12/2022(Xem: 6250)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
26/03/2022(Xem: 9543)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 13337)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
01/02/2022(Xem: 26563)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
09/12/2021(Xem: 13698)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 19817)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 23126)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567