Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh

10/04/201319:21(Xem: 5398)
Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh

Tuyển tập bài viết về Vu Lan - 2010

Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh

Việt dịch: Thích Huyền Tôn

Nguồn: Tây Tấn Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ dịch

Văn như thị, Nhứt thời Phật tại Xá Vệ Quốc.
Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên.
Đại Mục Kiền Liên, Thỉ đắc lục thông, Dục độ phụ mẫu,
Báo nhủ bộ chi ân. Tức dĩ đạo nhãn, Quán thị thế gian,
Kiến kỳ vong mẫu, Sanh ngạ quỷ trung, Bất kiến ẩm thực,
Bì nhục kiến lập
Mục Liên bi ai
Tức dĩ bát thạnh phạn
Vãn hướng kỳ mẫu
Mẫu đắc bát phạn
Tiện dĩ tả thủ chướng bát
Thạch thủ đoàn thực
Thực vị nhập khẩu
Hóa thành hỏa thán
Tiện bất đắc thực
Mục Liên đại khiếu
Bi hào thế khấp
Trì hoàn bạch Phật
Cụ trần như thử
Phật ngôn:
Nhữ Mẫu tội căn thậm kết
Phi nhữ nhất nhân
Lực sở nại hà
Nhữ tuy hiếu thuận
Thinh động thiên địa
Thiên thần địa kỳ
Tà ma ngoại đạo
Đạo sĩ Tứ Thiên Vương Thần
Diệt bất năng nại hà
Đương tu thập phương
Chúng tăng oai thần chi lực
Nãi đắc giải thoát
Ngô kim đương thuyết
Cứu tế chi pháp
Linh nhất thiết nạn
Giai ly ưu khổ.
Phật cáo Mục Liên :
Thập phương chúng tăng
Thất nguyệt thập ngũ nhật
Tăng tự tứ thời
Đương vị thất thế phụ mẫu
Cập hiện tại phụ mẫu
Ách nan trung giả
Cụ phạn bá vị, ngũ quả
Cấp quán bồn khí
Hương du đĩnh chúc
Sàng phu ngọa cụ
Tận thế cam mỹ
Dĩ trước bồn trung
Cúng dường thập phương
Đại đức chúng tăng
Đương thử chi nhựt
Nhất thiết thánh chúng
Hoặc tại sơn giang thiền định
Hoặc đắc tứ đạo quả
Hoặc tại thọ hạ kinh hành
Hoặc Lục thông tự tại
Giáo hóa Thinh Văn Viên Giác
Hoặc Thập Địa Bồ Tát, đại nhân
Quyền hiện Tỳ Khưu
Tại đại chúng trung
Giai đồng nhất tâm
Thọ bát hòa la phạn
Cụ thanh tịnh Giới
Thánh chúng chi đạo
Kỳ đức uông dương
Kỳ hữu cúng dường
Thử đẳng Tự Tứ tăng giả
Hiện thế phụ mẫu
Lục thân quyến thuộc
Đắc xuất Tam đồ chi khổ
Ứng thời giải thoát
Y thực tự nhiên.
Nhược phụ mẫu hiện tại giả
Phước lạc bá niên
Nhược thất thế phụ mẫu sanh thiên
Tự tại hóa sinh
Nhập Thiên Hoa Quang.
Thời Phật Sắc thập phương chúng tăng
Giai tiên vị thí chủ gia chú nguyện
Nguyện thất thế phụ mẫu
Hành thiền định ý
Nhiên hậu thọ thực.
Sơ thọ thực thời
Tiên an tại Phật tiền
Tháp tự trung Phật tiền
Chúng tăng chú nguyện cánh (kính)
Tiện tự thọ thực
Thời Mục Liên Tỳ Khưu
Cập đại Bồ Tát chúng
Giai đại hoan hỷ
Mục Liên bi đề khấp thinh
Thích nhiên trừ diệt
Thời Mục Liên mẫu
Tức ư thị nhật đắc thoát
Nhất kiếp ngạ quỷ chi khổ
Mục Liên phục bạch Phật ngôn
Đệ tử sở sanh mẫu
Đắc mông Tam Bảo
Công đức chi lực cố
Chúng tăng oai thần chi lực
Nhược vị lai thế
Nhứt thiết Phật đệ tử
Diệt ưng phụng Vu Lan Bồn
Cứu độ hiện tại phụ mẫu
Nãi chí thất thế phụ mẫu
Khả vi nhĩ phủ ?
Phật ngôn :
Đại thiện khoái vấn
Ngã chánh dục thuyết
Nhữ kim phục vấn
Thiện nam tử
Nhược Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni,
Quốc vương, Thái tử,
Đại thần, Tể tướng,
Tam công, Bá quan,
Vạn dân thứ nhơn
Hành từ hiếu giả
Giai ưng tiên vi
Sở sanh hiện tại phụ mẫu
Quá khứ thất thế phụ mẫu
Ư thất nguyệt thập ngũ nhật
Phật hoan hỷ nhật
Tăng tự tứ nhật
Dĩ bá vị phạn thực
An Vu Lan Bồn trung
Thí thập phương Tự Tứ tăng
Nguyệt sử hiện tại phụ mẫu
Thọ mạng bá niên vô bệnh
Vô nhất thiết khổ não chi hoạn
Nãi chí thất thế phụ mẫu
Ly ngạ quỷ khổ
Sanh nhơn thiên trung
Phước lạc vô cực
Thị Phật đệ tử
Tu hiếu thuận giả
Ứng niệm niệm trung
Thường ức phụ mẫu
Nãi chí thất thế phụ mẫu
Niên niên thất nguyệt thập ngũ nhật
Thường dĩ hiếu từ
Ức sở sanh phụ mẫu
Vi tác Vu Lan Bồn
Thí Phật cập tăng
Dĩ báo phụ mẫu
Trưởng dưỡng từ ái chi ân
Nhược nhất thiết Phật đệ tử
Ưng đương phụng trì thị pháp
Thời Mục Liên Tỳ Khưu
Tứ bối đệ tử hoan hỷ phụng hành.
Hết phần Kinh Kinh văn, đến phần Kinh Việt dịch :

PHẬT NÓI KINH VU LAN BỒN


*Đời Tây Tấn, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Dịch.
*Úc Châu – Úc Đại Lợi Sa-Môn Thích Huyền Tôn Dịch Tứ Hán Tạng ra Việt.
Nguyện Hương:
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo pháp mây nhương
Biến khắp cõi mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ-đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Tán Phật :
Đấng Pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loại
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương và tán thán
Ức kiếp không cùng tận.
Quán Tưởng:
Phật chúng sanh tánh thường rổng lặng
Đạo mầu cảm ứng khó nghĩ bàn
Lưới đế châu thêm sáng Đạo tràng
Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời
Trước Bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
Cầu Nguyện:
Đệ tử chúng con, hôm nay :
Vâng lời Phật dạy, noi gương hiếu hạnh của Tôn Giả Đại-Mục kiền Liên, góp phần công đức dâng lễ Vu-Lan-bồn, trì tụng kinh chú, báo đền công ơn sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ !
Nguyện cầu, Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Mười phương chư Phật, Chư đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, Từ bi tiếp độ, nhiều kiếp Cha Mẹ và cửu huyền thất tổ của chúng con được thoát khổ trầm luân sanh về cõi Phật.
Cha Mẹ đời nay, như đã qua đời , cúi xin Đức Phật từ bi tiếp dẫn theo Phật về Tây Phương Tịnh-độ được thân thanh tịnh vào bậc bất thối.
Cha Mẹ còn tại thế, cúi xin gia hộ, tật bịnh tiêu trừ, tu hành tinh tấn, thân tâm an lạc. Kính nguyện, thân bằng quyến thuộc, cùng các chúng sanh trong pháp giới, đồng thành Phật Đạo.
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh.
Đảnh Lễ :
* Nhứt Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo. (Thỉnh 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
* Nhứt tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di-Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (Thỉnh 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
* Nhứt tâm đảnh lễ, Nam Mô Tây Phương Cực-lạc thế giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (Thỉnh 1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
(Đồng ngồi và tụng)
Tán Hương :
Trầm đốt chiên đàn thơm tuyệt luân
Lư vàng vừa ngún hoá tường vân
Hương thơm ngào ngạt ba ngàn cõi
Điềm lành mây tỏa rước Thế Tôn.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3).
Chú Đại Bi :
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần).
Thiên Thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni:
Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam Mô A rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt dệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà. Ma phạt đặt đậu. Đát điệt tha. Án A bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê, rị đà dựng. Cu lô cu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra Dá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô lô tô lô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắt ni na. Ba dạ ma na. Ta bà ha. Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tát đà hạ. Ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia. Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ. Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, Ta bà ha.
Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô A rị da. Bà lô kiết đế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha.
Án tất điện đô. Mạn đa ra. Bạt đà da. Ta bà ha (3 lần).
(Chú có :81 hóa thân, 3 hóa cảnh = 84 câu)
Dâng sớ kỳ siêu:
Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Đệ tử chúng con quy mạng lễ.
Nam-mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo ( 3 lần).
Xướng sớ:
Phật tướng tốt trông tợ vàng ròng trăng sáng,
Đấng từ tôn duy nhất của ba cõi thiên nhân,
Ma vương, thánh chúng đều quy phục
Khắp cõi trời người đồng nhất tâm kỉnh lễ
Nay vì đệ tử…
Quỳ trước bảo điện, thiết lễ kỳ siêu, (hay kỳ an)
Dâng lời sớ bạch, nguyện đức Từ Bi xót thương chứng giám.
Phục Dĩ, Đông phương giáo chủ, hoằng khai giải thoát chi môn. Tịnh độ đạo sư, tiếp dẫn vãng sanh chi lộ. Sớ vị !
Việt Nam Nhân quốc, cư ư Úc Đại lợi, ______ thành phố, cung tựu vu,_______________ tự, tu hương thiết cúng phúng kinh kỳ siêu độ linh sự, kiêm tín chủ _______________ Tâm thành khấu bái !
Đại Giác Thế Tôn, Thùy từ tiếp độ, Phục vì hương linh :_______ Pháp danh__________ nguyên sanh ư ____ niên ____ nguyệt ____ nhựt, hưởng thọ _____ tuế. Vãng ư _______ niên____ nguyệt ______nhựt _____ thời nhi chung.
Thiết niệm, dưỡng dục ân thâm, sanh thành đạo trọng, dục thù cúc dục, tu giả tiết tu, tư lâm _____ (tuần thất hay húy kỵ) chi tuần. Thỉnh kỳ thiền đức tăng già, tụng trì kinh chú. Nguyện chân linh thừa Tam Bảo chi lực, tốc thoát u đồ, vãng sanh Tịnh Độ ! Kim tắc, cầu độ hương linh, hòa nam bái bạch !
Nam Mô Ta bà giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác đại chứng minh !
Nam Mô Lạc bang Giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật Tác đại chứng minh !
Phục nguyện, Linh minh chơn tánh, trực vãng Tây Phương, diệu tịnh tam ma, tảo đăng giác ngạn ! Ngưởng lại,
Phật ân, Thọ ký chơn linh, siêu sanh Phật độ !
Cẩn sớ !
Phật lịch:______ Tuế tại ______ niên _____
nguyệt _____ nhựt _____ Để tử chúng đẳng
Hoà nam thượng sớ.
Cúng Ngọ:
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam mô Đương Lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật
Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thế Chư Phật
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát
Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát
Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát
Nam mô Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát
Nam mô Thập Điện Minh Vương Bồ Tát
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Biến Thực Chơn Ngôn:
Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế, Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng (3 lần).
Cam Lồ Thủy Chơn Ngôn:
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (3 lần).
Thử thực sắc hương vị,
Thượng cúng thập phương Phật,
Trung phụng chư Hiền Thánh,
Hạ cập lục đạo phẩm,
Đẳng thí vô sai biệt,
Tùy nguyện giai bảo mãn.
Linh kim thí gia đắc,
Vô lượng ba-la-mật.
Tam đức lục vị
Cúng Phật cập Tăng,
Pháp-giới hữu tình,
Phổ đồng cúng dường.
Phổ Cúng Dường Chơn Ngôn:
Án nga nga nẳng, tam bà phạ phiệt, nhựt ra hồng (3 lần).
Ngã kim phụng hiến cam lồ vị,
Lượng đẳng Tu-di vô quá thượng,
Sắc hương mỹ vị biến hư không,
Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.
Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)

Tụng Kinh Vu Lan Bồn:


Phật nói kinh Vu Lan Bồn[1]
-Đời Tây Tấn Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc-pháp-Hộ dịch từ phạn ra hán văn
-ThànhPhố Melbourne Nước Úc-Đại-Lợi. HT. Thích Huyền-Tôn dịch từ Hán Kinh ra Việt ngữ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Tôn Giả A-Nan, tụng lại lời Phật : Một thuở nọ tại nước Xá-vệ, Tinh-xá lập trong vườn của trưởng giả Cấp-Cô độc, rừng cây của Thái-Tử Kỳ-Đà.
Bấy giờ đức Đại Mục-Kiền-Liên vừa chứng A-la-hớn quả, đầy đủ sáu phép Thần-thông, Ngài muốn cứu độ cha mẹ, mong đền ơn sâu nuôi nấng, bao năm bồng bế, cho giòng sữa ngọt, nay đến trưởng thành.
Ngài dùng đạo nhãn, quán xem các cõi, thấy vong thân mẫu, sống trong loài quỷ đói không được uống ăn da mỏng bọc xương ! Ngài Mục Kiền Liên lệ bỗng trào tuông xót thương bi thảm ! Mẹ ơi ! Hình hài của mẹ ! Ngài liền lấy bát dựng cơm, nhanh đến nơi mẹ, dâng bát cơm đầy mà lòng đau se thắt ! Thương mẹ vô vàn !
Mẹ Mục Kiền Liên, từ lâu trong ngục, chưa một lần ăn uống, nay được con thảo dâng cơm, bà liền lấy tay trái che bát, tay mặt bốc cơm, cơm đưa chưa tới miệng, bỗng hoá thành lửa, bừng lên bốc cháy, Cơm lửa nóng bỏng, Ôi ! Thương thay cho mẹ ! Cơm không ăn được còn bị lửa đốt ! Mục Liên khóc lớn, lệ tràn xót đau ! Bay về bạch Phật, trước sau tỏ bày.
Duỗi tay bạch ngọc, xoa đầu an ủi, Phật dạy Mục Liên : Mẹ của ông kết nghiệp tội báo thâm trọng, dù ông có nhiều thần lực, nhưng sức chỉ một mình, làm sao cứu nổi ! Cho dù lòng hiếu của ông vang động đất trời, khắp cõi thiên thần, địa kỳ, tà ma ngoại đạo, với cùng đạo sĩ ,bốn cõi thiên vương, hợp sức với ông cũng không lay chuyển được tội báo của mẹ ông !.
Nay ta dạy ông phương pháp cứu độ, giải thoát tất cả các ưu lo khổ nạn. Phương pháp đó là nhờ vào lực oai thần của mười phương Tăng chúng mới có thể cứu được tội báo của mẹ ông.
Phật dạy Mục Liên :
Nhân vào Ngày Rằm Tháng Bảy, là ngày lễ Tự-Tứ[2]
của mười phương Tăng chúng, ông phải hết lòng vì ân hiện tiền cha mẹ và ân bảy đời cha mẹ, đang trong ách nạn, ông sắm đủ các thứ, cơm canh thanh khiết, trăm vị thơm ngon, cây trái hương hoa, đèn dầu quả phẩm, mền mùng giường nệm, các món đều tinh sạch trân quí, đựng vào bồn lớn vu lan, thành kính dâng lên cúng dường mười phương đại đức chúng tăng.
Ngay trong ngày này, là ngày tất cả thánh chúng, -Hoặc đang thiền định ở chốn núi rừng! -Hoặc vừa chứng được bốn thánh quả ! -Hoặc là kinh hành dưới hàng đại thọ ! -Hoặc chứng sáu thông tự tại, giáo hoá hàng sơ quả duyên giác thinh văn! -Hoặc bậc thập địa Bồ Tát ! Đại nhân, Quyền hiện trong chúng tỳ-kheo, đều đồng một lòng thọ nhận bát cơm “Hoà-La”[3] !
Đạo cả của Thánh chúng, đã đầy đủ giới đức thanh tịnh, là đức lớn bao la. Như có ngừơi cúng dường, đúng vào ngày Tự Tứ tăng này, thì sáu thân[4] quyến thuộc cha mẹ hiện đời, đều được ra khỏi khổ nạn tam đồ[5] đúng thời liền được giải thoát.
Như Cha Mẹ hiện tiền của thí chủ, được vui trăm năm Phúc Lạc. Nếu là cha mẹ bảy đời về trước, sanh về cõi trời tự tại hóa sanh vào chỗ thiên hoa.
Bây giờ Đức Phật lại dạy chúng tăng trong mười phương, trước hết phải chú nguyện cho Thí Chủ và tất cả gia thân. Kế đến nhập thiền định ý, chú nguyện cho bảy đời cha mẹ của các thí chú. Rồi sau mới được thọ cơm cúng dường. Nhưng, trước khi thọ thực phải an cúng trước Phật tiền, trong chùa tháp cũng cúng như vậy, chúng tăng cùng chú nguyện, rồi cùng thọ thực.
Bấy giờ Tỳ Khưu Mục Kiền Liên và các bậc đại Bồ Tát, thảy đều vui mừng ! Bao nỗi buồn lo than khóc của Ngài Mục Liền tức thời tiêu diệt. Ngay trong ngày giờ ấy vong mẫu của Ngài Mục Kiền Liên được thoát khỏi kiếp khổ Ngạ-quỉ.
Ngài Mục Kiền Liên lễ Phật bạch rằng :
Sanh mẫu của con, được nhờ công đức của Tam Bảo, Oai thần của chúng tăng, mà được siêu thoát ! Như tất cả đệ tử Phật trong đời vị lai, cùng đều vâng làm lễ cúng Vu-Lan-Bồn, để cầu an lành cho cha mẹ hiện tiền! Để cầu siêu độ cha mẹ bao đời về trước, vâng làm như thế, có được hay chăng ?
Đức Thế Tôn liền dạy: Lành thay lời hỏi của ông, đó là điều ta muốn nói, này Thiện nam tử: Như có các vị Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, vua các nước, Thái-tử, Các đại-thần, quan tể tướng, bậc tam công, trăm quan chức, cùng muôn ngàn dân chúng, muốn làm hạnh hiếu từ ấy, trước là, phải vì ơn sanh thành của cha mẹ hiện tiền, và ơn bảy đời cha mẹ về qúa khứ ,
Nhân ngày rằm tháng bảy, là ngày Phật Hoan-hỷ, là ngày Tăng tự tứ ! Nên dùng trăm thức ăn uống thơm ngon, dựng trong Bồn Vu Lan, dâng cúng lên mười phương Tăng Tự-Tứ. Chí nguyện này, khiến cho cha mẹ hiện tiền, trăm năm tuổi thọ, không bịnh không sầu. Bao đời cha mẹ xa xưa, thoát ly nghiệp báo ngạ quỉ, sanh trong cõi đẹp trời người, phước lạc trọn đời an hưởng.
Là đệ tử Phật, siêng tu hiếu thuận, thường trong mỗi niệm, nhớ nghĩ mẹ cha, và bảy đời cha mẹ. Mỗi năm ngày rằm tháng bảy, thiết lễ Vu-Lan, cúng dường Tam Bảo Thánh tăng, hồi hướng báo đền công ơn sanh thành, nuôi dưỡng của mẹ cha , tất cả các đệ tử của Phật, đều nên phụng trì pháp Vu-Lan-Bồn.
Tôn giả Đại Mục Kiền Liên và bốn chúng đệ tử, đều hoan hỷ phụng hành.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. (10 lần)
Sám Vu Lan:
Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Ngày rằm tháng bảy
Gặp hội Vu Lan,
Phạm Vũ huy hoàng
Đốt hương đảnh lễ
Mười phương tam thế
Phật, Pháp, Thánh, Hiền
Noi gương đức Mục-Kiền-Liên
Nguyện làm con thảo
Lòng càng áo não,
Nhớ nghĩa thân sinh,
Con đến trưởng thành,
Mẹ dày gian khổ
Ba năm nhũ bộ
Chín tháng cưu mang
Không ngớt lo toan
Quên ăn bỏ ngủ
Ấm no đầy đủ
Cậy có công cha
Chẳng quản yếu già
Sanh nhai lam lũ
Quyết cùng hoàn vũ
Phấn đấu nuôi con
Giáo dục vuông tròn
Đem lòng học đạo
Đệ tử ơn sâu chưa báo
Hổ phận kém hèn
Giờ này quỳ trước đài sen
Chí thành cung kỉnh
Đạo tràng thanh tịnh
Tăng bảo trang nghiêm
Hoặc thừa tự tứ
Hoặc hiện tham thiền
Đầy đủ thiện duyên
Dủ lòng lân mẫn
Hộ niệm cho:
Bảy kiếp cha mẹ chúng con
Đượm nhuần mưa pháp,
Còn tại thế:
Thân tâm yên ổn
Phát nguyện tu trì
Đã qua đời:
Ác đạo xa lìa
Chóng thành Phật quả
Ngữa trông các đức Như Lai,
Khắp cõi hư không
Từ bi gia hộ
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (10-30 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật (10-30 lần)
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật :
Bồ Tát Quán Thế Âm
Đồng danh Quan Tự Tại
Thực chứng Trí Tuệ lớn
Quán chiếu tất cả pháp
Thấy Năm Uẩn đều không
Độ thoát các khổ ách!
Này ông Xá Lợi Tử:
Sắc chẳng khác gì Không
Không chẳng khác gì Sắc
Sắc cũng tức là Không
Không cũng tức là Sắc,
Các Uẩn, Thọ, Tưởng, Hành,
Và Thức cũng như vậy.
Này ông Xá Lợi Tử:
Các Pháp không có Tướng,
Không tướng Sanh tướng Diệt
Không tướng Sạch tướng Nhơ
Không tướng thêm tướng Bớt
Cho nên trong tánh Không
Là không Sắc không Thọ,
Không Tưởng và Hành, Thức,
Kể cả Mắt, Tai, Mũi
Cũng như Lưỡi, Thân, Ý.
Pháp trần, Tiếng, Mùi Thơm,
Vị, Xúc, Pháp –Cũng vậy.
Không giới phận của Mắt
Không giới phận Ý-Thức.
Không có tên Mê Mờ (Vô Minh)
Không tên hết Mê Mờ,
Và những tên Già, Chết
Cũng như hết Già, Chết.
Luôn cả, Khổ, Tập, Diệt,
Và Đạo, trong Bốn Đế.
Không Trí và không Đắc,
Do nơi không-sở-đắc,
Cho nên Bậc Bồ Đề.
Giác ngộ chúng Hữu tình:
Nương vào Trí Tụê lớn
Đến tột bờ cứu cánh.
Tâm không còn ngăn ngại
Vì không còn ngăn ngại
Nên không còn sợ hãi
Điên đảo và mộng tưởng.
Rốt ráo thường vắng lặng (Niết bàn)
Ba đời các Đức Phật,
Đều từ trí Tụê lớn
Bên kia bờ Giải Thoát
Đã chứng bậc Vô-Thượng
Chánh Đẳng Giác cao tột.
Cho nên biết:
Bát Nhã Ba la Mật,
Là chú lớn Đại Thần.
Là Chú Sáng Đại Minh.
Là Chú Cao Vô Thượng.
Là Chú không gì sánh.
Chú trừ tất cả khổ
Chân thật không hư dối!
Nên nói chú Bát Nhã
Phật tuyên nói chú rằng:
YẾT ĐẾ, YẾT ĐẾ, BA LA YẾT ĐẾ, BA LA TĂNG YẾT ĐẾ, BỒ ĐỀ TÁT BÀ HA. (3 LẦN)
Chú Vãng Sanh:
Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa giạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa, già gi nị, già già na, chỉ đa ca lỵ, ta bà ha. (3 lần)
Sám Nguyện:
Con nguyện lâm chung tiêu chướng ngại
Từ phụ Di Đà tiếp độ con
Bồ Tát Quán Âm rưới cam lồ
Thế Chí kim đài nhiếp thân con
Trong một sát-na rời ngũ trược
Chuyển thân liền đến cõi Liên Trì
Hoa nở kính lễ đấng Từ Tôn
Vâng lãnh pháp âm liền tỏ ngộ
Vui mừng vào bậc vô sanh nhẫn
Ngay nơi An Dưỡng nhập Ta bà
Đem phước thiện mầu độ chúng sanh
Chẳng ngại trần lao làm Phật sự
Nguyện con đầy đủ chân tứ trí
Rốt ráo tròn thành vô thượng đạo.
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não
Nguyện chơn trí tụê thường sáng tỏ
Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ
Kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo.
Nguyện về cõi tịnh Phật phương Tây
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh
Bồ Tát bất thối là bạn hữu.
Chúng sanh vô biên thề độ hết
Phiền não vô tận thề dứt sạch
Pháp môn vô lượng thề tu học
Phật đạo vô thượng thề viên thành.
Phục Nguyện:
(Thật im lặng, không chuông mõ, không khuếch âm, cùng hoà nguyện dịu dàng theo chủ lễ)
Phật thừa mười phương Tam Bảo ba ngôi, Đấng Chánh Giác Di-Đà Thích-Ca từ phụ, vô lượng Bồ-tát Thánh Hiền, nguyện vì lân mẫn thùy từ tiếp độ:
Đệ tử … chúng con, từ vô thỉ đến nay, kiếp kiếp trầm luân, khổ đau vô lượng! Thời nay có chút duyên lành, được nghe kinh điển Phật thừa, dụng tâm thành kỉnh, lấy phàm thân lễ lạy Hồng-danh Phật Đức cùng Bồ-tát, Thánh Hiền, cúi xin từ bi hộ niệm cho chúng con “Vô minh hoặc nghiệp ác quả sớm được sạch trừ! Những báo chướng chưa trừ, xin đới nghiệp vãng sanh về Phật quốc”. Chúng con xin hồi hướng tất cả công đức tu niệm dâng về trang nghiêm cõi Tịnh-độ A-Di-Đà Phật, cầu cận nghiệp bất thiện không làm trở ngại đệ tử lúc lâm chung. Cầu nguyện chúng sanh niệm Phật, đồng sanh về cõi Cực-Lạc.
Nam Mô Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Lạc Bang Thánh cảnh Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tam tự quy:
Tự quy y Phật, nguyện khắp chúng sanh, hiểu được đạo cả, phát lòng vô thượng.
Tự quy y Pháp, nguyện khắp chúng sanh, thấm nhuần kinh tạng, trí tụê như biển.
Tự quy y Tăng, nguyện khắp chúng sanh, suốt cùng đại chúng, hết thảy không ngại.
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ân trọng
Dưới cứu ba đường khổ
Nếu ai được nghe thấy
Liền phát tâm bồ đề
Khi hết báo thân này
Đồng sanh về Cực Lạc.
Chủ lễ:
-Hòa Nam
Đại chúng đồng hòa :
-Thánh chúng (3 lạy và lui)Chú thích


[1] Chữ BỒN :Nên hiểu như cái MÂM lớn trong tiếng Việt.
[2] (Có 2 nghĩa : 1, ngày sau cùng của khóa an-cư. 2, Do đại chúng cữ tội, mình nhận tội sám hối./ Mình tự nói có tội, đại chúng luận tội và tự xin sám hối)
[3] (Tự tứ thực: Cơm của ngày tự tứ dâng cúng Phật)
[4] ( 6 thân: cha, mẹ, anh em, vợ, con.)
[5] (tam đồ: Huyết đồ,thuộc súc sanh đạo. Đao đồ, thuộc ngạ quỷ đạo. Hoả đồ, thuộc địa ngục đạo).Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/09/2022(Xem: 335)
Đã bao năm tôi bị cài hoa hồng trắng trong mùa Vu Lan thật là tủi thân. Nhưng biết làm sao đây khi người con đã mất đi người mẹ thân thương! Theo tục lệ đã định sẵn, khi mâm hoa hồng đỏ, trắng của các em trong Gia Đình Phật Tử đưa đến, tôi chỉ dám chọn đóa hoa màu trắng để cài lên áo, chứ không dám chọn màu đỏ dù rất thích. Nhưng hôm nay tại buổi lễ Vu Lan ở Tu Viện Viên Đức ngày 4 tháng 9 năm 2022, tôi gặp chuyện bất ngờ được ép cài hoa hồng đỏ. Trên mâm hoa chỉ mỗi một màu hồng, cái màu pha trộn giữa trắng và đỏ.
09/09/2022(Xem: 291)
Đại Lễ Vu Lan PL.2566 (2022) tại Chùa Diệu Pháp Liên Hoa, California, Hoa Kỳ
04/09/2022(Xem: 252)
Lễ Vu Lan chùa Tất Đạt Đa, TP. Anaheim, Hoa Kỳ
31/08/2022(Xem: 430)
Trần Lê Khả Ái, cô gái câm điếc bẩm sinh, đã tốt nghiệp đại học với nỗ lực cháy bỏng của bản thân cùng sự đồng hành đáng kinh ngạc từ người cha. Ông Trần Khương, cha Khả Ái, tiếp tục viết những chương mới trong nhật ký lay động lòng người về hành trình đáng kinh ngạc của hai cha con: "Đại học và ước mơ giúp đỡ những người khiếm khuyết".
30/08/2022(Xem: 521)
Vào sáng ngày 28/8/2022, chùa Phước Đức tọa lạc tại số 678 Santee River Ct, thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2022 - Phật lịch 2566; kỷ niệm hai năm thành lập chùa và ngày xuất gia của Thầy trụ trì.
29/08/2022(Xem: 351)
Vào lúc 10 giờ ngày 27/8/2022, chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2022, Phật lịch 2566.
29/08/2022(Xem: 871)
Qua lời giới thiệu của TT Thích Viên Tịnh được biết đây là lần thứ hai Đại Đức Thông Thắng có dịp gieo duyên cùng quý Phật Tử tại Bảo Minh, riêng tại VN Thầy có biệt tài tổ chức các khoá tu học cho giới trẻ tại tỉnh nhà giống như Chùa Hoằng Pháp trong miền Nam, và theo lời giảng sư Thích Thông Thắng này thì năm nay Đại lễ Vu!an 2566 này Thầy đã có mặt tại Chùa Pháp Hoa và chùa Bắc Linh tại Nam Úc trước khi đến Bảo Minh.
25/08/2022(Xem: 296)
Văn nghệ cúng dường Vu Lan 2022 Chùa Liên Hương, Hoa Kỳ
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,478,271