Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tôn Giả Mục Kiền Liên, Đệ Nhất Thần Thông 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼

14/01/202119:40(Xem: 7265)
Tôn Giả Mục Kiền Liên, Đệ Nhất Thần Thông 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼Nam mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ,

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về vị đại đệ tử thứ nhì của Đức Thế Tôn, Tôn giả Mục Kiều Liên đại hiếu, ngài đã đắc quả A La Hán và nổi tiếng là bậc "Thần thông đệ nhất" trong hàng đệ tử của Đức Phật.

Tiền kiếp của Ngài được biết, 60 kiếp về trước, Ngài phát tâm cúng dường cho một vị A La Hán, và để hồi hướng công Đức cho sự cúng dường, vị A La Hán không ban pháp, mà thị hiện thần thông đi lại tự tại trên hư không, ngài liền phát tâm tu tập để đắc thần thông giống vị A La Hán nầy.

Sư Phụ có kể một giai thoại thần thông của Ngài Mục Kiều Liên, lúc Đức Phật đang giảng pháp trên núi Linh Thứu. Ngài Mục Kiều Liên muốn đo thử pháp âm của Phật vang xa đến đâu bằng khả năng thiên nhĩ thông của mình, ngài cứ bay càng xa càng nghe rõ, ngài bay lên cung trời Đao Lợi vẫn cứ nghe rõ. Đức Phật biết ý định nầy của Ngài, nên Phật dùng thần thông đẩy Ngài lên cõi giới của Phật Quang Minh Vương, cách thế giới Ta Bà đến 90 ức cõi. Thân Phật nước  này cao đến 40 dặm, thân hình các vị Bồ-tát cao hai mươi dặm, còn bình bát các Bồ-tát cao một dặm (khoảng 1.609 km). Ngài Mục Kiền Liên đến nơi và đi vòng trên vành bát, các Bồ-tát nhìn thấy và trình bạch Phật Quang Minh Vương rằng:  "Kính bạch Đức Thế Tôn, con trùng này từ đâu đến, sao nó mặc y phục Sa môn đang đi trên vành bát của chúng con ".

Đức Phật giải đáp: " này chúng đệ tử, các con nên cẩn thận, chớ xem thường vị hiền giả này. Vì sao? Vì vị này là một đại đệ tử trong hàng Thanh Văn của đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà, tên là Mục Kiền Liên, có thần thông bậc nhất”.  Đoạn Đức Quang Minh Vương Nhu Lai bảo ngài Đại Mục Kiền Liên: ” Chư Bồ-tát ở đây thấy thân hình của con bé  nhỏ, nên sanh lòng khinh khi, con nên hiển bày thần thông để họ xem.” Ngài Mục Kiền Liên đến trước đức Phật Quang Minh Vương, đảnh lễ Phật rồi lập tức bay lên hư không cao bảy trăm triệu thước, tại nơi đó tạo một chiếc giường báu để ngồi kiết già. Từ giường báu ấy rủ xuống trăm ngàn triệu xâu chuỗi bảo châu như ý, trên mỗi viên bảo châu trên mỗi chuỗi phóng trăm ngàn tia sáng, mỗi tia sáng đều có hoa sen báu, trên mỗi hoa sen báu đều có Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp. Pháp âm thanh tịnh ấy đồng như đức Phật Thích Ca Mâu Ni (ở thế giới Ta Bà) không khác. Ngài Mục Kiền Liên hiện thần thông xong, lại trở về trước mặt đức Phật Quang Minh Vương.

Chư Bồ-tát cõi này ngạc nhiên vì chưa từng thấy cảnh tượng thù diệu này, nên hỏi Phật Quang Vương vì nguyên nhân gì mà ngài Mục Kiền Liên đến thế giới này. Đức Phật đáp “Vì muốn biết tầm vang xa gần của tiếng Phật Thích Ca Mâu Ni cho nên tôn giả Mục Kiền Liên ấy mới đến đây.”

Đức Phật Quang Minh Vương bảo ngài Đại Mục Kiền Liên rằng: “Con không nên thử âm thanh của đức Như Lai vang xa đến đâu, âm vang này vô cùng tận, không có xa gần. Đâu có thể muốn là thử được chừng hạn của nó. Con thật là lầm to, dù cho con  dùng thần túc đi mãi về phương tây qua Hằng hà sa kiếp đi chăng nữa cũng không thể biết được giới hạn âm vang của Đức Như Lai. Âm vang chư Phật Thế tôn xa rộng vô tận, siêu tuyệt vô lượng không thể nào diển tả được.”

Ngài Mục Kiền Liên đảnh lễ Phật sám hối, Đức Phật bảo rằng: “Con đã đi quá xa, vượt qua khỏi 90 ức hằng hà sa thế giới mà đến cõi nầy, không phải con tự bay đến đây mà do oai đức của Phật Thích Ca Mâu Ni nên ông mới có thể đến được đây. Bây giờ con phải hướng về Phật Thích Ca Mâu Ni đảnh lễ, oai thần của đức Phật ấy sẽ đem con về đến bổn quốc. Giả sử con tự dùng thần lực, dầu đi suốt một kiếp cũng về không đến. Lúc con về đến sẽ không kịp thấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt". Sau đó ngài Mục Kiền Liên là theo lời dây và được trở về Linh Thứu trong chừng một sát na.

Kính bạch Sư Phụ, con thích thú khi nghe được câu chuyện này, ngày nay với máy AirPods bằng ngón tay cũng giống như có thần thông, từ Montreal, Canada xa xôi, cách Melbourne, Úc Châu gần 17,000 km, con vẫn nghe âm thanh pháp âm của Sư Phụ như con đang ngồi trong chánh điện Tu Viện Quảng Đức. 

Ngài Mục Kiều Liên có duyên độ cho một đệ tử người nữ, là nữ tỳ kheo Liên Hoa Sắc, rất đẹp. Vị nữ tỳ kheo Liên Hoa Sắc có chồng lúc 16 tuổi và có một con gái, trong gia đình chồng có việc không tốt, bà buồn gia đình, bỏ nhà ra đi gặp một thương gia cưới về làm vợ, lúc người thương gia nầy đem một cô con gái về làm hầu, bà thấy cô gái nầy giống con gái của bà, và bà tìm ra được cô gái nầy là con gái của bà nhờ dấu tích vết thương trên đầu của cô gái.

Bà Liên Hoa Sắc rất khổ đau, bà bỏ nhà ra đi và định mệnh may cho bà gặp được Ngài Mục Kiều Liên đưa về gặp Đức Phật.
Đức Phật gởi bà qua Sư Bà Kiều Đàm Di để được xuất gia, sau ba tháng sư cô Liên Hoa Sắc đắc thần thông.

Ngài Mục Kiều Liên đã để lại công hạnh hiếu thảo của mình trong kho tàng kinh Phật giáo, đó là bản Kinh Vu Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu, giảng về lòng biết ơn của tất cả người con tri ơn đấng sanh thành của mình. Ngài Mục Kiều Liên khi chứng quả, Ngài đi tìm mẹ để độ cho mẹ. Ngài thấy mẹ bị đọa ở địa ngục.
Ngài dâng bát cơm cho mẹ, khi mẹ Ngài cầm bát cơm lên miệng thì cơm bốc thành lửa. Ngài Mục Kiều Liên về xin Phật cứu độ, vào đúng lúc mùa an cư. Đức Phật dạy Ngài sắm sửa các thứ để dâng lên cúng dường trai tăng, nhờ sự cúng duờng trai tăng này mẹ của Ngài được siêu thoát.
Ngài đã mãn nguyện lòng hiếu thảo.

Cuối đời Ngài, vì nghiệp báo Ngài đã xả thân mạng bởi sự kỳ thị của những người Kỳ Na giáo.

Cuối bài giảng Sư Phụ diễn ngâm truyện thơ về Tôn Giả Mục Kiền Liên của Cư Sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao, rất xúc động và thắm thiết.


1. Nguyện chứng thần thông

Mục Kiền Liên vốn xuất thân
Con ông trưởng giả vô ngần giàu sang
Ông cha tu rất đàng hoàng
Nổi danh đạo đức xóm làng biết tên,
Nhưng bà mẹ thời luân phiên
Làm điều ác đức cho nên trong đời
Gây nhiều nghiệp nặng tày trời
Kiếp sau quả báo vào nơi đọa đày.
Riêng Mục Liên nổi tiếng thay
Thông minh, hiếu thảo lại đầy lòng nhân
Can trường, cương nghị, lạc quan
Thấy điều bất chính là can thiệp liền.

*
Trong tiền kiếp Mục Kiền Liên
Làm nghề chài lưới ở miền biển khơi
Bắt tôm bắt cá sinh nhai
Một hôm tâm niệm tức thời phát sinh
Rằng nghề này không tốt lành
Cho nên chàng đã quyết tình đổi thay
Và rồi sau đó ít ngày
Chợt chàng thấy một người hay đi về
Đó là đức Phật Bích Chi
An nhiên, tự tại, uy nghi tuyệt vời.
Chàng sinh tâm cung kính ngài
Một hôm cung thỉnh về nơi xóm nhà
Cúng dường cơm nước, hương hoa
Xong ngài hóa độ cho gia đình chàng,
Ngài không giảng pháp bình thường
Mà chuyên sử dụng con đường thần thông
Ngài bèn nhảy lên hư không
Xoay quanh phải trái, lộn vòng trước sau
Chàng nhìn khâm phục biết bao
Âm thầm thành kính nguyện cầu ước mong
Kiếp sau tu chứng thần thông,
Quả nhiên được thỏa nguyện trong đời này
Thần thông chứng đắc được ngay
Khi quy y Phật lòng đầy thiết tha.

2. Bắc cầu đưa Phật qua sông

Trong tăng đoàn Phật Thích Ca
Chứng thần thông giỏi tính ra lắm người
Mục Kiền Liên được đương thời
Suy tôn hạng nhất trong nơi tu hành,
Tai thầy nghe rõ âm thanh
Dù âm thanh đó mặc tình gần xa,
Mắt thầy nhìn thấu suốt qua
Dù cho cảnh vật rất là khuất che,
Đường xa vạn dặm xá chi
Thầy đi khoảnh khắc tức thì tới nơi.
Trong việc hành hóa ở đời
Thầy luôn giúp Phật với tài thần thông.

*
Có lần dân chúng rất đông
Họp nhau bày tiệc cúng dường lớn lao
Mời bao giáo phái khác nhau
Thỉnh cả vua với biết bao đại thần
Tiệc thời dọn bên kia sông
Mục Kiền Liên đến dự phần đầu tiên
Lát sau nước bỗng dâng lên
Bao người ngoại đạo thấy liền chịu thua
Qua sông không được đành chờ,
Chợt đâu thầy thấy Phật và chư tăng
Từ phía xa, thầy vội vàng
Dùng thần lực để bắc ngang một cầu
Thế là ngoại đạo tranh nhau
Leo lên cầu trước có đâu ngại ngùng
Nhưng vừa đi đến nửa chừng
Thời cầu bị gãy vô cùng hiểm nguy
Mọi người rớt xuống sông kia
Kêu la cầu cứu thảm thê hãi hùng
Nhưng khi Phật tới bên sông
Thời cầu lại hiện ra vòng bên trên
Phật cùng tăng chúng bước lên
Còn người dưới nước nổi chìm dòng sâu
Thầy thương cảm vớt lên cầu
Cho theo gót Phật được mau qua bờ
Qua xong cầu lại bất ngờ
Hoàn toàn biến mất thật là lạ thay,
Tu sĩ ngoại đạo lúc này
Thảy đều tỉnh ngộ thấy ngay phần mình
Chỉ như bóng tối lung linh
Phật thời rạng ánh bình minh khắp miền.

3. Cùng Phật tương kiến trong thiền định

Một lần thầy Mục Kiền Liên
Cùng Xá Lợi Phất ngồi thiền phương Nam
Hai thầy ở tại Trúc Lâm,
Phật thời phương Bắc xa xăm khác miền
Ngài ở tu viện Kỳ Viên.
Đêm nay thầy Mục Kiền Liên lại thiền
Thầy luôn luôn tu học thêm
Rất là tinh tấn và chuyên cần hoài
Trong khi thiền định bữa này
Có điều thắc mắc nên thầy tìm qua
Tới miền phương Bắc nẻo xa
Trước là thăm Phật sau là học thêm
Nhờ Ngài chỉ dạy suốt đêm
Cho dù xa cách đôi miền Bắc Nam
Vì thần thông thầy giỏi giang
Thiên nhãn, thiên nhĩ dễ dàng phát huy
Nên dù thầy chẳng cần đi
Vẫn hầu chuyện Phật bất kỳ ở đâu.
Thầy Xá Lợi Phất hôm sau
Nghe xong ca ngợi với bao chân thành
Cả hai bạn đạo tu hành
Cũng là bạn học thắm tình! Hiếm thay!

4. Ai thần thông bậc nhất

Đức Phật thuyết pháp một ngày
Chư tăng tụ họp hôm nay đông người
Thầy Xá Lợi Phất vắng thôi
Phật truyền một vị tới nơi mời về
Nơi thành Xá Vệ xa kia,
Thầy Mục Liên được cử đi thỉnh mời
Tuy rằng xa cách đôi nơi
Nhờ thần thông giỏi thầy thời quản chi,
Hai thầy gặp gỡ cận kề
Thầy Xá Lợi Phất có gì vội đâu
Bày trò trắc nghiệm cùng nhau
Lấy ra dải áo ném mau xuống thềm
Nhờ thầy Mục Liên lượm lên
Kết dây dài chắc và bền kể chi,
Thầy Xá Lợi Phất tức thì
Cột dây quanh núi Tu Di mấy vòng,
Thầy Mục Liên dùng thần thông
Dễ dàng dở núi lên không khó gì.
Thầy Xá Lợi Phất thâu về
Quanh pháp toà Phật dây kia cột vào,
Lần này dù cố biết bao
Thầy Mục Liên khó thể nào chuyển lay
Pháp toà Phật vững chắc thay,
Thầy Xá Lợi Phất nhân đây nói rằng:
“Chúng ta thần lực giỏi giang
Trổ tài lay chuyển dễ dàng Tu Di
Nhưng pháp toà Phật uy nghi
Không làm sao nhích được đi chút nào
Hôm nay thử nghiệm xem sao
Nhận chân thần lực từ bao lâu rồi
Chúng ta về hầu Phật thôi
Sư huynh bay trước, tôi thời theo đi!”

Thầy Mục Liên vội trở về
Thần thông sử dụng nên chi lẹ làng
Tới nơi thầy thật ngỡ ngàng
Thấy thầy Xá Lợi Phất sang đây rồi
Đi sau, tới trước lạ đời
Ở bên cạnh Phật đang ngồi thảnh thơi.
Phật giải thích cho hai người:
“Thần thông bậc nhất trong nơi tăng đoàn
Thầy Mục Liên vượt trội hơn
Chỉ vì thầy chẳng vội vàng quay lui,
Còn thầy Xá Lợi Phất thời
Là người trí tuệ lớn ai sánh cùng!”

5. Dời núi hóa độ ngoại đạo

Thầy Mục Liên giỏi thần thông
Một lần được phái đến vùng xa xăm
Nơi đây dân chúng, vua, quan
Đều theo ngoại đạo bao năm nay rồi
Nhiều người ngoại đạo cũng tài
Cũng thần thông giỏi nên người theo tin.
Tới vương quốc rộng lớn trên
Thầy nhìn xuống chợt thấy liền đám đông
Ngồi vòng quanh núi giữa đồng
Đang dùng thần lực để cùng hè nhau
Mong di chuyển quả núi cao
Thần thông ngoại đạo có đâu tầm thường.
Thầy bèn đáp xuống nhẹ nhàng
Hạ gần tới núi nhưng chân của thầy
Không hề chạm đỉnh núi này
Thế mà đủ chặn núi ngay lại rồi
Hết di động, núi ngưng thôi
Nhóm người ngoại đạo tức thời hoảng kinh
Nhận ra thầy giữa mây xanh
Họ bèn lên tiếng bất bình kêu la
Rồi gom thần lực tăng gia
Cùng di chuyển núi nhưng mà lạ thay
Xô hoài núi chẳng lung lay
Dù thần thông giỏi lâu nay phô bày.
Đang lo chẳng lẽ bó tay
Chợt đâu họ thấy bóng thầy trên cao
Vung tay! Núi bỗng biến mau!
Còn trơ đất phẳng! Nhiệm màu lắm thay!
Thế là họ cảm phục thầy
Nghĩ rằng đạo hạnh sâu dày bao la

Lại thêm trí tuệ cao xa
Mới làm được việc xảy ra vừa rồi
Cùng nhau tất cả mọi người
Xin làm đồ đệ, thốt lời thành tâm.
Thầy Mục Liên từ trên không
Từ từ hạ xuống ôn tồn nói ngay:
“Nếu mà quý vị hôm nay
Muốn theo Phật pháp thì ngày mai đây
Tôi xin giới thiệu bậc thầy
Đó là đức Phật! Ngài đầy từ bi
Hãy mau đến xin quy y
Chắc Ngài thâu nhận! Có chi ngại ngùng!”
Đám người ngoại đạo vui mừng
Theo về cửa Phật hết lòng từ đây.

6. Hóa độ cho Liên Hoa Sắc

Trên đường khất thực một ngày
Trời chiều thầy Mục Liên quay trở về
Khi ngang qua cánh rừng kia
Bị người thiếu phụ rất chi bất ngờ
Chặn bên đường như đợi chờ
Miệng cười duyên dáng, lẳng lơ đưa tình
Phô ra quyến rũ thân hình
Như chào mời vị tu hành đi ngang.
Thấu nhìn tâm ý của nàng
Thầy ngừng chân lại nghiêm trang dạy rằng:
“Phần bà quả thật đáng thương
Xác thân đã chẳng theo đường sạch trong
Lại thêm mờ tối tâm hồn
Chính vì nhan sắc tội nguồn phát ra
Nặng nề nghiệp chướng sâu xa
Hãy mau thức tỉnh đi mà hoàn lương!”
Lời khuyên rộn rã âm vang
Như là xuyên thấu tâm can con người
Bà ta chợt tỉnh ngay thôi
Tuôn đôi dòng lệ, thốt lời than van:
“Thưa con tội lỗi vô vàn
Vết thương quá khứ ngập tràn thương đau
Muốn hồi tâm lại đã lâu
Mong ai cứu vớt có đâu dễ dàng!”
Thầy bèn an ủi nhẹ nhàng:
“Ăn năn, sám hối là đường phải theo
Dù cho tội lỗi quá nhiều
Nương vào Phật pháp sẽ tiêu trừ liền!”
An lòng, thiếu phụ xưng tên
Là Liên Hoa Sắc khắp miền nổi trôi:
“Lúc con mười sáu tuổi đời
Lập gia đình với một người chồng kia,
Cha con sau đó chết đi
Mẹ con còn trẻ chẳng nề tà tâm
Cùng chồng con bà thông dâm,
Con vừa sinh cháu gái, thầm khóc thương
Trẻ thơ bỏ lại nhà chồng
Con ra đi với cõi lòng đớn đau,
Rồi con lấy người chồng sau
Chàng thường buôn bán, đi lâu, vắng nhà
Mới đầu tưởng làm ăn xa
Sau này mới khám phá ra chuyện buồn
Chàng đưa vợ bé âm thầm
Giấu ngay nơi chỗ bán buôn của chàng,
Con tìm tới xem mặt nàng
Để rồi tê tái ngỡ ngàng héo hon
Đó là con gái của con
Với người chồng trước! Chẳng còn hồ nghi!
Bỏ nhà con lại ra đi
Biến thành dâm nữ, tiếc gì tấm thân
Nhắm đàn ông trả thù luôn
Lấy tiền của kẻ xa gần đi ngang
Đời con tội lỗi hoang đàng
Làm sao sám hối dễ dàng được đây?”
Liên Hoa Sắc nói đến đây
Nấc lên súc động vẻ đầy thương tâm.

Thầy Mục Liên giọng ân cần:
“Nếu bà quyết chí dấn thân cửa Thiền
Học theo Phật pháp ngay liền
Thời bà sẽ hưởng bình yên cuộc đời
Hoàn toàn được giải thoát thôi
Ung dung, tự tại, an vui tâm hồn
Xin bà hãy theo tôi luôn
Về ra mắt Phật rồi còn quy y!”

*
Thầy Mục Liên giỏi nhiều bề
Giỏi khi hóa độ, giỏi về thần thông,
Liên Hoa Sắc xuất gia xong
Bốn năm sau đó vô cùng vẻ vang
Thần thông đệ nhất giỏi giang
Ở bên phái nữ, trong hàng ni sư.

7. Nguyên do ngày lễ Vu Lan

Thầy Mục Lìên nhớ thuở xưa
Mẹ thầy viên tịch kể như lâu rồi
Giờ này không biết nổi trôi
Chốn nào chẳng rõ! Thầy thời lo thay!
Trong khi thiền định hôm nay
Thầy quán chiếu thấy mẹ đầy khổ đau
Dưới vùng ngạ quỷ thẳm sâu
Héo khô, tiều tụy, thảm sầu lắm thay
Cổ thì nhỏ như kim may
Vẻ đang đói khát lâu ngày thiếu ăn,
Thầy thương xót mẹ vô vàn
Bèn đưa bình bát lại gần dâng cơm
Mẹ mừng bốc bỏ miệng luôn
Cơm chưa tới miệng, lửa tuôn khói trào
Mẹ đâu ăn được chút nào
Thầy nhìn thấy vậy nghẹn ngào đớn đau
Biết bà nặng nghiệp từ lâu
Sức thầy không đủ, dễ đâu cứu bà
Thầy bèn bái kiến Phật Đà
Xin Ngài chỉ cách để mà cứu nguy
Phật bèn dạy, giọng từ bi:
“Phải nhờ thần lực tăng, ni giúp mình
Toàn thể đại chúng nhiệt tình
Cùng nhau chú nguyện sẽ thành công thôi
Tiêu trừ nghiệp chướng lâu đời
Mẹ thầy sẽ thoát khỏi nơi đọa đày.
Ngày Rằm tháng Bảy tới đây
Là ngày “tự tứ” mùa này từ xưa
Tăng, ni mãn khóa an cư
Cùng nhau chú nguyện rất ư nhiệm màu
Giúp người quá vãng đã lâu
Tiêu tan nghiệp chướng, khổ đau bao ngày,
Giúp người còn sống đời này
Được nhiều phước báu hưởng ngay hiện tiền
Lòng hiếu thảo quý vô biên
Hãy theo phương pháp kể trên thực hành!”
Thầy nghe Phật, vui thật tình
Đến ngày “tự tứ” tâm thành theo ngay
Y lời Phật dạy mới đây
Thỉnh mời đại chúng chung tay góp phần
Cùng chú nguyện cho mẫu thân
Quả nhiên bà mẹ hưởng luôn phước lành
Rời nơi ngạ quỷ hôi tanh
Khổ đau thảm cảnh thoát nhanh được liền.

*
Kể từ đó thầy Mục Liên
Đem lời Phật dạy lưu truyền nhân gian
Lập ra lễ hội “Vu Lan”
Vào ngày “tự tứ” hằng năm cổ truyền
Tỏ lòng hiếu thảo đáp đền
Công Cha, nghĩa Mẹ như triền non cao
Như nguồn nước chảy dạt dào
Sinh thành, dưỡng dục xiết bao nhọc nhằn,
Vu Lan lễ hội hằng năm
Thầy Mục Liên được người dân tôn sùng
Ngoài tài “đệ nhất thần thông”
Còn là “đại hiếu” vô cùng nổi danh.

8. Thần thông không chống lại được nghiệp lực

Quê hương đức Phật đản sinh
Ca Tì La Vệ cấm thành thương yêu
Một ngày gặp chuyện hiểm nghèo
Lưu Li vua của nước Kiều Tát La
Đem quân xâm lược đánh qua
Phật nghe tin thấy nước nhà lâm nguy
Ngài bèn ngồi chắn đường đi
Hào quang tỏa rộng, uy nghi vô vàn,
Vua Lưu Li tiến đến gần
Tỏ ra tôn kính, ngại ngần tiến quân,
Tới lui tất cả ba lần
Ý đồ xâm lược trong tâm chẳng dừng
Hình như muốn trả thù chung
Từ bao kiếp trước đã từng đấu tranh.
Đức Phật quán chiếu sự tình
Nhận ra nghiệp quả cấu thành trước đây
Thích Ca bộ tộc giờ này
Tới thời quả báo chịu ngay mọi bề
Về nguồn tội lỗi xưa kia
Giữa hai bộ tộc nguyện thề thù nhau
Nhân quả nghiệp báo đã lâu
Phải cần kết thúc trước sau một lần
Và Ngài quyết định lui chân
Để cho vua nọ tiến quân vào thành
Xua quân vây kín xung quanh
Ca Tì La Vệ thôi đành thảm thương!
Thầy Mục Liên nào chịu ngưng
Nghĩ nên sử dụng thần thông lúc này
Cứu nhân dân ở trong đây
Thầy liền tìm cách vội bay vào thành
Chọn năm trăm vị tinh anh
Thành phần ưu tú nổi danh đương thời
Bỏ vào bình bát xong xuôi
Bay ra thoát nạn tới nơi an toàn
Nhưng nhìn lại thời kinh hoàng
Thấy trong bình bát ngập tràn máu tươi
Năm trăm người biến mất rồi
Bấy giờ thầy mới tức thời ngộ ra
Những lời Phật dạy sâu xa
Vấn đề trả nghiệp quả là không sai
Thần thông chẳng giúp được ai
Một khi quả báo mình thời bó tay
Dù cho tài giỏi lâu nay
Cũng thua nghiệp lực tới ngày phát sinh.

9. Tuẫn giáo

Mục Liên tôn giả nhiệt tình
Hoằng dương chánh pháp tâm thành lâu nay
Tạo công đức lớn lao thay
Tiếp tay đức Phật bao ngày tháng qua
Cho nên ngoại đạo gần xa
Nổi lòng hiềm khích, tỏ ra thù hằn,
Họ từng hại Phật nhiều lần
Nhưng đều thất bại muôn phần chua cay
Mục tiêu chuyển hướng giờ đây
Vào người đệ tử là thầy Mục Liên,
Rình rập ngày, theo dõi đêm
Chờ cơ thuận tiện sẽ liền ra tay.
Mục Liên tôn giả một ngày
Đi ngang ngọn núi nơi đây cao vời
Tu sĩ ngoại đạo đông người
Thuộc phái Lõa Thể rình nơi núi này
Rắp tâm phục kích lâu nay
Từ trên đỉnh núi ra tay hại thầy
Hè nhau xô đá xuống ngay
Đá rơi ào ạt khiến thầy tử vong
Nhục thân nhừ nát thảm thương
Nhưng phường ngoại đạo sợ không xuống liền
Ba ngày chẳng dám đến bên
Sợ thần lực của thầy nên ngại ngùng.
Tin tôn giả bị mệnh chung
Được loan truyền đến hoàng cung trong ngày
Vua A Xà Thế nơi đây
Đùng đùng nổi giận lệnh ngay triều đình
Tìm hung thủ phái Lõa Hình
Bắt về trị tội! Tình hình thảm thay!
Mấy ngàn tu sĩ phái này
Bị ném vào hầm lửa gây kinh hoàng.
Về phần đại chúng tăng đoàn
Vì cùng thương tiếc, ngỡ ngàng than van:
“Thầy Mục Liên giỏi vô vàn
Thần thông đệ nhất, ai ngang tài thầy
Sao không tránh thoát nạn này
Để phường ngoại đạo ra tay hại thầy?”

*
Phật bèn lên tiếng dạy ngay:
“Thầy Mục Liên đã từng hay biết rằng
Một khi nghiệp báo vương mang
Thần thông cũng chẳng dễ dàng vượt qua
Thầy dùng huệ nhãn nhận ra
Trong tiền kiếp thuở xưa xa của mình
Đã từng mang tội sát sinh
Làm nghề đánh cá, tôm quanh biển ngoài
Chọn nghề này để sinh nhai
Khiến nhiều mạng sống từng bày chết oan,
Còn trong kiếp khác hiện thân
Là chồng nhu nhược bất nhân vô cùng
Nghe lời cô vợ dữ hung
Đem cha mẹ bỏ vào rừng hoang vu
Mặc cho ác thú, gió mưa
Dù cho bệnh hoạn, già nua, tật nguyền
Và nhiều nhân xấu tạo thêm
Trong bao tiền kiếp luân phiên tái hồi
Nay thầy muốn chấm dứt thôi
Nghiệp xưa muốn trả xong xuôi một lần,
Khi xuất gia cũng quyết tâm
Nguyện đem sinh mạng dấn thân giúp đời
Hoằng dương chánh pháp cao vời
Nên nay mãn nguyện nhập nơi Niết Bàn!”
Mọi người cảm động nguyện thầm
Noi gương tôn giả muôn phần kính yêu.


Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban cho bài pháp về lòng hiếu của Ngài Mục Kiều Liên rất dân tộc tính thể hiện thành ngày lễ Vu Lan báo hiếu truyền thống vào tháng bảy mỗi năm trong nhà thiền.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).


66_TT Thich Nguyen Tang_Ton Gia Muc Kien Lien Sức mạnh của Nghiệp Quả !

       ( Dù có khả năng siêu phàm ...thượng thừa
các loại thần  thông cũng không  thay đổi được)

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Ngài Mục Kiền Liên, Đệ nhất thần Thông trong Tăng đoàn Đức Phật .
Kính bạch Thầy còn rất nhiều điều mà trangnhaquangduc đã đăng tải trong
bài dịch về cuộc đời Ngài nhưng chỉ bài pháp thoại ngắn này
của Thầy con đã chiêm nghiệm được .....Kính đa tạ và tri ân Thầy, HH
Đại Hiếu Mục Kiền Liên : 

Một trong mười đại đệ tử của Đức Phật ! 

Chính trực kiên cường tầm đạo thiết tha 

Bốn mươi tuổi cùng bạn hiền được xuất gia, 

Chỉ bảy ngày sau ... đạt lục thông chứng Thánh Quả .Nhờ 60 tiểu kiếp trước Phước Đức tích tụ khó tả 

Cúng dường Bậc Siêu Phàm, thượng thừa thần thông

Thầm khấn nguyện ... sẽ đạt thế ...thỏa ước mong 

Nên ngày nay ... tuyệt luân như kim đài óng ánh 

Kinh A Hàm còn lưu truyền biết bao về Phạm Hạnh 

Độ người đệ tử Liên Hoa Sắc ...thần thông đệ nhát Ni 

 Thử dò âm thanh Thế Tôn mức độ truyền đi 

Đến cõi Phật Quang Minh Vương, chín mươi ức kiếp cõi ! 

Và Hạnh Hiếu tìm Mẹ trong Cận biên Địa Ngục Giới ! 

Mẫu chuyện này làm lợi ích quần sanh 

Chúng sinh đa bịnh...Phật Pháp đa ngành 

Nương phương tiện để tìm về cứu  cánh ! 

Nhập Niết Bàn trong thân thể muôn mảnh 

Sinh tử trả nghiệp là chuyện thường tình 

Sức mạnh nghiệp quả ...Phật chỉ lặng thinh

" CÒN MANG SẮC THÂN, CHẮC CHẮN CÒN NGHIỆP PHẢI TRẢ " 

Đa tạ  Giảng Sư ... bài pháp thoại thâm mật khó tả ! 

Nhưng nghiệm rằng chớ có hoang mang

Đừng sợ hãi, mê muội khi xả huyễn  giả thân 

Luật vô thường...thu thúc lục căn cần thiết nhất 

Vì  quả nghiệp ....hàng trăm kiếp vẫn không thể khất !

Nam Mô  Đại Hiếu Mục Kiền Liên, Thần Thông Đệ Nhất .Huệ Hương 
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2023(Xem: 1700)
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở (bài giảng của SC TN Giới Bảo)
07/03/2023(Xem: 1218)
Kinh Lương Hoàng Sám- S.C Giới Bảo Dẫn Chúng Trì Tụng Năng Lực Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Lớn
23/12/2022(Xem: 6254)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
26/03/2022(Xem: 9543)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 13341)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
01/02/2022(Xem: 26566)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
09/12/2021(Xem: 13699)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 19819)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 23133)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567