Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu (771-853) (Sơ Tổ Thiền Phái Quy Ngưỡng)

23/11/202005:02(Xem: 12162)
Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu (771-853) (Sơ Tổ Thiền Phái Quy Ngưỡng)
Nam mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu, Ngài là sơ tổ Thiền Phái Quy Ngưỡng .

Ngài để lại cho đời sau tác phẩm "Quy Sơn Cảnh Sách" được xem là "Phật Tổ Tam Kinh" (佛祖三經/Three Sutras of the Buddhas and Ancestors), có nghĩa "3 quyển Kinh của Phật và Tổ", trong đó có 2 quyển Kinh " Tứ Thập Nhị Chương" và " Di Giáo" là 2 Kinh do Phật Thích Ca thuyết, còn "Quy Sơn Cảnh Sách" là do Tổ Quy Sơn biên soạn. 3 quyển này là nền tảng vững chắc cho hàng đệ tử Phật, tất cả các vị xuất gia phải học thuộc lòng 3 quyển này

Ngài xuất gia năm 15 tuổi. Năm 23 tuổi Ngài đến Giang Tây được Tổ Bách Trượng Hoài Hải cho nhập chúng tu học.

Một hôm Ngài Linh Hựu hầu Tổ Bách Trượng, Tổ hỏi Ngài có thấy lữa trong lò không, Ngài thưa không có, Tổ tìm trong lò có que lữa và đưa lên, Ngài thấy que lửa liền Ngộ và sụp xuống lạy đảnh lễ Tổ.

Ngài Tư Mã Đầu Đà là thiền sư nhưng nổi tiếng về  thuật phong thuỷ, đến thăm Tổ Bách Trượng và tiết lộ là "Quy Sơn" là thắng cảnh rất tốt để thành lập một đại đạo tràng hưng thịnh để truyền trì mạng mạch của Phật Pháp về sau. Và Ngài Tư Mã "xem tướng" và tiên tri ngài Linh Hựu là người sẽ là chủ của Quy Sơn, và ngài được Sư phụ Bách Trượng cử đến trụ trì Quy Sơn.

Ngài Linh Hựu đến Quy sơn, cảnh trí u tịch, vắng vẻ không một bóng người, không có chùa viện, bao quanh chỉ có thú dữ cọp beo. Ngài ở một mình, ăn trái cây qua ngày, đào luyện nội tâm trong 7 năm ròng rã. Ngài nói với cọp beo... "nếu ta có duyên ở đây thì mời quý vị đi nơi khác, nếu không thì cứ đến mà ăn thịt ta". Thú dữ nghe vậy liền bỏ đi hết. Ngài tịch cốc tĩnh tu. Dân làng lên núi hái cũi, thấy Ngài là vị Thiền Sư tu chứng, kéo lên cất chùa cho Ngài. Vua hay tin, ban tước hiệu là chùa Đông Khánh, tăng chúng theo tu học lên cả ngàn.

Thiền Sư Linh Hựu dạy chúng tôn chỉ, Ngay Thẳng Chân Thật .

Sư phụ giải thích TS Linh Hựu đã đốn ngộ, nhưng phải lên núi tiệm tu, đào luyện Tâm trong 7 năm để tận trừ hết những tập khí. Ngài là tấm gương sáng ngời về hạnh tinh tấn tu tập.

Về sau Thiền Sư Tuyên Hóa , đệ tử  truyền thừa của tông Quy Ngưỡng, khi ngài lập "Vạn Phật Thành" ở USA, ngài đã theo hạnh nà của Tổ Quy Sơn mà lập tông chỉ:

"Lạnh chết, không phan duyên
Đói chết, không hóa duyên
Nghèo chết, không cầu duyên
Tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên
Chúng ta quyết định thực hành ba tông chỉ này
Xả mạng vì Phật sự
Tạo mạng vì tăng sự
Chánh mạng vì bổn sự
Nơi sự hiểu lý, nơi lý hiểu sự
Luôn hành tổ sư nhất mạch tâm truyền."


Pháp tu của Tổ Linh Hựu là " Phục vọng hưng quyết liệt chi chí, khai đặc đạt chi hoài, cử thác khán tha thượng lưu, mạc thiện tùy ư dung bỉ. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Tức ý vong duyên, bất dữ chư trần tác đối. Tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông".

Có nghĩa là:
"Kính mong các vị khởi lên cái chí quyết liệt, mở ra cái tâm thông suốt khác người, tất cả việc làm phải nhìn theo bậc Thượng kia, chớ chuyên theo với kẻ tầm thường. Ngay nơi đời nầy cần phải đoạn dứt sanh tử, tự mình lo liệu chẳng do người khác. Dứt ý quên duyên, chẳng cùng các trần làm bạn. Tâm cảnh vốn không tịch, chỉ vì ngăn trệ đã lâu nên không thông suốt được".

Đây là những lời tim óc mà Ngài Quy Sơn để lại cho đời.

Tổ Quy Sơn cũng cảnh báo một viễn cảnh sẽ diễn ra đối với hành giả trong 1 tương lai gần : "Nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ oanh triền bức bách, hiểu tịch tư thỗn, tâm lý hồi hoàng. Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Tùng tư thỉ tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề vi. Tự hận tảo bất dự tu, niên vãn đa chư quá cựu, lâm hành huy hoắc, phạ bố chương hoàng. Hộc xuyên tước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy. Vô thường sát quỷ niệm niệm bất đình, mạng bất khả diên, thời bất khả đãi. Nhân thiên tam hữu ưng vị miễn chi, như thị thọ thân phi luận kiếp số. "Có nghĩa là : 
"Một mai bệnh nằm trên dường, các khổ quay quanh bức bách, sớm tối lo nghĩ, trong lòng lo sợ bồi hồi. Đường ở phía trước mịt mờ, chẳng biết về đâu. Đến đây mới biết hối lỗi, đợi khát mới đào giếng để làm gì? Tự hận sớm chẳng lo tu, đến tuổi xế chiều nhiều điều tội lỗi, khi sắp ra đi thì sự sống tan rã nhanh chóng, nên sợ hãi kinh hoàng. Giống như lụa lủng thì chim sẻ bay ra, thân chết rồi thì tâm thức đi theo nghiệp. Như kẻ thiếu nợ, ai mạnh theo trước, tâm tạo nhiều nghiệp, nặng đâu rơi đó. Con quỷ vô thường giết người không ngừng trong mỗi niệm, mạng sống chẳng thể kéo dày, thời gian không thể đợi chờ. Ba cõi, trời người chưa thoát khỏi được thì cứ như vậy mà thọ thân mãi số kiếp chẳng thể tính bàn." (xem tiếp trọn bộ, bản dịch của HT Trí Quang)


Con quá vui mừng, xúc động khi nghe những lời dạy này của Tổ Quy Sơn mà Sư phụ đọc thuộc lòng trong buổi giảng hôm nay để cống hiến cho đại chúng. Lời dạy của Tổ sao mà rõ ràng, khúc chiết, ý nghĩa hiện thực và sâu mầu, con sẽ cố gắng đọc mỗi ngày cho thuộc lòng 2 đoạn trên để làm hành trang trên đường tu của bản thân mình.

Con cảm ơn Sư Phụ, mỗi ngày đều đặn dày công biên soạn bài giảng và liên tục thuyết giảng trong suốt từ 172 ngày ròng rã qua trong thời gian cách ly dịch cúm Vũ Hán. Con kính phục Sư phụ, vì đối với Sư phụ thì không có ngày cuối tuần, không có ngày nghỉ lễ... vì ngày nào cũng trao truyền giáo pháp của Đức Thế Tôn, giúp cho chúng Phật tử khắp nơi lãnh hội pháp Phật, rõ biết con đường dẫn đến giải thoát giác ngộ khỏi biển khổ của sanh tử luân hồi.Cung kính và tri ơn,
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm

(Montreal, Canada)123_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Linh Huu
“Quy Sơn Cảnh Sách“
một trong Phật tam kinh Kính bạch Thầy, hôm nay con nghe lại pháp thoại hai lần nữa mới thấy quả thật vi diệu
tuyệt vời của Quy Sơn Cảnh Sách . Kính dâng Thầy bài thơ sau khi nghiệm
được rằng Phật pháp đều chung một cốt lõi mà Thầy thường nhắc :

" Đừng cho căn trần làm bạn chăn con trâu Tâm của mình " Kính đa tạ và tri ân Thầy, HH


Đồng chơn nhập đạo, tám năm tinh thông luật tạng 

Tìm đến Tổ  Bách Trượng được chấp thuận nhập môn. 

Tìm lửa, thấy lửa, giữ lửa nhuần ôn,

Tịnh bình đạp vỡ ... núi Quy làm chủ !

Bảy năm am cỏ nhập thất dùng rau củ 

Nội tâm thanh tịnh, Đức trọng quỷ thần ... kinh

Sói lang di tản Đồng Khánh tự ..danh vinh 

Vua, quan, đại chúng hơn  ngàn người kính lễ!

Tương truyền Hàn Sơn, Thập Đắc từng Linh Sơn pháp đệ !

Đại Viên Thiền Sư đăng đàn chỉ trực tâm, 

"Người vô sự" .. nước hồ thu trong lắng ...Đạo nhân ! 

Đốn ngộ rồi vẫn phải tu ...diệt tập khí .

"Quy Sơn cảnh sách" người xuất gia thuộc lòng yếu chỉ, 

Hãy khởi lên chí khí dũng mãnh quyết tâm ...

“Thật tế lý chân bất thọ nhất trần 

 Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp “

Lời kết trong kinh khuyên người thể nhập 

Nhớ rằng cho : nghiệp như bóng theo hình,

Noi theo thiện tri thức hướng nẻo tâm linh.

Tiền lộ phút cuối... không mang mang mù mịt ! 

Đừng cho căn trần làm bạn  .... mau đến đích !!!

Huệ Hương 

123_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Linh HuuĐời Cho Ta Thế ! 

Kính dâng Thầy bài thơ cảm tác khi học về Tổ Quy Sơn
và khi nghe bài nhạc “Đời cho Ta Thế “ trong thiền ca âm nhạc Kính đa tạ HHBài pháp thoại Tổ Quy Sơn còn nhớ! 

Quy tắc "Ba Không " giữ mãi trong lòng, 

Không NHỚ, không NGHĨ, không QUÊN, có chút thông

Hôm nay lại nghe nhạc " ĐỜI CHO TA THẾ" Nhìn về thực tại quả thật ...không dễ 

Bão lụt bủa giăng dân khổ đọa đày,  

Liên tiếp nhiều tuần chưa chịu ngừng tay .

Thiên  nhiên ơi,  có điều chi không ổn?Mạng sống  sinh linh ngày thêm nguy khốn !

Cứu hộ nhiệt tình thực phẩm dành... ăn 

Đường sá giao thôngi tiếp tế khó khăn,

Đất sạt lở, trầm trọng năm xưa  quay  lại Trước thích biển hít gió trời thư thái ! 

Nước  hiền hoà  tỉnh lặng như đức  khiêm cung, 

Riêng Việt Nam, miền Trung sao nước quá lạnh lùng? 

Dân khiếp sợ  hãi hùng cơn thịnh nộ!  Nơi này  vẫn phong tỏa vài chục cây số , 

Chưa tự do đi lại thăm hỏi nhau . 

Luật lệ gò bó lý do  quá gắt gao 

Nên lạc quan mấy cũng đành  giảm lại Hỏa lửa, bão lụt ngậm ngùi khi từng trải 

Làm sao vững vàng  tâm chẳng đổi thay 

Hoàn cảnh nào  không oán trách tại ai? 

Vẫn sống tốt ...chấp nhân đời cho ta thế !Lý thuyết ngôn từ khác xa ... Thực tế!!Huệ Hương 

22/10/2020 ***

Trở về Mục Lục Bài Giảng
Chư Vị Thiền Sư Trung Hoa 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2023(Xem: 3534)
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở (bài giảng của SC TN Giới Bảo)
07/03/2023(Xem: 2317)
Kinh Lương Hoàng Sám- S.C Giới Bảo Dẫn Chúng Trì Tụng Năng Lực Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Lớn
23/12/2022(Xem: 13405)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
26/03/2022(Xem: 12531)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 17723)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
01/02/2022(Xem: 31101)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
09/12/2021(Xem: 17572)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 24688)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 29205)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567