Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần 01: Giới Đàn Tăng

19/02/201918:13(Xem: 3941)
Phần 01: Giới Đàn Tăng

GIỚI ĐÀN TĂNG 

Soạn dịch: H.T THÍCH THIỆN HÒA

(Nguyên bản chữ Hán)

PHẦN 1

NGHI THỨC THỌ QUY GIỚI

----------

 

            Người muốn cầu thọ QUY GIỚI, trước một tuần phải đến lễ cầu Thầy, Thầy bằng lòng cho rồi, đến ngày, trước giờ truyền giới, Thầy Điển lễ cho tất cả giới tử vào trương. Đường, đến lễ cầu Tăng truyền giới. Giới tử tác bạch như vầy:

 

LỜI TÁC BẠCH

hoặc Điển lễ thay bạch)

 

            Một vị đứng giữa bạch:

            Nam mô A Di Đà Phật.

            Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, chúng con là… bấy lâu có lòng khát ngưỡng quy giới, nay đủ duyên lành, cần cầu trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, thùy từ lân mẫn, truyền trao Quy Giới cho chúng con được ân triêm công đức.

 

            (Quỳ đợi trên Thượng tọa bảo): Quý hóa! Quý vị bấy lâu có lòng khát ngưỡng quy giới, nay đủ duyên lành, cần cầu trên Đại đức Tăng truyền trao Quy Giới.

            - Đại đức Tăng rất hoan hỷ hứa khả. Vậy quý vị y như pháp lễ chư Hiền Thánh Tăng, chứng minh cho. (Thượng tọa bảo xong, giới tử tiếp bạch):

            - Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

 

            Điển lễ xướng:

            ● Giới tử khởi thân đảnh lễ chư Giới sư tam bái. ( Văn trên đây viết ra để cho giới tử tự bạch).

            Điển lễ xướng: - Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ Tổ đường.

            (Đến rồi xướng rằng): - Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ lập ban.

            (Đứng yên rồi xướng rằng):

 

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư.

(Xướng 3 lần, lạy 3 lạy).

            - Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban…

            - Cầu giới tử tựu ban…

            - Giới tử thứ đệ tấn ban…

            ● Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

            - Giới tử thoái ban.

            - Cung thỉnh Giới Sư tề nghệ Phật tiền.

            - Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ tấn ban.

            - Cung thỉnh Giới Sư niệm hương…

            ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật đà da.                                                                                                                                 (1 lạy).

            ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Đạt ma da.                                                                                                                                        (1 lạy).

● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Tăng già da.                                                                                                                            (1 lạy).

 

(Lạy Tam Bảo rồi, Điển lễ thỉnh Giới Sư ngồi).

- Cung thỉnh Giới Sư phân ban an tọa.

- Cầu giới tử tựu ban…

            - Giới tử thứ đệ tấn ban…

            ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.                                                  (1 lạy).

            ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát.                                                                                      (1 lạy).

            ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô Lạc bang Giáo chủ, Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                         (1 lạy).

            (Giới tử ngồi xếp bằng chấp tay).

 

TÁN LƯ HƯƠNG

(Giới Sư đồng tán)

           

Lư hương sạ nhiệt v.v…

            Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.

                                                                             (3 lần).

            Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

          (3 lần).

 

KHAI LUẬT KỆ

 

            Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,

            Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

            Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,

            Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

            Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát Ma ha tát.

            (3 lần).

 

GIỚI SƯ KHAI ĐẠO

 

            Các Thiện nam (hay Thiện nữ) lắng nghe, Phật dạy rằng: Ba cõi không yên, như ở trong nhà lửa. Muốn xa lìa cõi khổ, thì phải nương về ngôi Tam Bảo. Người muốn thoát khỏi bến sanh tử luân hồi, không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp mà được. Giới như chiếc bè báu đưa người qua bể khổ; giới như đất bằng phẳng, muôn vật đều từ đấy phát sinh; giới như ngọn đèn sáng, chiếu phá các chỗ tối tăm; giới là con đường tắt đưa đến cõi nhơn thiên, là cửa ngỏ vào cảnh Niết Bàn, thì phải thọ Tam quy, trì Ngũ giới. Nếu người nào giữ được thanh tịnh, cho đến trong giây phút quy y Tam Bảo, ở đời vị lai cũng được chứng quả Niết Bàn.

 

GIẢI NGHĨA SÁM HỐI

 

            Quý Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Trong luật Phật dạy: Người Quy y Tam Bảo trước phải sám hối cho thân tâm được thanh tịnh. Cũng như, muốn chứa dựng vị cam lồ, trước phải súc bình cho thật sạch. Còn người khi thọ quy giới, trước cần phải sám hối trừ phiền não cho tâm được thanh tịnh, mới có thể lãnh thọ quy giới thanh tịnh.

            Nhưng phải hiểu ý nghĩa sám hối là gì? SÁM nghĩa là ăn năn, tự thú tội ra, chừa bỏ các lỗi đã làm, chẳng những tội lỗi trong một đời mà cho đến các tội nhiều kiếp về trước, cần phải sám.

            HỐI, nghĩa là hối hận. Biết lỗi mà chừa bỏ, đổi lại cho trở nên tốt, không cho tội lỗi phát sanh nữa. Ví như cái áo dơ bẩn đã giặt sạch, thì phải giữ gìn không cho dính dơ nữa.

            Quý Thiện nam (hay Thiện nữ) đã nghe giảng rõ ý nghĩa sám hối rồi. Vậy quý vị đứng dậy chắp tay ngay thẳng, nghe tôi nói thế nào thì nói theo thế ấy, để sám hối cho thân tâm được thanh tịnh.

 

            (Bảo giới tử đứng dậy chấp tay chí thành, Giới sư nói trước, giới tử nói theo): Đệ tử chúng con tên là… kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, lỡ tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử, tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, tai quan nạn khỏi, hiện tiền phước huệ trang nghiêm, một hậu sanh về cõi Phật.

            Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma ha tát.

                                                                                                                             (Xướng 3 lần, lạy 3 lần).

            Giới sư dùng tịnh thủy làm phép quán đảnh. (Rải nước hoa trên đầu ba vị tượng trưng).

 

BẢO GIỚI TỬ NGỒI XUỐNG NGHE GIẢNG QUY Y

 

            Giới sư dạy: Các Thiện nam (hay Thiện nữ) vừa rồi quý vị đã sám hối, thân tâm được thanh tịnh rồi, bây giờ đây mới có thể quy y Tam Bảo được; trước khi quy y, các vị cần phải biết rõ ý nghĩa quy y là gì? Quy y, nói cho đủ là quy y Tam Bảo.

            Chữ QUY là trở về; Y là nương tựa, là trở về nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp say mê lầm lạc, nay cần phải quay về với Chánh pháp, nương tựa Tam Bảo. Người đời nương tựa với cha mẹ, vợ chồng, anh em, bầu bạn, thì không hoàn toàn an lành. Nên phải nương tựa với Phật, là một đấng từ bi bình đẳng, như ông cha lành. Nương tựa với Pháp, là một phương pháp giải khổ, như thuốc hay chữa lành bịnh tật. Nương tựa với Tăng là bậc đại trí hoằng pháp lợi sanh, mới thật là hoàn toàn an lành.

 

            (Nếu có thời giờ nhiều, thì giảng rộng ra).

           

Còn Phật, Pháp, Tăng nghĩa là gì? – Chữ Phật, tiếng Phạn là Buddha, Tàu dịch âm là Phật Đà. Nói tắt là Phật, dịch nghĩa là Giác Giả, là một đấng giác ngộ hoàn toàn, toàn năng, toàn trí, toàn đức, ông cha lành của chúng sanh, vị Đại sư của mười pháp giới, Phật là một bảo hiệu chung cho tất cả những bậc tu hành đã giác ngộ.

            Pháp nghĩa là gì? – Pháp là khuôn phép, chính là những lời của đức Phật Thích Ca chỉ dạy. Nếu mỗi người y theo giáo pháp ấy mà tu hành, thì sẽ được thoát ly sanh tử, chứng thành Phật quả. Cho nên, trong Kinh nói rằng: “Pháp là mẹ sanh ra chư Phật”.

 

            (Nếu có thời giờ nhiều, thì giảng rộng ra).

 

            Tăng nghĩa là gì? Chữ Tăng, nói cho đủ là Tăng già nghĩa là một quần chúng hòa hợp không không chống trái nhau, như nước hòa với sữa. Tăng là những người đứng trung gian giữa Phật và chúng sanh, thật hành những pháp của Phật dạy và thay Phật diễn nói những pháp giải thoát cho chúng sanh. Tăng là một cái tên chúng đệ tử của Phật, từ bốn vị Tỳ Kheo trở lên mới gọi là Tăng được.

 

TRUYỀN TAM QUY

 

            Quý vị đã nghe và hiểu sơ lược nghĩa quy y Tam Bảo rồi, bây giờ đến giờ quan trọng là giờ phút QUY Y. Vậy quý vị nên quỳ thẳng chấp tay hướng về Tam Bảo, một lòng thành kính, lóng lòng nghe cho kỹ, tôi nói sao thì quý vị nói theo vậy, để lãnh thọ QUY Y.

 

            (Trao Tam quy, Giới sư nói trước, giới tử nói theo sau).

            Đệ tử chúng con tên là… xin suốt đời QUY Y PHẬT, QUY Y PHÁP, QUY Y TĂNG.

                                                                                                                                   (Nói 3 lần, xá 3 xá).

           

(Trao tam kết, Giới sư nói trước, giới tử nói theo sau).

            Đệ tử chúng con suốt đời QUY Y PHẬT rồi, QUY Y PHÁP rồi, QUY Y TĂNG rồi.

            Quy y Phật rồi, khỏi đọa vào Địa ngục.

            Quy y Pháp rồi, khỏi đọa vào Ngạ quỉ.

            Quy y Tăng rồi, khỏi đọa vào Bàng sanh.

                                                                                                                                   (Nói 3 lần, xá 3 xá).

(Quy y rồi bảo giới tử đứng dậy).

 

GIỚI SƯ XƯỚNG:

           

● Chí tâm đảnh lễ Công Đức Lâm Bồ Tát Ma ha tát.

         (Nói 3 lần, lạy 3 lần).

            (Bảo giới tử ngồi xếp bằng, rồi dạy rằng):

            Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Các vị đã quy y Phật rồi, từ nay trở đi thà bỏ thân mạng, trọn không quy y Thiên thần và Quỉ vật. Vì sao? Vì Thiên thần và Quỉ vật kia còn bị luân hồi sanh tử, không phải là Thánh nhân xuất thế gian.

            Quý vị đã quy y Pháp rồi, thà bỏ thân mạng, chứ không quy y theo kinh điển ngoại đạo tà giáo. Vì sao? Vì kinh điển ngoại đạo tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát.

            Quý vị đã quy y Tăng rồi, thà bỏ thân mạng, chứ suốt đời không quy y đồ chúng ngoại đạo. Vì sao? Vì đồ chúng ngoại đạo không phải là người giải thoát chứng quả Tam thừa, họ sẽ dẫn dắt quý vị vào con đường tối tăm nguy hiểm.

            Quý vị đã quy y mười phương Phật, Pháp, Tăng rồi, thì từ đây về sau Tăng ở xứ nào, chùa nào, hay nước nào, cũng đều kính quý, không phải chỉ kính quý Tăng chùa mình cầu quy y mà thôi, như thế mới phải là một người Phật tử hiểu biết chơn chánh.

            Đến đây pháp thọ Tam quy đã xong, vì hoàn cảnh đặc biệt  của tuổi trẻ, nên chia ra có hạn định:

            Từ 10 tuổi trở lại chỉ được thọ tam quy, chưa được thọ Ngũ giới. Vậy các cháu từ 10 tuổi trở xuống xin ngồi im lặng.

 

 

NGHI THỨC THỌ NGŨ GIỚI

----------

 

            (Nếu không thọ Ngũ giới, thì kiết toát hồi hướng).

            (Bảo giới tử ngồi xuống Giới sư dạy):

           

            Các vị đã thọ Tam quy rồi, nên bước lên một bực nữa là thọ Ngũ giới, vậy trước khi thọ Ngũ giới cần phải biết rõ Ngũ giới là gì?

            - Ngũ giới là năm điều răn cấm:

1.      Không được giết hại chúng sanh.

2.      Không được trộm cắp.

3.      Không được tà dâm.

4.      Không được nói dối.

5.      Không được uống rượu.

Phật chế ra năm điều ngăn cấm này, để cho người tại gia thọ trì tu tập. Nếu ai giữ tròn nhân cách, kiếp sau khỏi đọa vào địa ngục, ngạ quỉ và súc sanh.

Tôi xin nói ý nghĩa của năm giới:

 

1.- GIỚI THỨ NHẤT, KHÔNG ĐƯỢC GIẾT HẠI CHÚNG SANH.

 

            Chúng sanh đây, là hữu tình chúng sanh. Nghĩa là chúng sanh có tánh biết. tuy chỗ tạo nghiệp thọ thân bề ngoài có khác nhau, nhưng cái tánh biết đối với người không khác. Nó cũng biết tham sống, sợ chết, biết khổ, biết thương, biết ghét như chúng ta.

            Người tham sống, vật cũng tham sống, người sợ chết, vật cũng sợ chết. Vậy, Phật tử không được giết chết người, hay tất cả con vật gì có mạng sống. Vật lớn như con voi, con bò, cho đến vật nhỏ như con gà, con vịt, con muỗi, con kiến, con vi trùng, đều không được giết hại.

            Ta không giết hại chúng sanh trái lại còn mua các con vật như: chim, cá v.v… phóng sanh, thì hiện đời này sẽ được tăng kỷ, đời sau sanh làm người sẽ được trường thọ. Trái lại người ưa sát hại chúng sanh, thì hiện đời sẽ bị giảm kỷ, mà qua đời sau phải bị quả báo thương đau và chết yểu.

 

2.- GIỚI THỨ HAI, KHÔNG ĐƯỢC TRỘM CẮP.

 

            Trộm cắp là thế nào? – Là tất cả những vật quý báu, như vàng, bạc, ngọc, ngà cho đến vật nhỏ nhặt, như cây kim, trái ớt, đã thuộc quyền sở hữu của người, tức là vật có chủ trông coi, người ta không cho, mà mình lén lấy, hoặc cậy thế, ủy quyền mà lấy, lường thăng, tráo đấu, đi làm việc trễ giờ đều thuộc về tội trậm cắp cả.

            Trộm cắp có những điều hại gì? – Hiện tại bị người tìm bắt, trói buộc, tra tấn kìm kẹp, hành phạt khổ sở, cha mẹ buồn khổ, xã hội khinh thường, bậu bạn lánh xa, mất sự tin cậy nhau. Sau khi chết, trở lại làm người bị bần cùng, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Hoặc có khi làm được của, rồi bị cướp giựt, nhà cháy, nước trôi, rốt cuộc cũng hoàn nghèo khổ; hoặc làm tôi tớ trâu bò để đền trả nợ trước.

            Không trộm cắp có lợi ích gì? – Không trộm cắp mà còn bố thí, thì đời này đời sau hưởng phúc giàu có, an vui sung sướng, con cháu nhiều đời nhờ phúc thừa của ông bà, cha mẹ mà được giàu sanh, vinh hiển. Song nhờ sự phát tâm bố thí, mà tiêu trừ lòng tham lam, trộm cắp.

            Bởi có sự ích lợi như thế, nên Phật tử cần phải giữ cho thanh tịnh.

 

3.- GIỚI THỨ BA, KHÔNG ĐƯỢC TÀ DÂM.

 

            Phật dạy: Người Phật tử còn tại gia giữ năm giới, duy cấm tà dâm, là cấm lấy chồng hay vợ không được lén lút làm việc tà bậy.

            Tham tâm tà bậy có hại gì?

1.      Làm cho chồng hay vợ buồn khổ, ghen tương.

2.      Làm cho mất lòng tin cậy nhau.

3.      Thân mạng gởi trên dao gươm.

4.      Gia đình dần dần suy sụp.

5.      Mắc phải quả báo xấu về sau, là chồng hay vợ sanh lòng lang chạ.

Bởi sự tà dâm (tà bậy) có hại như thế, nếu muốn cho gia đình đầm ấm, vui vẻ, muốn được tin cậy, muốn mạng sống vững yên, muốn cho thành tựu gia nghiệp, muốn cho được tiếng thơm sạch ở đời này và khỏi bị quả báo xấu đời sau, thì nên đoạn hẳn tà dâm. Không tà dâm được lợi ích như thế,, Phật tử cần phải giữ gìn đừng cho phạm.

 

4.- GIỚI THỨ TƯ, KHÔNG ĐƯỢC NÓI DỐI.

 

            Nói dối là thế nào? – Là tâm nghĩ, miệng nói trái nhau. Nói dối có bốn cách:

            a) Nói không chân thật. – Nghĩa là lấy phải làm quấy, cho nên thấy mà nói không thấy; lấy quấy làm phải, cho nên việc không thấy mà nói là thấy.

            b) Nói thêu dệt. – Nghĩa là trau sửa lời hoa nguyệt, tiếng hay khéo, xui người buông lung tâm trí, để làm việc tà bậy.

            c) Nói lưỡi đôi chiều. – Nghĩa là đến người này nói chuyện xấu người ia, đến người kia nói chuyện xấu người này, khêu gợi đấu tranh nhau, làm cho ân ái chia lìa.

            d) Ác khẩu. – Nghĩa là nói lời thô ác, mắng nhiếc, sỉ nhục người, làm cho người lửa giận tức bốc lên; cho đến có mặt thì khen, vắng mặt thì chê; ở trước mặt thì cho là phải, sau lưng cho là trái; hoặc nói ra những dở xấu của người, đều thuộc về loại nói dối cả.

Vì nói không thật, nên hiện đời mất lòng tin cậy nhau, không thể lập nên công nghiệp vĩ đại, khi chết, đọa vào ba đường ác chịu khổ.

Không nói dối có lợi ích gì? Không nói dối: Tâm nghĩ, miệng nói hợp nhau, sau khỏi ăn năn, ở đời được mọi người tin cậy, nhiều đời sau, thân trang nghiêm tốt đẹp, tướng lưỡi rộng dài. Bởi có sự lợi ích như thế, nên Phật tử lúc nào cũng nói lời chân thật.

 

5.- GIỚI THỨ NĂM, KHÔNG ĐƯỢC UỐNG RƯỢU

 

            Là không được uống những thứ rượu làm say mê người, rượu say dù một giọt nhỏ cũng không nên uống. Tự mình uống, tội còn nhẹ, nếu ép nài đưa người uống, thì phạm tội rất nặng. Thuốc độc uống vào thì chết ngay, song chỉ giết mạng một đời người, nhưng còn ít độc hơn là rượu, vì rượu là thứ làm cho người cuồng tâm, mất giống trí huệ, gây nên đầy tội lỗi, chết đi sống lại nhiều kiếp, nên rượu là món độc hơn là thuốc độc.

            Rượu lại làm nhân sanh ra các tội lỗi: Thuở xưa có một vị cư sĩ phạm giới rượu, say sưa, mà các giới đều phạm cả…

            Uống rượu không phải sát hại, trộm cắp… song trong kinh Phật dạy:

            Uống rượu say có mười điều tội lỗi:

1.      Tâm tán loạn, của cải rơi mất.

2.      Thân hay sanh tật bệnh.

3.      Tăng trưởng lòng giết hại.

4.      Tâm sân hận bừng bốc, ưa sanh sự tranh đấu.

5.      Trí tuệ dần kém.

6.      Phúc đức tiêu mòn.

7.      Sự nghiệp chẳng thành.

8.      Thêm nhiều sự buồn khổ.

9.      Khổ nhục cha mẹ vợ con.

10.  Thân hoại mạng chung, đọa vào địa ngục chịu khổ, đời đời ngu tối.

Không uống rượu có lợi ích gì? – Không uống rượu tức là trái lại những điều tai hại vừa nói trên.

Phật tuy cấm uống các thứ rượu làm say mê người, song cũng có khai cho, khi nào bịnh nặng, uống các thứ thuốc không lành, thầy thuốc bảo phải cần có rượu dầm thuốc uống, bịnh mới lành, thì được tạm dùng đến khi mạnh mới thôi. Nhưng trước khi uống dùng, cần phải bạch cho chúng Tăng chứng biết.

Vậy người biết giữ năm giới được những sự lợi ích, người không biết giữ năm giới có hại như thế. Tôi đả giảng qua để quý vị hiểu rõ mà lãnh thọ.

 

GIỚI SƯ KHAI ĐẠO:

 

            Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Trước quý vị đã thọ Tam quy, nay tôi sẽ trao giới pháp cho quý vị. Năm giới này sẽ làm cội gốc cho giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, giới Bồ Tát, cho đến Vô thượng Bồ Đề. Ví như bốn cấp từng lầu, cần phải xây từng dưới cho chắc, mới xây từng thứ hai, thứ ba và thứ tư được.

 

GIỚI SƯ DẠY:

 

            Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Trước đã trao Tam quy tam kết cho các vị, giới thể đã được châu viên. Bây giờ tôi trao giới tướng cho các vị, các vị phải thành tâm chú ý, nghe cho kỹ mà lãnh thọ nhưng phải xét trước và định trước, nếu giới nào có thể giữ được, thì khi tôi hỏi, quý vị nên đáp: “Mô Phật giữ được”, nói cho lớn lên, còn giới nào giữ không được, thì im lặng. phải lượng sức mình mà lãnh thọ mấy giới cũng tốt, chứ không bắt buộc giữ đủ năm giới.

 

QUÝ VỊ QUỲ THẲNG CHẤP TAY THÀNH TÂM MÀ LÃNH THỌ GIỚI PHÁP

 

1- Giới thứ nhứt. - Từ nay đến suốt đời không được giết hại chúng sanh, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

2- Giới thứ hai. - Từ nay đến suốt đời không được gian tham trộm cắp, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

3- Giới thứ ba. - Từ nay đến suốt đời không được tà dâm, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

4- Giới thứ tư. - Từ nay đến suốt đời không được nói dối, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

5- Giới thứ năm. - Từ nay đến suốt đời không được uống rượu, là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

- Tốt lắm, các giới tử đã thọ giới rồi. Vậy từ đây về sau, suốt đời phải tự giữ gìn cho thanh tịnh, dầu gặp phải nhân duyên mất mạng cũng không hủy phạm. Nếu bền lòng gìn giữ, thì đời đời qua lại chốn Nhân, Thiên sớm thành Phật quả. Do nhờ công đức trì giới này, mà khỏi đọa trong ba đường dữ, khi mạng chung, được sanh về nước Cực Lạc, nếu nhứt tâm niệm Phật.

Quý vị đã thọ Tam quy và Ngũ giới xong rồi, bây giờ quý vị nên đồng đứng dậy lạy tạ Tam Bảo.

 

Điển lễ xướng:

 

● Chí tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy).

            ● Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy).

            ● Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Lạc bang Giáo chủ, Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy).

            Quý vị lạy rồi, nên ngồi xếp bằng xuống nghe Giới sư dạy thêm.

 

GIỚI SƯ DẠY:

(Khuyên tu và học)

 

            Quý Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Các vị Quy y thọ giới rồi, thì thường phải nhớ Phật, niệm Phật, chán cõi Ta Bà này là nhiều khổ, cầu sau khi mạng chung thần thức sanh về nước Cực Lạc của Phật A Di Đà, liên hoa hóa sanh, sống mãi không phải sanh, già, bịnh, chết nữa.

            Theo lời Phật Thích Ca dạy: Đức Phật A Di Đà đương chờ đợi tiếp dẫn chúng sanh về Cực Lạc, nếu ai thành tâm chuyen niệm danh hiệu Ngài.

            Vậy mỗi vị phải có một xâu chuỗi (tràng hạt) mỗi ngày đêm niệm nhiều càng tốt. Nên biết: ngọc Ma ni gieo vào nước đục, nước đục trở thành trong; câu hiệu Phật gieo vào tâm chúng sanh, tâm chúng sanh trở thành tâm Phật.

            - Trong kinh có câu: Mạc đãi lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhơn. Nghĩa là: Chớ chờ đến già rồi mới niệm Phật, mồ hoang ngoài đồng phần nhiều là người tuổi trẻ. Song đã quy y thọ giới rồi, là phải thực hành theo lời Phật dạy, nguyện trừ bỏ các điều dữ, nguyện tu các việc lành, để trở nên người Phật tử chân chánh.

            Các vị trước kia chưa quy y, thì gọi đàn ông là Thiện nam tử  (người trai tốt), đàn bà thì gọi là Thiện nữ nhơn (người gái tốt). Bây giờ đã quy y rồi, đàn ông thì gọi là Ưu Bà Tắc (cận sự nam) là người nam gần gủi phụng sự Tam Bảo; người đàn bà gọi là Ưu Bà Di (cận sự nữ) là người gái gần gủi phụng sự Tam Bảo.

            Các Phật tử! Từ hôm nay trở đi, quý vị phải tinh tấn siêng năng học hỏi giáo lý của Phật dạy, rồi y theo đó mà tu hành, bòn mót các phúc lành, làm cái nhân tốt, về sau sẽ thành Phật quả.

            Từ đây về sau tránh sự sát sanh, quý vị phải tập ăn chay, cho lòng từ bi tăng trưởng, ăn ít nhất là mỗi tháng hai ngày chay, khi quen rồi, lần lên bốn ngày, hoặc sáu ngày v.v…

Thường ngày ăn uống, nên cử kiêng hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu, thịt trâu, thịt chó v.v… vì các thứ ấy người Phật tử ăn không tốt, sanh con ngu tối, chỉ có hại mà không lợi, nên cố gắng giữ gìn.

Phải thường hay đến chùa lạy Phật sám hối, mỗi tháng hai lần: chiều 14 và 29, nếu tháng thiếu thì 28, hoặc nghe kinh, phải ráng học ít nhất là mười bài Phật Học Phổ Thông về lớp sơ đẳng mới hiểu bổn phận của người Phật tử tại gia mà hành trì.

Khi vào chùa lạy Phật thì đừng mang giày dép vào chánh điện, vì sợ mang đồ dơ bẩn vào chùa mà có tội và để tỏ lòng cung kính Phật. Vào chùa phải y phục sạch sẽ và tề chỉnh.

Nếu thuận tiện thì ở nhà nên lập một bàn thờ Phật, để thường ngày chiêm ngưỡng và lạy Phật, tụng kinh, cho tăng trưởng phước lành. Về cách thờ, tụng thế nào cho đúng phép, thì quý vị nên xem trong quyển Phật Học Phổ Thông khóa thứ nhứt.

 

GIẢNG Ý NGHĨA VÀ CÔNG DỤNG CỦA PHÁI QUY Y

(Nên đưa cái phái cho giới tử thấy)

 

                Đây là phái quy y, Phái này không phải là một cái bùa trừ tà ếm quỉ, vậy quý vị không nên mang đeo trong mình. Phái này cũng không phải là một ông thần để ban ơn giáng phước cho quý vị, nên cũng không cần cất kỹ để thờ trên trang.

            Phái này chỉ là một cái bằng chứng ghi lại ngày này, tháng này, quý vị đã cải ác tùng thiện, xả tà quy chánh, quy y theo đạo Phật. Vậy quý vị nên làm cái khuôn kiếng (gương) treo chỗ nào thường ra vào trông thấy.

            Phái này có công năng nhắc nhở quý vị mỗi khi làm những điều sái quấy. Như khi quý vị muốn giết một con gà hay con vật chi để ăn, quý vị thấy cái phái này, nó liền nhắc nhở cho quý vị nhớ rằng: mình đã quy y thọ giới rồi, hứa hẹn trước Tam Bảo, sao còn làm việc tội lỗi thế này, thì quý vị sẽ không dám sát sanh v.v…

 

(Tùy giảng rộng hẹp)

 

            Nói tóm lại, cái phái này chỉ có công năng nhắc nhở cho quý vị bỏ các điều ác, làm các điều lành, khi trăm tuổi già, cũng không cần đốt đem theo, vì việc ác nếu quý vị không chừa, thì dù có đem theo một trăm cái cũng vô ích.

            Tôi xin nhắc lại một lần nữa:

1.      Phải gắng bỏ các điều dữ làm các điều lành, siêng năng niệm Phật.

2.      Cố gắng học hỏi giáo lý cao siêu của Phật.

3.      Phải ăn chay mỗi tháng ít nhất là hai ngày.

4.      Nên cử kiêng hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu, thịt trâu, thịt chó v.v…

5.       Treo cái phái này chỗ nào thường ra vào trông thấy.

Đến đây quy y thọ giới đã rồi, quý vị nên chấp tay tề chỉnh để hồi hướng.

 

GIỚI SƯ CÙNG ĐẠI CHÚNG CỬ TỤNG HỒI HƯỚNG

 

            Thọ giới công đức thù thắng hạnh v.v…

 

PHỤC NGUYỆN

 

            Điển lễ: - Thỉnh chư Tôn lập ban.

            - Tam tự quy y…

 

(Lễ xong, Thầy Điển lễ xướng):

 

            - Cung thỉnh chư Tôn hồi nghệ Tổ đường.

            - Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ tấn ban.

            ● Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

            - Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban…

            - Cầu giới tử tựu ban…

            - Giới tử thứ đệ tấn ban…

            ● Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

 

(Lạy, đánh khánh như thường, lễ rồi lại xướng):

            - Thỉnh chư Tôn y ban an tọa.

 

            (Ngồi rồi, đánh khánh, lại xướng rằng):

            - Cầu giới tử tựu ban.

            - Giới tử thứ đệ tấn ban.

            Hồ quy hiệp chưởng, nghiêm thân hướng thượng.

 

            Tác bạch lễ tạ:

Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch trên Thượng tọa, Đại Đức Tăng, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.

 

(Lễ xuống 1 lễ, quỳ bạch):

Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch, bấy lâu nay chúng con có lòng khát ngưỡng quy giới, hôm nay đầy đủ duyên lành, được trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, đã thùy từ lân mẫn, truyền trao Quy Giới cho chúng con được viên mãn: Chúng con thành tâm đê đầu lễ tạ, nguyện suốt đời vâng giữ giới pháp thanh tịnh. Xin trên Thượng tọa, Đại Đức Tăng chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức.

 

            (Trên Thượng tọa đáp bảo):

            Các Phật tử bấy lâu có lòng khát vọng được thọ quy giới, hôm nay trên Thượng tọa, Đại đức Tăng đã trao quy giới cho rồi, vậy các Phật tử cố gắng mà giữ gìn cho thanh tịnh, để gây hạnh phúc cho gia đình…

            Vậy các Phật tử lễ chư Hiền Thánh Tăng chứng minh cho.

            - A Di Đà Phật.

            Trên Thượng tọa, Đại đức Tăng đã từ bi chứng minh cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường. (Văn trên đây viết ra để cho giới tử tự bạch).

 

            Điển lễ xướng:

            Đàn tràng viên mãn, pháp sự châu long, cung thỉnh chư tôn các các hồi quy bản vị.

 

PHÉP THỌ GIỚI BÁT QUAN TRAI

----------

 

            Ban đầu đến cầu xin thọ Bát quan trai giới, chỉ bạch qua và trình ngày rảnh việc đã định… Khi Giới sư đã hoan hỷ cho, ra trai đường sẽ lễ cầu bạch rõ.

            Phật tử tại gia phát tâm thọ giới Bát quan trai, phải đến chùa lễ cầu Giới sư, trước nhờ Thầy Trị sự hướng dẫn. Khi Giới sư mỗi mỗi dặn bảo đủ rồi, sẽ đảnh lễ cầu xin truyền giới.

 

THỈNH GIỚI SƯ RA TRAI ĐƯỜNG

 

            Thầy Trị sự đánh khánh, bảo một giới tử hiểu biết, ra đứng giữa đại bạch, còn bao nhiêu đứng hai bên:

            Bạch rằng:

            Nam mô A Di Đà Phật.

            Bạch Đại đức, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.

           

(Lễ một lễ, rồi quỳ bạch rằng):

            Nam mô A Di Đà Phật.                                                                                                       (2 lần)

            Bạch Đại đức, chúng con pháp danh là … vì gia duyên còn bận buộc, chưa xuất gia được, nay chúng con y theo lời Phật dạy, nguyện tập tu Bát quan trai giới. Xin thành tâm đảnh lễ thỉnh cầu Đại đức thùy từ lân mẫn, truyền trao giới pháp cho chúng con được ân triêm công đức.

           

(Giới sư có thể truyền cho, đáp rằng):

            . “Được, như vậy tốt lắm”.

            Muốn nói rộng thì: Các vị còn gia duyên bận buộc chưa xuất gia được, nên nguyện tu Bát quan trai giới, đến thành tâm lễ cầu Thầy truyền trao trai giới, Đại Đức Tăng rất hoan hỷ hứa khả. Vậy các vị lễ Tổ chứng minh cho.

            Giới tử bạch: A Di Đà Phật, trên Đại đức Tăng đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.                                                                                              (Lễ 3 lễ).

 

THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ TỔ ĐƯỜNG

 

            Thầy Trị sự xướng lễ:

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

 

THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ PHẬT TIỀN

 

            Niệm hương cầu Phật Bồ Tát gia bị. Thầy Trị sự xướng:

            ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.                                                   (1 lạy).

            ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo chủ v.v…

            ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tây phương Cực lạc v.v…

            - Cung thỉnh chư Giới sư thăng tòa.

            Thầy trị sự bảo: - Cầu giới tử lập ban.                                                                    (Quay về Phật).

            Liền xướng:

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới thường trụ Phật.                                     (1 lạy).

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.                                                      (1 lạy).

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng chư tôn Pháp, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng.                                                                                                                                               (1 lạy).

            Hồ quỳ hiệp chưởng.

 

GIỚI SƯ CHẤP TAY, CỬ HƯƠNG TÁN:

 

            Lư hương sạ nhiệt,

            Pháp giới mông huân,

            Chư Phật hải hội tất diêu văn,

            Tùy xứ kiết tường vân,

            Thành ý phương ân,

            Chư Phật hiện toàn thân.

            Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.

                                                                             (3 lần).

 

KỆ TÁN PHÁP

 

            Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật.  (3 lần).

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,

            Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

            Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,

            Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

            Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát Ma ha tát.

            (3 lần).

 

GIỚI SƯ KHAI ĐẠO

 

            Các Thiện nam (hay Thiện nữ)! Quý vị hãy lắng nghe cho kỹ: Bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát Nhã, thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng Vô thượng Bồ Đề, cần phải lãnh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành, đều lấy giới đây làm nền tảng. Không lường chư Phật nhân giới đây mà thành bậc Chánh Giác.

            Đại thặng, Tiểu thặng đều giữ giới pháp; tại gia, xuất gia cũng đều thọ giới. Chỉ vì người tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời ghi nhớ được, cho nên đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới khiến một ngày một đêm thọ trì. Do công đức này đi tắt qua ba cõi, thẳng đến đạo Bồ Đề. Ví như ngọc Ma Ni, thể nó tuy nhỏ, mà hơn tất cả ngọc báu, có thể làm chúng sinh đủ các thứ đồ vui thích, giới này cũng lại như thế.

            Tu nhân tốt này, tuy có một ngày một đêm, mà phúc báu không ngằn, cho nên được công đức vượt hơn cõi người, cõi Trời. Có thiện lợi như thế, cho nên cần phải tôn trọng mà lãnh thọ.

            Phàm tôi có lời dặn bảo, các vị đều nói theo.

 

GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:

(Giới tử quỳ thẳng chấp tay thành kính)

 

            - Đệ tử chúng con pháp danh là… một lòng phụng thỉnh Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cúi xin Tam Bảo dũ lòng từ bi lai lâm chứng giám. Con nhờ sức từ Tam Bảo, được thọ giới “Bát quan trai”. Xin thương xót cho chúng con.

(Ba lần thỉnh, cả ba lần cúi đầu).

            Giới sư nên bảo giới từ đứng dậy để sám hối.

 

GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:

 

            Đệ tử chúng con pháp danh là…

            Chí tâm sám hối.

            Về trước đã tạo các nghiệp ác,         

            Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,

            Từ thân, miệng, ý mà sanh ra,

            Tất cả con nay xin sám hối.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma ha tát.

(Như thế ba lần sám rồi xướng, lạy).

● Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

 

HỒ QUỲ HIỆP CHƯỞNG

 

            Giới sư lại bảo rằng:

            Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Các vị trước đã sám hối, thân, khẩu, ý đều thanh tịnh; vậy từ sớm mai (chiều) ngày nay, cho đến sớm mai (chiều) ngày mai, một ngày một đêm tu giữ tám giới pháp cho thanh tịnh, tức là gây cái nhơn hạnh xuất gia, sẽ chứng quả giải thoát.

            Các vị đã biết giới có lợi ích không lường như thế, nên phát khởi thiện tâm, liền được thiện giới thanh tịnh.

            Tôi bảo các vị đều nói theo tôi.

            Theo phép thọ quy giới, Thầy bảo, giới tử nói theo, mỗi mỗi phải hiểu rõ ràng, mới có thể lãnh thọ được; không được tự nói trước, cũng không được đồng giới sư cùng nói.

 

GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:

 

            - Đệ tử chúng con pháp danh là…

                        Quy y Phật.

                        Quy y Pháp.

                        Quy y Tăng.

            Một ngày một đêm tu hạnh Bát quan trai giới thanh tịnh.

            (Nói như thế 3 lần, mỗi lần cúi đầu xá. Quy y rồi lại 3 lần kết.

            Giới sư bảo, giới tử nói theo).

            - Đệ tử chúng con pháp danh là…

                        Quy y Phật.

                        Quy y Pháp.

                        Quy y Tăng.

            Một ngày một đêm tu hạnh Bát quan trai giới thanh tịnh rồi.

            (Nói như thế 3 lần, ba lần cúi đầu xá, rồi lại trao cho giới tướng).

 

GIỚI SƯ TRAO CHO GIỚI TƯỚNG

 

Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Từ trước đến nay đã trao Tam quy, tam kiết cho các vị, giới thể được tròn đủ; nay trao giới tướng cho các vị để cho các vị lãnh thọ, gì giữ cẩn thận chớ có sai phạm. Các vị phải nghe cho kỹ mà nhận lãnh, nếu có thể giữ được, thì nên đáp rằng: “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ nhứt:

- Như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh. Các vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ hai:

- Như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp. Các vị một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ ba:

 

- Như chư Phật suốt đời không dâm dục. Các vị một ngày một đêm không dâm dục, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ tư:

- Như chư Phật suốt đời không nói dối. Các vị một ngày một đêm không nói dối, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ năm:

- Như chư Phật suốt đời không uống rượu. Các vị một ngày một đêm không uống rượu, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ sáu:

- Như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi anh lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Các vị một ngày một đêm không đeo chuỗi anh lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ bảy:

- Như chư Phật suốt đời không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc, ca múa và cố đi xem nghe. Các vị một ngày một đêm không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc, ca múa và cố đi xem nghe, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ tám:

- Như chư Phật suốt đời không ăn phi thời. Các vị một ngày một đêm không ăn phi thời, có thể giữ được không?

Đáp:    “Mô Phật giữ được”.

 

GIỚI SƯ BẢO PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG

 

            Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Từ trước đến nay tôi đã trao giới “Bát quan trai” cho các vị xong rồi, bây giờ các vị phải phát nguyện hồi hướng. Tôi bảo các vị nói theo:

            Con nay nhờ công đức thọ Bát quan trai này, khỏi đọa vào ác thú, bát nạn, biên địa. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, đều thành đạo Vô Thượng Chánh chân và tương lai đồng sanh về Tịnh Độ.

 

BẢO GIỚI TỬ LỄ TẠ

 

            Giới tử đứng dậy đảnh lễ. Thầy Trị sự xướng:

● Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

(Lạy rồi cho đứng luôn).

 

 

GIỚI SƯ CÙNG ĐẠI CHÚNG CỬ HỒI HƯỚNG:

 

            - Ma ha Bát nhã ba la mật đa…

            - Thọ giới công đức thù thắng hạnh v.v…

            Trị sự: - Cung thỉnh chư Giới sư hồi nghệ trượng đường.

 

 

NGHI LỄ XẢ GIỚI BÁT QUAN TRAI

----

 

            (Sau khi tu một ngày một đêm xong, cùng đến trước Tổ cho các Phật tử lễ Tổ ba lễ. Tăng chỉ xá Tổ, cùng lên chánh điện, Giới sư niệm hương, Tăng xướng):

 

● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật đà da.                                                                                                                                     (1 lạy).

● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Đạt ma da.                                                                                                                               (1 lạy).

 ● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Tăng già da.                                                                                                              (1 lạy).

 

(Tăng tụng Đại Bi…   Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. (3 lần)

 

Tăng ngồi xuống hai bên. Phật tử 1 vị đại diện ra quỳ bạch cầu Tăng xả giới):

Nam mô A Di Đà Phật.                                                                                                      

Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, chúng con pháp danh là … (nhiều thì kể chừng 3 tên v…) đã nguyện thọ Bát quan trai giới, giữ tròn một ngày một đêm, nay chúng con xin xả giới. Xin trên Thượng tọa, Đại đức Tăng từ bi chứng minh cho chúng con được trượng thừa công đức.

Thượng tọa đáp:

Quý hóa! Các Phật tử đã nguyện tu Bát quan trai giới một ngày một đêm được thanh tịnh. Nay cầu xin xả giới, trên Thượng tọa, Đại đức Tăng chứng minh cho, các Phật tử sẽ được công đức vô lượng.

Xin khuyên các Phật tử phát tâm tu Bát quan trai ngày càng tinh tấn hơn lên, để cho được viên mãn quả phúc.

Các giới tử lễ một lễ.

 

(Kiết toát hồi hướng)

           

Đồng ở trước Phật tụng:

            - Ma ha Bát nhã v.v…

            - Tu trai viên mãn thù thắng hạnh v.v…

            - Tự quy y Phật v.v…

            - Tự quy y Pháp v.v…

            - Tự quy y Tăng v.v…

            Các giới tử ra sau lễ Tổ ba lễ.

 

 

PHÉP TRUYỀN THỌ GIỚI SA DI

----

 

            Thầy muốn cho đệ tử thọ giới, trước một tháng, nên bảo lễ Tam Thiên Phật sám hối trừ nghiệp chướng cho thanh tịnh. Bảo may sắm một man y (y không điều tướng), một đãy lọc nước. Trước ngày truyền giới, nên họp các giới tử dạy lối tác bạch, cách đáp v.v… và học kệ thọ y đãy lọc cho thuộc.

 

ĐẾN GIỜ ĐĂNG ĐÀN

 

            Đem giới tử đến phòng riêng Giới sư lễ thỉnh.

            (Đến giờ truyền giới, Thầy Điển lễ cùng 2 vị giới tử đi từng phòng thỉnh Giới sư. Hoặc một, hoặc mời hai ba Thầy vào một phòng mà bạch. Thầy Diển lễ, lễ một lễ quỳ bạch):

            Nam mô A Di Đà Phật.

            Bạch Hòa Thượng Giới sư (chư Tôn Đại đức) trước đã định ngày hôm nay đăng đàn truyền giới, giờ đã đến, chúng con thành tâm xin cầu thỉnh trên Hòa Thượng (chư Tôn Đại đức) tề nghệ trai đường cho các giới tử lễ bạch. Xin Hòa Thượng (chư Tôn Đại đức) từ bi ai lân thính thọ.

            - Hòa thượng đáp: A Di Đà Phật.

 

(Điển lễ, lễ một lễ ra)

            (Khi thập Giới sư đi ra trai đường, Thầy Điển lễ đánh 3 tiếng khánh, xướng) :

            - Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ trai đường.

            - Cung thỉnh chư Tôn phân ban an tọa.

 

THỈNH CUNG AN CHỨC SỰ

 

            (Thầy Điển lễ và 2 giới tử lớn, ra giữa bạch thỉnh cung an chức sự).

            Đứng tác bạch: Nam mô A Di Đà Phật.

            Bạch trên Hòa thượng Giới sư chư Tôn, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.

(Lễ 1 lễ, quỳ bạch):

            Nam mô A Di Đà Phật.                                                                                                       (2 lạy)

            Bạch trên Hòa thượng chư Tôn Đại đức, hôm nay trên cuộc đàn giới sắp đặt đã hoàn bị, chúng con xin:

            - Cung thỉnh Sư cụ thượng H. hạ P. vi Đường đầu Hòa thượng.

            - Cung thỉnh Sư cụ thượng H. hạ A vi Yết ma A xà lê.

            - Cung thỉnh Sư cụ thượng H. hạ  Thực vi Giáo thọ A xà lê.

            - Cung thỉnh Đại đức A. vi đệ nhất Tôn chứng sư.

            - Cung thỉnh Đại đức B. vi đệ nhị Tôn chứng sư.

            - Cung thỉnh Đại đức C. vi đệ tam Tôn chứng sư.

            - Cung thỉnh Đại đức D. vi đệ tứ cho đến vi đệ thất Tôn chứng sư.

(Thỉnh riêng đủ 10 vị).

            Xin quý chư Tôn Đại đức thùy từ nhẫn khả cho các giới tử được ân triêm công đức.

            - Hòa thượng đáp: “Khả nhĩ”.

Điển lễ: A Di Đà Phật, trên chư Tôn Hòa thượng, Đại đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành tác lễ cúng dường.

(Lễ 3 lễ).

(Thầy Điển lễ đánh khánh xướng):

- Cầu giới tử tựu ban.

            - Giới tử thứ đệ tấn ban.

 

THỈNH GIỚI SƯ ĐĂNG ĐÀN

 

(Một giới tử lớn đứng trước chúng đại diện tác bạch):

            Nam mô A Di Đà Phật.

            Bạch trên Hòa Thượng chư Tôn chứng sư từ mẫn, giới tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.                                                                   (Lễ 1 lễ, quỳ bạch):

Nam mô A Di Đà Phật.                                                                                           (2 lần)

Bạch trên Hòa Thượng Giới sư chư Tôn, chúng con bấy lâu hết lòng khát ngưỡng giới pháp, nay đủ duyên lành, trên Hòa thượng Giới sư chư Tôn Đại đức, đã thùy từ lân mẫn. Hợp thời, chúng con xin kiền thỉnh Hòa thượng chư Tôn Đại đức, đăng đàn truyền giới cho chúng con được ân triêm công đức.

- Hòa thượng đáp: Thiện tai khả nhĩ.

- Giới tử: A Di Đà Phật, trên chư Tôn Hòa thượng, Đại đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

(Lễ 3 lễ).

- Điển lễ:

- Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ Tổ đường.

Khi quý Ngài đến trước Tổ đường rồi xướng rằng:

            - Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ lập ban.

            (Hướng về Tổ)

            Khi đứng yên rồi xướng rằng:

            ● Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

            (Mỗi lạy mỗi tiếng khánh. Lạy xong xướng rằng):

            - Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

            (Lập rồi, lại xướng rằng):

            - Cầu giới tử tựu ban…

            - Giới tử thứ đệ tấn ban…

            Tựu rồi, xướng rằng:

            ● Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

(Lễ xong đứng một bên).

            Lại xướng rằng:

            - Cung thỉnh chư Tôn thoái ban, tề nghệ Tam Bảo tiền.

            Đến rồi, xướng rằng:

- Điển lễ:

- Thỉnh chư Tôn thứ đệ tấn ban.

Đứng hướng về Phật, các giới tử đứng một bên.

Hòa thượng kính dâng hương hoa cầu nguyện.

Ngã đệ tử… chúng đẳng, khể thủ khấu thủ, kiền bổng hương hoa, thượng hiến đạo tràng Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật, chư tôn Pháp,  chư Hiền Thánh Tăng, duy nguyện thùy từ lân mẫn, phủ tứ quang lâm, nạp thọ chơn hương, phổ đồng cúng dường.

Tư ngã đẳng tấu vì: Việt Nam quốc… Tỉnh,… Tổng,… Xã,… Tự, giới tử … chúng đẳng, ư … niên… nguyệt… nhựt, kiến đàn cầu thọ Sa Di giới, vị thử chúng đẳng tiến hương, phụng thỉnh Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật, chư tôn Pháp,  chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, phổ cập Hộ Pháp chư Thiên thiện Thần đẳng. duy nguyện từ mẫn giáng lâm, chứng minh gia bị, tỷ ngã … đẳng, phụng hành pháp sự nội chướng tiềm tiêu, ngoại ma vô nhiễu, thứ đắc giới tử, giới châu minh tịnh, đạo quả viên thành.

Thượng chúc Việt Nam củng cố, Phật nhựt tăng huy, thiên hạ thái bình, nhơn dân an lạc,, hiển u quân lợi, pháp giới mông huân, cung cẩn phần hương, hy thùy chiếu giám.

(Nguyện hương, chúc rồi, Điển lễ xướng):

- Điển lễ: Hiến hương hoa kính, các các đầu thành lễ bái.

● Chí tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Tam Bảo.                                                                                    (1 lạy).

            ● Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, v.v…                                                 (1 lạy).

            ● Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, v.v…                                                  (1 lạy).

 

HỒ QUỲ

(Giới sư quỳ)

           

(Muốn rộng, thì sám Từ Vân, Thiên Thai, tùy nghi, nay sám văn lược).

            Giới sư bạch sám:

            Đệ tử chúng đẳng chí tâm sám hối:

                        Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp,

                        Giai do vô thỉ tham, sân si,

                        Tùng thân, ngữ, ý, chi sở sanh,

                        Nhất thiết ngã kim giai sám hối.                  (3 lần).

                        Nam mô Ly Cấu Đại Bồ Tát Ma ha tát.      (3 lần).

            Điển lễ xướng: Sám hối dĩ, các các khởi thân đảnh lễ.

            ● Nam mô tận hư không biến pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

            (Lạy xong Điển lễ xướng).

            - Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

            (Đứng xong, xướng rằng) :

            - Cầu giới tử tựu ban.

            ( Tựu rồi, lại xướng rằng) :

            ● Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

            ● Chí tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ , tam bái.

            ● Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng nhứt thiết chư Phật, chư tôn Pháp,  chư Hiền Thánh Tăng, tam bái.

            (Đánh khánh như trước).

            (Nếu riêng có giới tràng để truyền giới, (thường làm giới tràng trước chánh điện) thì Thầy Điển lễ xướng rằng):

            - Chư Tôn thoái ban, tề nghệ giới tràng.

            Đánh khánh đưa đến rồi, đánh ba hồi khánh như thường Giới sư lễ xong, thầy Điển lễ quỳ bên hữu niệm hương bạch: Nhứt chú chiên đàn v.v… như sau. Nếu không có giới tràng riêng, thì phương tiện ở trước Tam Bảo kiết giới để truyền giới, nhưng cần có bức màn vải vàng ngăn che, để phân biệt giới phận của Phật, Tăng; hoặc kiết tiểu giới để thọ giới càng tốt. Như trong Yết Ma Chỉ Nam: Nếu làm Yết Ma, cần phải kiết giới trước; lại tất cả Yết Ma, hai giới (đại giới, tiểu giới) đều được, chỉ có một phép truyền giới, cần phải có giới tràng mới được. Vì khi thọ giới chỉ có 10 vị Tăng, nếu ở Đại giới thì không khỏi bị lỗi biệt chúng. Lại nói rằng, pháp có Phật, Tăng khác nhau, đàn có lớn nhỏ khác nhau. Nay không có giới tràng riêng, nên cần phải ngăn cách cho phân biệt, ở phía trước tác pháp lễ Tăng, mới khỏi bị lỗi ở trước Phật, cũng là phương tiện trong phương tiện.

            Nếu nương trước Tam Bảo mà truyền giới, thì Thầy Điển lễ cũng niệm hương (cầm 5 nén hương) quỳ dài bên hữu bạch rằng:

            Điển lễ bạch:

                        “Nhứt chú chiên đàn hương,

                        Cử khởi biến thập phương,

                        Thỉnh sư đăng bảo tọa,

                        Bỉnh pháp quảng tuyên dương”.

            (Đợi Giới sư đến tòa rồi, Điển lễ xướng kệ hàng ma):

                        Hàng phục ma lực oán

                        Trừ kiết tận vô dư

                        Đường thượng kích kiền chùy,        

                        Tỳ kheo vân dương tập,

                        Chư hữu văn pháp nhơn,

                        Độ lưu sanh tử hải,

                        Văn thử diệu hưởng âm,

                        Tất đương vân lai tập.

            Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma ha tát.  (3 lần)

           Chư vị Giới sư cùng các Tôn chứng Tăng già thăng tòa rồi, nghi tiết như thường, họp đường … cử hương tán:

            Giới sư cử hương tán:

                        Lư hương sạ nhiệt,

                        Pháp giới mông huân,

Chư Phật hải hội tất diêu văn                                                                                   ,

Tùy xứ kiết tường vân,

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân.

            Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.  (3 lần)

 

BÀI KỆ TÁN PHÁP

 

            Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.   (3 lần)

                        Vô thượng thậm thâm Tỳ Ni pháp,

                        Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

                        Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,

                        Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

            Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát Ma ha tát.  (3 lần)

 

            (Điển lễ đánh khánh 3 tiếng, xướng rằng):

            - Điển lễ xướng:

            - Cầu giới tử thính các lập ban. 

(Lập rồi, lạy xuống).

            ● Văn khánh thinh, chí tâm đảnh lễ Thập phương thường trụ Tam Bảo, tam bái.

            (Mỗi lạy mỗi tiếng khánh, 3 lạy xong, 3 tiếng khánh. Kéo màn qua)

            ● Chí tâm đảnh lễ Chư vị Giới sư, tam bái.

● Chí tâm đảnh lễ Chư vị Tôn chứng Tăng già, tam bái.

            (Lạy xong, bảo giới tử hướng về Hòa thượng lễ nhứt bái hồ quỳ hiệp chưởng).

            - Điển lễ dạy thỉnh:

            - Các giới tử, nay tôi bảo các vị phép thỉnh Sư, lẽ ra các vị tự thỉnh lấy, nhưng sợ các vị chưa biết cách thỉnh. Các giới tử nghe lời tôi bảo mà nói theo để thỉnh: (Thầy bảo giới tử nói theo; hoặc có nhiều cũng thỉnh một lần, duy đến văn Yết ma, chỉ được ba người mà thôi). Thỉnh rằng:

            - Văn thỉnh Hòa thượng: Bạch Đại đức một lòng thương xót, chúng con pháp danh là … nay thỉnh Đại đức làm Hòa thượng truyền Thập giới, xin Đại đức vì chúng con làm Hòa thượng truyền Thập giới, con y Đại đức, được thọ Sa Di giới, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần, mỗi lần cúi đầu xá).

            - Hòa thượng chứng: “Thiện tai khả nhĩ”.

            Tôi bảo các vị giữ tâm cho thanh tịnh đừng có buông lung.

            - Giới tử đáp: Mô Phật, con xin vâng.                                                                                  (Xá).

            Lại bảo: Các giới tử hướng về thầy Yết ma lạy một lạy, hồ quỳ chấp tay để thỉnh:

            Văn thỉnh Yết ma: Bạch Đại đức một lòng thương xót, chúng con pháp danh là… nay thỉnh Đại đức làm Yết ma A xà lê truyền Thập giới. Cúi xin Đại đức vì con làm Yết ma A xà lê truyền Thập giới, con nương theo Đại đức được thọ Sa Di giới, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần, mỗi lần cúi đầu xá).

            - Thầy Yết ma chứng: “Thiện tai khả nhĩ”.

(Được lắm, tốt lắm!)

            Tôi bảo các vị giữ tâm cho thanh tịnh đừng có buông lung.

            - Giới tử đáp: Y giáo phụng hành.                                                                                        (Xá).

            Lại bảo: Các giới tử hướng về thầy Giáo thọ lạy một lạy, quỳ thẳng chấp tay để thỉnh:

            Văn thỉnh giáo thọ: Bạch Đại đức một lòng thương xót, chúng con pháp danh là… nay thỉnh Đại đức làm Giáo thọ A xà lê truyền Thập giới. Cúi xin Đại đức vì con làm Giáo thọ A xà lê truyền Thập giới, con nương theo Đại đức được thọ Sa Di giới, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần, mỗi lần cúi đầu xá).

            - Thầy Yết ma chứng: “Thiện tai khả nhĩ”.

(Được lắm, tốt lắm!)

            Tôi bảo các vị giữ tâm cho thanh tịnh đừng có buông lung.

- Giới tử đáp: Mô Phật, con xin vâng.                                                                                  (Xá).

- Thầy Giáo thọ bảo: Các giới tử nghe lời tôi bảo mà nói theo để thỉnh các Tôn chứngTăng già .

Các giới tử, nay tôi bảo các vị phép thỉnh Sư, lẽ ra các vị tự thỉnh lấy, nhưng sợ các vị chưa biết cách thỉnh, nên tôi bảo các vị thỉnh.

(Thầy bảo giới tử nói theo).

Văn thỉnh Tôn chứng: Bạch Đại đức một lòng thương xót, chúng con pháp danh là… nay thỉnh Đại đức làm Tôn chứng Tăng già truyền Thập giới. Cúi xin Đại đức vì con làm Tôn chứng Tăng già truyền Thập giới, con nương theo Đại đức được thọ Sa Di giới, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần, mỗi lần cúi đầu xá).

            - Tôn chứng Tăng già đáp: “Thiện tai khả nhĩ”.

(Được lắm, tốt lắm!)

- Giới tử cúi đầu xá.

- Điển lễ xướng:

- Giới tử đứng dậy đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ Giới sư chư Tăng, tam bái.

            (Mỗi lễ mỗi tiếng khánh, lễ sau hai tiếng khánh).

            Thầy Giáo thọ bảo: - Thoái ban, ra bên ngoài xa hướng vào, đợi kêu mới vào.

            (Bảo ra trước đàn, đứng chỗ mắt thấy, tai không nghe; hoặc trước chùa, cửa kiếng thấy mà không nghe).

 

HỌP TĂNG VẤN HÒA

 

            (Thầy Yết ma hỏi, Thầy Điển lễ đáp):

            Hỏi :  Tăng họp đủ chưa?

            Đáp : Bạch, chúng Tăng họp đủ rồi.

            Hỏi :  Hòa hợp không?

            Đáp : Hòa hợp.

            Hỏi :  Người chưa thọ giới Cụ Túc ra chưa?

            Đáp : Đã ra.

            Hỏi :  Nay Tăng hòa hợp để làm gì?

            Đáp : Yết ma trao giới Sa Di.

            Như thế là họp Tăng rồi, Thầy Điển lễ cho vào mỗi lần 3 vị, lễ 1 lễ hồ quỳ, Thầy Yết ma chấp tay bạch:

            - Đại đức Tăng nghe, nay có A.B.C (kể 3 tênba vị này theo Hòa thượng, thượng H. hạ V, cầu xin xuất gia thọ giới Sa Di, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, cho A. B. C … ba vị này xuất gia, bạch như thế, tác bạch có thành không?

            Các Tôn chứng Tăng đều đáp rằng: “Thành”.

            - Bạch Đại đức Tăng nghe, nay có A.B.C (kể 3 tênba vị theo Hòa thượng, thượng H. hạ V, cầu xin xuất gia thọ giới Sa Di. Nay theo chúng Tăng xin thọ giới Sa Di, Tỳ kheo Thượng H. hạ V làm Hòa thượng, Tăng nay trao cho ba vị này giới Sa Di, các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng cho ba vị này thọ giới Sa Di thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Đây là một lần Yết ma có thành không?

            Các Tôn chứng đều đáp rằng: “Thành”.

(Lễ 1 lễ, ra đứng 1 bên).

            Nếu có nhiều giới tử, thì trở lại Yết ma như trên: Đại đức Tăng nghe v.v… kể 3 tên … để Tăng xét kỹ.

            Trong luật nói: Tất cả Yết ma không được quá 3 người, phải cẩn thận. Yết ma rôi. Thầy Điển lễ đánh khánh gọi tất cả vào, bảo rằng:

            - Cho các giới tử vào. Vào rồi bảo rằng:

            - “Tựu ban”. (Tựu rồi lại xướng):

            ● Chí tâm đảnh lễ Giới sư chư Tăng, tam bái.

            Điển lễ đánh khánh như trước.

            Lễ xong, lại xướng rằng:

            - Hồ quỳ hiệp chưởng.

            Quỳ rồi, thầy Giáo thọ nên bảo rằng:

            Thầy Giáo thọ bảo:  Các vị giới tử nghe cho kỹ, nay có 12 điều, so trong kinh Luật, theo lệ cần phải hỏi cho đủ, các vị nếu không phạm, thì nên nói là có, nếu không phạm, thì nên nói là không.

            Hỏi :  1.- Các vị có phạm biên tội không?

            (Biên tội là trước đã thọ giới rồi, mà phạm sát, đạo, dâm, vọng, tức là người ở bên ngoài Phật pháp). Giải trước rồi hỏi sau.

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  2.- Các vị có làm hạnh nhơ với Tỳ Kheo Ni không?

            (Khi làm cư sĩ có phạm tịnh giới Tỳ Kheo Ni không?)

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  3.- Các vị có phải tặc tâm thọ giới không?

            (Thường ở trong khi làm bạch y, trộm nghe thuyết giới Yết ma, dối xưng mình là Tỳ Kheo).

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  4.- Các vị có phá nội ngoại đạo không?

            (Nguyên trước là ngoại đạo, sau theo Phật pháp thọ Cụ Túc rồi về đạo mình. Nay muốn trở lại thọ giới nữa, ấy là nội ngoại đều thông phá hoại, mà chí tánh không nhứt định).

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  5.- Các vị có phải hoàng môn không?

            (Hoàng môn: Phi nam, phi nữ, không thành hoàn toàn tánh người nam. Có 5 hạng người: 1.- Sanh bất nam. – Khi sanh ra nam căn không phát dục. 2.- Kiền bất nam. – lấy dao cắt bỏ nam căn. 3.- Đố bất nam. – Nhân thấy kia dâm, mới có tâm ghen, mà căn nó khởi lên. 4.- Biến bất nam. – Căn có thể biến hiện, khi gặp nam thì nữ căn khởi lên, khi gặp nữ thời nam căn khởi lên. 5.- Bán bất nam. – Nửa tháng thì dùng nam căn, nửa tháng thì không có).

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi : 6.- Các vị có giết cha không?

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  7.- Các vị có giết mẹ không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  8.- Các vị có giết A la hán không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  9.- Các vị có phá Yết ma Tăng không?

            (Phá Yết ma Tăng. Ở trong một giới mà hai chúng đồng thời làm yết ma Tăng. Phá hòa hợp tăng là một trong 5 tội nghịch).

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  10.- Các vị có ác tâm làm cho thân Phật ra huyết không?

            (Phật đã diệt độ … nếu đục khoét phá tượng Phật, phá hoại chùa, là đồng tội làm thân Phật ra huyết).

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  11.- Các vị có phải là phi nhơn không?

            (Phi nhơn: Bát bộ quỷ thần biến ra hình người).

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  12.- Các vị có phải hai hình không?

            (Có đủ hai căn nam và nữ).

Đáp : Mô Phật, không.

 

Hỏi rồi nên bảo rằng:

Thầy Yết ma bảo: Giới tử ! Các vị không có chướng nạn, nhứt định được thọ giới. Các vị phải chấp tay chí thành lóng nghe Giới sư truyền thọ.

 

Thầy Yết ma khai đạo: Các giới tử ! Phật vì đại sự nhân duyên mà ra đời, để mở mang chỉ dạy cho chúng sanh nhận hiểu “Phật tri kiến”, tu chứng “Phật tri kiến”, cho nên nói ra không lường pháp môn, 84.000 diệu nghĩa, nhưng tóm lại không ngoài ba môn học là: giới, định, huệ. Song huệ do định mà phát; định nhờ giới mà sanh; công năng sanh ra giới, do lòng chí thành lãnh thọ, lãnh thọ không trái, giới thể vô tác từ đây mà lập. Cho nên giới là đầu của ba môn học là nền tảng của muôn pháp lành. Các bậc Thánh nhờ giữ giới mà chứng bồ Đề; chư Phật cũng do nơi giới mà thành Chánh giác. Sở dĩ muốn được diệu đạo vô thượng, cần phải hết lòng chí thành mà lãnh thọ giới.

 

Thầy Giáo thọ bảo:  Các giới tử ! Các vị phải chí thành khải thỉnh mười phương Tam Bảo giáng lâm đạo tràng, vì các vị mà tác chứng, mới kham thọ giới. Các vị phải nhứt tâm nói theo tôi mà cầu thỉnh.

(Thầy bảo, giới tử nói theo):

            Đệ tử chúng con pháp danh là…một lòng phụng thỉnh, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cà chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cúi xin Tam Bảo thùy từ chiếu giám, con nhờ từ lực Tam Bảo mà được thọ giới Sa Di, xin thương xót cho chúng con.

 

(Ba lần, mỗi lần bạch, cúi đầu xá)

Thầy Yết ma niệm hương, khải bạch:

 

Thầy Yết ma bạch: Ngưỡng khải Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cà chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Các giới tử (pháp danhnày, theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng H. hạ Q… , cầu thọ Sa Di giới. Các giới tử này, nay cầu con là Tỳ Kheo… và hiện tiền chúng Tăng, xin thọ Sa Di thập giới; các giới tử này có thể đối với Tam thừa diệu nghĩa, hay sanh tín tâm. Cầu xin ngôi Tam bảo thùy từ ban cho các Sa Di chánh giới, xin thương xót cho chúng con.

 

(Ba lần, mỗi lần bạch, cúi đầu xá)

Đánh khánh ba tiếng, Yết ma bình tọa. Lại đánh khánh một tiếng bảo rằng:

 

Thầy Yết ma bảo: Các giới tử ! Đã vì các vị khải bạch Tam Bảo, từ đây về sau các vị phải tinh tấn siêng năng tu tập, cầu thoát khỏi trần lao, để đền trả bốn ơn, nhờ công tu hành khắp giúp ba cõi. Sở dĩ trôi lăn trong ba cõi, là vì không bỏ ân ái được. Nay các vị nguyện bỏ thế tục vào nhà đạo, theo phép xuất gia vượt khỏi thường tình, là không lạy cha mẹ; song các vị phải nhớ bốn ơn đức lớn trong giờ phút này phải chuyên tinh lễ tạ, về sau không còn lạy nữa.

 

Thầy giáo thọ xướng: Giới tử xoay về hướng Bắc lễ tạ bốn ơn.

● Chí tâm đảnh lễ, Thiên địa phú tải chi ân, nhựt nguyệt chiếu lâm chi đức, tam bái.

● Chí tâm đảnh lễ Chánh phủ ngự trị chi ân, thủy thủ thành thục chi đức, tam bái.

● Chí tâm đảnh lễ Sư trưởng (Thầy thế pháp) giáo huấn chi ân, phụ mẫu sanh thành chi đức, tam bái.

● Chí tâm đảnh lễ Thập phương tín thí chi ân, tứ tánh hộ trì chi lực, tam bái.

 

Lễ rồi, cho quỳ, chấp tay nên bảo rằng:

 

Thầy Yết ma bảo: Các giới tử ! Từ trước đến đây, các vị đã lạy tạ bốn ơn rồi. Bây giờ phải chí thành chuyên hướng về Tam Bảo, nghe cho kỹ mà lãnh thọ.

Phật dạy : Người còn tại gia bị gia duyên bận buộc như gông cùm, tất cả phiền não do đó mà sanh. Người xuất gia rộng rãi như hư không, tất cả pháp lành do đó mà tăng trưởng, không bị ân ái ràng buộc. Cho nên người muốn chứng quả Vô thượng Bồ Đề, đều phải xuất gia mới được thành tựu. Trong kinh nói rằng: Giả sử có người vì Phật, xây tháp bảy báu, cao đến nghìn thước, không bằng công đức người xuất gia trì giới. Cho nên các vị phải nhứt tâm mà thọ trì giới pháp.

 

Thầy Yết ma bảo quy y: Các giới tử ! Tôi nay bảo các vị, các vị phải chí tâm quy y Tam bảo, để lãnh thọ giới thể. Tôi bảo các vị nói theo:

Chúng con pháp danh là… quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con nay theo Phật xuất gia ngài Tỳ Kheo thượng H. hạ V. làm Hòa th, Như lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác là Thế Tôn của con.

(Nói 3 lần, mỗi lần cúi đầu xá)

Quy y rồi, lại trao tam kết

 

            Thầy bảo, giới tử nói theo: Con pháp danh là… quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, ngài Tỳ Kheo thượng H. hạ V. làm Hòa th, Như lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác là Thế Tôn của con.

(Nói 3 lần, mỗi lần cúi đầu xá)

(Trao tam quy kết xong, lại đánh khánh bảo):

 

            Hòa thượng hỏi: Các giới tử ! Từ trước đến đây đã trao Tam quy Tam kiết, gới thể được tròn đủ. Nếu muốn biết giới tướng đã gìn giữ, Hòa thượng sẽ trao giới tướng cho các vị, các vị phải chấp tay lóng nghe mà lãnh thọ.

 

(Về sau, mỗi giới, Hòa thượng hỏi, mỗi mỗi phân minh mà đáp cho rõ)

 

            Giới thứ nhứt : Suốt đời không được sát sanh là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

            Đáp :  Mô Phật, giữ được.

            Giới thứ hai : Suốt đời không tham gian trộm cắp là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

            Đáp :  Mô Phật, giữ được.

Giới thứ ba : Suốt đời không dâm dục là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

            Đáp :  Mô Phật, giữ được.

Giới thứ tư: Suốt đời không nói dối là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

            Đáp :  Mô Phật, giữ được.

Giới thứ năm : Suốt đời không uống rượu là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

            Đáp :  Mô Phật, giữ được.

Giới thứ sáu : Suốt đời không đeo tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

            Đáp :  Mô Phật, giữ được.

Giới thứ bảy : Suốt đời không ca múa hát xướng và cố đi xem nghe, là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

            Đáp :  Mô Phật, giữ được.

Giới thứ tám : Suốt đời không ngồi giường cao tốt rộng lớn, là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

            Đáp :  Mô Phật, giữ được.

Giới thứ chín : Suốt đời không được cố ăn phi thời, là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không?

            (Nếu có duyên bịnh, cần phải ăn cơm cháo cho đủ sức khỏe để tu học, nhưng khi ăn phải sanh lòng hổ thẹn).

(Giải thích trước khi hỏi):

Đáp :  Mô Phật, giữ được.

Giới thứ mười : Suốt đời không được tham chứa vàng bạc của báu, là giới của Sa Di, các vị có thể giữ được không? - (Trừ ra vì tam Bảo, tạm giữ, hoặc vì Thầy coi cất, tự mình không sanh vọng tâm không chứa thì không phạm).

Đáp :  Mô Phật, giữ được.

Đấy là mười giới của Sa Di, suốt đời giữ cho thanh tịnh, không được phạm.

(Lễ 3 lễ, quỳ).

- Y giáo phụng hành.

- Giới tử khởi thân đảnh lễ chư tôn giới sư tam bái.

- Hồ quỳ hiệp chưởng.

 

(Như thế thọ rồi, đánh 3 tiếng khánh).

 

Thầy Giáo thọ bảo: Các giới tử ! Nay các vị đã lãnh thọ giới rồi, bởi vì đời trước có trồng nhơn lành (tốt), cho nên nay được tướng đầu tròn, mặc áo giải thoát, ra khỏi trần lao, vượt hẳn lưới ái, nương theo Phật mà ở, nghe giáo pháp tỏ lòng, đối với các luật nghi không được trái phạm. Thường thường phải cúng dường Tam Bảo, siêng tu ba nghiệp, tọa thiền tụng kinh, siếng làm các việc trong chúng.

Nếu Hòa thượng A xà lê có dạy răn, không được chống trái; đối với bực thượng, trung, hạ tọa, tầm thường cung kính; tinh tiến hành đạo để trả ơn cha mẹ; truyền pháp lợi sanh để trả ơn đức Thầy. Oai nghi đi đứng cần phải y theo pháp luật, sắc đẹp tiếng tà không được xem nghe; nói năng chậm rãi, giữ mình nghiêm chánh; thường xét lỗi mình, đừng nói xấu lỗi của người. Ngăn ngừa vọng tâm, xa lài tội lỗi; thân nhiếp sáu căn, nam nữ riêng biệt, Tăng tục có phần; không phải bực Hiền chớ làm bạn, không phải bực Thánh chớ tôn. Cà sa, bình bát chớ rời, tinh chuyên tu hành, siêng nhớ nghĩa lý trong kinh, ôn cũ biết mới, nghiên tầm cả Tam tạng, tùy thời lợi sanh, như thế ngăn ba đường ác, mở cửa Niết Bàn, trí Bát Nhã thường sáng, tâm Bồ Đề không lui sụt. Dụng tâm như thế mới thật là đệ tử của Phật.

 

TRUYỀN MAN Y

 

            Thầy Yết ma đến trước giữa chúng truyền y cho giới tử, trao y cho một vị đại diện bảo rằng:

 

            Các giới tử : Cái y này tiếng Phạm gọi là Ca sa, Tàu gọi là Hoại sắc y, cũng gọi là giải thoát phục. Mặc y này mới có thể giải thoát tham, sân si, cũng gọi là phúc điền y. Mặc y này hay sanh các căn lành, chư Phật mặc y này mà chứng Bồ Đề, Sa môn cũng mặc y này mà thành Phật đạo.

            Tôi nay trao y này cho các vị, các vị phải gia pháp mà thọ trì.

 

            Giới tử hai tay bưng y mà đáp: - Y Giáo phụng hành.

 

VĂN THỌ MAN Y

 

            Điển lễ dạy: Các giới tử đều cầm cái y của mình. Giới tử hồ quỳ. Quý vị cầm y hai tay dâng lên nói theo tôi để thọ.

            - Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Sa Di pháp danh là… cái Man y An Đà Hội này con xin thọ trì.                                                                                                                                (3 lần).

           

            Thầy Yết mà chứng rằng: Được quý lắm! các vị y như pháp, vâng giữ Pháp y của Phật mà hành trì.

Giới tử đáp: - Y Giáo phụng hành.

(Giới tử đứng dậy vừa đắp y vừa niệm kệ chú).

 

 

KỆ CHÚ ĐẮP MAN Y

 

                        Đại tai giải thoát phục,

                        Vô tướng phúc điền y,

                        Phi phụng trì giới hạnh,

                        Quảng độ chư quần sanh.

            Nam mô Ca sa Tràng Bồ Tát Ma ha tát.   

            - Giới tử đảnh lễ chư tôn giới sư nhứt bái.

           

(Lạy một lạy, tiếp cho thọ đãy lọc nước).

 

- Hồ quỳ.

 

Thầy Yết ma cầm đãy lọc nước bảo:

Các giới tử? Cái đãy lọc nước này tiếng Phạm gọi là Bát Lý Tát La phạt Noa; Tàu dịch là Lự thủy nang. Chính là đồ hành từ hộ sanh của chư Phật, Thánh Hiền, tôi nay trao cho các vị, các vị phải gia pháp mà thọ trì, thường đem thoa mình để cần dùng.

 

Giới tử hai tay tiếp cầm và đáp: - Y Giáo phụng hành.

 

PHÁP THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC

 

            Các giới tử cầm đãy lọc nước quỳ xuống dâng lên bạch:

            - Bạch Đại đức một lòng thương xót, con sa Di pháp danh là… Cái đãy lọc nước này là đồ hộ vệ sanh mạng chúng sanh, như pháp mà làm, nay con xin thọ trì.

(3 lần).

            Thầy Yết mà chứng rằng: Tốt lắm! các vị phải y như pháp mà hành trì.

Giới tử đáp: - Y Giáo phụng hành.

            Giới tử đọc tiếp bài kệ lọc nước.

 

KỆ LỌC NƯỚC

 

                        Thiện tai tự thủy nang,

                        Hộ sanh hành từ cụ,

                        Xuất nhập thường đới dụng,

                        Phương hợp Bồ Tát đạo.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.   (3 lần, lạy 1 lạy).

- Giới tử đảnh lễ giới sư chư tôn nhứt bái.

(Vẹt màn)

Điển lễ bảo: Giới tử đồng đứng dậy hồi hướng.

- Ma ha Bát nhã ba la mật đa…

- Thọ giới công đức thù thắng hạnh…

- Giới sư phục nguyện…

- Tam tự quy y…

Điển lễ xướng:

- Cung thỉnh chư Tôn thoái ban hồi nghệ Tổ đường.

- Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ lập ban.

● Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

- Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

- Cầu giới tử tựu ban.

            - Giới tử thứ đệ tấn ban.

            ● Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

            - Cung thỉnh chư Tôn thoái ban quy trượng đường.

            - Cung thỉnh chư Tôn y ban an tọa.

- Cầu giới tử tựu ban.

            - Giới tử thứ đệ tấn ban.

            - Hồ quỳ hiệp chưởng – Khải bạch.

            (Có văn tác bạch lễ tạ ở sau).

           

Sau khi giới tử tác bạch và Giới sư huấn thị xong.

Điển lễ xướng:

● Chí tâm đảnh lễ Hòa thượng truyền Giới sư, tam bái.

● Chí tâm đảnh lễ Yết ma A xà lê sư, tam bái.

● Chí tâm đảnh lễ Giáo thọ A xà lê sư, tam bái.

● Chí tâm đảnh lễ Thất vị Tôn chứng Tăng già, tam bái.

(Mỗi khi Giới tử đảnh lễ, Điển lễ đều nhấp khánh).

 

Điển lễ xướng: Giới tử thoái ban.

- Giới tử phân lập lưỡng ban.

Đàn tràng hoàn mãn, Pháp sự châu viên, cung thỉnh chư Tôn các hồi quy bản vị.

(Đợi Giới sư về liêu, 3 hồi bát nhã).

 

Điển lễ xướng:

- Chư giới tử các các hồi quy nguyên sở, Mạc vị tiên hành.

(Giới tử về liêu).

NGHI THỨC THỌ GIỚI TỲ KHEO

-----

 

            Giới Tỳ Kheo rất cao quý, quan hệ trong Tăng luận không phải nhỏ. Vì thế nên Hòa thượng, A xà lê thấy người muốn cầu Đại giới, phải trước mỗi mỗi xem đúng như pháp. Trước khi thọ giới một tháng cho lễ Tam Thế Thiên Phật, sám hối trừ nghiệp chướng cho thanh tịnh. Thỉnh Tam sư Thất chứng, Tăng đúng như pháp, nghĩa là Tam sư phải là 5 tuổi hạ trở lên, mà phải thanh tịnh mới được.

            Trừ ra chỗ biên địa, ít Tăng mới thỉnh Tam sư Nhị chứng. Nếu giới tử đông nhiều, nên thỉnh hai vị Giáo thọ, để hỏi duyên cho mau chóng. Nên thỉnh một vị trong số thất Tôn chứng làm Điển lễ, Thầy Sa Di xin thọ giới Tỳ Kheo phải đúng 20 tuổi mới cho thọ.

            Đừng tạm mượn, giới tử phải may 3 y: y ngũ, y thất và y cửu điều, một cái bát pháp, một đãy lọc nước, một tọa cụ. Trước ngày truyền giới phải mở cuộc hạch hỏi và họp các giới tử lại dạy lối tác bạch, cách đáp v.v… lo chuẩn bị trước, để cho đàn giới được hoàn bị trang nghiêm. Nếu không có giới tràng riêng, truyền giới trước Tam bảo, thì treo bức màn vàng ngang, để phân biệt giới phận của Phật Tăng.

 

ĐẾN GIỜ ĐĂNG ĐÀN

 

            Đem giới tử đến phòng riêng Giới sư lễ thỉnh.

            (Đến giờ truyền giới, Thầy Điển lễ cùng 2 vị giới tử đi từng phòng thỉnh Giới sư. Hoặc một, hoặc mời 2, 3 thầy vào một phòng mà bạch. Thầy Điển lễ, lễ một lễ quỳ bạch):

 

            Nam mô A Di Đà Phật.

            Bạch Hòa thượng Giới sư (chư Tôn Đại đức) trước đã định ngày hôm nay đăng đàn truyền giới, giờ đã đến, chúng con thành tâm xin cầu thỉnh trên Hòa thượng (chư Tôn Đại đức) tề nghệ trai đường cho các giới tử lễ bạch. Xin Hòa thượng (chư Tôn Đại đức) từ bi ai lân thính thọ.

           

            - Hòa thượng đáp : A Di Đà Phật.

            (Điển lễ, lễ một lễ ra).

            (Khi thập Giới sư đi ra trai đường, Thầy Điển lễ đánh 3 tiếng khánh, xướng):

            - Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ trai đường.

            - Cung thỉnh chư Tôn phân ban an tọa.

 

THỈNH CUNG AN CHỨC SỰ

 

(Thầy Điển lễ và 2 giới tử lớn, ra giữa bạch thỉnh cung an chức sự)

            Đứng tác bạch: Nam mô A Di Đà Phật.

            Bạch trên Hòa thượng Giới sư chư Tôn, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.                                                                                                                             (Lễ 1 lễ, quỳ bạch).

Nam mô A Di Đà Phật.                                                                                                      (2 lần).

Bạch trên Hòa thượng chư Tôn Đại đức, hôm nay trên cuộc đàn giới sắp đặt đã hoàn bị, chúng con xin:

- Cung thỉnh Sư cụ thượng H. hạ P. vi Đường đầu Hòa thượng.

Cung thỉnh Sư cụ thượng H. hạ A. vi Yết ma A xà lê.

Cung thỉnh Sư cụ thượng H. hạ T. vi Giáo thọ A xà lê.

- Cung thỉnh Đại đức A. vi đệ nhất Tôn chứng sư.

- Cung thỉnh Đại đức B. vi đệ nhị Tôn chứng sư.

- Cung thỉnh Đại đức C. vi đệ tam Tôn chứng sư.

- Cung thỉnh Đại đức D. vi đệ tứ  cho đến vi đệ thất Tôn chứng sư.

(Thỉnh riêng đủ 10 vị).

Xin quý chư Tôn Đại đức thùy từ nhẫn khả cho các giới tử được ân triêm công đức.

- Hòa thượng đáp: “Khả nhĩ”.

Điển lễ: A Di Đà Phật, trên chư Tôn Hòa thượng, Đại đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành tác lễ cúng dường.

(Lễ 3 lễ).

(Thầy Điển lễ đánh khánh xướng):

- Cầu giới tử tựu ban.

            - Giới tử thứ đệ tấn ban.

 

THỈNH GIỚI SƯ ĐĂNG ĐÀN

 

(Một giới tử lớn đứng trước chúng đại diện tác bạch):

            Nam mô A Di Đà Phật.

            Bạch trên Hòa Thượng chư Tôn chứng sư từ mẫn, giới tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.                                                                   (Lễ 1 lễ, quỳ bạch):

Nam mô A Di Đà Phật.                                                                                                     (2 lần)

Bạch trên Hòa Thượng Giới sư chư Tôn, chúng con bấy lâu hết lòng khát ngưỡng giới pháp, nay đủ duyên lành, trên Hòa thượng Giới sư chư Tôn Đại đức, đã thùy từ lân mẫn. Hợp thời, chúng con xin kiền thỉnh Hòa thượng chư Tôn Đại đức, đăng đàn truyền giới cho chúng con được ân triêm công đức.

- Hòa thượng đáp: Thiện tai khả nhĩ.

- Giới tử: A Di Đà Phật, trên chư Tôn Hòa thượng, Đại đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

(Lễ 3 lễ).

- Điển lễ:

- Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ Tổ đường.

Đánh khánh đưa đến rồi, đánh khánh 3 tiếng xướng rằng:

            - Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ lập ban.

            Khi đứng yên rồi xướng rằng:

● Thỉnh chưTôn đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng;

- Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

            Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng lại xướng:

            - Cầu giới tử tựu ban…

            Đến rồi, lại xướng rằng:

            ● Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

            - Giới tử phân lập lưỡng ban.

            Đánh khánh như thường lệ, lễ rồi cho đứng hai bên, lại xướng:

            - Thỉnh chư tôn tùy thứ đệ, tề nghệ Tam bảo tiền.

            (Đánh khánh đưa đến, rồi Thầy Điển lễ xướng rằng):

            - Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ tấn ban.

            (Hướng mặt về Tam bảo, các giới tử đứng một bên).

            - Hồ quỳ niệm hương.

 

            Ngài Hòa thượng kính dâng hương hoa cầu nguyện:

Ngã đệ tử… chúng đẳng, khể thủ khấu thủ, kiền bổng hương hoa, thượng hiến đạo tràng Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật, chư tôn Pháp,  chư Hiền Thánh Tăng, duy nguyện thùy từ lân mẫn, phủ tứ quang lâm, nạp thọ chơn hương, phổ đồng cúng dường.

Tư ngã đẳng tấu vì: Việt Nam quốc… Tỉnh,… Tổng,… Xã,… Tự, giới tử … chúng đẳng, ư … niên… nguyệt… nhựt, kiến đàn cầu thọ Tỳ Kheo giới, vị thử chúng đẳng tiến hương, phụng thỉnh Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật, chư tôn Pháp,  chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, phổ cập Hộ Pháp chư Thiên thiện Thần đẳng. duy nguyện từ mẫn giáng lâm, chứng minh gia bị, tỷ ngã … đẳng chư Giới sư, phụng hành pháp sự nội chướng tiềm tiêu, ngoại ma vô nhiễu, thứ đắc giới tử, giới châu quang nhuận, đạo quả viên thành. Thượng chúc quốc giới kiên lao, Phật nhựt tăng huy, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, hiển u quân lợi, pháp giới mông huân, cung cẩn phần hương, hy thùy chứng giám.

(Chúc xong).

Thầy Điển lễ xướng:

Hiến hương hoa kính, thỉnh các các hồ quỳ đầu thành, kiền thân sám hối. (Rộng thời giờ thì sám Từ Vân, Thiên Thai, tùy nghi, đây văn lược).

 

HÒA THƯỢNG VÀ GIỚI SƯ BẠCH SÁM

 

                        Ngã đệ tử… chúng đẳng chí tâm sám hối.

                        Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp,

                        Giai do vô thỉ tham, sân si,

                        Tùng thân, ngữ, ý, chi sở sanh,

                        Nhất thiết ngã kim giai sám hối.                  (3 lần).

                        Nam mô Ly Cấu Đại Bồ Tát Ma ha tát.      (3 lần).

            Điển lễ xướng: Sám hối dĩ, thỉnh các các khởi thân đảnh lễ Tam Bảo.

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

            Ba lạy xong, Điển lễ đánh khánh xướng.

            - Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

            Đứng hai bên rồi, Điển lễ xướng:

            - Cầu giới tử tựu ban.

             Tựu rồi, lại xướng rằng:

● Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

            ● Chí tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ , tam bái.

            ● Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng nhứt thiết chư Phật, chư tôn Pháp,  chư Hiền Thánh Tăng, tam bái.

            (Đánh khánh như trước).

            (Nếu riêng có giới tràng để truyền giới, (thường làm giới tràng trước chánh điện) thì Thầy Điển lễ xướng rằng):

            - Chư Tôn thoái ban, tề nghệ giới tràng.

            Đánh khánh đưa đến rồi, đánh ba hồi khánh như thường Giới sư lễ xong, thầy Điển lễ quỳ bên hữu niệm hương bạch: Nhứt chú chiên đàn v.v… như sau. Nếu không có giới tràng riêng, thì phương tiện ở trước Tam Bảo kiết giới để truyền giới, nhưng cần có bức màn vải vàng ngăn che, để phân biệt giới phận của Phật, Tăng; hoặc kiết tiểu giới để thọ giới càng tốt. Như trong Yết Ma Chỉ Nam: Nếu làm Yết Ma, cần phải kiết giới trước; lại tất cả Yết Ma, hai giới (đại giới, tiểu giới) đều được, chỉ có một phép truyền giới, cần phải có giới tràng mới được. Vì khi thọ giới chỉ có 10 vị Tăng, nếu ở Đại giới thì không khỏi bị lỗi biệt chúng. Lại nói rằng, pháp có Phật, Tăng khác nhau, đàn có lớn nhỏ khác nhau. Nay không có giới tràng riêng, nên cần phải ngăn cách cho phân biệt, ở phía trước tác pháp lễ Tăng, mới khỏi bị lỗi ở trước Phật, cũng là phương tiện trong phương tiện.

            Nếu nương trước Tam Bảo mà thọ, hoặc đến giới tràng mà thọ, thì Thầy Điển lễ xướng, tùy nghi mà thay đổi. Tiếng khánh đưa đến trước, Giới sư lễ ba lễ rồi, thầy Điển lễ cầm nén hương (cầm 5 nén hương) quỳ dài bên hữu xướng rằng:

            Điển lễ bạch:

                        “Nhứt chú chiên đàn hương,

                        Cử khởi biến thập phương,

                        Thỉnh sư đăng bảo tọa,

                        Bỉnh pháp quảng tuyên dương”.

            (Thầy Điển lễ đánh khánh 3 tiếng, tiếp xướng):

                        Hàng phục ma lực oán

                        Trừ kiết tận vô dư

                        Đường thượng kích kiền chùy,        

                        Tỳ kheo vân dương tập,

                        Chư hữu văn pháp nhơn,

                        Độ lưu sanh tử hải,

                        Văn thử diệu hưởng âm,

                        Tất đương vân lai tập.

            Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma ha tát.  (3 lần).

            - Thỉnh chư Tôn thăng tòa.

           Giới sư chư Tăng hiệp chưởng đồng cử hương tán:

                        Lư hương sạ nhiệt,

                        Pháp giới mông huân,

Chư Phật hải hội tất diêu văn                                                                                   ,

Tùy xứ kiết tường vân,

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân.

            Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.  (3 lần).

    (Lần sau có Ma ha tát).

 

KHAI KINH KỆ

 

            Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.   (3 lần).

                        Vô thượng thậm thâm Tỳ Ni pháp,

                        Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

                        Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,

                        Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

            Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát Ma ha tát.  (3 lần).

 

            (Điển lễ đánh khánh 3 tiếng, xướng rằng):

            - Điển lễ xướng:

            - Cầu giới tử thính các lập ban. 

            (Đứng rồi, lại xướng).

            ● Văn khánh thinh, đảnh lễ Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo, tam bái.

            (Kéo màn qua).

            (Đánh khánh như trước, lại xướng rằng):

            ● Đảnh lễ Hòa thượng sư, tam bái.

            ● Đảnh lễ Yết ma A xà lê sư, tam bái.

● Đảnh lễ Giáo thọ A xà lê sư, tam bái.

● Đảnh lễ chư vị Tôn chứng Tăng già, tam bái.

(Lễ rồi, đánh khánh ba tiếng, lại xướng):

- Hồ quỳ hiệp chưởng.

Hòa thượng khai đạo:  - Các giới tử lóng nghe: Ba đời chư Phật đều do xuất gia mà được thành đạo; lịch đại Tổ sư truyền Phật tâm ấn đều là bậc Sa môn, do nghiêm trì giới luật thanh tịnh mới có thể hoằng truyền chánh pháp. Cho nên tham thiền học đạo, giới luật làm trước. Nếu không tránh lỗi ngừa quấy, thì làm sao mà thành Phật tác Tổ được. Bởi thế người thọ trì giới này, giữ đủ luật nghi của Phật, sẽ được Phật thọ dụng. Nên trong Kinh có nói rằng: Muốn thấy được Phật tánh, chứng đại Niết Bàn, cần phải hết lòng giữ giới cho thanh tịnh. Tướng tốt của Như Lai lấy giới làm nhân, năm phần pháp thân đều y nơi giới mà lập. Do đây chứng biết rằng, đâu có ai không trọng kính giới mà lãnh thọ được ư?

- Y giáo phụng hành.

 

Thầy Điển lễ bảo: Các giới tử hướng về Hòa thượng lạy 1 lạy.

Tiếp bảo: “Hồ quỳ hiệp chưởng”.

Thầy Điển lễ bảo: Các giới tử ! Tôi nay bảo các giới tử cung thỉnh Giới sư. Phép thỉnh Giới sư các vị phải tự nói, chỉ vì các vị chưa có thể nói được, nay tôi bảo các vị, các vị đều nói theo tôi:

- Đại đức một lòng thương xót, con pháp danh là … nay thỉnh Đại đức làm Hòa thượng, xin Đại đức vì con mà làm Hòa thượng. Con nương theo Đại đức, được thọ giới Cụ Túc, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

- Hòa thượng chứng: “Thiện tai khả nhĩ”.   (Được lắm, tốt lắm!)

            Tôi bảo các vị giữ thân tâm cho thanh tịnh đừng có buông lung.

            - Giới tử cúi đầu đáp: Y giáo phụng hành.   ().

Đáp rồi, lại bảo: Các giới tử hướng về Thầy Yết ma lễ một lễ.

Tiếp bảo: Hồ quỳ hiệp chưởng.

Tôi bảo các vị, các vị đều nói theo tôi:

Đại đức một lòng thương xót, con pháp danh là … nay thỉnh Đại đức làm Yết ma A xà lê, xin Đại đức vì con mà làm Yết ma A xà lê. Con nương theo Đại đức, được thọ giới Cụ Túc, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

- Thầy Yết ma chứng: “Thiện tai khả nhĩ”. (Được lắm, tốt lắm!) .

Tôi bảo các vị giữ thân tâm cho thanh tịnh đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp: Y giáo phụng hành.   ().

Đáp rồi, lại bảo: Các giới tử hướng về Thầy Giáo thọ lễ một lễ.

Tiếp bảo: Hồ quỳ hiệp chưởng.

Tôi bảo các vị, các vị đều nói theo tôi:

Đại đức một lòng thương xót, con pháp danh là … nay thỉnh Đại đức làm Thầy Giáo thọ A xà lê, xin Đại đức vì con mà làm Thầy Giáo thọ A xà lê. Con nương theo Đại đức, được thọ giới Cụ Túc, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

- Thầy Giáo thọ chứng: “Thiện tai khả nhĩ”. (Được lắm, tốt lắm!) .

Tôi bảo các vị giữ thân tâm cho thanh tịnh đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp: Y giáo phụng hành.   ().

Thầy giáo thọ bảo: Các giới tử hướng về các vị Tôn chứng Tăng già lễ một lễ.

Tiếp bảo: Hồ quỳ hiệp chưởng.

            Thầy Giáo thọ bảo: Các giới tử ! Tôi nay bảo các vị phép thỉnh Tôn chứng Tăng già. Tôi bảo các vị nói theo:

- Chư Đại đức một lòng thương xót, con pháp danh là … nay thỉnh chư Đại đức làm Tôn chứng Tăng già, xin chư Đại đức vì con mà làm Tôn chứng Tăng già. Con nương theo chư Đại đức, được thọ giới Cụ Túc, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

- Các Tôn chứng đều đáp: “Thiện tai khả nhĩ”. (Được lắm, tốt lắm!) .

- Giới tử ba lần cúi đầu xá, Thầy Điển lễ đánh khánh.

Thầy Điển lễ xướng: Chư giới tử khởi thân đảnh lễ Giới sư chư Tăng tam bái.

Lễ rồi lại xướng: - Thoái ban.

Lại bảo: Các giới tử ra phía ngoài cửa đứng chỗ mắt thấy, tai không nghe, cung kính chấp tay ngó vào.

Thầy Yết ma đánh khánh, họp chúng Tăng.

Thầy Yết ma hỏi: Tăng nhóm đủ chưa?

Thầy Điển lễ chấp tay đáp: Tăng đã nhóm đủ rồi.

Hỏi :  Hòa hợp không?

Đáp :  Hòa hợp.

Hỏi  : Người chưa thọ Cụ Túc giới ra chưa?

Đáp :  Đã ra rồi.

Hỏi :  Các Tỳ Kheo khiếm diện, có thuyết dục và thanh tịnh không?

Đáp :  Trong đây không có Tỳ Kheo thuyết dục và thanh tịnh.

Hỏi :  Tăng nay hòa hợp để làm gì?

Đáp :  Cho thọ giới Cụ Túc Yết ma.

- Thầy Yết ma xin bạch sai giáo thọ: - Đại đức Tăng nghe, các Sa Di kia theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng… hạ… cầu thọ giới Cụ Túc. Nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng bằng nghe cho hai vị Tỳ Kheo… làm Thầy giáo thọ. Bạch như thế tác bạch có thành không? – Thành.

Thầy Điển lễ đánh khánh bảo: Cho các giới tử đem y bát đến chỗ hỏi duyên. (Chiếc bàn để phía sau chùa).

Thầy giáo thọ nên ra trước Tăng lễ một lễ. (Nếu 2 Thầy giáo thọ, thì đồng ra lễ, rồi luân phiên hỏi) đến ngồi chỗ bàn vấn duyên. Thầy Điển lễ đánh khánh dẫn đến, bảo giới tử mỗi lần ba vị, lễ Thầy Giáo thọ một lễ.

Hồ quỳ hiệp chưởng.

(C) Thầy Giáo thọ bảo:Các giới tử lắng nghe chớ có sợ hãi, trong giây phút tôi sẽ đem các vị để chỗ cao tốt.

Giăng y ra, xếp y lại, hỏi cái y này có phải y của ông không?  - Mở bát coi có đúng: Sắc, thể, lượng (Sắc-xám, sậm. Thể - sành, sắt, nhôm. Lượng – thứ lớn 1 dấu, thứ nhỏ 5 thăng) không? Xem xét đúng như pháp rồi, hỏi rằng:

Giới tử ! Đây là An đà hội (Ngũ điều y). Đây là Uất Đa La Tăng (Thất điều y). Đây là Tăng Già Lê (Cửu điều y). Đây là Bát Đa La (Bát pháp). Đây là tọa cụ. Y bát và Tọa cụ này có phải của ông không?

Giới tử đáp: Mô Phật, phải.

Đáp xong lại bảo: Các giới tử nghe cho kỹ, bây giờ tôi hỏi các vị, các vị phải hết lòng thành thật mà đáp; nếu có thì nên nói là có; nếu không thì nên nói là không?

Hỏi :  1.- Các vị có phạm biên tội không?

(Biên tội là: Trước đã thọ giới rồi, mà phạm sát, đạo, dâm, vọng, 4 tội trọng, trở về thế tục, nay xin vào chùa tu lại, tức là người ở bên ngoài Phật pháp. Cần giải trước rồi hỏi sau).

Đáp :  Mô Phật, không.

Hỏi :  2.- Các vị có làm nhiễm ô với Tỳ Kheo Ni không?

            (Khi làm cư sĩ có phạm tịnh giới Tỳ Kheo Ni không?)

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  3.- Các vị có phải tặc tâm xuất gia thọ giới không?

            (Thường ở trong khi làm bạch y, trộm nghe thuyết giới Yết ma, dối xưng mình là Tỳ Kheo).

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  4.- Các vị có phá nội ngoại đạo không?

            (Nguyên trước là ngoại đạo, sau theo Phật pháp thọ Cụ Túc rồi về đạo mình. Nay muốn trở lại thọ giới nữa, ấy là nội ngoại đều thông phá hoại, mà chí tánh không nhứt định).

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  5.- Các vị có phải hoàng môn không?

            (Hoàng môn: Phi nam, phi nữ, không thành hoàn toàn tánh người nam. Có 5 hạng người: 1.- Sanh bất nam. – Khi sanh ra nam căn không phát dục. 2.- Kiền bất nam. – lấy dao cắt bỏ nam căn. 3.- Đố bất nam. – Nhân thấy kia dâm, mới có tâm ghen, mà căn nó khởi lên. 4.- Biến bất nam. – Căn có thể biến hiện, khi gặp nam thì nữ căn khởi lên, khi gặp nữ thời nam căn khởi lên. 5.- Bán bất nam. – Nửa tháng thì dùng nam căn, nửa tháng thì không có).

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi : 6.- Các vị có giết cha không?

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  7.- Các vị có giết mẹ không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  8.- Các vị có giết A la hán không?

            (A la hán: tên ngôi cực ngộ của Tiểu thừa

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  9.- Các vị có phá Yết ma Tăng không?

            (Phá Yết ma Tăng. Ở trong một giới mà hai chúng đồng thời làm yết ma Tăng. Phá hòa hợp tăng là một trong 5 tội nghịch).

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  10.- Các vị có ác tâm làm cho thân Phật ra huyết không?

            (Phật đã diệt độ … nếu đục khoét phá tượng Phật, phá hoại chùa, là đồng tội làm thân Phật ra huyết).

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  11.- Các vị có phải là phi nhơn không?

            (Phi nhơn: Bát bộ quỷ thần biến ra hình người).

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  12.- Các vị có phải hai hình không?

            (Có đủ hai căn nam và nữ).

Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi :  Các vị pháp danh là gì?

Đáp :  Con pháp danh là …

Hỏi  :  Hòa thượng các vị tự là gì?

(Hòa thượng truyền giới)

Đáp  :  Hòa thượng của con, trên chữ… dưới chữ…

Hỏi   :  Tuổi đủ 20 chưa?

Đáp  : Mô Phật, đã đủ.

Hỏi   :  Y bát có đủ không?

Đáp  :  Mô Phật, có đủ.

Hỏi   :  Cha mẹ các vị có cho phép không?

Đáp  :  Mô Phật, có cho.

Hỏi   :  Các vị có mắc nợ người không?

Đáp  :  Mô Phật, không.

Hỏi   :  Các vị có phải đầy tớ trốn bỏ đi tu không?

Đáp  :  Mô Phật, không.

Hỏi   :  Các vị có phải người làm quan bỏ sở đi tu không?

Đáp  :  Mô Phật, không.

Hỏi   :  Các vị có phải trượng phu không?

(Trượng phu : Con trai đã nên người khôn lớn).

Đáp  :  Mô Phật, phải.

Hỏi  :  Trượng phu mà có bịnh ghẻ lác, ung thư, loang lổ, ốm gầy, điên cuồng. Các vị nay có các bệnh như thế không?

Đáp  :  Mô Phật, không.

 

Mỗi mỗi phân minh đáp rồi, lại bảo các giới tử rằng:

Như tôi nay hỏi các vị, chút nữa trong Tăng cũng hỏi các vị như thế. Vậy như lời của các vị trước đã đáp với tôi, thì trong Tăng cũng nên đáp như thế. – các vị đợi tôi một chút, tôi đến trong Tăng, khi tôi gọi mới vào.

(B) Thầy giáo thọ đến trước Tăng lạy 1 lạy, quỳ chấp tay bạch rằng:

(Khoản này hỏi duyên lần thứ hai, thầy giáo thọ có ra, phải đợi Thầy yết ma bạch tứ yết ma xong, sẽ ra quỳ bạch rằng):

Thầy Gáo thọ bạch: Bạch Đại đức Tăng, Sa Di pháp danh là… theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng H. hạ P. cầu thọ giới Cụ Túc. Nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng bằng lòng cho. Tôi Tỳ Kheo… đã hỏi giới tử xong, xin cho đem đến ; bạch như thế, tác bạch có thành không?

Tôn chứng sư đều đáp rằng: Thành .

Thầy Giáo thọ gọi đến bảo: Các giới tử đem y bát vào (Đến rồi, lại bảo) : Để ở bàn trước …

(Để rồi, xướng rằng):

● Giới tử đảnh lễ Giới sư chư Tăng, tam bái.

(Lạy rồi, lại bảo):

Hồ quỳ hiệp chưởng.

Thầy Giáo thọ bảo: Các giới tử lắng nghe, về phép xin thọ giới, lẽ thì các vị tự nói, chỉ vì các vị chưa có thể tự nói được. vậy tôi bảo, các vị nói theo tôi : Bạch Đại đức Tăng, con Sa Di pháp danh là… theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng H. hạ P. cầu thọ giới Cụ Túc, nay con theo chúng Tăng xin thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo thượng H. hạ P. làm Hòa thượng, xin Tăng thương xót và giúp đỡ cho chúng con.

 

(Ba lần nói rồi, mỗi lần xá một xá; giới tử quỳ như cũ, Giáo thọ trở về chỗ ngồi. Nếu còn nhiều giới tử, thì Thầy giáo thọ ra sau hỏi ba vị khác, bảo bưng bình bát, tọa cụ, đãy lọc đứng sẵn một bên đợi. Lật lại trang 89 (C) Thầy Yết ma đánh khánh bạch):

 

Thầy Yết ma bạch: Bạch Đại đức Tăng, Sa Di… này, theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng H. hạ P. làm Hòa thượng, Nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng bằng lòng cho tôi hỏi các việc chướng nạn, bạch như thế tác bạch có thành không?

Các thầy Tôn chứng đều đáp rằng:  “Thành”.

Đáp rồi, thầy Yết ma đánh chuông hỏi rằng:

Thầy Yết ma hỏi : Các giới tử ! Cái y ngũ điều, y thất điều, y cửu điều, cái bát này và chiếc tọa cụ, các vị có hay không?

- Đáp : Mô Phật, có.

(Đáp rồi, lại nên hỏi rằng) :

Các giới tử nghe cho kỹ, bây giờ các vị phải hết lòng thành thật, theo chỗ tôi hỏi, các vị phải chân thật mà đáp.

Nếu các vị không thành thực đáp, tức là khi dối, sẽ bị phạm tội nặng.

Hỏi :  1.- Các vị có phạm biên tội không?

(Biên tội là: Trước đã thọ giới rồi, mà phạm sát, đạo, dâm, vọng, 4 tội trọng, trở về thế tục, nay xin vào chùa tu lại, tức là người ở bên ngoài Phật pháp. Cần giải trước rồi hỏi sau).

Đáp :  Mô Phật, không.

Hỏi :  2.- Các vị có làm nhiễm ô với Tỳ Kheo Ni không?

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  3.- Các vị có phải tặc tâm xuất gia thọ giới không?

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  4.- Các vị có phá nội ngoại đạo không?

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  5.- Các vị có phải hoàng môn không?

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi : 6.- Các vị có giết cha không?

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  7.- Các vị có giết mẹ không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  8.- Các vị có giết A la hán không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  9.- Các vị có phá Yết ma Tăng không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  10.- Các vị có ác tâm làm cho thân Phật ra huyết không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  11.- Các vị có phải là phi nhơn không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  12.- Các vị có phải hai hình không?

Đáp : Mô Phật, không.

(Về trước 12 chướng nạn đều là không, lại hỏi):

Hỏi :  Các vị pháp danh là gì?

Đáp :  Con pháp danh là …

Hỏi  :  Hòa thượng các vị tự là gì?

Đáp  :  Hòa thượng của chúng con tự là thượng… hạ…

Hỏi   :  Tuổi đủ 20 chưa?

Đáp  : Mô Phật, đã đủ.

Hỏi   :  Y bát có đủ không?

Đáp  :  Mô Phật, có đủ.

Hỏi   :  Cha mẹ các vị có cho phép xuất gia không?

Đáp  :  Mô Phật, có cho phép.

Hỏi   :  Các vị có mắc nợ người không?

Đáp  :  Mô Phật, không.

Hỏi   :  Các vị có phải đầy tớ trốn bỏ đi tu không?

Đáp  :  Mô Phật, không.

Hỏi   :  Các vị có phải người làm quan bỏ sở đi tu không?

Đáp  :  Mô Phật, không.

Hỏi   :  Các vị có phải trượng phu không?

Đáp  :  Mô Phật, phải.

Hỏi  :  Trượng phu mà có bịnh ghẻ lác, ung thư, loang lổ, ốm gầy, điên cuồng. Các vị nay có các bệnh như thế không?

Đáp  :  Mô Phật, không.

 

Về trước, mỗi mỗi phân minh đáp rồi, thầy Hòa thượng cần giảng nói khai đạo, để giới tử phát tâm cao thượng rộng lớn, thời mới được giới cao thượng rộng lớn.

Hòa thượng bảo: Các giới tử lóng nghe, lục đạo chúng sanh phần nhiều bị chướng giới, không thể thọ được, chỉ có loài người mới được thọ, nhưng còn chướng nạn chưa chắc được thọ giới, song cần phải phát khởi tâm cao thượng rộng lớn. Nghĩa là phát khởi tâm cứu hộ tất cả chúng sanh, lấy pháp độ người, khiến cho ra khỏi ba cõi, đồng chứng quả Bồ đề. Nay giới pháp này làm gốc cho căn lành, có thể làm chánh nhân cho Tam thừa, lại có tểh hộ trì Chánh pháp của Phật, khiến được lâu dài.

Sở nhân giới này là của quý báu trong Phật pháp, còn ngoài ra đạo khác thời không có, nên cần phải sanh lòng tưởng tôn trọng rằng khó được gặp.

Bây giờ phải nhờ vị A xà lê, vì các vị mà tác bạch Yết ma, do nhờ oai thế Yết ma, đức của chúng Tăng, khiến cho các vị thành tựu tánh Tỳ Kheo. Vậy các vị phải chú ý mà nghe cho kỹ, hết lòng thành thật mà lãnh thọ.

Giới tử đáp: Mô Phật.

Thầy Yết ma bạch: Đại đức Tăng nghe, Sa Di là… này, theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. cầu thọ giới Cụ Túc. Sa Di… này, nay theo chúng Tăng xin thọ giới Cụ Túc. Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng. Sa Di là… tự nói rằng, thanh tịnh, không có các chướng nạn, tuổi đủ hai mươi, ba y, bát pháp đều đủ. Nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng nay trao cho Sa Di là… giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng bạch như thế, (hỏi rằng): Tác bạch có thành không?

Các Thầy Tôn chứng đồng chấp tay đáp rằng: “Thành”.

Lại bạch rằng : Đại đức Tăng nghe, Sa Di là… này, theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. cầu thọ giới Cụ Túc. Sa Di… này, nay theo chúng Tăng xin thọ giới Cụ Túc. Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng. Sa Di là… tự nói rằng, thanh tịnh, không có các chướng nạn, tuổi đủ hai mươi, ba y, bát pháp đều đủ. Tăng nay trao cho Sa Di là… giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng. Các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng cho Sa Di là… thọ giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

(Hỏi rằng) : Đây là sơ yết ma có thành không?

Các Thầy Tôn chứng đồng chấp tay đáp rằng: “Thành”.

 

Lại bạch rằng : Đại đức Tăng nghe, Sa Di là… này, theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. cầu thọ giới Cụ Túc. Sa Di… này, nay theo chúng Tăng xin thọ giới Cụ Túc. Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng. Sa Di là… tự nói rằng, thanh tịnh, không có các chướng nạn, tuổi đủ hai mươi, ba y, bát pháp đều đủ. Tăng nay trao cho Sa Di là… giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng. Các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng cho Sa Di là… thọ giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

(Hỏi rằng) : Đây là yết ma thứ hai có thành không?

Các Thầy Tôn chứng đồng chấp tay đáp rằng: “Thành”.

 

Lại bạch rằng : Đại đức Tăng nghe, Sa Di là… này, theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. cầu thọ giới Cụ Túc. Sa Di… này, nay theo chúng Tăng xin thọ giới Cụ Túc. Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng. Sa Di là… tự nói rằng, thanh tịnh, không có các chướng nạn, tuổi đủ hai mươi, ba y, bát pháp đều đủ. Tăng nay trao cho Sa Di là… giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng. Các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng cho Sa Di là… thọ giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

(Hỏi rằng) : Đây là yết ma thứ ba có thành không?

Các Thầy Tôn chứng đồng chấp tay đáp rằng: “Thành”.

 

Lại bạch rằng : Tăng đã bằng lòng cho Sa Di… thọ giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng xong Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết. (Chỉ có 3 vị thì nói luôn, nếu còn nhiều giới tử thì xướng: 

● Chư giới tử khởi thân đảnh lễ Giới sư chư Tăng tam bái.

Lễ ra rồi đứng một bên. Thầy Giáo thọ, trở lại trang 93 hàng 25 (B). Làm yết ma xong hết, cho tất cả vào lễ 3 lễ, hồ quỳ nghe bảo mà lãnh giới).

(Yết ma đã xong, nên dạy bảo rằng) :

Các giới tử ! Từ trước đến đây, đã vì các vị bạch yết ma xong, giới thể vô tác do đây mà sanh, tánh Tỳ Kheo nhơn đây mà thành tựu. Nay A xà lê lại vì các vị nói bốn pháp tùy tướng, khiến cho các vị biết tướng mà giữ gìn.

Thầy Hòa thượng bảo: Các giới tử nghe cho kỹ mà lãnh thọ giới pháp. Như Lai chí chơn Đẳng Chánh Giác, nói bốn pháp Ba La di, nếu Tỳ Kheo trong mỗi mỗi pháp, không phải là Sa môn cũng không phải là con dòng họ Thích.

Bốn pháp như thế nào?

- Một là không làm hạnh bất tịnh, là làm việc dâm dục, cho đến cùng với súc sanh, như thế không phải Sa môn, không phải Thích tử. Khi bấy giờ đức Thế Tôn nói pháp thí dụ : Ví như có người bị cắt đứt đầu, trọn không thể sống lại được. Tỳ Kheo cũng như thế, phạm tội Ba La Di rồi, không thể trở lại thành hạnh Tỳ Kheo. Ở trong pháp này suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

- Đáp : Mô Phật, giữ được.

- Hai là không được trộm cắp, vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, vật thường nhỏ, cho đến bằng lá cây, ngọn cỏ. Nếu Tỳ Kheo trộm của người năm tiền, hoặc quá năm tiền; hoặc tự lấy, hoặc bảo người lấy; hoặc tự phá, hoặc bảo người phá; hoặc tự chặt, hoặc bảo người chặt; hoặc tự mình đốt, hoặc bảo người đốt; hoặc chôn, hoặc làm hư màu sắc. Như thế không phải là Sa môn, cũng không phải là con dòng họ Thích. Ví như chặt lõi cây Đa La, trọn không mọc ra được nữa. Tỳ Kheo cũng như thế, phạm tội Ba La Di này rồi, không thể thành hạnh Tỳ Kheo nữa. Vậy ở trong pháp này suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

- Đáp : Mô Phật, giữ được.

- Ba là không được cố giết mạng chúng sanh cho đến vật nhỏ như con kiến. Nếu Tỳ Kheo tự mình giết mạng người, cầm dao đưa cho người giết, xúi chết, khen chết, khuyên chết, cho người thuốc độc, hoặc phá thai, hoặc trù yếm, hoặc chú thuật giết, hoặc mình lập chước phương tiện giết, hoặc dạy người làm. Như thế không phải là Sa môn, cũng không phải là con dòng họ Thích. Ví như cây kim sứt lỗ, không thể dùng được nữa. Tỳ Kheo cũng như thế, phạm tội Ba La Di này rồi, không thể thành hạnh Tỳ Kheo nữa. Vậy ở trong pháp này suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

- Đáp : Mô Phật, giữ được.

- Bốn là không được cố nói dối. Cho đến nói chơi giễu cười. Nếu Tỳ Kheo không phải mình thật có, tự nói rằng: Tôi được phép thượng nhơn, được thiền, được định, được giải thoát, được tam muội, được chánh thọ, được chứng quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, thiên Long đến, Quỉ thần đến, cúng dường cho chúng tôi. Như thế không phải là Sa môn, cũng không phải là con dòng họ Thích. Ví như tảng đá lớn bị vỡ (bể) làm hai phần, trọn không thể hợp dính lại được. Tỳ Kheo cũng như thế, phạm tội Ba La Di này rồi, không thể thành hạnh Tỳ Kheo được.

Vậy ở trong pháp này suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

- Đáp : Mô Phật, giữ được.

Các giới tử ! Từ trước đến đây vì các vị mà nói pháp tùy tướng rồi.

            Còn mười ba pháp Tăng tàn.

            Hai pháp bất định.

            Ba mươi tội Xả Đọa.

            Chín mươi Tội đọa.

            Bốn tội Hối quá.

            Một trăm lỗi Chúng học.

            Bảy pháp diệt tránh.

Sau khi thọ giới rồi, các giới tử cần phải theo Hòa thượng Giới sư học cho đủ, giữ gìn cho thành hạnh Tỳ Kheo. Nếu nói đủ 250 giới, thì phải mất nhiều thời giờ; vì thế nên chỉ nói bốn giới trọng mà thôi.

Các giới tử ! Từ trước đến đây đã trao giới tướng cho các vị, bây giờ tôi nói bốn pháp Sa môn cần nên làm, các vị phải nghe cho kỹ.

Các giới tử ! Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác, vì các Tỳ Kheo mà nói bốn pháp Sa môn cần nên làm.

Bốn pháp như thế nào?

- Một là bắt đầu từ ngày nay đến suốt đời, nếu có người mắng, không nên mắng lại.

- Hai là bắt đầu từ ngày nay đến suốt đời, nếu có người giận, không nên giận lại.

- Ba là bắt đầu từ ngày nay đến suốt đời, nếu có người đùa giễu, không nên đùa giễu lại.

- Bốn là bắt đầu từ ngày nay đến suốt đời, nếu có người đánh, không nên đánh lại.

Khi có các việc như thế, phiền não rối khởi lên, các vị có thể nhiếp tâm không chống trả lại được không?

Đáp : Mô Phật, có thể nhiếp tâm được.

(Đáp rồi, bảo rằng) :

Giới tử ! Các vị nay thọ giới đã xong, bạch tứ Yết ma như pháp, xứ sở được thành tựu, Hòa thượng như pháp, A xà lê như pháp, chúng Tăng đầy đủ, các vị khéo thọ giáo pháp, cần phải khuyến hóa người làm việc phúc, xây tháp, cúng dường Tam Bảo. Hòa thượng A xà lê, tất cả như pháp dạy bảo không được trái nghịch; phải học hỏi tụng kinh, cần cầu phương tiện, ở trong Phật pháp được chứng quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, thời chỗ sơ tâm xuất gia của các vị công chẳng luống uổng, phúc báu không mất. Còn những chỗ chưa biết, cần phải hỏi Hòa thượng A xà lê.

- Y giáo phụng hành.                                                                                                         (3 lần).

Dạy bảo rồi, Thầy Điển lễ xướng:

● Giới tử khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

CHO XẢ MAN Y

 

            Điển lễ xướng:

            - Các giới tử giải man y, xếp y lại, quỳ xuống dâng y lên bạch:

            - Đại đức một lòng nghĩ, conTỳ Kheo pháp danh là… cái man y An Đà Hội này, trước con đã thọ trì, nay con xin xả .                                                                                                 (Bạch 1 lần) .

            Thầy Yết ma bảo: “Thiện”, giới tử đáp “Nhĩ”.

                                                                                                                                          (Lễ 1 lễ).

Đánh khánh 3 tiếng. Thầy Yết ma đến chỗ trước ghế để y bát, lấy cái y trao cho một giới tử đại diện ở giữa bảo rằng:

Các giới tử ! Ba y này gọi là y các triệt, nghĩa là cắt rọc từng miếng may thành. Nếu đắp mặc y này thì vô lượng sanh tử phiền do đây mà cắt và chứng được pháp thân vậy. Là chỗ truyền thọ của ba đời Như Lai, tôi nay trao cho các vị, các vị phải gia pháp mà thọ trì.

Giới tử hai tay cầm pháp y và đáp:

- Y giáo phụng hành.                                                                                                        

 

VĂN THỌ NGŨ ĐIỀU Y

 

            Điển lễ dạy: Các giới tử đều cầm y ngũ điều lên.

            Giới tử hồ quỳ hiệp chưởng. Quý vị hai tay cầm y dâng lên để thọ.

            (Điển lễ bạch trước, Giới tử nói theo):

            - Bạch Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo pháp danh là… cái An Đà Hội này là y ngũ điều, một đàng dài một dàng ngắn, là y cát triệt (Tiếp điệp hay diệp diệp) con xin thọ trì.

(Xá 1 xá, nói 3 lần).

            Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú).

 

KỆ CHÚ MẶC Y NGŨ ĐIỀU

(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần).

 

                        Thiện tai giải thoát phục,

                        Vô thượng phước điền y,

                        Ngã kim đảnh đới thọ,

                        Thế thế bất xả ly.

                        Án tất đà da ta bà ha.                                                                                            (3 lần).

 

PHÉP THỌ Y THẤT ĐIỀU

 

            Điển lễ dạy : Các giới tử hướng về Thầy Yết ma lễ một lễ, hồ quỳ hai tay bưng y bạch :

            - Bạch Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo pháp danh là… cái Uất Đa La Tăng này là y thất điều, một đàng dài một dàng ngắn, là y cát triệt (Tiếp điệp hay diệp diệp) con xin thọ trì.

(Xá 1 xá, nói 3 lần).

            Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú).

 

KỆ CHÚ MẶC Y THẤT ĐIỀU

(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần).

 

                        Thiện tai giải thoát phục,

                        Vô thượng phước điền y,

                        Ngã kim đảnh đới thọ,

                        Thế thế thường đắc phi.

                        Án độ ba độ ba ta bà ha.                                                                                       (3 lần).

 

 

PHÉP THỌ Y CỬU ĐIỀU

 

Điển lễ dạy : Các giới tử hướng về Thầy Yết ma lễ một lễ, hồ quỳ hai tay bưng y bạch :

            - Bạch Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo pháp danh là… cái Tăng Già lê này là y thất điều, một đàng dài một dàng ngắn, là y cát triệt (Tiếp diệp hay điệp diệp) con xin thọ trì.

(Xá 1 xá, nói 3 lần).

            Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú).

 

KỆ CHÚ MẶC Y CỬU ĐIỀU

(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần).

 

                        Thiện tai giải thoát phục,

                        Vô thượng phước điền y,

                        Ngã kim đảnh đới thọ,

                        Thế thế thường đắc phi.

                        Án ma ha ca, ba ba tra tất đế, ta bà ha.                                                               (3 lần).

 

TRUYỀN BÁT

 

            (Nếu giới tử có đi trì bình khất thực thì thọ đủ như pháp, bằng không thì Giới sư chỉ giải thích từ món về ý nghĩa và di tích của Phật cho tử biết mà thôi. Nếu thọ mà không tuân hành thì phạm tội).

 

            Thầy Yết ma cầm cái bát đưa lên nói : Cái bát này tiếng Phạm gọi là bát Đa La, tàu dịch là Ứng lượng khí. Nghĩa là : Thể, sắc, lượng cả ba đều như pháp, ấy là pháp khí của bậc Đại Giác. Tôi nay trao cho các vị, các vị phải y như pháp mà thọ trì, theo phương đi khất thực hầu nuôi lớn giới thân huệ mạng.

 

            Giới tử đáp : “Mô Phật con xin vâng”.

            Điển lễ dạy : Giới tử quỳ xuống bưng bình bát lên bạch :

            Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Tỳ Kheo pháp danh là… cái Bát Đa La Tăng này, là đồ Ứng Lượng,  nay con xin thọ trì.

(Bạch 3 lần).

            Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú).

 

KỆ CHÚ THỌ BÁT

 

                        Thiện tai Bát Đa La,

                        Như Lai ứng lượng khí,

                        Phụng trì dĩ tư thân,

                        Trưởng dưỡng trí huệ mạng.

                        Án chỉ rị chỉ rị phạ nhựt ra hồng phấn tra.                                                       

 

PHÉP THỌ TỌA CỤ

 

            Thầy Yết ma cầm cái tọa cụ đưa lên dạy: Giới tử ! Cái Tọa Cụ này tiếng Phạm gọi là Ni Sư Đàn. Tàu dịch là Tọa Cụ, khi đi đường đem theo lót để ngồi tạm như cái tháp có cái nền. Nay quý vị đã thọ giới tức là quý vị đã có nền tảng năm phần Pháp thân vậy. Nếu không có cái Tọa Cụ này cho quý vị ngồi, thì năm phần Pháp thân không do đâu mà sanh.

            Tôi nay trao cho các vị, các vị phải y pháp mà thọ trì.

 

            Giới tử đáp : “Mô Phật con xin vâng”.

            Điển lễ dạy : Giới tử quỳ xuống cầm cái Tọa Cụ đưa lên bạch :

            - Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Tỳ Kheo pháp danh là… cái Tọa Cụ này, là đồ để trải ngồi, nay con xin thọ trì.

(Bạch 3 lần).

            Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đọc kệ chú vừa trải tọa cụ).

 

 

KỆ CHÚ TRẢI TỌA CỤ

 

                        Tọa cụ Ni Sư Đàn,

                        Trưởng dưỡng tâm miêu tánh,

                        Triển khai đăng Thánh địa,

                        Phụng trì Như Lai mạng.

                        Án đàn ba đàn ba ta bà ha.                                                                                   (3 lần).

            Lễ 3 lễ, đứng dậy xếp Tọa Cụ lại.

 

PHÉP THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC

 

            Thầy Yết ma dạy: Giới tử ! Cái đãy lọc nước này, tiếng Phạm gọi là Bát Lý Tát La Phạt Noa, Tàu dịch là Lự thủy nang, cái đãy lọc nước chính là đồ hành từ hộ sanh của chư Phật, Thánh Hiền. Tôi nay trao cho các vị, các vị phải y pháp mà thọ trì, thường đem theo mình để cần dùng.

 

Giới tử đáp : “Mô Phật con xin vâng”.

            - Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Tỳ Kheo pháp danh là… cái đãy lọc nước này, là đồ hành từ hộ sanh của chư Phật, nay con xin thọ trì.

(Bạch 3 lần).

            Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa cầm đãy lọc vừa đọc kệ chú ).

 

KỆ CHÚ THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC

 

                        Lự  thủy ưng tu khoản khoản khuynh,

                        Tế trùng mê muội khả thương tình,

                        Nhược di quyên đích la càn tử,

                        Bất miễn y tiền thị sát sanh.

                        Án a ra hồng phấn tra, ta ha.                                                                               (3 lần).

 

            Thầy Điển lễ đánh khánh xướng:

● Giới tử khởi thân đảnh lễ tam bái.

            (Kéo màn qua).

 

GIỚI SƯ CHƯ TĂNG TỤNG HỒI HƯỚNG

 

- Thọ giới công đức thù thắng hạnh…

- Giới sư phục nguyện…

Giới sư ra giữa hướng vào Phật.

Điển lễ xướng: - Tự quy y Phật v.v… (Lễ ba lễ).

Điển lễ xướng:  - Thỉnh chư Tôn thoái ban hồi nghệ Tổ đường.

Đánh khánh đưa đến trước bàn Tổ rồi, Thầy Điển lễ đánh 3 tiếng khánh xướng:

● Cung thỉnh chư Tôn đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng:

- Phân lập lưỡng ban.

Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng, lại xướng rằng:

- Giới tử lập ban.

            Hướng mặt về Tổ, lập ban rồi, đánh khánh 3 tiếng xướng:

            ● Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

            Đánh khánh như thường, lễ rồi, lại xướng:

            - Thỉnh chư Tôn thoái ban quy trượng đường.

            Đến rồi, thầy Điển lễ đánh khánh 3 tiếng, xướng rằng:

            - Cung thỉnh chư Tôn y ban an tọa.

            Ngồi rồi, đánh khánh lại xướng:

- Chư giới tử tựu ban.

Giới tử một vị hiểu biết, ra đại bạch lễ tạ, có văn bạch ở sau.

Bạch xong, Thầy Điển lễ đánh khánh xướng:

● Đảnh lễ Hòa thượng sư, tam bái.

● Đảnh lễ Yết ma A xà lê sư, tam bái.

● Đảnh lễ Giáo thọ A xà lê sư, tam bái.

● Đảnh lễ hiệp đường chư vị Tôn chứng Tăng già, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng:

- Giới tử phân lập lưỡng ban.

Giới tử đứng hai hàng hai bên, chấp tay hầu Giới sư đi qua rồi mới lui.

Phép truyền thọ Tỳ Kheo giới xong.

Đàn tràng hoàn mãn, Pháp sự châu viên, cung thỉnh chư Tôn các các hồi quy bản vị.

(Đợi Giới sư về liêu, 3 hồi bát nhã).

 

Điển lễ xướng:

- Chư giới tử các các hồi quy nguyên sở.

(Giới tử về liêu).

KHOA TIẾT TRUYỀN GIỚI BỒ TÁT

-----

 

 

            Giới Bồ Tát mà cho rằng tại gia đồng thọ, cũng được, nhưng giới thứ ba phải giản biệt và phải là trường trai mới được, vì giới Bồ Tát không có ăn thịt chúng sanh. Xuất gia cũng thế, phải phát Bồ Tát tâm lợi tha, không có tâm vị kỷ.

            Trước khi cầu xin thọ giới, nên thỉnh một Thầy Trị sự hướng dẫn và hiểu rõ các giới tử người biết hiếu thuận bề trên, có lòng từ thương yêu kẻ dưới, mới có thể mỗi việc được thành.

            Đến giờ đăng đàn, trước phải cho sửa hương đăng, trải tòa trong Tăng đường rồi, Thầy Trị sự đánh kiền chùy họp chúng giới tử trong Tăng đường, xướng cho giới tử lễ Giới sư ba lễ. Đợi Giới sư dặn bảo đủ rồi, sẽ đảnh lễ tác bạch cầu xin truyền giới.

 

            Đoạn thứ nhất. – Thỉnh một vị Giới sư hiện tiền truyền giới và bốn vị chứng minh tại trượng đường.

            Thầy Trị sự đánh khánh, bảo một giới tử hiểu biết ra đứng giữa đại bạch, còn bao nhiêu đứng ở sau.

            Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch Đại đức để lòng nghĩ, chúng con là… có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.                                                                                                                             (Lễ xuống 1 lễ, quỳ bạch, rằng).

Nam mô A Di Đà Phật.                                                                                                      (2 lần).

Bạch Đại đức, chúng con là… bấy lâu có lòng khát ngưỡng Bồ Tát giới pháp, hôm nay đủ duyên lành, chúng con thành tâm đảnh lễ thỉnh cầu trên Đại đức bất từ lao quyện, đăng đàn truyền giới pháp cho chúng con được ân triêm công đức. Cúi xin Đại đức ai mẫn thính thọ.

 

Đoạn thứ nhì. – Giới sư hứa có thể đăng đàn, đáp rằng: “Được, tốt lắm”.

Giới tử bạch : A Di Đà Phật.

Đại đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

(Lễ 3 lễ).

- Thỉnh chư Tôn tề nghệ Tổ đường.

Đến rồi:

            - Thỉnh chư Tôn lập ban.

            Đứng hướng về Tổ rồi xướng rằng:

● Nhứt tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng;

- Thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

            (Lập rồi).

            - Thỉnh giới tử tựu ban.

            (Đến rồi xướng).

● Nhứt tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng:

- Thỉnh chư tôn tề nghệ Tam Bảo tiền.

Thầy Trị sự bảo đánh chung cổ, đánh khánh đưa Giới sư lên chùa. Giới sư đứng hướng vào. Bảo giới tử đứng bên căn thứ chùa.

 

Đoạn thứ ba. – Giới sư niệm hương cầu gia bị.

(Lễ 3 lễ).

Thầy Trị sự xướng: - Chư Giới sư lễ.

● Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Phật.                                                                                                             (1 lễ).

● Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Tôn Pháp.                                                                                                    (1 lễ).

● Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Hiền Thánh Tăng.                                                                                      (1 lễ).

● Chí tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ Thích ca Mâu Ni Phật.                                      (1 lễ).

● Chí tâm đảnh lễ Phạm Võng Giáo chủ Lô Xá Na Phật.                                               (1 lễ).

● Chí tâm đảnh lễ Thiên Hoa Thượng Phật.

● Chí tâm đảnh lễ Thiên bách ức Thích ca Mâu Ni Phật.                                               (1 lễ).

● Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng, nhứt thiết chư Phật.

● Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng, nhứt thiết Tôn Pháp.

● Chí tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

● Chí tâm đảnh lễ Đại Hạnh Nguyện Phổ Hiền Vương Bồ Tát.

● Chí tâm đảnh lễ Đại Từ Di Lặc Bồ Tát.

● Chí tâm đảnh lễ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

● Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng chư Tôn Bồ Tát.

● Chí tâm đảnh lễ Lịch đại chư vị Tổ sư Bồ Tát.

 

Thầy Trị sự ra quỳ bên hữu niệm hương, xướng rằng:

                        Nhứt chú chiên đàn hương,

                        Cử khởi biến thập phương,

                        Thỉnh sư đăng bảo tọa,

                        Bỉnh pháp quảng tuyên dương.

            Giới sư thăng tòa rồi, Thầy Trị sự trở về chỗ ngồi kiết tiểu giới (xem số trang nơi mục lục).

            Thượng tọa cử tán:  Lư hương v.v… Khai luật kệ:

                       

                        Vô thượng thậm thâm Tỳ Ni pháp,

                        Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

                        Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,

                        Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.   (3 lần).

 

            Đoạn thứ tư.Nói giới để phát tín tâm.

 

            Thầy Trị sự đánh khánh 3 tiếng xướng rằng:

            - Cầu giới tử thính các tựu ban.

 

            Đứng yên rồi, lại xướng rằng:

            ● Đảnh lễ chư Giới sư, tam bái.

 

            Lễ rồi, lại xướng rằng:

            - Hồ quỳ hiệp chưởng.

 

            (Nếu có cả nữ thì bảo quỳ ở sau, Giới sư lại bảo rằng):

 

            Giới sư dạy bảo: Giới tử ! Nên biết, giới nghĩa là gì? – Tiếng Phạn là Ba La Đề Mộc Xoa, Tàu dịch là Bảo giải thoát. Giới là vị Đạo sư của tam thừa, là con đường tắt vào Niết Bàn. Chư Phật quá khứ nhân giới mà thành đạo, hiện tại Bồ Tát nhân lấy giới mà độ sanh. Vị lai, người tu hành, nhờ giới mà được giải thoát. Thiền định trí tuệ, lấy giới mà làm nền tảng. Muôn đức trang nghiêm, giới là căn bản. Cho nên trong Kinh nói rằng: Giới như đất bằng, muôn giống lành từ nơi đất mà sanh. Giới như vị lương y hay trị tam độc (tham, sân, si). Giới như thuyền bè, có thể độ người qua bể khổ. Giới như chuỗi anh lạc, để trang nghiêm pháp thân. Các Thiện nam (hay Thiện nữnên giữ giới cho thanh tịnh, sẽ được mau ra khỏi vòng sanh tử, sớm lên bờ Giác.

            Song giới pháp có ba thứ : 1- Giới tại gia, là năm giới và tám giới.  2- Giới xuất gia, là 10 giới và 250 giới.  3- Đạo tục thông hành giới, là Bồ Tát Tam tụ tịnh giới. Thế nào gọi là tam tụ tịnh giới ?

            1 -  Nhiếp luật nghi giới  (Không có điều ác nào mà chẳng đoạn).

            2 -  Nhiếp thiện pháp giới  (Không có điều lành nào mà chẳng tu).

            3 -  Nhiếp chúng sanh giới  (Không có chúng sanh nào mà chẳng độ).

 

            Tịnh giới như thế, chính Như Lai thành Chánh giác, khắp vì đại chúng tuyên nói ra mười giới phẩm Vô tận tạng, trước kết 10 giới trọng của Bồ Tát, là pháp chí đạo, tất cả Bồ Tát cần phải thọ trì.

 

            Đoạn thứ năm.Hỏi về giới nạn.

 

                Giới sư an ủi hỏi rằng:

            Giới tử ! Nếu các vị không có 7 tội chướng nạn, mới được thọ giới. Tôi bây giờ hỏi các vị các vị cứ thật mà đáp.

 

            An ủi rồi hỏi rằng:

            Các vị có làm thân Phật ra huyết không?

            (Phật đã diệt độ, hiện nay moi khoét tượng Phật, phá tháp, hoại chùa đều là đồng loại về tội ấy). Giải trước rồi hỏi sau.

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  Các vị có giết cha không?

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  Các vị có giết mẹ không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  Các vị có giết Hòa thượng không?

Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi :  Các vị có giết A xà lê không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  Các vị có phá Yết ma Tăng không?

Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi :  Các vị có giết Thánh nhơn không?

Đáp : Mô Phật, không.

 

Đoạn thứ năm.Dạy lễ thỉnh Phật xin giới.

 

                Giới sư dạy rằng:

            Các giới tử ! Nếu muốn thọ giới cho trong sạch, các vị phải một lòng cung kỉnh, hướng về mười phương Tam Bảo cần cầu tác lễ.

            Dạy rồi, Thầy Trị sự xướng rằng:

            Các giới tử đứng dậy nghe theo tiếng chuông mà lễ.

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Quá khứ thế, tận quá khứ tế, nhứt thiết chư Phật.

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Vị lai thế, tận vị lai tế, nhứt thiết chư Phật.

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Hiện tại thế, tận hiện tại tế, nhứt thiết chư Phật.

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Quá khứ thế, tận quá khứ tế, nhứt thiết Tôn Pháp.

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Vị lai thế, tận vị lai tế, nhứt thiết Tôn Pháp.

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Hiện tại thế, tận hiện tại tế, nhứt thiết Tôn Pháp.

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Quá khứ thế, tận quá khứ tế, nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Vị lai thế, tận vị lai tế, nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.

            ● Nhứt tâm đảnh lễ Hiện tại thế, tận hiện tại tế, nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.

● Chí tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ Thích ca Mâu Ni Phật.                                     

● Chí tâm đảnh lễ Phạm Võng Giáo chủ Lô Xá Na Phật.                                              

● Chí tâm đảnh lễ Thiên Hoa Thượng Phật.

● Chí tâm đảnh lễ Thiên bách ức Thích ca Mâu Ni Phật.                                              

● Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng, nhứt thiết chư Phật.

● Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng, nhứt thiết Tôn Pháp.

● Chí tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

● Chí tâm đảnh lễ Đại Hạnh Nguyện Phổ Hiền Vương Bồ Tát.

● Chí tâm đảnh lễ Đại Từ Di Lặc Bồ Tát.

● Chí tâm đảnh lễ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

● Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng chư Tôn Bồ Tát.

● Chí tâm đảnh lễ Lịch đại chư vị Tổ sư Bồ Tát.

 

Giới sư nên dạy giới tử hồ quỳ khải thỉnh.

            Các giới tử ! Các vị phải hết lòng thành khải Thích Ca Như Lai làm Hòa thượng; Văn Thù, Di Lặc Bồ tát làm A xà lê; mười phương Như Lai làm Tôn chứng sư; mười phương Bồ Tát làm bạn lữ đồng học, các vị phải nhứt tâm nói theo mà thỉnh.

            Đệ tử pháp danh là… Nhứt tâm phụng thỉnh Thích Ca Như Lai vì con làm Hòa thượng, con nương theo Hòa thượng được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

            Giới sư lại bảo:

            Đệ tử pháp danh là… Nhất tâm phụng thỉnh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vì con làm Yết ma A xà lê, con nương theo A xà lê được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

Giới sư lại bảo:

            Đệ tử pháp danh là… Nhất tâm phụng thỉnh Di Lặc Bồ Tát, vì con làm Giáo thọ A xà lê, con nương theo A xà lê được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

Giới sư lại bảo:

            Đệ tử pháp danh là… Nhất tâm phụng thỉnh, Thập phương Như Lai, vì con làm Tôn chứng, con nương theo các đức Như Lai được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

Giới sư lại bảo:

            Đệ tử pháp danh là… Nhất tâm phụng thỉnh Thập phương đại Bồ Tát, vì con làm bạn lữ đồng học, con nương theo các Bồ Tát được thọ giới Bồ Tát, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

Thầy Trị sự bảo giới tử:

● Khởi thân đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, tam bái.

(Hồ quỳ chấp tay, ngưỡng mong chí thành lóng nghe, suy nghĩ tưởng nhớ).

            Đoạn thứ bảy.  Thay bạch xin giới.

            Giới sư cầm ba nén hương quỳ bạch chư Phật, Bồ Tát, xin thí Tam tụ tịnh giới, Bạch rằng:

            Ngửa xin tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, trong mười phương ba đời.

            Các giới tử này pháp danh là… nay cầu con là… muốn theo chư Phật, Bồ Tát, xin thọ Tam tụ tịnh giới. Các giới tử này, đối với nghĩa sâu xa huyền diệu của Đại thặng, có thể sanh lòng tin.

            Cầu xin Tam Bảo dủi lòng từ, thí cho giới tử là… Tam tụ tịnh giới Bồ Tát.

 

            Ba lần khải bạch, mỗi lần cúi đầu xá, trở về chỗ. Thầy Trị sự lại bảo các giới tử rằng:

            Các giới tử ! Tôi nay lại bảo các vị ba lần xin giới Bồ Tát.

 

            Nên nhún nhường cung kính bạch, Thầy Trị sự nói: Tôi bảo các vị nói theo.

            Chúng con thành tâm cầu xin Đại đức thương xót trao cho chúng con pháp danh là… tất cả tịnh giới Bồ Tát.

(3 lần thỉnh, ba lần cúi đầu).

            Đoạn thứ tám– An ủi khuyên khen phát tâm.

            Giới sư an ủi bảo rằng:

            Giới tử ! Các vị phải chuyên nhớ một cảnh, trưởng dưỡng tâm cho thanh tịnh, chớ có tưởng cảnh khác. Khởi tâm suy nghĩ như thế này : Tôi nay không bao lâu sẽ được đại công đức tạng không lường, không cùng, không công đức nào hơn.                          (Giới sư lại khuyên rằng):

            Giới tử ! Các vị nên biết, muốn thọ giới Bồ Tát, cần phải phát tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề là tâm đại đạo. Thế nào gọi là tâm đại đạo? – Vì trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, nghĩa là Bồ Tát phát tâm chẳng hạn cúng dường dâng thờ một đức Phật, cho đến trăm ngàn muôn đức Phật, cốt vì cúng dường dâng thờ tất cả chư Phật, ở mười phương pháp giới, hư không giới, cầu nhất thế trí, thành tựu không lường trăm ngàn pháp môn, nên phát tâm Bồ Đề. Lại chẳng hạn độ chúng sanh trong một thế giới, hai thế giới, cho đến độ thoát tất cả chúng sanh mười phương không lướng pháp giới, hư không giới, cho nên phát Bồ Đề tâm; người phát tâm ấy chính là Bồ Tát, các vị nay có thể phát tâm chưa?

 

            Giới tử đáp rằng: Mô Phật, đã phát.

            Đáp rồi, Giới sư lại bảo rằng:

            Các giới tử ! Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, phàm có công đức căn lành, không thể biết được cái ngằn mé nó. Vì cớ sao? – Vì Bồ Tát ấy không dứt tất cả chủng tánh như Lai mà phát tâm; vì độ tất cả chúng sanh trong thế giới mà phát tâm. Vì nguyên do phát tâm, mà thường được ba đời tất cả chư Phật hộ niệm, liền được Vô thượng Bồ Đề của tất cả chư Phật trong ba đời, tức là cùng với thể tánh bình đẳng của tất cả chư Phật trong ba đời. Sở nhân vừa phát tâm này, mà được tất cả Như Lai khen ngợi, liền được trừ diệt tất cả khổ trong ác đạo. Có thể thanh tịnh quốc độ Phật, giữ chủng tánh Phật, ở trong các thế giới, thị hiện làm Phật.

 

            Đoạn thứ chín. – Chính chỗ hỏi phát tâm.

            Giới sư hỏi rằng:

            Giới tử ! Các vị có phải là Bồ Tát không?

            Giới tử đáp: Mô Phật, phải.

            Giới sư lại bảo:

            Các vị đã nguyện phát tâm Bồ Đề chưa?

            Giới tử đáp: Mô Phật, đã phát tâm rồi.

 

Đoạn thứ mười. – Gạn hỏi chỗ thọ giới.

Giới tử ! Ngày nay các vị muốn ở chỗ tôi mà thọ tất cả học xứ của các Bồ Tát, thọ tất cả tịnh giới của Bồ Tát. Là nhiếp luật nghi giới, Nhiếp thiện pháp giới, Nhiêu ích hữu tình giới. Học xứ như thế, tịnh giới như thế, quá khứ tất cả Bồ Tát đã đủ; vị lai tất cả Bồ Tát sẽ đủ; khắp trong mười phương hiện tại tất cả Bồ Tát nay đủ. Học xứ như thế, tịnh giới như thế, quá khứ tất cả Bồ Tát đã đủ; vị lai tất cả Bồ Tát sẽ học, hiện tại tất cả Bồ Tát đang học, các vị có thể thọ được không?

 Giới tử đáp: Mô Phật, thọ được.

 

Đoạn thứ mười một. – Thọ tín tâm bất hoại.

Giới sư bảo rằng:

Giới tử ! Nay nên thọ 4 điều tin không hư hoại, các vị phải chí thành mà lãnh thọ.

Giới sư bảo, giới tử nói theo:

Đệ tử pháp danh là… từ thân này cho đến thân đời vị lai.

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng.

Quy y chánh pháp giới.

Nói 3 lần, mỗi lần cúi đầu xá.

 

Đoạn thứ mười hai. – Sám hối tội trong ba đời.

Thầy Giới sư bảo rằng:

Từ trước đến đây các vị đã thọ bốn lòng tin không hư hoại, nay nên sám hối tội lỗi trong ba đời.

Giới sư bảo, giới tử nói theo:

Đệ tử pháp danh là… Như đời quá khứ, thân, khẩu, ý gây 10 điều tội ác, nguyện tột đời vị lai rốt ráo không cho sanh khởi nữa.

Nói 3 lần, cúi đầu 3 lần, rồi lại bảo rằng:

 

Giới tử ! Các vị phải dốc lòng cầu ai sám hối.

Giới sư bảo, giới tử nói theo:

            Con xưa đã tạo bao ác nghiệp,

            Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,

            Từ thân, miệng, ý mà sanh ra,

            Tất cả nay con xin sám hối.

            Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma ha tát.   (Nói 3 lần)

 

Thầy Trị sự xướng:

● Chí tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo, tam bái. Hồ quỳ hiệp chưởng.

 

Đoạn thứ mười ba. – Giới sư khuyên phát nguyện chắc chắn.

Giới sư bảo rằng:

Các giới tử, đã sám hối rồi, ba nghiệp được thanh tịnh, như bình lưu ly trong sạch, trong ngoài sáng chói. Nên ở trong cảnh Khổ, Tập, Diệt, Đạo (Tứ đế), phát Tứ hoằng thệ nguyện.

Khổ đế là sao? – Nghĩa là tất cả chúng sanh ở trong lục đạo chịu các thứ quả báo. Cõi trời có khổ năm thứ suy tướng hiện; trong loài người thời có 8 khổ giao đốt, Tu La thường ôm lòng giận tranh đấu; Súc sanh thời bị hãi sợ; Ngạ quỷ thời thường bị đói khát; Địa ngục thời có rừng gươm. Như thế là quả khổ của chúng sanh, Bồ Tát xem thấy thế, phát nguyện độ thoát.

 

Tập đế là sao? - Nghĩa là tất cả chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay chứa nhóm các nhơn phiền não vọng tưởng, mà chiêu cảm vô lượng khổ quá đương lai, xoay lăn trong ba cõi, không có hẹn ra, Bồ Tát xem thấy thế, phát nguyện độ thoát phiền não.

 

Diệt đế là sao? – Tức là Niết Bàn vắng lặng; Tất cả chúng sanh vì không tin chánh pháp, nên không được Niết Bàn bất sanh bất diệt của Như Lai. Bồ Tát xem thấy thế, cho nên khiến chúng sanh chứng được Niết Bàn rộng lớn của Như Lai.

 

Đạo đế là sao? - Nghĩa là tất cả chúng sanh vì không biết tu chánh nhơn, cho nên trôi lăn trong sáu đường, không thể tự an ủi được. Bồ Tát xem thấy thế, cho 37 phẩm trợ đạo pháp, không lường pháp môn dạy tu học.

Bốn thệ nguyện rộng lớn như thế, bao gồm tất cả các nguyện. Các vị phải nhứt tâm phát bốn thệ nguyện rộng lớn.

Giới sư bảo, giới tử nói theo:

 

Con pháp danh là… dốc lòng phát nguyện:

            Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,

            Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

            Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,

            Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

            Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma ha tát.    (3 lần).

(Nói ba lần, cúi đầu ba lần, quỳ xuống chấp tay lóng nghe).

 

Đoạn thứ mười bốn. – Khải bạch Tam Bảo chứng minh.

Các Phật tử, đã phát nguyện rộng lớn rồi, tôi nay vì các vị mà khải bạch Tam Bảo chứng minh cho các vị thọ giới. Vậy các vị phải nhứt tâm lóng nghe để ý mà nghĩ cho kỹ.

Nên biết rằng, bạch Yết ma lần thứ nhứt rồi, giới pháp tốt lành trong mười phương thế giới, do tâm nghiệp lực các vị thảy đều chấn động. Bạch lần thứ hai rồi, giới pháp tốt lành trong mười phương thế giới, như mây như lộng che trên đảnh các vị. Bạch lần thứ ba rồi, giới pháp tốt lành trong mười phương thế giới từ đảnh môn các vị lưu vào trong thân tâm, chánh báo đầy đủ, tột đời vị lai hằng làm giống Phật.

Đây là giới thể vô tác, sắc pháp vô lậu, do chỗ cơ cảm tăng thượng thiện tâm của quý vị mà được, cho nên các vị phải chí thành đê đầu lãnh thọ.

(Người thọ giới quỳ như cũ).

 

Đoạn thứ mười năm. – Chánh thức bạch Yết ma.

(Giới sư đến trước Phật quán thập phương Tam Bảo, cầm ba nén hương quỳ bạch):

Kính bạch lên chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương vô biên thế giới, nay ở trong đây hiện có thanh tịnh Tỳ Kheo pháp danh là… cho đến ba lần cầu xin Giới sư cho con thọ Bồ Tát giới.  - Con vì đó mà tác chứng cho. Cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh ở trong mười phương pháp giới từ bi chứng giám cho thanh tịnh Tỳ Kheo… này được thọ Bồ Tát giới. (Nói ba lần, cúi đầu ba lần, lễ ba lễ, Giới sư trở lại tòa).

 

Đoạn thứ mười sáu. – Dặn bảo bền giữ giới pháp.

Giới sư bảo: Chư Phật tử !  Từ trước đến đây, cung đối trước chư Phật, Bồ Tát ba lần bạch Yết ma rồi.

Đức Thích Ca Như Lai ở trong Thánh chúng có dặn bảo như thế này: Các đại chúng ở trong thế giới Ta Bà này, cõi nước V.N Tỳ Kheo T.H. theo trí giả H.Q. cầu thọ tịnh giới Bồ Tát, người ấy không Thầy, ta rất thương xót, vì đó mà đứng làm Thầy. Đương khi ấy Như Lai trong mười phương tưởng các vị là con, các đại Bồ Tát, tưởng các vị là em, thảy đều dủi lòng từ bi thương tưởng, khiến cho các vị từ nay khi thọ giới về sau, công đức tăng trưởng, thiện căn không mất, tinh chuyên nghĩ nhớ, bền giữ không phạm, giới thể tròn đủ, cho đến chứng quả Bồ Đề, trọn không lui sụt, thành tựu 32 tướng tốt, 80 món tùy hình hảo. Tất cả chủng trí, thần thông điệu dụng, không lường pháp môn thảy đều đầy đủ, nhẹ đi trong mười phương, rộng độ chúng sanh lòng không mỏi mệt.

 

Đoạn thứ mười bảy. – Nói mười tướng giới trọng.

Giới sư bảo rằng:

Các giới tử nghe cho kỹ, Bồ Tát có 10 giới Vô tận tạng, nếu có ai phạm, là không phải hạnh Bồ Tát, mất 42 pháp Hiền Thánh, các vị phải lóng nghe mà lãnh thọ:

1.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố sát sanh, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

2.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố trộm cắp, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

3.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố dâm dục, (tại gia cấm hẳn tà dâmcác vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

4.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố nói dối, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

5.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố bán rượu, uống rượu, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

6.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố nói lỗi của người tại gia và xuất gia, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

7.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố khen mình chê người, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

8.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố xẻn tiếc và mắng nhiếc người, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

9.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố giận hờn, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

10.- Từ thân thành này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được cố chê bai ngôi Tam Bảo, các vị giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.

Bồ Tát có 58 giới, (10 giới trọng, 48 giới khinh).

Đây đã trao cho các vị 10 giới trọng rồi, còn 48 giới khinh, các vị phải học mới biết mà giữ cho thanh tịnh.

 

Đoạn thứ mười tám. – Khen ngợi thọ giới được lợi ích.

Giới sư bảo rằng:

Các giới tử ! Đã thọ 10 giới Vô tận tạng rồi, người thọ giới đã qua khỏi tứ ma, vượt ra ba cõi, từ đời này đến đời khác, không mất giới này, nó thường theo người tu hành cho đến thành Phật. Nên biết Bồ Tát đã thọ tịnh giới, đối với tất cả tịnh giới khác, nó rất hơn hết, trên hết, không lường, không ngằn đại công đức tạng theo dõi. Thiện tâm ý lạc thứ nhứt hơn hết phát khởi lên, khắp trừ diệt tất cả ác hạnh của hữu tình, tất cả biệt giải thoát luật nghi giới khác. Đối với luật nghi giới của Bồ Tát đây, trăm phần không kịp một, ngàn phần không kịp một; phần số, phần kế, phần toán, phần dụ, cho đến phần rất ít, cũng không kịp một; nhiếp thọ tất cả công đức lớn, cho nên các vị phải ở trong giới đây mà học, hết lòng cung kính vâng làm.

- Giới tử đáp : Y giáo phụng hành.

 

Đoạn thứ mười chín. – Lễ tạ vâng làm.

Giới sư bảo rằng:

Các giới tử ! Từ trước đến đây, đã trao giới pháp cho các vị đều được châu viên. Các vị nên mỗi mỗi vui mừng vâng làm, bây giờ quý vị đứng dậy đảnh lễ.

Thầy Trị sự xướng lễ Tam Bảo:

● Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.                              (Nếu có tấn hương thì ở đoạn này).

Lạy rồi đứng y.

 

Đoạn thứ ha mươi. – Kiết toát hồi hướng.

Giới sư cùng đại chúng, hướng về Tam Bảo tụng hồi hướng: - Ma ha Bát Nhã v.v…

- Thọ giới công đức thù thắng hạnh v.v…

Giới sư cùng đại chúng đứng dậy đảnh lễ, xướng rằng:

● Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Phật Đà Da Tôn.                                                                                                                          (1 lạy).

● Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Đạt Ma Da Tạng.                                                                                                                        (1 lạy).

● Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tăng Già Da Chúng.                                                                                                         (1 lạy).

● Chí tâm đảnh lễ Đạo Tràng giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật.                                   (1 lạy).

● Chí tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.                                                      (1 lạy).

● Chí tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát.                                                  (1 lạy).

● Chí tâm đảnh lễ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.                                                            (1 lạy).

● Chí tâm đảnh lễ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.                                                (1 lạy).

● Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.     (1 lạy).

- Tam tự quy y  v.v…

Giải tiểu giới xem mục lục sau:

Lễ xong Thầy Trị sự đánh khánh ba tiếng xướng:

- Thỉnh chư Tôn thoái ban, hồi nghệ Tổ đường.

Đánh khánh đưa đến rồi, Thầy Trị sự đánh khánh ba tiếng xướng:

● Thỉnh chưTôn đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng;

- Thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

            Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng lại xướng:

            - Giới tử lập ban…

            Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng xướng

            ● Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

            Lạy mỗi lạy đánh một tiếng khánh, lạy rồi lại xướng rằng:

            - Cung thỉnh chư Tôn hồi nghệ trượng đường.

            Đến rồi, lại xướng rằng:

            - Thỉnh chư Tôn y ban an tọa.

            - Thỉnh giới tử tựu ban.

            Đến rồi, giới tử bạch lễ tạ. (Có văn bạch xem mục lục sau) lại đánh khánh. Lễ tạ rồi xướng:

            ● Đảnh lễ Đại đức Giới sư Tam bái.

            ● Đảnh lễ hợp đường Đại đức Tăng già, tam bái.

            Lạy rồi, lại xướng rằng:

            - Đàn tràng viên mãn pháp sự châu long, cung thỉnh chư Tôn hồi quy bản vị.

            - Giới tử thoái ban. 

            Đàn Bồ Tát không nên xen lẫn giới tràng Thanh Văn. Là đặt bàn án cao, giữa có tượng Phật Thích Ca, có hương đăng, hoa quả trang nghiêm. Sau án có bàn thấp hơn, có ghế để Giới sư ngồi, bên căn thứ phía hữu.

            Nếu 5 vị, thì ở giữa 1 vị.; nếu 7 vị, thì ở giữa 3 vị.

            Thọ giới Bồ Tát, thỉnh Bổn sư Thích Ca làm Hòa ht.; thỉnh Di Lặc Bồ Tát làm A xà lê; thỉnh mười phương Phật làm tôn chứng sư; mười phương Bồ Tát làm thiện hữu đồng học. Nhưng thỉnh có 1 vị  truyền giới, là bậc đáng làm sư phạm, có trí lực truyền trao tịnh giới.

            Trong văn kinh Bồ Tát giới có nói: đốt mình, đốt cánh tay, đốt ngón tay, chính là pháp sư nói ra hạnh khổ này khiến cho đại tâm bền chí, rộng thệ nguyện, lìa ngã chấp, sau mới nói chánh pháp để khai giải, chứ không phải vì thọ giới, đốt cánh, ngón tay để đáp nguyện. Và Phật không có thọ món cúng này, mà khiến cho người đau khổ.

            Sợ người sau muội lý bán danh, bị lầm mà đau khổ và lo sợ, nên lược ghi vào đây để quyết nghi.

 

NGHI THỨC CỦA GIỚI SƯ NI

ĐEM GIỚI TỬ NI ĐẾN CHÙA TĂNG THỌ GIỚI.

-----

 

           

            Thức Xoa ma Na Ni cầu thọ Tỳ Kheo Ni giới bên ni rồi, trong ngày ấy, phải qua bên Tăng cầu thọ giới tướng, không được để cách qua 1 đêm. Điển lễ Ni bậc làm Thầy khuôn phép, trước nên bảo giới tử cầu sám hối 1 tháng, ít nhất là 2 tuần, sám cho nghiệp chướng thanh tịnh. Bảo sắm 3 y (y ngũ, y thất và y cửu) bát pháp, tọa cụ và đãy lọc cho đủ, nếu giả tạm mượn sẽ có sự trở ngại trong lúc hỏi đáp, vì không có thật tâm vậy.

             Coi đúng thời khắc bên Đại Tăng đã định (như 2:30 đến) các giới sư ni và giới tử cùng đến Đại Tăng, không nên sớm hay quá trễ.

            Khi đến, theo thứ lớp đứng ngoài ngõ chùa Đại Tăng, niệm Phậài tiếng, đợi một chút. Thầy Tăng sứ ra đáp rồi, Điển lễ Ni mới đến gần cúi đầu chấp tay bạch rằng:

           

            Bạch Đại đức ! Tỳ Kheo Ni chúng tôi là dẫn giới tử Ni vào chùa Tăng cầu thọ giới. Xin Đại đức vì chúng tôi mà thông tri cho. Tăng sứ đáp: “Vâng”. Các duyên đã xong, là đã sắp đặt trước, không phải trở vào bạch, không cần phải đứng đợi, Tăng sứ nên bảo:

            - Thỉnh chư Ni vào khách đường.

            Vào rồi, tùy thỉnh mà ngồi. Điển lễ Tăng đến bạch Thầy Trị sự đánh một hồi chuông, lại 3 tiếng, thỉnh Giới sư và Tôn chứng sư họp trượng đường rồi, trở lại thỉnh bên Ni rằng:

            - Thỉnh chư Ni vào lễ Phật tham Tăng.

            Khi chư Ni vào chùa rồi, Điển lễ Ni đánh khánh xướng lễ Phật:

            ● Chí tâm đảnh lễ Thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.                     

            ● Chí tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng nhất thiết chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, tam bái.

            Lễ Phật rồi, Điển lễ Ni xướng:

            - Thỉnh chư Giới sư Ni đến trượng đường.

            Đến rồi, lại xướng rằng:

            - Thỉnh chư Giới sư Ni tựu ban.

Đến rồi, lại xướng rằng:

● Văn khánh thinh, đảnh lễ hợp đường Đại dức Tăng, tam bái.

Mỗi lễ một tiếng, lễ xong 3 lễ. Lại xướng rằng:

- Phân lập lưỡng ban.

Theo trong Giới đàn thì, khi đứng yên rồi, Giáo thọ Ni thay vì Ni chúng quỳ bạch thỉnh các duyên.

Giáo thọ Ni thay bạch:

Kính bạch Thượng tọa, Đại đức Tăng, để lòng nghĩ, chúng con là… có duyên sự, đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.

Lễ xuống một lễ, quỳ bạch rằng:

A Di Đà Phật.                                                                                                                      (2 lần).

Kính bạch Thượng tọa, Đại đức Tăng, đệ tử chúng con là… đã vì các giới tử là… làm Bản pháp[1]yết ma rồi, nay chúng con đem các giới tử đến Đại Tăng cầu trao Chánh pháp. Xin Thượng tọa, Đại đức Tăng từ bi chỉ dạy thời khắc nghi thức như thế nào, ngưỡng mong vạn vọng !

Thượng tọa đáp bảo: Các Giới sư Ni đã vì giới tử làm Bản pháp rồi, nay đem giới tử đến trong Đại Tăng cầu thọ đại giới, Ni chúng phải y theo luật mà làm, song sau sẽ thỉnh sư truyền thọ.

Đợi Thượng Tọa bảo rồi, lễ tạ 3 lễ, lui ra.

Tùy theo Đại Tăng mỗi mỗi chỉ thị rồi, Điển lễ Tăng đánh khánh xướng rằng:

Điển lễ Tăng xướng: - Cung thỉnh Giới sư, chư Tăng đồng nghệ giới tràng. (Nếu không giới tràng thì thỉnh chư Tăng tề nghệ Tam Bảo tiền).

Khánh dẫn tiến Giới sư Ni, giới tử lên còn đứng riêng một bên. Giới sư chư Tăng đến giới tràng đứng hướng về Phật yên rồi, Điển lễ Tăng dâng hương đưa cho Thượng tọa quỳ niệm hương. Mặt cầu Tam Bảo rồi, Điển lễ lại xướng rằng:

● Đảnh lễ Thập phương thường trụ Tam Bảo, tam bái.

Mỗi lễ một tiếng khánh, nhưng lạy sau, ba tiếng khánh.

Điển lễ Tăng cầm ba nén hương dâng ngang trán, hồ quỳ bên hữu bạch rằng:

 

ĐIỂN LỄ TĂNG BẠCH

 

                        Nhất chú chiên đàn hương,

                        Cử khởi biến thập phương,

                        Thỉnh sư đăng bảo tọa,

                        Bỉnh pháp quảng tuyên dương.

            Đợi đến tòa rồi, Điển lễ xướng kệ hàng ma.

 

ĐIỂN LỄ TĂNG TUYÊN KỆ

 

                        Hàng phục ma lực oán,

                        Trừ kiết tận vô dư,

                        Đường thượng kích kiền chùy,

                        Giới sư Tăng đương tập,

                        Chư hữu văn pháp nhơn,

                        Độ lưu sanh tử hải,

                        Văn thử diệu hướng âm,

                        Tất đương vân lai tập.

                        Nam mô vân Lai Tập Bồ Tát Ma ha tát.                                                              (3 lần).

           

- Chư giới sư đồng ngồi.

Tuyên kệ rồi, đánh khánh 3 tiếng, Giới sư chư Tăng chấp tay cử hương tán:

Đồng tán:  Lư hương sạ nhiệt v.v…

Khai luật kệ v.v…

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật.                                                                          (3 lần).

 

Điển lễ Tăng đánh khánh 3 tiếng, thỉnh Ni chúng đem giới tử Ni đến:

Điển lễ Tăng thỉnh:

- Thỉnh chư Giới sư Ni tề tương giới tử tựu ban.

Ni chúng nghe gọi, niệm Phật đáp: Nam mô A Di Đà Phật. Ba giới sư ra - Điển lễ xướng: Lễ tam bái. Điển lễ Ni đánh khánh dẫn giới tử Ni đến, đến rồi, lại đánh khánh xướng rằng:

- Thỉnh chư Giới sư Ni phân lập lưỡng ban.

Đứng rồi, Giáo thọ Ni nên đứng bên hữu xướng rằng:

- Cầu giới tử ni tựu ban. (Đứng hướng về giới sư Tăng).

Đứng rồi, lại xướng rằng:

 

● Văn khánh thinh, đảnh lễ Giới sư chư Tăng, tam bái. (Lễ rồi,lại bảo rằng) : Hồ quỳ hiệp chưởng. Quỳ rồi, lại dạy cách thỉnh Yết ma, bảo rằng:

Các giới tử ni lóng nghe, bây giờ tôi bảo các vị phép thỉnh Giới sư, các vị lẽ thì tự bạch thỉnh, chỉ vì các vị chưa có thể bạch được, nên tôi bảo các vị, các vị theo lời tôi mà bạch thỉnh.

 

Giáo thọ Ni bảo: Thỉnh Đại đức một lòng thương xót, thức Xoa Ma Na Ni chúng con pháp danh là… nay xin thỉnh Đại đức làm Yết ma A xà lê, xin Đại đức vì chúng con làm Yết ma A xà lê, chúng con nương theo Đại đức được thọ giới Tỳ Kheo Ni, xin thương xót cho chúng con.

(Thỉnh 3 lần).

Thầy Yết ma đáp : Được, tốt lắm.

Giới tử cúi đầu xá 3 lần. Giáo thọ Ni lại dạy giới tử hướng về chư vị Tôn chứng Tăng già chí tâm bái thỉnh, nên đánh khánh bảo rằng:

 

Các giới tử ni lóng nghe, bây giờ tôi bảo các vị phép thỉnh Tôn chứng Tăng già, các vị lẽ thì tự bạch thỉnh, chỉ vì các vị chưa có thể bạch được, nên tôi bảo các vị, các vị theo lời tôi mà bạch thỉnh.

 

Thỉnh Đại đức một lòng thương xót, thức Xoa Ma Na Ni chúng con pháp danh là… nay xin thỉnh Đại đức làm Tôn chứng Tăng già, chúng con nương theo chư Đại đức được thọ giới Tỳ Kheo Ni, xin thương xót cho chúng con.

(Thỉnh 3 lần).

Các Tôn chứng đồng đáp : Được, tốt lắm.

Giới tử cúi đầu xá 3 lần.

Giáo thọ Ni xướng:

● Giới tử khởi thân đảnh lễ Giới sư chư Tăng, tam bái.

Mỗi lễ một tiếng khánh, lạy rồi, lại xướng rằng:

Hồ quỳ hiệp chưởng.

Quỳ rồi, lại dạy cách xin giới.

Giáo thọ Ni dạy:

 

Các giới tử ni lóng nghe, theo phép xin thọ giới, các vị lẽ thì tự bạch thỉnh, chỉ vì các vị chưa có thể bạch được, nên tôi bảo các vị, các vị theo lời tôi mà bạch thỉnh.

 

Thầy bảo giới tử bạch theo: Bạch Đại đức Tăng, Thức Xoa Ma Na Ni chúng con pháp danh là… đã theo cầu thọ Tỳ Kheo Ni, nay chúng con theo Đại đức Tăng xin thọ giới Tỳ Kheo Ni, Hòa thượng Ni chúng con là thượng N. hạ T. xin Đại đức Tăng bố thí giới cho, xin thương xót cho chúng con.                                                                                                                            (Thỉnh 3 lần).

Lại dạy lễ, xướng rằng:

● Giới tử khởi thân đảnh lễ Giới sư chư Tăng, tam bái.

Điển lễ đánh khánh như trước, lễ rồi lại xướng rằng:

- Thỉnh giới tử thoái ban.

Bảo giới tử ra đến chỗ mắt thấy, tai không nghe mà đứng, chấp tay cúi đầu ngó vô giới tràng một lòng tưởng niệm.

Giáo thọ Ni, cùng các Giới sư Ni trở lại chỗ ngồi, chờ Đại Tăng Giới sư có hỏi đến thời đáp.

Đại Tăng, Thầy Yết ma đánh kiền chùy họp Tăng hỏi rằng:

 

Thầy Yết ma hỏi: Tăng nhóm đủ chưa?

Điển lễ Tăng nên chấp tay đáp:

Đáp :  Tăng đã nhóm đủ.

Hỏi :  Hòa hợp không?

Đáp :  Hòa hợp.

Hỏi :  Người chưa thọ giới Cụ Túc ra chưa?

Đáp :  Đã ra.

Hỏi :  Các Tỳ Kheo khiếm diện, có thuyết dục và thanh tịnh không?

Đáp :  Trong chúng đây không có Tỳ Kheo thuyết dục và thanh tịnh.

Hỏi :  Tăng nay hòa hợp để làm gì?

Đáp :  Yết ma truyền thọ giới Tỳ Kheo Ni.

 

Đáp rồi, nên đánh 3 tiếng khánh, gọi giới tử đến.

Điển lễ Tăng gọi: Cho ba giới tử đem y bát vào. (Nếu giới tử còn nhiều, thỉ trở lại chỗ này mà tác pháp).

Nghe gọi, Điển lễ Ni đánh khánh, dẫn giới tử đem bát vào, khi đến rồi, dạy để ở trước ghế giữa. Để rồi, lại bảo lễ, đánh khánh xướng rằng:

 

● Chí tâm đảnh lễ Giới sư chư Đại đức Tăng, tam bái.

Mỗi lạy mỗi tiếng khánh, lạy xong, ba tiếng, lại bảo rằng: “Hồ quỳ hiệp chưởng”. Quỳ rồi, Thầy Điển lễ Tăng đánh khánh. Thầy Yết ma chấp tay bạch rằng:

Thầy Yết ma bạch: Bạch Đại đức Tăng, các Thức Xoa Ma Na Ni này là… theo Hòa thượng Ni thượng N. hạ T. cầu thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng bằng lòng cho, tôi hỏi các già nạn, bạch như thế, (hỏi rằng) : Tác bạch có thành không?

Các thầy Tôn chứng chấp tay đồng đáp: “Thành”.

Đáp rồi, giới tử quỳ như trước, Thầy Điển lễ đánh khánh.

Thầy Yết ma bảo: “Giới tử ! Các vị chớ sợ hãi, trong giây lát sẽ đem các vị lên chỗ rất cao tốt”.

Bảo rồi hỏi rằng: Giới tử Ni lóng nghe : Y ngũ điều, y thất điều, y cửu điều, bát đa la, tọa cụ và đãy lọc nước đây, có phải của các vị không?

Đáp rằng: “Phải”.

(Lại nói rằng) : Giới tử lóng nghe: Nay là thời chí thành, là thời nói thật, nếu có phạm, thì nói là có; nếu không phạm, thì nên nói là không.

Hỏi :  Các vị có phạm biên tội không?

(Biên tội là: đã thọ Tỳ Kheo giới, bị phạm tám giới trọng, trở về thế tục, nay xin vào chùa tu lại, tức là người ở bên ngoài Phật pháp. Cần giải trước rồi hỏi sau).

Đáp :  Mô Phật, không.

Hỏi :  Các vị có phạm hạnh với Tỳ Kheo Tăng không?

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  Các vị có phải tặc tâm thọ giới không?

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  4.- Các vị có phá nội ngoại đạo không?

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  Các vị có phải hoàng môn không?

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi : Các vị có giết cha không?

            Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  Các vị có giết mẹ không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  Các vị có giết A la hán không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  Các vị có phá hòa hợp Yết ma Tăng không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  Các vị có ác tâm làm cho thân Phật ra huyết không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  Các vị có phải là phi nhơn không?

Đáp : Mô Phật, không.

            Hỏi :  Các vị có phải hai hình không?

Đáp : Mô Phật, không.

Hỏi :  Các vị pháp danh là gì?

Đáp :  Con pháp danh là …

Hỏi  :  Hòa thượng Ni các vị pháp danh là gì?

Đáp  :  Mô Phật, Hòa thượng Ni của chúng con pháp danh là thượng… hạ…

Hỏi   :  Tuổi đủ 20 chưa?

Đáp  :  Mô Phật, đã đủ.

Hỏi   :  Y bát có đủ không?

Đáp  :  Mô Phật, có đủ.

Hỏi   :  Cha mẹ các vị có cho phép xuất gia thọ giới không?

Đáp  :  Mô Phật, có cho phép.

Hỏi   :  Phu chủ có cho phép không?

Đáp  :  Mô Phật, có cho phép.

(Hoặc nói rằng: Chúng con không có phu chủ, hoặc nói rằng quá vãng, tùy nghi mà đáp)

Hỏi   :  Các vị có mắc nợ người không?

Đáp  :  Mô Phật, không.

Hỏi   :  Các vị có phải đầy tớ trốn bỏ đi tu không?

Đáp  :  Mô Phật, không.

Hỏi   :  Các vị có phải là người nữ không?

Đáp  :  Mô Phật, phải.

Hỏi  :  Các vị có những bệnh như là: bịnh ghẻ lác, ung thư, loang lổ, ốm gầy, điên cuồng. Các vị có các bệnh như thế không?

Đáp  :  Mô Phật, không.

Hỏi  :  Các vị đã học giới (Thức xoa… ) chưa?

Đáp  :  Mô Phật, đã học.

Hỏi  :  Có thanh tịnh không?

Đáp  :  Mô Phật, thanh tịnh.

 

Hỏi Giới sư Ni: Các vị Giới sư Ni, các giới tử Ni là… đây, đã học giới chưa?

Các Giới sư Ni đều chấp tay đáp rằng: “Đã học giới”.

Hỏi  :  Các giới tử Ni là… này có thanh tịnh không?

Các Giới sư Ni đều chấp tay đáp rằng: “Thanh tịnh”.

Đáp xong, Thầy Điển lễ đánh khánh ba tiếng, thầy Giáo thọ sẽ vì khai đạo.

Thầy Giáo thọ bảo: Giới tử Ni lóng nghe : Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng Tăng khó gặp, lòng tin khó sanh, sáu căn khó đủ. các vị nay đã được thân người, sáu căn vẹn đủ, đã phát lòng tin, được gặp bạn lành, được gặp chúng Tăng, được nghe Phật pháp, không có các chướng nạn quyết định sẽ được thọ chánh giới. nếu đời trước không trồng nhân tốt, thì nay đâu được quả lành. Vậy các vị phải phát tâm quảng đại, hóa độ chúng sanh, khiến ra khỏi ba cõi, chứng quả Bồ Đề. Giới này là quý báu trong Phật pháp, các đạo khác không có, nên sanh lòng tôn trọng, nay Tăng làm phép Yết ma, do uy thế Yết ma, mà khiến cho các vị thành tựu tánh Tỳ Kheo Ni. Các vị phải chí thành nhiếp tâm mà nghe cho kỹ.

Nam mô A Di Đà Phật.

Chúng con xin y giáo phụng hành.

Thầy Yết ma bạch: Bạch Đại đức Tăng, các vị Thức Xoa Ma Na Ni này đã theo Hòa thượng Ni thượng N. hạ T. cầu thọ đại giới;  các vị Thức Xoa Ma Na Ni này, nay theo Đại đức Tăng xin thọ giới Cụ Túc; Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, các Thức Xoa Ma Na Ni… này tự nói là thanh tịnh, không có các chướng nạn, năm tuổi đã đủ, y bát đều đủ, đã học giới thanh tịnh, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng bằng lòng cho, Tăng nay trao Thức Xoa Ma Na Ni là… giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, bạch như thế (Liền nên hỏi rằng) : Tác bạch có thành không?

Các thầy Tôn chứng sư đều chấp tay đồng đáp: “Thành”.

Thầy Điển lễ đánh khánh. Thầy Yết ma bảo: Bạch Đại đức Tăng, các vị Thức Xoa Ma Na Ni… này theo Hòa thượng Ni cầu thọ giới Cụ Túc, Thức Xoa Ma Na Ni này, nay theo Đại đức Tăng xin thọ giới Cụ Túc; Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, các Thức Xoa Ma Na Ni… này tự nói là thanh tịnh, không có các chướng nạn, năm tuổi đã đủ, y bát đều đủ, đã học giới thanh tịnh. Tăng nay vì các Thức Xoa Ma Na Ni này trao cho giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, các Đại đức nào bằng lòng Tăng nay cho Thức Xoa Ma Na Ni này thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

Hỏi rằng: Đây là sơ yết ma có thành không?

Các thầy Tôn chứng sư đều chấp tay đồng đáp: “Thành”.

Lại bạch rằng: Bạch Đại đức Tăng, các vị Thức Xoa Ma Na Ni… này theo Hòa thượng Ni cầu thọ giới Cụ Túc, Thức Xoa Ma Na Ni này, nay theo Đại đức Tăng xin thọ giới Cụ Túc; Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, các Thức Xoa Ma Na Ni… này tự nói là thanh tịnh, không có các chướng nạn, năm tuổi đã đủ, y bát đều đủ, đã học giới thanh tịnh. Tăng nay vì các Thức Xoa Ma Na Ni này trao cho giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, các Đại đức nào bằng lòng Tăng nay cho Thức Xoa Ma Na Ni này thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

Hỏi rằng: Đây là bạch nhị yết ma có thành không?

Các thầy Tôn chứng sư đều chấp tay đồng đáp: “Thành”.

 

Lại bạch rằng: Bạch Đại đức Tăng, các vị Thức Xoa Ma Na Ni… này theo Hòa thượng Ni cầu thọ giới Cụ Túc, Thức Xoa Ma Na Ni này, nay theo Đại đức Tăng xin thọ giới Cụ Túc; Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, các Thức Xoa Ma Na Ni… này tự nói là thanh tịnh, không có các chướng nạn, năm tuổi đã đủ, y bát đều đủ, đã học giới thanh tịnh. Tăng nay vì các Thức Xoa Ma Na Ni này trao cho giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, các Đại đức nào bằng lòng Tăng nay cho Thức Xoa Ma Na Ni này thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

Hỏi rằng: Đây là bạch tam yết ma có thành không?

Các thầy Tôn chứng sư đều chấp tay đồng đáp: “Thành”.

 

Thầy Điển lễ đánh khánh, thầy Yết ma lại bạch:

Tăng đã bằng lòng cho Thức Xoa Ma Na Ni là… thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng rồi, Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết.

 

Điển lễ xướng:

● Chư giới tử nhứt tâm đảnh lễ chư Đại đức Giới sư, tam bái.

 

Bạch tứ yết ma xong. Nếu còn giới tử nhiều, thì cho 3 vị ra đứng một bên, gọi 3 vị khác vào, lại tác pháp như trước. Khi tác pháp xong hết rồi, cho vào tất cả.

Thầy Điển lễ xướng:

● Chư giới tử nhứt tâm đảnh lễ chư Đại đức Giới sư, tam bái. Hồ quỳ hiệp chưởng.

 

Thầy Giáo thọ bảo: Các giới tử Ni nghe cho kỹ mà lãnh thọ giới pháp, đây là đức Như Lai Vô sở Trước Đẳng Chánh Giác, nói ra 8 pháp Ba La Di (quyên khí), nếu có Tỳ Kheo Ni nào phạm, thì không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải con gái củ dòng họ Thích.

 

Giới thứ nhứt – Không được làm hạnh bất tịnh, làm việc dâm dục, nếu Tỳ Kheo Ni, ý muốn làm hạnh bất tịnh, làm việc dâm dục, người cho đến súc sanh, thời người ấy không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải con gái củ dòng họ Thích. Vậy trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

- Đáp : Mô Phật, giữ được.    (Chấp tay xá).

 

Giới thứ hai – Không được gian tham trộm cắp, vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, vật thường nhỏ, cho đến bằng lá cây, ngọn cỏ, cây kim, hoặc tự lấy, hoặc bảo người lấy. Vậy trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

- Đáp : Mô Phật, giữ được.    (Chấp tay xá).

 

Giới thứ ba – Không được cố giết mạng chúng sanh, người, loài vật, cho đến vật nhỏ như con kiến. Nếu Tỳ Kheo Ni cố tự tay mình giết mạng người, hoặc bảo người giết, hoặc cho uống thuốc độc, hoặc phá thai, hoặc trù yếm, hoặc chú thuật giết, hoặc mình lập chước phương tiện giết, hoặc dạy người làm. Như thế không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải là con gái dòng họ Thích. Vậy ở trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

- Đáp : Mô Phật, giữ được.

 

Giới thứ tư – Không được cố nói dối. Cho đến nói chơi giễu cười. Nếu Tỳ Kheo Ni không phải mình thật có, mà tự nói rằng: Tôi được phép thiền định, được pháp giải thoát, được tam muội, được chánh thọ, được chứng quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, thiên Long đến, Quỉ thần đến, cúng dường cho chúng tôi. Người  như thế không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải là con gái của dòng họ Thích. Vậy ở trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

- Đáp : Mô Phật, giữ được.

 

Giới thứ năm – Không được tâm nhiễm ô, thân xúc nhau, cho đến cùng súc sanh. Nếu Tỳ Kheo Ni có tâm nhiễm ô với người nam có tâm nhiễm ô, thân xúc nhau, từ nách cho đến dưới gối, hoặc bóp, hoặc xoa ngược, xoa xuôi, hoặc kéo hoặc xô, hoặc nâng lên đỡ xuống, hoặc nắm, hoặc nhận. Như thế không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải là con gái dòng họ Thích. Vậy ở trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

- Đáp : Mô Phật, giữ được.

 

Giới thứ sáu – Không được tâm nhiễm ô phạm 8 điều, cho đến cùng với súc sanh. Nếu Tỳ Kheo Ni thọ người nam có tâm nhiễm ô, nắm tay, nắm áo, vào chỗ khuất, cùng đứng cùng nói chuyện, cùng đi, thân kề nhau, cùng hẹn nhau, phạm 8 điều này. Như thế không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải là con gái dòng họ Thích. Vậy ở trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

- Đáp : Mô Phật, giữ được.

 

Giới thứ bảy – Không được che giấu tội nặng của người cho, cho đến tội nhẹ, như tội Đột kiết la, Ác thuyết. Nếu Tỳ Kheo Ni biết Tỳ Kheo Ni khác phạm tội Ba La Di mà không tự nói ra, không bạch Tăng chúng hoặc nhiều người, sau thời gian khác, Tỳ Kheo Ni ấy hoặc thôi tu hoặc bị đuổi, hoặc ngăn không đồng sự với chúng Tăng, hoặc vào ngoại đạo, sau mới nói rằng, tôi trước biết vị ấy có việc như thế… kia không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải là con gái dòng họ Thích, vì che giấu tội nặng. Vậy ở trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không? (Che giấu cách đêm mặt trời mọc, phạm tội Ba La Di. Không phạm; hoặc không biết, hoặc không có người để thưa, hoặc khi nói ra bị nạn mất mạng, nạn mất phạm hạnh).

- Đáp : Mô Phật, giữ được.

 

Giới thứ tám – Không được thuận theo Tỳ Kheo Ni bị cử tội cho đến người giữ vườn. Nếu Tỳ Kheo Ni biết Tỳ Kheo Ni kia bị Tăng cử tội, như pháp như luật, như lời Phật dạy, không tùy thuận, không sám hối, Tăng chưa cho làm phép cọng trụ mà thuận theo; có vị Tỳ Kheo Ni khác can gián v.v… đừng thuận theo, mà Tỳ Kheo Ni kia cứ bền giữ không bỏ, Tỳ Kheo Ni ấy phải 3 lần can gián cho bỏ việc ấy, bỏ thì tốt, nếu không bỏ, người ấy không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải là con gái dòng họ Thích; vì thuận theo người bị cử tội. Vậy ở trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

- Đáp : Mô Phật, giữ được.

 

Lại dạy bảo: Các giới tử Ni nghe cho kỹ, Phật đã nói 8 pháp Ba La Di lại nói 4 lối thí dụ, nếu phạm 8 tội nặng ấy, ví như người bị đứt đầu, không thể cứu sống được; như chặt đứt gốc cây Đa La, không thể sanh trưởng được, lại như kim sứt lỗ, không còn dùng được, như đá bể làm hai phần, không thể hiệp dính lại được. Nếu Tỳ Kheo Ni bị phạm tám tội nặng rồi, thì không còn là hạnh Tỳ Kheo nữa. Vậy trong các giới này, các vị nên giữ suốt đời cho trong sạnh, không được phạm.

Tỳ Kheo Ni 348 giới. Đã truyền 8 pháp Ba La Di. Còn 17 pháp Tăng tàn, 30 pháp Xả đọa, 178 pháp Đơn đọa, 8 pháp Hối quá, 100 pháp Chúng học, 7 pháp Diệt tránh, không đủ thời giờ để truyền từng pháp một được. Vậy sau khi chư Ni đã thọ giới rồi, cần phải theo Hòa thượng học cho đủ để giữ gìn cho thành phạm hạnh Tỳ Kheo Ni.

 

Đáp rằng: “Y giáo phụng hành”.   (3 lần).

 

Ngoài ra 348 giới, Tứ chủng pháp và Bát kỉnh pháp, Tỳ Kheo Ni cần phải giữ.

 

Các giới tử Ni lóng nghe. Phật nói ra bốn pháp cần nên làm; Tỳ Kheo Ni y theo đó mà được xuất gia thọ giới Cụ Túc, thành pháp Tỳ Kheo Ni. Bốn pháp ấy là gì?

Một là, bắt đầu từ ngày nay cho đến suốt đời, nếu bị người mắng, không nên mắng lại.

Hai là, bắt đầu từ ngày nay cho đến suốt đời, nếu bị người giận, không nên giận lại.

Ba là, bắt đầu từ ngày nay cho đến suốt đời, nếu bị người giễu cợt, không nên giễu cợt  lại.

Bốn là, bắt đầu từ ngày nay cho đến suốt đời, nếu bị người đánh, không nên đánh lại.

Khi có những việc như vậy, phiền não khởi lên, các vị có thể nhiếp tâm, không trả thù lại, được không?

- Đáp : Mô Phật, giữ được.

 

Giới của Tăng, Ni đồng thể, cho nên y theo pháp của Tăng mà thêm vào. Lại thêm pháp Bát kính ở sau.

 

Trao pháp Bát kính. – Các giới tử Ni lóng nghe. Phật nói pháp bát kính; Tỳ Kheo Ni y theo đó mà được xuất gia thọ giới Cụ Túc, thành pháp Tỳ Kheo Ni. Tám pháp ấy là gì?

Một là, Ni dù trăm tuổi, khi thấy Tỳ Kheo Tăng mới thọ giới, phải đứng dậy đón tiếp, hỏi han, lễ bái, thỉnh ngồi.

Hai là, không được mắng Tỳ Kheo.

Ba là, không được cử tội Tỳ Kheo, làm phép ức niệm, làm phép tự ngôn trị, không được ngăn người (Tỳ Kheo) tìm tội, ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ và nói lỗi lầm Tỳ Kheo Tăng; nhưng Tỳ Kheo Tăng được nói tội lỗi của Ni.

Bốn là, phải theo Tỳ Kheo Tăng mà cầu thọ Đại giới.

Năm là, nếu phạm Tăng tàn, nên ở trong hai bộ Tăng, nửa tháng làm phép Ý hỷ.

Sáu là, nửa tháng phải đến Tỳ Kheo Tăng, cầu thầy dạy bảo.

Bảy là, không nên ở chỗ không có Tỳ Kheo Tăng mà kiết hạ an cư.

Tám là, khi an cư xong, phải đến trong Tỳ Kheo Tăng cầu tự tứ ba điều : Thấy, nghe và nghi.

Tám điều như thế, nên tôn trọng cung kính, khen ngợi suốt đời không được trái, các vị có thể giữ được không?

Đáp : Mô Phật, giữ được.  

 

Điển lễ xướng:

● Chư giới tử nhứt tâm đảnh lễ chư Đại đức Giới sư, tam bái – Bảo: Hồ quỳ hiệp chưởng.

 

Thầy Giáo thọ bảo: Các giới tử ! Các vị đã thọ giới rồi, bạch tứ Yết ma như pháp, đã thành tựu được xứ sở. Hòa thượng như pháp, A xà lê như pháp, hai bộ Tăng đầy đủ, các vị phải khéo lãnh thọ giáo pháp; nên khuyến hóa người làm phước, xây tháp, cất chùa, cúng dường chúng Tăng. Nếu Hòa thượng A xà lê tất cả như pháp, dạy bảo như pháp, không được chống trái. Nên học hỏi kinh, luật, luận, tụng Kinh, niệm Phật, cần cầu pháp phương tiện, ở trong Phật pháp sẽ được chứng quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm và quả A La Hán. Thời sơ phát tâm xuất gia của quý vị, công không luống uổng, phúc báu không mất. Còn có chỗ nào chưa biết, nên hỏi Hòa thượng và A xà lê.

Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin y giáo phụng hành.                                       (3 lần).

 

CHO XẢ MAN Y

 

            Điển lễ xướng:

            - Các giới tử giải man y, xếp y lại, quỳ xuống dâng y lên bạch:

            - Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo Ni pháp danh là… cái man y An Đà Hội này, trước con đã thọ trì, nay con xin xả.                                                                                             (Bạch 1 lần).

            Thầy Yết ma bảo rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ”.                                                   (Lễ 1 lễ).

            Đánh khánh 3 tiếng, Thầy Yết ma đến chỗ trước ghế để y bát, lấy cái y trao cho một giới tử đại diện ở giữa bảo rằng:

Các giới tử ! Ba y này gọi là y các triệt, nghĩa là cắt rọc từng miếng may thành. Nếu đắp mặc y này thì vô lượng sanh tử phiền do đây mà cắt và chứng được pháp thân vậy. Là chỗ truyền thọ của ba đời Như Lai, tôi nay trao cho các vị, các vị phải gia pháp mà thọ trì.

Giới tử hai tay cầm pháp y và đáp: “Mô Phật xin vâng”.

 

VĂN THỌ Y NGŨ ĐIỀU

 

            Điển lễ dạy: Các giới tử đều cầm y ngũ điều lên.

            Giới tử hồ quỳ hiệp chưởng. Quý vị hai tay cầm y dâng lên để thọ.

 

            (Điển lễ bạch trước, Giới tử nói theo):

            - Bạch Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo Ni pháp danh là… cái An Đà Hội này là y ngũ điều, một đàng dài một dàng ngắn, là y cát triệt (Tiếp điệp hay diệp diệp) con xin thọ trì.

(Xá 1 xá, nói 3 lần).

            Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ).

Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú.

 

KỆ CHÚ MẶC Y NGŨ ĐIỀU

(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần).

 

                        Thiện tai giải thoát phục,

                        Vô thượng phước điền y,

                        Ngã kim đảnh đới thọ,

                        Thế thế bất xả ly.

                        Án tất đà da ta bà ha.                                                                                            (3 lần).

            Đảnh lễ Giới sư chư Tăng tam bái.

 

PHÉP THỌ Y THẤT ĐIỀU

 

            Điển lễ dạy : Các giới tử hướng về Thầy Yết ma lễ một lễ, hồ quỳ hai tay bưng y bạch :

            - Bạch Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo Ni pháp danh là… cái Uất Đa La Tăng này là y thất điều, một đàng dài một dàng ngắn, là y cát triệt (Tiếp điệp hay diệp diệp) con xin thọ trì.

(Xá 1 xá, nói 3 lần).

            Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ).

Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú.

 

KỆ CHÚ MẶC Y THẤT ĐIỀU

(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần).

 

                        Thiện tai giải thoát phục,

                        Vô thượng phước điền y,

                        Ngã kim đảnh đới thọ,

                        Thế thế thường đắc phi.

                        Án độ ba độ ba ta bà ha.                                                                                       (3 lần).

            Đảnh lễ Giới sư chư Tăng tam bái.

 

 

PHÉP THỌ Y CỬU ĐIỀU

 

Điển lễ dạy : Các giới tử hướng về Thầy Yết ma lễ một lễ, hồ quỳ hai tay bưng y bạch :

            - Bạch Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo pháp danh là… cái Tăng Già lê này là y thất điều, một đàng dài một dàng ngắn, là y cát triệt (Tiếp diệp hay điệp diệp) con xin thọ trì.

(Xá 1 xá, nói 3 lần).

            Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú).

 

KỆ CHÚ MẶC Y CỬU ĐIỀU

(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần).

 

                        Thiện tai giải thoát phục,

                        Vô thượng phước điền y,

                        Ngã kim đảnh đới thọ,

                        Thế thế thường đắc phi.

                        Án ma ha ca, ba ba tra tất đế, ta bà ha.                                                               (3 lần).

Đảnh lễ Giới sư chư Tăng tam bái.

 

TRUYỀN BÁT

 

            (Nếu giới tử có đi trì bình khất thực thì thọ đủ như pháp, bằng không thì Giới sư chỉ giải thích từ món về ý nghĩa và di tích của Phật cho tử biết mà thôi. Nếu thọ mà không tuân hành thì phạm tội).

 

            Thầy Yết ma cầm cái bát đưa lên nói : Cái bát này tiếng Phạm gọi là bát Đa La, tàu dịch là Ứng lượng khí. Nghĩa là : Thể, sắc, lượng cả ba đều như pháp, ấy là pháp khí của bậc Đại Giác. Tôi nay trao cho các vị, các vị phải y như pháp mà thọ trì, theo phương đi khất thực hầu nuôi lớn giới thân huệ mạng.

 

            Giới tử đáp : Y giáo phụng hành.

            Điển lễ dạy : Giới tử quỳ xuống bưng bình bát lên bạch :

            Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Tỳ Kheo Ni pháp danh là… cái Bát Đa La Tăng này, là đồ Ứng Lượng,  nay con xin thọ trì.

(Bạch 3 lần).

            Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú).

 

KỆ CHÚ THỌ BÁT

 

                        Thiện tai Bát Đa La,

                        Như Lai ứng lượng khí,

                        Phụng trì dĩ tư thân,

                        Trưởng dưỡng trí huệ mạng.

            Án chỉ rị chỉ rị phạ nhựt ra hồng phấn tra.                                                        (3 lần).

Đảnh lễ Giới sư chư Tăng tam bái.

 

PHÉP THỌ TỌA CỤ

 

            Thầy Yết ma cầm cái tọa cụ đưa lên dạy: Giới tử ! Cái Tọa Cụ này tiếng Phạm gọi là Ni Sư Đàn. Tàu dịch là Tọa Cụ, khi đi đường đem theo lót để ngồi tạm như cái tháp có cái nền. Nay quý vị đã thọ giới tức là quý vị đã có nền tảng năm phần Pháp thân vậy. Nếu không có cái Tọa Cụ này cho quý vị ngồi, thì năm phần Pháp thân không do đâu mà sanh.

            Tôi nay trao cho các vị, các vị phải y pháp mà thọ trì.

 

            Giới tử đáp : Y Giáo phụng hành.                                                                                     (3 lần).

            Điển lễ dạy : Giới tử quỳ xuống cầm cái Tọa Cụ đưa lên bạch :

            - Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Tỳ Kheo Ni pháp danh là… cái Tọa Cụ này, là đồ để trải ngồi, nay con xin thọ trì.

(Bạch 3 lần).

            Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ).

Giới tử lễ 1 lễ, đồng đứng dậy một lượt, vừa đọc kệ chú vừa trải tọa cụ.

 

 

KỆ CHÚ TRẢI TỌA CỤ

 

                        Tọa cụ Ni Sư Đàn,

                        Trưởng dưỡng tâm miêu tánh,

                        Triển khai đăng Thánh địa,

                        Phụng trì Như Lai mạng.

                        Án đàn ba đàn ba ta bà ha.                                                                                   (3 lần).

            Lễ 3 lễ, đứng dậy xếp Tọa Cụ lại.

 

PHÉP THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC

 

            Thầy Yết ma dạy: Các giới tử ! Cái đãy lọc nước này, tiếng Phạm gọi là Bát Lý Tát La Phạt Noa, Tàu dịch là Lự thủy nang, cái đãy lọc nước chính là đồ hành từ hộ sanh của chư Phật, Thánh Hiền. Tôi nay trao cho các vị, các vị phải y pháp mà thọ trì, thường đem theo mình để cần dùng.

 

Giới tử đáp : Y Giáo phụng hành.                                                                                     (3 lần).       - Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Tỳ Kheo Ni pháp danh là… cái đãy lọc nước này, là đồ hành từ hộ sanh của chư Phật, nay con xin thọ trì.

(Bạch 3 lần).

            Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ).

Giới tử vẫn quỳ, vừa cầm đãy lọc, vừa đọc kệ chú.

 

KỆ CHÚ THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC

 

                        Lự  thủy ưng tu khoản khoản khuynh,

                        Tế trùng mê muội khả thương tình,

                        Nhược di quyên đích la càn tử,

                        Bất miễn y tiền thị sát sanh.

                        Án a ra hồng phấn tra, ta ha.                                                                               (3 lần).

 

            Thầy Điển lễ đánh khánh xướng:

● Giới tử khởi thân đảnh lễ tam bái.

            (Kéo màn qua).

 

GIỚI SƯ CHƯ TĂNG, CÙNG GIỚI SƯ NI ĐỒNG TỤNG HỒI HƯỚNG

 

- Thọ giới công đức thù thắng hạnh…

- Giới sư phục nguyện…

Giới sư ra giữa hướng vào Phật.

Điển lễ xướng: - Tự quy y Phật v.v… (Lễ ba lễ).

Điển lễ xướng:  - Thỉnh chư Tôn thoái ban hồi nghệ Tổ đường.

Đánh khánh đưa đến trước bàn Tổ rồi, Thầy Điển lễ đánh 3 tiếng khánh xướng:

● Cung thỉnh chư Tôn đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng:

- Thỉnh chư Tôn phân tọa lưỡng ban.

Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng, lại xướng rằng:

- Giới tử lập ban.

            Hướng mặt về Tổ, lập ban rồi, đánh khánh 3 tiếng xướng:

            ● Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

            Đánh khánh như thường, lễ rồi, lại xướng:

            - Thỉnh chư Tôn thoái ban quy trượng đường.

            Đến rồi, thầy Điển lễ đánh khánh 3 tiếng, xướng rằng:

            - Cung thỉnh chư Tôn y ban an tọa.

            Ngồi rồi, đánh khánh lại xướng:

- Chư giới tử tựu ban.

Giới tử một vị hiểu biết, ra đại bạch lễ tạ, có văn bạch ở sau.

Bạch xong, Thầy Điển lễ đánh khánh xướng:

● Đảnh lễ Yết ma A xà lê sư, tam bái.

● Đảnh lễ Giáo thọ A xà lê sư, tam bái.

● Đảnh lễ hiệp đường chư vị Tôn chứng Tăng già, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng:

- Đàn tràng viên mãn, Pháp sự châu long, cung thỉnh chư Tôn các các hồi quy bản vị.

Giới tử đứng hai hàng hai bên, chấp tay hầu Giới sư qua rồi mới lui.

Điển lễ xướng: - Thỉnh giới tử thoái ban.

 

VÀI ĐIỀU CẦN YẾU

 TRONG KHI TRUYỀN GIỚI TỲ KHEO NI.

---

 

            Bên Ni thọ giới Tỳ Kheo Ni rồi, còn phải đến trong Tăng cầu thọ chánh pháp, mới viên giới thể. Vì sao? – Nguyên vì Phật chế chánh pháp ra quan hệ ở nơi Đại Tăng, nên biết rằng, giới pháp của Tỳ Kheo rất tôn quý, hay vì nhơn thiên làm ruộng phước tốt lành. Cho nên giới thể này, quyết từ Đại Tăng mà được.

            Phàm người muốn thọ giới Tỳ Kheo ni, phải cầu trước ba tháng, để Giới sư dạy cách sám hối cho thanh tịnh nghiệp chướng.

            Giới tử Ni, nếu muốn thọ giới Cụ Túc, thì trước một tháng, phải đến chùa Tăng lễ bạch cầu giới các duyên. Đại Tăng xứng lượng mỗi mỗi như pháp, sẽ chỉ bảo và ấn định, giớ khắc cho.

            Truyền giới Tỳ Kheo Ni phải có hai bộ Tăng, nghĩa là bên Tăng thập sư, bên Ni cũng thập sư. Nhưng bên Tăng Hòa thượng đổi là Thượng tọa; có Yết ma, thứ tòa đổi là Giáo thọ, bảy Tôn chứng sư, trong 7 vị, vị nào quen việc thì thỉnh làm Điển lễ.

            Phải sắm đủ 3 y (y ngũ, y thất và y cửu); một bình bát, một tọa cụ, một đãy lọc nước, không nên tạm mượn, nếu không đủ thì không cho thọ giới.

            Ở trong Ni bộ bạch tứ, gọi là bản pháp Yết ma, đến trong Tăng bạch tứ, gọi là Chánh pháp yết ma.

Nên sắm hai thứ thẻ: thứ đen gọi là hắc nghiệp, thứ trắng gọi là bạch nghiệp. sám hối một tháng, bắt nhằm thẻ trắng, thì được thọ giới; bắt nhằm thẻ đen thì phải sám hối nữa, vì nghiệp phiền não còn.  

 

GIỚI TRÀNG TRUYỀN GIỚI TỲ KHEO NI

 

 

PHÉP LỄ CẦU THẦY TRUYỀN GIỚI

---

 

 

            Trước ba tháng, đi cầu thầy truyền giới Sa Di, Tỳ Kheo v.v… (Tùy trường hợp thay đổi danh từ).

            Một vị đứng bạch :

            Nam mô A Di Đà Phật.

            Bạch trên Thượng tọa từ mẫn, chúng con là… có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.                                                                                                                            (Lễ 1 lễ, quỳ bạch).

            Nam mô A Di Đà Phật.                                                                                                      (2 lần).

            Bạch trên Thượng tọa, chúng con từ lâu đã có lòng khát ngưỡng giới pháp. Nay chúng con xin đê đầu đảnh lễ kiền thỉnh Thượng tọa thể lượng từ bi làm thầy truyền giới cho chúng con được trượng thừa công đức.

            (Đợi Thượng tọa, Giới sư đáp) :

            Thượng tọa: Các vị đã có lòng khát ngưỡng giới pháp, thành tâm cần cầu tôi làm Thầy truyền giới, tôi xin hoan hỷ hứa khả, vậy các vị lễ Hiền Thánh Tăng chứng minh cho.

            Bạch: A Di Đà Phật.                                                                                                     

Trên Thượng tọa đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

(Lễ 3 lễ).


 

[1] Ở trong Ni bộ bạch tứ, gọi là bản pháp Yết ma. Đến trong Tăng bạch tứ gọi chánh pháp yết ma.

 

--- o0o ---

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/10/2023(Xem: 17993)
Trang Nhà Quảng Đức App giúp xem được trên Iphone & Ipad Kính mời quý Phật tử vào download để xem nhanh và dễ hơn trên Iphone và Ipad của quý vị (Chân thành cảm ơn TT Tâm Hải đã giúp layout nhanh app này) Kính mời vào đây để download: https://apps.apple.com/us/app/quang-duc/id1580853777
13/07/2023(Xem: 5801)
Phật Học Danh Số Thông Dụng - Tập 2 (PDF)
13/07/2023(Xem: 3976)
Lời Đầu Sách Trước đây, chúng tôi đã cho ra đời ba tập thơ với chủ đề là Hướng Dương Thi Tập. Nói là thơ, thật ra chỉ là làm theo thể văn vần cho dễ đọc. Dựa theo những thể thơ mà các bậc tiền bối trước kia đã sáng tác. Trong ba tập thơ phần nhiều chúng tôi chỉ tóm yếu lại những gì mà Phật Tổ đã dạy trong các kinh điển và Ngữ lục. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ làm mà không có giải thích. Nay chúng tôi thể theo lời yêu cầu của một số độc giả mà giảng giải đôi điều cho dễ hiểu. Chúng tôi chỉ trích ra một số bài rải rác trong ba tập thơ để tạm nêu ra giải thích sơ yếu đó thôi. Thế nên, chúng tôi xin có vài lời thưa trước với quý độc giả, kính mong quý vị hiểu và thông cảm cho.
01/02/2023(Xem: 23850)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️ HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $200 Nguyên Quảng Lương Ngọc Thủy: $300 Mai Thị Cao Trâm, Olivia: $200 ( Hồi hướng cho HL Stewart. J. Hibbert) Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500 ( Hồi hướng cho Mẹ Bạch Vân Phạm Thị Doan) Hoàng Lộc, Ái Định (hồi hướng cho cụ bà Diệp Tú Liên): $400 Tâm Thư (Sydney): $200 Nguyên Quảng Hương: $200 Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm vàng Kim Châu, SA): $500 Lâm Tuyết Mai (Nguyên Quảng Anh): $1000 Diệu Tuyết Lệ Trinh (hồi hướng cho HL Phụ Thân Trần Tiêu): $500 Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $100 Steve Nguyên Thiện Bảo, Tuyết Nguyên Thiện Hạnh: $500 Khánh Vân, Khánh Linh: $100 Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200 Mỹ Lệ, Hoàng Em, Thanh Phong, Thanh Vũ (Hồi hướng cho Mẹ): $5000 Quảng Trí Chánh, Quảng Tuệ Dung (Cali, USA): $200 Bảo Diệu Hạnh (hồi hướng cho em trai Dương Hồng Anh): $500 Phi Thị Lan, Trần Văn Dũng (
02/09/2022(Xem: 4336)
CHÁNH PHÁP Số 130, tháng 9 2022 Hình bìa của MoeRasmi (Pixabay.com) NỘI DUNG SỐ NÀY: THƯ TÒA SOẠN, trang 2 TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 NẮNG HẠ NHÂM DẦN - 2022 (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 6
16/08/2022(Xem: 3083)
CHÁNH PHÁP Số 128, tháng 7 2022 Hình bìa của Nhiên An NỘI DUNG SỐ NÀY: THƯ TÒA SOẠN, trang 2 TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 MƯA ĐÁ THÁNG BA (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 6 NGHIÊN CỨU THỨC THỨ TÁM, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan dịch), trang 7
16/08/2022(Xem: 2974)
CHÁNH PHÁP Số 127, tháng 6 2022 Hình bìa của Hồ Bích Hợp NỘI DUNG SỐ NÀY: THƯ TÒA SOẠN, trang 2 TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 CHA LÀ…, NGHĨ VỀ CHA (thơ Trần Hoàng Vy), trang 6 NGHIÊN CỨU THỨC THỨ TÁM, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan dịch), trang 7 GIỮA ĐÔI BỜ TỈNH THỨC, CHẦM CHẬM THÔI… (thơ Tôn Nữ Mỹ Hạnh), trang 10 SEN NỞ TRONG LÒ LỬA VẪN TƯƠI (Nguyễn Thế Đăng), trang 11
11/08/2022(Xem: 3892)
CHÁNH PHÁP Số 129, tháng 8 2022 Hình bìa của Đặng Thị Quế Phượng NỘI DUNG SỐ NÀY: THƯ TÒA SOẠN, trang 2 TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 THÔNG BẠCH VU LAN PL. 2566 (HĐGP – GHPGVNTNHK), trang 6
20/06/2022(Xem: 8068)
Authors (Tác giả): Jing Yin, Ken Hudson & W.Y. Ho Illustrations (Minh họa): Yanfeng Liu Dharma for Youth Phật pháp cho Tuổi trẻ Biên soạn và chuyển ngữ:
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567