Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

01. Thơ

24/11/201101:26(Xem: 6495)
01. Thơ

Trường Ca Pháp Hoa

TNT Mặc Giang

thnhattan@yahoo.com.au

Lờitự thuật của tác giả

Chắp tay đê đầu đảnh lễ Đức Từ Phụ Bổn Sư,

Bản thân con, TNTMặc Giang, tâm lực yếu hèn, đức mỏng tội dày, lại dân giả quê mùa, học ít hiểunông, lời nói thô thiển, chữ nghĩa hẹn hẹp. Bộ Kinh Pháp Hoa, vua của các Kinh,con đã từng trì tụng mấy chục năm trường, chỉ trì và tụng chứ hiểu, nhận, ngộchẳng khác nào như giọt sương khô rơi trên rừng cây núi thẳm.

Do đó, về chiều rộng, chiều sâu, sự uyên áo, liễu triệtvà có tính toàn bộ, con không dám lạm bàn mà chỉ xin mạo muội nhận, nhìn yếu chỉ,yếu nghĩa tâm đắc của từng phẩm, với giọt sương kia chân thành chuyển tải thậtcô đọng qua biến thể thi ca, và có ý muốn nhờ phương tiện văn mỹ nghệ để phổ cậpcho những ai hữu duyên hữu ngộ.

Nếu không tột, không siêu, chẳng qua là thiếu học, hiểucạn, chưa thấm, chưa chín, tự nguyện tô bồi thêm. Thành tâm đảnh lễ Đức Từ Tôntừ bi lượng thứ.

Tất cả, xuất phát bằng tấm lòng thành, sự tận tụy củabản thân, nhằm góp phần xiển dương chánh pháp. Tuyệt nhiên không vì bào ảnh ngãnhân danh lợi.

Kính mong những ai nhìn thấy bản văn này, xin hoan hỷcảm nhận với ý hướng trên.

Trân trọng,

Tịch liêu, tháng 11-2009

TNTMặc Giang

-------------

Mục lục Trường Ca Pháp Hoa

01. Ca ngợi Kinh Pháp Hoa 00 (Tácgiả xin mở)

02. Trường Ca Pháp Hoa 01 (Phẩm Tựa, thứ 1)

03. Trường Ca Pháp Hoa 02 (Phẩm Phương Tiện, thứ 2)

04. Trường Ca Pháp Hoa 03 (Phẩm Thí Dụ, thứ 3)

05. Trường Ca Pháp Hoa 04 (Phẩm Tín Giải, thứ 4)

06. Trường Ca Pháp Hoa 05 (Phẩm Dược Thảo Dụ, thứ 5)

07. Trường Ca Pháp Hoa 06 (Phẩm Thọ Ký, thứ 6)

08. Trường Ca Pháp Hoa 07 (Phẩm Hóa Thành Dụ, thứ 7)

09. Trường Ca Pháp Hoa 08 (Phẩm Ngũ bá Đệ tử thọ ký, thứ8)

10. Trường Ca Pháp Hoa 09 (Phẩm Thọ Học, Vô Học, thứ 9)

11. Trường Ca Pháp Hoa 10 (Phẩm Pháp Sư, thứ 10)

12. Trường Ca Pháp Hoa 11 (Phẩm Hiện Bảo Tháp, thứ 11)

13. Trường Ca Pháp Hoa 12 (Phẩm Đề Bà Đạt Đa, thứ 12)

14. Trường Ca Pháp Hoa 13 (Phẩm Trì, thứ 13)

15. Trường Ca Pháp Hoa 14 (Phẩm An Lạc Hạnh, thứ 14)

16. Trường Ca Pháp Hoa 15 (Phẩm Tùng Địa dõng xuất, thứ15)

17. Trường Ca Pháp Hoa 16 (Phẩm Như Lai thọ lượng, thứ 16)

18. Trường Ca Pháp Hoa 17 (Phẩm Phân biệt Công đức, thứ17)

19. Trường Ca Pháp Hoa 18 (Phẩm Tùy Hỷ Công đức, thứ 18)

20. Trường Ca Pháp Hoa 19 (Phẩm Pháp sư Công đức, thứ 19)

21. Trường Ca Pháp Hoa 20 (Phẩm Thường bất khinh Bồ Tát,thứ 20)

22. Trường Ca Pháp Hoa 21 (Phẩm Như Lai Thần Lực, thứ 21)

23. Trường Ca Pháp Hoa 22 (Phẩm Chúc Lụy, thứ 22)

24. Trường Ca Pháp Hoa 23 (Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự,thứ 23)

25. Trường Ca Pháp Hoa 24 (Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thứ 24)

26. Trường Ca Pháp Hoa 25 (Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, thứ25)

27. Trường Ca Pháp Hoa 26 (Phẩm Đà La Ni, thứ 26)

28. Trường Ca Pháp Hoa 27 (Phẩm Diệu Trang Nghiêm VươngBổn Sự, thứ 27)

29. Trường Ca Pháp Hoa 28 (Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát KhuyếnPhát, thứ 28)

30. Trường Ca Pháp Hoa 30 (Hồihướng công đức - Tác giả xin kết)

Ca ngợi Kinh Pháp Hoa 00

(Tác giả xin mở)

“Hơnsáu muôn lời thành bảy cuốn

Rộngchứa đựng vô biên nghĩa mầu

Trongcổ, nước cam lồ rịn nhuận

Trongmiệng, chất đề hồ nhỏ mát

Bênrăng, ngọc trắng tuôn xá lợi

Trênlưỡi, sen hồng phóng hào quang

Dầucho, tạo tội hơn núi cả

Chẳngnhọc, Diệu Pháp vài ba hàng”

“PhậtPháp cao siêu ý thâm sâu

Trămngàn muôn kiếp biết tìm đâu

Connay nghe thấy xin ca tụng

Nguyệntỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu”

Bướcvào nhà Như Lai

Mặcchiếc áo Như Lai

Ăncơm của Như Lai

Nóichuyện của Như Lai

Vàonhà Như Lai

Mặcáo Như Lai

Ăncơm Như Lai

Nóichuyện Như Lai

PhápHoa vi diệu khôn lường

Bađời Chư Phật tán dương

Chúngsanh thành tâm quy ngưỡng

Ánhtrăng dẫn lối đưa đường

Conđường thẳng đến Như Lai

PhápHoa không luận dong dài

Pháp Hoa là vua các pháp

Phật Thừa chỉ một không hai

Nam Mô Pháp Hoa Hội

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật

Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tháng11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 01

(Phẩm Tựa, thứ nhất)

Mười phương Chư Phật trongquá khứ

Mười phương Chư Phật thờihiện tại

Mười phương Chư Phật trongtương lai

Truyền tiếp nhau và thị hiệnra đời

Chỉ vì, một đại sự nhân duyênduy nhất

Bao trùm trời đất

Vũ trụ bao la

Pháp giới hằng sa

Không ngoài Tri Kiến Phật

Tại Núi Kỳ Xà Quật

Đẹp thay Vương Xá Thành

Đại chúng hơn số ngàn

Bồ Tát hơn số muôn

Thiên nhơn hơn số ức

Đức Thế Tôn Quyền Giáo chânthật

Dùng phương tiện chuyển xe BaThừa

Như ngàn mây hội tụ đổ mưa

Cả trời đất nhờ mưa (ơn) phápvũ

Đây là chuyến xe nhỏ

Đây là chuyến xe vừa

Đây là chuyến xe lớn

Ba chuyến xe là một

Khai mở Phật Tri Kiến

Giải bày Phật Tri Kiến

Tỏ ngộ Phật Tri Kiến

Chứng nhập Phật Tri Kiến

Khi nói ngàn vạn tiếng

Ngưng bặt, dứt âm thinh

Đâu là bóng là hình

« Mình với ta tuy hai mà một »

Ta với mình không một không hai

Tiếng chuông tỉnh thức ngân dài

Linh Sơn vi diệu phương đài Linh Sơn.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 02

(Phẩm Phương Tiện, thứ hai)

Đẹp thay, hai tiếng Pháp Hoa

Như Lai điều ngự Liên tòa

Đất trời sáu lần rung chuyển

Hướng về Diệu Pháp Liên Hoa

Nhiệm mầu Bổn giác diệu tâm

Sáng hơn ánh sáng trăng rằm

Thanh hơn trăng thanh mườisáu

Tam Thừa vận chuyển pháp luân

Phật tri kiến Phật khôn lường

Ba đời Chư Phật mười phương

Xuất Thánh lâm phàm Giáng Thế

Mở ra duy nhất một đường

Đường đi ngàn vạn lối

Nẻo đến chỉ một phương

Chứng ngộ lý chơn thường

Phá tan màn tăm tối

Vì chúng sanh mê muội

Vì sinh tử trầm luân

Vì biển khổ mênh mông

Quên thuyền từ bát nhã

Linh Sơn mở hội Pháp Hoa

Hoa sen diệu pháp kết tòa

Đuốc tuệ soi đường mở lối

Mười phương ba cõi gần xa

Năm châu bốn biển một nhà

Không phân chủng tộc màu da

Trí tuệ vượt tầm pháp giới

Tuyệt vời Hải hội Pháp Hoa

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 03

(Phấm Thí Dụ, thứ ba)

Tội thay, này ông Trưởng giả

Ở trong nhà lửa mà chi

Các con của ông còn nhỏ

Làm sao hiểu biết được gì

Nhà lửa tam đồ bát nạn

Nhà lửa sinh tử tử sinh

Tan hợp hợp tan, thất tán

Biết đâu tìm lại bóng hình

Ngọn lửa vô thường đã cháy

Đốt tan vô thỉ đến giờ

Ngọn lửa vô thường đang cháy

Đốt tan cho đến vô chung

Sá gì nhà cao cửa rộng

Có chi của cải dư thừa

Một mai vô thường thăm viếng

Nổi chìm bong bóng giọt mưa

Này, ta có xe dê

Này, ta có xe hươu

Này, ta có xe trâu

Các con muốn xe nào

Ta cho con xe đó

Đây, là cổ xe nhỏ

Đây, là cổ xe trung

Đây, là cổ xe lớn

Xe nào cũng là xe

Ta cho con tất cả

Thoát ra căn nhà lửa

Thoát khỏi biển trầm mê

Từ nay có đường về

Ta đâu lo gì nữa

Phật thương chúng sanh như con nhỏ

Phật quý chúng sanh như trẻ thơ

Các con ơi, đừng có chần chờ

Hãy mau mau lên đường giác ngộ

Xe Tam Thừa thênh thang rộngmở

Các con ơi, ta chở con đi

Pháp Hoa Diệu Pháp huyền vi

Pháp Hoa Diệu Pháp từ bi độ đời.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 04

(Phẩm Tín Giải, thứ tư)

Ta là người cùng tử đi hoang

Đi lang thang trên những lối mòn

Đi lang thang không nhà không cửa

Sống lạc loài, gian khổ, héohon

Ta là người cùng tử bơ vơ

Đi lang thang từ đó đến giờ

Không người thân, không chakhông mẹ

Sống dại khờ như kẻ ngu ngơ

Ta là người cùng tử cô đơn

Đờn đứt dây, hỏi nữa chi đờn

Vọng không vang, không âm không tiếng

Sống trơ vơ quán trọ vô thường

Ta là người cùng tử phiêu du

Đi lang thang muôn kiếp mịtmù

Không có ai ba đường sáu nẻo

Hỡi đất trời, còn mấy thiênthu

Ta là người không có hôm qua

Không hôm nay, không những ngày mai

Không mái ấm nhà tranh bếp lửa

Hỏi cuộc đời, nào có chi ai

Ta là người không biết tuổi thơ

Không một ai từ đó đến giờ

Không anh em, không cha khôngmẹ

Sống một đời, một kiếp bơ vơ

Đâu ngờ nhà ta giàu có

Đâu ngờ trưởng giả cao sang

Đường đất lối mòn nho nhỏ

Bước ra con đường cái quan

Phải không, nhà xưa ta đó

Ô kìa, lối ngõ đi về

Mở mắt, nhìn ra cho rõ

Còn chi mong nữa ước thề

Thôi rồi, kiếp sống vơ bơ

Ta, trang công tử khôi ngô

Đẹp như sen vàng cao quý

Trổ bông, Diệu Pháp Liên Hoa

Thôi rồi, một kiếp không nhà

Hát lên ngàn vạn câu ca

Cung đàn hòa âm trổi khúc

Hát mừng Diệu Pháp Liên Hoa.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 05

(Phẩm Dược Thảo Dụ, thứ 5)

Ta là đấng Như Lai

Ứng cúng, Chánh biến tri

Minh hạnh túc, Thiện thệ

Thế gian giải, Vô thượng sĩ

Điệu ngự, Trượng phu

Thiên nhơn Sư, Phật Thế Tôn

Thân Phật là thân kim cương

Trí Phật là trí kim sắc

Lời Phật là lời chân lý

Nói ra từ miệng vàng

Như pháp vũ mưa ngàn

Thấm nhuần cây lớn nhỏ

Như vầng trăng sáng tỏa

Chiếu rọi khắp trần gian

Như vầng thái dương lên

Trải nắng vàng tươi đẹp

Tung ra khung cửa hẹp

Rộng khắp chốn hải hồ

Dù đồng ruộng, sông khô

Hay núi rừng biển cả

Không sang giàu nghèo khó

Không học vị thấp hèn

Khi đuốc tuệ soi đèn

Đều nhờ ơn tế độ

Tri Kiến Phật là thế

Pháp Hoa Hội hiển bày

Từ quá khứ đến nay

Tới ngàn sau không đổi

Nam Mô Pháp Hoa Hội

Nam Mô Pháp Hoa Hội

Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 06

(Phẩm Thọ Ký, thứ 6)

Hạnh phúc thay, Ngài Ma Ha CaDiếp

Diễm phúc thay, Bồ tát MụcKiền Liên

Cao thượng thay, Ngài đại CaChiên Diên

Cao quý thay, Tu Bồ Đề tôngiả

Chính Đức Phật đã tuyên dươngthọ ký

Vô lượng kiếp sau, giác hạnhviên toàn

Công đức lợi tha bảo mãn vuôngtròn

Phật Pháp, chân như, tràn đầychơn thể

Đâu đầu nguồn vô thỉ

Đâu tận đáy vô chung

Soi biển tuệ vô cùng

Chiếu mười phương ba cõi

Đâu tam đồ bát nạn

Đâu sáu nẻo luân hồi

Nhất tâm, chỉ một thôi

Dứt hằng sa pháp giới

Chắp tay đảnh lễ Ngài MụcLiên, Ca Diếp

Chắp tay xưng tán Ngài ChiênDiên, Bồ Đề

Tất cả chúng sanh, từ nay đãcó đường về

Căn nhà xưa đã từ lâu bỏ ngõ

Đấng Cha Lành đang đợi chờ tađó

Một đàn con, trầm biển đục đihoang

Nhưng trong lòng vẫn ẩn hiệndấu son

Khơi bấc lửa ngọn đèn tâmbừng sáng

Vượt núi cả, đèo cao, ghềnhláng

Vượt sông mê, bến hẹn, kinhcầu

Đêm đêm về, xin thắp ánh hỏachâu

Dâng trước thềm, đền ơn VôThượng Giác.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 07

(Phẩm Hóa Thành Dụ, thứ 7)

Mau lên sắp đến Hóa Thành

Mười sáu Vương Tử an lànhPháp vương

Mỗi vị Hóa Phật một phương

Trăm nơi, ngàn cõi, vạn đườngđộ sinh

Soi gương, ngỡ bóng là mình

Lìa gương, tìm bóng hỏi mình là ai

Sao Hôm chờ đợi Sao Mai

Màn đêm biến mất phơi đài xa xôi

Thương không con lạc đà

Giữa sa mạc trụt trồi

Thẫn thờ đi đi mãi

Về cuối nẻo chân trời

Chừng như lá đâm chồi

Đồng xanh non ngọn cỏ

Đang đợi chờ ngươi đó

Lạc đà mỏi mòn trông

Hễ có biển, phải có sông

Hễ có núi, phải có đồi

Thẫn thờ bên bờ suối

Ngơ ngẩn con nai vàng

Hóa Thành, Thành Hóa mộng mơ

Khi đi đến đó, ai ngờ thế đâu

Hóa Thành, sao lại tìm cầu

Còn kia Bảo Sở, bảo châu liên đài

Sáng rồi, sao đợi ban mai

Hỏi thêm tiếng nữa, khện vài hèo nghe

Sáng rồi, sao đợi ban mai

Hỏi thêm tiếng nữa, khện vài hèo nghe !

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 08

(Phẩm Ngũ bá Đệ tử Thọ Ký, thứ 8)

Hóa Thành Dụ, trông ly kỳ thếấy

Khi đến nơi, đom đóm giữa hưkhông

Khi có mưa, bong bóng nướclông bông

Cơn mưa tạnh, tìm đâu bongbóng nữa

Từ Hóa Thành, nhận chân raBảo Sở

Năm trăm vị La Hán mỉm miệngcười

Khi Đức Phật đưa lên cánh hoatươi

Ngài Ca Diếp nở trên môi hàmtiếu

Biển tuệ Phật, dùng trí làmsao hiểu

Rùa không lông, soi rọi kínhhiển vi

Thỏ không sừng, mờ mắt mãitìm đi

Như người mù rờ voi đâu cókhác

Con dã tràng se mình trên bờcát

Cả cuộc đời lầm lũi kiếpkhông nhà

Sớm ban mai như trải thảmsương sa

Nắng lên cao treo đầu câyngọn cỏ

A La Hán đã nhận chân từ đó

Phật bản hoài thọ ký Tánh Như Lai

Từ Hóa Thành, kết Bảo Sở phương đài

Vi vi diệu Đấng Pháp Vương Vô Thượng

Đầu nguồn không vướng

Cuối ngọn không vương

Ngộ lý chơn thường

Nhờ ơn Pháp Hội

Pháp Hoa diệu vợi

Linh Sơn tuyệt kỳ

Đạo lý huyền vi

Ngàn năm soi sáng.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 09

(Thọ học, Vô học Nhơn Ký, thứ 9)

« Tu, mà không học là tu mù

Học, mà không tu chính là đãy sách »

« Y kinh giải nghĩa, Tam Thế Phật oan

Lìa kinh nhất tự, tức thành ma thuyết »

Học mà vô học, tức không còn gì học nữa

Học mà có học, học mãi sẽ không xong

Như vòng tròn, mà còn vẽ congcong

Sẽ không thấy vòng tròn nằmđâu cả

Vòng tròn kín, cần chi mà vẽnữa

Ai vẽ lên, chẳng khác đem rađồ

Hãy nhìn kia, có một cánh hoakhô

Chất tươi đâu, mà hé cườichớm nở

Tự nhiên, hương hữu xạ

Vô xạ, tìm đâu hương

Dù phết phấn thoa son

Phập phù bay trước gió

Khi đã về trước ngõ

Sao lại hỏi tìm nhà

Còn xuôi ngược đường xa

Biết nơi nào sẽ đến

Hàng Vô Học, đều dự vào BậcThánh

Hàng Hữu Học, còn đứng ngoàicửa thôi

Khách lãng du, thêm hàng giậuhàng rào

Cũng chỉ bởi đèn tâm chưa tỏngộ

Khổ gì khổ, bởi trầm luântrong đó

Thoát ra rồi, cái khổ đâu đưaxem

Bức màn che, một khi kéo khỏithềm

Bừng mắt tuệ trùm trời caobiển rộng.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 10

(Phẩm Pháp Sư, thứ 10)

Pháp Sư khi nói pháp

Phải vào nhà Như Lai

Mặc chiếc áo Như Lai

Ngồi pháp tọa Như Lai

Nhà Như Lai, là đức từ bi

Áo Như Lai, là áo nhẫn nhục

Tòa Như Lai, là vô vị vô cầu

Tri kiến Phật, biển tuệ thâmsâu

Đâu phải đèn dầu, hay đom đómnhỏ

Anh muốn có Phật tuệ

Chị muốn thấy Phật thân

Em muốn đón Phật thừa

Nhờ Pháp Hoa Hải Hội

Đỉnh Linh Sơn, diệu âm vượtba cõi

Núi Linh Thứu, Pháp Phật vượtphương ngàn

Mỗi chúng sanh, đều là Phậtsẽ thành

Bởi đều có thường chơn, chânthật tánh

Pháp Hoa, ai nói ra một tiếng

Pháp Hoa, ai lắng nghe mộtcâu

Như dòng sông bắc nhịp cầukiều

Đi đi khắp trường giang đạihải

Đầu ghềnh quan ải

Cuối ngõ thênh thang

Gieo rắt đạo vàng

Đài sen thơm ngát

Thần tiên cỡi hạc

Tứ Thánh đường về

Một bước Tào Khê

Hoa Nghiêm pháp giới.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 11

(Phẩm Hiện Bảo Tháp, thứ 11)

Phật Đa Bảo, đã nhập Niết bànvô lượng kiếp

Nghe Pháp Hoa, Ngài cũng hiệnPháp thân

Bảo Tháp kia, phương tiệnnói, ân cần

Pháp thân Phật, vốn bất sanhbất diệt

Phật pháp thân, luôn thườnghằng chân thật

Thể như thế, tánh như thế,biết không

Tướng như thế, dụng như thếtương đồng

Ta ca hát trên dòng sông bấtnhị

Bên nầy sông, thuyền ai chờai đợi

Bên kia sông, bến cũ đợi conđò

Khách lên thuyền, xin cứ bướclên cho

Ta đưa khách đi về sông bếncũ

Xin đảnh lễ Đấng Cha LànhĐiều Ngự

Xin chân thành xưng tán ĐứcPháp vương

Chúng con đi trên con thuyềnthanh lương

Thuyền bát nhã, đưa người quabiển khổ

Phật Đa Bảo, nhường nửa tòapháp tọa

Cùng nhau ngồi, Đức Giáo chủThích Ca

Hai Đức Thế Tôn, chung mộtmái nhà

Vô lượng vô biên, hằng saThánh Chúng

Hiện bảo tháp, là pháp thânbất diệt

Hiện pháp tòa, là thần lựcNhư Lai

Nói pháp âm, là Pháp Phậtkhông hai

Độ độ tận chúng sanh, nhập TỳLô Tánh Hải.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 12

(Phẩm Đề Bà Đạt Đa, thứ 12)

Đề Bà Đạt Đa, với Thích Catuy hai mà một

Thích Ca với Đề Bà Đạt Đa,tuy một mà hai

Kiếp này, có mặt trong đời

Thật ra, đã có muôn đời kiếpxưa

Nói một, chưa trọn biết chưa

Bảo hai, chưa vẹn, rằng thừađó nghe

Còn kia, Long Nữ nữa hè

Hiện ra chân thật, rằng e quáchừng

Bởi không biết thì đừng cóhỏi

Khi biết rồi, còn hỏi nữa chi

Nói sao, nghe lạ rứa hì

Biết không không biết, cái gìbiết không

Trong cái dị, có cái đồng, aibiết

Trong cái đồng, có cái dị, aihay

Nghe không tiếng vỗ bàn tay

Không còn vỗ nữa bàn tay vẫncòn

Mở ra thêm một triện son

Tặng thêm dấu ấn tròn vuông vuông tròn

Đề Bà lên núi tìm non

Thích Ca đứng đợi bên hòn Tào Khê

Đưa thêm Long Nữ trở về

Chúng sanh Phật tánh đề huềNhư Lai.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 13

(Phẩm Trì, thứ 13)

Kiều Đàm, Dì mẫu thuở xa xưa

Khi Phật sinh ra, sao thế hè

Hoàng hậu Ma Gia đà khuấtbóng

Bà thay thế Mẹ, nuôi con thơ

Gia Du « thiếuphụ » nữa thì sao

Nguyệt lão se tơ khá vụng(về) nào

Thế tử La Hầu vừa có mặt

Đạt Đa đêm tối bỏ hoàng trào

Trần thế phiêu du đâu phảinhà

Vua Cha Tịnh Phạn lại băng hà

Phật về hầu lễ lo tang chế

Rồi Phật cũng đi chẳng xót xa

Thái tử Hầu La cũng xuất gia

Thời gian thấm thoát mộng canqua

Vô thường quán trọ còn chinữa

Xuất giá xuất gia, xuất thế à

Đàm Di phát nguyện xin đi tu

Phật chẳng nói năng chẳng ậm ừ

Thấy vậy A Nan lòng trắc ẩn

Ba lần thưa thỉnh, Phật im ru

Kiều Đàm hòa nước mắt Gia Du

Phật cảm thương như chiếc láthu

Ni giới nay cho hòa đại chúng

Đạo mầu nhiệm thể với thiênthu

Nói thêm chút nữa kẻo sanhnghi

Phật với Gia Du chẳng vết tì

Nguyện ước cùng sanh cùng tếđộ

Chứ không oan trái nợ thê nhi

Xuất gia xuất thế khó khônlường

Cắt ái từ thân, cắt tóc luôn

Cắt cả tam đồ và bát nạn

Con thuyền bát nhã thật thanhlương

Đến khi thọ ký, ngóng trônglòng

Long Nữ qua cầu, mình sẽ xong

Phật tánh Phật tâm, tri kiếnPhật

Trời xanh mây trắng mãi thongdong

Đức Phật tuyên dương nói mộtlời

Kiều Đàm, Dì mẫu của ta ơi

Gia Du, Ni trưởng kia cũng thế

Thọ ký cùng nhau ráng cứu đời

Ca hát vạn lời Đức Thích Ca

Đạo mầu chân thật, chính là nhà

Đường về đã biết còn tay chỉ

Ni giới hành trì đẹp thế a.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 14

(Phẩm An Lạc Hạnh, thứ 14)

Người tu, giới luật tinhnghiêm

Trần sa biến mất, não phiềntiêu tan

Hiểu thông sự lý rõ ràng

Trùng trùng duyên khởi trênđàng ta đi

Thượng hoằng Phật Đạo vô nghì

Hạ hoằng pháp giới từ bi độđời

“Nơi nào cần chúng ta đến

Nơi nào gọi chúng ta đi

Không quản gian nguy

Không màng khó nhọc”

Dù phải trải đến muôn ngàngian khổ

Dù hát câu băng vạn lý quađèo

Đi qua tận cuối xóm nghèo

Đi về tận chốn vùng sâu mưarừng

Đi qua thôn dã ruộng đồng

Đi về vùng thấp mặn nồng phènchua

Không vì thành thị gió lùa

Bèo tan mấy độ, bọt xua mấythời

Đầm lầy nước đọng lở bồi

Sen vàng từ đó đâm chồi trổbông

Bùn theo nước đổ trôi sông

Gần bùn mà chẳng chút trôngmùi bùn

Nơi nào cần chúng ta đến

Nơi nào gọi chúng ta đi

Đó là đạo huyền vi

Đó là đời phụng sự

Không ngã nhân bỉ thử

Bình đẳng tánh Như Lai

Hoa sen kết liên đài

Bảo Thành Vô Thượng Giác.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 15

(Phẩm Tùng Địa Dõng Xuất, thứ 15)

Kinh Pháp Hoa, là vua của cáckinh

Lý Pháp Hoa, là vua của cácPháp

Nên hằng hà sa số Chư Bồ Tát

Khắp mười phương vân tập xinhộ trì

Đức Như Lai, vốn vô lượng từbi

Thiện nam tử, các ông lo chirứa

Cõi Ta Bà, ba ngàn thế giớitùng địa

Đất nứt ra, Chư Bồ Tát hóa thân

Kéo nhau trùng trùng, điệpđiệp thênh thang

Dùng Phật Nhãn, không làm saokể xiết

Vô Sư Trí, Vô Sư Trí, diễmtuyệt

Hữu Sư Trí, Hữu Sư Trí, kẹtrồi

Chư Bồ Tát từ phương xa

Không sao thốt nên lời

Chư Bồ Tát cõi Ta Bà

Ấn tâm, ấn tâm địa

Bảo rằng có, kiếm một ngườikhông có

Bảo rằng không, pháp giới vốnrỗng không

« Nhìn xem bóng nguyệtdòng sông

Nào hay có có không không làgì »

Nhìn xem vũ trụ li ti

Nhét trong hạt cải, chưa vì là sao

Nhìn xem vũ trụ thấp cao

Chân lông chui tọt, thế nào mà chi

Lành thay Ta Bà Tùng Địa

Lành thay Bồ Tát dũng xuất

Pháp Hoa, diệu pháp bậc nhất

Pháp Hoa, diệu pháp vô nghì

Vô chung vô thỉ mất đi

Nụ hoa hàm tiếu từ bi hiển bày

Hoa Đàm một đóa trên tay

Thong dong tự tại tháng ngày tiêu dao

Cao hơn núi cả Diệu Cao

A Tỳ đâu thấp, ai nào biết chưa ?

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 16

(Phẩm Như Lai Thọ Lượng, thứ 16)

Như Lai Thọ Lượng không cùng

Vô thỉ biến mất, vô chung vẫncòn

Như Lai Thọ Lượng càn khôn

Bao trùm vũ trụ chưa lờn hằngsa

Số nhân, số cộng thua xa

Lũy thừa, cấp số những làthấm sâu

Như Lai Thọ Lượng nhiệm mầu

Ba ngàn thế giới trên đầuchân lông

Như Lai Thọ Lượng vô cùng

Lông rùa sừng thỏ nhét trongmộng đào

Vượt qua đối đãi chiêm bao

Kìa xem trước mặt cây đào trổbông

Vượt qua vĩ tuyến chắn đường

Xuyên qua kinh tuyến chơn thườngtrinh nguyên

Vốn không có một con thuyền

Vào ra bốn biển con thuyềntinh anh

Kìa xem chiếc lá lìa cành

Lá non non lá, cây xanh xanh rừng

Kìa xem những cánh đồng vàng

Mạ non non mạ, lúa vàng vàng ươm

Như Lai Thọ Lượng khôn lường

Như Lai Thọ Lượng khôn lường Như Lai.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 17

(Phẩm Phân Biệt Công Đức, thứ 17)

Này A Dật Đa, hãy nghe ta nói

Người trì Kinh Pháp Hoa côngđức vô lường

Là pháp vô lậu, trùm khắpmười phương

Còn pháp hữu lậu, vào ra bacõi

Ví có Trưởng giả, đem bạcvàng châu báu

Ví có đại gia, đem hiến cảcủa tiền

Công đức kia, chỉ hưởng đượcnhơn thiên

Không thể sánh, người nhậpTri kiến Phật

Kinh Pháp Hoa, lại là Kinhbậc nhất

Trì Kinh Pháp Hoa, là trì huệmạng Như Lai

Thông quá khứ, xuyên hiệntại, suốt tương lai

Đèn giải thoát soi mườiphương thế giới

Người trì Kinh Pháp Hoa, côngđức bậc nhất

Phật Pháp Thân mầu nhiệm,không giảm không tăng

Không lớn không nhỏ, khôngđục không trong

Không những gì của trần gianso sánh được

Người trì Kinh Pháp Hoa, côngđức tuyệt thế

Là kiến lập đạo tràng ba cõisáu đường

Là pháp âm bất tuyệt trămhướng ngàn phương

Hạt giống Bồ Đề lưu truyềnkhông chấm dứt

Núi Tu Di, cao nhất trong các núi

Kinh Pháp Hoa, vi diệu nhất trong các kinh

Không cần bóng, cũng đã thấy được hình

Không cần gương, chiếu rạng ngời chơn thể

Chư Thiên nghe, trong lòngvui không tả

Đem hoa trời rải cúng khắptrần gian

Đem nhạc trời hòa điệu khắpba ngàn

Xin cúng dường Thế Tôn VôThượng Giác

Bảy chúng đệ tử, hết rồi mùahạ

Không mùa thu, cũng chẳng cómùa đông

Sống Lạc Bang, cần chi nữaMùa Xuân

Tâm thánh thoát an bình ViDiệu Pháp.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 18

(Phẩm Tùy Hỷ Công Đức, thứ 18)

Phẩm Tùy hỷ Công Đức

Thật thù thắng không lường

Pháp Hoa Diệu Pháp Vương

Bất thuyết, bất khả thuyết

Phẩm Tùy Hỷ siêu tuyệt

Thật bất khả tư nghì

Một niệm hỷ, tùy nghi

Bao trùm lên tất cả

Người nghe lần thứ nhất

Đến người thứ năm mươi

Cho đến vạn mười mươi

Công đức kia vẫn thế

Xanh non mầm lá mạ

Vàng ươm cánh đồng vàng

Thanh thoát ánh trăng ngàn

Trăng thanh trăng mười sáu

Không còn kia bờ giậu

Không còn nọ hàng rào

Lay động cả trăng sao

Rung ngân hà xao xuyến

Anh, tùy hỷ một tiếng

Chị, tùy hỷ một lời

Em, nhoẻn miệng mỉm cười

Gắn Pháp Hoa hàm tiếu

Em, người em nhỏ xíu

Chị, người chị lớn khôn

Anh, ngựa lý chân bon

Tôi, hát ca đồng nội

Đều nhờ ơn Pháp gội

Đều tắm pháp mưa nhuần

Nhẹ như tiếng chuông ngân

Rong thuyền du Diệu Pháp.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 19

(Phẩm Pháp Sư Công Đức, thứ 19)

Này, Thường Tinh Tấn Bồ Tát,hãy lắng nghe

Nay, nhân duyên hội đủ, tanói thật nè

Nói hôm nay, sẽ không thêmmột lần nói nữa

Các chúng đệ tử con ơi, nghecho rõ

Nghe, để rồi thọ trì, giảnggiải thâm sâu

Và truyền lưu đến tận ngànsau

Không suy suyển, không dễduôi, mai một

Các con hãy thọ trì chonghiêm mật

Nói, nghe, giảng dạy, truyềntụng Pháp Hoa

Còn hơn xây đến chín đợt phùđồ

Bởi lục căn, tinh thông xuyênpháp giới

Mắt thanh tịnh, thấy những gìkhông thể thấy

Tai thanh tịnh, nghe những gìkhông thể nghe

Mũi thanh tịnh, ngửi những gìgì không thể ngửi

Miệng thanh tịnh, nói một lờirúng động thiên thu

Thân thanh tịnh, ba ngàn thếgiới trống rỗng

Ý thanh tịnh, hiểu rõ vạnpháp nhân duyên

Trì Pháp Hoa, sẽ không cầnphi thuyền

Xuyên vũ trụ, trong sát nahơi thở

Khi đã gọi, là Pháp Sư CôngĐức

Bởi thâm sâu uyên áo KinhPháp Hoa

Như Sen vàng, đỏ, trắng,xanh, kết đại Liên Tòa

Tam Thế Phật hiện pháp thânthường trụ

Gom pháp giới, vo tròn trongmột chữ

Gom vũ trụ, nhẹ hững trên bàntay

Các con ơi, cần chi nữa banngày

Vì không còn hoàng hôn và đêmtối.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 20

(Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, thứ 20)

Thường Bất Khinh Bồ Tát, lạkỳ thay

Gặp ai ai, cũng chắp tay xádài

Tôi không dám khinh quý ngài

Vì quý ngài mai sau sẽ thànhPhật

Thường Bất Khinh Bồ Tát, kỳdị thay

Thân như cùng tử, không cóđêm ngày

Nhưng gặp ai, cũng xưng dươngđảnh lễ

Không dám khinh quý ngài, vìmai sau thành Phật

Thời cận đại, có Tế Điên HòaThượng

Đóng phim, lên ảnh, báo chí,truyền hình

Nam nữ lão ấu chăm chú nghe xem

Và ca tụng Phật Tế Công bấttuyệt

Thường Bất Khinh siêu nhiênhơn ai biết

Chính là tiền thân của ĐứcPhật Thích Ca

Vô lượng kiếp cúng dường diệulý Phật Đà

Mang diệu hạnh: vô tâm, vôtướng, vô tác

Tôi không dám khinh quý ngài,như nốt nhạc

Nhạc du dương không cần khảycung đàn

Không nhạc sĩ ca sĩ, vẫn nghetiếng vang vang

Mọi giai điệu tuyệt vời, nhưxuất thần nhập thánh

Thường Bất Khinh an trụ tâmdiệu tánh

Nhập Tỳ Lô Tánh Hải, hátHuyền Môn

Hoa Nhgiêm ngân, trùng trùngHoa Tạng khắc son

Hoa pháp giới trùng trùng hòavang trong diệu hữu

Thường Bất Khinh, chúng conxin nương tựa

Xin noi gương, đức độ nhủthanh lương

Mỗi chúng sanh, có Phật tánh,tinh tường

Cùng trân trọng sen vàng,chưa chớm nở.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 21

(Phẩm Như Lai Thần Lực, thứ 21)

Phật Pháp Thân, thường hằng,siêu sinh diệt

Thân Pháp Phật, thường hằng,siêu diệt sinh

Tinh anh, tinh thể, tinhchất, nguyên trinh

Thần Lực Như Lai, bất khả,bất thuyết

Lực Như Lai, phi thuyền kiaxa tít

Thần Như Lai, điện ảnh kiaphai mờ

Như người mẹ, trên tay, bồngđứa con thơ

Như người cha dắt dìu đàn conbé nhỏ

Không hiển vi, , hiển mật, kínhsiêu, kính lúp

Không vi âm, vi tính, mạngnhện, tinh kỳ

Thần Lực Như Lai, bất khả tưnghì

Vượt thời gian, băng khônggian, bao trùm vũ trụ

Dùng thần lực, gom chúngsanh,

không đầy căn nhà nhỏ

Siêu thần lực, đưa chúngsanh,

vượt tam thế mười phương

Tỏa thần lực, đưa chúng sanhđi,

không vướng ngọn cỏ đầu sương

Phóng thần lực, đưa chúngsanh về,

căn nhà xưa vẫn còn nguyênvẹn

Ta vẫn còn đây, bên dòng SôngTrẹm

Ta vẫn còn đây, bến cũ HươngGiang

Em đứng kia chi, cửa ngõ NamQuan

Anh đợi đây chi, Cà Mau cuốiMũi

Khách tha phương, như conthuyền viễn xứ

Bến đò ngang, ta đón khách đưavề

Quán trọ ngàn năm, nhân thếđê mê

Các con hỡi, mau mau về Ta đợi

Thần Lực Như Lai, vô thỉ, chưa từng khởi

Như Lai Thần Lực, vô chung, đóng cửa rồi

Siêu âm thanh chưa kịp phát ra lời

Đức Như Lai đã bặt thinh biến mất

Đó, mới gọi là Như Lai Thần Lực

Đó, mới gọi là Thần Lực Như Lai

Không có một, mà cũng không có hai

Siêu siêu thế, tột cùng, siêu siêu thế.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 22

(Phẩm Chúc Lụy, thứ 22)

Gia tài Chư Phật xưa nay

Thế Tôn ân đức sâu dày

Tận tường khuyên răn chỉ bảo

Khai, thị, ngộ, nhập, đẹpthay

Mười phương Chư Phật bản hoài

Thương như con nhỏ trên tay

Nâng niu, chắt chiu, gìn giữ

Hôm nay đến tận ngày mai

Thích Ca, Đa Bảo chung tòa

Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa

Mười phương Thánh Tăng câuhội

Nhơn Thiên, Tứ Chúng đều nhờ

Các con muốn báo Phật Ân

Pháp Hoa trì tụng chuyên cần

Lục độ hóa duyên vạn hạnh

Chúng sanh vui sống an lành

Thân Phật là thân kim cương

Pháp Phật là pháp kim tương

Trí Phật là trí kim sắc

Thì Đạo Phật là Đạo Vàng

Dù cho đổi cả trần gian

Dù cho đổi cả bạc vàng

Không tìm đâu ra châu báu

Cho bằng Diệu Pháp ngân vang

Dù cho đổi cả gia tài

Dù cho đổi cả thiên thai

Không tìm đâu ra châu báu

Cho bằng Diệu Pháp hôm nay

Người đời di chúc thế gian

Đức Phật di chúc Đạo Vàng

Thế gian vô thường biến đổi

Đạo Vàng rực rỡ mênh mang.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 23

(Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thứ 23)

Dược Vương cúng Phật ra làmsao

Xin kể cho nghe chút, thử nào

Ứng dụng được gì trong hiệntại

Truyền lưu hậu thế những maisau

Bồ Tát Dược Vương thật tuyệtvời

Từ thời quá khứ rất xa xôi

Thời Ngài Nhật Nguyệt Phật,Minh Đức

Theo Phật, chuyên tu khổ hạnhthôi

Kinh qua một muôn hai nghìnnăm

Hiện Nhứt Thiết, Tam Muội SắcThân

Chiếu sáng mười phương, ngànthế giới

Có chi nguyệt khuyết vớitrăng rằm

Nhập Tam Muội pháp cúng hươnghoa

Hải ngạn, Chiên đàn, Mạn đàla

Vô số hương hoa cùng rảixuống

Cúng dường Đức Phật, DiệuLiên Hoa

Ngài bèn phát nguyện cúng caohơn

Dùng lửa đốt thân để thế đèn

Lửa cháy hơn nghìn năm, chẳngtắt

Cháy rồi lại tiếp tục, nguyênsanh

Chỉ cần phát nguyện đốt chântay

Tài vật ngoài thân đã tiếc thay

Hạnh nguyện của Ngài bất khảthuyết

Bất tri, bất khả, bất tư nghì

Đệ tử chúng con nghe Phẩm này

Biết thương biết quý thậtlành thay

Sống đời phụng sự đền ơn Phật

Diện mục xưa nay sẽ hiển bày

Tôn thờ, gìn giữ Pháp HoaKinh

Nguyên vẹn tinh anh bóng vớihình

Bất luận ma cường hay phápnhược

Pháp Hoa vi diệu thật chơnkinh

Một hoa đan kết đến ngàn hoa

Sắc sắc không không tỏa sánglòa

Vũ trụ ngân hà xuyên thế giới

Muôn phương ngàn hướng ngátLiên Hoa

Chúng con xin chắp đôi bàntay

Hàng vạn vạn người nối vạntay

Hàng triệu triệu người nhìntriệu mắt

Đâu còn quá-hiện với tươnglai

(Dung thông quá khứ hiện tạitương lai)

Từ nghe, quá khứ Phật Tỳ Bà

Hiện tại, Trung tôn Đức ThíchCa

Linh Thứu viên dung Long HoaHội

Đương Lai Di Lặc hiện khôngxa

Bổn Sự Dược Vương Phẩm, tuyệtvời

Linh Sơn núi tuyết, trắngchưa vơi

Phật ân đại hải kia, chưa cạn

Nhất nhất tuyên xưng, bấtthối lời.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 24

(Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thứ 24)

Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm

Ở tận thế giới Trang Nghiêm

Của Đức Tú Vương Trí Phật

Viếng thăm Phật Tổ Cù Đàm

Ngài mang vô số hoa sen

Cọng làm Vàng Diêm phù đàn

Cánh hoa kết tinh bằng Bạc

Nhụy, đài: Ca bảo, Kim cương

Văn Thù ba vòng nhiểu Phật

Nhân, se, sao có duyên này

Phật rằng, Diệu Âm Bồ Tát

Cúng dường nghe Hội Pháp Hoa

Nhạc trời trổi khúc ngân vang

Tiễn đưa Bồ Tát lên đàng

Không âm, mà ngân ngân tiếng

Không lời, mà vọng vang vang

Diệu Âm diện mạo đoan trang

Dù cho góp nhặt trăng ngàn

Trăng rằm thêm trăng mười sáu

Cọng chung không thể sánhbằng

Diệu Âm thân sắc vàng ròng

Trong, không còn chỗ để trong

Sáng, không còn chỗ để sáng

Công đức trang nghiêm châu toàn

Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm

Chúng con những ước mong thầm

Học hạnh trau dồi công đức

Học tu Diệu Pháp thậm thâm

Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm

Nguyệt thẹn hoa khôi chị Hằng

Cá lặn, chim sa, nhân thế

Diệu Âm đẹp quá vô ngần

Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm

Sao kia lấp lánh vì trăng

Phương trời chim bay mỏi cánh

Ngại chi, Ô Thước - sông Ngân

Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm

Thế gian ước vọng thương thầm

Sắt thép vàng lên cát đá

Tu đi, sẽ được Diệu Âm.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 25

(Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, thứ 25)

Tai nghe Bồ Tát Quán Âm

Tầm thinh cứu khổ thế gian độđời

Ngàn tay ngàn mắt nơi nơi

Quán Âm thị hiện cứu ngườikhổ đau

Đi qua trên bước cầu kiều

Đi về hố thẳm, khẳng khiu núiđèo

Đi qua ghềnh láng cheo leo

Đi về đồng nội eo sèo móc mưa

Quán Âm cứu khổ chưa vừa

Bởi người nhân thế vốn thừatrầm kha

Nên đi khắp cõi ta bà

Vô thường quán trọ của nhà trần gian

Lắng nghe hết tiếng bẽ bàng

Lắng nghe hết tiếng khóc vang dậy trời

Quán Âm không nói một lời

Không than một tiếng khôngrời một phen

Chìm trong vũng nhớ, chưaquên

Khuất trong vũng tối, ánh đèntrên tay

Không năm không tháng khôngngày

Không giờ không khắc khônggiây nào sờn

Quán Âm, nước chảy không mòn

Sao dời vật đổi sắt son tinhkỳ

Quán Âm, hiện đức từ bi

Chỉ còn bất khả tư nghì màthôi

Nụ cười, gắn sẵn trên môi

Cam lồ, gắn sẵn cứu đời, cành dương

Tai nghe trăm hướng ngànphương

Hóa thân thị hiện vạn đườngnhiêu khê

Rằng, con chưa biết đường về

Rằng, con biển khổ trầm mênão phiền

Rằng, con nguyệt lão vụngduyên

Oan gia túc trái tiền khiênđọa đày

Rằng, con bất hạnh không may

Hôm nay chẳng có, ngày mai làgì

Quán Âm hiện đức từ bi

Cành dương vẫy nhẹ có chingại ngùng

Dù cho vô thỉ vô chung

Quán Âm cứu khổ tới cùng,chưa thôi

Quán Âm Thị Kính tuyệt vời

Quán Âm Nam Hải vớt ngườitrùng khơi

Quán Âm thị hiện nơi nơi

Cứu cho hết khổ cuộc đời nhângian.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 26

(Phẩm Đà La Ni, thứ26)

Đà La Ni là thần lực gia trì

Là thần chú

Là lực chú

Là đại bi chú

Là vô thượng chú

Vô thượng, đẳng đẳng chú

Của mười phương Chư Phật

Của mười phương Chư Đại giác Thế Tôn

Của Chư Bồ Tát hạnh nguyện viên dung

Của các bậc Thiên Vương, La Sát

Bởi kinh điển của ba đời mười phương Chư Phật

Là Pháp Thân Chư Phật thường trụ nhiệm mầu

Ý cao siêu, nghĩa lý thâm sâu

Chứa đựng khắp trong ba rừng kinh tạng

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Là bản nguyện bản hoài sâu nặng

Trí vô biên mà huệ cũng vô biên

Đức vô biên mà phước cũng vô biên

Khai thị ngộ nhập, dung nhiếp châu viên

Cho cửu hữu, huyền môn, đồng đăng Hoa Tạng

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Là Bí mật của Chư Phật, trùng tuyên

Phật quá khứ đã tuyên

Phật hiện tại đang tuyên

Phật vị lai sẽ tuyên

Không giảm không tăng, không thêm không bớt

Không ít không nhiều, không cao không thấp

Trì một chữ, nhập Tỳ Lô

Tụng một chữ, nhập Tỳ Lô Giá Na

Nói một chữ, nhập pháp giới hằng sa

Giảng một chữ, trùm thiên la địa võng

Trí, cao hơn núi

Huệ, cao hơn núi

Đức, sâu hơn biển

Phước, sâu hơn sông

Một chữ Pháp Hoa, vũ trụ kia trống rỗng

Một từ Pháp Hoa, pháp giới kia trống không

Nên Chư Phật dùng thần lực gia trì

Chư Cổ Đức dùng thần lực gia trì

Chư Đại Thánh phát hoằng thệ nguyện

Cho chúng sanh tụng niệm

Cho chúng sanh hành trì

Tu, và cứ tu đi

Ngộ Tri Kiến Phật

Nhập Tri Kiến Phật

Nam Mô Pháp Hoa Đà La Ni phẩm

Nam Mô Pháp Hoa Đà La Ni phẩm.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 27

(Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự,thứ 27)

Rằng, thời Đức Phật Vân LôiÂm

Vua Diệu Trang Nghiêm có hai người con

Tịnh Tạng tu tập miên mật châu toàn

Tịnh Nhãn tinh chuyên nhập môn tam muội

Một ngày kia, về hoàng cung thưa mẹ

Xin mẹ cúng dường Phật Tú Vương Hoa

Tịnh Đức bảo con, hãy đến phủ dụ Cha

Kẻo Cha con lạc lối vào đường tà tội nghiệp

Vì mẫu hậu, vì phụ hoàng, công đức sinh thành dưỡng dục

Hiếu nghĩa sao, trọn hiếu nghĩa cho bằng

Đưa mẹ cha bước vào ngưỡng cửa thiền môn

Cửa giải thoát, cửa từ bi, thánh thiện

Hai anh em dùng thần thông biến chuyển

Bay trên không, vào trong nước, biến hóa thân

Vua cha trông, lòng sung sướng vô ngần

Kéo tất cả cùng triều thần, hân hoan về hầu Phật

Rằng xưa, có chuyện phi thường

Anh xuất gia, nhập pháp vương

Em xuất gia, nhập pháp vương

Phụ hoàng, Mẫu hậu, nhập pháp vương

Hoàng thân, quốc thích, nhập pháp vương

Rằng xưa, có chuyện phi thường

Vua nhờ con, thành Phật hiệu Thọ Vương

Mẹ nhờ con, nhập thánh đức không lường

Khắp Thần dân, nhập tam muội thanh lương

Cha còn nói, chính con là đại thiện tri thức

Rằng xưa, có chuyện phi thường

Đức Thích Ca hỏi đại chúng nghĩ sao

Vua Diệu Trang Nghiêm Vương là ai

Tịnh Đức phu nhân là ai

Hai người con đó là ai

Rằng xưa, có chuyện phi thường

Đức Thích Ca nhìn đại chúng mà rằng

Diệu Trang là Hoa Đức Bồ Tát

Tịnh Đức là Quang Chiếu Bồ Tát

Đang đứng trước ta, từng thọ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Rằng xưa, có chuyện phi thường

Rằng xưa cũng thật là xưa

Tịnh Tạng, chính là Dược Vương Bồ Tát

Tịnh Nhãn, chính là Dược Thượng Bồ Tát

Đã ở chỗ trăm ngàn muôn ức Cổ Phật, thọ trì Kinh Pháp Hoa

Rằng xưa, có chuyện phi thường

Rằng xưa cũng thật là nay

Dược Vương, Dược Thượng trong hội này

Trong hiện tiền Điều ngựThích Ca

Đã vô lượng kiếp, từng thọtrì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Rằng xưa, hết chuyện xưa rồi

Rằng nay, hết chuyện thànhxưa

Rằng xưa, rằng xữa, rằng xừa

Rằng xưa, rằng xữa, rằng xừa,rằng xưa.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 28

(Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát phẩm)

Bồ tát Phổ Hiền đại nguyệnvương

Nguyện mang Diệu Pháp bướclên đường

Truyền lưu khuyết phát mườiphương cõi

Tứ Thánh, Tam Thừa, nhập phápvương

Mười nguyện Phổ Hiền khuyếtphát ra

Chúng sanh ba cõi biết về nhà

Sáu đường lên xuống ngừngsinh tử

Bởi nhập lưu Giáo pháp PhậtĐà

Lành thay Bồ Tát Phổ HiềnVương

Thánh đức noi gương vạn nẻođường

Vạn loại luân hồi trong bốnbiển

Thuyền từ bát nhã chuyểnthanh lương

Lành thay Bồ Tát Phổ HiềnVương

Dấu ấn truyền trao như tấmgương

Phản chiếu mười phương cùngthế giới

Cam lồ diệu pháp hiện ngân sương

Đảnh lễ thành tâm Đức PhổHiền

Chúng con nguyện giữ vẹn châuviên

Chúng con nguyện bảo toàn Cổ Đức

Muôn một thâm ân nghĩa đápđền

Cúi đầu đảnh lễ Phổ HiềnVương

Đệ tử chúng con khắp bốn phương

Nhân loại năm châu cùng chínguyện

Theo dòng Tứ Thánh bước lênđường

“Chúng con khổ, nguyền xincứu khổ

Chúng con khổ, nguyền xin tựđộ”

Báo Phật ân, trí tuệ tuyệtvời

Chuyển pháp thân lưu xuất nơinơi

Chúng con nguyện, vào ra sinhtử

Chúng con nguyện, dứt đườngsinh tử

Không còn ai địa ngục A Tỳ

Không còn ai chìm ngập mê si

Thế biết tại sao:

“Ba rừng giáo lý còn lưu lại

Cho đến bây giờ vẫn trắng tay

Trăng khuyết vì mây chưa véntrọn

Hay trăng còn đợi bóng đêmdài”

Tại sao không biết:

Ba rừng giáo lý còn nguyênvẹn

Tay trắng vì tay đã trắng tay

Trăng khuyết trăng tròn, cầnchi nữa

Bóng đen đâu có, hỏi đêm dài.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 30

(Hồi hướng công đức – Tác giả xin kết)

“Thiên, A Tu La, Dạ Xoa, thảy

Đến nghe pháp đó nên chí tâm

Ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn

Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy

Bao nhiêu người nghe đến chốn này

Hoặc trên đất liền hoặc hư không

Thường với người đời sanh lòng từ

Ngày đêm tự mình nương pháp ở

Nguyện các thế giới thường an ổn

Phước trí vô biên lợi quần sanh

Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ

Xa lìa các khổ về viên tịch

Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng

Thường trì định phục giúp tự thân

Hoa mầu Bồ đề biến trang nghiêm

Tùy theo chỗ ở thường an lạc”

Chúng sanh dù thiện hay dù ác

Nhân loại dù tỉnh hay dù mê

Ai ai cũng biết nẻo đường về

Căn nhà xưa bản lai diện mục

Tứ Thánh lục phàm đều quynhất

Thiên đường, địa ngục bởi dotâm

Nguyệt khuyết nguyệt tròn,bởi do trăng

Dứt hết nẻo, ngại chi đườnglối

Về đến nhà, thì đừng có hỏi

Ngón tay chỉ hướng, hỏi chitay

Phật Pháp Thân thường trụhiển bày

Ngộ, không ngộ vì mê với tỉnh

Linh Sơn Hội Pháp Hoa còn đó

Long Hoa Hội đã có kia rồi

Tay cầm hạt, một chuỗi chưa niệm

Hiện liên đài pháp tọa nơinơi.

Tháng 11 – 2009

------------------------------------------

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/2024(Xem: 26277)
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyền Thoại Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.”
25/06/2024(Xem: 19)
Đêm trăn trở canh dài thao thức Hồi tưởng chuyện đời viết tâm thư Đêm thật buồn dế khóc nỉ non Gió xào xạc lời ru thương nhớ. Tâm thư ghi nỗi niềm con trẻ Công ơn cha qua mấy vần thơ Một cuộc đời giản dị đơn sơ Một tấm lòng bao dung quảng đại.
23/06/2024(Xem: 104)
Mừng Thầy và Mẹ bên nhau Đinh ninh thờ Phật, trước sau vuông tròn. Chín mươi hai tuổi sắt son Sáu thời niệm Phật nỉ non tiếng lòng. Thầy TU cho mẹ thong dong Mẹ TU ... bòn PHƯỚC – Phước con thêm dầy Mẹ còn ruộng Phước còn đây Mẹ đi tủi phận ... từng ngày mồ côi
21/06/2024(Xem: 141)
Cuối xuân, Phật Việt gặp “tai bay” Quay quắt lòng buông tiếng thở dài Cám cảnh tình nhà đau nỗi đạo Xót xa quê mẹ lệ bi ai. Thương quá Việt Nam đất nước tôi Bốn nghìn năm văn hiến tinh khôi Thiêng liêng Phật Giáo hồn dân tộc Hai thế kỷ hơn rạng giống nòi.
21/06/2024(Xem: 362)
Ngày mẹ đi! Nắng vàng xóm nhỏ Ngày mẹ đi! Mây lặng ngừng trôi Ngày mẹ đi! Rũ buồn hoa cỏ Ngày mẹ đi! Nức nở than ôi. Ngày mẹ đi! Máu nhuộm tuổi thơ Ngày mẹ đi! Lạc lõng bơ vơ Lòng mẹ đau phút giây vĩnh biệt Tức tưởi, nghẹn ngào, sầu vô bờ.
21/06/2024(Xem: 747)
Trong lúc dọn dẹp lại thư viện kinh sách bé nhỏ của mình, người viết vừa nâng niu, vừa bâng khuâng xao xuyến khi nhìn kỹ lại hơn 50 tác phẩm được biên soạn bằng chính năng lực, trí tuệ của quý danh tăng của thế kỷ 20 -21 đã ký tặng( mà người viết cho đấy là sách giáo khoa hàn lâm về Phật Giáo ) với những dòng chữ thật trân quý đầy tinh thần nhân văn cao cả của lý tưởng, lại mang đậm các giá trị đạo đức truyền thống trong Phật Giáo mà trong suốt đời tu học, khoảng 10 năm gần đây người viết mới được tiếp xúc những bậc hiền triết này.
19/06/2024(Xem: 1265)
Những vật tầm thường như dép , tất , thảm Lúc còn mới, khi hết sử dụng được đều giống nhau Nhưng chúng không có cảm xúc nên chẳng khổ đau Chỉ có con người mãi phiền não vì chấp thủ!
17/06/2024(Xem: 701)
Y vàng thanh thoát chốn chùa chiền, Tỏa sáng niềm tin tỏa ánh thiêng Pháp lữ huân tu nền định tuệ Tăng thân trưởng dưỡng giới hương thiền An Cư thúc liễm ngời hoa giác Kiết Hạ tu trì rạng sắc liên Khắp cõi trời người đều hoan hỷ Như Lai Sứ Giả đạo châu viên.
14/06/2024(Xem: 987)
Kìa hoa lá đượm ngát hương Phật đản Mỗi lòng riêng còn bảng lảng sương mờ? Nơi xứ người dỗi mưa nắng bâng quơ Trông đất mẹ nghe thẫn thờ mấy đỗi! Hỡi mây bay, bởi vì dâu nên nỗi? Gió thoảng ơi, ai đưa lối dẫn đường? Hai nghìn năm Đạo pháp và quê hương Thời công nghệ bỗng “tứ phương thọ tiễn”!
12/06/2024(Xem: 157)
Hôm nay ngay giờ luận văn Đề tài cô viết trên bảng Tả chân dung kể tình thương Người cha em thường yêu kính. Bạn học an vui tươi tỉnh Riêng con cắn bút đắn đo Từ nhỏ chỉ sống với mẹ Ôi quá khó một đề văn.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567