Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần Âm

02/04/201107:28(Xem: 2611)
Phần Âm

Nhất tâm triệu thỉnh:

Kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoa,

tưởng cốt nhục dĩ phân ly, đỗ anh hồn nhi hà tại.

Sơ nhiệt danh hương,

sơ thân triệu thỉnh, tiến bạt hương linh,

tánh_____ huý _____ , nhất vị chánh hồn.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Nhất tâm triệu thỉnh:

Viễn quan sơn hữu sắc,

cận thính thủy vô thanh,

xuân khứ hoa hoàn ngự,

nhân lai điểu bất kinh.

Tái nhiệt danh hương,

tái thân triệu thỉnh,

tiến bạt hương linh,

tánh ____ huý____ , nhất vị chánh hồn.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Nhất tâm triệu thỉnh:

Phù sanh như mộng,

huyễn chất phỉ kiên,

bất bằng ngã Phật chi từ,

hạt toại siêu thăng chi lộ.

Tam nhiệt danh hương,

tam thân triệu thỉnh,

tiến bạt hương linh,

tánh _____ huý _____ , nhất vị chánh hồn.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Thỉnh Thập Nhị Loại Cô Hồn:

1/Nhất tâm triệu thỉnh:

Lụy triều đế chúa,

lịch đại hầu vương,

cửu trùng điện khuyết cao cư,

vạn lý sơn hà độc cứ.

Tây lai chiến hạm,

thiên niên vượng khí nga thâu,

bắc khứ loan dư,

ngũ quốc oan thanh vị đoạn.

Ô hô! đỗ quyên khiếu lạc đào hoa nguyệt,

huyết nhiễm chi đầu hận chánh trường.

Như thị tiền vương hậu bá chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

2/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Trúc đàn bái tướng,

kiến tiết phong hầu,

lực di kim đảnh thiên cân, thân tác trường thành vạn lý.

Sương hàn báo trướng,

đồ cần hãn mã chi lao,

phong tức lang yên, không phụ phàn long chi vọng.

Ô hô! tướng quân chiến mã kim hà tại,

dã thảo nhàn hoa mãn địa sầu.

Như thị anh hùng tướng soái chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

3/Nhất tâm triệu thỉnh:

Ngũ lăng tài tuấn, bách quận hiền lương,

tam niên thanh tiết vi quan, nhất phiến đan tâm báo chúa.

Nam châu bắc huyện, cửu ly tang tử chi hương, hải giác thiên nhai,

viễn táng bồng lai chi đảo.

Ô hô! hoạn huống tiêu tiêu tùy thệ thủy,

ly hồn yểu yểu cách Dương quan.

Như thị văn quan tể phụ chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

4/Nhất tâm triệu thỉnh:

Huỳnh môn tài tử, bạch ốc thư sanh,

thám hoa túc bộ văn lâm, xạ sách thân du cức viện.

Huỳnh đăng phi tán, tam niên đồ dụng công phu, thiết

nghiên ma xuyên, thập tải mạn thí tân khổ.

Ô hô! thất xích hồng la thư tánh tự,

nhất bôi hoàng thổ cái văn chương.

Như thị văn nhân cử tử chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

5/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Xuất trần thượng sĩ, phi tích cao tăng,

tinh tu ngũ giới tịnh nhân, phạn hạnh tỳ kheo ni chúng.

Hoàng hoa túy trúc, không đàm bí mật chân thuyên,

bạch cổ lê nô, đồ diễn khổ không diệu kệ.

Ô hô! kinh song lãnh tẩm tam canh nguyệt,

thiền thất hư minh bán dạ đăng.

Như thị tri y Thích tử chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

6/Nhất tâm triệu thỉnh:

Hoàng quan dã khách,

vũ phục tiên lưu,

đào nguyên động lý tu chân,

lãng uyển châu tiền dưỡng tánh.

Tam hoa cửu luyện,

thiên tào vị hứa tiêu danh, tứ đại vô thường,

địa phủ nan dung chuyển hạn.

Ô hô! lâm quán sương hàn đan táo lãnh,

tiêu đàn phong thảm hạnh hoa hy.

Như thị huyền môn đạo sĩ chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

7/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Giang hồ ky lữ,

nam bắc kinh thương,

đồ tài vạn lý du hành,

tích hóa thiên kim mậu dịch.

Phong ba bất trắc,

thân cao ngư phúc chi trung,

đồ lộ nan phòng,

mạng táng dương trường chi hiểm.

Ô hô! trệ phách bắc tùy vân ám ám,

khách hồn đông trục thủy du du.

Như thị tha hương khách lữ chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

8/Nhất tâm triệu thỉnh:

Nhung y chiến sĩ, lâm trận kiện nhi,

hồng kỳ ảnh lý tranh hùng,

bạch nhẫn tòng trung địch mạng.

Cổ kim sơ chấn, thiếp thời phúc phá trường xuyên,

thắng bại tài phân, biến địa chi thương thủ toải.

Ô hô! mịch mịch hoàng sa văn qủy khốc,

mang mang bạch cốt thiểu nhân thâu.

Như thị trận vong binh tốt chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

9/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Hoài thai thập nguyệt,

tọa thảo tam triêu, sơ hân loan phụng hoà minh,

thứ vọng hùng bi hiệp mộng.

Phụng cung dục xướng,

cát hung chỉ tại phiến thời,

chương ngõa vị phân, mẫu tử giai quy trường dạ.

Ô hô! hoa chánh khai thời tao cấp vũ,

nguyệt đương minh xứ phúc ô vân.

Như thị huyết hồ sản nạn chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

10/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Nhung di man địch, ám á mang lung,

cần lao thất mạng dung nô, đố kỵ thương thân tỳ thiếp.

Khinh khi Tam bảo, tội khiên tích nhược hà sa,

ngỗ nghịch song thân, hung ác tràn đầy vũ trụ.

Ô hô! trường dạ mang mang hà nhật hiểu,

u quan ẩn ẩn bất tri xuân.

Như thị sân ngoan bội nghịch chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

11/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Cung vi mỹ nữ, khuê các giai nhân,

yên chi họa diện tranh nghiên, long xạ huân y cạnh tiếu.

Vân thâu vũ hiết, hồn tiêu kim cốc chi viên,

nguyệt khuyết hoa tàn, trường đoạn mã ngôi chi dịch.

Ô hô! tích nhật phong lưu đô bất kiến,

lục dương phương thảo độc lâu hàn.

Như thị quần thoa phụ nữ chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

12/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Cơ hàn cái giả, hình lục tù nhân,

ngộ thủy hỏa dĩ thương thân,

phùng hổ lang nhi thất mạng.

Huyền lương phục độc,

thiên kim oán khí trầm trầm, lôi kích nhai băng,

nhất điểm kinh hồn dạng dạng.

Ô hô! mộ vũ thanh yên hàn thước tháo,

thu phong hoàng diệp loạn nha phi.

Như thị thương vong hoạnh tử chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

13/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn,

Diện Nhiên sở thống,

bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại,

y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong,

gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Nhất tâm triệu thỉnh:

Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn,

Diện Nhiên sở thống,

bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại,

y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong,

gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Nhất tâm triệu thỉnh:

Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn,

Diện Nhiên sở thống,

bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại,

y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong,

gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Thượng lai triệu thỉnh dĩ quang lâm,

sở hữu điệp văn, cẩn đương tuyên độc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/09/2023(Xem: 400)
1) Nhẹ nhàng ra đi an lành trong tiếng Niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật" của người thân trong gia đình 2) Thành tựu hạnh hiếu thảo cho tất cả người con dâu rể và các cháu qua việc tận tụy chữa bệnh, đặc biệt chăm sóc Ba Mười của Bé Thảo (Tâm Tịnh gọi bằng Cậu Mười_nằm liệt giường) trong khoảng thời gian 11 tháng (kể cả 2-3 tháng nằm tại Khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc Bệnh Viện Đà Nẵng). Các con (kể cả dâu và rể) thường xuyên thay phiên túc trực chăm sóc Ba hàng đêm, ngày, đặc biệt là con dâu Thủy và con gái út Thảo bằng cả tấm lòng hiếu thảo của mình.
03/05/2023(Xem: 116746)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
29/04/2023(Xem: 1069)
Những ngày sau tết âm lịch, nhất là càng gần đến Đại Lễ Phật Đản, tôi càng đau đáu tâm huyết lan toả Chánh Pháp, muốn Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm sẵn trong Kinh Phật gốc Nikaya lan toả đến muôn nơi, đến thật nhiều những người con của Phật, không chỉ quý vị xuất sĩ mà cả các cư sĩ tại gia. Và cứ thế tôi tìm cách tặng Kinh Nikaya, tạo duyên để Nikaya đến nhiều nhất những người thân và học trò thật sự muốn tu tập theo Chánh Pháp, hết sức có thể.
11/09/2022(Xem: 1449)
Sáng 10-9 (15-8-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đã vân tập tại Chánh điện chùa Long Sơn để dự lễ Huý Nhật lần thứ 9 (2013-2022) đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn và hiệp kỵ chư tôn Hoà thượng giáo phẩm, lãnh đạo GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ Hiệp kỵ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Thiện – thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, cùng chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni các tự viện gần xa. Trước đó, vào tối ngày 09 tháng 9 (14-8- Nhâm Dần) chư Tôn đức Bổn tự và quý Phật tử đã tụng kinh Di giáo trước ban thờ di ảnh quý Ngài.
15/08/2022(Xem: 2348)
Đại đức Tăng xin lắng nghe, tôi Tỳ Kheo .. xin vì Tăng xướng lên các tiêu tướng bốn phương của Tiểu Giới (tức là Giới Trường) từ gốc đông-nam của trú xứ này, lấy (nói lên vật dùng làm Tiêu Tướng) làm nêu. Từ đông-nam đây về hướng tây (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng tăng, bạch tiếp) đến góc tây-nam, lấy .. làm nêu. Từ tây-nam đây về hướng bắc (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc tây-bắc, lấy .. làm nêu. Từ tây-bắc đây về hướng đông (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc đông-bắc, lấy .. làm nêu. Từ đông-bắc đây về hướng nam (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) trở lại góc đông-nam, lấy . Làm nêu. Đây là xướng xong một vòng gồm các tiêu tướng ngoài
14/08/2022(Xem: 2595)
Người đạo đức tình thương Trăng thanh nước bích Kiều môn cùng dòng họ Thích Ni chúng đồng phái nhà thiền Nghìn nhà một bát hóa duyên Muôn dặm cô thân ứng cúng
16/07/2022(Xem: 5188)
Bồ đề nhất bá bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly tam đồ khổ Xích sắc biến liên hoa Nam Mô A Di Đà Phật.
06/02/2022(Xem: 8337)
Quang Lưu xứ xứ u minh thất, Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng, Nguyện độ hương linh qui bổn quốc. Cửu liên đài trực vãng Tây Phương. Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát Dịch nghĩa: Nơi nơi ngục tối hiện hào quang Ảnh hoá phân thân ngồi đạo tràng Nguyện độ hương linh về bổn quốc Đài sen chín phẩm thẳng Tây phương Nam Mô Tiến Linh Diên ( Vãng Sanh) Bồ Tát
09/01/2022(Xem: 3720)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
29/12/2021(Xem: 3559)
Kiến Sơ chùa cổ bặt không ngôn Diện vách nhiều năm hướng nội tâm Cảm hoá thiền tăng trao kệ ngọc Thiền tông hưng khởi rạng trời Nam
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567