Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phần Âm

02/04/201107:28(Xem: 1438)
Phần Âm

Nhất tâm triệu thỉnh:

Kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoa,

tưởng cốt nhục dĩ phân ly, đỗ anh hồn nhi hà tại.

Sơ nhiệt danh hương,

sơ thân triệu thỉnh, tiến bạt hương linh,

tánh_____ huý _____ , nhất vị chánh hồn.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Nhất tâm triệu thỉnh:

Viễn quan sơn hữu sắc,

cận thính thủy vô thanh,

xuân khứ hoa hoàn ngự,

nhân lai điểu bất kinh.

Tái nhiệt danh hương,

tái thân triệu thỉnh,

tiến bạt hương linh,

tánh ____ huý____ , nhất vị chánh hồn.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Nhất tâm triệu thỉnh:

Phù sanh như mộng,

huyễn chất phỉ kiên,

bất bằng ngã Phật chi từ,

hạt toại siêu thăng chi lộ.

Tam nhiệt danh hương,

tam thân triệu thỉnh,

tiến bạt hương linh,

tánh _____ huý _____ , nhất vị chánh hồn.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Thỉnh Thập Nhị Loại Cô Hồn:

1/Nhất tâm triệu thỉnh:

Lụy triều đế chúa,

lịch đại hầu vương,

cửu trùng điện khuyết cao cư,

vạn lý sơn hà độc cứ.

Tây lai chiến hạm,

thiên niên vượng khí nga thâu,

bắc khứ loan dư,

ngũ quốc oan thanh vị đoạn.

Ô hô! đỗ quyên khiếu lạc đào hoa nguyệt,

huyết nhiễm chi đầu hận chánh trường.

Như thị tiền vương hậu bá chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

2/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Trúc đàn bái tướng,

kiến tiết phong hầu,

lực di kim đảnh thiên cân, thân tác trường thành vạn lý.

Sương hàn báo trướng,

đồ cần hãn mã chi lao,

phong tức lang yên, không phụ phàn long chi vọng.

Ô hô! tướng quân chiến mã kim hà tại,

dã thảo nhàn hoa mãn địa sầu.

Như thị anh hùng tướng soái chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

3/Nhất tâm triệu thỉnh:

Ngũ lăng tài tuấn, bách quận hiền lương,

tam niên thanh tiết vi quan, nhất phiến đan tâm báo chúa.

Nam châu bắc huyện, cửu ly tang tử chi hương, hải giác thiên nhai,

viễn táng bồng lai chi đảo.

Ô hô! hoạn huống tiêu tiêu tùy thệ thủy,

ly hồn yểu yểu cách Dương quan.

Như thị văn quan tể phụ chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

4/Nhất tâm triệu thỉnh:

Huỳnh môn tài tử, bạch ốc thư sanh,

thám hoa túc bộ văn lâm, xạ sách thân du cức viện.

Huỳnh đăng phi tán, tam niên đồ dụng công phu, thiết

nghiên ma xuyên, thập tải mạn thí tân khổ.

Ô hô! thất xích hồng la thư tánh tự,

nhất bôi hoàng thổ cái văn chương.

Như thị văn nhân cử tử chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

5/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Xuất trần thượng sĩ, phi tích cao tăng,

tinh tu ngũ giới tịnh nhân, phạn hạnh tỳ kheo ni chúng.

Hoàng hoa túy trúc, không đàm bí mật chân thuyên,

bạch cổ lê nô, đồ diễn khổ không diệu kệ.

Ô hô! kinh song lãnh tẩm tam canh nguyệt,

thiền thất hư minh bán dạ đăng.

Như thị tri y Thích tử chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

6/Nhất tâm triệu thỉnh:

Hoàng quan dã khách,

vũ phục tiên lưu,

đào nguyên động lý tu chân,

lãng uyển châu tiền dưỡng tánh.

Tam hoa cửu luyện,

thiên tào vị hứa tiêu danh, tứ đại vô thường,

địa phủ nan dung chuyển hạn.

Ô hô! lâm quán sương hàn đan táo lãnh,

tiêu đàn phong thảm hạnh hoa hy.

Như thị huyền môn đạo sĩ chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

7/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Giang hồ ky lữ,

nam bắc kinh thương,

đồ tài vạn lý du hành,

tích hóa thiên kim mậu dịch.

Phong ba bất trắc,

thân cao ngư phúc chi trung,

đồ lộ nan phòng,

mạng táng dương trường chi hiểm.

Ô hô! trệ phách bắc tùy vân ám ám,

khách hồn đông trục thủy du du.

Như thị tha hương khách lữ chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

8/Nhất tâm triệu thỉnh:

Nhung y chiến sĩ, lâm trận kiện nhi,

hồng kỳ ảnh lý tranh hùng,

bạch nhẫn tòng trung địch mạng.

Cổ kim sơ chấn, thiếp thời phúc phá trường xuyên,

thắng bại tài phân, biến địa chi thương thủ toải.

Ô hô! mịch mịch hoàng sa văn qủy khốc,

mang mang bạch cốt thiểu nhân thâu.

Như thị trận vong binh tốt chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

9/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Hoài thai thập nguyệt,

tọa thảo tam triêu, sơ hân loan phụng hoà minh,

thứ vọng hùng bi hiệp mộng.

Phụng cung dục xướng,

cát hung chỉ tại phiến thời,

chương ngõa vị phân, mẫu tử giai quy trường dạ.

Ô hô! hoa chánh khai thời tao cấp vũ,

nguyệt đương minh xứ phúc ô vân.

Như thị huyết hồ sản nạn chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

10/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Nhung di man địch, ám á mang lung,

cần lao thất mạng dung nô, đố kỵ thương thân tỳ thiếp.

Khinh khi Tam bảo, tội khiên tích nhược hà sa,

ngỗ nghịch song thân, hung ác tràn đầy vũ trụ.

Ô hô! trường dạ mang mang hà nhật hiểu,

u quan ẩn ẩn bất tri xuân.

Như thị sân ngoan bội nghịch chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

11/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Cung vi mỹ nữ, khuê các giai nhân,

yên chi họa diện tranh nghiên, long xạ huân y cạnh tiếu.

Vân thâu vũ hiết, hồn tiêu kim cốc chi viên,

nguyệt khuyết hoa tàn, trường đoạn mã ngôi chi dịch.

Ô hô! tích nhật phong lưu đô bất kiến,

lục dương phương thảo độc lâu hàn.

Như thị quần thoa phụ nữ chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

12/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Cơ hàn cái giả, hình lục tù nhân,

ngộ thủy hỏa dĩ thương thân,

phùng hổ lang nhi thất mạng.

Huyền lương phục độc,

thiên kim oán khí trầm trầm, lôi kích nhai băng,

nhất điểm kinh hồn dạng dạng.

Ô hô! mộ vũ thanh yên hàn thước tháo,

thu phong hoàng diệp loạn nha phi.

Như thị thương vong hoạnh tử chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

13/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn,

Diện Nhiên sở thống,

bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại,

y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong,

gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Nhất tâm triệu thỉnh:

Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn,

Diện Nhiên sở thống,

bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại,

y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong,

gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Nhất tâm triệu thỉnh:

Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn,

Diện Nhiên sở thống,

bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại,

y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong,

gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Thượng lai triệu thỉnh dĩ quang lâm,

sở hữu điệp văn, cẩn đương tuyên độc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 78294)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
09/09/201015:41(Xem: 9879)
5 bài kệ hô canh ngồi Thiền được áp dụng vào mùa An Cư, Kiết Hạ hằng năm của của Chư Tăng, hoặc trong trường hợp khai Đại Giới Đàn của xưa và nay.
29/05/201307:00(Xem: 6679)
Chúng ta đang sống trong những ngày rộn ràng của đại lễ Phật Đản, một lễ hội văn hoá tâm linh mang tầm thế giới. Nhân dịp này, tôi xin lược ghi một số nhận xét về sự liên quan giữa âm nhạc Phật giáo và âm nhạc dân tộc, xem như góp một bông hoa nhỏ kính mừng ngày lễ hội tôn giáo trọng đại mà cả nước đang nô nức đón mừng.
20/11/201008:57(Xem: 6052)
Nghi lễ Phật giáo cũng có hai phần lễ và nhạc, tuỳ theo truyền thống văn hoá nghệ thuật của mỗi miền, mỗi vùng mà phần lễ nhạc Phật giáo sẽ ảnh hưởng và biểu hiện theo truyền thống của vùng...
05/04/201319:38(Xem: 7514)
Một năm, không theo trong Phật giáo, thông thường dân gian có ba ngày rằm chính. Đó là: Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy và Rằm tháng mười.
31/08/201012:50(Xem: 3750)
Trước cửa Phật lập đàn phổ thí, Cho trọn đều quân lợi âm dương, Quang minh tỏ khắp mười phương, Kính dâng một nén tâm hương ngạt ngào. Cơn mưa tuệ dồi dào tưới khắp, Bóng mây từ che rợp mọi nơi, Lọt đâu dưới đất trên trời, Từ bi tế độ muôn đời viên thông. Trên đức Phật rất công rất chính, Dạy cho đời luyện tính tu tâm, Thương người đọa kiếp tối tăm, Giáo Hội chỉ dẫn khỏi lầm khỏi mê.
22/10/201017:13(Xem: 32276)
Hương vân nhi bố Thánh đức chiêu chương Bồ đề tâm quảng mạc năng lường Xúc xứ phóng hào quang
02/10/201121:08(Xem: 5945)
A Di Đà Phật Vô thượng oai vương Nguy nguy kim tướng phóng hào quang Khổ hải tác châu hàn Cửu phẩm liên bang Đồng nguyện vãn tây phương Nam mô pháp giới tạng thân a di đà phật.
28/02/201112:48(Xem: 7392)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
04/01/201101:42(Xem: 4328)
Các thể điệu hành trì của nghi lễ Phật giáo Việt nam rất phong phú, ở đây chúng ta chỉ lượt qua các thể điệu chính như: xướng, hô, kệ, thán, độc, tán, tụng, trì, niệm.