Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 5

31/07/201200:59(Xem: 2593)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 5
 Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 5 (2005) tại Canberra


Trưởng Ban Tổ Chức: HT. Thích Quảng Ba

Khoa tu ky 5 tai canberra (1)Khoa tu ky 5 tai canberra (2)Khoa tu ky 5 tai canberra (3)Khoa tu ky 5 tai canberra (4)Khoa tu ky 5 tai canberra (5)Khoa tu ky 5 tai canberra (6)Khoa tu ky 5 tai canberra (7)Khoa tu ky 5 tai canberra (8)Khoa tu ky 5 tai canberra (9)Khoa tu ky 5 tai canberra (10)Khoa tu ky 5 tai canberra (11)Khoa tu ky 5 tai canberra (12)Khoa tu ky 5 tai canberra (13)Khoa tu ky 5 tai canberra (14)Khoa tu ky 5 tai canberra (15)Khoa tu ky 5 tai canberra (16)Khoa tu ky 5 tai canberra (17)Khoa tu ky 5 tai canberra (18)Khoa tu ky 5 tai canberra (19)Khoa tu ky 5 tai canberra (20)Khoa tu ky 5 tai canberra (21)Khoa tu ky 5 tai canberra (22)Khoa tu ky 5 tai canberra (23)Khoa tu ky 5 tai canberra (24)Khoa tu ky 5 tai canberra (25)Khoa tu ky 5 tai canberra (26)Khoa tu ky 5 tai canberra (27)Khoa tu ky 5 tai canberra (28)Khoa tu ky 5 tai canberra (29)Khoa tu ky 5 tai canberra (30)Khoa tu ky 5 tai canberra (31)Khoa tu ky 5 tai canberra (32)Khoa tu ky 5 tai canberra (33)Khoa tu ky 5 tai canberra (34)Khoa tu ky 5 tai canberra (35)Khoa tu ky 5 tai canberra (36)Khoa tu ky 5 tai canberra (37)Khoa tu ky 5 tai canberra (38)Khoa tu ky 5 tai canberra (39)Khoa tu ky 5 tai canberra (40)Khoa tu ky 5 tai canberra (41)Khoa tu ky 5 tai canberra (42)Khoa tu ky 5 tai canberra (43)Khoa tu ky 5 tai canberra (44)Khoa tu ky 5 tai canberra (45)Khoa tu ky 5 tai canberra (46)Khoa tu ky 5 tai canberra (47)Khoa tu ky 5 tai canberra (48)Khoa tu ky 5 tai canberra (49)Khoa tu ky 5 tai canberra (50)Khoa tu ky 5 tai canberra (51)Khoa tu ky 5 tai canberra (52)Khoa tu ky 5 tai canberra (53)Khoa tu ky 5 tai canberra (54)Khoa tu ky 5 tai canberra (55)Khoa tu ky 5 tai canberra (56)Khoa tu ky 5 tai canberra (57)Khoa tu ky 5 tai canberra (58)Khoa tu ky 5 tai canberra (59)Khoa tu ky 5 tai canberra (60)Khoa tu ky 5 tai canberra (61)Khoa tu ky 5 tai canberra (62)Khoa tu ky 5 tai canberra (64)Khoa tu ky 5 tai canberra (65)Khoa tu ky 5 tai canberra (66)Khoa tu ky 5 tai canberra (67)Khoa tu ky 5 tai canberra (68)Khoa tu ky 5 tai canberra (69)Khoa tu ky 5 tai canberra (70)Khoa tu ky 5 tai canberra (71)Khoa tu ky 5 tai canberra (72)Khoa tu ky 5 tai canberra (73)Khoa tu ky 5 tai canberra (74)Khoa tu ky 5 tai canberra (75)Khoa tu ky 5 tai canberra (76)Khoa tu ky 5 tai canberra (77)Khoa tu ky 5 tai canberra (78)Khoa tu ky 5 tai canberra (79)Khoa tu ky 5 tai canberra (80)Khoa tu ky 5 tai canberra (81)Khoa tu ky 5 tai canberra (82)Khoa tu ky 5 tai canberra (83)Khoa tu ky 5 tai canberra (84)Khoa tu ky 5 tai canberra (85)Khoa tu ky 5 tai canberra (86)Khoa tu ky 5 tai canberra (87)Khoa tu ky 5 tai canberra (88)Khoa tu ky 5 tai canberra (89)Khoa tu ky 5 tai canberra (90)Khoa tu ky 5 tai canberra (91)Khoa tu ky 5 tai canberra (92)Khoa tu ky 5 tai canberra (93)Khoa tu ky 5 tai canberra (94)Khoa tu ky 5 tai canberra (95)Khoa tu ky 5 tai canberra (96)Khoa tu ky 5 tai canberra (97)Khoa tu ky 5 tai canberra (98)Khoa tu ky 5 tai canberra (99)Khoa tu ky 5 tai canberra (100)Khoa tu ky 5 tai canberra (101)Khoa tu ky 5 tai canberra (102)Khoa tu ky 5 tai canberra (103)Khoa tu ky 5 tai canberra (104)Khoa tu ky 5 tai canberra (105)Khoa tu ky 5 tai canberra (106)Khoa tu ky 5 tai canberra (107)Khoa tu ky 5 tai canberra (108)Khoa tu ky 5 tai canberra (109)Khoa tu ky 5 tai canberra (110)Khoa tu ky 5 tai canberra (111)Khoa tu ky 5 tai canberra (112)Khoa tu ky 5 tai canberra (113)Khoa tu ky 5 tai canberra (114)Khoa tu ky 5 tai canberra (115)Khoa tu ky 5 tai canberra (116)Khoa tu ky 5 tai canberra (117)Khoa tu ky 5 tai canberra (118)Khoa tu ky 5 tai canberra (119)Khoa tu ky 5 tai canberra (120)Khoa tu ky 5 tai canberra (121)Khoa tu ky 5 tai canberra (122)Khoa tu ky 5 tai canberra (123)Khoa tu ky 5 tai canberra (124)Khoa tu ky 5 tai canberra (125)Khoa tu ky 5 tai canberra (126)Khoa tu ky 5 tai canberra (127)Khoa tu ky 5 tai canberra (128)Khoa tu ky 5 tai canberra (129)Khoa tu ky 5 tai canberra (130)Khoa tu ky 5 tai canberra (131)Khoa tu ky 5 tai canberra (132)Khoa tu ky 5 tai canberra (133)Khoa tu ky 5 tai canberra (134)Khoa tu ky 5 tai canberra (135)Khoa tu ky 5 tai canberra (136)Khoa tu ky 5 tai canberra (137)Khoa tu ky 5 tai canberra (138)Khoa tu ky 5 tai canberra (139)Khoa tu ky 5 tai canberra (140)Khoa tu ky 5 tai canberra (141)Khoa tu ky 5 tai canberra (142)Khoa tu ky 5 tai canberra (143)Khoa tu ky 5 tai canberra (144)Khoa tu ky 5 tai canberra (145)Khoa tu ky 5 tai canberra (146)Khoa tu ky 5 tai canberra (147)Khoa tu ky 5 tai canberra (148)Khoa tu ky 5 tai canberra (149)Khoa tu ky 5 tai canberra (150)Khoa tu ky 5 tai canberra (151)Khoa tu ky 5 tai canberra (152)Khoa tu ky 5 tai canberra (153)Khoa tu ky 5 tai canberra (154)Khoa tu ky 5 tai canberra (155)Khoa tu ky 5 tai canberra (156)Khoa tu ky 5 tai canberra (157)Khoa tu ky 5 tai canberra (158)Khoa tu ky 5 tai canberra (159)Khoa tu ky 5 tai canberra (160)Khoa tu ky 5 tai canberra (161)Khoa tu ky 5 tai canberra (162)Khoa tu ky 5 tai canberra (163)Khoa tu ky 5 tai canberra (164)Khoa tu ky 5 tai canberra (165)Khoa tu ky 5 tai canberra (166)Khoa tu ky 5 tai canberra (167)Khoa tu ky 5 tai canberra (168)Khoa tu ky 5 tai canberra (169)Khoa tu ky 5 tai canberra (170)Khoa tu ky 5 tai canberra (171)Khoa tu ky 5 tai canberra (172)Khoa tu ky 5 tai canberra (173)Khoa tu ky 5 tai canberra (174)Khoa tu ky 5 tai canberra (175)Khoa tu ky 5 tai canberra (176)Khoa tu ky 5 tai canberra (177)Khoa tu ky 5 tai canberra (178)Khoa tu ky 5 tai canberra (179)Khoa tu ky 5 tai canberra (180)Khoa tu ky 5 tai canberra (181)Khoa tu ky 5 tai canberra (182)Khoa tu ky 5 tai canberra (183)Khoa tu ky 5 tai canberra (184)Khoa tu ky 5 tai canberra (185)Khoa tu ky 5 tai canberra (186)Khoa tu ky 5 tai canberra (187)Khoa tu ky 5 tai canberra (188)Khoa tu ky 5 tai canberra (189)Khoa tu ky 5 tai canberra (190)Khoa tu ky 5 tai canberra (191)Khoa tu ky 5 tai canberra (192)Khoa tu ky 5 tai canberra (193)Khoa tu ky 5 tai canberra (194)Khoa tu ky 5 tai canberra (195)Khoa tu ky 5 tai canberra (196)Khoa tu ky 5 tai canberra (197)Khoa tu ky 5 tai canberra (198)Khoa tu ky 5 tai canberra (199)Khoa tu ky 5 tai canberra (200)Khoa tu ky 5 tai canberra (201)Khoa tu ky 5 tai canberra (202)Khoa tu ky 5 tai canberra (203)Khoa tu ky 5 tai canberra (204)Khoa tu ky 5 tai canberra (205)Khoa tu ky 5 tai canberra (206)Khoa tu ky 5 tai canberra (207)Khoa tu ky 5 tai canberra (208)Khoa tu ky 5 tai canberra (209)Khoa tu ky 5 tai canberra (210)Khoa tu ky 5 tai canberra (211)Khoa tu ky 5 tai canberra (212)Khoa tu ky 5 tai canberra (213)Khoa tu ky 5 tai canberra (214)Khoa tu ky 5 tai canberra (215)Khoa tu ky 5 tai canberra (216)Khoa tu ky 5 tai canberra (217)Khoa tu ky 5 tai canberra (218)Khoa tu ky 5 tai canberra (219)Khoa tu ky 5 tai canberra (220)Khoa tu ky 5 tai canberra (221)Khoa tu ky 5 tai canberra (222)Khoa tu ky 5 tai canberra (223)Khoa tu ky 5 tai canberra (224)Khoa tu ky 5 tai canberra (225)Khoa tu ky 5 tai canberra (226)Khoa tu ky 5 tai canberra (227)Khoa tu ky 5 tai canberra (228)Khoa tu ky 5 tai canberra (229)Khoa tu ky 5 tai canberra (230)Khoa tu ky 5 tai canberra (231)Khoa tu ky 5 tai canberra (232)Khoa tu ky 5 tai canberra (233)Khoa tu ky 5 tai canberra (234)Khoa tu ky 5 tai canberra (235)Khoa tu ky 5 tai canberra (236)Khoa tu ky 5 tai canberra (237)Khoa tu ky 5 tai canberra (238)Khoa tu ky 5 tai canberra (239)Khoa tu ky 5 tai canberra (240)Khoa tu ky 5 tai canberra (241)Khoa tu ky 5 tai canberra (242)Khoa tu ky 5 tai canberra (243)Khoa tu ky 5 tai canberra (244)Khoa tu ky 5 tai canberra (245)Khoa tu ky 5 tai canberra (246)Khoa tu ky 5 tai canberra (247)Khoa tu ky 5 tai canberra (248)Khoa tu ky 5 tai canberra (249)Khoa tu ky 5 tai canberra (250)Khoa tu ky 5 tai canberra (251)Khoa tu ky 5 tai canberra (252)Khoa tu ky 5 tai canberra (253)Khoa tu ky 5 tai canberra (254)Khoa tu ky 5 tai canberra (255)Khoa tu ky 5 tai canberra (256)Khoa tu ky 5 tai canberra (257)Khoa tu ky 5 tai canberra (258)Khoa tu ky 5 tai canberra (259)Khoa tu ky 5 tai canberra (260)Khoa tu ky 5 tai canberra (261)Khoa tu ky 5 tai canberra (262)Khoa tu ky 5 tai canberra (263)Khoa tu ky 5 tai canberra (264)Khoa tu ky 5 tai canberra (265)Khoa tu ky 5 tai canberra (266)Khoa tu ky 5 tai canberra (267)Khoa tu ky 5 tai canberra (268)Khoa tu ky 5 tai canberra (269)Khoa tu ky 5 tai canberra (270)Khoa tu ky 5 tai canberra (271)Khoa tu ky 5 tai canberra (272)Khoa tu ky 5 tai canberra (273)Khoa tu ky 5 tai canberra (274)Khoa tu ky 5 tai canberra (275)Khoa tu ky 5 tai canberra (276)Khoa tu ky 5 tai canberra (277)Khoa tu ky 5 tai canberra (278)Khoa tu ky 5 tai canberra (279)Khoa tu ky 5 tai canberra (280)Khoa tu ky 5 tai canberra (281)Khoa tu ky 5 tai canberra (282)


logo phap luan
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/12/202117:38(Xem: 1489)
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, Kể từ ngày 12/04/2020, nước Úc của chúng ta cũng như các nước khác trên toàn thế giới đã bắt đầu bị đại dịch Covid hoành hành và lây lan một cách nhanh chóng. Hai năm qua toàn thế giới đã phải chịu ảnh hưởng về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, thương trường. Ngay cả đời sống tinh thần của mọi người dân cũng bị ảnh hưởng không ít, nhất là đối với những gia đình đã phải nhìn thấy người thân ra đi trong sự cô đơn lạnh lẽo, không người đưa tiễn. Biết bao hoàn cảnh đau thương... Tính đến hôm nay nước Úc của chúng ta đã được ổn định phần nào, trên 80% người dân đã được tiêm ngừa theo quy định của chính phủ, cũng như việc không còn phải lockdown, người dân được đi lại tự do giữa các tiểu bang cũng như được hội họp, sinh hoạt hội đoàn và tôn giáo. Trong đại dịch, 2 năm qua nước Úc số người bị nhiễm Covid lên đến 113,411 người và số người không may mắn đã ra đi vĩnh viễn là 1,346 người.
01/01/202109:18(Xem: 96381)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
19/07/201502:48(Xem: 9486)
Dịp mùa Chay 2015, Phật giáo Thái Lan đã tổ chức xuất gia gieo duyên cho hàng trăm nghìn người, trong số đó có nhiều quốc tịch khác nhau trên các nước trên thế giới, tham gia và đi diễu hành khắp đường phố. Truyền thống xuất gia gieo duyên đã bén rễ sâu dày trong đời sống gia đình và xã hội Thái Lan; truyền thống này đã trở thành một nét son trong văn hóa Phật giáo tại Thái Lan nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Những bài học đạo đức, những kinh nghiệm, những kỷ niệm trong những ngày xuất gia gieo duyên là những hành trang đáng giá, là những triết lý sống giúp các cho những người thực tập xuất gia gieo duyên vững chãi hơn và luôn tự tin với chính mình, luôn tin yêu vào cuộc sống quanh mình.
01/11/202022:20(Xem: 4745)
1/Đệ nhất đại nguyện: quốc vô ác đạo. Đại nguyện thứ nhất: Cõi Cực-lạc không có các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 2/Đệ nhị đại nguyện: bất đọa ác đạo. Đại nguyện thứ hai: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc không đọa vào các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 3/ Đệ tam đại nguyện: thân chơn kim sắc. Đại nguyện thứ ba: Thân của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có sắc vàng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 4/ Đệ tứ đại nguyện: hình sắc tương đồng. Đại nguyện thứ tư: Hình sắc của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều bình đẳng, không đẹp xấu khác nhau. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 5/Đệ ngũ đại nguyện: túc mạng trí thông. Đại nguyện thứ năm: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có túc mạng thông, biết rõ các kiếp quá khứ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)
27/03/201317:26(Xem: 11932)
Bộ Luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ Tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật. Bộ Luận Đại Trí Độ này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị Thiện hữu tri thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch từ 1000 quyển, cô đọng thành 100 quyển. Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chũ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.
09/06/201701:10(Xem: 5413)
Theo truyền thống sinh hoạt Tăng Già thời Đức Phật, vào 3 tháng mùa mưa tại Ấn Độ, Chư Tăng không đi khất thực vì tránh việc giẫm đạp thương tổn côn trùng trên đường đi mà an cư tại chỗ, cùng tu học với nhau. Nay vì điều kiện hành Đạo tại các trú xứ, tự viện Hoa Kỳ, hầu hết là nhất Tăng nhất Tự, chư Tăng phải lo nhiều công việc tại trú xứ : chủ Lễ, cúng đám, hướng dẫn tu học cho cộng đồng Phật tử vùng đó, nên không thể vắng chùa lâu ngày. Cho dù chư Tăng Hải Ngoại không thể an cư cấm túc tại một dechỗ nào đó suốt 3 tháng, thế nhưng 52 hành giả đến từ nhiều tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ và nhiều tỉnh thành của Việt Nam, cùng vân tập an cư tu học trong suốt 10 ngày 23/05/2017 cho đến 02/06/2017 tại Chùa Quang Minh, Chicago, Hoa Kỳ có những ý nghĩa và lợi ích lớn lao.
10/09/201812:21(Xem: 4001)
CHƯƠNG TRÌNH TU DƯỠNG VÀ THỌ BÁT QUAN TRAI BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN ĐƯC QUỐC Tại TỊNH THẤT VIÊN LẠC, VAREL 08.09.2018 – 09.09.2018
24/05/201407:02(Xem: 5205)
Thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa là Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26 sẽ được diễn ra tại vùng Schwarzsee (gần Fribourg) Thụy Sĩ doThượng Tọa Thích Quảng Hiền và Phật Tử tại Thuỵ Sĩ đứng ra đăng cai tổ chức. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu sẽ hỗ trợ những phương diện nào mà địa phương đứng ra tổ chức cần đến như : Ban Trang Trí, Ban Trai Soạn, Ban Văn Phòng, v.v… Hôm nay chúng tôi xin sơ lược qua một số thành quả đã được ghi nhận như sau :
02/08/201406:47(Xem: 3902)
Bao nhiêu lo lắng, bấy nhiêu chờ đợi hồi hộp mong cho đến ngày khai giảng khóa tu học kỳ nầy, phải nói rằng : đây là một thử thách không nhỏ cho toàn Ban Điều Hành của GHPGVNTNAC khi không có sự trực tiếp điều hành của Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm như 25 khóa vừa qua. Tâm trạng chung của mọi người là lo lắng trước nhiều việc. Ví dụ như tiền thuê chỗ quá cao, thời điểm cuối tháng sáu, đầu tháng bảy chưa có học sinh, sinh viên nghỉ hè, địa điểm tổ chức bất tiện v..v… và v..v… Nói ra thì phải kể hằng tá sự kiện khó khăn; nhưng phải nói là nhờ Phật độ. Đây là một từ mà cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm hay dùng. Hay nói gần hơn nữa là nhờ Thầy độ, cho nên khóa tu học đã thành tựu viên mãn ngoài dự tính của Ban Tổ Chức địa phương cũng như của Giáo Hội Âu Châu.