Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Công đức và lợi ích của câu niệm Phật " Nam mô A Di Đà Phật"

18/04/201122:05(Xem: 35907)
Công đức và lợi ích của câu niệm Phật " Nam mô A Di Đà Phật"

 

Phat Di Da

Công đức và lợi ích của câu niệm Phật " Nam mô A Di Đà Phật"

 

Câu Phật hiệu "Nam Mô A Di Đà Phật" quả thật rất mầu nhiệm, công năng rất lớn, được rất nhiều lợi ích, nếu mà nói về đề tài xoay quanh câu đại hồng danh này thì bản thân tôi không bao giờ thấy chán và tôi chỉ luôn luôn nói và viết như nhiều bài bình luận tôi đã viết, có gì không phải xin BQT và các bạn đồng tu, các Phật tử xa gần bỏ quá cho:

 

_Khi niệm Phật tâm ta không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn thì chỉ cần 3 năm là ta có thể dứt trừ mọi nghiệp chướng cho dù nghiệp chướng sâu dày bao nhiêu của vô lượng kiếp đều có thể giải trừ hết.

 

_Nếu trong đời này không niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu vãng sanh TPCL thế giới thì kiếp sau rất kinh khủng. Lại mắc trong trần lao khổ sở không biết đời nào kiếp nào mới được làm người mới thoát ra được vòng sanh tử luân hồi, thoát ra khỏi 6 đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

 

_Các vị tổ sư nói:

Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn

Đau mồm rát miệng cũng chỉ uổng công

Nếu trong khi niệm Phật mà tâm còn tán loạn thì sẽ không có công đức gì và cũng không thể sinh Tây Phương được. Vì vậy niệm Di Đà nhất tâm bất loạn, nhất một lòng xin nguyện về TPCL thì mới thành công.

 

_Muốn vãng sanh về TPCL thế giới cần phải tu hai việc là đa phước và đa thiện:

- Đa phước là chấp chì danh hiệu A Di Đà Phật.

- Đa thiện là phát bồ đề tâm.

 

Câu hồng danh "Nam mô A Di Đà Phật" không những lợi lạc cho người mà còn lợi lạc cả cho những con vật tưởng chừng như không biết gì cũng có cảm ứng, cũng được lợi lạc khi biết và nghe đuợc người khác niệm PHật: (xin đưa dẫn chứng cụ thể)

 

_Có 1 con sáo đời vua Đường Nhân Tông niệm Phật được vãng sanh (khi con sáo đó chết, nhà chùa đã chôn nó ở vườn chùa, sau 1 năm chiếc lưỡi của nó mọc lên một bụi sen cạn), con sáo đó đã được vua Đường Nhân Tông tặng cho một bài thơ:

Có một con chim Biệt Biệt Nhi (con sáo đó tên thế)

Nó nghe thầy dạy niệm A Di

Trong lòng luôn nhớ không sao nhãng

Chết đứng mọc sen thế mới kì

 

_Niệm danh hiệu "Nam mô A Di Đà Phật" được 10 lợi ích sau:

1. Ngày đêm thường được các trư thiên ẩn lực thần tướng ngày đêm gia hộ.

2. Thường được đức Quan Thế Âm và 25 vị Bồ Tát và long thần hộ pháp hộ trì mãi mãi.

3. Thường được trư Phật ngày đêm hộ niệm, Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ.

4. Tất cả ác quỷ dạ xoa la sát đều không thể hại mình được, không bị chúng độc xà, độc dược.

5. Không thể bị hại bởi lửa, nước, oán tặc, đạo binh, gươm giáo, gông cùm, lao ngục, oạnh tử.

6. Nếu có tội chướng ác nghiệp, niệm Phật sẽ dần dần tiêu diệt, tăng trưởng phước nghiệp.

7. Ban đêm có chiêm bao thì tốt lành hoặc thấn thân kì diệu sắc vàng của Phật A Di Đà.

8. Tâm thường hoan hỉ, nhan sắc tươi nhuận, khí lực đầy đủ, làm việc gì đều có được kết quả tốt đẹp.

9. Thường được tất cả Nhân dân ở thế gian cung kính bái lễ như kính Phật vậy.

10. Đến khi gần mệnh chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, Tây phương tam thánh kim đài tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ, hoa sen hoá sanh, thọ diệu lạc thù.

 

_Nếu nỗ lực hành trì câu niệm Phật "Nam mô A Di Đà Phật" thì quả báo sẽ hiện ra, vận mạng sẽ biến đổi, và có thể sửa đổi được vận mạng xấu thành vận mạng tốt.

Khi niệm Phật phải biết xả bỏ hết những tạp niệm trong đầu thì mới sớm được giải thoát và trọn thành Phật đạo.

Cuộc đời như mộng

Thế gian như huyễn

Thân này vô thường

 

_Chỉ có sống mấy mươi năm là chết

Hãy mau mau niệm Phật để về Tây Phương.

 

_Thân thức của mình là thật, là vô sanh, vô diệt, chỉ có cái xác thân này mất, diệt, hoại chứ thần thức không bao giờ chết. Phải biết niệm Phật để thần thức này hết báo thân này về TPCL hưởng cuộc sống an lạc vui sướng.

 

_Câu "Nam mô A Di Đà Phật" được gọi là vạn đức hồng danh. Có thể đưa một người đầy tội lỗi, đầy nghiệp chướng, một người từ thế giới phàm phu đi về thẳng thế giới TPCL để thành Phật thoát li hẳn sinh tử luân hồi, thoát li tất cả khổ lạn.

 

_Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Nếu ai có nhu cầu giải thoát thì hãy mau mau niệm "A Di Đà Phật".

 

Đường đời vạn nẻo thì đường tu vạn phương. Nhưng tất cả chỉ có pháp tu niệm Phật là giải thoát rốt ráo thành tựu nhất.

Người niệm Phật: đừng sân hận, đừng tham lam, đừng đố kị, đừng thị phi, đừng tìm lỗi người khác nữa.

 

_ Người tu hành, hàng ngày hành trì câu Phật hiệu "Nam mô A Di Đà Phật" thì hãy phát nguyện xin được vãng sanh về TPCL.

Với 84 ngàn pháp môn thì niệm Phật là pháp tối viên mãn. Đời mạt phát phải niệm Phật là sẽ được vãng sanh.

 

_Được vãng sanh Tây Phương là nhờ tín và nguyện. Phẩm vị cao hay thấp là nhờ hành trì câu niệm Phật sâu hay cạn.

(Tín là tin có nước TPCL - Nguyện là luôn luôn cầu về TPCL)

Tin Phật là có thiện căn. Lạy Phật, niệm Phật là có phước đức.

 

_Niệm Phật là pháp liễu nghĩa trong pháp liễu nghĩa. Mà pháp liễu nghĩa chính là pháp thành Phật.

 

_Niệm Phật là đại phát cứu khổ chúng sanh, chư Phật đều tán thán biểu dương.

 

_Niệm Phật muôn người tu muôn người đắc, ngàn người tu ngàn người vãng sanh. Xin hãy hết tâm niệm Phật để được vãng sanh Tịnh độ.

Thân đang ở tạm nơi trần thế

Tâm hướng Tây Phương quyết chí về

Người niệm Phật phải lên biết rằng Cực Lạc mới Là quê hương nhà thật của chúng ta còn Ta Bà nơi chúng ta đang sống chỉ là bể khổ. Hãy mau mau tu hành niệm Phật cho tốt để làm tư lương trở về quê nhà.

 

_Đức Phật bảo đời người mong manh ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn trong một hơi thở, thở vào mà không thở ra hoặc thở ra mà không thở vào là đời người kết thúc đã thuộc đời sau. Vì vậy người niệm Phật cần quán niệm cái chết để dừng lại những tham muốn, dục vọng, xả bỏ tâm thù hận oán hờn, dứt trừ lòng kiêu căng tự phụ… Quán niệm cái chết để biết tận dụng đời sống của mình tinh tấn tu hành làm lợi ích cho mình và tất cả chúng sanh.

 

_Người niệm Phật muốn cho tâm tịnh, trước mắt phải biết niệm Phật 10 câu mà không tán tâm bất loạn, rồi đến 20 câu, 30 câu, 50 câu, 100 câu, rồi có thể nhiếp tâm đến 45 niệm Phật tâm không bất loạn thì có thể vãng sanh.

Tâm và miệng mình thành tâm niệm A Di Đà Phật thì sẽ cảm ứng đến Đức Phật A Di Đà Phật.

 

_Khi niệm Phật 3 nghiệp mà thanh tịnh thì sẽ được giải thoát đó là: thân tưởng Phật, miệng niệm Phật, ý nghĩ đến Phật.

Tất cả các vị Phật chỉ có Phật A Di Đà mới tiếp dẫn chúng sinh có tín hạnh nguyện về TPCL nước Tịnh độ của đức Phật.

ở nước TPCL không có ban ngày không có ban đêm, Phật A Di Đà luôn luôn thuyết pháp, bên nước đó luôn luôn sáng rực như sắc diện của Phật và Bồ tát.

 

_Tu hành là tu cho thân và tâm, mài giũa làm cho nó có một thói quen là Nam Mô A Di Đà Phật.

 

_Người niệm Phật người ta chê sai thì mình cười còn người ta chê đúng thì mình đi sám hối, chứ không lên bực tức giận dữ.

Khi tâm an lạc thì nói nhẹ, đi nhanh, làm việc gì chậm rãi nhưng rất chính xác.

 

_Muốn được vãng sanh thì trong lúc ngủ mê phải biết niệm Phật, trong lúc ngủ phải biết niệm Phật.

 

_Tất cả tư tưởng của chúng sanh chính là nghiệp chướng, tạp niệm là tội.Vì vậy trong tâm luôn luôn phải niệm Phật để loại bỏ tạp niệm, loại bỏ tư tưởng.

 

_Phải có niềm tin sâu xa là có nước TPCL của Phật A Di Đà thì phát nguyện một câu niệm Phật mới có kết quả đầy đủ thiện căn, đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên.

 

_Tất cả các công đức đều không về được TPCL, chỉ có công đức niệm Phật mới vãng sanh được về TPCL.

5 công đức của người niệm Phật:

 

_ Người niệm Phật có thể vượt ra ngoài tam giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

 

_ Niệm một câu A Di Đà Phật mà trong tâm tưởng đến Phật thì sẽ vãng sanh được mà không cần phương tiện gì thêm.

 

_ Trong kinh Phật nói chỉ cần tu 7 ngày niệm A Di Đà Phật tâm không thối chuyển thì có thể vãng sanh.

 

_ Khi niệm Nam mô A Di Đà Phật thì 10 phương trư Phật đều tán thán và hộ niệm.

 

_Người niệm Phật luôn luôn phát nguyện trước Phật A Di Đà rằng: đời này được sanh trong chốn Ta Bà chỉ để là lấy phương tiện để tu pháp môn niệm Phật để hết báo thân này vãng sanh TPCL thế giới. Vì được sanh làm người rất khó, phải tu tốt lắm từ các kiếp trước thì kiếp này mới được làm người. Vì vậy phải tận dụng cái thân người này mà tu cầu giải thoát.

 

_Khi niệm Phật mà nghĩ đến những chuyện khác thì sẽ không bao giờ được vãng sanh.

- Miệng niệm Phật mà nghĩ đến tiền tài thì sẽ sinh lên trời.

- Miệng niệm Phật mà nghĩ tới gia đình, nghĩ tới sinh hoạt của người thì sinh làm người.

- Miệng niệm Phật mà nghĩ giỏi hơn người khác thì sẽ sinh vào A tu la.

- Miệng niệm Phật mà sân giận đoạ vào làm ông thần rất dữ.

- Miệng niệm Phật mà thèm thức ăn sinh vào ngạ quỷ rất giầu có.

- Miệng niệm Phật mà mà buồn ngủ thì sinh vào súc sanh.

 

_Người niệm Phật công đức rất lớn không bị đoạ địa ngục.

_Người niệm Phật không mong cầu, không muốn những điều của nhân gian, chỉ một lòng tin tưởng và nguyện sinh về đất nước của Phật. Nhưng sẽ lại được tất cả.

_Người niệm Phật cần phải có tâm cung kính:

 

_ Khi niệm Phật vạn duyên phải buông hết, tất cả nghĩ tưởng gì đều không nghĩ đến chỉ nghĩ đến Phật (vạn duyên là tâm suy nghĩ là vọng tưởng trong tâm).

- Niệm Phật ở trong tâm phải luôn luôn có Phật.

- Miệng niệm, tâm tưởng, tai nghe.

- Niệm Phật phải mang tâm gửi đến Phật.

- Niệm Phật là tu ở trong tâm.

- Miệng không niệm Phật nhưng trong tâm phải luôn có Phật.

- Người niệm Phật phải tự niệm tự nghe, phải rèn cho thuần thục thì sẽ an lạc.

- Khi niệm Phật không được nhất tâm thì phải sám hối mọi tội lỗi tai ương từ kiếp này đến kiếp khác trong vòng 8 - 10 năm thì sẽ có kết quả tốt.

- Sanh lòng hoan hỉ, không ghanh tị với bất cứ ai với bất kì điều gì.

- Muốn được vãng sanh phải hiểu được kinh A Di Đà.

 

_Một câu Phật niệm được 4 thệ nguyện:

1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

2. Phiền lão vô tận thệ nguyện đoạn

3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

 

_Người niệm Phật khi gặp oan trái, khổ đau phải cầu sanh cực lạc chứ không được oán trách hận thù gì ai.

 

_Tu hành thực sự thì nhất định sẽ vãng sanh về cực lạc. Vì vậy phải tín (tin vào cõi cực lạc là có thật)- hạnh (hằng ngày niệm danh hiệu A Di Đà Phật)- nguyện (luôn luôn cầu mong sau này được vãng sanh về TP) rất cao.

 

_Người niệm Phật cầu vãng sanh chỉ cần cuộc sống bình thường, không mơ ước được phước gì mà cũng không sợ hãi hoạ gì.

 

_Phải niệm Phật tha thiết cầu mong vãng sanh, cùng cực chăm chỉ niệm ngày đêm, hết lòng tin tưởng thì mới vãng sanh được.

Người thông minh không chống cự được nghiệp.

Giầu có không thoát khỏi luân hồi.

Chỉ có nhờ Phật và niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới được giải thoát .

 

Tổ nói đời là vô thường là khổ

Sống chân thành niệm Phật

Chết tự tại vãng sanh.

Phải niệm Phật như con nhớ mẹ thì mới mong giải thoát.

Nếu niệm Nam Mô A Di Đà Phật đúng cách thì sẽ chứng quả thánh ngay trong đời này.

 

_Bệnh do nghiệp mà sanh, lên niệm A Di Đà Phật mà không nghĩ gì thì sẽ tiêu tan hết bệnh, hết nghiệp.

 

_Niệm Phật là ý căn phải có Phật, tức là khi niệm Phật phải theo tiếng Phật hiệu và tâm phải nhớ nghĩ đến Phật. Tâm và tiếng phải nhập vào là một thì mới giải thoát thành bậc thánh.

 

_Người niệm Phật cầu vãng sanh không cần phải xuất gia, không cần phải hiểu biết về kinh sách, không phải tìm một phương pháp nào khác. Chỉ cần nhất tâm thành kính niệm Nam Mô A Di Đà Phật là vãng sanh rồi.

 

_Người niệm Phật cần phải buông xả:

- Buông xả nhiều - vãng sanh dễ

- Buông xả ít - vãng sanh khó

- Không buông xả - Không thể vãng sanh.

(Buông xả ở đây không phải là: không làm, không thương yêu những người xung quanh mình, mà là buông xả những gì làm cho tâm buồn khổ, buông xả những gì mà lương tâm cắn dứt, buông xả những gì làm ta suy nghĩ lo âu).

 

_Khi niệm danh hiệu "Nam mô A Di Đà Phật" là đã có đầy đủ vô lượng vô biên bất khả tư nghì, thậm thâm bí mật tối thắng vi diệu, vô lượng công đức vì danh hiệu "A Di Đà Phật" đã gồm có 10 phương tất cả trư Phật, trư Bồ Tát, Thanh Văn, A La Hán, tất cả Trư đànali, thần chú vô lượng hành pháp, là pháp vô cực trí thượng đại thừa, tối thắng thanh tịnh.

 

_Tu hành chính là chuyển nghiệp.

Niệm Phật chuyển tham - sân - si thành giới - định - huệ.

Nghiệp do thân mình tạo lên thì được gọi là nghiệp nhân còn khi thân mình lại thọ lấy thì được gọi là quả báo.

 

_Danh hiệu "A Di Đà Phật" chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy Phật pháp, siêu việt mọi tư duy ngôn từ.

Cuộc đời như một giấc mộng, ai hiểu đạo thì cầu giải thoát còn không thì sẽ vào giấc mộng này đến giấc mộng khác, khó có thể thoát ra được.

 

_Người niệm Phật phải luôn luôn nghĩ rằng: nhân gian là cảnh, tịnh độ là quê. Vì thế lên buông xả mọi khổ đau của nhân gian để hướng về sự vui sướng ở Tịnh độ. Muốn được vậy phải tu pháp môn niệm Phật.

 

_Dù có mang 7 báu để cúng dường 10 phương trư Phật cũng không bằng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.

 

_Vật chất và đời sống bên ngoài chỉ là phương tiện, chúng ta mượn đó làm chiếc thuyền để phục vụ cho đời sống tâm linh. Khi chết chúng ta không mang gì đi được, chỉ mang theo tội và phước hay nghiệp. Vì vậy cần phải tu pháp môn niệm Phật.

 

_Tu hành là tu sửa những lỗi lầm hay nói cách khác tu hành là sám hối nghiệp chướng của thân - khẩu - ý không xấu ác nữa.

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp

Đều do vô thuỷ tham - sân -si

Bởi thân - miệng - ý phát sinh ra

Hết thảy con nay nguyện sám hối.

Về được Tây Phương Cực Lạc thế giới không có gì vui sướng bằng vì ở đây ta có thể thương yêu bảo bọc cứu độ được tất cả những người thương mến của ta từ nhiều đời nhiều kiếp, từ kiếp vị lai đến kiếp hiện tại.

 

_Khi niệm Phật thì ngay lúc đó mình tỉnh thức, sáng suốt hiểu được thế gian là vô thường, thân người là giả tạm nên không bị ngũ dục của thế gian làm mê hoặc.

 

Bớt đi lời nói thị phi

Bớt đi tội lỗi sân si đau buồn

Thêm câu niệm Phật nhiều hơn

Phước điền thêm lớn tâm hồn thêm vui.

 

_Chỉ có niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới thoát khỏi sanh tử, niệm Phật là thành Phật.

 

Luân hồi nhiều kiếp khó leo lên

Lầm lỗi nhiều lần mất tuổi tên

Lẩn quẩn thế gian đường kén nhộng

Biết thời tu niệm mới an bền.

 

Muốn ra khỏi biển luân hồi

Quả kia phải hái, xong rồi đừng gieo

Dừng chân là bóng chẳng theo

Ngưng tay thì nghiệp chẳng theo bên mình

Vì thế cần phải gấp rút niệm Phật để rũ bỏ mọi nghiệp báo, để đến được cảnh Niết Bàn hưởng an nhàn.

 

_Điều quan trọng là hàng ngày niệm Phật, cũng phải nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc và hồi hướng công đức của mình về Tây Phương cho oan gia trái chủ, cho cửu huyền thất tổ, cho ông bà cha mẹ, cho vợ chồng con cái của mình từ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Niệm Phật và cùng khuyên họ niệm Phật để cùng đồng sinh Cực lạc quốc.

 

Giựt dành rốt cuộc cũng tay không

Nhân quả đeo mang tội chất chồng

Vì biết phép công cơ thưởng phạt

Đường tu sớm bước chí thong dong

 

_Mỗi người có một số mệnh an bài đặc biệt (có dở, có hay, có truân chuyên, có hạnh phúc), số mệnh của con người được chi phối bởi luật công bằng của trời đất dưới hình thức luật nhân quả. Nhân quả là luật công bằng tuyệt đối của trời đất, vũ trụ, vay bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu, vay món nào thì phải trả món nấy, làm ác thì bị chừng phạt, còn tốt thì được ban thưởng.

Khi nhắm mắt xuôi tay, ta không mang gì đi cả, chỉ mang theo những hành động thiện và ác mà thôi. Nói cách khác, chỉ mang theo nghiệp lực. Do vậy nên tu niệm Phật cho thuần thục để gieo nhân tốt thì sau này mới được hưởng quả tốt.

 

_Muốn về Tây phương cực lạc thì phải niệm Phật, vậy phải niệm như thế nào ?

 

Niệm Phật phải chuyên niệm đến cùng

Đến cùng tâm niệm bỗng tiêu dung

Ta Bà biển khổ phong ba lặn

Yên ổn thuyền sen tới lạc cung

(Tiêu dung tất cả những vọng tưởng, tiêu dung tất cả những phiền não, tiêu dung tất cả những khổ đau, chỉ chở về một tâm thuần nhất đó gọi là nhất tâm niệm Phật).

 

_Niệm Phật thường xuyên cả lúc vui lẫn lúc buồn thì mới tròn đầy viên mãn được.

 

_Phải niệm Phật A Di Đà vì đức Phật A Di Đà hiệu là Vô lượng quang nghĩa là tâm sáng suốt, không cùng, không tận, không có bờ, không có mé.

 

_Những vấn đề lớn của người Phật tử tu pháp môn niệm Phật là:

- Thực vì sanh tử.

- Phát lòng bồ đề.

- Dùng tín nguyện sâu.

- Trì danh hiệu Phật.

 

_Phải cố tu pháp môn niệm Phật để được thân vô sanh, để sanh về Tây phương cực lạc, để không còn làm thân người, để không phải vào ra trong sinh tử luân hồi, không phải trả vay vay trả oan gia này đến oan gia trái chủ khác, phải giải quyết sanh tử, đạp trên lục đạo luân hồi, không để tinh cha huyết mẹ và nghiệp tạo thành. Phải tu để được thân kim cương bất sanh bất tử.

 

Nguyễn Thị Thúy - đội 3 - thôn Yên Lịch - xã Dân Tiến - huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên

 

Ý kiến bạn đọc
13/09/202015:52
Khách
Nam mô A Di Đà Phật.
Phật tử con thật xúc động khi ngày hôm nay 13/9/2020. Vẫn được đọc và xem bài của con đã viết cách đây gần 10 năm. Thật quý hoá và vinh dự khi bài "CÔNG ĐỨC VÀ LỢI ÍCH CỦA NIỆM PHẬT" vẫn được đăng trên trang nhà Quangduc.com. Con kính chúc quý Ban quản trị luôn dồi dào sức khoẻ. Và làm tốt công việc Phật sự của mình. Con luôn mong muốn quý Phật tử xa gần. Các bạn đồng tu. Các quý vị gần xa đọc được bài của con trên trang nhà quangduc.com. Cũng như trên các trang web khác. Để tâm và ý hiểu ý nghĩa thâm sâu của 6 chữ hồng danh "Nam mô A Di Đà Phật" và chuyên tu Phật hiệu nhiều hơn. Cầu chúc cho mọi người sống tốt đời đẹp đạo. Hết báo thân này đồng sánh Cực Lạc Quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
01/11/201708:35
Khách
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý ban trang quangduc.com đã đăng bài này!
Nam mô A Di Đà Phật!
Chúc Ban quảng trị cùng toàn thể thành viên của trang "Vạn sự như ý - Vạn sự kiết tường"
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 78045)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
19/11/201406:16(Xem: 8823)
Ngài pháp sư Tịnh Không, một cao tăng đương thời có nói: "Kinh Phật muôn đời vẫn mới mẻ, thích ứng với mọi thời đại. Từ ba ngàn năm trước, những kinh điển được giảng tại Ấn Độ khiến cho người Ấn Độ thời ấy được thọ dụng. Ba ngàn năm sau, đối với những kinh điển ấy, chúng sinh ngày nay vẫn được thọ dụng y hệt chẳng khác biệt gì. Nhưng vì hình thái ý thức, bối cảnh văn hóa, cũng như hoàn cảnh sống xưa nay rất khác nên cần phải có giải thích lại, nghĩa là hiện đại hóa địa phương hóa kinh Phật để thích ứng căn cơ đương thời."
19/12/201315:32(Xem: 11969)
48 Lời Nguyện của Phật A Di Đà Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Anh dịch: http://www.purifymind.com/FortyEight.html Sưu tập: Tuệ Uyển, Wednesday, December 18, 2013 48 Lời Nguyện của Phật A Di Đà 48 Vows of Amitabha Buddha 1. Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. 1."Provided I become a Buddha, if in my Buddha-land there should be either hell, or the animal state of existence, or the realm of hungry ghosts, then may I not attain enlightenment.
30/04/201007:32(Xem: 5280)
Đã khá lâu rồi, „Lá Thư Tịnh Hữu“ vắng bóng trên Viên Giác. Bắt đầu từ năm 2000, đến giờ sắp sang năm 2004, mà cũng chưa chấm dứt. Nhiều bạn hữu nói nhỏ, “không biết ông Thị Chơn Nghiệp Dọc này còn dài dài đến bao lâu nữa!”. Hôm kỷ niệm 25 năm thành lập chùa Viên Giác và báo Viên Giác, Thị Chơn (TC) tôi đảo một vòng trong khuôn viên của chùa để thăm các quầy phát hành bánh trái, nước uống và thức ăn chay. Chợt nghe một giọng Huế khá quen thuộc phát ra dưới mái lều che mưa nắng dựng nơi quầy phát hành của Sư Bà Như Tuấn:
30/06/201113:40(Xem: 3615)
Con đường tâm linh mà chúng ta đang cùng nhau tiến bước có vô số chướng ngại, đầy sỏi đá chông gai, chúng ta cần nắm chắc tay nhau...
08/04/201312:31(Xem: 4397)
Hôm nay, tất cả quí vị đã bỏ nhà để đến chùa góp mặt trong pháp hội này, phải nói đây là một cơ hội thật tốt để chúng ta tạm thời gát qua hết những chuyện đời và quay về sống phản tỉnh đối với bản thân. Nhưng tôi chỉ mới nói rằng quý vị đang có một cơ hội tốt, còn quý vị thì sao? Quý vị có ý thức được mình đang ở đâu và làm gì hay không? Đi vào chùa để vãn cảnh hay để tu học? Nếu để tu học thì quý vị đã bắt đầu chưa? Các vị hãy luôn nhớ rằng, một khi đã chấp nhận con đường tu học thì chúng ta nhất định phải cố gắng thế nào đó để tự khẳng định chính mình. Chúng ta không thể tu học như một hình thức chiếu lệ mà ngược lại phải luôn nhìn về phía trước để nhắm tới những tiến bộ. Chúng ta phải biết tu học một cách có lý tưởng, áp dụng Phật Pháp vào ngay chính đời sống của mình để từng sinh hoạt của bản thân được thực hiện dưới ánh sáng Phật pháp.
06/11/201010:42(Xem: 13093)
Ẩn tu nào phải cố xa đời! Mượn cảnh u-nhàn học đạo thôi! Những thẹn riêng mình nhiều nghiệp chướng Bốn ân còn nặng nghĩa đền bồi.
12/09/201917:56(Xem: 2246)
Đại sư Từ Chiếu (Chi: Tzu Chao) có lần nói: "Người tu Tịnh độ lúc sắp chết thường bị Ba Điều Nghi và Bốn cửa ải làm trở ngại cho việc vãng sanh Cực Lạc. Do đó hành giả ngày thường cần chuẩn bị, suy tư và đề phòng để có thể loại trừ chúng trong lúc lâm chung.
12/10/201101:45(Xem: 3146)
Truyền thống PG Tây Tạng chia giáo pháp Đức Phật ra ba thời kỳ chuyển pháp luân: thời kỳ đầu, dạy pháp Tứ Diệu Đế; thời kỳ thứ nhì, dạy pháp Tánh Không...
28/04/201321:06(Xem: 20392)
Từ lâu không biết bao nhiêu người, ở ngoài đời cũng như trong đạo, rất bỡ ngỡ về vấn đề tu hành. Như một kẻ bộ hành ngơ ngác, lạc lõng giữa ngả ba đường, họ băn khoăn tự hỏi: Tu làm sao đây? Tu phương pháp gì? Và phải hạ thủ công phu làm sao mới đúng?