Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Công đức và lợi ích của câu niệm Phật " Nam mô A Di Đà Phật"

18/04/201122:05(Xem: 42700)
Công đức và lợi ích của câu niệm Phật " Nam mô A Di Đà Phật"

 

Phat Di Da

Công đức và lợi ích của câu niệm Phật " Nam mô A Di Đà Phật"

 

Câu Phật hiệu "Nam Mô A Di Đà Phật" quả thật rất mầu nhiệm, công năng rất lớn, được rất nhiều lợi ích, nếu mà nói về đề tài xoay quanh câu đại hồng danh này thì bản thân tôi không bao giờ thấy chán và tôi chỉ luôn luôn nói và viết như nhiều bài bình luận tôi đã viết, có gì không phải xin BQT và các bạn đồng tu, các Phật tử xa gần bỏ quá cho:

 

_Khi niệm Phật tâm ta không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn thì chỉ cần 3 năm là ta có thể dứt trừ mọi nghiệp chướng cho dù nghiệp chướng sâu dày bao nhiêu của vô lượng kiếp đều có thể giải trừ hết.

 

_Nếu trong đời này không niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu vãng sanh TPCL thế giới thì kiếp sau rất kinh khủng. Lại mắc trong trần lao khổ sở không biết đời nào kiếp nào mới được làm người mới thoát ra được vòng sanh tử luân hồi, thoát ra khỏi 6 đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

 

_Các vị tổ sư nói:

Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn

Đau mồm rát miệng cũng chỉ uổng công

Nếu trong khi niệm Phật mà tâm còn tán loạn thì sẽ không có công đức gì và cũng không thể sinh Tây Phương được. Vì vậy niệm Di Đà nhất tâm bất loạn, nhất một lòng xin nguyện về TPCL thì mới thành công.

 

_Muốn vãng sanh về TPCL thế giới cần phải tu hai việc là đa phước và đa thiện:

- Đa phước là chấp chì danh hiệu A Di Đà Phật.

- Đa thiện là phát bồ đề tâm.

 

Câu hồng danh "Nam mô A Di Đà Phật" không những lợi lạc cho người mà còn lợi lạc cả cho những con vật tưởng chừng như không biết gì cũng có cảm ứng, cũng được lợi lạc khi biết và nghe đuợc người khác niệm PHật: (xin đưa dẫn chứng cụ thể)

 

_Có 1 con sáo đời vua Đường Nhân Tông niệm Phật được vãng sanh (khi con sáo đó chết, nhà chùa đã chôn nó ở vườn chùa, sau 1 năm chiếc lưỡi của nó mọc lên một bụi sen cạn), con sáo đó đã được vua Đường Nhân Tông tặng cho một bài thơ:

Có một con chim Biệt Biệt Nhi (con sáo đó tên thế)

Nó nghe thầy dạy niệm A Di

Trong lòng luôn nhớ không sao nhãng

Chết đứng mọc sen thế mới kì

 

_Niệm danh hiệu "Nam mô A Di Đà Phật" được 10 lợi ích sau:

1. Ngày đêm thường được các trư thiên ẩn lực thần tướng ngày đêm gia hộ.

2. Thường được đức Quan Thế Âm và 25 vị Bồ Tát và long thần hộ pháp hộ trì mãi mãi.

3. Thường được trư Phật ngày đêm hộ niệm, Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ.

4. Tất cả ác quỷ dạ xoa la sát đều không thể hại mình được, không bị chúng độc xà, độc dược.

5. Không thể bị hại bởi lửa, nước, oán tặc, đạo binh, gươm giáo, gông cùm, lao ngục, oạnh tử.

6. Nếu có tội chướng ác nghiệp, niệm Phật sẽ dần dần tiêu diệt, tăng trưởng phước nghiệp.

7. Ban đêm có chiêm bao thì tốt lành hoặc thấn thân kì diệu sắc vàng của Phật A Di Đà.

8. Tâm thường hoan hỉ, nhan sắc tươi nhuận, khí lực đầy đủ, làm việc gì đều có được kết quả tốt đẹp.

9. Thường được tất cả Nhân dân ở thế gian cung kính bái lễ như kính Phật vậy.

10. Đến khi gần mệnh chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, Tây phương tam thánh kim đài tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ, hoa sen hoá sanh, thọ diệu lạc thù.

 

_Nếu nỗ lực hành trì câu niệm Phật "Nam mô A Di Đà Phật" thì quả báo sẽ hiện ra, vận mạng sẽ biến đổi, và có thể sửa đổi được vận mạng xấu thành vận mạng tốt.

Khi niệm Phật phải biết xả bỏ hết những tạp niệm trong đầu thì mới sớm được giải thoát và trọn thành Phật đạo.

Cuộc đời như mộng

Thế gian như huyễn

Thân này vô thường

 

_Chỉ có sống mấy mươi năm là chết

Hãy mau mau niệm Phật để về Tây Phương.

 

_Thân thức của mình là thật, là vô sanh, vô diệt, chỉ có cái xác thân này mất, diệt, hoại chứ thần thức không bao giờ chết. Phải biết niệm Phật để thần thức này hết báo thân này về TPCL hưởng cuộc sống an lạc vui sướng.

 

_Câu "Nam mô A Di Đà Phật" được gọi là vạn đức hồng danh. Có thể đưa một người đầy tội lỗi, đầy nghiệp chướng, một người từ thế giới phàm phu đi về thẳng thế giới TPCL để thành Phật thoát li hẳn sinh tử luân hồi, thoát li tất cả khổ lạn.

 

_Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Nếu ai có nhu cầu giải thoát thì hãy mau mau niệm "A Di Đà Phật".

 

Đường đời vạn nẻo thì đường tu vạn phương. Nhưng tất cả chỉ có pháp tu niệm Phật là giải thoát rốt ráo thành tựu nhất.

Người niệm Phật: đừng sân hận, đừng tham lam, đừng đố kị, đừng thị phi, đừng tìm lỗi người khác nữa.

 

_ Người tu hành, hàng ngày hành trì câu Phật hiệu "Nam mô A Di Đà Phật" thì hãy phát nguyện xin được vãng sanh về TPCL.

Với 84 ngàn pháp môn thì niệm Phật là pháp tối viên mãn. Đời mạt phát phải niệm Phật là sẽ được vãng sanh.

 

_Được vãng sanh Tây Phương là nhờ tín và nguyện. Phẩm vị cao hay thấp là nhờ hành trì câu niệm Phật sâu hay cạn.

(Tín là tin có nước TPCL - Nguyện là luôn luôn cầu về TPCL)

Tin Phật là có thiện căn. Lạy Phật, niệm Phật là có phước đức.

 

_Niệm Phật là pháp liễu nghĩa trong pháp liễu nghĩa. Mà pháp liễu nghĩa chính là pháp thành Phật.

 

_Niệm Phật là đại phát cứu khổ chúng sanh, chư Phật đều tán thán biểu dương.

 

_Niệm Phật muôn người tu muôn người đắc, ngàn người tu ngàn người vãng sanh. Xin hãy hết tâm niệm Phật để được vãng sanh Tịnh độ.

Thân đang ở tạm nơi trần thế

Tâm hướng Tây Phương quyết chí về

Người niệm Phật phải lên biết rằng Cực Lạc mới Là quê hương nhà thật của chúng ta còn Ta Bà nơi chúng ta đang sống chỉ là bể khổ. Hãy mau mau tu hành niệm Phật cho tốt để làm tư lương trở về quê nhà.

 

_Đức Phật bảo đời người mong manh ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn trong một hơi thở, thở vào mà không thở ra hoặc thở ra mà không thở vào là đời người kết thúc đã thuộc đời sau. Vì vậy người niệm Phật cần quán niệm cái chết để dừng lại những tham muốn, dục vọng, xả bỏ tâm thù hận oán hờn, dứt trừ lòng kiêu căng tự phụ… Quán niệm cái chết để biết tận dụng đời sống của mình tinh tấn tu hành làm lợi ích cho mình và tất cả chúng sanh.

 

_Người niệm Phật muốn cho tâm tịnh, trước mắt phải biết niệm Phật 10 câu mà không tán tâm bất loạn, rồi đến 20 câu, 30 câu, 50 câu, 100 câu, rồi có thể nhiếp tâm đến 45 niệm Phật tâm không bất loạn thì có thể vãng sanh.

Tâm và miệng mình thành tâm niệm A Di Đà Phật thì sẽ cảm ứng đến Đức Phật A Di Đà Phật.

 

_Khi niệm Phật 3 nghiệp mà thanh tịnh thì sẽ được giải thoát đó là: thân tưởng Phật, miệng niệm Phật, ý nghĩ đến Phật.

Tất cả các vị Phật chỉ có Phật A Di Đà mới tiếp dẫn chúng sinh có tín hạnh nguyện về TPCL nước Tịnh độ của đức Phật.

ở nước TPCL không có ban ngày không có ban đêm, Phật A Di Đà luôn luôn thuyết pháp, bên nước đó luôn luôn sáng rực như sắc diện của Phật và Bồ tát.

 

_Tu hành là tu cho thân và tâm, mài giũa làm cho nó có một thói quen là Nam Mô A Di Đà Phật.

 

_Người niệm Phật người ta chê sai thì mình cười còn người ta chê đúng thì mình đi sám hối, chứ không lên bực tức giận dữ.

Khi tâm an lạc thì nói nhẹ, đi nhanh, làm việc gì chậm rãi nhưng rất chính xác.

 

_Muốn được vãng sanh thì trong lúc ngủ mê phải biết niệm Phật, trong lúc ngủ phải biết niệm Phật.

 

_Tất cả tư tưởng của chúng sanh chính là nghiệp chướng, tạp niệm là tội.Vì vậy trong tâm luôn luôn phải niệm Phật để loại bỏ tạp niệm, loại bỏ tư tưởng.

 

_Phải có niềm tin sâu xa là có nước TPCL của Phật A Di Đà thì phát nguyện một câu niệm Phật mới có kết quả đầy đủ thiện căn, đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên.

 

_Tất cả các công đức đều không về được TPCL, chỉ có công đức niệm Phật mới vãng sanh được về TPCL.

5 công đức của người niệm Phật:

 

_ Người niệm Phật có thể vượt ra ngoài tam giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

 

_ Niệm một câu A Di Đà Phật mà trong tâm tưởng đến Phật thì sẽ vãng sanh được mà không cần phương tiện gì thêm.

 

_ Trong kinh Phật nói chỉ cần tu 7 ngày niệm A Di Đà Phật tâm không thối chuyển thì có thể vãng sanh.

 

_ Khi niệm Nam mô A Di Đà Phật thì 10 phương trư Phật đều tán thán và hộ niệm.

 

_Người niệm Phật luôn luôn phát nguyện trước Phật A Di Đà rằng: đời này được sanh trong chốn Ta Bà chỉ để là lấy phương tiện để tu pháp môn niệm Phật để hết báo thân này vãng sanh TPCL thế giới. Vì được sanh làm người rất khó, phải tu tốt lắm từ các kiếp trước thì kiếp này mới được làm người. Vì vậy phải tận dụng cái thân người này mà tu cầu giải thoát.

 

_Khi niệm Phật mà nghĩ đến những chuyện khác thì sẽ không bao giờ được vãng sanh.

- Miệng niệm Phật mà nghĩ đến tiền tài thì sẽ sinh lên trời.

- Miệng niệm Phật mà nghĩ tới gia đình, nghĩ tới sinh hoạt của người thì sinh làm người.

- Miệng niệm Phật mà nghĩ giỏi hơn người khác thì sẽ sinh vào A tu la.

- Miệng niệm Phật mà sân giận đoạ vào làm ông thần rất dữ.

- Miệng niệm Phật mà thèm thức ăn sinh vào ngạ quỷ rất giầu có.

- Miệng niệm Phật mà mà buồn ngủ thì sinh vào súc sanh.

 

_Người niệm Phật công đức rất lớn không bị đoạ địa ngục.

_Người niệm Phật không mong cầu, không muốn những điều của nhân gian, chỉ một lòng tin tưởng và nguyện sinh về đất nước của Phật. Nhưng sẽ lại được tất cả.

_Người niệm Phật cần phải có tâm cung kính:

 

_ Khi niệm Phật vạn duyên phải buông hết, tất cả nghĩ tưởng gì đều không nghĩ đến chỉ nghĩ đến Phật (vạn duyên là tâm suy nghĩ là vọng tưởng trong tâm).

- Niệm Phật ở trong tâm phải luôn luôn có Phật.

- Miệng niệm, tâm tưởng, tai nghe.

- Niệm Phật phải mang tâm gửi đến Phật.

- Niệm Phật là tu ở trong tâm.

- Miệng không niệm Phật nhưng trong tâm phải luôn có Phật.

- Người niệm Phật phải tự niệm tự nghe, phải rèn cho thuần thục thì sẽ an lạc.

- Khi niệm Phật không được nhất tâm thì phải sám hối mọi tội lỗi tai ương từ kiếp này đến kiếp khác trong vòng 8 - 10 năm thì sẽ có kết quả tốt.

- Sanh lòng hoan hỉ, không ghanh tị với bất cứ ai với bất kì điều gì.

- Muốn được vãng sanh phải hiểu được kinh A Di Đà.

 

_Một câu Phật niệm được 4 thệ nguyện:

1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

2. Phiền lão vô tận thệ nguyện đoạn

3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

 

_Người niệm Phật khi gặp oan trái, khổ đau phải cầu sanh cực lạc chứ không được oán trách hận thù gì ai.

 

_Tu hành thực sự thì nhất định sẽ vãng sanh về cực lạc. Vì vậy phải tín (tin vào cõi cực lạc là có thật)- hạnh (hằng ngày niệm danh hiệu A Di Đà Phật)- nguyện (luôn luôn cầu mong sau này được vãng sanh về TP) rất cao.

 

_Người niệm Phật cầu vãng sanh chỉ cần cuộc sống bình thường, không mơ ước được phước gì mà cũng không sợ hãi hoạ gì.

 

_Phải niệm Phật tha thiết cầu mong vãng sanh, cùng cực chăm chỉ niệm ngày đêm, hết lòng tin tưởng thì mới vãng sanh được.

Người thông minh không chống cự được nghiệp.

Giầu có không thoát khỏi luân hồi.

Chỉ có nhờ Phật và niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới được giải thoát .

 

Tổ nói đời là vô thường là khổ

Sống chân thành niệm Phật

Chết tự tại vãng sanh.

Phải niệm Phật như con nhớ mẹ thì mới mong giải thoát.

Nếu niệm Nam Mô A Di Đà Phật đúng cách thì sẽ chứng quả thánh ngay trong đời này.

 

_Bệnh do nghiệp mà sanh, lên niệm A Di Đà Phật mà không nghĩ gì thì sẽ tiêu tan hết bệnh, hết nghiệp.

 

_Niệm Phật là ý căn phải có Phật, tức là khi niệm Phật phải theo tiếng Phật hiệu và tâm phải nhớ nghĩ đến Phật. Tâm và tiếng phải nhập vào là một thì mới giải thoát thành bậc thánh.

 

_Người niệm Phật cầu vãng sanh không cần phải xuất gia, không cần phải hiểu biết về kinh sách, không phải tìm một phương pháp nào khác. Chỉ cần nhất tâm thành kính niệm Nam Mô A Di Đà Phật là vãng sanh rồi.

 

_Người niệm Phật cần phải buông xả:

- Buông xả nhiều - vãng sanh dễ

- Buông xả ít - vãng sanh khó

- Không buông xả - Không thể vãng sanh.

(Buông xả ở đây không phải là: không làm, không thương yêu những người xung quanh mình, mà là buông xả những gì làm cho tâm buồn khổ, buông xả những gì mà lương tâm cắn dứt, buông xả những gì làm ta suy nghĩ lo âu).

 

_Khi niệm danh hiệu "Nam mô A Di Đà Phật" là đã có đầy đủ vô lượng vô biên bất khả tư nghì, thậm thâm bí mật tối thắng vi diệu, vô lượng công đức vì danh hiệu "A Di Đà Phật" đã gồm có 10 phương tất cả trư Phật, trư Bồ Tát, Thanh Văn, A La Hán, tất cả Trư đànali, thần chú vô lượng hành pháp, là pháp vô cực trí thượng đại thừa, tối thắng thanh tịnh.

 

_Tu hành chính là chuyển nghiệp.

Niệm Phật chuyển tham - sân - si thành giới - định - huệ.

Nghiệp do thân mình tạo lên thì được gọi là nghiệp nhân còn khi thân mình lại thọ lấy thì được gọi là quả báo.

 

_Danh hiệu "A Di Đà Phật" chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy Phật pháp, siêu việt mọi tư duy ngôn từ.

Cuộc đời như một giấc mộng, ai hiểu đạo thì cầu giải thoát còn không thì sẽ vào giấc mộng này đến giấc mộng khác, khó có thể thoát ra được.

 

_Người niệm Phật phải luôn luôn nghĩ rằng: nhân gian là cảnh, tịnh độ là quê. Vì thế lên buông xả mọi khổ đau của nhân gian để hướng về sự vui sướng ở Tịnh độ. Muốn được vậy phải tu pháp môn niệm Phật.

 

_Dù có mang 7 báu để cúng dường 10 phương trư Phật cũng không bằng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.

 

_Vật chất và đời sống bên ngoài chỉ là phương tiện, chúng ta mượn đó làm chiếc thuyền để phục vụ cho đời sống tâm linh. Khi chết chúng ta không mang gì đi được, chỉ mang theo tội và phước hay nghiệp. Vì vậy cần phải tu pháp môn niệm Phật.

 

_Tu hành là tu sửa những lỗi lầm hay nói cách khác tu hành là sám hối nghiệp chướng của thân - khẩu - ý không xấu ác nữa.

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp

Đều do vô thuỷ tham - sân -si

Bởi thân - miệng - ý phát sinh ra

Hết thảy con nay nguyện sám hối.

Về được Tây Phương Cực Lạc thế giới không có gì vui sướng bằng vì ở đây ta có thể thương yêu bảo bọc cứu độ được tất cả những người thương mến của ta từ nhiều đời nhiều kiếp, từ kiếp vị lai đến kiếp hiện tại.

 

_Khi niệm Phật thì ngay lúc đó mình tỉnh thức, sáng suốt hiểu được thế gian là vô thường, thân người là giả tạm nên không bị ngũ dục của thế gian làm mê hoặc.

 

Bớt đi lời nói thị phi

Bớt đi tội lỗi sân si đau buồn

Thêm câu niệm Phật nhiều hơn

Phước điền thêm lớn tâm hồn thêm vui.

 

_Chỉ có niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới thoát khỏi sanh tử, niệm Phật là thành Phật.

 

Luân hồi nhiều kiếp khó leo lên

Lầm lỗi nhiều lần mất tuổi tên

Lẩn quẩn thế gian đường kén nhộng

Biết thời tu niệm mới an bền.

 

Muốn ra khỏi biển luân hồi

Quả kia phải hái, xong rồi đừng gieo

Dừng chân là bóng chẳng theo

Ngưng tay thì nghiệp chẳng theo bên mình

Vì thế cần phải gấp rút niệm Phật để rũ bỏ mọi nghiệp báo, để đến được cảnh Niết Bàn hưởng an nhàn.

 

_Điều quan trọng là hàng ngày niệm Phật, cũng phải nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc và hồi hướng công đức của mình về Tây Phương cho oan gia trái chủ, cho cửu huyền thất tổ, cho ông bà cha mẹ, cho vợ chồng con cái của mình từ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Niệm Phật và cùng khuyên họ niệm Phật để cùng đồng sinh Cực lạc quốc.

 

Giựt dành rốt cuộc cũng tay không

Nhân quả đeo mang tội chất chồng

Vì biết phép công cơ thưởng phạt

Đường tu sớm bước chí thong dong

 

_Mỗi người có một số mệnh an bài đặc biệt (có dở, có hay, có truân chuyên, có hạnh phúc), số mệnh của con người được chi phối bởi luật công bằng của trời đất dưới hình thức luật nhân quả. Nhân quả là luật công bằng tuyệt đối của trời đất, vũ trụ, vay bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu, vay món nào thì phải trả món nấy, làm ác thì bị chừng phạt, còn tốt thì được ban thưởng.

Khi nhắm mắt xuôi tay, ta không mang gì đi cả, chỉ mang theo những hành động thiện và ác mà thôi. Nói cách khác, chỉ mang theo nghiệp lực. Do vậy nên tu niệm Phật cho thuần thục để gieo nhân tốt thì sau này mới được hưởng quả tốt.

 

_Muốn về Tây phương cực lạc thì phải niệm Phật, vậy phải niệm như thế nào ?

 

Niệm Phật phải chuyên niệm đến cùng

Đến cùng tâm niệm bỗng tiêu dung

Ta Bà biển khổ phong ba lặn

Yên ổn thuyền sen tới lạc cung

(Tiêu dung tất cả những vọng tưởng, tiêu dung tất cả những phiền não, tiêu dung tất cả những khổ đau, chỉ chở về một tâm thuần nhất đó gọi là nhất tâm niệm Phật).

 

_Niệm Phật thường xuyên cả lúc vui lẫn lúc buồn thì mới tròn đầy viên mãn được.

 

_Phải niệm Phật A Di Đà vì đức Phật A Di Đà hiệu là Vô lượng quang nghĩa là tâm sáng suốt, không cùng, không tận, không có bờ, không có mé.

 

_Những vấn đề lớn của người Phật tử tu pháp môn niệm Phật là:

- Thực vì sanh tử.

- Phát lòng bồ đề.

- Dùng tín nguyện sâu.

- Trì danh hiệu Phật.

 

_Phải cố tu pháp môn niệm Phật để được thân vô sanh, để sanh về Tây phương cực lạc, để không còn làm thân người, để không phải vào ra trong sinh tử luân hồi, không phải trả vay vay trả oan gia này đến oan gia trái chủ khác, phải giải quyết sanh tử, đạp trên lục đạo luân hồi, không để tinh cha huyết mẹ và nghiệp tạo thành. Phải tu để được thân kim cương bất sanh bất tử.

 

Nguyễn Thị Thúy - đội 3 - thôn Yên Lịch - xã Dân Tiến - huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên

 

Ý kiến bạn đọc
13/09/202015:52
Khách
Nam mô A Di Đà Phật.
Phật tử con thật xúc động khi ngày hôm nay 13/9/2020. Vẫn được đọc và xem bài của con đã viết cách đây gần 10 năm. Thật quý hoá và vinh dự khi bài "CÔNG ĐỨC VÀ LỢI ÍCH CỦA NIỆM PHẬT" vẫn được đăng trên trang nhà Quangduc.com. Con kính chúc quý Ban quản trị luôn dồi dào sức khoẻ. Và làm tốt công việc Phật sự của mình. Con luôn mong muốn quý Phật tử xa gần. Các bạn đồng tu. Các quý vị gần xa đọc được bài của con trên trang nhà quangduc.com. Cũng như trên các trang web khác. Để tâm và ý hiểu ý nghĩa thâm sâu của 6 chữ hồng danh "Nam mô A Di Đà Phật" và chuyên tu Phật hiệu nhiều hơn. Cầu chúc cho mọi người sống tốt đời đẹp đạo. Hết báo thân này đồng sánh Cực Lạc Quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
01/11/201708:35
Khách
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý ban trang quangduc.com đã đăng bài này!
Nam mô A Di Đà Phật!
Chúc Ban quảng trị cùng toàn thể thành viên của trang "Vạn sự như ý - Vạn sự kiết tường"
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/08/2022(Xem: 536)
Lời dạy của Đức Phật, được ghi chép lại dưới dạng Kinh tạng. Hai ngàn sáu trăm năm đã trôi qua, bánh xe Đạo Pháp chuyển động không ngừng, dạy con người cách sống an lạc. Muốn sống an lạc, người học Phật phải liễu tri và hành trì, tu tập đúng lời Phật dạy.
17/05/2022(Xem: 1321)
Niệm Phật là một trong những pháp môn tu hành rất căn bản, và niệm Phật là con đường nhanh nhất để thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ của cõi Ta Bà. Thường thì bắt đầu vào tuổi thu đông nhiều người mới tập trung tinh thần vào Niệm Phật. Có người thường cho rằng pháp môn Tịnh Độ chỉ mới bắt đầu khi có kiết tập kinh điển lần thứ 3, 4 và về sau này khi Đại Thừa phát triển mạnh.
05/12/2021(Xem: 2009)
Chấp hai tay cúi đầu miệng niệm Phật A Di Đà chào chúc thật cao sâu Khỏe sáng suốt cùng chân lý nhiệm mầu Được trường thọ thăng hoa trong cuộc sống… Sống trong một thế giới vô thường biến đỗi, với đầy sự nhiễu nhương, tang thương, chết chóc, do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, xảy ra trước mắt hằng ngày, gây lắm khổ đau, điển hình như Covid-19 (với đầy ác khí) như hiện nay, cũng khiến cho nhiều người lo sợ, khủng hoảng và thức tĩnh. Thấy rõ được rằng, mọi cơ sở vật chất, với nhiều năm đầu tư xây dựng, chỉ một cơn động đất, sóng thần hay bão lửa, lũ lụt nổi lên, sẽ tan tành theo mây khói. Một đời người với biết bao nhiêu lo toan, tính toán, hy vọng, ước mơ, một cơn đại dịch xảy ra, đành âm thầm ra đi trong tức tưởi, không một người thân đưa tiễn, tất cả tài sản bao năm gầy dựng, phải bỏ lại, không mang theo được gì!
30/11/2021(Xem: 1762)
Người Phật tử chân chánh hiểu rằng Chân Lý Tuyệt Đối là không thể nghĩ bàn. Tất cả các pháp môn đều chỉ là phương tiện giúp ta đạt tới cái không nghĩ bàn đó. Trong khi tu hành, ta có thể chọn vào cửa Hữu (Tịnh độ) hay vào cửa Không (Thiền), tùy căn cơ và sở thích. Nếu ai cố chấp pháp mình là đúng, chê bai người khác sai – là chứng tỏ mình chưa hiểu chân lý là thứ gì. Vả lại, thuốc không có quí tiện: thuốc trị được bịnh là thuốc hay. Đại khái, Thiền là pháp môn cao thượng và thẳng tắt dành cho bậc Thượng căn, trong khi Tịnh độ dễ hiểu dễ hành và dễ chứng, cho nên cả Ba căn đều có thể tu được. Đức Bổn Sư Thích-Ca giảng pháp nầy chủ ý nhằm cứu độ chúng sanh thời Mạt pháp. Như trong kinh Đại Tập, Ngài nói: “Thời Mạt pháp, ức ức người tu hành ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương nhờ pháp môn Tịnh độ mà thoát khỏi luân hồì.” Cho nên thời nầy người tu Tịnh độ thành công được vãng sanh vô số (có thoại chứng rành rành), trong khi Thiền sư đắc đạo (như khi xưa) có thể nói rất hiếm, đếm
05/11/2021(Xem: 6252)
Đại sư Ấn Quang nói: “Kẻ câu nệ vào Tích môn thì bảo: “Trong tất cả pháp, mỗi pháp đều sai khác”. Kẻ khéo nhìn sẽ nói: “Trong tất cả pháp, pháp pháp đều viên thông”. Như bốn cửa thành, gần cửa nào thời vào cửa ấy. Cửa tuy khác nhau, nhưng đều đưa vào một thành chẳng khác. Nếu biết ý này thì chẳng phải chỉ có những giáo lý rất sâu do chư Phật, chư Tổ đã nói mới là pháp để quy chân đạt bổn, minh tâm kiến tánh, mà hết thảy Ấm, Nhập, Xứ, Giới, Đại v.v... trong khắp thế gian cũng đều là pháp để quy chân đạt bổn, minh tâm kiến tánh! Mỗi một pháp cũng chính là chân, là bổn, là tâm, là tánh!”. Tập Lời Vàng (Gia Ngôn Lục) dù là toát yếu nhưng với một kẻ hậu học như tôi thì lại tự thấy mỗi mỗi câu nói của Đại Sư Ấn Quang đều bao hàm ý pháp, chỗ nào cũng cần phải học, chẳng thể đọc lướt qua nên phải dịch thuật đến ngàn ngàn câu kệ, hầu mong chuyển đạt lời lời ân cần tha thiết của Đại sư; chỉ để lại phần nói về các chính biến tại Trung Hoa, và những câu nói lập lại từ các bài giảng của Đại sư q
20/10/2021(Xem: 2315)
Kính số 52 Bát Thành có đoạn viết về sơ thiền một cách ngắn gọn như sau: “Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ” (Trung Bộ Kinh, 52 Kinh Bát Thành). Kinh văn quá súc tích về sơ thiền như vậy khó có thể thấm thấu được thâm ý của Thế Tôn, tạo ra nhiều kiến giải của các bút giả, hành giả, học giả vv, khiến quý Phật tử hoang mang. Sau đây là một trong những kiến giải của một hành giả được một đạo hữu chuyển cho Tâm Tịnh về sơ thiền: Hai bài kinh: Kinh Sa Môn Quả và Tiểu Kinh Dụ Lõi Cây, Phật dạy: “Tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh vời tầm với tứ (có giác có quán). Muốn đạt được cảnh giới này vị này phải ly dục nơi các căn, tức là thanh lọc nhiễm ô nơi các căn. Để ly dục, vị này học hạnh viễn ly, hạnh Tỷ kheo (hạnh xuất gia) theo lời dạy trong kinh: “Ở đây có người vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình
03/09/2021(Xem: 9565)
(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) 1. TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án, lam xóa ha. (3 lần) 2. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN: Tu rị, Tu rị, Ma ha tu rị, Tu tu rị, Ta bà ha. (3 lần) 3. TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN Án, Ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 4. PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN: Án, Nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần) 5. AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN: Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, Án, độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha (3 lần) Hộ pháp, Vĩ Đà thị chứng minh Thân trụ Phật tiền Tâm Tư nguyện Tưởng bằng bí chú đắc oan linh Hà chơn bất thức trì niệm Luật Thiên kinh vạn quyển vô nhất tự Nẳng mô tô tất đế, đa rị, đa rị, mạn đà, mạn đà, ta bà ha (3 lần)
03/09/2021(Xem: 4192)
Pháp hành Trì để vượt thoát Đại Nạn Covid-19
03/09/2021(Xem: 3948)
5.1). Đệ tử tên là: Một lòng quy kính Đức Phật A Di Đà, Thế giới Cực Lạc, Nguyện lấy hào quang, Trong sạch soi cho, Lấy thệ từ bi, Mà nhiếp thọ cho, Con nay chánh niệm, Niệm hiệu Như Lai, Vì đạo Bồ Đề, Cầu sanh Tịnh Độ. Phật xưa có thệ: “Nếu có chúng sinh, Muốn sinh về nước ta, Hết lòng tín nguyện, Cho đến mười niệm, Nếu chẳng đặng sinh, Chẳng thành Chánh Giác”. Do vì nhân duyên, Niệm hiệu Phật nầy, Được vào trong bể, Đại thệ Như Lai, Nhờ sức Từ Bi, Các tội tiêu diệt, Căn lành tăng trưởng, Khi mạng gần chung, Biết trước giờ chết, Thân không bệnh khổ, Tâm không tham luyến, Ý không điên đảo, Như vào Thiền định. Phật và Thánh Chúng, Tay nâng kim đài, Cùng đến tiếp dẫn, Trong khoảng một niệm, Sinh về Cực Lạc, Sen nở thấy Phật, Liền nghe Phật thừa, Chóng mở Phật tuệ, Khắp độ chúng sanh, Trọn Bồ Đề nguyện.
01/08/2021(Xem: 5358)
Chuông mõ gia trì là 2 pháp khí rất quan trọng trong nghi thức hành trì và tu tập mỗi ngày đối với người đệ tử Phật. Tiếng chuông, tiếng mõ rất là quen thuộc gần gũi trong sự hành trì tu tập hằng ngày của người Phật tử, nhất là Phật tử theo truyền thống Bắc tông. Phật tử theo truyền thống Nam tông trước kia thì không có gõ mõ, thỉnh chuông khi tụng kinh, nhưng bây giờ đã có chuông rồi, còn bên Bắc tông thì chuông mõ đã có từ ngàn xưa.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,534,683