Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nghi Báo Tiến Cúng Dường HT Thích Phúc Hộ

05/03/201303:37(Xem: 4367)
Nghi Báo Tiến Cúng Dường HT Thích Phúc Hộ
ht thich phuc hoNghi Báo Tiến Cúng Dường
HÒA THƯỢNG THÍCH PHÚC HỘ
Viện chủ TỔ ĐÌNH SẮC TỨ TỪ QUANG (Đá Trắng - Phú Yên)
Ngày 11 tháng giêng Âm lịch )
Sọan giả: Hòa Thượng Thích Huyền Quang

- Tiết thứ lâm diên:

- Chuông trống Bát nhã,

- Cử nhạc khai đàn,

- Chủ lễ lâm diên,

- Cử nhạc tham lễ

- Chủ lễ niệm hương,

- Dâng hương - tác lễ.

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH:

Hiếu đồ môn phái,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quì

Đốt hương mặc niệm.

- CHỦ LỄ RUNG LINH - VỊNH KHAI DIÊN:

Nhớ lại năm nào cũng độ này,

Tôn sư quảy dép trở về Tây.

Rồi từ đó:

Kinh song ảm đạm trăng chờ chủ,

Thiền thất vi vu gió đợi Thầy.

Muôn dặm hóa duyên quên trở lại,

Nghìn nhà ứng cúng nguyện về đây

Hôm nay nhớ lại ngày viên tịch,

Đốt nén hương lòng gởi gió mây.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy,

Tất cả thứ tự lại quì,

Chí thành một lòng làm lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Cử tán hương:

Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương, giải thoát tri kiến quí khôn lường, ngào ngạt khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hương, đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3 lần)

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Tuyên dương đạo nghiệp (quì bạch):

Kính bạch giác linh Từ Quang Hòa thượng!

Chúng con cung kính nghe rằng:

Hòa thượng - Người:

Cùng Tổ ngộ lòng thiền,

Trong cữa Phước Sơn vâng lời thọ ký,

Và, vì người khai Phật trí,

Tại chùa Đá Trắng nối nghiệp độ sanh!

Nhớ giác linh xưa!

Tú khí núi sông, tinh hoa Phật giáo

Tuổi thơ nhập đạo, chí lớn xuất trần.

Thế rồi Người:

Theo Thầy học đạo ân cần,

Tùng chúng tu thân tinh tấn.

Người luôn luôn:

Vuông tròn bổn phận, phục dịch chúng Tăng,

Đầy đủ khả năng, dắt dìu Phật tử.

Vì vậy người được Thầy tổ:

Phú pháp truyền y bổ xứ,

Từ Quang trác tích trụ trì.

Rồi từ đó, Người sống cuộc đời:

Một bát ba y, xuân thu du hóa,

Chín tuần mười hạ, năm tháng tịnh tu.

Tâm hồn Người: trong sáng trăng thu,

Giới hạnh Người: ngát thơm sen hạ.

Hàng Như Lai sứ giả,

Bậc Giáo hội đạo sư.

Là bể khổ thuyền từ,

Là đường mê xe pháp.

Người đã từng:

Bao lần đăng trình Thập Tháp

Và, mấy độ nhập thất Hồng Khê.

Năm tháng nẻo Thánh đi về,

Sớm hôm đường Thiền qua lại.

Người truyền đăng Nguyên Thiều, Minh Hải,

Tục diệm Liễu Quán, Diệu Nghiêm.

Đã bao lần, Người:

Vì giới tử dưới thềm,

Vi tác đường đầu Hòa thượng,

Và, vì Tăng sinh bên trướng,

Đương vi giảng tứ Giáo sư.

Giáo hội pháp tịch cao cư,

Tòng lâm thiền sàng thượng tọa,

Người mở mang văn hóa, vận dụng từ bi,

Phước trải cô nhi, trí khai học sĩ.

Đạo nghiệp, phước duyên như thị,

Sao báo thân, thọ mạng nhi nhiên?!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Cảm thán:

Than ôi!

Từ Quang gió tạt đèn thiền,

Bảo Tịnh khói tan đuốc tuệ.

Rồi từ đó...

Bóng vang mờ nơi trần thế,

Bãng hát vắng chốn thiền gia.

Thế là, mạng gởi Ta bà, thần về Phật quốc.

Tuy vậy:

Hương hoa đàm vẫn còn phưởng phất,

Hồn cỏ húy luống những mơ màng!

Hoặc giả:

Vì chơn tánh thường an, hóa thân biến dịch,

Nên Người:

Theo thầy họ Thích, quảy dép Tây thiên,

Và, từ chúng nhà thiền treo bình Đông độ.

Nên Người ra đi trong lúc:

Xuân sang hoa trỗ, cảm cảnh điêu tàn,

Đông mãn tuyết tan, thấy lòng lạnh lẽo.

Hơn thế nữa, giờ này trông về:

Đá Trắng, lão tùng lá héo,

Xuân đài, cổ thọ cành khô.

Và đi vào trong:

Tòa pháp, ghế bồ, ca sa, bình bát,

Thảo đường vân các, chủ phất quán châu

Vật đó, người đâu, ai hay nào biết?

Tiếc thương nào xiết, trông đợi dường bao,

Cánh hạc trời cao, im hơi bặt dạng.

Thật vô khả nại hà!

Giờ này thì:

Ba năm đã mãn, tấc dạ chưa quên,

Ơn đáp nghĩa đền, hương dâng hoa rải,

Đài tiền khấu bái, đường thượng chứng tri,

Bất xả từ bi, quang lâm pháp hội.

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  Sơ thỉnh:

Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!

Phước Sơn nhập đạo, Bảo Tịnh xuất thần,

Suốt đời lạc đạo an bần,

Trọn kiếp nghiêm thân tấn đạo.

Hôm nay pháp tịch phụng vì: Phước Sơn đường thượng, nối giòng pháp Lâm tế đời thứ 42, húy thượng Thị hạ Chí, Đại lão Hòa thượng, truyền giáo giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:

Hương lòng vừa bén,

Linh giác đã hay,

Pháp tịch hôm nay,

Nguyện xin chứng giám

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Tái thỉnh:

Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!

Thiền phương đắc pháp, hoằng hóa truyền y,

Gần xa truyền đạo từ bi,

Đây đó khai tâm trí tuệ.

Hôm nay pháp tịch phụng vì: Từ Quang đường thượng, nối giòng pháp Lâm tế đời thứ 42, pháp tự Hành Thiện, Đại lão Tổ sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:

Làng xưa còn nhớ,

Chùa cũ chưa quên,

Nghi trượng cung nghênh,

Quang lâm chứng giám.

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tam thỉnh:

Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!

Đèn thiền thiếu thất, nước pháp Tào khê,

Niết bàn ngày trước mặc đi về,

Bảo Tịnh hôm nay xin phó hội.

Giờ nầy pháp tịch phụng vì: Bảo Tịnh đường thượng, nối giòng pháp Lâm tế đời thứ 42, pháp hiệu Phúc Hộ, Pháp sư giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:

Kim đài hoa vũ,

Bảo đảnh hương phi

Cố lý nhất qui,

Nguyện di thốn bộ.

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh

Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ tát.  (3 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ CHẤN LINH - Vịnh 1:

Đêm qua nghe mở cữa tùng,

Tưởng rằng Thầy tự không trung trở về,

Tỉnh ra biết việc mộng mê,

Làn hương liễu nhiễu Thầy về hôm nay.

- KỆ TRÀ:

Hôm nay Thầy về đây,

Chúng con kính mừng Thầy

Đài mây Thầy an tọa,

Chứng minh công đức này.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Xướng sớ:

Trước đài hoa khể thủ,

Dưới chiếu cỏ hồ quì

Xin mạo muội cung duy.

Dâng sớ văn bái bạch,

Duy nguyện Tôn sư cảm cách,

Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN SỚ:

Nam mô Từ Quang đường thượng giác linh!

Chúng con từng nghe rằng:

Cao tăng đức lớn, ứng cúng khắp trong đời,

Đại chúng lòng hèn, nhiệt thành thông ngoài cõi.

Tháng năm mòn mõi,

Ơn đức sắc son.

Sớ rằng:

Nay có đệ tử Tỳ kheo..., cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc các môn phái Từ Quang, Bảo Tịnh ở thị xã Tuy Hòa, Phú Yên.

Giờ này, cung kính quì trước Tổ đường,

Chí thành dâng lên sư tọa,

Tâm hoa Bát nhã, thiền vị thiên trù

Bồ soạn hương tu, Triệu châu thanh đạm

Cúi mong Tôn sư chứng giám,

Dũ ánh từ nhãn chiếu lâm.

Chúng con cung kính nghĩ rằng Tôn sư - Người:

Kiến tánh minh tâm, xuất thiền nhập quán,

Nhơn viên quả mãn, báo xả quang thu,

Niết Bàn cõi thánh thần du,

Sanh tử thân phàm nghiệp tạ.

Từ nay giới thân nghĩa cả,

Pháp nhũ ân sâu.

Mai chiều tham vấn ai đâu?

Sớm tối phụng thờ nào đó!

Ngậm vành kết cỏ, tạc dạ ghi lòng.

Than ôi!

Viên đảnh sương phong, phương bào gió phất,

Chạnh lòng mỗi khi thấy vật,

Xót dạ mấy lúc nhớ người!

Nay thì, húy nhật đến thời,

Đạo tràng đã mở,

Cúi đầu dâng sớ,

Mạo muội tâu nghe.

Nam mô Sắc tứ Từ Quang, Bảo Tịnh đường thượng, Phúc Hộ Cao Tăng, tác đại chứng minh.

- Phục nguyện:

Trên ao cửu liên sáng soi đưa xuống,

Trong nhà Tam bảo hoa rải rước về.

Độ sanh còn nhớ lời thề,

Tiếp vật chưa quên ý nguyện,

Thần thông hiển hiện,

Diệu dụng u huyền,

Quảng độ nhân thiên,

Đồng thành Phật đạo.

Cẩn sớ!

Nay  ngày... tháng...  năm...  PL. 25...

Đệ tử chúng đẳng, Hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Vịnh 2:

Sắc hương mỹ vị trai bồ soạn

Thành kính dâng lên trước bảo đài,

Một bát hòa la đầy đạo vị,

Cúng dường Hòa thượng - Sứ Như Lai.

- KỆ TRÀ:

Như Lai - Người - Sứ giả,

Ứng cúng khắp muôn phương,

Môt bát trai bồ soạn

Xin thành kính cúng dường.

- TẢ BẠCH XƯỚNG : Phụng thực!

Tụng: Cúng dường Nam mô tát phạ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Vịnh 3.

Người đi không hẹn ngày về lại,

Câu chuyện tam sanh biết hỏi ai?

Ba cõi không nhà, không quyến thuộc,

Hẹn nhau gặp lại chốn Liên đài.

- KỆ TRÀ:

Liên đài mong gặp lại,

Sẽ nói chuyện tam sanh.

Ba cõi mờ vang bóng,

Bồ đề đạo viên thành.

- Tụng: Ma ha bát nhã.....

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Hồi hướng:

Vừa rồi, bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hương hoa,

Thành kính thiết tha,

Nguyện xin cúng dường.

Bảo Tịnh, Từ Quang phương trượng,

Phúc Hộ linh giác tọa tiền,

Duy nguyện ai liên,

Thùy từ nạp thọ.

- Phục nguyện:

Rừng thiền Phú Yên có nhiều sư tượng,

Tuy Hòa biển pháp không thiếu côn bằng,

Noi gương Liễu Quán Cao Tăng,

Theo dấu Luật Truyền đạo sĩ.

Thấy hoa hiểu ý, nghe tiếng tỏ lòng,

Nghìn thu Yên Tử tôn phong,

Muôn thuở Trúc Lâm tổ ấn.

Dòng thiền vô tận, họ Thích miên diên,

Rạng rỡ nhà thiền, vẻ vang đất nước,

Tăng Ni hưởng phước, Phật tử triêm ân.

(Đồng hòa): Nam mô A Di Đà Phật.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tán đưa (nhạc trạo)

Non nước Phú Yên, xuất sanh ngài Hành Thiện

Đạo Pháp có duyên, sớm gởi thân Thiền viện.

Đèn sách tinh chuyên, ngộ lý mầu kinh điển

Nối chí tiên hiền, nguyện pháp luân tay chuyển.

Đuốc tuệ đèn thiền, sáng soi cung trời biển

Đàn giới kinh diên, dìu dắt người tu tiến

Đất nước bình yên, đạo pháp ngày an điện.

Công đức vô biên, Phúc Hộ - Người cung hiến

Liễu Quán, pháp chuyên, quê hương Người vinh hiển.

Y bát chơn truyền, họ Thích dòng miên viễn

Cúi lạy linh tiền, chuông trống hương hoa tiễn

Cánh hạc trường thiên, đưa Tổ lòng lưu luyến.

Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát (3 lần)

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Kết diên - Xướng:

Thù ân báo đức, lễ đã viên thành.

Chuông trống hòa thanh, lễ từ ba lạy.

Viết tại Hội Phước Quảng Ngãi, ngày 17 – 11 - Đinh Mão,

VÀI BÀI VỊNH KHAI DIÊN KHÁC


Trông về Đá Trắng thấy mây bay,

Nhớ Tổ Diệu Nghiêm mở chốn này

Đuốc tuệ bập bùng bao thế kỷ,

Đèn thiền le lói suốt xưa nay.

Bảy đời tâm ấn nhơn gian biết

Một mảnh y truyền thiên hạ hay

Cội vững, cành xanh, hoa kết trái

Từ Quang muôn thuở rạng danh Thầy.

Nhớ lại năm nào cũng độ này

Tôn sư quảy dép trở về Tây.

Rồi từ đó:

Ba đường tăm tối thôi qua lại,

Sáu cõi trầm luân hết đó đây.

Đá Trắng cúi đầu ghi đức Tổ,

Cây xanh rủ bóng nhớ ơn Thầy

Từ Quang phương trượng xin minh chứng

Đồt nén hương lòng gửi gió mây.

Cung duy:

Phú Yên, sắc tứ Từ Quang tự, Phúc Hộ Đại lão Hòa thượng giác linh tác đại chứng minh!

- Tụng vân:

Phú Yên sơn xuyên,

Chung linh dục túy

Đại sư Thị Chí

Thử xứ xuất sanh.

Kỳ nhơn thủy thanh

Kỳ tâm thu nguyệt,

Xiển minh tiền liệt,

Tiếp dẫn hậu côn,

Lương đống sơn môn,

Kỷ cương hải chúng,

Nhơn gian ứng cúng

Thiên hạ hóa duyên,

Thánh chủng, phước điền,

Truyền đăng tục diệm

Từ Châu quảng phiếm,

Pháp giá viễn du,

Giới pháp thân tu,

Giáo quyền chưởng ốc.

Kế thừa Thích tộc,

Truyền bá thiền tông,

Phước Sơn lão tòng,

Từ Quang cổ thụ,

Y truyền pháp phú,

Nghiệp tạ công thành,

Phật quốc nhất sanh

Ta bà vĩnh biệt.

Đạo tình tha thiết,

Thành kính cúng dường

Bỉ văn nhất chương,

Tôn vinh sổ cú

Đài tiền khể thủ,

Đường thượng cảm thông.

Đinh Mão trọng đông, nhị ngũ tam nhứt, nhứt cửu bát nhất

Đồng tôn Sa môn Huyền Quang bái tụng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/04/2013(Xem: 8324)
Ni Sư Thích Nữ Trí Thuận Trụ Trì Chùa Linh Sơn ở Câu Thi Na, Ấn Độ Tổ Chức Tiệc Chay gây quỹ giúp trường Phật học tại Ấn Độ (buổi gây quỹ tại thành phố Houston, tối chủ nhật, 9-12-2007)
18/01/2012(Xem: 9253)
Viết, để khen tặng người trong cuộc đã vì tình thương, sự sống, vượt qua mọi lằn mức của khổ đau, chịu đựng và thân phận - TNT Mặc Giang
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567