Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Lễ Khai Mạc Trại Như Dũng 5 của GĐPT Quảng Đức tại Ballarat, Victoria

01/02/202219:51(Xem: 11637)
Hình ảnh Lễ Khai Mạc Trại Như Dũng 5 của GĐPT Quảng Đức tại Ballarat, Victoria

Hình ảnh Lễ Khai Mạc Trại Như Dũng 5 của GĐPT Quảng Đức tại Ballarat, Victoria

Địa điểm: Pax Hill Activities Centre, 450 Spencer St, Ballarat, Vic 3350
Thời gian: Thứ sáu, 30-3-2018 đến Chủ nhật 1-4-2018Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (1)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (2)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (3)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (4)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (5)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (6)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (7)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (8)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (9)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (10)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (11)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (12)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (13)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (14)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (15)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (16)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (17)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (18)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (19)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (20)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (21)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (22)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (23)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (24)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (25)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (26)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (27)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (28)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (29)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (30)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (31)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (32)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (33)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (34)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (35)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (36)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (37)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (38)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (39)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (40)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (41)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (42)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (43)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (44)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (45)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (46)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (47)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (48)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (49)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (50)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (51)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (52)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (53)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (54)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (55)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (56)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (57)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (58)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (59)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (60)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (61)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (62)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (63)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (64)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (65)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (66)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (67)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (68)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (69)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (70)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (71)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (72)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (73)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (74)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (75)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (76)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (77)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (78)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (79)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (80)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (81)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (82)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (83)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (84)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (85)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (86)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (87)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (88)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (89)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (90)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (91)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (92)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (93)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (94)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (95)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (96)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (97)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (98)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (99)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (100)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (103)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (104)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (105)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (106)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (107)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (108)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (109)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (110)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (111)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (112)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (113)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (114)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (115)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (116)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (117)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (118)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (119)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (120)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (121)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (122)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (123)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (124)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (125)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (126)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (127)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (128)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (129)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (130)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (131)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (132)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (133)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (134)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (135)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (135-a)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (137)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (138)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (139)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (141)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (142)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (143)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (144)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (145)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (146)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (147)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (148)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (149)Trai Nhu Dung 5 tai Ballarat_30_3_2018 (150)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/10/2023(Xem: 763)
Chủ Nhật 4/2/ 2024, nhằm ngày 25 tháng Chạp: 11:00 am: Lễ Cúng Tất Niên, Thượng Nêu; Cầu An, Cung tiến Chư Hương Linh; Chùa bắt đầu có bông Vạn Thọ, thức ăn Chay thuần khiết. Thứ Sáu 30 Tết tháng Chạp, nhằm ngày 9/2/24: 11:00 am: cúng Ngọ Phật. Cúng Tiến Chư Giác Linh, Chư Hương Linh; 5:00 pm: Cúng Thí Thực; 8:00 pm: Lễ Sám Hối cuối năm; 9:30 pm: Văn Nghệ Mừng Xuân; 11:00 pm: Lễ Trừ Tịch (Giao Thừa Đón Xuân Giáp THÌN 2024); Thứ Bảy Mùng 1 Tết, nhằm ngày 10/2/24: - 11:00 am: Cúng Ngọ Phật cầu Nguyện Quốc Thái Dân An. - Mừng Lễ Vía Di Lặc Tôn Phật Đầu Năm Mới. - Chư Phật tử Lễ Phật xin lộc đầu năm mới. Chủ Nhật Mùng 2 Tết, nhằm ngày 11/2/24: - Lễ Hội Mừng Xuân Giáp Thìn 2024. - Chương Trình Văn Nghệ Xuân Đặc Biệt. Thứ Ba Mùng 4 Tết, nhằm ngày 13/2/24: 7:00pm: Khai Kinh Dược Sư Cầu An Năm Mới. Thứ Bảy Mùng 8 tháng Giêng, nhằm ngày 17/2/24: Lúc 8:00 pm: Dâng Sớ Cầu An Năm Mới . Chủ Nhật 25/2/24, nhằm 16 tháng Giêng: Hành Hương Thập Tự, Cúng Rằm tháng Giêng.
22/09/2023(Xem: 1284)
Hằng năm Gia Đình Phật tử Quảng Đức đều tổ chức lễ hội Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi Việt Nam, năm nay ngoài việc trao tặng lòng đèn và bánh Trung Thu cho các em, Trường có tổ chức thi hát và đọc thơ, văn, ca dao, tục ngữ về truyền thống văn hóa Việt Nam và Tết Trung Thu VN. Đây là hình ảnh Tết Trung Thu 2023 được tổ chức tối Thứ Bảy ngày 30-09-2023 ( nhằm 16-08-Quý Mão) tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. Kính chúc quý vị một mùa thu an lành trong ánh hào quang của chư Phật. TM.Gia Đình Phật tử Quảng Đức Gia Trưởng Htr. Nguyên Dũng Liên Đoàn Trưởng Htr. Tuệ Hoàng
27/07/2023(Xem: 845)
Nhớ lại ngày nao từng bước ngập ngừng Nơi Trại Lộc Uyển lòng thấy rưng rưng Rồi A Dục chính thức làm Huynh Trưởng Nay Huyền Trang IV_ Quyết tiến đến cùng.
30/05/2023(Xem: 2343)
Khấp Báo Tang Lễ Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu (1924-2023)
16/05/2023(Xem: 1331)
Bà Tâm tẩn mẩn soạn quần áo cho khóa tu học bỏ vào va ly. Nào áo tràng, vạt hò, dép, túi ngủ..v.v..những thứ cần thiết mà ban tổ chức dặn dò. Lòng bà hân hoan vui sướng khi nghĩ gặp lại Thầy, Cô và bạn bè thiện hữu tri thức mà đã hơn hai năm qua vì dịch bịnh Covid đã ngưng trệ mọi sinh hoạt. Đối với bà, khóa tu của anh em Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Thiện Trí tại Thụy Sĩ hằng năm tổ chức liên tiếp năm ngày vào dịp nghỉ lễ
03/04/2023(Xem: 4626)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được thành lập năm 1999 tại Sydney với nhiệm kỳ 4 năm sinh hoạt Phật Sự. Đến nay đã trải qua hơn 20 năm thăng trầm hành hoạt với 6 kỳ Đại Hội trước đây, lần lượt được tổ chức tại: Chùa Pháp Bảo (1999), Chùa Pháp Quang (2003), Chùa Phổ Quang (2007), Chùa Pháp Hoa (2011), Tu Viện Quảng Đức (2015 và 2019). Và mới đây, Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 7 được tổ chức tại Chùa Thiên Ấn, vùng Canley Vale, tiểu bang New South Wales, từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 6 năm 2022.
11/02/2023(Xem: 2100)
Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN – UĐL lần thứ 11 đã được diễn ra từ ngày 25-27 tháng 12 năm 2022, nhằm mục đích củng cố nhân sự và phát triễn tổ chức giữa thời đại công nghệ mới. Qua 9 buổi Khoáng Đại, Đại Hội đã thành công viên mãn với kết quả là có 2 cơ chế song hành tại quản hạt Úc Đại Lợi:
01/02/2023(Xem: 19321)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️ HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $200 Nguyên Quảng Lương Ngọc Thủy: $300 Mai Thị Cao Trâm, Olivia: $200 ( Hồi hướng cho HL Stewart. J. Hibbert) Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500 ( Hồi hướng cho Mẹ Bạch Vân Phạm Thị Doan) Hoàng Lộc, Ái Định (hồi hướng cho cụ bà Diệp Tú Liên): $400 Tâm Thư (Sydney): $200 Nguyên Quảng Hương: $200 Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm vàng Kim Châu, SA): $500 Lâm Tuyết Mai (Nguyên Quảng Anh): $1000 Diệu Tuyết Lệ Trinh (hồi hướng cho HL Phụ Thân Trần Tiêu): $500 Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $100 Steve Nguyên Thiện Bảo, Tuyết Nguyên Thiện Hạnh: $500 Khánh Vân, Khánh Linh: $100 Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200 Mỹ Lệ, Hoàng Em, Thanh Phong, Thanh Vũ (Hồi hướng cho Mẹ): $5000 Quảng Trí Chánh, Quảng Tuệ Dung (Cali, USA): $200 Bảo Diệu Hạnh (hồi hướng cho em trai Dương Hồng Anh): $500 Phi Thị Lan, Trần Văn Dũng (
20/06/2022(Xem: 1702)
Nghi: Dáng, vẻ; Thức: Khuôn phép; Lễ: Ước lệ, quy củ, mẫu mực, phép tắc trong quan hệ xã hội, như cách nói năng, đi đứng, giao thiệp, ma chay, cưới hỏi, cúng tế…
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567