Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Chan Dung_HT Thich Luong Phuong

Tán Thán
Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư

Thành kính tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Lương hạ Phương.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng cao đăng Phật Quốc
Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến


Thế phát xuất gia thuở ấu niên
Thiền môn Thiên Mụ học kinh thiền
Chuông khuya mõ sớm trồng hương tuệ
Kệ sáng kinh chiều dưỡng cội nguyên
Đảnh Lễ bổn sư trao tịnh giới
Lương Phương đệ tử hướng chơn miền
Linh Quang Báo Quốc sôi kinh sử
Trùng kiến Phước Duyên tịnh độ chuyên

Tịnh độ chuyên danh hiệu Phật trì
Đêm ngày thanh thản tâm từ bi
khiêm cung nhẫn nại không câu chấp
Từ tốn ân cần chẳng vướng si
Độ chúng tiếp tăng tâm rộng lượng
Xây chùa đúc tượng ý vô vi
Hoằng dương Phật pháp đền ân tổ
Nguyện mãn sen vàng hướng tịch quy…!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Tu Viện An Lạc, California, 4:00 am 27-04-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (khể thủ kính đề)

 ***

Tán Thán Công Hạnh Tôn Sư

Kính họa bài: Tán Thán Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư”của Thầy Chúc Hiền.

Thành kính tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Lương hạ Phương.

Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng cao đăng Phật Quốc
Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Xuất gia tu học thiếu thời niên
Thiền Mụ già lam chuông vẳng thiêng
Sớm tối nương Thầy tu diệu pháp
Trưa chiều niệm Phật kết lành duyên
Trì kinh sám hối xa trần cấu
Thính pháp toạ thiền lắng não phiền
Giới thể châu viên gương đức sáng
Lương Phương đạo nghiệp sáng thiền viên.

Thiền viên tịch tĩnh ánh từ bi
Chiếu phá vô minh thật diệu kỳ
Báo Quốc pháp đường nghiên bối diệp
Linh Quang Phật Viện phát quang huy
Tiếp tăng độ chúng trồng nhân hạnh
Giảng đạo xây chùa phá chướng nghi
Tịnh Độ hành trì miên mật nguyện
An tường viên tịch thẳng Tây quy

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thích Dương Thành

( khế thủ kính họa)


***


CẢM NIỆM
KÍNH DÂNG HT LƯƠNG PHƯƠNG

(Đọc tiểu sử Hòa Thượng khởi lòng kính niệm, con xin họa y vần bài thơ
Tán Thán Công Hạnh Hòa Thượng Tôn Sư của Thầy Chúc Hiền
)


Tuổi mười ba cảm đời hư huyễn
Thế phát xuất gia ẩn cửa thiền
Bổn sư Đảnh Lễ, Người thông tuệ
Đưa đường đệ tử lưỡng toàn nguyên
Phật học tinh chuyên tròn tịnh giới
Giồi trau Thế học ở đôi miền
Khiêm cung hỷ xả trong hành xử
Tịnh Độ trao truyền Pháp môn chuyênThừa kế Phước Duyên tự Trụ Trì
Lương Phương Hòa Thượng dạ từ bi
Dưới nhường trên kính không tranh chấp
Hư huyễn sự đời, chẳng mến si
Hoằng pháp độ sanh là tâm lượng
Giảng truyền Chánh pháp lý huyền vi
Di Đà lục tự theo lời Tổ
Khuyên người cùng niệm Cực Lạc quy.

Melbourne, 28/4/2022
Phật tử Thanh Phi


 ***

KHỂ THỦ
CÔNG HẠNH TÔN SƯ! Xuất gia tu học nương Cửa Thiền
Thiếu niên mà ý chí năng siêng
Thiên Mụ thiền môn nơi trú xứ
Ngày đêm học Đạo thoả ước nguyền
Từng bước tiếp thu nhuần Giới Luật
Trì Kinh, lễ Sám thật tinh chuyên
Niệm Phật định tâm viên giới thể
Lương Phương ngời rạng nét uyên nguyên

Già Lam tĩnh lặng thật diệu kỳ!
Đất Phật trưởng dưỡng Đạo Từ Bi
Bảo Quốc Đạo Tràng hoằng dương Pháp
Thiền Tự Linh Quang càng phát huy
Tăng tục vun trồng nhân đức hạnh
Xây Chùa, giáo hoá phá lưới nghi
Hành trì Tịnh Độ càng miên mật
An nhiên thị tịch hướng Tây quy

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.....

Quảng An Houston, Tx USA
Kính hoạ bài "Tán Thán Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư" của Tỳ Kheo Thích Chúc Hiền.
Khể thủ kính hoạ. Chúng con Pt Quảng An ở Mỹ quốc thành kính tưởng niệm
Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Lương hạ Phương, Giác Linh Ôn HT Thích Lương Phương.

 


***

Tán Thán Công Hạnh
Hòa Thượng Lương Phương


Kính họa bài: “Tán Thán Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư” của Thầy Chúc Hiền.
Thành kính tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Lương hạ Phương.


Xuất gia hành điệu thuở đồng niên
Linh Mụ già lam tu học thiền
Chuông mõ hằng ngày nương cội phúc
Chuyên khoa Phật học tỏ nguồn nguyên
Giới đàn Tăng sĩ trăm hậu học
Giáo thọ chúng sinh khắp mọi miền
Mật niệm hành trì luôn hướng Phật
Tâm nguyện Bồ Đề mãi tinh chuyên
Lương Phương Hòa Thượng Phước Duyên trì
Đức độ của Ngài rất đại bi
Giúp đỡ bao người không ngại khó
Xiển dương Phật tử chẳng sân si
Điều hành Tự Viện luôn từ ái
Quản trị Tổ Đình* rất diệu vi
Nay mãn duyên đời về Tịnh cảnh
Thâu thần nhập định Niết Bàn quy
Strasbourg, ngày 28/04/2022
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp
Tổ Đình*= Thành viên quản trị Tổ đình Từ Hiếu
 
---o0o---
 
Bài 2: 
 
𝐍𝐡𝐮̉ 𝐋𝐨̀𝐧𝐠:_ 𝐕𝐚̣𝐧 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐒𝐚̆́𝐜 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠!


Kể từ khi Corona xuất hiện
Đã khiến cho thế giới gặp khó khăn
Người còn đây kẻ ra đi vĩnh viễn
Nhiều gia đình đời sống gặp trầm thăng
Từ xã hội đến học đường đoàn thể
Vừa mới bắt đầu khởi sắc muôn nơi
Muốn trở lại bình thường đâu phải dễ
Chút ưu tư khiến tấc dạ bồi hồi
Mái chùa nơi gìn giữ hồn dân tộc
Dạy thanh, thiếu niên: Đời-Đạo song toàn
Dịch Covid đến khác nào cơn lốc
Lung lạc tinh thần của các em ngoan
Là huynh trưởng một lời ta phát nguyện
Mong suốt đời phụng sự cho đàn em
Kể từ khi gối quỳ trước Bảo điện
Nguyện hiến đời mình dâng cả trái tim
Nhưng... vạn sự tùy duyên lời Phật dạy
Dù tinh thần cao ý chí có thừa
Lực bất tòng tâm không như thuở ấy
Sức yếu dần khó trở lại như xưa.

---o0o---

Bâng quơ man mác nỗi buồn
Nhủ lòng thôi hãy lơi buông mọi điều
Cho tâm trí khỏi liêu xiêu
Vô ưu vô ngã... vạn điều Sắc Không!


Strasbourg, 27/04/2022
Diệu Đạo_Phổ HIền/Pháp

***

Sen Vàng Thượng Phẩm 

Kính họa bài: “Tán Thán Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư” của Thầy Chúc Hiền.
Thành kính tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Lương hạ Phương.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng cao đăng Phật Quốc.
Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Nhận thấy bất toàn, huyễn mộng… phiền.
Tìm Thầy nương Đạo tuổi ấu niên
Hai lần chuyển đổi theo Sư Phụ
Nhớ mãi ….nào Linh Mụ, Phước Duyên.
Thập giới tự …LƯƠNG PHƯƠNG, NGUYÊN TIẾN.
Tỳ Kheo, đại giới Huế … ân triêm 
Chuyên khoa Giáo Thọ…huân tu học
Thêm chức Trụ Trì …đảm nhiệm chuyên.

Đảm nhiệm chuyên về Tịnh Độ nghi
Ngày ngày dùng Chú .. mật hành trì (Chuẩn Đề)
Người người tán …”Kính trên nhường dưới”
Miên mật trong ngoài TRÍ, DŨNG, BI
Thế độ, tác thành nhiều cự phách
Trao truyền giáo Pháp …chúng quy y.
Ngôn lời nổi tiếng …được truyền tụng (1)
Kính chúc Sen Vàng Thượng Phẩm …TRI .

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế Từ Hiếu Tôn Phong-Báo Ân Pháp Phái Trùng Kiến Phước Duyên Tự
Viện-Viện Chủ Huý Thượng NGUYÊN hạ TIẾN tự LƯƠNG PHƯƠNG Trưởng Lão Hoà Thượng Giác Linh, Tác Đại Chứng Minh.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Sydney 28/4/2022
Huệ Hương kính bái

—————————
(1) “Già rồi ngồi lại một bên, để cho con trẻ tiến lên cho kịp thời”.

***

 

Tán Thán
Công Hạnh Tôn Sư

 

Xa nhà thọ pháp lúc hoa niên

Thiên Mụ chùa thiêng ngụ chốn thiền

Mõ tụng dày công yên chánh đạo

Tâm hoà mẫn trí sáng hồng duyên

Nương về cửa Tổ cầu thanh thản

Thảy hết đường danh gạt não phiền

Đức hạnh theo thời luôn trải khắp

Kinh huyền diễn giảng… Tướng an nhiên.

 

 

An nhiên chẳng động… tánh luôn trì

Cửa Tổ hoằng truyền rõ pháp ghi

Giúp chúng khuyên tu… Xua hận khởi

Thương người xướng kệ… Lánh tình si

Tôn sư đạo nghiệp hoà muôn lối

 Pháp Viện thiền môn lặng vạn thì

Lợi lạc trần gian Ngài đã nguyện

Duyên đời trả hết… hướng Tây quy.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

28/4/2022

PT. Minh Đạo (Kính hoạ)

***Chín Phẩm Liên Hoa Tịnh Độ quy

Kính họa bài: “Tán Thán Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư” của Thầy Chúc Hiền.
Thành kính tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Lương hạ Phương.


 Chọn chốn thiền môn tuổi ấu niên

Thiên Mụ chùa Linh ứng khắp miền

Chuông mõ sớm chiều tiêu chướng nghiệp

Kinh kệ đêm ngày tâm lắng yên
Bổn Sư trao giới đàn thanh tịnh
Pháp Tự Lương Phương thỏa ước nguyền
Linh Quang Bảo Quốc luôn gìn giữ.

Tịnh Độ chuyên tu Phước Kiến duyên.

Tịnh Độ chuyên tu, Phật hiệu trì

Chuỗi ngày an lạc chẳng tư duy

Kiên trì nhẫn nại tâm không chấp

Được mất hơn thua chẳng xá chi

Thương đời, mến đạo lòng cao thượng

Tam Bảo dựng xây khổ ngại gì

Đền đáp Tổ ân hoằng chánh pháp

Chín Phẩm Liên Hoa Tịnh Độ quy

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Sydney 28/4/2022

Châu Ngọc
Tán Thán Công Hạnh Tôn Sư

Kính họa bài: “Tán Thán Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư”của Thầy Chúc Hiền.

 Thành kính tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Lương hạ Phương.

Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng cao đăng Phật Quốc

Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.


***

Tán Thán Công Hạnh Tôn Sư


Kính họa bài: “Tán Thán Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư”của Thầy Chúc Hiền.

Thành kính tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Lương hạ Phương.

Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng cao đăng Phật Quốc

Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Hòa thượng bây giờ đã cao niên

Ung dung ngày tháng dạo bước thiền

Chuông khua hôm sớm khơi dòng tuệ

Tiếng kệ câu kinh tỏa suối nguyên

Nguyện học pháp lành tu tịnh giới

Mai sau độ chúng hướng ba miền

Nhờ trước học hành thông kinh sử

Xây chùa tạc tượng việc làm chuyênCông hạnh tinh cần nguyện tu trì

Đức cao trọng vọng hướng từ bi

Việc đời muôn lối không câu chấp

Đường đạo đoạn trừ tham sân si

Dạy chúng lòng từ luôn độ lượng

Khuyên Tăng quy hướng nẻo vô vi

Ngày về Phật quốc lòng đã mãn

Chín phẩm sen vàng nguyện quy y...!Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Germany, ngày 28-04-2022

Cư sĩ Đan Hà (kính họa)

 


***

THẠCH TRỤ TÒNG LÂM


Kính họa bài: “Tán Thán Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư”của Thầy Chúc Hiền.

 Thành kính tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Lương hạ Phương.

Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng cao đăng Phật Quốc

Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.Học đạo vào chùa tuổi ấu niên
Làu thông kinh sử tự tham thiền
Khiêm cung nhẩn nại rèn tâm trí
Năng động dựng xây giữ bổn nguyên
Linh Mụ theo Thầy rèn chí nguyện
Phuớc Duyên hoằng đạo tỏa ba miền
Đạo Tràng thành lập độ sanh chúng
Tự tại tiêu dao tịnh độ chuyên.

Tịnh độ tinh chuyên hành nguyện trì
Lưỡng toàn trí tuệ với từ bi
Dạy khuyên chúng đệ luôn tinh tấn
Nhắc nhở mọi người chớ chấp si
Xây dựng già lam ngày hoàn hảo
Triệt tiêu tham dục hiển vô vi
Suốt đời hy hiến cho đạo Pháp
Hướng dẫn chúng sanh biết phản quy…

Đà Nẵng  29/4/2022
Nam Mô A Di Đà Phật
Thích Viên Thành

Khể thủ

***

TỎA SÁNG PHƯỚC DUYÊN


Kính họa bài thơ Tán Thán Công Hạnh Hoà Thượng Tôn Sư của Thầy Thích Chúc Hiền
Kính nguyện giác linh HT Lương Phương cao đăng Phật Quốc.


Cửa Phật nương thân tuổi thiếu niên
Dốc lòng học tập chẳng ưu phiền.
Xuất gia hành điệu tâm lành hiện
Đọc tụng kinh hành tinh tấn chuyên.
Vạn Hạnh giới đàn trao nguồn pháp
Linh Quang Phật học tạo căn duyên.
Chuyên tâm tu học ngày tinh tấn
Tỏa sáng Phước Duyên rạng cửa thiền.

Rạng cửa thiền môn Phật độ trì
Tụng kinh giữ giới hiện tâm bi.
Trùng tu chánh điện lòng hằng nguyện
Xây dựng thiền đường ý chẳng suy.
Trì chú Chuẩn đề càng nghiêm mật
Niệm danh Đà Phật rõ huyền vi.
Bao năm Phật sự đời viên mãn!
Cực lạc đón chào cảnh tịch quy

Nam Mô A Di Đà Phật

Jacksonvill 29/04/2022
Tâm Minh

***

Kính Niệm Lão Hòa Thượng

Thích Lương Phương

Họa bài thơ của Thầy Thích Chúc Hiền
Kính nguyện giác linh HT Lương Phương cao đăng Phật Quốc.

I )- Khoán thủ hoạ y vận

Kính tiễn Ôn đi tám chín (89) niên.
Niệm năm bảy (57) hạ liễu cơ Thiền
Lão sư Nguyên Tiến gieo mầm tuệ.
Hoà cảm Linh Quang thấu bổn nguyên.
Thượng trí soi đường ban ngũ giới.
Thích môn mở lối đón ba miền.
Lương y mật pháp gia trì sử.
Phương tiện độ đời, định tánh chuyên.

II) - Hoạ y vận

Chuyên sâu Diệu pháp quyết tu trì.
Tiếp chúng dìu người, hạnh trí bi.
Xả kỷ lợi tha, không cố chấp.
Lập công bồi đức, chẳng sân si.
Phước Duyên tròn vẹn ơn vô lượng
Từ Hiếu đủ đầy nghĩa hữu vi.
Nguyện mãn Ta bà, rời chốn Tổ.
A Mi Đà Phật hướng Tây quy.

Nam Mô A Di Đà Phật

San Jose 01/05/2022

Thích Giác Nguyên kính lễ


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/09/2023(Xem: 491)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1276)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
04/08/2023(Xem: 1188)
36- Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Như Thanh (1911-1999)
10/06/2023(Xem: 2179)
Chùa Sắc Tứ Kim Sơn Nha Trang tổ chức Lễ Hiệp Kỵ lần 56 Chư Tôn Đức & Quý Phật tử hy sinh vì lý tưởng phụng sự xã hội ngày 10/6/2023
09/06/2023(Xem: 1324)
Người anh tôi đang thưa chuyện tên là Lê Hùng Anh một thời ở chùa Viên Giác, Hội An. Hai anh em chúng tôi ăn chung, ngủ chung. Phòng ăn là hai chiếc bàn học dài nối nhau nhìn ra giếng nước sau chùa. Ngồi theo thứ tự tuổi tác nên tôi luôn ngồi phía bên trái anh mỗi bữa ăn. Anh em ngủ chung trong căn phòng nhỏ dành cho các học sinh ở phía cuối nhà đông. Anh lớn hơn tôi vài tuổi và mạnh khỏe nên gánh nước tưới rau. Tôi nhỏ hơn anh và ốm yếu nên quét lá, đánh chuông, lau bàn ghế.
01/06/2023(Xem: 1230)
Ôn Tuệ Sỹ là một bậc cao Tăng thạc đức của Phật Giáo Việt Nam đã và đang cống hiến trọn đời mình cho công cuộc hoằng Pháp lợi sinh. Từ đầu những năm 70 thế kỷ trước, là một trí giả Phật giáo uyên thâm, Ngài được đặc cách bổ nhiệm là Giáo sư thực thụ Viện Đại học Vạn Hạnh và là Chủ bút của tạp chí Tư Tưởng do Viện Đại học Vạn Hạnh phát hành. Ngài là tác giả, dịch giả nhiều bộ sách biên khảo quan trọng đặc sắc về Phật giáo, Văn học, Triết học, Thơ ca như Thiền Luận Suzuki, Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo; nhất là các bản dịch giá trị để lại cho đời như: A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận (trọn bộ 5 tập), Các Tông Phái Phật giáo, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Luận Thành Duy Thức, các bộ Kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A-hàm và Tăng Nhất A-hàm, v.v...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567