Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   


Ngày thứ 2, thứ 7 ngày 15 tháng 6 năm 2019

Buổi sáng thời công phu tọa thiền công phu thọ trì thần chú Lăng nghiêm sáng nay vơi sự chứng minh của Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác cùng với 15 chư tôn đức Tăng Ni làm cho ngôi già lam Phổ Hiền thật trầm hùng và tràn ngập năng lượng từ bi, tiếng đại hồng chung của Ni Trưởng như vang vọng nhắc nhỡ lòng người quay về trong tĩnh thức và ấm lòng của những người con xa xứ.

Sau thời công phu Hòa Thượng Phương trượng đã có lời phục nguyện và tưởng niệm Giác Linh Hòa Thượng thượng Quảng hạ Thanh, trụ trì chùa Bảo Quang, vừa mới viên tịch tại Hoa Kỳ. Đại diện chư Tôn Đức Tăng Ni, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng khuyến tấn toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng cúng nhất tâm tu niệm ngõ hầu cùng thể nhập trong Hoa Tạng Pháp giơi của đức Tỳ lô giá na Như Lai theo tinh thần kinh hoa Nghiệm.

Sau giờ tiểu thực, Đại Đức Thích Trung Thành, Đại Đức Thích Châu Đạt, Đại đức Thích Thông Triêm hướng dẫm toàn thể quý Phật tử trong Đạo Tràng thọ trì Quán Thêm Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Phật tử đạo tràng chùa Phổ Hiền vơi sự giáo dưỡng của chư Tôn đức Tăng Ni đặc biệt là Sư Bà Viện chủ chùa Phổ Hiền, tất cả gần như một thể thống nhất với tâm phụng sự tam bảo không mệt mỏi và sự tôn kính Tam Bảo rất đáng trân trọng.

Thời Pháp Thoại buổi sáng của Thượng Tọa Thích Thánh Trí và Đại Đức Thích Hạnh Phẩm, cùng khuyến tấn quý Phật tử hằng tâm nỗ lực thực tập lời Phật day qua tất cả những hành vi và trong thực tế. Cuộc sống có thực sự hạnh phúc hay không là do chính những đệ tử của Như Lai thực hành lời dạy. Bằng cách quán chiếu tự thân trong từng ngôn hạnh và chuyển hóa những hạt giống bất thiện trở thành những hạt going yêu thương. Muốn thê cần phải chuyển hóa tâm thức xa lìa ái dục, bằng trực tâm, thâm tâm và bi tâm rộng lớn.

Thời cúng Phật buổi trưa do quý Ni Sư đảm trách hương dẫn quý Phật tử. Nhìn quý Sư Cô những Phật tử trong ban trai soạn ở nhà bếp tuy làm việc vất vả nhưng lúc nào cũng hoan hỷ và nụ cười luôn nỡ trên môi. Như một cộng duyên thù thắng. Nguyện Tam Bảo thùy từ chứng minh công đức cúng dường tam luân thanh tịnh này của tất cả chúng con.Day 2_Chua Pho Hien (1)Day 2_Chua Pho Hien (2)Day 2_Chua Pho Hien (3)Day 2_Chua Pho Hien (4)Day 2_Chua Pho Hien (5)Day 2_Chua Pho Hien (6)Day 2_Chua Pho Hien (7)Day 2_Chua Pho Hien (8)Day 2_Chua Pho Hien (9)Day 2_Chua Pho Hien (10)Day 2_Chua Pho Hien (11)Day 2_Chua Pho Hien (12)Day 2_Chua Pho Hien (13)Day 2_Chua Pho Hien (14)Day 2_Chua Pho Hien (15)Day 2_Chua Pho Hien (16)Day 2_Chua Pho Hien (17)Day 2_Chua Pho Hien (18)Day 2_Chua Pho Hien (19)Day 2_Chua Pho Hien (20)Day 2_Chua Pho Hien (21)Day 2_Chua Pho Hien (22)Day 2_Chua Pho Hien (23)Day 2_Chua Pho Hien (24)Day 2_Chua Pho Hien (25)Day 2_Chua Pho Hien (26)Day 2_Chua Pho Hien (27)Day 2_Chua Pho Hien (28)Day 2_Chua Pho Hien (29)Day 2_Chua Pho Hien (30)Day 2_Chua Pho Hien (31)Day 2_Chua Pho Hien (32)Day 2_Chua Pho Hien (33)Day 2_Chua Pho Hien (34)Day 2_Chua Pho Hien (35)Day 2_Chua Pho Hien (36)Day 2_Chua Pho Hien (37)Day 2_Chua Pho Hien (38)Day 2_Chua Pho Hien (39)Day 2_Chua Pho Hien (40)Day 2_Chua Pho Hien (41)Day 2_Chua Pho Hien (42)Day 2_Chua Pho Hien (43)Day 2_Chua Pho Hien (44)Day 2_Chua Pho Hien (45)Day 2_Chua Pho Hien (46)Day 2_Chua Pho Hien (47)Day 2_Chua Pho Hien (48)Day 2_Chua Pho Hien (49)Day 2_Chua Pho Hien (50)Day 2_Chua Pho Hien (51)Day 2_Chua Pho Hien (52)Day 2_Chua Pho Hien (53)Day 2_Chua Pho Hien (54)Day 2_Chua Pho Hien (55)Day 2_Chua Pho Hien (56)Day 2_Chua Pho Hien (57)Day 2_Chua Pho Hien (58)Day 2_Chua Pho Hien (59)Day 2_Chua Pho Hien (60)Day 2_Chua Pho Hien (61)Day 2_Chua Pho Hien (62)Day 2_Chua Pho Hien (63)Day 2_Chua Pho Hien (64)Day 2_Chua Pho Hien (65)Day 2_Chua Pho Hien (66)Day 2_Chua Pho Hien (67)Day 2_Chua Pho Hien (68)Day 2_Chua Pho Hien (69)Day 2_Chua Pho Hien (70)Day 2_Chua Pho Hien (71)Day 2_Chua Pho Hien (72)Day 2_Chua Pho Hien (73)Day 2_Chua Pho Hien (74)Day 2_Chua Pho Hien (75)Day 2_Chua Pho Hien (76)Day 2_Chua Pho Hien (77)Day 2_Chua Pho Hien (78)Day 2_Chua Pho Hien (79)Day 2_Chua Pho Hien (80)Day 2_Chua Pho Hien (81)Day 2_Chua Pho Hien (82)Day 2_Chua Pho Hien (83)Day 2_Chua Pho Hien (84)Day 2_Chua Pho Hien (85)Day 2_Chua Pho Hien (86)Day 2_Chua Pho Hien (87)Day 2_Chua Pho Hien (88)Day 2_Chua Pho Hien (89)Day 2_Chua Pho Hien (90)Day 2_Chua Pho Hien (91)Day 2_Chua Pho Hien (92)Day 2_Chua Pho Hien (93)Day 2_Chua Pho Hien (94)Day 2_Chua Pho Hien (95)Day 2_Chua Pho Hien (96)Day 2_Chua Pho Hien (97)Day 2_Chua Pho Hien (98)Day 2_Chua Pho Hien (99)Day 2_Chua Pho Hien (100)Day 2_Chua Pho Hien (101)Day 2_Chua Pho Hien (102)Day 2_Chua Pho Hien (103)Day 2_Chua Pho Hien (104)Day 2_Chua Pho Hien (105)Day 2_Chua Pho Hien (106)Day 2_Chua Pho Hien (107)Day 2_Chua Pho Hien (108)Day 2_Chua Pho Hien (109)Day 2_Chua Pho Hien (110)Day 2_Chua Pho Hien (111)Day 2_Chua Pho Hien (112)Day 2_Chua Pho Hien (113)Day 2_Chua Pho Hien (114)Day 2_Chua Pho Hien (115)Day 2_Chua Pho Hien (116)Day 2_Chua Pho Hien (117)Day 2_Chua Pho Hien (118)Day 2_Chua Pho Hien (119)Day 2_Chua Pho Hien (120)Day 2_Chua Pho Hien (121)Day 2_Chua Pho Hien (122)Day 2_Chua Pho Hien (123)Day 2_Chua Pho Hien (124)Day 2_Chua Pho Hien (125)Day 2_Chua Pho Hien (126)Day 2_Chua Pho Hien (127)Day 2_Chua Pho Hien (128)Day 2_Chua Pho Hien (129)Day 2_Chua Pho Hien (130)Day 2_Chua Pho Hien (131)Day 2_Chua Pho Hien (132)Day 2_Chua Pho Hien (133)Day 2_Chua Pho Hien (134)Day 2_Chua Pho Hien (135)Day 2_Chua Pho Hien (136)Day 2_Chua Pho Hien (137)Day 2_Chua Pho Hien (138)Day 2_Chua Pho Hien (139)Day 2_Chua Pho Hien (140)Day 2_Chua Pho Hien (141)Day 2_Chua Pho Hien (142)Day 2_Chua Pho Hien (143)Day 2_Chua Pho Hien (144)Day 2_Chua Pho Hien (145)Day 2_Chua Pho Hien (146)Day 2_Chua Pho Hien (147)Day 2_Chua Pho Hien (148)Day 2_Chua Pho Hien (149)Day 2_Chua Pho Hien (150)Day 2_Chua Pho Hien (151)Day 2_Chua Pho Hien (152)Day 2_Chua Pho Hien (153)Day 2_Chua Pho Hien (154)Day 2_Chua Pho Hien (155)Day 2_Chua Pho Hien (156)Day 2_Chua Pho Hien (157)Day 2_Chua Pho Hien (158)Day 2_Chua Pho Hien (159)Day 2_Chua Pho Hien (160)Day 2_Chua Pho Hien (161)Day 2_Chua Pho Hien (162)Day 2_Chua Pho Hien (163)Day 2_Chua Pho Hien (164)Day 2_Chua Pho Hien (165)Day 2_Chua Pho Hien (166)Day 2_Chua Pho Hien (167)Day 2_Chua Pho Hien (168)Day 2_Chua Pho Hien (169)Day 2_Chua Pho Hien (170)Day 2_Chua Pho Hien (171)Day 2_Chua Pho Hien (172)Day 2_Chua Pho Hien (173)Day 2_Chua Pho Hien (174)Day 2_Chua Pho Hien (175)Day 2_Chua Pho Hien (176)Day 2_Chua Pho Hien (177)Day 2_Chua Pho Hien (178)Day 2_Chua Pho Hien (179)Day 2_Chua Pho Hien (180)Day 2_Chua Pho Hien (181)Day 2_Chua Pho Hien (182)Day 2_Chua Pho Hien (183)Day 2_Chua Pho Hien (184)Day 2_Chua Pho Hien (185)Day 2_Chua Pho Hien (186)Day 2_Chua Pho Hien (187)Day 2_Chua Pho Hien (188)Day 2_Chua Pho Hien (189)Day 2_Chua Pho Hien (190)Day 2_Chua Pho Hien (191)Day 2_Chua Pho Hien (192)Day 2_Chua Pho Hien (193)Day 2_Chua Pho Hien (194)Day 2_Chua Pho Hien (195)Day 2_Chua Pho Hien (196)Day 2_Chua Pho Hien (197)Day 2_Chua Pho Hien (198)Day 2_Chua Pho Hien (199)Day 2_Chua Pho Hien (200)Day 2_Chua Pho Hien (201)Day 2_Chua Pho Hien (202)Day 2_Chua Pho Hien (203)Day 2_Chua Pho Hien (204)Day 2_Chua Pho Hien (205)Day 2_Chua Pho Hien (206)Day 2_Chua Pho Hien (207)Day 2_Chua Pho Hien (208)Day 2_Chua Pho Hien (209)Day 2_Chua Pho Hien (210)Day 2_Chua Pho Hien (211)Day 2_Chua Pho Hien (212)Day 2_Chua Pho Hien (213)Day 2_Chua Pho Hien (214)Day 2_Chua Pho Hien (215)Day 2_Chua Pho Hien (216)Day 2_Chua Pho Hien (217)Day 2_Chua Pho Hien (218)Day 2_Chua Pho Hien (219)Day 2_Chua Pho Hien (220)Day 2_Chua Pho Hien (221)Day 2_Chua Pho Hien (222)Day 2_Chua Pho Hien (223)Day 2_Chua Pho Hien (224)Day 2_Chua Pho Hien (225)Day 2_Chua Pho Hien (226)Day 2_Chua Pho Hien (227)Day 2_Chua Pho Hien (228)Day 2_Chua Pho Hien (229)Day 2_Chua Pho Hien (230)Day 2_Chua Pho Hien (231)Day 2_Chua Pho Hien (232)Day 2_Chua Pho Hien (233)Day 2_Chua Pho Hien (234)Day 2_Chua Pho Hien (235)Day 2_Chua Pho Hien (236)Day 2_Chua Pho Hien (237)Day 2_Chua Pho Hien (238)Day 2_Chua Pho Hien (239)Day 2_Chua Pho Hien (240)Day 2_Chua Pho Hien (241)Day 2_Chua Pho Hien (242)Day 2_Chua Pho Hien (243)Day 2_Chua Pho Hien (244)Day 2_Chua Pho Hien (245)Day 2_Chua Pho Hien (246)Day 2_Chua Pho Hien (247)Day 2_Chua Pho Hien (248)Day 2_Chua Pho Hien (249)Day 2_Chua Pho Hien (250)Day 2_Chua Pho Hien (251)Day 2_Chua Pho Hien (252)Day 2_Chua Pho Hien (253)Day 2_Chua Pho Hien (254)Day 2_Chua Pho Hien (255)Day 2_Chua Pho Hien (256)Day 2_Chua Pho Hien (257)Day 2_Chua Pho Hien (258)Day 2_Chua Pho Hien (259)Day 2_Chua Pho Hien (260)Day 2_Chua Pho Hien (261)Day 2_Chua Pho Hien (262)Day 2_Chua Pho Hien (263)Day 2_Chua Pho Hien (264)Day 2_Chua Pho Hien (265)Day 2_Chua Pho Hien (266)Day 2_Chua Pho Hien (267)Day 2_Chua Pho Hien (268)Day 2_Chua Pho Hien (269)Day 2_Chua Pho Hien (270)Day 2_Chua Pho Hien (271)Day 2_Chua Pho Hien (272)Day 2_Chua Pho Hien (273)Day 2_Chua Pho Hien (274)Day 2_Chua Pho Hien (275)Day 2_Chua Pho Hien (276)Day 2_Chua Pho Hien (277)Day 2_Chua Pho Hien (278)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,209,228