Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phật Khai Diệu Pháp Hoa Kinh (thơ của Thích Minh Hội)

21/03/202106:09(Xem: 283)
Phật Khai Diệu Pháp Hoa Kinh (thơ của Thích Minh Hội)

phat thanh dao

PHẬT KHAI DIỆU PHÁP HOA KINH.

Đúng thời Phật giảng Pháp Hoa,
Mở khai diệu pháp Ta bà yên vui.
Chúng sanh thoát khỏi luân hồi,
Nhờ hành pháp bảo an vui đời đời.

NH


duc thich ton (15)

KHAI DIỆU PHÁP.
Thứ hai mùng bốn khai kinh,
Đại thừa diệu Pháp tâm linh an lành.
Pháp Hoa liễu nghĩa thậm thâm,
Cho con tánh Phật an lành thiên thu.
NH
Sydney mùng 4 tết
15/2/2021.

duc the ton 2

PHÁP HOA KINH
( phẩm Tựa thứ nhất ).

Lòng từ Phật nói Pháp Hoa,
Tại núi Linh Thứu Ta bà hiển linh.
Đủ hàng vua chúa dân tình.
Thiên long thiên tử cung nghinh pháp mầu.
Phật ý bình đẳng thâm sâu,
Ai cũng tánh giác thấp cao nơi mình.
Tự siêng mài giũa chí tình,
Sẽ thành chánh giác tử sinh thoát trừ.
Tích Môn Phật sử khởi sinh,
Bổn Môn thâm diệu phép linh nhiệm mầu.
Bổn Tích hoà hợp cao sâu,
Mở bày pháp hội về mau Niết bàn.

NH
Sydney mùng 6 Tết, Tân Sửu
17/2/2021.

Duc The Ton-3

PHÁP HOA KINH.
(Phẩm Phương Tiện thứ hai).

Phật Đà khai thị giác chơn,
Mỗi người có Phật thiện nhơn viên thành.
Tuy nhiên muốn đạt an lành,
Phải tu Ba Giáo thừa hành lợi tha.
THANH VĂN, BỒ TÁT ma ha,
DUYÊN GIÁC tuệ nhãn soi ra tận cùng.
Nhân duyên thập nhị trùng trùng,
Hết sanh rồi diệt không cùng hợp tan.
Ngộ ra tánh giác vô vàn,
Nhờ pháp PHƯƠNG TIỆN tuỳ căn giải trừ.
Ngộ rồi biển pháp như như,
Trở về qủa Phật lòng từ bao la.
PHƯƠNG TIỆN vượt đến ma ha,
Cứu cánh thành Phật Ta bà bình yên.

NH
Sydney mùng 7 Tết Tân Sửu.
18/2/2021.

Duc The Ton

PHÁP HOA KINH.
(Phẩm Thí Dụ thứ ba).

Phẩm ba THÍ DỤ tỏ tường,
Chỉ ra Phật qủa một đường từ xưa.
Phương tiện Ngài nói ba thừa,
Lòng Từ Ngài độ không chừa ai ai.
Ở trong nhà lửa đêm ngày,
Hết vui buồn giận khổ bày thiêu thân.
Trần gian giết hại chiến tranh,
Côn trùng ngã chết khói tanh nực sầu.
Ba xe khuyến dụ ra mau,
Bình an thoát nạn Cha giao của mầu.
Chỉ xe đẹp nhất Phật trao,
Qủa Phật mầu nhiệm ngôi cao thoát trần.


NH
Sydney mùng 8 tết, Tân Sửu.
19/2/2021.

duc the ton 2

PHÁP HOA KINH.
( phẩm bốn, Phẩm Tín Giải ).

Hàng thanh văn hiểu Phật.
Các Bồt tát mừng vui.
Xin dụ,con lạc nhà.
Để cha thương tìm kiếm.
Thấy con lòng Cha mừng.
Đúng thời giao tài sản.
Con trở lại giàu sang.

NH
Sydney mùng 9 Tết Tân Sửu.


duc the ton-11

PHÁP HOA KINH.
( phẩm năm,
Phẩm Dược Thảo Dụ ).

Pháp Phật luôn bình đẳng.
Như trận mưa rưới đều.
Tuỳ giống cây thọ nhận.
Lớn nhỏ đều y nhau.
Tánh Phật hằng bình đẳng.

NH
Sydney mùng 9 Tết Tân Sửu.

duc the ton-13

PHÁP HOA KINH.
( phẩm sáu, Phẩm Thọ Ký ).
Dự báo con thành Phật.
Tương lai kiếp không xa.
Tâm Phật lượng hải hà.
Không gần cũng không xa.
Tánh Phật sẵn trong ta.
Chậm mau tuỳ Nghiệp ta.

NH
Syd ngày mùng 10 Tết Tân Sửu.


duc the ton-10

PHÁP HOA KINH.
( phẩm 7, Phẩm Hoá Thành Dụ ).

Tri kiến Phật rộng sâu.
Bản thể thật nhiệm mầu.
Hiện tượng biến thời gian.
Không ngoài bản thể có.
Do vậy dầu nghìn ức.
Như hiện tại hôm nay.
Phật Đại Thông Trí Thắng.
Thuyết pháp Khổ Duyên sanh.
Như ba đời chư Phật.
Pháp giáo hoá như nhau.
Dẫn chúng sanh thoát khổ.
Đường tu dài sợ khó.
Phật thương biến hoá thành.
Đường dài gần châu báo.
Tạm nghỉ có sức đi.
Đạt trong hai Niết Bàn.
Hữu Dư Y chưa trọn.
Trọn vẹn Vô Dư Y.
NH
Sydney 11/1/Tân Sửu.
22/2/2021.

duc the ton 2a

PHÁP HOA KINH.

( phẩm 8, Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký-
dự báo cho năm trăm đệ tử thành Phật ).


Phật nói Phú Lâu Na
Cùng năm trăm đệ tử.
Thứ tự sẽ thành Phật.
Các ông rất vui mừng.
Hối hận việc trước đây.
Tự cho mình đã đủ.
Xin Phật trình thí dụ.
Cùng tử không biết ngọc.
Trong vạt áo bạn cho.
Vui chịu cảnh nghèo cùng.
Sau khi được bạn nhắc.
Mình sẵn báo trong tâm.
Khéo sử dụng an lành.
Thoát ly thế gian khổ.
Đạt qủa vị Niết bàn.

NH
Syd ngày 13 Tân Sửu.
24/2/2021.


duc the ton 2
PHÁP HOA KINH.

( phẩm 9 Phẩm Thọ Học, Vô Học Nhân Ký-
Dự Báo Cho Hàng Thanh Văn và A La Hán sẽ thành Phật ).


Chánh nhân là Tánh giác.
Nhân phụ học pháp lành..vv.
Phật thọ ký A Nan.
Cùng La-Hầu- La thành Phật.
Ở chánh nhân phát triển.
Từng tự quả Bồ Đề.
Phật chuyên hành tu tập.
Sớm qủa vị Mâu Ni.
A Nan chuyên học rộng.
Thiếu hành chậm đắc qủa.
Lý tri hành hợp nhất.
Thiếu một khó an vui.

NH
Syd ngày 25/2/2021.

Duc The Ton 25

PHÁP HOA KINH.
( phẩm 10,Phẩm Pháp Sư - Thầy Dạy Đạo ).

Bốn chín năm thuyết pháp.
Sau cùng giảng Pháp Hoa.
Kinh này vua các kinh.
Phật thương độ chúng sanh.
Về ngôi vị Chánh giác.
Nếu người vào tháp Phật.
Chỉ nghe câu Pháp Hoa.
Được thọ ký thành Phật.
Hoặc người giảng tụng đọc.
Cũng không phải người thường.
Hỏi ai người thành Phật.
Phật nói các người ấy.
Nhất định không cần nghi.
Tâm Từ bi rộng lớn.
Áo nhu hoà nhẫn nhục.
Ngồi toà Nhất Thiết Không.
Hành giả tụng Pháp Hoa.
Nối truyền pháp Phật dạy.
Phước lớn khắp nhân sanh.

NH
Syd ngày 25/2/2021.

Duc The Ton 24

PHÁP HOA KINH.
( phẩm 11, Phẩm Hiện Bảo Tháp- Tháp Báo Hiện Ra ).

Phật tánh ẩn nơi tâm.
Bảo tháp từ lòng đất.
Nơi nào giảng Pháp Hoa.
Tháp Phật Đa Bảo hiện.
Tâm địa sanh vạn pháp.
Pháp tánh cũng từ tâm.
Bảo tháp là Pháp tánh.
Lý Pháp Hoa thành Phật.
Nơi nơi giảng Pháp Hoa.
Có tháp Đa Bảo hiện
Chỉ Phật mở cửa Tháp.
Đức Thích Ca Mâu Ni.
Vì Phật đủ lời khéo.
Chỉ chúng sanh Niết bàn.

NH
Syd ngày 26/2/2021.

Duc The Ton 17

PHÁP HOA KINH.
( phẩm 12,Phẩm Đề Bà Đạt Đa ).

Phật kể về tiền kiếp.
Có vị vua cầu pháp.
Vị đó chính là Ngài.
Đức Thích Ca Mâu Ni.
Còn tiên nhơn dạy đạo.
Nay Đề Bà Đạt Đa.
Trong tuần hoàn sanh tử.
Gặp nhau đều hữu duyên.
Tâm cầu đạo vững chất.
Sẽ đạt thánh qủa cao.

NH
Brisbane ngày 28/2/2021.

Duc The Ton 15

PHÁP HOA KINH.
( phẩm 13,Phẩm Trì.- Gìn Giữ Kinh Pháp Hoa ).

Các Bồ Tát hiểu pháp.
Phát nguyện giữ gìn kinh.
Thọ trì và đọc tụng.
Biên chép cùng giảng giải.
Cho Tánh Phật mở bày.
Khắp cả muôn vạn loài.
Đồng về ngôi Chánh giác.

NH
Brisbane ngày 1/3/2021.

Duc The Ton 11

PHÁP HOA KINH.
( phẩm 14. Phẩm An Lạc Hạnh- Hạnh An Lạc ).

Muốn cho các Bồ Tát.
Đủ sức giảng Pháp Hoa.
Vững trong đời mạt pháp.
Phật dạy hành bốn pháp.
Hành Xứ, Thân Cận Xứ.
An Lạc Hạnh tròn đầy.
Đại Bi Tâm rộng lớn.
Mở lòng thương chúng sanh.
Giữ cho lòng bình thản.
Lúc truyền dạy Pháp Hoa.

NH
Brisbane ngày 2/3/2021.

Duc The Ton 7

PHÁP HOA KINH.
( phẩm 15,Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất
- ( Bồ Tát Từ Đất Vọt Lên).

Bồ Tát từ nước khác.
Xin phép Thế Tôn rằng.
Phát nguyện truyền Pháp Hoa.
Phật từ chối việc này.
Vì tại cõi Ta bà.
Đệ tử Ta đã sẵn.
Tâm đã có giống Phật.
Niệm thiện sanh vạn phước.
Vô số thành Niết bàn.
Tự giác lìa việc ác.
Không ai thay cho mình.
Vì thế Phật từ khước.
Bồ Tát ngoài tâm ta.

NH
Brisbane ngày 3/3/2021.

Duc The Ton 5

PHÁP HOA KINH.
( phẩm 16,Phẩm Như Lai Thọ Lượng- Tuổi Thọ Của Phật).

Phật ba phen tuyên nói.
Các Bồ Tát nên tin.
Rằng Như Lai tuổi thọ.
Sống lâu vô lượng kiếp.
Bởi Tánh Phật nơi Ngài.
Thành đạo đã từ lâu.
Cha trẻ mà con già.
Biết trước việc khó tin.
Ở dạng người thường tình.
Nên ba phen Phật nhắc.
Việc Phật hiện Niết bàn.
Phương tiện độ thế gian.
Mau biết việc sanh tử.
Mà tấn tu đạo nghiệp.

NH
Brisbane ngày 4/3/2021.

Duc The Ton 4
PHÁP HOA KINH.
( phẩm 17,Phẩm Phân Biệt Công Đức-
Công Đức Người Tin Hiểu Khi Nghe Kinh Pháp Hoa).

Phật nói các công đức.
Người nghe hiểu Pháp Hoa.
Tuổi thọ Phật Vộ Lượng.
Không sanh nghi phân biệt.
Công đức này thù thắng.
Ví như người tụng đọc.
Còn hành hạnh lục độ.
Phước báu còn gì hơn.
Chư Phật luôn tán thán.
Dẫu ở cõi Ta bà.
Lầu cát được trang nghiêm.
Như ở nơi đất Phật.

NH
Brisbane ngày 3/3/2021.

phat_thanh_dao_thich_ca
PHÁP HOA KINH.

( phẩm 18,Phẩm Tuỳ Hỷ Công Đức-
Công Đức Người Hoan Hỷ Khi Nghe Kinh Pháp Hoa).


Phật tán dương công đức.
Người phát tâm truyền pháp.
Mời cùng chia chỗ ngồi.
Giải thích nhiều lợi lạc.
Cùng vui hưởng Niết bàn.

NH
Brisbane ngày 3/3/2021.


phat thanh dao
PHÁP HOA KINH.
( phẩm 19, Phẩm Pháp Sư Công Đức-
(Công Đức Của Pháp Sư Pháp Hoa).


Phẩm mười chín Pháp Sư.
Công đức luôn thù thắng.
Do nhờ đọc tụng giảng.
Ghi nhớ yếu nghĩa kinh.
Thực hành hạnh của Phật.
Giáo hoá độ chúng sanh.
Công đức thành viên mãn.
Công đức tịnh sáu căn.
Hưởng vui đạo giải thoát.

NH
Brisbane ngày 5/3/2021.

phat thanh dao
PHÁP HOA KINH.
( phẩm 20,Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát
 (Bồ Tát Thường Bất Khinh).


Thường Bất Khinh Bồ Tát.
Bồ Tát không khinh người.
Tự cũng không khinh mình.
Luôn hướng người lễ lạy.
Nhắc tĩnh thức tu hành.
Cầu người mau thành Phật.
Phật xưa chính là Ngài.
Thường Bất Khinh Bồ Tát.
Ngài đã từ quá khứ.
Tu hạnh luôn nhắc người.
Chớ quên mình Tánh Phật.
Cũng đừng tự khinh mình.
Quyết tâm tu qủa Phật.
Sẽ đạt chính tâm ta.

NH
Brisbane ngày 5/3/2021.

phat thanh dao
PHÁP HOA KINH.
( phẩm 21,Phẩm Như Lai Thần Lực- Sức Thần Của Như Lai).
Phật dùng sức thần thông.
Tướng rộng dài của lưỡi.
Vô lượng sắc hào quang.
Tỏa sáng từ thân Ngài.
Nơi nơi lỗ chân lông.
Sắc vàng đẹp vi diệu.
Nhằm nói chỉ một đều.
Tất các pháp Như Lai.
Pháp Hoa là tối thượng.
Cho hành giả Pháp Hoa.
Đọc giảng nói biên kinh.

NH
Brisbane ngày 4/3/2021.


Phat thanh dao
PHÁP HOA KINH.
( phẩm 22,Phẩm Chúc Luỵ- Lời Uỷ Thác Của Phật).

Phật từ vô lượng kiếp.
Tu tập đạt bổn tánh.
Chỉ các hàng Bồ tát.
Tâm từ lòng kiên cố.
Truyền rộng Pháp Hoa kinh.
Nên Phật lời ủy thác.
Đặng lợi ích chúng sanh.

NH
Brisbane ngày 5/3/2021.


phatthanhdao
PHÁP HOA KINH.
( phẩm 23,Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự
Sự Tích Xa Xưa Của Bồ Tát Dược Vương ).

Lòng Từ thương chúng sanh.
Cùng các vị Bồ Tát.
Phật giảng thêm phẩm này.
Để khuyến tấn đệ tử.
Qúa khứ chư Phật tu.
Các Phật các Bồ Tát.
Chứng đạo hành trì kinh.
Dứt bỏ lòng tham luyến.
Các khổ nơi thân này.
Xem thân như huyễn mộng.
Bồ Tát Nhất Hỷ Kiến.
Người người nhìn hoan hỷ.
Chứng nhập môn Tam Muội.
Hiện Nhất Thiết Sắc Thân.
Tâm tự tại vô ngại.
Nhờ tu học Pháp Hoa.
Nay chính Ngài Dược Vương.
Hiện làm để tử Phật.
Đã đốt thân cúng dường.
Đức Phật Tịnh Minh Đức.
Đốt bất tịnh ngã chấp.
Về nơi thân Bồ đề.
Thoát khổ thoát tử sanh.

NH
Brisbane ngày 6/3/2021.


Phat_thanh_dao

PHÁP HOA KINH.
Phẩm 24, Phẩm Diệu Âm Bồ Tát-
(Tiếng Mầu Nhiệm Từ Chân Tâm Của Bồ Tát Diệu Âm).

Phật nói một thế giới.
Tên Tịnh Quang Trang Nghiêm.
Phật Tên Tú Vương Trí.
Đang buổi hội thuyết Pháp.
Có Bồ Tát Diệu Âm.
Luôn sống trong thanh tịnh.
Tiếng mầu nhiệm chân tâm.
Hiện đủ mọi hình tướng.
Phù hợp độ chúng sanh.
Người giàu sang cũng có.
Kẻ nghèo khổ thiếu đâu.
Tiếng chân tâm huyền diệu.
Nằm sâu trong tâm thức.
Chỉ khéo hay không khéo.
Sống thọ thanh tịnh tâm.
Phá tan quân phiền não.
Đạt ngôi vị Niết bàn.

NH
Brisbane ngày 7/3/2021.Phat Thanh Dao
PHÁP HOA KINH.

phẩm 25,Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát
Bồ Tát Đem Đến An Lành Cho Chúng Sanh 

Danh hiệu các Bồ tát.
Biểu trưng những hạnh lành.
Nếu ai lòng thanh tịnh.
Sẽ phá trừ vô minh.
Nhìn thấu pháp thế gian.
Tạm có không thật tướng.
Sinh khởi đại từ tâm.
Thoát khổ muôn nạn kiếp.
Nếu người lòng thanh tịnh.
Nhất tâm nghĩ nhớ Ngài.
Ngài cứu mọi nạn tai.

NH
Brisbane ngày 8/3/2021.


Phat Thanh Dao_11

PHÁP HOA KINH.
( phẩm 26,Phẩm Đà La Ni - Dharani ).

Thần chú Đà La Ni.
Được các vị Bồ tát.
Xin Phật nói hộ trì.
Bảo hộ người đọc kinh.
Nhờ âm vận khó đọc.
Giúp tâm thêm thần lực.
Không nghĩ ngợi miên mang.
Vi diệu Tâm Ấn Phật.
Cũng gọi là Thần chú.

NH
Brisbane ngày 7/3/2021.

Phat Thanh Dao

PHÁP HOA KINH.
( phẩm 27, Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự
Tiền Kiếp Xa Xưa Của Vua Diệu Trang Nghiêm Vương.)


Cách đây vô lượng kiếp.
Đức Phật Vân Lôi Âm.
Giảng nói Kinh Pháp Hoa.
Trong buổi hội thuyết pháp.
Có Vua Diệu Trang Nghiêm.
Nhờ hai con của mình.
Theo yêu cầu của mẹ.
Tên Tịnh Đức phu nhân.
Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn.
Hiện các thứ thần thông.
Chuyển Vua về thiện lành.
Quy y đệ tử Phật.
Sống hoà hợp an vui.
Gia đình đầy hạnh phúc.

NH
Brisbane ngày 8/3/2021.

Phat Thanh Dao
PHÁP HOA KINH.
( phẩm 28,Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát
- Lời Khuyên Của Phổ Hiền Bồ Tát ).


Từ cõi Bão oai Đức...
Ngài Bồ Tát Phổ Hiền.
Xin Phật nghe Pháp Hoa.
Tại núi Kỳ Xà Quật.
Cùng vô số Bồ tát.
Phật dạy sau Phật diệt.
Ai muốn tu Pháp Hoa.
Hội đủ bốn điều kiện.
Được Chư Phật hộ niệm.
Trồng các cội công đức.
Luôn vào trong Chánh định.
Cứu tất cả chúng sanh.
Trước Đức Phật Thế Tôn.
Bồ Tát đã phát nguyện.
Độ trùm cả thế giới.
Hành giả thọ Pháp Hoa.
NH
Brisbane ngày 9/3/2021.

facebook-1


***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13/01/201201:40(Xem: 6323)
Ánh sáng từ trái tim trong sáng (clear heart) của vị thiền sư đang thiền định từ nửa đêm đến gần rạng sáng đã trở thành ánh trăng, và bởi vậy, trăng vẫn sáng...
18/04/201214:17(Xem: 6998)
Dòng sông êm ả, bóng trăng thơ Nhành liễu rũ ngang mơ gió đùa Chèo xa thấp thoáng ai khua nước
16/09/201815:13(Xem: 2292)
Ngỡ trăng thu năm nào ....đang ẩn hiện Hạnh phúc vui bên con cháu quần quanh Cắt bánh mời ....dẽo, nướng ...chén trà xanh Kỷ niệm đẹp !! Nhưng lòng không luyến tiếc
30/10/201408:41(Xem: 6219)
Đi thôi em, Giọt sương mai Ánh dương ló rạng, hình hài sương tan Đi thôi, Gió núi mây ngàn, Tụ duyên, mây sẽ ngập tràn mưa sa Đi thôi, Vạt nắng hiên nhà Hong chưa khô áo lụa đà, đêm sang Ngỡ ngàng chi,
08/09/201015:50(Xem: 3107)
Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng
07/06/201819:07(Xem: 3943)
Áo Vàng Bất Diệt Nàng tên Nguyệt, áo nàng màu nguyệt bạch Hồn nàng thơm sách vở ướp thơm lây
27/06/201312:01(Xem: 4123)
Băng đèo trèo dốc vượt sông Đuổi theo ảo vọng tang bồng vinh hoa Triêu dương mắt rọi Ta Bà Bần thần liễu ngộ chỉ ta mắt mù
04/12/201908:16(Xem: 1487)
Hồng trần Tang tóc Thê lương Khóc than Đẫm lệ Đau buồn Xót xa Một người rời bỏ Đi xa… Âm công có mặt Tang gia an lòng Tiếng hô hòa ngọn lửa hồng.
26/04/201201:44(Xem: 6261)
Bao la biển rộng sông dài. Tháng Tư ấm đậm tình người Việt Nam Lũy tre hiện mái chùa làng...
16/02/201712:11(Xem: 2820)
Vạn kiếp huân tu đến cõi này, Gặp Thầy, Cha mẹ, quả duyên may. Nỗi trôi xiêu lạc đời vô định, Chẳng gặp ân này khổ lắm thay!